klasa V

advertisement
KL.V SP podręcznik” Project2 third edition”
KRYTERIA OCENIANIA – Introduction
Ocena celująca
Ocena bardzo dobra
Ocena dobra
Ocena dostateczna
Ocena dopuszczająca
Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń:
 bezbłędnie wita się i żegna
 przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne
 bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co umie robić
 opisuje pokój, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 poprawnie określa, co posiadają różne osoby
 podaje i poprawnie stosuje wszystkie lub prawie wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia
 poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy
Uczeń:
 wita się i żegna, stosując na ogół poprawne formy
 przedstawia się, podaje swoje dane personalne, popełniając nieliczne błędy
 pyta o umiejętności, podaje, co umie robić, popełniając nieliczne błędy
 opisuje pokój, popełniając nieliczne błędy
 na ogół poprawnie określa, co posiadają różne osoby
 podaje i poprawnie stosuje większość nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 na ogół poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy
Uczeń:
 wita się i żegna, nie zawsze stosując poprawne formy
 przedstawia się, podaje swoje dane personalne, popełniając dość liczne błędy
 pyta o umiejętności, podaje, co umie robić, popełniając liczne błędy
 opisuje pokój, popełniając dość liczne błędy i nie zawsze poprawnie określa, co posiadają różne osoby
 koryguje samodzielnie niektóre z popełnionych przez siebie błędów
 podaje i poprawnie stosuje około połowy nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, ale wymowa nowo poznanych wyrażeń na ogół jest zrozumiała
Uczeń:
 zna niektóre formy powitania i pożegnania
 popełnia bardzo dużo błędów, podając swoje dane personalne
 pyta o umiejętności; mówi, co umie robić, popełniając liczne błędy
 nieudolnie opisuje pokój, popełniając bardzo liczne błędy
 często niepoprawnie określa, co posiadają różne osoby
 nie koryguje popełnionych przez siebie błędów
 podaje i poprawnie stosuje około 30-40% nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Ocena celująca
Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń:
 poprawnie posługuje się czasem Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w
czasie wolnym
 podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, nie popełniając żadnych błędów lub korygując
sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 poprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów
 swobodnie posługuje się liczebnikami porządkowymi
 bezbłędnie nazywa wszystkie miesiące
 podaje daty i zapisuje je bezbłędnie lub prawie bezbłędnie w postaci słownej
 wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, nie popełniając żadnych błędów lub korygując
sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 prezentuje ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie
popełnione przez siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje wszystkie lub prawie wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia
 poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 1 My life
Ocena bardzo dobra
1
Ocena dobra
Ocena dostateczna
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 na ogół poprawnie posługuje się czasem Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć
wykonywanych w czasie wolnym
 podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, popełniając nieliczne błędy
 na ogół poprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów
 dość swobodnie posługuje się liczebnikami porządkowymi
 nazywa poprawnie prawie wszystkie miesiące, samodzielnie koryguje większość błędów
 na ogół bezbłędnie podaje daty i zapisuje je w postaci słownej
 wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając nieliczne błędy
 prezentuje ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając nieliczne błędy
 na ogół koryguje samodzielnie popełnione przez siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje większość nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów
Uczeń:
 popełnia dość liczne błędy w użyciu czasu Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć
wykonywanych w czasie wolnym
 podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, popełniając liczne błędy
 dość często niepoprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów
 posługuje się liczebnikami porządkowymi, popełniając liczne błędy
 nazywa poprawnie większość miesięcy, koryguje niektóre błędy
 z pewną trudnością podaje daty i zapisuje je w postaci słownej
 wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając liczne błędy
 prezentuje niektóre ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając liczne błędy
 koryguje niektóre z popełnionych przez siebie błędów
 podaje i poprawnie stosuje około połowy nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, ale wymowa nowo poznanych wyrażeń na ogół jest zrozumiała
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 1
Uczeń:
 podaje niektóre informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych popełniając liczne błędy
 popełnia bardzo liczne błędy w użyciu czasu Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć
wykonywanych w czasie wolnym
 często niepoprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów
 czasem posługuje się liczebnikami porządkowymi, popełniając przy tym liczne błędy
 nazywa poprawnie niektóre miesiące
 z trudnością podaje daty
 nieudolnie wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając bardzo liczne błędy
 nieudolnie prezentuje niektóre ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając bardzo liczne błędy
 nie koryguje popełnionych przez siebie błędów
 podaje i poprawnie stosuje około 30-40% nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Ocena celująca
Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń:
 nazywa wszystkie prezentowane w podręczniku zwierzęta dzikie i domowe
 swobodnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu
do czynności wykonywanych w danej chwili
 bezbłędnie lub prawie bezbłędnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w odpowiednich kontekstach
 swobodnie posługuje się zaimkami osobowymi w funkcji podmiotu i dopełnienia
 udziela porad, stosując poprawnie must
 wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, nie popełniając żadnych błędów lub korygując
sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 prezentuje swoje ulubione zwierzęta, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez
siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje wszystkie lub prawie wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia
 poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 2 Animals
Ocena bardzo dobra
2
Ocena dobra
Ocena dostateczna
Uczeń:
 nazywa większość wymaganych zwierząt dzikich i domowych
 dość swobodnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w
odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili
 na ogół poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w odpowiednich kontekstach
 na ogół poprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia
 udziela porad stosując must
 wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając nieliczne błędy i przeważnie korygując je
samodzielnie
 prezentuje swoje ulubione zwierzęta popełniając nieliczne błędy i przeważnie korygując je samodzielnie
 podaje i poprawnie stosuje większość nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów
Uczeń:
 popełnia błędy w nazwach wymaganych zwierząt dzikich i domowych
 nie zawsze poprawnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w
odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili
 popełnia błędy w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous
 nie zawsze poprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia
 wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając dość liczne błędy
 prezentuje swoje ulubione zwierzęta popełniając dość liczne błędy
 koryguje niektóre z popełnionych przez siebie błędów
 podaje i poprawnie stosuje około połowy nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, ale wymowa nowo poznanych wyrażeń na ogół jest zrozumiała
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 podaje niektóre nazwy zwierząt
 często niepoprawnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w
odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili
 często popełnia błędy w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous
 często niepoprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia
 nieudolnie wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając liczne błędy
 nieudolnie prezentuje swoje ulubione zwierzęta, popełniając liczne błędy
 nie koryguje popełnionych przez siebie błędów
 podaje i poprawnie stosuje około 30-40% nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Ocena celująca
Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 bezbłędnie lub prawie bezbłędnie posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple
 bezbłędnie lub prawie bezbłędnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych
 zna i poprawnie stosuje formę przeszłą wymaganych czasowników nieregularnych
 swobodnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości
 swobodnie wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, nie popełniając żadnych błędów lub korygując
sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 nazywa wszystkie lub prawie wszystkie wymagane środki transportu
 swobodnie wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, nie popełniając żadnych błędów lub
korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 opisuje swoje wakacje, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie
popełnione przez siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje wszystkie lub prawie wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia
 poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy i stosuje poprawną intonację
Ocena dobra
Uczeń:
 na ogół poprawnie posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple
 zna zasady i na ogół poprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych
 zna i poprawnie stosuje formę przeszłą większości wymaganych czasowników nieregularnych
 na ogół poprawnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości
 wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając i często nieliczne błędy
 nazywa większość wymaganych środków transportu
 wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełniając nieliczne błędy
 opisuje swoje wakacje, popełniając nieliczne błędy
 na ogół koryguje popełnione przez siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje większość nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów i na ogół stosuje poprawną intonację
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 3 Holidays
3
Ocena dostateczna
Uczeń:
 czasami koryguje popełnione przez siebie błędy
 posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple, popełniając liczne błędy
 nie zawsze poprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych
 zna co najmniej połowę wymaganych czasowników nieregularnych, nie zawsze poprawnie je stosuje
 posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości, popełnia przy tym liczne błędy
 wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając liczne błędy
 nazywa co najmniej połowę wymaganych środków transportu
 wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełniając liczne błędy
 opisuje swoje wakacje, popełniając liczne błędy
 podaje i poprawnie stosuje około połowy nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, ale wymowa nowo poznanych wyrażeń na ogół jest zrozumiała
 nie zawsze stosuje poprawną intonację zdań
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 z trudnością posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple, popełniając liczne błędy
 często niepoprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych
 zna niektóre wymagane czasowniki nieregularne, często stosuje je niepoprawnie
 nieudolnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości, popełnia przy tym bardzo liczne
błędy
 nieudolnie wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając liczne błędy
 nazywa niektóre wymagane środki transportu
 nieudolnie wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełnia przy tym bardzo liczne błędy
 nieudolnie opisuje swoje wakacje, popełniając bardzo liczne błędy
 nie koryguje popełnionych przez siebie błędów
 popełnione w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócają komunikację
 podaje i poprawnie stosuje około 30-40% nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Ocena celująca
Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń:
 nazywa posiłki i wszystkie lub prawie wszystkie wymagane artykuły spożywcze
 poprawnie stosuje przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi
 bezbłędnie lub prawie bezbłędnie posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów
spożywczych policzalnych i niepoliczalnych
 pyta o ilość, stosując poprawnie How much …? i How many ...?
 poprawnie określa ilość produktów spożywczych
 swobodnie zamawia posiłek w restauracji
 wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając
żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 podaje przepisy kulinarne, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując
sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 swobodnie wypowiada się na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków
 podaje, skąd pochodzą różne produkty spożywcze, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie
popełnione przez siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje wszystkie lub prawie wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia
 poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 4 Food
Ocena bardzo dobra
Ocena dobra
Uczeń:
 nazywa posiłki i większość wymaganych artykułów spożywczych
 na ogół poprawnie stosuje przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi
 posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i
niepoliczalnych
 pyta o ilość, przeważnie poprawnie stosując How much …? i How many ...?
 na ogół poprawnie określa ilość produktów spożywczych
 zamawia posiłek w restauracji, popełniając drobne błędy
 wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, popełniając nieliczne błędy
 podaje przepisy kulinarne popełniając drobne błędy
 wypowiada się na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając nieliczne błędy
 podaje, skąd pochodzą różne produkty spożywcze, popełniając drobne błędy
 na ogół koryguje popełnione przez siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje większość nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację
4
Ocena dostateczna
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 nazywa co najmniej połowę wymaganych artykułów spożywczych i większość posiłków
 nie zawsze stosuje lub często stosuje niepoprawnie przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi
 często niepoprawnie posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych
policzalnych i niepoliczalnych
 pyta o ilość, dość często myląc How much …? i How many ...?
 dość często niepoprawnie określa ilość produktów spożywczych
 zamawia posiłek w restauracji, popełniając liczne błędy
 wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, popełniając liczne błędy
 podaje przepisy kulinarne, popełniając liczne błędy
 podaje informacje na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając liczne błędy
 podaje, skąd pochodzą niektóre produkty spożywcze, popełniając liczne błędy
 czasami koryguje popełnione przez siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje około połowy nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, ale wymowa nowo poznanych wyrażeń na ogół jest zrozumiała
 nie zawsze stosuje poprawną intonację
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 4
Uczeń:
 nazywa niektóre wymagane artykuły spożywcze i posiłki
 często stosuje niepoprawnie przedimki a / an lub nie stosuje ich w ogóle
 popełnia bardzo dużo błędów w użyciu określeń some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów
spożywczych policzalnych i niepoliczalnych
 pyta o ilość, często myląc How much …? i How many ...?
 często niepoprawnie określa ilość produktów spożywczych
 nieudolnie zamawia posiłek w restauracji, popełniając liczne błędy
 nieudolnie wypowiada się na temat różnych osób, popełniając liczne błędy
 podaje przepisy kulinarne, popełniając bardzo liczne błędy
 podaje niektóre informacje na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając bardzo liczne błędy
 podaje, skąd pochodzą niektóre produkty spożywcze, popełniając bardzo liczne błędy
 nie koryguje popełnionych przez siebie błędów
 popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację
 podaje i poprawnie stosuje około 30-40% nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Ocena celująca
Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń:
 nazywa wszystkie lub prawie wszystkie wymagane elementy krajobrazu
 płynnie pyta o wielkość i określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu
 swobodnie opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku
 swobodnie posługuje się różnorodnymi przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób
rzeczy itp.
 posługuje się wieloma wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp.
 wypowiada się szeroko na temat geografii Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych, nie popełniając
żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy
 swobodnie wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie
korygując sporadycznie popełnione błędy
 prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych
błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy
 podaje i poprawnie stosuje wszystkie lub prawie wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia
 poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 5 The world
Ocena bardzo dobra
Ocena dobra
Uczeń:
 nazywa większość wymaganych elementów krajobrazu
 pyta o wielkość i przeważnie poprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu
 na ogół poprawnie opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku
 posługuje się przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp.
 posługuje się wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp.
 wypowiada się na temat geografii Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych, popełniając drobne błędy
 wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając nieliczne błędy
 prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, popełniając drobne błędy
 podaje i poprawnie stosuje większość nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację
5
Ocena dostateczna
Uczeń:
 nazywa co najmniej połowę wymaganych elementów krajobrazu
 pyta o wielkość i nie zawsze poprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu
 opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku, popełniając dość liczne błędy
 popełnia błędy w użyciu przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp.
 posługuje się niektórymi wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp.
 podaje informacje na temat geografii Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych, popełniając liczne błędy
 wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając liczne błędy
 prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, popełniając liczne błędy
 podaje i poprawnie stosuje około połowy nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, ale wymowa nowo poznanych wyrażeń na ogół jest zrozumiała
 nie zawsze stosuje poprawną intonację
6
Ocena dopuszczająca
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 5
Uczeń:
 nazywa niektóre wymagane elementy krajobrazu
 nieudolnie pyta o wielkość i często niepoprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów
krajobrazu
 określa pogodę, popełniając liczne błędy
 popełnia liczne błędy w użyciu przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp.
 podaje niektóre informacje na temat geografii Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych, popełniając
bardzo liczne błędy
 wypowiada się nieudolnie na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając liczne błędy
 nieudolnie prezentuje swój kraj, popełniając bardzo liczne błędy
 popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację
 podaje i poprawnie stosuje około 30-40% nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Ocena celująca
Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń:
 nazywa wszystkie wymagane rodzaje programów telewizyjnych oraz gatunki filmowe
 swobodnie wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów
 płynnie posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość
 posługuje się różnorodnymi przymiotnikami i przysłówkami w odniesieniu do rzeczy i czynności
 poprawnie stosuje have to / don’t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku
 swobodnie proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując Shall .… / Let’s … / Why don’t …
 wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając
żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 podaje informacje o starożytnym teatrze greckim, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie
popełnione przez siebie błędy
 prezentuje swoje ulubione formy rozrywki, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub
korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy
 podaje i poprawnie stosuje wszystkie lub prawie wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia
 poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 6 Entertainment
Ocena bardzo dobra
Ocena dobra
Ocena dostateczna
Uczeń:
 nazywa większość wymaganych rodzajów programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych
 wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów, popełniając drobne błędy
 na ogół poprawnie posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość
 posługuje się przymiotnikami i przysłówkami w odniesieniu do rzeczy i czynności, popełniając nieliczne błędy
 na ogół poprawnie stosuje have to / don’t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku
 proponuje wspólne zajęcia i umawia się przeważnie, poprawnie stosując Shall .… / Let’s … / Why don’t …
 wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, popełniając nieliczne błędy
 podaje informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając drobne błędy
 prezentuje swoje ulubione formy rozrywki, popełniając drobne błędy
 podaje i poprawnie stosuje większość nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację
Uczeń:
 nazywa co najmniej połowę wymaganych rodzajów programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych
 wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów, popełniając liczne błędy
 posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość, popełniając liczne błędy
 popełnia liczne błędy w użyciu przymiotników i przysłówków w odniesieniu do rzeczy i czynności
 popełnia liczne błędy w użyciu have to / don’t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku
 proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując któreś z wyrażeń Shall .… / Let’s … / Why don’t …
 wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, popełniając liczne błędy
 podaje niektóre informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając liczne błędy
 prezentuje swoją ulubioną formę rozrywki, popełniając liczne błędy
 podaje i poprawnie stosuje około połowy nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych, ale wymowa nowo poznanych wyrażeń na ogół jest zrozumiała
 nie zawsze stosuje poprawną intonację
7
Ocena dopuszczająca
Ocena niedostateczna
KRYTERIA OCENIANIA – Unit 6
Uczeń:
 nazywa niektóre wymagane rodzaje programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych
 nieudolnie wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów popełniając bardzo liczne błędy
 posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość, często popełnia przy tym poważne błędy
 stosuje niektóre przymiotniki i przysłówki, popełniając liczne błędy
 popełnia bardzo liczne błędy w użyciu have to / don’t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku
 proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując nie zawsze poprawnie któreś z wyrażeń Shall .… / Let’s … / Why don’t
…
 nieudolnie wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, popełniając bardzo liczne błędy
 podaje niektóre informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając bardzo liczne błędy
 nieudolnie prezentuje swoją ulubioną formę rozrywki, popełniając bardzo liczne błędy
 popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację
 podaje i poprawnie stosuje około 30-40% nowo poznanych wyrazów i wyrażeń
 popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
8
Download