Kodeks Etyki Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w

advertisement
Kodeks Etyki
Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu wraz
z Procedurą Corocznego Przeglądu i Monitoringu.
Preambuła
Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych
pracownikom, dobro publiczne oraz dobro interesantów Powiatowego Urzędu
Pracy w Sosnowcu oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji
w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki.
Zebrane i opisane w nim normy z pewnością nie wyczerpują wszystkich
możliwych sytuacji i towarzyszącym im zachowań – nie stanowi on zatem
katalogu zamkniętego, prostej recepty postępowania. Wskazuje natomiast na
takie wartości i wynikające z nich zachowania, jakimi winien cechować się
każdy człowiek bez względu na sytuacje, w jakich może się znaleźć.
Kodeks ma być więc wzorem i wyznacznikiem zwyczajnych reakcji
w kontaktach Urzędnika z obywatelem załatwiającym swoją sprawę w Urzędzie.
Kodeks Etyki pracowników PUP w Sosnowcu oparty został na fundamentalnych
zasadach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, praworządności, godności
i lojalności.
Przepisy ogólne
§1
Etyka oznacza normy moralne, które przedkładają ogólne ideały i wartości,
przyjęte przez społeczeństwo, na praktykę dnia codziennego.
§2
Korupcja rozumiana jest jako nadużycie stanowiska publicznego dla uzyskania
prywatnych korzyści ( obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie
kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści,
przekupstwo, kradzież majątku publicznego lub środków publicznych,
przestępstwa księgowe oraz obrót środkami finansowymi pobudzającymi do
działań korupcyjnych).
§3
Normy „Kodeksu Etyki” naruszają pracownicy Urzędu, którzy swoim
postępowaniem, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, stwarzają ryzyko
utraty zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.
§4
Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu obowiązany jest do
postępowania zgodnego z Europejskim Kodeksem Dobrej Administracji,
przyjętym przez Parlament Europejski w dniu 06.09.2001 roku.
§5
Pracownik Urzędu składa oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami Kodeksu
Etyki niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę w Urzędzie; oświadczenie,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Kodeksu Etyki, dołącza się do umowy
o pracę.
Zasady postępowania pracowników
§6
Właściwą postawę pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Sosnowcu wyznaczają zasady:
1) praworządności,
2) bezstronności i niezależności,
3) uczciwości i rzetelności,
4) jawności,
5) profesjonalizmu,
6) współodpowiedzialności za działania,
7) neutralności politycznej.
§7
1. Zasada praworządności.
Urzędnik działa zgodnie z zasadą praworządności tj. zasadą ustrojową
zobowiązującą do ścisłego przestrzegania prawa i działania zgodnie z normą
prawną, mając na względzie interes publiczny.
Podejmowane
rozstrzygnięcia
opiera
na
prawidłowo
dokonanych
ustaleniach, a uzyskane w prowadzonych postępowaniach informacje
o sprawach i osobach podlegają ochronie i nie mogą być przekazywane
osobom trzecim, wykorzystuje się je wyłącznie do celów służbowych.
Udostępnianie informacji publicznej, jak i ochrona tajemnicy służbowej jest
obowiązkiem każdego urzędnika.
Urzędnik traktuje swoja pracę jako służbę publiczną i wykonuje ją
z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.
2. Zasada bezstronności i niezależności.
Pracownik Urzędu podczas wykonywania swoich obowiązków jest
bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich obywateli,
z poszanowaniem ich prawa do prywatności.
W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych
pracownik
wyłącza
się
z
działań
mogących
rodzić
podejrzenia
o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz
zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami.
3. Zasada uczciwości i rzetelności.
Urzędnik jest życzliwy, cierpliwy i uczynny, interesantom Urzędu stara się
pomóc zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami.
W kontaktach z interesantami nie może kierować się
emocjami
i uprzedzeniami, a jedynie względami merytorycznymi i formalnymi.
Niezrozumiałe zagadnienia i problemy wyjaśnia oraz wskazuje sposoby ich
załatwienia lub kieruje do właściwych, kompetentnych komórek Urzędu.
4. Zasada jawności.
Pracownik Urzędu, zwłaszcza gospodarujący środkami publicznymi,
dokonuje czynności w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami,
a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym
zakresie i z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.
5. Zasada profesjonalizmu.
Urzędnik wykonuje obowiązki w sposób profesjonalny, dążąc do osiągania
jak najlepszych rezultatów. Profesjonalizm urzędnika przejawia się m.in.
poprzez:
 racjonalne
załatwianie
gospodarowanie
spraw
bez
czasem
zbędnej
pracy
zwłoki,
pozwalającym
sprawnie
i
na
szybko,
a w sytuacjach tego wymagających zgłaszanie gotowości do realizacji
zadań poza regulaminowym czasem pracy;
 rozpoznawanie spraw w dobrej wierze, wnikliwie i dociekliwie.
Ambicją każdego pracownika Urzędu jest dbanie o własny wszechstronny
rozwój, dążenie do stałego poszerzania wiedzy ogólnej i merytorycznej.
Urzędnik realizuje zasadę profesjonalizmu gdy:
 dba
o
własny
wygląd
zewnętrzny
odpowiadający
powadze
i okolicznościom wykonywanej pracy, jest schludny i dba o estetykę
swojego miejsca pracy;
 posługuje się językiem poprawnym, czystym i zrozumiałym dla
interesanta, nie używa wulgaryzmów i określeń kolokwialnych;
 wysokie etyczne i moralne normy współżycia społecznego cechują jego
styl bycia i zachowania w miejscu pracy, a także w życiu codziennym;
 jest koleżeński, uczynny i prawy w kontaktach ze współpracownikami
i podwładnymi, a praca w zespole realizującym wspólne cele bez
lobbingu, zastraszania i dyskryminacji stanowi obowiązek nie tylko
prawny, ale również moralny wszystkich pracowników;
 posługuje się imiennym identyfikatorem, który jest dla niego źródłem
satysfakcji.
6. Zasada współodpowiedzialności za zadania.
Urzędnik nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich
konsekwencji. Decyzje wymagające rozstrzygnięć niekonwencjonalnych,
trudne lub budzące kontrowersje konsultuje ze współpracownikami
i zwierzchnikami. Jest gotowy do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów,
do ich naprawienia oraz przyjęcia pełnej konsekwencji za nieprawidłowo
realizowane zadania. Urzędnik wypełnia swoje obowiązki zgodnie
z
najlepszą
posiadaną
wiedzą,
zgodnie
ze
swoimi
obowiązkami
i kompetencjami, nie unika trudnych decyzji.
Godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie
narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu
i wiarygodności PUP w Sosnowcu.
7. Zasada neutralności politycznej.
Pracownik Urzędu nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do
działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Dba o jasność
i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem. Nie manifestuje publicznie
poglądów i sympatii politycznych.
Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji
§8
1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne,
zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy
tez korupcji.
2. Pracownik w szczególności:
1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników,
nie ulega żadnym naciskom,
2) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym
i prywatnym,
3) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami
służbowymi,
4) nie przyjmuje od uczestników prowadzonych spraw żadnych
korzyści materialnych ani osobistych, ani obietnic takich korzyści,
5) udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia
dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi
w ustawach,
6) nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla
osiągnięcia własnych korzyści finansowych lub osobistych, zarówno
trakcie jak i po zakończeniu zatrudnienia,
7) pełniąc obowiązki służbowe kieruje się interesem obywateli i nie
czerpie
dodatkowych
korzyści
materialnych
lub
osobistych
zabronionych prawem, nie działa w interesie prywatnym osób lub
grup osób,
8) zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby
defraudacji środków publicznych oraz korupcji, a także inne fakty
i działania budzące wątpliwości, co do ich celowości lub legalności.
Procedura corocznego przeglądu i monitoringu
Kodeksu Etycznego Urzędnika
§9
I. Cel działania
Celem procedury jest określenie zasad zapewniających, że:
- Kodeks Etyczny pracowników PUP w S-cu jest dokumentem znanym
i pomagającym w rzeczywistym kształtowaniu postaw etycznych
urzędników,
- stosowanie Kodeksu jest na bieżąco monitorowane,
- systematycznie odbywa się przegląd stosowania zapisów Kodeksu
w praktyce.
II. Zakres podmiotowy procedury
Niniejsza procedura odnosi się do wszystkich pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Sosnowcu.
III. Zakres przedmiotowy procedury
1. Gromadzenie informacji pozyskanych ze źródeł monitorowania (np. ze
skarg, ankiet, rozmów z pracownikami i petentami Urzędu),
2. Analiza uzyskanych wyników,
3. Podsumowanie stosowania Kodeksu Etycznego na rocznym spotkaniu
wszystkich pracowników.
§ 10
1. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu za dbałość o przestrzeganie
Kodeksu Etyki odpowiada powołany Zarządzeniem Dyrektora „ Koordynator
do spraw Etyki”.
2. Za stosowanie Kodeksu Etycznego odpowiada każdy pracownik.
3. Każdy pracownik może kierować do Koordynatora d/s Etyki pytania
dotyczące Kodeksu Etyki.
§ 11
1. Do podstawowych zadań Koordynatora należy:
1) dbałość o przestrzeganie Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu,
2) przygotowywanie, we współpracy z Działem Organizacyjno – Prawnym
( Kadrami), szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie etyki,
3) kontrola przestrzegania Kodeksu Etyki.
2. Koordynator d/s Etyki ma obowiązek:
1) udzielania odpowiedzi, w terminie 14 dni, na pytania dotyczące Kodeksu
Etyki,
2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:
a) zobowiązać
właściwych
Pracowników
Urzędu
do
złożenia
pisemnych wyjaśnień,
b) przeprowadzenia kontroli w ramach uprawnień nadzorczych.
3) w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości – skierować
wniosek do bezpośredniego przełożonego o ukaranie Pracownika, który
naruszył przepisy Kodeksu Etyki,
4) składać Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu,
w terminie do końca lutego następnego roku (począwszy od lutego 2012)
roczne sprawozdanie ze swojej działalności, wykorzystując przy tym
również informacje uzyskane od kierowników komórek organizacyjnych
tut. Urzędu. Sprawozdanie powinno zawierać opis zgłoszonych
przypadków, wraz z wydanymi przez Koordynatora d/s Etyki opiniami,
5) opublikować roczne sprawozdanie na stronie internetowej PUP
w Sosnowcu oraz na tablicy ogłoszeń,
6) Koordynator d/s Etyki może występować do Dyrektora Urzędu
z inicjatywą zmiany Kodeksu Etyki.
§ 12
Kierownicy komórek organizacyjnych PUP w Sosnowcu przekazują
Koordynatorowi d/s Etyki informacje o działaniach podjętych w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Pracownika Urzędu przepisów prawa.
Przepisy końcowe
§ 13
1. Pracownik Urzędu obowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu
Etyki i kierować się jego zasadami.
2. Pracownik Urzędu ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną
za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.
3. Pracownicy Urzędu, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze,
powinni upowszechniać znajomość Kodeksu Etyki wśród innych
pracowników.
Załącznik nr 1
do Kodeksu Etyki
pracowników
Powiatowego Urzędu
Pracy w Sosnowcu
…………………………………………
imię i nazwisko pracownika
…………………………………………
komórka organizacyjna
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Kodeksem Etyki pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
Sosnowiec, dnia………………
…………………………….
podpis pracownika
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards