wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z historii

advertisement
HISTORIA - KLASA III
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności:
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I półrocze)
-
-
ROZDZIAŁ I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA
poprawnie posługuje się terminami: oświecenie, klasycyzm
przedstawia dokonania postaci: Izaaka Newtona, Karola Monteskiusza, Woltera, Jamesa Watta
właściwie określa ramy czasowe epoki oświecenia
podaje rok ogłoszenia Prus królestwem –1701 r.
wskazuje na mapie Rosję, Austrię i Prusy;
wymienia dynastie panujące w XVIII w. w Austrii, Prusach i Rosji
poprawnie posługuje się terminami: wojna północna, Sejm Niemy
wskazuje na mapie zasięg terytorialny Rzeczypospolitej za panowania Sasów
podaje lata wydarzeń: 1697 r. – koronacja Augusta II Mocnego, 1699 r. – pokój w Karłowicach,
1717 r. – Sejm Niemy, 1763 r. – śmierć Augusta III Sasa
poprawnie posługuje się terminami: wojna północna, Sejm Niemy
przedstawia dokonania postaci: Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa, Stanisława Leszczyńskiego
wskazuje na mapie zasięg terytorialny Rzeczypospolitej za panowania Sasów
podaje datę elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego;
wymienia państwa uczestniczące w pierwszym rozbiorze Polski;
wskazuje na mapie tereny utracone przez Polskę w wyniku pierwszego rozbioru i podaje jego datę;
wyjaśnia pojęcia: rozbiór, anarchia.
wyjaśnia pojęcia: mecenat, obiady czwartkowe;
podaje jeden przykład zmian w gospodarce w czasach stanisławowskich;
wymienia jedno nazwisko malarza związanego z dworem Stanisława Augusta;
wskazuje przykład stylu stanisławowskiego w architekturze.
ROZDZIAŁ II: CZAS WIELKICH ZMIAN
podaje daty wydarzeń: ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, uchwalenie
konstytucji Stanów Zjednoczonych
poprawnie posługuje się terminami: “bostońskie picie herbaty", stany , konstytucja, prezydent
przedstawia dokonania postaci: Jerzego Waszyngtona, Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego
wymienia najważniejsze postanowienia konstytucji USA
wymienia trzy stany, z których składało się społeczeństwo francuskie;
podaje lata wydarzeń: 1789 r. – wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 1791 r. – uchwalenie
konstytucji francuskiej
poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, monarchia konstytucyjna, republika,
wymienia trzy ustroje panujące we Francji w czasach rewolucji: monarchię absolutną, monarchię
konstytucyjną i republikę.
wymienia skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej
podaje lata wydarzeń: 1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1793 r. – drugi rozbiór Polski
poprawnie posługuje się terminami: Sejm Wielki, konfederacja targowicka, drugi rozbiór Polski
przedstawia dokonania postaci: Stanisława Małachowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego,
Hugona Kołłątaja
wymienia co najmniej jedno z postanowień Konstytucji 3 maja.
wskazuje na mapie zmiany terytorialne po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej
podaje daty wydarzeń: 24 marca 1794 r. – wybuch powstania kościuszkowskiego, 1795 r. – trzeci
rozbiór Rzeczypospolitej
poprawnie posługuje się terminami: naczelnik, insurekcja, kosynierzy,
przedstawia dokonania Tadeusza Kościuszki,
wymienia państwa zaborcze i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po trzecim rozbiorze
definiuje określenie rozbiór Polski;
1
-
-
-
podaje daty wydarzeń: 1787 r. – uchwalenie konstytucji USA, 1791 r. – Konstytucja 3 maja, 3
września 1791 r. – konstytucja francuska
poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, ustawa zasadnicza, monarchia konstytucyjna
przedstawia dokonania postaci: Karola Ludwika Monteskiusza, Benjamina Franklina
ROZDZIAŁ III: EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW
określa ogólną przyczynę przejęcia władzy we Francji przez Napoleona;
wyjaśnia pojęcia: zamach stanu i kodeks;
nazywa ustrój polityczny, wprowadzony przez Napoleona we Francji.
przedstawia najważniejsze dokonania Napoleona Bonapartego
podaje lata wydarzeń: 1804 r. – koronacja cesarska Napoleona Bonapartego, 1805 r. – bitwa pod
Austerlitz, 1813 r. – bitwa pod Lipskiem
podaje lata wydarzeń: 1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech, 1807 r. – utworzenie
Księstwa Warszawskiego
przedstawia dokonania postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, księcia Józefa
Poniatowskiego
wskazuje na mapie Księstwo Warszawskie, Raszyn
podaje lata wydarzeń: 1814 r. – zwołanie kongresu w Wiedniu, 1815 r. – bitwa pod Waterloo
poprawnie posługuje się terminami: restauracja, równowaga europejska, legitymizm,
wymienia decyzje kongresu w sprawie polskiej
wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolitą Krakowską
podaje ogólną przyczynę rewolucji przemysłowej;
podaje znaczenie określenia wynalazek;
wymienia najważniejsze osiągnięcia techniczne i wynalazki II poł. XIX w.;
przedstawia ogólnie w jaki sposób rozwój przemysłu wpłynął na życie polityczne i codzienne
społeczeństw w państwach europejskich.
podaje nazwy nurtów politycznych ukształtowanych w drugiej połowie XIX w.;
ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU
podaje datę utworzenia Królestwa Polskiego,
poprawnie posługuje się terminami: ziemie zabrane, Królestwo Kongresowe, Wielkie Księstwo
Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, uwłaszczenie, romantyzm
charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego
podaje datę rozpoczęcia powstania listopadowego
przedstawia dokonania postaci: Waleriana Łukasińskiego, Piotra Wysockiego, Józefa Chłopickiego,
wymienia przyczyny wybuchu powstania listopadowego
poprawnie posługuje się terminami: rusyfikacja, Wielka Emigracja,
przedstawia dokonania postaci: Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza
wymienia bezpośrednie skutki powstania listopadowego
podaje lata wydarzeń: 1846 r. – powstanie krakowskie, 1848 r. – wybuch Wiosny Ludów
poprawnie posługuje się terminem rabacja
przedstawia dokonania Edwarda Dembowskiego,
prezentuje przyczyny i skutki rabacji galicyjskiej
KLASYFIKACJA ROCZNA
(obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza)
-
ROZDZIAŁ V: ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU
określa ogólną przyczynę dążenia Włochów do zjednoczenia;
podaje lata wydarzeń: 1861 r. – powstanie Królestwa Włoskiego, 1871 r. – ogłoszenie Rzymu stolicą
Włoch
omawia stosunek Francji i Austrii do procesu zjednoczenia Włoch
podaje datę powstania cesarstwa niemieckiego (II Rzeszy Niemieckiej)
2
-
-
-
-
przedstawia dokonania postaci: Ottona von Bismarcka, Wilhelma I Hohenzollerna
podaje lata wydarzeń: 1861–1865– wojna secesyjna w USA,
poprawnie posługuje się terminami: Północ, Południe, secesja,
przedstawia dokonania Abrahama Lincolna,
poprawnie posługuje się terminami: kolonializm, protektorat, dominium
wskazuje na mapie największe mocarstwa i ich kolonie
charakteryzuje dokonania postaci: Karola Darwina, Dmitrija Mendelejewa, Pierre’a Curie i Marii
Skłodowskiej-Curie, Ludwika Pasteura, Wilhelma Roentgena, Grahama Bella, Thomasa Alvy
Edisona
wymienia najważniejsze odkrycia i wynalazki drugiej połowy XIX w. oraz początku XX w.
poprawnie posługuje się terminami: anarchizm, socjaldemokracja, nacjonalizm, chadecja,
przedstawia dokonania postaci: Claude’a Moneta, Pierre’a de Coubertina
ROZDZIAŁ VI: ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW
podaje datę wybuchu powstania styczniowego – 22 stycznia 1863 r. –,– dekret o uwłaszczeniu
poprawnie posługuje się terminami: Czerwoni, Biali, branka, partie, uwłaszczenie
przedstawia dokonania postaci: Jarosława Dąbrowskiego, Aleksandra Wielopolskiego, Romualda
Traugutta
podaje 2 przyczyny powstania styczniowego
ogólnie omawia przebieg powstania styczniowego
wskazuje na mapie zasięg powstania styczniowego
podaje datę strajku we Wrześni –1901 r.
poprawnie posługuje się terminami: rusyfikacja, germanizacja, rugi pruskie
przedstawia dokonania postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego
wymienia bezpośrednie następstwa powstania styczniowego
opisuje metody rusyfikacji oraz germanizacji
przedstawia dokonania postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego,
poprawnie posługuje się terminami: pozytywizm, Młoda Polska
ROZDZIAŁ VII: I WOJNA ŚWIATOWA
podaje lata wydarzeń: 1882 r. – powstanie trójprzymierza, 1907 r. – powstanie trójporozumienia
poprawnie posługuje się terminami: trójprzymierze, państwa centralne, entente cordiale, ententa,
trójporozumienie,
wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na
przełomie XIX i XX w. oraz lokalizuje je na mapie
podaje daty wydarzeń: 28 czerwca 1914 r. — zamach w Sarajewie, 1916 r. – bitwa pod Verdun, 11
listopada 1918 r. – kapitulacja Niemiec
poprawnie posługuje się terminami: wojna pozycyjna, gazy bojowe
podaje daty wydarzeń: 11 listopada 1918 r. – zakończenie I wojny światowej, 28 czerwca 1919 r. –
podpisanie traktatu wersalskiego
wymienia skutki I wojny światowej
podaje datę roczną rewolucji październikowej
poprawnie posługuje się terminami: dwuwładza, bolszewicy,
przedstawia rolę postaci: Mikołaja II, Włodzimierza Lenina
wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 r.
omawia okoliczności przejęcia przez bolszewików władzy w Rosji
podaje datę utworzenia Legionów Polskich – 1914 r.
poprawnie posługuje się terminami: orientacja prorosyjska, orientacja proaustriacka, Kompania
Kadrowa, kryzys przysięgowy
przedstawia dokonania postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego
Paderewskiego,
podaje datę 28 czerwca 1919 r. – traktat wersalski
3
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę dopuszczającą,
a ponadto:
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I półrocze)
-
-
-
ROZDZIAŁ I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA
poprawnie posługuje się terminami: empiryzm, racjonalizm, deizm, ateizm, encyklopedyści,
wolnomularstwo, masoneria
wyjaśnia zastosowanie maszyny parowej
wymienia idee oświecenia i rozpoznaje ich wpływ na naukę, literaturę, filozofię, architekturę i
sztukę
charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy sformułowaną przez Monteskiusza
omawia hasła równości społecznej głoszone przez Jeana–Jacques’a Rousseau
poprawnie posługuje się terminami: junkrzy, absolutyzm oświecony
wymienia najważniejsze reformy przeprowadzone w Rosji, Prusach i Austrii
podaje lata wydarzeń: 1697 r. – koronacja Augusta II Mocnego, 1699 r. – pokój w Karłowicach,
1717 r. – Sejm Niemy, 1763 r. – śmierć Augusta III Sasa
wymienia postanowienia Sejmu Niemego
przedstawia dokonania postaci: Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa, Stanisława Leszczyńskiego
charakteryzuje skutki wojny północnej dla Polski
wymienia przyczyny i przejawy kryzysu państwa polskiego w czasach saskich
wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w XVIII w.
poprawnie posługuje się terminami: Familia, konfederacja barska, sejm rozbiorowy, Rada
Nieustająca
przedstawia rolę postaci: Tadeusza Rejtana, Mikołaja Repnina
omawia okoliczności elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego
wymienia prawa kardynalne;
wskazuje na mapie zmiany terytorialne po pierwszym rozbiorze Polski
wymienia przyczyny i skutki pierwszego rozbioru
podaje lata wydarzeń: 1765 r. – utworzenie Szkoły Rycerskiej, 1773 r. – powołanie Komisji
Edukacji Narodowej
poprawnie posługuje się terminami: Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji
Narodowej, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, oświecenie stanisławowskie
przedstawia dokonania postaci: Stanisława Konarskiego, Stanisława Leszczyńskiego, Ignacego
Krasickiego, Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja, Bernarda Bellotta zwanego Canalettem,
Dominika Merliniego
charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Konarskiego i Stanisława Leszczyńskiego
dostrzega przejawy ożywienia w gospodarce i kulturze czasów saskich
wymienia okoliczności powstania, główne zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej
rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia
ROZDZIAŁ II: CZAS WIELKICH ZMIAN
wymienia przytoczone w Deklaracji niezbywalne prawa przysługujące wszystkim obywatelom
wyjaśnia zasady funkcjonowania federacji
podaje przyczyny i skutki wojny o niepodległość Stanów;
ocenia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych
podaje datę uchwalenia konstytucji Stanów Zjednoczonych 1787 r. i krótko przedstawia jej
znaczenie dla Stanów i dla Europy;
wyjaśnia co oznacza wyrażenie bostońskie picie herbaty.
poprawnie posługuje się terminami: Zgromadzenie Narodowe, Stany Generalne, Zgromadzenie
Konstytucyjne, Konstytuanta, Deklaracja praw człowieka i obywatela, monarchia konstytucyjna
charakteryzuje problemy społeczne Francji przed wybuchem rewolucji francuskiej
wymienia główne przyczyny rewolucji francuskiej
opisuje najważniejsze zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji praw człowieka i
4
-
-
-
obywatela
poprawnie posługuje się terminami: Konwent Narodowy, żyrondyści, jakobini, gilotyna, Trybunał
Rewolucyjny, dyrektoriat
wskazuje różnice pomiędzy monarchią absolutną a monarchią konstytucyjną;
wymienia w porządku chronologicznym kolejne etapy rewolucji.
wymienia i ocenia skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej
wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej
poprawnie posługuje się terminami: ustawa o sejmikach, ustawa o miastach królewskich,
podaje daty obradowania Sejmu Wielkiego (1788–1792);
wymienia reformy Sejmu Wielkiego
omawia postanowienia Konstytucji 3 maja
wymienia nazwiska twórców Konstytucji 3 maja;
wyjaśnia, czym była czarna procesja.
wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa
przedstawia dokonania postaci: Jana Kilińskiego i Jakuba Jasińskiego
poprawnie posługuje się terminami: Uniwersał połaniecki
wymienia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego
rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej
podaje imię władczyni Rosji, odpowiedzialnej za dokonanie II i III rozbioru;
definiuje pojęcie abdykacja.
wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych
wyjaśnia, w jaki sposób konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału
władzy
omawia postanowienia Konstytucji 3 maja
określa prawa, które gwarantowała obywatelom konstytucja francuska
ROZDZIAŁ III: EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW
podaje lata wydarzeń: 1799 r. – zamach 18 brumaire’a, 1812 r. – wyprawa na Moskwę,
poprawnie posługuje się terminami: konsulat, pierwszy konsul, Kodeks Napoleona, departament,
konkordat, blokada kontynentalna, hegemonia, Związek Reński
przedstawia dokonania Napoleona Bonapartego
opisuje zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych
i politycznych
wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego
opisuje ustrój i terytorium Księstwa Warszawskiego
ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona
poprawnie posługuje się terminami: „tańczący kongres”, Związek Niemiecki
przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego
podaje lata wydarzeń: 1769 r. – opatentowanie maszyny parowej, 1837 r. – opatentowanie silnika
elektrycznego
poprawnie posługuje się terminami: rewolucja agrarna, fabryka, rewolucja przemysłowa,
industrializacja, urbanizacja, metropolia, kapitaliści, proletariat
przedstawia dokonania postaci: Roberta Fultona, George’a Stephensona, Michaela Faradaya
określa przyczyny i charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej
prezentuje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla
środowiska naturalnego
poprawnie posługuje się terminami: strajk, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm utopijny, socjalizm
naukowy, komunizm
przedstawia okoliczności powstania ruchu robotniczego
wyjaśnia główne założenia liberalizmu, socjalizmu oraz idei narodowych w Europie w pierwszej
połowie XIX w.
ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU
podaje lata wydarzeń: 1816 r.– założenie Uniwersytetu Warszawskiego, 1828 r. – utworzenie Banku
5
-
Polskiego
poprawnie posługuje się terminami: Rada Stanu, Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Staropolskie,
wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po kongresie
wiedeńskim
charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego
ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie
przedstawia dokonania postaci: Wincentego i Bonawentury Niemojowskich, Adama
Czartoryskiego, Mikołaja I, Emilii Plater
wskazuje na mapie miejsca walk i zasięg powstania listopadowego
poprawnie posługuje się terminami: Statut organiczny, noc paskiewiczowska, Komitet Narodowy
Polski, emisariusze
przedstawia dokonania postaci: Joachima Lelewela, Adama Jerzego Czartoryskiego, Tadeusza
Krępowieckiego,
wymienia długofalowe skutki powstania listopadowego
wskazuje na mapie państwa europejskie, do których udawali się Polacy po upadku powstania
listopadowego
przedstawia początki pracy organicznej na ziemiach polskich, wymienia główne założenia oraz
najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu
poprawnie posługuje się terminami: serwituty, powstanie wielkopolskie,
przedstawia dokonania postaci: Jana Tyssowskiego, Ludwika Mierosławskiego
omawia działania podejmowane podczas Wiosny Ludów na ziemiach polskich
charakteryzuje poczynania zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej w okresie
Wiosny Ludów
ocenia postawy Polaków w czasie Wiosny Ludów
wskazuje na mapie tereny objęte rabacją galicyjską i powstaniem wielkopolskim
KLASYFIKACJA ROCZNA
(obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza)
-
-
ROZDZIAŁ V: ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU
poprawnie posługuje się terminem risorgimento
przedstawia dokonania postaci: Camilla Cavoura, Wiktora Emanuela II, Giuseppe Garibaldiego
wskazuje na mapie trasę, którą przebył Garibaldi podczas wyprawy „tysiąca czerwonych koszul” w
1860 r., oraz tereny przyłączone do Królestwa Sardynii w 1859 r.
podaje lata wydarzeń: 1864 r. – wojna Austrii i Prus z Danią, 1867 r. – utworzenie Związku
Północnoniemieckiego,
omawia koncepcje zjednoczenia Niemiec
charakteryzuje politykę Prus, zmierzającą do zjednoczenia
dostrzega podobieństwa i różnice w procesie zjednoczenia Włoch i Niemiec
podaje datę zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych
poprawnie posługuje się terminami: demokraci, republikanie
przedstawia dokonania postaci: Jeffersona Daviesa, Roberta Lee
opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych
wyjaśnia przyczyny ekspansji kolonialnej
wymienia kierunki oraz określa zasięg ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX w.
ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej oraz z punktu
widzenia kolonizowanych społeczności
podaje lata wydarzeń: 1859 r. – ogłoszenie teorii ewolucji Karola Darwina, 1886 r. – odkrycie fal
radiowych, 1903 r. – pierwszy lot samolotem
charakteryzuje dokonania postaci: Karola Darwina, Dmitrija Mendelejewa, Pierre’a Curie i Marii
Skłodowskiej-Curie, Ludwika Pasteura, Wilhelma Roentgena, Grahama Bella, Thomasa Alvy
Edisona
omawia znaczenie rozpowszechnienia nowych środków transportu
określa skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjnego, w tym dla środowiska
6
-
-
-
-
-
naturalnego
wskazuje na mapie Kanał Sueski i Kanał Panamski
podaje lata wydarzeń: 1848 r. – wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego we Francji, 1869
r. – nadanie po raz pierwszy prawa wyborczego kobietom, 1891 r. – ogłoszenie encykliki „Rerum
novarum”
poprawnie posługuje się terminami: społeczeństwo industrialne, I Międzynarodówka, II
Międzynarodówka, solidaryzm społeczny, emancypacja, sufrażystki
przedstawia dokonania postaci: Włodzimierza Lenina, Eduarda Bernsteina, Leona XIII
charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji życia politycznego
podaje lata wydarzeń: 1874 r. – pierwsza wystawa impresjonistów, 1896 r. – pierwsze nowożytne
igrzyska olimpijskie
poprawnie posługuje się terminami: realizm, naturalizm, impresjonizm, historyzm, secesja, kultura
masowa
omawia nowe zjawiska kulturowe, w tym narodziny kultury masowej i przemiany obyczajowe
ROZDZIAŁ VI: ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW
podaje datę dekretu o uwłaszczeniu – 2 marca 1864 r.
omawia przyczyny oraz przebieg powstania styczniowego
wskazuje na mapie zasięg powstania styczniowego
podaje datę utworzenia Hakaty –1894 r.
poprawnie posługuje się terminami: Kraj Przywiślański, kulturkampf, stańczycy, trójlojalizm
rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstania styczniowego
charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców
porównuje możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego w trzech
zaborach
w drugiej połowie XIX w.
podaje lata wydarzeń: 1892 r. – powstanie PPS, 1893 r. – powołanie Ligi Narodowej, 1895 r. –
utworzenie Stronnictwa Ludowego, 1905 r. – rewolucja w Rosji i na ziemiach polskich
przedstawia dokonania postaci: Ludwika Waryńskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego
Witosa
wymienia partie ruchu socjalistycznego, narodowej demokracji, ruchu ludowego
podaje datę przyznania literackiej Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza – 1905 r.
poprawnie posługuje się terminami: szkoła krakowska i warszawska, modernizm
porównuje warunki rozwoju kultury narodowej Polaków w trzech zaborach
ROZDZIAŁ VII: I WOJNA ŚWIATOWA
podaje datę wybuchu wojny japońsko-rosyjskiej –1904 r.
poprawnie posługuje się terminami: panslawizm, kocioł bałkański
charakteryzuje specyfikę działań wojennych ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków
technicznych
omawia najważniejsze bitwy lądowe stoczone podczas I wojny światowej
wymienia państwa walczące w wielkiej wojnie po stronie państw centralnych i po stronie ententy
omawia znaczenie zawieszenia broni na froncie wschodnim, spowodowanego rewolucją w Rosji
przedstawia rolę tzw. traktatu brzeskiego dla przebiegu I wojny światowej
podaje daty wydarzeń: 15 marca 1917 r. – abdykacja cara Mikołaja II, listopad
1917 r. – przewrót bolszewicki, 1922 r. – utworzenie ZSRR
poprawnie posługuje się terminem tezy kwietniowe
opisuje bezpośrednie następstwa rewolucji lutowej i październikowej dla Rosji oraz Europy
charakteryzuje reakcję Europy na wydarzenia w Rosji
podaje lata wydarzeń: 1908 r. – powołanie Związku Walki Czynnej, 1917 r. – powstanie Błękitnej
Armii we Francji
charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy utworzenia armii polskiej
opisuje poglądy zwolenników różnych polskich orientacji politycznych
ocenia wysiłek zbrojny Polaków
7
-
podaje daty wydarzeń: 5 listopada 1916 r. –manifest dwóch cesarzy, 8 stycznia 1918 r. – orędzie
prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona,
poprawnie posługuje się terminami: Tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna, Akt 5 listopada
charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę dostateczną, a ponadto:
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I półrocze)
-
-
ROZDZIAŁ I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA
przedstawia dokonania postaci: Karola Linneusza, Benjamina Franklina, Edmunda Cartwrighta,
Johna Kaya, Johna Locke’a, Andersa Celsjusza, Denisa Diderota
wymienia najważniejsze wynalazki XVIII w.
omawia znaczenie odkryć epoki oświecenia
charakteryzuje styl rokoko
podaje lata wydarzeń: 1689 r. – początek samodzielnych rządów Piotra I, 1756–1763 – wojna
siedmioletnia
omawia przyczyny i skutki reform przeprowadzonych w Rosji, Prusach i Austrii
ocenia znaczenie przeprowadzonych reform dla układu sił w Europie XVIII w.
podaje lata wydarzeń: 1704–1709 i 1733–1736 – panowanie Stanisława Leszczyńskiego, 1709 r. –
bitwa pod Połtawą, 1721 r. – pokój w Nystad, 1736 r. – sejm pacyfikacyjny
poprawnie posługuje się terminami: konfederacja warszawska, konfederacja sandomierska, Order
Orła Białego
wyjaśnia okoliczności elekcji Augusta II Mocnego
wymienia państwa, z którymi Polska zawierała unie personalne;
przedstawia przyczyny słabości gospodarczej i politycznej Rzeczypospolitej;
wyjaśnia wyrażenie od Sasa do Lasa,
omawia znaczenie oraz skutki wojny północnej
opisuje przebieg wojny północnej
wymienia pozytywne i negatywne następstwa unii polsko-saskiej
podaje rok zawiązania konfederacji barskiej –1768 r.
poprawnie posługuje się terminami: prawa kardynalne, innowierca, Rada Nieustająca
wyjaśnia znaczenie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla rozwoju oświaty w Polsce.
wylicza postanowienia sejmu rozbiorowego;
podaje lata wydarzeń: 1740 r. – utworzenie Collegium Nobilium, 1747 r. – otwarcie Biblioteki
Załuskich
poprawnie posługuje się terminami: Biblioteka Załuskich, Operalnia
przedstawia dokonania postaci: Antoniego Tyzenhausa, Andrzeja Zamoyskiego, Adama
Naruszewicza, Wojciecha Bogusławskiego, Franciszka Zabłockiego, Juliana Ursyna Niemcewicza,
Marcella Bacciarellego
ROZDZIAŁ II: CZAS WIELKICH ZMIAN
podaje lata wydarzeń: 1777 r. – bitwa pod Saratogą, 1781 r. – bitwa pod Yorktown, 1783 r. –
zawarcie pokoju w Paryżu
uzasadnia oświeceniowy charakter Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych
omawia podstawowe zasady konstytucji amerykańskiej.
przedstawia dokonania postaci: Thomasa Jeffersona, Benjamina Franklina i Johna Adamsa
charakteryzuje przebieg wojny o niepodległość USA
przedstawia prawa obywatelskie zawarte w Deklaracji praw człowieka i obywatela;
podaje daty wydarzeń: 14 lipca 1789 r. – zdobycie Bastylii, 21 stycznia 1793 r. – egzekucja
Ludwika XVI
wymienia reformy przeprowadzone przez Konstytuantę
omawia postawę króla Ludwika XVI wobec wybuchu rewolucji.
8
-
podaje daty wydarzeń: 20 września 1792 r. – bitwa pod Valmy, 27 lipca 1794 r. (9 thermidora roku
II) – przewrót thermidoriański
poprawnie posługuje się terminami: rojaliści, przewrót thermidoriański
przedstawia dokonania postaci: Maksymiliana Robespierre’a, Jeana–Paula Marata, Georges’a
Dantona, Jacques’a Pierre’a Brissota
charakteryzuje ugrupowania polityczne Konwentu Narodowego
omawia etapy rewolucji francuskiej
wskazuje na mapie tereny przyłączone do Francji w okresie republiki oraz obszary objęte
działaniami kontrrewolucyjnymi
przedstawia dokonania postaci: Jana Dekerta, księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki
charakteryzuje stronnictwa Sejmu Wielkiego
ocenia znaczenie reform Sejmu Czteroletniego
podaje najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja;
wymienia najważniejsze bitwy wojny w obronie Konstytucji 3 maja: pod Dubienką i Zieleńcami
wskazuje na mapie Targowicę, Zieleńce i Dubienkę
przedstawia przebieg powstania kościuszkowskiego
wymienia przyczyny klęski insurekcji kościuszkowskiej
wyjaśnia rolę wydania przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersału połanieckiego
omawia wpływ bitew pod Racławicami, Szczekocinami i Maciejowicami dla przebiegu powstania
kościuszkowskiego
wymienia w porządku chronologicznym wydarzenia omawianego okresu, które przywołano na
lekcjach dotyczących kryzysu Rzeczypospolitej w XVIII w.;
określa przyczyny i konsekwencje kolejnych rozbiorów Polski;
podaje dokładne daty najważniejszych wydarzeń omawianego okresu, które przywołano na
lekcjach.
wymienia Hugona Kołłątaja i Scypiona Piatollego jako głównych autorów tekstu Konstytucji 3 maja
ROZDZIAŁ III: EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW
podaje lata wydarzeń: 1806 r. – bitwy pod Jeną i Auerstedt, 1807 r. – bitwy pod Iławą Pruską i
Frydlandem
omawia zmiany, jakie zostały wprowadzone na mocy Kodeksu Napoleona
opisuje przebieg wojen napoleońskich do 1813 r.
wymienia skutki wyprawy Wielkiej Armii na Rosję
wskazuje na mapie trasę wyprawy Napoleona na Moskwę
poprawnie posługuje się terminami: Legia Naddunajska, dekret grudniowy
przedstawia dokonania postaci: Fryderyka Augusta I, Karola Kniaziewicza
podaje rok śmierci Napoleona Bonapartego – 1821 r.
poprawnie posługuje się terminami: 100 dni Napoleona, system Metternicha
przedstawia dokonania postaci: Aleksandra I, Fryderyka Wilhelma III, Roberta Stewarta
Castlereagha, Klemensa von Metternicha, Charlesa Talleyranda
wskazuje na mapie Europy zmiany terytorialne wprowadzone w 1815 r.
podaje lata wydarzeń: 1815 r. – zawarcie Świętego Przymierza, 1825 r. – powstanie dekabrystów,
1830 r. – rewolucja lipcowa we Francji, 1821–1829 – powstanie greckie
poprawnie posługuje się terminami: Święte Przymierze, karbonariusze, dekabryści
wyjaśnia cel i skutki zawarcia Świętego Przymierza
wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione regiony Europy
opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł
pisanych, ikonograficznych i statystycznych
przedstawia dokonania postaci: Adama Smitha, Edmunda Burke’a, Giuseppe Mazziniego, Karola
Marksa, Fryderyka Engelsa
wymienia skutki powstania nowych ideologii
podaje lata wydarzeń: 1848 r. – początek Wiosny Ludów, 1853–1856 – wojna krymska
podaje przykłady uczestnictwa Polaków w wydarzeniach Wiosny Ludów w innych krajach
europejskich.
9
-
-
poprawnie posługuje się terminami: rewolucja lutowa, parlament frankfurcki, wojna krymska
ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU
przedstawia dokonania postaci: księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Józefa Zajączka, Franciszka
Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Stanisława Kostki Potockiego, Stanisława Staszica, Tadeusza
Czackiego
podaje daty wydarzeń: 25 lutego 1831 r. bitwa pod Grochowem, 26 maja 1831 r. bitwa pod
Ostrołęką, 8 września 1831 r.– kapitulacja Warszawy
przedstawia dokonania postaci: Iwana Dybicza, Iwana Paskiewicza, Ignacego Prądzyńskiego,
Macieja Rybińskiego, Jana Skrzyneckiego, Jana Krukowieckiego
przedstawia międzynarodowe tło wybuchu powstania listopadowego
omawia przyczyny klęski powstania listopadowego
przedstawia dokonania postaci: Szymona Konarskiego, Edwarda Dembowskiego, Piotra
Ściegiennego, Karola Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego
charakteryzuje cele i działalność Hotelu Lambert, Towarzystwa Demokratycznego Polskiego,
Gromad Ludu Polskiego
omawia wydarzenia Wiosny Ludów na ziemiach polskich na tle wydarzeń europejskich
wymienia przyczyny wybuchu oraz omawia przebieg powstań krakowskiego i wielkopolskiego
KLASYFIKACJA ROCZNA
(obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza)
-
-
-
ROZDZIAŁ V: ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU
przedstawia sytuację międzynarodową państw włoskich w połowie XIX w.
wymienia wydarzenia polityczne w Europie, które wpłynęły na zjednoczenie Włoch
wymienia przyczyny i skutki wojny prusko-francuskiej w latach 1870–1871
wskazuje na mapie obszar Związku Północnoniemieckiego oraz cesarstwa niemieckiego
omawia rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w XIX w.
przedstawia przebieg wojny secesyjnej w USA
omawia przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych konfliktów kolonialnych w XIX w.
wyjaśnia, jakie czynniki miały wpływ na spadek liczby zachorowań i śmiertelności w XIX w.
przedstawia koncepcje ideologów anarchizmu
omawia działalność ruchów emancypacyjnych
wymienia twórców kultury przełomu XIX i XX w. i przedstawia ich najważniejsze dzieła
ROZDZIAŁ VI: ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW
charakteryzuje okres odwilży posewastopolskiej
podaje datę ostatecznego upadku powstania styczniowego – grudzień 1864 r., klęska oddziału
księdza Stanisława Brzóski
określa znaczenie dekretu o uwłaszczeniu dla klęski powstania
porównuje rozwój gospodarczy w trzech zaborach
wyjaśnia przyczyny zacofania gospodarczego w zaborze austriackim
opisuje rozwój ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich
omawia przyczyny oraz przebieg rewolucji 1905–1907 w Królestwie Polskim
wskazuje na mapie ośrodki wystąpień robotniczych w okresie rewolucji 1905–1907
wymienia polskich przedstawicieli pozytywizmu i podaje przykłady ich twórczości
ROZDZIAŁ VII: I WOJNA ŚWIATOWA
charakteryzuje politykę głównych mocarstw światowych przed wybuchem I wojny światowej
wymienia znaczenie użycia nowych środków technicznych w walkach w czasie I wojny światowej
wskazuje na mapie linię frontu na wschodzie i zachodzie pod koniec 1914 r. oraz w momencie
zawieszenia broni
charakteryzuje walki na Bałkanach w I wojnie światowej
wymienia najważniejsze bitwy morskie stoczone podczas I wojny światowej
10
-
przedstawia postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec
poprawnie posługuje się terminami: eserowcy, mienszewicy, kadeci, Armia Czerwona, Biali
wskazuje na mapie rejony walk Legionów Polskich
przedstawia dokonania postaci: Józefa Hallera, Józefa Dowbora-Muśnickiego
przedstawia stosunek państw ententy do sprawy polskiej
wymienia postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę dobrą, a ponadto:
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I półrocze)
-
-
-
ROZDZIAŁ I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA
porównuje klasycyzm z innymi kierunkami artystycznymi
wymienia główne idee oświecenia i rozpoznaje je w literaturze, polityce i sztuce
charakteryzuje rozwój terytorialny Rosji, Prus i monarchii austriackiej
porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii
krótko omawia dzieje państwa pruskiego;
wymienia idee oświeceniowe, które miały wpływ na decyzje podejmowane przez władców;
wymienia i charakteryzuje unie Polski z Węgrami, Litwą, Szwecją i Saksonią;
dokonuje oceny polityki międzynarodowej królów z dynastii Saskiej;
porównuje sytuację gospodarczą i polityczną Polski z państwami sąsiednimi – Rosją, Austrią
i Prusami.
analizuje politykę wewnętrzną i zewnętrzną Wettinów
szczegółowo omawia znaczenie oraz skutki wojny północnej
charakteryzuje przyczyny wzrostu nietolerancji religijnej w Polsce
poprawnie posługuje się terminami: konfederacja słucka, konfederacja toruńska, konfederacja
radomska
przedstawia rolę postaci: Maurycego Beniowskiego, Wacława Rzewuskiego, Józefa Pułaskiego,
Michała Krasińskiego
omawia reformy sejmu konwokacyjnego
wyjaśnia, dlaczego Stanisław August Poniatowski nie cieszył się poparciem polskiej szlachty;
omawia przyczyny i skutki konfederacji barskiej z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego;
na podstawie mapy charakteryzuje rozwój oświaty i gospodarki na ziemiach polskich
omawia reformy w szkolnictwie w Rzeczypospolitej w XVIII w.
wskazuje na specyfikę kultury polskiego oświecenia, łączącej w sobie elementy tradycji sarmackiej
oraz elementy zachodnioeuropejskiego oświecenia;
ocenia działalność Stanisława Augusta Poniatowskiego w sferze kultury i gospodarki.
ROZDZIAŁ II: CZAS WIELKICH ZMIAN
analizuje sytuację kolonii angielskich w Ameryce Północnej w XVIII w.
wyjaśnia, dlaczego Francja popierała kolonistów amerykańskich w walce o niepodległość
wskazuje idee oświeceniowe, które znalazły zastosowanie w konstytucji Stanów Zjednoczonych
wskazuje te prawa obywatelskie zawarte w Deklaracji praw człowieka i obywatela, które
obowiązują do dzisiaj;
omawia zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie francuskim w wyniku rewolucji;
wymienia najważniejsze wydarzenia rewolucji francuskiej i podaje ich daty;
omawia wpływ rewolucji na inne państwa europejskie.
przedstawia wpływ wydarzeń międzynarodowych na sprawy Polski w latach 1788–1792 ;
wyjaśnia, jak zmieniły się prawa mieszczan w wyniku uchwalenia ustawy o miastach w 1791 r.;
przedstawia poglądy stronnictw politycznych działających podczas obrad Sejmu Wielkiego.
określa przyczyny i skutki wojny z Rosją z 1792 r.
omawia rolę tradycji związanej z Orderem Virtuti Militari
wyjaśnia, dlaczego Austria nie brała udziału w drugim rozbiorze Polski;
omawia wojnę w obronie Konstytucji jako konflikt między zwolennikami „złotej wolności” a
11
-
-
-
zwolennikami reform;
wyjaśnia, dlaczego pojęcie targowica stało się synonimem zdrady narodowej.
określa przyczyny i konsekwencje występujących w omawianym okresie zagadnień szczegółowych,
np. wybuchu powstania przeciw Prusakom w Wielkopolsce;
ujmuje zagadnienia problemowo, dokonuje oceny działań Tadeusza Kościuszki jako dyktatora
powstania;
dokonuje oceny powstania kościuszkowskiego;
potrafi przedstawić przebieg działań militarnych w czasie powstania z wykorzystaniem mapy
wymienia i charakteryzuje wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej
ujmuje zagadnienia problemowo, dostrzega związek wad ustrojowych Rzeczypospolitej
z ingerencją sąsiadów w jej sprawy wewnętrzne;
ROZDZIAŁ III: EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW
charakteryzuje sytuację międzynarodową Francji w epoce napoleońskiej
lokalizuje na mapie terytoria przyłączone do Francji przed 1812 r.
omawia udział Polaków w bitwach na Półwyspie Iberyjskim
opisuje uzbrojenie armii Księstwa Warszawskiego
ocenia, jakie konsekwencje dla Europy przyniosły postanowienia kongresu
wskazuje na mapie: imperium osmańskie, Grecję, Królestwo Niderlandów, Belgię, Francję, Rosję,
Piemont, Królestwo Obojga Sycylii, Państwo Kościelne
wymienia przyczyny i skutki rewolucji i powstań, które wybuchły w Europie po kongresie
wiedeńskim
opisuje przebieg wydarzeń w Rosji, Francji, Belgii, Grecji i we Włoszech
ocenia znaczenie wynalazków rewolucji przemysłowej dla rozwoju cywilizacji
przedstawia dokonania postaci: Alexisa de Tocqueville’a, Claude’a de Saint–Simona, Charles’a
Fouriera, Roberta Owena
wyjaśnia założenia czartyzmu
wymienia przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń Wiosny Ludów we Francji, w Niemczech, w
monarchii austriackiej, we Włoszech
przedstawia dokonania postaci: Ludwika Napoleona Bonapartego, Fryderyka Wilhelma IV,
Franciszka Józefa I, Józefa Bema, Lajosa Kossutha, Giuseppe Mazziniego
omawia przyczyny i skutki wojny krymskiej
lokalizuje na mapie państwa, w których doszło do powstań i rewolucji, a także obszary, gdzie miały
miejsce wystąpienia narodowowyzwoleńcze
ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU
charakteryzuje i ocenia politykę zaborców wobec Polaków w latach 1815–1830
ocenia znaczenie powstania listopadowego dla Polaków
charakteryzuje działalność Rządu Narodowego w okresie powstania listopadowego
przedstawia dokonania postaci: Seweryna Goszczyńskiego, Karola Libelta, Walentego
Stefańskiego, Henryka Kamieńskiego, Dezyderego Chłapowskiego
przedstawia dokonania postaci: Krzysztofa Mrongowiusza, Józefa Lompy, Franza von Stadiona
wyjaśnia znaczenie rozwoju ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji
ocenia znaczenie działalności Polaków dla wydarzeń Wiosny Ludów w Europie
porównuje cele i znaczenie powstania krakowskiego i powstania wielkopolskiego
KLASYFIKACJA ROCZNA
(obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza)
-
ROZDZIAŁ V: ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU
omawia przebieg i wyróżnia kolejne etapy procesu zjednoczenia Włoch
omawia przebieg wydarzeń związanych z Komuną Paryską
charakteryzuje rolę Jarosława Dąbrowskiego w wydarzeniach rewolucyjnych w Paryżu
wskazuje na mapie miejsca przełomowych bitew wojny secesyjnej
12
-
-
-
charakteryzuje zjawisko emigracji do USA
wymienia postanowienia konferencji berlińskiej z1885r.
ocenia znaczenie budowy Kanału Sueskiego i Kanału Panamskiego dla rozwoju komunikacji
wymienia możliwości wykorzystania wynalazków XIX w. w różnych dziedzinach życia oraz
wskazuje pozytywne i negatywne zastosowania tych odkryć
opisuje założenia syjonizmu
charakteryzuje przebieg procesu demokratyzacji życia politycznego
omawia rolę organizacji nowożytnych igrzysk olimpijskich w rozwoju kultury masowej i przemian
obyczajowych
ROZDZIAŁ VI: ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW
charakteryzuje działalność Tymczasowego Rządu Narodowego
na przykładzie obrazu Jana Matejki „Stańczyk” charakteryzuje idee konserwatystów krakowskich
przedstawia dokonania postaci: Stanisława Wojciechowskiego, Bolesława Limanowskiego, Róży
Luksemburg, Juliana Marchlewskiego
przedstawia skutki rewolucji z lat 1905–1907 na ziemiach polskich
charakteryzuje rozwój pozytywizmu na ziemiach polskich
charakteryzuje sztukę Młodej Polski – jej reprezentantów i główne dzieła
ROZDZIAŁ VII: I WOJNA ŚWIATOWA
opisuje przyczyny, przebieg i skutki wojny japońsko-rosyjskiej i wojen bałkańskich
charakteryzuje zmiany w umundurowaniu wojska w I wojnie światowej
wskazuje na mapie kolonie niemieckie opanowane przez wojska ententy w 1914 r.
podaje daty wydarzeń: styczeń 1918 – rozwiązanie Zgromadzenia Konstytucyjnego w Rosji, lipiec
1918 – utworzenie RFSRR
przedstawia rolę postaci: Aleksandra Kiereńskiego, lwa Trockiego, Feliksa Dzierżyńskiego
charakteryzuje działalność Rządu Tymczasowego, kierowanego przez Aleksandra Kiereńskiego
omawia losy rodziny carskiej po przewrocie bolszewickim
wyjaśnia znaczenie uznania przez Francję i Wielką Brytanię Komitetu Narodowego Polskiego za
reprezentację narodu polskiego
omawia cele i działalność Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego, Towarzystwa
„Strzelec”, Polskich Drużyn Strzeleckich, Drużyn Podhalańskich, Drużyn Bartoszowych,
Naczelnego Komitetu Narodowego, Polskiej Organizacji Wojskowej
wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej
wskazuje na przełomowe znaczenie dla sprawy polskiej orędzia prezydenta USA Thomasa
Woodrowa Wilsona
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą,
a ponadto:
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I półrocze)
-
ROZDZIAŁ I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA
wyjaśnia dlaczego omawianą epokę nazywano oświeceniem
porównuje próby wzmocnienia władzy królewskiej Zygmunta III Wazy i Augusta II Mocnego;
ocenia postać Augusta II Mocnego i znajduje wytłumaczenie popularności, jaką cieszył się wśród
polskiej szlachty.
ocenia rządy Wettinów w Rzeczypospolitej
ocenia pierwsze lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
uzasadnia tezę, że pierwszy rozbiór był klęską polityki rosyjskiej wobec Rzeczypospolitej.
udowadnia tezę, że gdyby nie oświecenie w Polsce i rozwój szkolnictwa i sztuki w drugiej połowie
XVIII w., kultura polska nie przetrwałaby rozbiorów;
porównuje oświecenie w Polsce i na zachodzie Europy.
13
-
omawia znaczenie powstania Stanów Zjednoczonych dla Europy;
wskazuje idee oświeceniowe, które znalazły zastosowanie w konstytucji Stanów Zjednoczonych.
porównuje społeczeństwo francuskie do innych społeczeństw osiemnastowiecznej Europy
wyjaśnia, dlaczego gilotyna stała się jednym z symboli rewolucji francuskiej;
porównuje okoliczności ścięcia Ludwika XVI we Francji i Karola I w Anglii
porównuje postawę Tadeusza Rejtana w 1773 r. i zachowanie Jana Suchorzewskiego podczas
uchwalania Konstytucji 3 maja w 1791 r.
polemizuje z tezą, że gdyby nie Konstytucja 3 maja, nie byłoby drugiego rozbioru Polski;
porównuje przyczyny, przebieg i skutki konfederacji targowickiej i konfederacji barskiej.
ocenia znaczenie Konstytucji 3 maja dla dziejów Polski
Ponadto:
- samodzielnie formułuje opinie i wnioski
- rozwiązuje problemy w twórczy sposób
- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
-
-
ROZDZIAŁ II: CZAS WIELKICH ZMIAN
omawia znaczenie powstania Stanów Zjednoczonych dla Europy;
ocenia zasługi Jerzego Waszyngtona dla uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych
ocenia postawę króla Ludwika XVI
porównuje społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo starego ładu;
ocenia rządy jakobinów, przedstawiając ich pozytywne i negatywne skutki;
uzasadnia oświeceniowy charakter konstytucji amerykańskiej, francuskiej i Konstytucji 3 maja
ocenia znaczenie wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku Rzeczypospolitej
dokonuje ogólnego bilansu politycznego i oceny omawianych wydarzeń z ostatnich lat istnienia
Rzeczypospolitej.
Ponadto:
- samodzielnie formułuje opinie i wnioski
- rozwiązuje problemy w twórczy sposób
- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
-
ROZDZIAŁ III: EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW
ocenia działalność Legionów Polskich;
ocenia politykę Napoleona Bonapartego w Europie;
omawia i ocenia działania Świętego Przymierza i jego przeciwników;
ocenia, formułuje wnioski na temat decyzji podjętych na kongresie
omawia znaczenie twierdzenia na temat kongresu wiedeńskiego „bal, który zmienił Europę”
porównuje liberalizm, konserwatyzm, znajdując punkty wspólne i różnice
porównuje stopień rozwoju przemysłowego poszczególnych państw
dokonuje ogólnego bilansu politycznego i oceny Wiosny Ludów;
Ponadto:
- samodzielnie formułuje opinie i wnioski
- rozwiązuje problemy w twórczy sposób
- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
-
ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU
szczegółowo charakteryzuje postać i politykę Franciszka Druckiego-Lubeckiego
ocenia działania polityczne i wojskowe w czasie powstania listopadowego
ocenia postawę cara w stosunki do Polaków i rozumie jej konsekwencje dla sytuacji Królestwa
uzasadnia dlaczego dla Europy powstanie stało się symbolem walki o wolność przeciw
despotyzmowi
porównuje i ocenia ugrupowania polityczne Wielkiej Emigracji
14
-
ocenia życie polityczne, gospodarcze i kulturalne Polaków w trzech zaborach
ocenia skutki wydarzeń związanych z Wiosną Ludów
KLASYFIKACJA ROCZNA
(obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza)
-
ROZDZIAŁ V: ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU
ocenia znaczenie zjednoczenia Włoch dla rozwoju idei narodowych w Europie
charakteryzuje zjednoczenie Włoch w kontekście porównania tego wydarzenia z ruchami
zjednoczeniowymi w innych częściach Europy
porównuje metody polityczne stosowane przez Bismarcka z postawą Cavoura i Garibaldiego w
okresie jednoczenia Włoch
ocenia znaczenie zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych
ocenia politykę mocarstw kolonialnych wobec podbitych ludów i państw na przykładzie Wielkiej
Brytanii
ocenia znaczenie rozwoju ruchu robotniczego w XIX w.
ocenia znaczenie kina dla rozwoju kultury masowej
potrafi ocenić wpływ wynalazków na różne strefy życia, wskazuje ich strony pozytywne i
negatywne
zauważa podobieństwa pomiędzy XIX wieczną strukturą społeczną i dzisiejszą
zajmuje i uzasadnia stanowisko wobec działalności A. Wielopolskiego
ocenia politykę Bismarcka
ocenia znaczenie pozycji Stanów Zjednoczonych dla gospodarki światowej
wyjaśnia i ocenia wpływ rywalizacji o kolonie na sytuację międzynarodową
ocenia i uzasadnia swoje opinie na temat nowych ideologii
charakteryzuje style awangardowe początku XX w.
Ponadto:
- samodzielnie formułuje opinie i wnioski
- rozwiązuje problemy w twórczy sposób
- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
-
ROZDZIAŁ VI: ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW
ocenia wpływ manifestacji patriotycznych z lat 1860–1861 na wybuch powstania styczniowego
ocenia politykę zaborców w poszczególnych zaborach wobec rozwoju kultury polskiej
wyjaśnia rolę historii w kształtowaniu polskiej kultury narodowej
porównuje i ocenia sytuację Polaków w trzech zaborach, uzasadniając różnice
omawia poglądy partii politycznych na odzyskanie niepodległości, prezentuje swoje stanowisko na
ten temat
omawia i ocenia inicjatywy społeczne w rozwoju polskiej kultury
Ponadto uczeń:
- samodzielnie formułuje opinie i wnioski
- rozwiązuje problemy w twórczy sposób
- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
-
ROZDZIAŁ VII: I WOJNA ŚWIATOWA
ocenia znaczenie wyścigu zbrojeń dla wybuchu konfliktu światowego
porównuje działania na froncie zachodnim z walkami na froncie wschodnim
wyjaśnia rolę Niemiec we wzmocnieniu ugrupowania bolszewików w Rosji
ocenia postawy i programy różnych opcji w przededniu wojny, podaje argumenty
omawia i prezentuje swoją opinię na temat przyjęcia przez Niemców warunków rozejmu
ocenia wysiłek militarny i dyplomatyczny Polaków w czasie wojny; potrafi poszerzyć swą wiedzę o
bohaterach walki o niepodległość Polski
15
Ponadto:
- samodzielnie formułuje opinie i wnioski
- rozwiązuje problemy w twórczy sposób
- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
16
Download