Zimowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp wobec pracowników.

advertisement
Zimowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp wobec pracowników.
Autor: Beata Sikora-Nowakowska
Temperatura.
Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom właściwą temperaturę w pomieszczeniach pracy,
odpowiednią do rodzaju wykonywanych czynności:
●
●
●
temperatura w pomieszczeniach biurowych lub innych, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną nie
może być niższa 18 0 C,
pozostali pracownicy, zatrudnieni w pomieszczeniach pracy np. w halach produkcyjnych, muszą mieć zapewnioną
temperaturę nie niższą niż 14 0 C,
przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy.
Temperatura w pomieszczeniach pracy powinna zostać dostosowana do metod pracy i wysiłku niezbędnego do
jej wykonania. Pomieszczenia i stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed niekontrolowaną emisją ciepła na
zewnątrz oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz.
Z ogólnych przepisów bhp wynika obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń i stanowisk pracy przed
niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem
chłodnego powietrza z zewnątrz.
Natomiast w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki podano konkretne rozwiązania tego
problemu powietrza poprzez zastosowanie przy wejściu z zewnątrz do budynku i pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi, przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nie utrudniających
ruchu. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania.
Praca zimą na otwartej przestrzeni.
Stanowiska pracy powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami
związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, a także
silnym wiatrem. Ponadto pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub
w nieogrzewanych pomieszczeniach (wtedy, gdy ze względu na technologię produkcji lub z innych przyczyn
ogrzanie tych pomieszczeń nie jest możliwe), powinni mieć zapewnione w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia
umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży.
Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków, a temperatura powinna się
utrzymywać na poziomie co najmniej 16°C. W razie gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym, nie jest możliwe zapewnienie wskazanych pomieszczeń, należy zapewnić
pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań
ochrony przeciwpożarowej (np. tzw. koksowniki).
Odzież ochronna.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną
i środki ochrony stóp i rąk. Eliminacja tzw. ujemnego obciążenia termicznego, czyli schłodzenia pracownika
zależącego od tego czy obniżona temperatura bądź promieniowanie doprowadzają do ogólnego oziębienia ciała,
czy też tylko do miejscowego. Zimny stres w przypadku ochłodzenia, jest oceniany poprzez określenie izolacji
odzieży IREQ (required clothing insulatoin). W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany zapewnić
pracownikom środki ochrony indywidualnej w postaci odzieży ochronnej-ciepłochronnej, rękawice, obuwie,
nakrycie głowy.
o
Jeżeli w środowisku pracy temperatura spadnie poniżej 0 C pracownicy powinni używać rękawic chroniących przed
odmrożeniami.
Posiłki regeneracyjne i napoje.
Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie
uciążliwych:
●
●
posiłki w formie jednego dania gorącego; jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu
na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, wówczas może zapewnić
w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych albo przyrządzanie posiłków przez
pracownika we własnym zakresie z otrzymanych od pracodawcy produktów,
napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.
Prawa pracowników.
Pracownicy wykonujący pracę w pomieszczeniach pracy, w których temperatura jest niższa niż określają to
przepisy, za wyjątkiem sytuacji kiedy:
●
●
pracodawca nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy ze względów
technologicznych (np. w zakładach mięsnych, chłodniach itp.),
praca odbywa się na otwartym terenie,
mogą powstrzymać się od wykonywania pracy. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy
pracownik zachowuje prawa do wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i
higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez
niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od
wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo
oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (§ 2).
Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od
pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2 (§ 21).
Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o
których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (§ 3).
Download