Spis treści

advertisement
Spis treści
Część szara: Podstawy i techniki pracy
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Wprowadzenie do pracy na oddziale chorób wewnętrznych ► 1
Wywiad lekarski ► 1
Badanie fizykalne ► 2
Postępowanie po badaniu wstępnym ► 8
Przyjęcie na oddział pacjenta w stanie zagrożenia życia ► 9
Wizyta lekarska
► 10
Wypis pacjenta do domu ► 11
Recepty ► 13
Śmierć pacjenta
► 14
Zagadnienia prawne w codziennej praktyce szpitalnej ► 15
Medycyna oparta na faktach (ang. evidence based medicine - EBM) ► 17
2
2.1
2.2
Badania laboratoryjne ► 19
Badania mikrobiologiczne ► 19
Badania funkcjonalne w gastroenterologii
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Diagnostyka nieinwazyjna ► 24
Pomiar ciśnienia krwi ► 24
EKG - 25
Diagnostyka czynności wentylacyjnej płuc
Badanie ultrasonograficzne ► 37
Badanie echokardiograficzne ► 45
Badania rentgenowskie ► 47
Badanie scyntygraficzne ► 55
4
4.1
4.2
Diagnostyka i terapia inwazyjna ► 56
Endoskopia ► 56
Metody diagnostyczne kardiologiczne ► 59
5
5.1
5.2
5.3
Techniki wkłuć i iniekcji
Endoskopia ► 64
Punkcje ► 65
Biopsja ► 79
6
6.1
6.2
Sondy i cewniki
►82
Sondy ► 82
Cewnikowanie pęcherza moczowego
7
7.1
7.2
7.3
Leczenie żywieniowe, infuzyjne i transfuzyjne ► 86
Leczenie transfuzyjne
► 86
Leczenie infuzyjne i żywienie pozajelitowe ► 89
Żywienie enteralne ► 91
8
8.1
8.2
Leczenie przeciwzakrzepowe i trombolityczne ► 94
Leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne ► 94
Systemowe leczenie trombolityczne ► 100
9
9.1
9.2
9.3
9.4
Leczenie przeciwdrobnoustrojowe ► 102
Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wprowadzenie
Antybiotyki w infekcjach bakteryjnych ► 103
Leki przeciwgrzybicze ► 107
Leki przeciwwirusowe ► 108
► 22
►
34
► 64
► 84
► 102
10
10.1
Szczepienia ► 109
Szczepienia u dorosłych
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
Ogólne działania terapeutyczne ► 111
Dolegliwości żołądkowo-jelitowe ► 111
Zaburzenia snu ► 113
Ból ► 115
Leki psychotropowe ► 119
Internistyczna terapia nowotworowa ► 121
Przeszczep szpiku kostnego i komórek macierzystych
Donacja narządów ► 128
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Sytuacje problemowe w terapii lekowej
► 129
Terapia lekowa w niewydolności nerek ► 129
Terapia lekowa w niewydolności wątroby ► 133
Terapia lekowa u pacjentów geriatrycznych ► 134
Terapia lekowa podczas ciąży i okresu karmienia ► 136
Interakcje międzylekowe ► 138
Przyjmowanie leków i pokarmów ► 144
► 109
► 127
Część zielona: Objawy przewodnie
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Najczęstsze objawy główne ► 145
Gorączka nieznanego pochodzenia (ang.fever ofunknown origin - FUO)
Utrata masy ciała ► 148
Obrzęki ► 150
Zmiany skórne ► 153
Świąd uogólniony ► 159
Powiększenie węzłów chłonnych ► 161
Przerzuty z nieznanego ogniska pierwotnego
{m g.cancerofunknow nprim ary-C U P ) ► 163
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
Objawy główne: klatka piersiowa
Ból w klatce piersiowej ► 166
Kaszel ► 170
Krwioplucie ► 172
Duszność ► 174
Sinica ► 177
Wysięk opłucnowy ► 179
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
Objawy główne: jama brzuszna ► 182
Nudności i wymioty
►182
Zaburzenia połykania
►184
Ostry brzuch ► 186
Niedrożność jelit (łac. ileus) ► 191
Biegunka ► 193
Zaparcia ► 198
Hepatomegalia ► 200
Splenomegalia ► 202
Żółtaczka ► 203
Wodobrzusze
►207
16
16.1
16.2
Objawy główne: nerki i drogi odprowadzające mocz ► 209
Zaburzenie w opróżnianiu pęcherza moczowego ► 209
Poliuria ► 210
► 166
► 145
16.3
16.4
16.5
Hematuria ► 210
Białkomocz ► 212
Nietrzymanie moczu ► 214
17
17.1
17.2
Objawy główne: układ ruchu ► 217
Bóle stawów ► 217
Bóle okolicy krzyżowej ► 220
18
18.1
18.2
18.3
Objawy główne: układ nerwowy
Zawroty głowy ► 225
Omdlenia ► 228
Śpiączka ► 231
19
19.1
19.2
Wskaźniki laboratoryjne
- diagnostyka różnicowa ►236
Zmiany w wartościach wskaźnika sedymentacji erytrocytów ► 236
Diagnostyka różnicowa nieprawidłowych wartości
wskaźników laboratoryjnych ► 237
► 225
Część niebieska: Obraz chorobowy
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.29
20.30
20.31
20.32
Choroby serca i układu krążenia ► 243
Infekcyjne (bakteryjne) zapalenie wsierdzia ► 243
Zapalenie mięśnia sercowego ► 245
Zapalenie osierdzia ► 247
Kardiomiopatie (ang. cardiomyopathy - CM) - przegląd ► 248
Kardiomiopatia rozstrzeniowa (ang. dilated cardiomyopathy - DCM) ► 249
Kardiomiopatia przerostowa (ang. hypertrophic cardiomyopathy - HCM) ► 250
Zwężenie ujścia zastawki aorty ► 252
Niedomykalność zastawki aortalnej (ang. aortic insufficiency - Al) ► 254
Zwężenie ujścia zastawki mitralnej (stenoza mitralna) ► 256
Niedomykalność zastawki dwudzielnej (ang. mitral insufficiency - MI) ► 258
Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej ► 260
Nabyte wady zastawkowe prawego serca
► 261
Wrodzone wady zastawkowe - przegląd
► 262
Zwężenie ujścia zastawki tętnicy płucnej
► 263
Ubytek przegrody międzykomorowej (ang. ventricular septal defect - VSD) ► 264
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ang. atrial septal defect - ASD) ► 265
Niewydolność serca ► 266
Choroba niedokrwienna serca ► 274
Ostry zespół wieńcowy (OZW) - zawał mięśnia sercowego ► 278
Zaburzenia rytmu serca - przegląd ► 285
Zaburzenia rytmu serca z bradykardią ► 294
Zaburzenia rytmu serca z towarzyszącą tachykardią ► 297
Nadciśnienie tętnicze ► 303
Hipotonia i dysregulacja ortostatyczna ► 309
Tętniak aorty ► 311
Tętniak rozwarstwiający aorty (łac. aneurysma dissecans aortae) ► 311
Choroba tętnic obwodowych (ang. peripheral artery disease - PAD) ► 312
Ostre zamknięcie światła tętnic kończyn ► 314
Zespół Raynauda ► 315
Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych ► 316
Zakrzepica żył głębokich ► 317
Nadciśnienie płucne, przewlekły zespół serca płucnego
(łac. cor pulmonale chronicum) ► 319
Spis treści
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
21.10
21.11
21.12
21.13
21.14
Choroby układu oddechowego ► 322
Zespół hiperwentylacyjny ► 322
Zespół bezdechu śródsennego ► 323
Ostre zapalenie oskrzeli ► 324
Rozstrzenie oskrzeli ► 325
Astma oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) ► 326
Przewlekłe i przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli ► 331
Rozedma płuc ► 334
Śródmiąższowe choroby płuc (ang. interstitial lung diseases - ILD) - przegląd
Egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych ► 337
Pylice płuc ► 338
Sarkoidoza (łac. morbus Boeck) ► 339
Zapalenie płuc ► 341
Gruźlica (łac. tuberculosis - tbc) ► 347
Rak płuc ► 350
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
Choroby przewodu pokarmowego ► 353
Urazowe przedziurawienie błony bębenkowej ► 353
Uchyłki przełyku ► 354
Przepuklina rozworu przełykowego ► 355
Choroba refluksowa/zapalenie przełyku ► 356
Rak przełyku ► 358
23
23.1
23.2
23.3
23.4
Choroby żołądka ► 359
Ostre zapalenie błony śluzowej żołądka ► 359
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka ► 360
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy ► 361
Rak żołądka ► 365
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
Choroby jelita cienkiego i grubego ► 369
Zespół złego wchłaniania ► 369
Nietolerancja składników pokarmowych ► 372
Zaburzenia czynnościowe ► 373
Choroba niedokrwienna jelit ► 374
Przewlekłe zapalne choroby jelit ► 375
Choroba uchyłkowa jelit ► 380
Zapalenie uchyłków ► 381
Polipy okrężnicy ► 382
Rak jelita grubego ► 384
Choroby okolicy anorektalnej ► 386
25
25.1
25.2
25.3
25.4
Choroby trzustki ► 388
Ostre zapalenie trzustki ► 388
Przewlekłe zapalenie trzustki ► 391
Nowotwór trzustki ► 393
Guzy neuroendokrynne (ang. neuroendocrine tumors - NET) układu pokarmowego
{gastroenteropancreatic - GEP) ► 394
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
Choroby wątroby ► 397
Ostre wirusowe zapalenie wątroby ► 397
Przewlekłe zapalenia wątroby ► 401
Stłuszczenie wątroby ► 403
Marskość wątroby ► 404
Hemochromatoza ► 406
Nadciśnienie wrotne ► 408
►
26.7
26.8
26.9
26.10
Encefalopatia wątrobowa ► 410
Ostra niewydolność wątroby ► 411
Pierwotna marskość żółciowa wątroby (ang. primary biliary cirrhosis - PBC)
Nowotwory wątroby ► 413
27
27.1
Choroby dróg żółciowych
Kamica żółciowa ► 414
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
28.10
28.11
Choroby nerek ► 419
Kłębuszkowe zapalenie nerek (foc. glomerulonephritis - GN) ► 419
Zespół nerczycowy ► 421
Śródmiąższowe zapalenie nerek ► 422
Zakażenia układu moczowego ► 423
Cewkowe zaburzenia funkcji nerek ► 426
Ostra niewydolność nerek ► 427
Przewlekła niewydolność nerek ► 429
Zwężenie tętnic nerkowych ► 432
Kamica nerkowa ► 433
Rak nerkowokomórkowy ► 437
Choroby torbielowate i nieprawidłowości budowy nerek ► 438
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
29.10
29.11
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
i kwasowo-zasadowej ► 439
Zaburzenia nawodnienia ► 439
Hiponatremia
► 440
Hipernatremia ► 442
Hipokaliemia
► 444
Hiperkaliemia
► 446
Magnez ► 447
Hipokalcemia
► 448
Hiperkalcemia ► 449
Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej ► 451
Kwasica metaboliczna ► 451
Zasadowica metaboliczna ► 452
30
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10
30.11
30.12
30.13
30.14
30.15
30.16
Choroby reumatologiczne i immunologiczne ► 454
Choroby zwyrodnieniowe ► 454
Fibromialgia ► 455
Gorączka reumatyczna ► 457
Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) ► 458
Reaktywne zapalenia stawów - zespół Reitera ► 463
Choroba Bechterewa ► 464
Toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemie lupus erythematosus - SLE) ► 465
Zespół Sjógrena ► 467
Postępująca twardzina uogólniona ► 468
Zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe ► 469
Zapalenia naczyń - przegląd ► 471
Zapalenia naczyń związane z obecnością ANCA ► 472
Guzkowe zapalenie tętnic ► 474
Polimialgia reumatyczna i olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ► 475
Alergie - 477
Amyloidoza ► 481
31
31.1
Choroby układu kostnego
Osteoporoza ► 482
► 412
► 414
► 482
31.2
31.3
Osteomalacja ► 485
Choroba Pageta (łac. osteitis deformans)
32
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
Choroby metaboliczne ► 487
Porfirię - przegląd ► 487
Ostra porfiria przerywana
► 487
Przewlekła porfiria wątrobowa ► 488
Dna moczanowa (łac. arthritis urica) ► 489
Choroby przebiegające z zaburzeniami metabolizmu lipidów
Cukrzyca (łac. diabetes mellitus) ► 496
Śpiączka cukrzycowa ► 507
Hipoglikemia ► 509
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.18
33.19
Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego ► 510
Wole ► 510
Hipotyreoza ► 512
Hipertyreoza ► 513
Orbitopatia tarczycowa ► 516
Choroby tarczycy przebiegające z procesem zapalnym ► 517
Rak tarczycy ► 518
Pierwotna nadczynność przytarczyc ► 520
Wtórna nadczynność przytarczyc ► 521
Niedoczynność przytarczyc
► 522
Pierwotny hiperaldosteronizm (zespół Conna) ► 523
Zespół Cushinga ► 524
Niedoczynność nadnerczy ► 527
Ginekomastia ► 529
Hirsutyzm i wirylizacja ► 530
Guz chromochłonny nadnerczy ► 531
Akromegalia ► 532
Hiperprolaktynemia ► 533
Niedoczynność przedniego płata przysadki ► 534
Moczówka prosta (łac. diabetes insipidus) ► 535
34
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9
Schorzenia hematologiczne
►537
Niedokrwistości - przegląd
► 537
Niedokrwistość z niedoboru żelaza ► 538
Niedokrwistość megaloblastyczna ► 540
Niedokrwistość hemolityczna ► 541
Przewlekłe schorzenia mieloproliferacyjne ► 544
Przewlekła białaczka szpikowa (ang. chronię myeloid leukemia - CML) ► 545
Czerwienica prawdziwa ►
547
Ostre białaczki ► 548
Chłoniak Hodgkina
(choroba Hodgkina, limfogranulomatoza, ziarnica złośliwa) ► 550
Chłoniaki nieziarnicze (ang. non-Hodgkin lymphoma - NHL) ► 552
Przewlekła białaczka limfatyczna (ang. chronic lymphocytic leukemia - CLL) ► 554
Szpiczak mnogi (łac. myeloma multiplex - MM) - szpiczak plazmocytowy ► 556
Zespół mielodysplastyczny (ang. myelodysplastic syndrome - MD8) ► 559
Niedokrwistość aplastyczna
► 562
Ostra agranulocytoza ► 563
Skazy krwotoczne - przegląd
►564
Koagulopatie - przegląd ►
565
Hemofilia ► 566
34.10
34.11
34.12
34.13
34.14
34.15
34.16
34.17
34.18
► 486
► 491
34.19
34.20
34.21
34.22
34.23
Zespól von Willebranda-Jurgensa ► 567
Małopłytkowości ► 568
Zaburzenia czynności płytek krwi (trombocytopatie)
Naczyniowe skazy krwotoczne ► 571
Zespół dużej śledziony ► 572
35
35.1
35.2
35.3
35.4
Choroby zakaźne ► 573
Choroby infekcyjne wywoływane przez wirusy ► 573
Zakażenie wirusem HIV ► 587
Bakteryjne choroby zakaźne ► 593
Pierwotniaki, grzyby i robaki pasożytnicze ► 607
36
36.1
36.2
Dermatologia ► 616
Leczenie miejscowe ► 616
Częste problemy dermatologiczne
37
37.1
37.2
37.3
37.4
37.5
37.6
37.7
37.8
37.9
37.10
Neurologia ► 621
Polineuropatie (mg. polyneuropathy - PNP) ► 621
Przepuklina krążka międzykręgowego (dyskopatia) ► 623
Bóle głowy ► 624
Zapalenie opon mózgowych i mózgu ► 626
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex - SM) ► 629
Udar niedokrwienny mózgu ► 631
Zespół parkinsonowski ► 635
Demencja ► 638
Napady padaczkowe ► 641
Choroba alkoholowa (alkoholizm) ► 643
► 570
► 618
Część czerwona: Intensywna terapia
38
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6
39
39.1
39.2
39.3
39.4
39.5
39.6
39.7
39.8
39.9
39.10
39.11
39.12
39.13
Ogólna intensywna terapia ► 646
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ► 646
Inwazyjna wentylacja mechaniczna ► 651
Nieinwazyjne metody wentylacji (ang. non-invasive ventilation - NIV) ► 654
Czasowa (przejściowa) elektrostymulacja serca ► 655
Zespół rozsianego wewnątrznaczyniowego wykrzepiania
(ang. disseminated intravascular coagulation - DIC) ► 656
Dawkowanie leków przy podawaniu z użyciem pomp infuzyjnych ► 657
Specjalistyczna intensywna terapia ► 659
Wstrząs - przegląd ► 659
Wstrząs hipowolemiczny ► 660
Wstrząs anafilaktyczny
►661
Wstrząs septyczny ► 662
Wstrząs kardiogenny ► 664
Obrzęk płuc ► 664
Zatorowość płucna ► 666
Ciężki stan astmatyczny (łac. status asthmaticus) ► 668
Zespół ostrej niewydolności oddechowej
(ang. acute respiratory distress syndrome - ARDS) ► 669
Odma opłucnowa (pneumothorax) ► 670
Aspiracja ► 671
Ostre krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego ► 672
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego ► 675
39.14
39.15
39.16
39.17
39.18
39.19
Sytuacje nagłe związane z działaniem wysokich temperatur ► 676
Sytuacje nagłe związane z działaniem niskich temperatur ► 677
Porażenie prądem ► 679
Utonięcie - 680
Zatrucia ► 681
Ośrodki toksykologii w Polsce ► 683
40
40.1
40.2
40.3
Załączniki ► 684
Markery nowotworowe ► 684
Substancje czynne i nazwy handlowe leków ► 685
Badania laboratoryjne - wartości referencyjne ► 713
Indeks
► 717
Download