CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA FARMACEUTYCZNEGO

advertisement
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Azimycin, 200 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
2.
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
5 ml zawiesiny zawiera 200 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny
dwuwodnej.
Substancje pomocnicze: sacharoza.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.
Proszek barwy białej do jasnożółtej, po dodaniu wody powstaje jednorodna zawiesina barwy białej do
jasnożółtej.
4.
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1
Wskazania do stosowania
Azimycin jest stosowany w niżej podanych zakażeniach wywoływanych przez drobnoustroje wrażliwe
na azytromycynę (patrz punkt 5.1):
 Zakażenia górnych dróg oddechowych: np. zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie ucha
środkowego, zapalenie zatok.
 Zakażenia dolnych dróg oddechowych: np. bakteryjne zapalenie oskrzeli, śródmiąższowe i
odoskrzelowe zapalenie płuc.
 Zakażenia skóry i tkanek miękkich: np. rumień wędrujący (pierwszy okres boreliozy z Lyme),
róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry.
Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia azytromycyną należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości
wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed
uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju.
Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.
Azimycin należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi, dotyczącymi właściwego
stosowania leków przeciwbakteryjnych.
4.2
Dawkowanie i sposób podawania
Dzieci o masie ciała poniżej 45 kg
W zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych oraz w zakażeniach skóry i tkanek miękkich, z
wyjątkiem rumienia wędrującego, całkowita dawka wynosi 30 mg/kg mc., czyli 10 mg/kg mc. raz na
dobę przez 3 dni.
1
Dawkowanie u dzieci w zależności od masy ciała:
Masa ciała
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 do 14 kg
15 do 24 kg
25 do 34 kg
35 do 44 kg
≥ 45 kg
Dawka azytromycyny
(objętość zawiesiny)
50 mg (1,25 ml)
60 mg (1,5 ml)
70 mg (1,75 ml)
80 mg (2 ml)
90 mg (2,25 ml)
100 mg (2,5 ml)
200 mg (5 ml)
300 mg (7,5 ml)
400 mg (10 ml)
dawka jak dla dorosłych
W leczeniu rumienia wędrującego całkowita dawka wynosi 60 mg/kg mc. Pierwszego dnia leczenia
podaje się 20 mg/kg mc., a następnie od 2. do 5. dnia – po 10 mg/kg mc.
Dla dzieci o masie ciała poniżej 14 kg zaleca się stosowanie produktu Azimycin, proszek do
sporządzania zawiesiny doustnej, o mocy 100 mg/5 ml.
Jeśli konieczne jest podanie mniejszej lub większej dawki (np. u dorosłych i dzieci o masie ciała
powyżej 45 kg) dostępne są również tabletki powlekane o mocy: 125 mg, 250 mg i 500 mg.
Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek
Azytromycyna tylko w niewielkiej ilości wydalana jest przez nerki, dlatego u pacjentów z lekką lub
umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 40 ml/min) zmiana dawkowania nie
jest konieczna. U pacjentów z cięższą niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 40 ml/min)
należy zachować ostrożność.
Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby
Azytromycyna jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z żółcią, dlatego nie należy jej stosować u
pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Stosując azytromycynę u pacjentów z zaburzeniami
czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu, należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.4).
Sposób podawania
Zawiesinę doustną Azimycin należy podawać doustnie, raz na dobę. Lek można podawać niezależnie
od posiłków, jednak pacjentom, u których podczas leczenia azytromycyną pojawią się dolegliwości
żołądkowe, zaleca się podawanie leku podczas jedzenia.
Zawiesinę należy podawać łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym, dołączonymi do
opakowania.
Łyżeczka miarowa z podziałką umożliwia podanie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny.
Dozownik strzykawkowy umożliwia podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością do 0,1 ml.
5 ml zawiesiny zawiera 200 mg azytromycyny;
2,5 ml zawiesiny zawiera 100 mg azytromycyny;
1,25 ml zawiesiny zawiera 50 mg azytromycyny;
0,1 ml zawiesiny zawiera 4 mg azytromycyny.
Przed każdym pobraniem zawiesinę należy energicznie wstrząsnąć.
Po podaniu dziecku leku zaleca się podanie mu herbaty lub soku do popicia, by lek nie pozostał w
ustach.
2
Sposób przygotowania zawiesiny: patrz punkt 6.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia dawki
Pominiętą dawkę należy podać tak szybko, jak to jest możliwe, a następne dawki podawać co
24 godziny.
4.3
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na azytromycynę lub inne makrolidy lub którąkolwiek substancję pomocniczą
produktu.
4.4
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Przed podaniem pacjentowi azytromycyny należy zebrać dokładny wywiad dotyczący
występowania reakcji nadwrażliwości na azytromycynę, inne makrolidy lub inne alergeny. W
rzadkich przypadkach odnotowano występowanie ciężkich reakcji alergicznych, w tym obrzęku
naczynioruchowego i anafilaksji (rzadko śmiertelnych). Niektóre z nich występowały w postaci
nawracających objawów. Konieczne było zastosowanie, przez dłuższy czas, odpowiedniego
leczenia i obserwacji pacjenta.
Podczas leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi, obserwowano wydłużenie sercowej
repolaryzacji i odstępu QT, wskazujące na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu i torsades de pointes.
Nie można wykluczyć podobnego działania azytromycyny u pacjentów, u których ryzyko
przedłużenia sercowej repolaryzacji jest zwiększone. Dlatego azytromycyny nie należy stosować u
pacjentów:
- z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT;
- przyjmujących inne produkty, które wydłużają odstęp QT, jak np. leki przeciwarytmiczne należące
do klasy I A i III;
- z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza w przypadkach hipokalemii i hipomagnezemii;
- z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością krążenia.
Tak jak w przypadku innych antybiotyków, podczas stosowania azytromycyny może wystąpić
nadmierny rozwój niewrażliwych na antybiotyk drobnoustrojów. Jeśli pojawią się objawy wskazujące
na rozwój np. grzybicy, należy odstawić antybiotyk i wdrożyć odpowiednie leczenie.
Azytromycyna, podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego (np.
makrolidy, penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny), może niekiedy wywoływać rzekomobłoniaste
zapalenie jelit. Zaburzenie prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach umożliwia namnożenie pałeczki
Clostridium difficile, której toksyny wywołują objawy kliniczne rzekomobłoniastego zapalenia jelit.
Biegunka może wystąpić podczas stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu. Jeśli u
pacjenta stwierdzi się rzekomobłoniaste zapalenie jelit, konieczne jest niezwłoczne przerwanie
podawania azytromycyny i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W lżejszych przypadkach
wystarcza zwykle odstawienie leku, w cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę.
Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych działających
zapierająco.
Azytromycyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia gardła i zapalenia migdałków,
wywołanych przez Streptococcus pyogenes. W leczeniu tych zakażeń oraz w zapobieganiu ostrej
gorączce reumatycznej, lekami pierwszego wyboru są penicyliny.
Ze względu na zawartość sacharozy (2029,4 mg w 5 ml zawiesiny), produkt nie powinien być
stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy,
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.
3
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w
wyżej podanych wskazaniach (patrz punkt 4.1). W przypadku szybko nawracających zakażeń należy
rozważyć leczenie innym antybiotykiem.
Nie należy stosować jednocześnie azytromycyny i pochodnych ergotaminy z powodu możliwości
zatrucia pochodnymi ergotaminy (zobacz pkt. 4.5).
Nie należy stosować produktu w leczeniu ciężkich zakażeń, gdy konieczne jest szybkie uzyskanie
wysokich stężeń antybiotyku we krwi.
Podczas leczenia zakażeń przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, że pacjent nie jest
jednocześnie zakażony Treponema pallidum.
Azytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i
psychicznymi.
Nie zaleca się stosowania azytromycyny w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych.
Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby. Ponieważ azytromycyna jest metabolizowana w
wątrobie i wydalana z żółcią, produktu nie należy stosować u pacjentów z ciężką chorobą wątroby.
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania azytromycyny w tej grupie pacjentów. Jeśli
wystąpi ciężkie zaburzenie czynności wątroby, leczenie azytromycyną należy przerwać.
4.5
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Związki zobojętniające (np. sole glinu, magnezu) wpływają na szybkość wchłaniania azytromycyny.
Jeśli pacjent przyjmuje azytromycynę oraz lek zobojętniający, Azimycin powinien przyjąć co najmniej
1 godzinę przed lub 2 godziny po przyjęciu leku zobojętniającego.
Doustne produkty przeciwzakrzepowe typu kumaryny: jednoczesne stosowanie warfaryny lub innych
doustnych produktów przeciwzakrzepowych typu kumaryny z azytromycyną mogą zwiększyć
skłonność do krwawień. Jeśli konieczne jest podawanie azytromycyny pacjentom przyjmującym
doustne produkty przeciwzakrzepowe typu kumaryny, należy rozważyć kontrolowanie czasu
protrombinowego.
Pochodne ergotaminy: u pacjentów leczonych alkaloidami sporyszu równoczesne podanie niektórych
antybiotyków makrolidowych może spowodować zatrucie sporyszem objawiające się skurczem
obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwieniem. Teoretycznie istnieje możliwość zatrucia
sporyszem w przypadku jednoczesnego podania azytromycyny z pochodnymi ergotaminy, dlatego
azytromycyny nie należy podawać pacjentom podczas stosowania pochodnych ergotaminy.
Digoksyna: u niektórych pacjentów antybiotyki makrolidowe zaburzają metabolizm digoksyny w
jelitach. U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i digoksynę należy zachować
ostrożność i kontrolować stężenie digoksyny.
Cyklosporyna: niektóre antybiotyki makrolidowe zmieniają metabolizm cyklosporyny. Jeśli konieczne
jest jednoczesne podawanie azytromycyny i cyklosporyny, należy kontrolować stężenie cyklosporyny.
Ryfabutyna: jednoczesne stosowanie azytromycyny i ryfabutyny nie wpływało na stężenia w osoczu
żadnej z tych substancji czynnych. U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i
ryfabutynę obserwowano neutropenię. Chociaż neutropenia wiązała się ze stosowaniem ryfabutyny,
nie ustalono związku przyczynowego z leczeniem skojarzonym z azytromycyną.
Cyzapryd: jest metabolizowany w wątrobie przez enzym CYP 3A4. Ponieważ antybiotyki
makrolidowe hamują ten enzym, jednoczesne stosowanie cyzaprydu i azytromycyny może
4
powodować wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu i zaburzenia typu torsade de
pointes.
Terfenadyna: w badaniach interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników nie
zaobserwowano istotnego wpływu azytromycyny na farmakokinetykę terfenadyny. Jednak opisano
rzadkie przypadki, w których nie można całkowicie wykluczyć możliwości takiej interakcji.
Terfenadyna stosowana w zalecanej dawce, w stężeniach oznaczanych w stanie stacjonarnym, w
skojarzeniu z azytromycyną nie miała istotnego wpływu na repolaryzację serca (odstęp QT).
Stosując terfenadynę jednocześnie z azytromycyną należy zachować ostrożność.
Teofilina, karbamazepina, metyloprednizolon: w badaniach interakcji farmakokinetycznych u
zdrowych ochotników nie zaobserwowano istotnego wpływu azytromycyny na farmakokinetykę tych
produktów.
Zydowudyna: jednorazowe podanie azytromycyny w dawce 1000 mg i wielokrotne podanie dawek
600 mg lub 1200 mg nie miało wpływu na farmakokinetykę w osoczu i wydalanie przez nerki
zydowudyny lub jej glukuronidowych metabolitów. Jednak podawanie azytromycyny zwiększało
stężenie fosforyzowanej zydowudyny (klinicznie czynnego metabolitu) w komórkach
jednojądrzastych krwi obwodowej. Kliniczne znaczenie tego działania nie jest znane, ale może być
ono korzystne dla pacjenta.
Dydanozyna: w porównaniu z placebo, azytromycyna stosowana w dawce dobowej 1200 mg
jednocześnie z dydanozyną prawdopodobnie nie miała wpływu na farmakokinetykę dydanozyny u
6 badanych osób.
Indynawir: jednoczesne podanie azytromycyny w jednorazowej dawce 1200 mg nie miało
statystycznie istotnego wpływu na farmakokinetykę indynawiru stosowanego w dawce 800 mg 3 razy
na dobę przez 5 dni.
Nelfinawir: jednoczesne podanie azytromycyny w pojedynczej dawce 1200 mg i nelfinawiru w stanie
stacjonarnym (750 mg 3 razy na dobę przez 8 dni) powodowało zmniejszenie narażenia na nelfinawir
o 16%. Nie jest konieczna modyfikacja dawki. Po 8 dniach podawania nelfinawiru podwoiła się
wielkość narażenia na azytromycynę podaną w pojedynczej dawce, wartość AUC i maksymalnego
stężenia (Cmax). Opisywano działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego i silne wysypki
skórne. Należy uważnie obserwować, czy u pacjentów nie wystąpią działania niepożądane związane
ze stosowaniem azytromycyny i w razie konieczności zmodyfikować jej dawkę, zwłaszcza podczas
długotrwałego leczenia.
Astemizol, triazolam, midazolam, alfentanyl: w przypadku podawania któregoś z tych leków
jednocześnie z azytromycyną zaleca się zachowanie ostrożności.
Substancje, które powodują wydłużenie odstępu QT: odnotowano pojedynczy przypadek interakcji
azytromycyny z amiodaronem, polegającej na wydłużeniu odstępu QT. Odnotowano również
pojedynczy przypadek częstoskurczu komorowego po jednoczesnym podaniu azytromycyny z
dizopiramidem. Częstoskurcz komorowy może wystąpić po podaniu dizopiramidu w monoterapii,
wobec czego zalecane jest monitorowanie stężenia dizopiramidu podczas jednoczesnego stosowania z
azytromycyną.
4.6
Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Brak wystarczających i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. W badaniach dotyczących
wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano, że azytromycyna przenika przez łożysko. W badaniach
dotyczących wpływu na reprodukcję u szczurów nie wykazano działania teratogennego (patrz punkt
5
5.3). Nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania azytromycyny w okresie ciąży. Dlatego też
azytromycyna może być stosowana w okresie ciąży wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia.
Karmienie piersią
Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Ponieważ nie wiadomo czy azytromycyna może
wywoływać działania niepożądane u karmionego piersią niemowlęcia, podczas leczenia azytromycyną
nie należy karmić piersią. U karmionego piersią niemowlęcia może wystąpić m.in. biegunka,
zakażenie grzybicze błon śluzowych oraz uczulenie. Zaleca się, aby nie karmić piersią w trakcie
leczenia oraz do dwóch dni po zakończeniu leczenia azytromycyną. Po tym czasie karmienie piersią
można wznowić.
4.7
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania maszyn. Jednak podczas wykonywania tych czynności należy brać pod uwagę
możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki (patrz punkt 4.8).
4.8
Działania niepożądane
Działania niepożądane klasyfikowane są w następujący sposób:
bardzo często (1/10)
często (1/100 do <1/10)
niezbyt często (1/1 000 do <1/100)
rzadko (1/10 000 do <1/1 000)
bardzo rzadko (1/10 000)
częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Niezbyt często: zapalenie pochwy.
Rzadko:
kandydozy.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko:
trombocytopenia.
W badaniach klinicznych obserwowano lekką, przemijającą neutropenię, ale nie potwierdzono czy jest
to związane z leczeniem azytromycyną.
Reakcje uczuleniowe
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko:
obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne (w niektórych przypadkach
zagrażające życiu), patrz punkt 4.4.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: wysypki, świąd.
Rzadko:
pokrzywka, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.
W przypadku wystąpienia którejś z powyżej przedstawionych reakcji uczuleniowych należy
natychmiast odstawić lek.
6
Zaburzenia psychiczne
Rzadko:
agresywne zachowanie, niepokój, lęk, nerwowość.
Zaburzenia układu nerwowego
Niezbyt często:
ból głowy, zawroty głowy, drgawki (obserwowane również po podaniu innych
makrolidów), senność, zburzenia węchu i (lub) smaku, omdlenie.
Rzadko:
parestezje, osłabienie, bezsenność, nadmierna ruchliwość.
Częstość nieznana: obniżona wrażliwość na bodźce.
Zaburzenia ucha i błędnika
zaburzenia słuchu, jak osłabienie słuchu, głuchota, szumy uszne. Zaburzenia te
opisywano w badaniach klinicznych, u pacjentów, którzy otrzymywali
azytromycynę w dużych dawkach, przez długi okres. Dostępne badania
potwierdzają, iż większość z tych zaburzeń jest przemijająca.
Rzadko:
Zaburzenia serca
Rzadko:
kołatanie serca, arytmie z tachykardią komorową (występujące również po innych
makrolidach). Istnieje ryzyko wydłużenia odstępu QT i torsade de pointes,
szczególnie u pacjentów z chorobami serca (patrz punkt 4.4).
Zaburzenia naczyniowe
Rzadko:
obniżenie ciśnienia krwi
Zaburzenia żołądka i jelit
Często:
Niezbyt często:
Rzadko:
nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (ból,
skurcze).
luźne stolce, wzdęcia, brak apetytu, zaburzenia trawienia, niestrawność.
zaparcia, przebarwienia języka, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zapalenie
trzustki.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Rzadko:
zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna z nieprawidłowymi wartościami testów
czynności wątroby, martwica i niewydolność wątroby, które w skrajnych przypadkach
prowadziły do zgonu.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często:
bóle stawów.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko:
śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Rzadko:
osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie.
7
4.9
Przedawkowanie
Objawami przedawkowania azytromycyny, tak jak w przypadku innych makrolidów, są przemijająca
utrata słuchu oraz nasilone objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka).
W przypadku przedawkowania należy natychmiast odstawić lek. Zaleca się płukanie żołądka z
podaniem węgla aktywowanego, zastosowanie leczenia objawowego oraz monitorowanie
podstawowych czynności życiowych (oddech, tętno, ciśnienie krwi).
5.
WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1
Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego, antybiotyk makrolidowy
Kod ATC - J 01 FA 10
Mechanizm działania
Azytromycyna jest antybiotykiem azalidowym, należącym do grupy antybiotyków makrolidowych.
Azytromycyna blokuje przemieszczanie się łańcuchów peptydowych z jednej strony rybosomu na
drugą poprzez przyłączenie do podjednostki 50S rybosomu. W rezultacie u wrażliwych organizmów
zahamowana zostaje zależna od RNA synteza białka.
Parametry farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)
Stosunek AUC do MIC jest głównym parametrem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, który
najlepiej koreluje ze skutecznością azytromycyny.
Mechanizm oporności
Oporność na azytromycynę może być dziedziczna lub nabyta. Istnieją 3 główne mechanizmy
oporności bakterii: zmiana w miejscu docelowym, zmiana w transporcie antybiotyku i modyfikacja
samego antybiotyku.
Całkowita krzyżowa oporność na erytromycynę, azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe i
linkozamidy występuje wśród szczepów Streptococcus pneumoniae, paciorkowców betahemolizujących grupy A, Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus, w tym metycylinoopornego
S. aureus (MRSA).
Graniczne wartości MIC
Zgodnie z wytycznymi EUCAST (European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów) określono następujące stężenia graniczne
azytromycyny:
- Haemophilus influenzae
wrażliwy ≤ 0,125 mg/L; oporny > 4,0 mg/l
- Haemophilus parainfluenzae wrażliwy ≤ 0,125 mg/L; oporny > 4,0 mg/l
- Neisseria gonorrhoeae
wrażliwy ≤ 0,25 mg/L;
oporny > 0,5 mg/l
- Staphylococcus aureus
wrażliwy ≤ 1,0 mg/L;
oporny > 2,0 mg/l
- Streptococcus pneumoniae
wrażliwy ≤ 0,25 mg/L;
oporny > 0,5 mg/l
- Streptococcus pyogenes
wrażliwy ≤ 0,25 mg/L;
oporny > 0,5 mg/l
Wrażliwość
Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranego gatunku drobnoustroju może się różnić w
zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są dane lokalne,
zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość
występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w
niektórych rodzajach zakażeń) jest problematyczna, należy zasięgnąć porady specjalisty.
Patogeny, których oporność może stanowić problem: częstość występowania oporności jest równa lub
większa niż 10% w co najmniej jednym kraju Unii Europejskiej.
8
Wrażliwość drobnoustrojów
Gatunki zwykle wrażliwe
Gram-ujemne bakterie tlenowe:
Haemophilus influenzae*
Moraxella catarrhalis*
Neisseria gonorrhoeae
Inne drobnoustroje:
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Legionella pneumophila
Mycobacterium avium
Mycoplasma pneumoniae*
Gatunki, wśród których występuje problem oporności nabytej
Gram-dodatnie bakterie tlenowe:
Staphylococcus aureus*
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae*
Streptococcus pyogenes*
Inne drobnoustroje:
Ureaplasma urealyticum
Gatunki o oporności wrodzonej
Staphylococcus aureus – szczepy oporne na metycylinę i erytromycynę
Streptococcus pneumoniae – szczepy oporne na penicylinę
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella spp.
* Skuteczność kliniczną w zatwierdzonych wskazaniach wykazano na wrażliwych szczepach
wyizolowanych bakterii.
5.2
Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Azytromycyna po doustnym podaniu wchłania się w około 37%. Maksymalne stężenie azytromycyny
w osoczu po doustnym podaniu pojedynczej dawki osiągane jest po około 2 do 3 godzin.
Dystrybucja
Azytromycyna ulega szerokiej dystrybucji w organizmie, osiągając duże stężenia w tkankach (do
50 razy większe od stężenia maksymalnego występującego w osoczu). Objętość dystrybucji w stanie
stacjonarnym wynosi około 31 l/kg.
Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 500 mg azytromycyna osiąga stężenia wynoszące, w
zależności od tkanki, od 1 do 9 µg/ml. Terapeutyczne stężenia azytromycyny utrzymują się w
tkankach przez 5 do 7 dni po przyjęciu ostatniej dawki doustnej.
Stopień wiązania azytromycyny z białkami surowicy krwi jest zmienny i waha się w zależności od
stężenia antybiotyku w surowicy od 52% przy stężeniu 0,05 μg/ml do 18% przy stężeniu 0,5 μg/ml.
9
W badaniach na modelach zwierzęcych stwierdzono, że azytromycyna jest gromadzona w fagocytach,
które migrują do miejsca zakażenia, co zwiększa dystrybucję leku do tkanek objętych procesem
zapalnym.
Azytromycyna osiąga duże stężenia w komórkach i działa na drobnoustroje wewnątrzkomórkowe.
Wydalanie
Okres półtrwania azytromycyny w osoczu ściśle odzwierciedla jej okres półtrwania w tkankach, który
wynosi 2 do 4 dni.
Azytromycyna wydalana jest głównie z żółcią. Większość podanej dawki wydalane jest w postaci
niezmienionej, a pozostała część w postaci metabolitów (10 metabolitów powstałych w wyniku N- i
O-demetylacji, hydroksylacji pierścieni deoksyaminowych i aglikonowych oraz rozszczepienia
koniugatów kladynozowych). Na podstawie wyników uzyskanych z HPLC i testów
mikrobiologicznych stwierdzono, że metabolity te nie wpływają na aktywność mikrobiologiczną
azytromycyny. Około 6% podanej dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej.
Farmakokinetyka w szczególnych populacjach
Niewydolność nerek
Po podaniu azytromycyny w jednorazowej dawce doustnej 1 g, wartości Cmax i AUC0-120 zwiększały
się odpowiednio o 5,1% oraz 4,2% u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności
nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego >40 ml/min) w porównaniu z grupą pacjentów z
prawidłową czynnością nerek (współczynnik przesączania >90 ml/min).
U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, średnie wartości Cmax i AUC0-120 zwiększały się
odpowiednio o 61% i 35% w porównaniu z wartościami prawidłowymi.
Niewydolność wątroby
Brak danych dotyczących istotnych zmian parametrów farmakokinetycznych azytromycyny w
surowicy u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby, w porównaniu z
grupą pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. U tych pacjentów wydalanie azytromycyny z
moczem wydaje się być większe prawdopodobnie w celu kompensacji zmniejszonego klirensu
wątrobowego.
Pacjenci w podeszłym wieku
U ochotników w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) obserwowano nieznacznie większe (około 30%)
wartości pola pod krzywą (AUC) niż u ochotników młodszych (poniżej 45 lat). Stwierdzono jednak,
że różnice te nie mają znaczenia klinicznego i dlatego modyfikacja dawki nie jest zalecana.
Farmakokinetyka azytromycyny u pacjentów w podeszłym wieku jest zbliżona do opisywanej u
młodych dorosłych, jednakże u kobiet w podeszłym wieku, u których maksymalne stężenia były
większe o 30-50%, nie dochodziło do kumulacji leku.
Niemowlęta, dzieci młodsze i starsze oraz młodzież
Farmakokinetykę azytromycyny badano u dzieci w wieku od 4 miesięcy do 15 lat, którym podawano
lek w postaci kapsułek, granulatu lub zawiesiny. Azytromycynę podawano w dawce 10 mg/kg mc. w
pierwszym dniu badania, następnie w dawce 5 mg/kg mc. od 2. do 5. dnia badania. Stężenia
maksymalne, 224 μg/l u dzieci w wieku od 7,5 miesiąca do 5 lat oraz 383 μg/l u dzieci w wieku od 6
do 15 lat, były nieznacznie mniejsze niż stężenia u osób dorosłych. Wartość t½ (36 godzin) u starszych
dzieci mieściła się w zakresie wartości występujących u dorosłych.
5.3
Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach, w których azytromycyna stosowana w dawkach 40-krotnie
przekraczających kliniczne dawki terapeutyczne, stwierdzono, iż powodowała ona przemijającą
fosfolipidozę, generalnie bez zauważalnych w następstwie objawów toksyczności. Nie stwierdzono
objawów toksyczności u pacjentów, u których azytromycyna jest stosowana zgodnie z zaleceniami.
10
Działanie rakotwórcze
Nie przeprowadzono długoterminowych badań u zwierząt w celu oceny działania rakotwórczego,
szczególnie, że produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jedynie w terapii krótkoterminowej i
nie wykazywał takiej aktywności.
Działanie mutagenne
Nie wykazano mutagennego działania azytromycyny w standardowych badaniach mutacji genowych i
chromosomowych w warunkach in vivo oraz in vitro.
Działanie teratogenne
W badaniach embriotoksyczności u myszy i szczurów nie stwierdzono działania teratogennego. U
szczurów, którym podano azytromycynę w dawce 100 do 200 mg/kg mc. na dobę, stwierdzano
niewielkie opóźnienie kostnienia u płodu oraz przybieranie masy ciała u matek. W badaniach na
szczurach, dotyczących okresu okołoporodowego i pourodzeniowego, obserwowano opóźnienie
kostnienia po podaniu azytromycyny w dawce 50 mg/kg mc. na dobę.
6.
DANE FARMACEUTYCZNE
6.1
Wykaz substancji pomocniczych
Sodu węglan bezwodny, sodu benzoesan, karmeloza sodowa typ 7MXF, glicyna, dwutlenek tytanu,
krzemionka koloidalna bezwodna (aerosil 200), sodu laurylosiarczan, aromat malinowy, aromat
truskawkowy, aromat pomarańczowy oraz sacharoza.
6.2
Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3
Okres ważności
Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej – 30 miesięcy.
Sporządzona zawiesina doustna – poniżej 25ºC, nie dłużej niż 5 dni.
6.4
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.
Sporządzona zawiesina doustna – patrz punkt 6.3.
6.5
Rodzaj i zawartość pojemnika
Butelki koloru bursztynowego, o pojemności 35 ml, ze szkła III klasy hydrolitycznej, zamknięte
nakrętką PP typu „piller prof” z pierścieniem zabezpieczającym typu „tamper evident”. Nakrętka
uszczelniona jest trójwarstwową wkładką z PE niskiej gęstości (Polespan PE2). Każda butelka zawiera
10 g proszku.
Butelki koloru bursztynowego, o pojemności 60 ml, ze szkła III klasy hydrolitycznej, zamknięte
nakrętką PP typu „piller prof” z pierścieniem zabezpieczającym typu „tamper evident”. Nakrętka
uszczelniona jest trójwarstwową wkładką z PE niskiej gęstości (Polespan PE2). Każda butelka zawiera
15 g proszku.
Do każdego opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa, wykonana z mieszaniny polipropylenu i
polistyrenu niskiego udaru, z podziałką umożliwiająca odmierzenie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny
oraz dozownik strzykawkowy z nakrętką mocującą z polipropylenu i polistyrenu, umożliwiający
odmierzenie do 5 ml zawiesiny z dokładnością do 0,1 ml.
Butelka, łyżeczka miarowa oraz dozownik pakowane są wraz z ulotką w tekturowe pudełko.
11
6.6
Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
do stosowania
Sporządzanie zawiesiny doustnej
Butelka zawierająca 10 g proszku, o pojemności 35 ml
Do butelki zawierającej 10 g proszku dodać, za pomocą dozownika strzykawkowego, 14 ml
przegotowanej, ostudzonej wody – otrzymuje się 20 ml zawiesiny. Wstrząsać do uzyskania
jednorodnej zawiesiny.
Butelka zawierająca 15 g proszku, o pojemności 60 ml
Do butelki zawierającej 15 g proszku dodać, za pomocą dozownika strzykawkowego, 21 ml
przegotowanej, ostudzonej wody – otrzymuje się 30 ml zawiesiny. Wstrząsać do uzyskania
jednorodnej zawiesiny.
Przed każdym użyciem butelkę z przygotowaną zawiesiną należy energicznie wstrząsnąć.
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z
lokalnymi przepisami.
7.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
8.
NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
9.
DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA
10.
DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
12
New rej ‘’’’’28032011 / 13042011
Download