Biorąc pod uwagę sposób przejawiania się konfliktów społecznych

advertisement
Biorąc pod uwagę sposób przejawiania się konfliktów społecznych, wyróżniamy
konflikty jawne i ukryte, inspirowane i kierowane albo tez spontaniczne, czyli
żywiołowe, wreszcie łagodne i ostre.Oczywiście, zarówno jawne, jak i ukryte konflikty
mogą być inspirowane bądź spontaniczne, łagodne albo ostre. Konflikty społeczne
mogą zatem charakteryzować się różnymi właściwościami spośród wyżej
wymienionych.Ze względu na czas trwania rozróżniamy konflikty: długotrwałe, jakimi
są np. klasowe konflikty występujące w poszczególnych formacjach społeczno-
ekonomicznych oraz krótkotrwałe czy efemeryczne, które zdążają się na skutek
przeróżnych przyczyn, szybko ulegających dezaktualizacji i tym samym
wygasają.Rozważanie na temat funkcji konfliktów społecznych wypada rozpocząć od
stwierdzenia, że każdy z nich spełnia równocześnie kilka różnych funkcji, które
można zestawić w przeciwstawne sobie pary. Oprócz specyficznych funkcji ,
realizowanych przez poszczególne rodzaje konfliktów społecznych, można wymienić
takie funkcje, które są spełniane przez każdy konflikt.Najistotniejszymi wydają się
następujące:- różniąca i identyfikacyjna- integracyjna i dezintegracyjnademaskatorska i maskująca- progresywna i regresywna- pozytywna i
negatywnaRefleksje nad znaczeniem konfliktów w życiu społeczeństw doprowadziły
do ukształtowania się w socjologii dwóch przeciwstawnych sobie stanowisk, które
można ująć w następujący sposób:1. Konflikt społeczny jest nie tylko zjawiskiem
normalnym w życiu społeczeństw ludzkich, ale co więcej jest nieodzownym
elementem współżycia ludzi ze sobą i stanowi tym samym istotną przesłankę
umożliwiającą wyjaśnienie rozwoju społecznego, jaki dokonał się na przestrzeni
wieków i doprowadził do powstania istniejących zjawisk społecznych.2. Konflikt
społeczny jest zjawiskiem patologicznym w życiu społecznym, ponieważ niweczy
harmonijne życie ludzi i powszechnie szanowane wartości, a jego źródłem są
różnego rodzaju jednostkowe czy też zbiorowe napięcia i stresy powodujące
frustrację i agresję, a wiec jest to zjawisko uwarunkowane różnymi odchyleniami od
normy poszczególnych jednostek lub zbiorowości.Konflikty w miejscu pracy są
szczególnymi przypadkami ogólniejszych zjawisk, jakimi są konflikty społeczne.
Interesujący mnie typ konfliktu powstaje pomiędzy ludźmi współdziałającymi ze sobą
przy realizacji różnych zadań produkcyjnych, usługowych itp. w obrębie fabryk,
zakładów usługowych, przeróżnych urzędów oraz instytucji.We współczesnych
wysokorozwiniętych krajach najbardziej istotne są konflikty, jakie występują w
przemysłowych zakładach pracy, ze względu na doniosłą rolę przemysłu w życiu
społeczno-gospodarczym tych społeczeństw.Konflikty w miejscu pracy przejawiają
się nie tylko w tak drastycznych i widocznych postaciach jakimi są np. strajki i bunty.
Występują one także w licznych, mniej widocznych, czy nawet ukrytych formach i
zachowaniach, jak np. w biernym oporze, który znajduje wyraz w m.in. lekceważeniu
lub cichym bojkocie zarządzeń kierownictwa, w opieszałości i niedbalstwie przy
wykonywaniu poleceń służbowych, w przeróżnych rozróbach. Podstawy te i
zachowania w konsekwencji są nie mniej ważne dla prawidłowego funkcjonowania
zakładu pracy.Z faktu, że konflikty w miejscu pracy są szczególnym przypadkiem
konfliktu społecznego wynika m.in. następujący postulat metodologiczny: trzeba je
zawsze ujmować w konkretnie istniejących warunkach społecznych. W badaniach
konfliktu w miejscu pracy trzeba więc uwzględniać specyficzne i aktualne warunki
społeczne jakie określają dany konflikt i jego przebieg.Konflikty w miejscu pracy
podobnie jak wszelkie konflikty społeczne wynikają nie tylko z określonych warunków
obiektywnych, lecz również subiektywnych. Nie są to bowiem konflikty zaistniałe w
strukturach wolnych od świadomości lecz występują one pomiędzy istotami
myślącymi i zdolnymi do uczuciowych zaangażowań. Dlatego też badają owe
konflikty należy brać pod uwagę zarówno obiektywne jak i subiektywne warunki,
jedne i drugie bowiem współkształtują sytuacje konfliktowe pomiędzy ludźmi.Jest
sprawą oczywistą, że im więcej dokonuje się podziałów pracy, im bardziej złożone
stają się zakłady pracy oraz procesy technologiczne w nich realizowane, im bardziej
skomplikowane są wzajemne zależności miedzy pracownikami – tym większa
potrzeba sprawnego współdziałania zatrudnionych w tych zakładach ludzi i większe
też prawdopodobieństwo występowania przeróżnych konfliktów między nimi, których
uwarunkowania mają zarówno charakter obiektywny jak i subiektywny.Obiektywne
uwarunkowania sprzeczności konfliktotwórczych są określane przez:- miejsce i
charakter pracy- właściwości społeczno – demograficzne załogi- organizacją pracywyposażeniem technicznym zakładu i konkretnych stanowisk pracy- systemem
wynagrodzeniem oraz innych bodźców ekonomicznych jak i
pozaekonomicznych.Obiektywnymi źródłami konfliktów są zatem rozmaite
sprzeczności tkwiące w strukturze danego zakładu pracy i charakterystycznych dla
niego warunków środowiskowych.Źródłami tymi będą więc sprzeczności tkwiące np.
w wyposażeniu technicznym, w organizacji pracy, stosunkach międzyludzkich, jakie
panują wśród załogi, systemie wynagrodzeń, a także w trudnościach kierownictwa
przy ocenianiu pracowników z powodu braku dostatecznie zobiektywizowanych
kryteriów oceny, zwłaszcza pozwalających na względnie ścisłe ustalenie
rzeczywistego udziału danego człowieka w realizacji żądanej pracy.Konkretnymi
przykładami sprzeczności obiektywnych mogą być także:- sprzeczności między
nowoczesnymi wymogami technologicznymi a przestarzałymi narzędziami i
procesami pracy.- Sprzeczności między potrzebą, wymagających ryzyka i wysiłku
intelektualnego, racjonalnych zmian w metodach pracy a utrzymującymi się
skostniałymi schematami działania, opartymi na tradycji- Sprzeczności między
tendencją zmierzającą do osiągnięcia wysokich wskaźników ilościowych produkcji,
uzyskiwania niekiedy efektywnych, chociaż w konsekwencji deficytowych rekordów
produkcyjnych- Sprzeczności w obowiązujących systemach płac, które nie zawsze
adekwatnie oceniają kwalifikacje zawodowe pracowników i stopień
odpowiedzialności lub trudności pracy.Te wewnętrzne przeciwieństwa, które istnieją
w każdym zakładzie pracy stanowią potencjalne przyczyny konfliktów rodzących się
m.in. w samym zakładzie, dynamizujących jego załogę. Wiadomo jednak, że nie
każda potencjalna sytuacja konfliktowa prowadzi do zaistnienia rzeczywistego
konfliktu.Do tego, aby sytuacja taka urzeczywistniała się tzn. doprowadziła do
wybuchu konfliktu konieczne są oprócz warunków obiektywnych także subiektywne.
Warunki subiektywne mają nie mniej złożony charakter. Zaliczmy do nich przede
wszystkim psychospołeczne właściwości ludzi stanowiących załogę a więc ich
świadomość, morale, kwalifikacje zawodowe, wyrobienie społeczne, cechy
poszczególnych pracowników, które determinują ich postawy i zachowania.Nawet
identyczne warunki konfliktotwórcze w jednych zakładach mogą doprowadzić do
ostrego konfliktu jak np. strajku, a w innych do zaistnienia konfliktu w łagodniejszej
formie.Jak zareagują pracownicy na istniejące w zakładzie warunki obiektywne
zależy właśnie od ich właściwości subiektywnych. Właściwości subiektywne załogi
trzeba jednak ujmować w sposób dynamiczny, ponieważ i one ulegają pewnej
ewolucji i fluktuacjom. Zdyscyplinowanie i odpowiedzialni pracownicy dokonujący
dotąd ofiarnie swoje obowiązki mogą zostać np. zbulwersowani nieprzemyślaną
decyzją kierownictwa, dotyczącej nawet drugorzędnej sprawy a wówczas ich reakcja
może być wcale dla nich nie typowa. Konflikty w miejscu pracy pozostają również w
ścisłym związku z zadowoleniem albo niezadowolenie z pracy. I podobnie jak
zadowolenie jak i niezadowolenie nie wynika faktycznie z danych warunków
obiektywnych tak tez konflikty o których mowa nie są automatycznym następstwem
tych warunków.A zatem podobnie jak zadowolenie jak i niezadowolenie z pracy nie
zawsze są rezultatem własnych odczuć, przemyśleń i ocen konkretnych warunków
pracy, lecz mogą wynikać z panujących w społeczeństwie poglądów na temat
pracy.Konflikty jak wskazują badania socjologiczne nie występują tylko wówczas gdy
zubożenie i frustracja osiąga punkt krytyczny ale też wtedy gdy sytuacja
pracowników jest względnie lub gdy ich warunki życiowe ulegają poprawie.„Konflikt
przemysłowy jako działanie grupowe nie może być łączony tylko ze stopniem
niezadowolenia poszczególnego robotnika, chociaż niezadowolenie jest jednym
względnie ważnych jego czynników. Stopień frustracji i niezadowolenia może być
względnie wysoki a mimo to nie musi występować otwarty konflikt, jeżeli brak
odpowiednich warunków dla podjęcia działań grupowych” – zauważa nie bez racji
Daniel Katz.Podłożem konfliktu w miejscu pracy są przeciwstawne lub po prostu
rozbieżne interesy, jakie reprezentują poszczególni pracownicy w miejscu pracy.Lecz
każdy z tych pracowników jeżeli nawet tylko sam jest uwikłany w zaistniały konflikt
nie jest przecież wyobcowany z życia społecznego, należy do pewnych grup
charakterystycznych dla danego społeczeństwa, do zbiorowości jakie występują
zarówno w miejscu pracy jak poza nim.Na podstawie obserwacji można stwierdzić,
że im bardziej rozwinięte społeczeństwo, większa specjalizacja i więcej podziału
pracy tym więcej grup i kategorii społecznych wśród pracujący a tym samym większa
potrzeba ich współdziałania ze sobą.Współdziałanie ludzi może mieć charakter
kooperacji:a) przedmiotowejb) formalnejPierwsza ma miejsce wówczas, gdy
współdziałanie ludzi jest skierowane na konkretny i wspólny im cel,
podporządkowany procesom produkcji. Natomiast wszelkie inne rodzaje kooperacji
nazywamy formalną.W kooperacji przedmiotowej dadzą się wyróżnić dwa układy
stosunków wzajemnych: jeden oparty na wspólnie uznanych i przestrzeganych
normach postępowania, wyznaczających całkowicie zachowanie się jednostek lub
grup, które przez duże Herberta Blumera „Skodyfikowanych stosunkach” a drugi
oparty na wzajemnej życzliwości stron, na tzw. „życzliwych stosunkach”.Trzeci
wyróżniony przez tego autora układ stosunkach wzajemnych opiera się na
stosunkach siły, tylko na realnej sile partnerów, spośród których każdy ma jedynie
własne cele na uwadze i dąży do ich urzeczywistnienia na przekór innym. Jest to
przykład Kooperacji formalnej.Konflikty w zakładach pracy występują więc wewnątrz
swoistej sprzeczności jaką jest załoga danego zakładu pracy. W obrębie tej
sprzeczności można zauważyć dwa zasadniczo odmienne i podstawowe typy grup
społecznych: grupy celowe czyi stawione, zwane także formalnymi i grupy
spontaniczne czyli nieformalne. Nawiązując do założeń konfliktów społecznych
przedstawię obecnie dające się wyróżnić typy konfliktów w miejscu pracy oraz ich
specyficzne właściwości.Biorąc pod uwagę liczbę pracowników zaangażowany w
dany konflikt, rozróżniamy konflikty jednostkowe i zbiorowe. Ze względu na przedmiot
możemy wyodrębnić konflikty:- ekonomiczne, dot. poprawy warunków pracy i
wynagrodzenia- polityczne, które są rezultatem przenoszenia klasowej walki o
charakterze politycznym na terenie zakładu pracy- rozmaitych wartości i celów, jakie
mogą być realizowane przez zakład pracy- organizacyjne o charakterze
strukturalnym lub funkcjonalnym- kompetencyjne, czyli dotyczące zakresu władzy,
które wynikają z rozbieżnych ocen cudzych lub własnych obowiązków i uprawnień
służbowych- ambicjonalne albo prestiżowe, u których podstaw tkwią z kolei
rozbieżności cudzej lub własnej funkcji i pozycji społecznejNa podstawie analizy
sposobu przejawiania się konfliktów w zakładach pracy istnieją zatargi: jawne i
ukryte, czyli zwane podskórne oraz inspirowane i kierowane, którym
przeciwstawiamy spontaniczne i żywiołowe. Oczywiście, zarówno jawne jak i ukryte
konflikty, z jakim spotykamy się w zakładach pracy mogą być inspirowane lub
spontaniczne oraz kierowane lub żywiołowe.Interesującą koncepcję kierownictwa
zorientowanego na konflikt rozwija np. W. Kruger, przyjmując następujące założenia:-
konflikt w organizacji jest elementem stale obecnym i niemożliwym do całkowitego
wyeliminowania- jeżeli uznajemy, że wprowadzanie zmian i przystosowanie się ma
coraz większe znaczenie to musimy również uznać za konieczne sterowanie
konfliktami.- celem jest wykorzystanie i konstruktywne sterowanie konfliktami a nie
ich tłumienie lub unikanie- konflikt należy traktować jako sygnał o zaistnieniu
konieczności wprowadzenia zmiany, co stanie się możliwe tylko dzięki
konstruktywnemu rozwiązywaniu danego konfliktu- konflikty należy ujmować w
kategorii stymulacji a jednym z ważniejszych zadań kierownika jest sterowanie
konfliktami w taki sposób, aby przekształcać je w siłę napędową rozwoju
organizacji.Kruger rozważa też konflikty jako pewien cykliczny proces, w którym
reakcja konfliktowa pozornie kończy pewien cykl, ponieważ jednak sposób
rozwiązywania konfliktu jest często niewłaściwy, staje się on przyczyną powstania
nowego cyklu procesu konfliktowego.Główne źródła konfliktów upatrują autorzy w
błędach popełnianych przy rozwiązywaniu problemów powstających na przecięciu
tych dwóch nieuniknionych procesów: integracji i dyferencjacji.Przyjęcie takiego
założenia prowadzi ich do stwierdzenia, że konflikt musi być akceptowany jako ciągle
obecny rezultat życia w złożonej cywilizacji. Rozwiązywanie konfliktu nie jest
ostatecznym krokiem, ale pewnym sensownym rozstrzygnięciem dzisiejszych kwestii
ze świadomością, że podstawowe i uprawnione różnice będą generowały nowe
konflikty, które trzeba będzie rozwiązywać jutro.Patrząc z tej perspektywy, kierownicy
będą mogli swobodniej uczestniczyć w projektowaniu procedur i metod najbardziej
odpowiednich dla toku postępowania w kwestiach konfliktowych. Efektywny system
rozwiązywania konfliktów jest, podobnie jak efektywny system podejmowania decyzji,
centralnym problemem funkcjonowania organizacji.Kolejnym autorem zasługującym
na prezentację jest A.J. DuBrin. Przyjmuje on generalne założenie, że konflikt w
życiu organizacji jest nieunikniony. Główne źródła konfliktów upatruje w ubieganiu się
o dobra oraz w odmiennych postawach. Uważa, że następstwa konfliktów są często
dysfunkcjonalne, ponieważ tracona jest energia, która powinna być wykorzystana do
realizacji celów realizacyjnych.Wyróżnia on cztery poziomy konfliktów: indywidualny,
interpersonalny, międzygrupowy, międzyorganizacyjny.Zdaniem DuBrina konflikt
odgrywa konstruktywną rolę wtedy, gdy:- powoduje wzrost motywacji i energii, które
można wykorzystać do realizacji celów organizacji- sprzyja innowacyjności, dzięki
możliwości ujawnienia różnych punktów widzenia- strony konfliktu mogą lepiej
zrozumieć jego istotę, ponieważ muszą zdefiniować swoje stanowisko i wysunąć
argumenty uzasadniające.- powoduje wzrost identyfikacji świadomości „ja” co
pozwala często rozwiązywać konflikt wewnętrzny.DuBrin podobnie jak Kruger,
dostrzega cykliczność procesów konfliktowych, które przebiegają od konfliktu
ukrytego do jawnego i znów o ukrytego itd. .Kierowanie konfliktem nie jest tym
samym co rozwiązywanie konfliktu, lecz jest ujmowaniem konfliktu w kategoriach
stymulacji.S. P. Robbins wymaga od praktyka aby był świadomy istnienia konfliktów
w organizacji, w przeciwnym razie nie będzie umiał właściwe zrozumieć i ocenić
sytuacji konfliktowej. Pojęciem konfliktu Robbins obejmuje pewne kontinuum: od
konfliktu ukrytego, obojętne czy kwestia została sformułowana czy nie do otwartych
działań (strajk, rozruchy, wojna). Nie oznacza to, że w każdym konflikcie musi być
otwarta walka, uważa ją nawet za niepożądaną, gdyż zaciemnia obraz, grozi rozbicie
idei i wartości tkwiących w konflikcie.Główne źródła konfliktów w organizacji kryją się
w trzech sferach: w komunikacji, w strukturach organizacyjnych oraz w
zachowaniach ludzkich.W pierwszych przypadkach konflikty powodowane są
trudnościami semantycznymi, szumami informacyjnymi oraz nieporozumieniami. W
drugim przypadku, przyczyn konfliktu należy szukać w rolach społecznych oraz
dzieleniu i koordynowaniu działań jednostek i grup.W trzecim przypadku podłożem
konfliktu stają się indywidualne idiosynkrazje oraz odmienne normy i wartości.Źle
rozwiązywane konflikty stają się źródłem nowych napięć, więc zaleca się
kierownikom aby korzystali z pomocy socjologów i psychologów wyspecjalizowanych
w badaniu i sterowaniu konfliktami w organizacji.Niestety jednak, absolwenci
psychologii, psychologii społecznej, socjologii pracy, organizacji i kierownictwa z
trudem zdobywają sobie prawo obywatelstwa w naszym kraju. Zarazem oni sami
niezbyt chętnie podejmują pracę w organizacjach przemysłowych, ponieważ nie tylko
spotykają się tam z brakiem zrozumienia dla ich roli, lecz także często zamykają
sobie w ten sposób drogę do dalszego rozwoju naukowego.Przed tymi, którzy mimo
wszystko przychodzą do przemysłu stawia się często zadania nie wymagające tak
wysokich specjalistycznych kwalifikacji. W najlepszym przypadku zezwala się im na
wycinkowe analizy dotyczące nadmiernej fluktuacji, absencji, czy spadku wydajności
pracy. W zamian za zgodę na badania kierownicy oczekują od humanistów szybkich i
cudownych recept na „leki” hamujące np. odpływ robotników czy zwiększające chęć
do pracy. Gdy takich efektów sam socjolog nie może zapewnić, to albo dziękuję się
mu za pracę, albo zleca zadania techniczno-biurowe, do wykonania których
wykształcenie socjologiczne jest zbędne.Obok sprzecznych interesów, złych
warunków socjalnych i niedomogów organizacyjnych niewątpliwie jednym z ważnych
źródeł konfliktów międzyludzkich w zakładach pracy są czynniki osobowościowe.
Potwierdzają to liczne badania empiryczne. Szczegółowe, oparte na wywiadach
bezpośrednich i ankietowych analizy sytuacji konfliktowych, jakie zostały
przeprowadzone przez WSNS w kilkunastu zakładach pracy wykazały, że wśród
różnorodnych i nakładających się na siebie przyczyn zaistniałych podówczas
konfliktów w kolektywach pracowniczych znaczą rolę odegrały określone podstawy,
dążenia, aspiracje i nastawienia osób uwikłanych w te konflikty.Zarówno z
wypowiedzi badanych, jak i przedstawicieli tzw. dozoru wynika, że niewłaściwe
podstawy części pracowników wobec pracy i współpracowników stanowiły blisko 1/3
przyczyn wszystkich konfliktów, jakie miały miejsce w ich środowiskach pracy.Trzeba
przy tym pamiętać, że niewłaściwe postawy oraz cech osobowościowe, nawet
wówczas kiedy nie prowadzą do otwartych starć, stwarzają niesprzyjającą atmosferę
w kolektywach pracowniczych, są przedmiotem powszechnej, chociaż nie zawsze
wyrażonej publicznie, dezaprobaty. Wspomniane cechy osobowościowe bywają nie
tylko czynnikiem sprawczym konfliktów, ale także wpływają w istotny sposób na
zaistniałe z innych przyczyn sytuacje konfliktowe, określają w znacznym stopniu ich
przebieg i społeczne konsekwencje. Można sformułować hipotezę, że cechy
psychiczne osób znacznie silniej wpływają na przebieg konfliktów niż na ich
genezę.Nadmierne zaangażowanie wielu ludzi w sytuacje konfliktowe,
nieuzasadniona często czynnikami obiektywnymi (interesami osobistymi) eskalacja
konfliktów, usztywnienie postaw i niechęć do kompromisu mogą być tego najlepszym
dowodem.Kiedy mówimy o osobowościowych uwarunkowaniach lub źródłach
konfliktów społecznych, mamy na myśli ten zespół czynników, które tkwią w:a)
ewidentnych wadach psychicznychb) predyspozycjach psychicznych i cechach
charakterologicznychc) ukształtowanych w przyszłości, a więc w okresie
przedkonfliktowym, postawach i nabytych doświadczeniach.Konfliktowość
powyższych czynników ujawnia się wówczas gdy narzucają one osobom, które są ich
nosicielami, swoistą interpretację sytuacji społecznych w jakich się znajdują oraz
swoiste, konfliktowe w swojej istocie, wzory zachowań i dążeń.W rzeczywistości do
konfliktu społecznego dochodzi wtedy, gdy w zachowaniach wspomnianych osób
pojawia się taki element behawioralny, który prowadzi bezpośrednio do kontrakcji ze
strony środowiska społecznego.Osoby będące sprawcami powtarzających się
konfliktów społecznych nazywamy konfliktowcami.Konfliktowy pracownik
charakteryzuje się następującymi cechami:- Porywczy, wybuchowy, ale
równocześnie wyrachowany i trzeźwy kalkulator. Egoista obojętny wobec losu
innych.- W pracy idzie zawsze po najmniejszej linii oporu, unika wysiłku, niewygód i
trudności. Pracę wykonuje niedbale. Pracuje zrywami, unika prac uciążliwych i słabo
płatnych, woli prace zrutynizowane. W ogóle nie lubi pracy.- Pracuje głównie dla
zarobku na którym mu bardzo zależy.- Niezbyt ceni punktualność.- Nie wykazuje
zainteresowań problematyką społeczno-ekonomiczna zakładu i wydziału w którym
pracuje.Przez agresywność należy rozumieć predyspozycje psychiczne przewijające
się wśród ludzi do zachowań agresywnych, wnoszących w struktury stosunków
międzyludzkich elementy zagrożenia, napięcia i walki.Pracownik agresywny
charakteryzuje się:- Jest wybuchowy, porywczy i arogancki, szczególnie w stosunku
do przełożonych, jest osobą konfliktową.- Nerwowy, uparty, opryskliwy co zraża do
niego zarówno kolegów jak i przełożonych.- Kłótliwy, wywołujący stan napięć i
zadrażnień. Nie wykonuje poleceń, stwarza wrażenie, że mu na niczym nie
zależy.Kontestatorami można nazywać takich pracowników, którzy wykazują stałe
niezadowolenie z istniejącego w zakładzie ładu społecznego, jego zasad
organizacyjnych, dystrybucji cenionych wartości.Niezadowolenie to nie wyraża się w
formie aktywnej walki, a tym bardzie walki świadomej o zmianę istniejącego stanu
rzeczy, lecz przybiera raczej formę biernego oporu, nie agresywnego protestu
wyrażającego się w postawach malkontenctwa, niechęci do autorytetów i wymogów
organizacyjnych.Postawy pracowników kontestatorskich charakteryzują się:niezadowolony ze wszystkiego, ale własnej koncepcji poprawy nie posiadademagog, mający na uwadze tylko własne dobro- przejawia ustawiczne pretensje i
niezadowolenie, nie uznaje przełożonych, przyjmuje polecenia ale ich nie realizuje.-
brak zaufania i podejrzliwość w stosunku do kierownictwa- pracowity, ale nie
zadowolony, nie wierzy w postęp pracyWymienione cechy wynikają z
nieprzystosowania tych ostatnich do pracy i współżycia w kolektywach. Nie
przystosowanie wyrażone jest w tendencji anarchistycznej, konserwatyzmie,
uprzedzeniach i braku samokrytycyzmu.Z wywiadów z kierownikami wydziałów
produkcyjnych wynika, że w zakładach istnieje znaczna liczba konfliktowców, których
cechuje:- Konfliktowość polegająca na nieodpowiednim stosunku do pracy, kolegów,
przełożonych. Praca traktowana wyłącznie jako źródło dochodu.- Konfliktowość
polegająca na niedbałym wykonywaniu pracy. Wymagany stały nadzór pracy.Konfliktowość polegająca na nieprzestrzeganiu regulaminu pracy. Praca
wykonywana opieszale bez własnej inicjatywy.- Bardzo często dochodzi do
przepustki, brak poczucia odpowiedzialności.- Jest pracownikiem
niezdyscyplinowanym, wprowadza atmosferę nerwową- Konflikt z mistrzem. Nie
podejmuje pracy na innym stanowisku.- Częste przypadki przyjścia do pracy w stanie
nietrzeźwymZ przytoczonych wypowiedzi mistrzów wynika, że na powstaniu
konfliktów maja wpływ dwa zasadnicze czynniki: słabe zdyscyplinowanie i niedbałość
w wykonywaniu pracy. Obydwa te czynniki często występują łącznie a ich skutki
społeczne są zawsze identyczne.Do grupy konfliktowców należy zaliczyć również
osoby, które wykazują pewną stałą własność określaną jaką nastawienie
egocentryczne. Nastawienie to prowadzi zachowań aspołecznych, sprzecznych z
interesami i dążeniami innych osób a więc maja charakter konfliktowy.Pracownik
egocentryczny charakteryzuje się:- zawsze chce narzucić swoje zdanie powodując
zatargi w zakładzie pracy- ma wysokie mniemanie o zewnętrznych walorach
fizycznych swojej osoby- przesadna duma i ambicja sprowadzają go do konfliktów z
przedstawicielami dozoru- innych ludzi ocenia niżej, traktuje ich pogardliwie,
tajemniczy, milczący- zarozumiały egoista, trudny do współżycia, zamknięty w
sobie.Egocentryzm jak każde inne zjawisko psychiczne jest wielorako uwarunkowane
i przejawia się w różnych formach: egocentryzm emocjonalny, percepcyjnopoznawczy, czynnościowy, funkcjonalny i treściwy.W większości opisane konflikty
długotrwale prowadzone w sposób przewlekły, nieudolny i na domiar złego
rozstrzygane bez widocznego, logicznego związku ze źródłem konfliktu.Przeważał
wolontaryzm, chęć zaznaczania stanowiska decydenta jako nieodwołalnego i
decydującego. Obserwując zachowania uczestników konfliktów dochodzimy do
wniosku, że decydent stara się nie korzystać z pomocy osób trzecich przy
rozwiązywaniu konfliktu, coraz częściej stara się wydobyć potrzebne informacje
bezpośrednio od osoby skarżącej lub oskarżonej w osobistej rozmowie.Rozwiązania
stają się korzystniejsze zarówno dla stron jak i organizacji. Jednak w dalszy ciągu
dyrektorzy nie wpadają na pomysł, aby w rozwiązywaniu konfliktu ludzkiego
zasięgnąć rady psychologa lub socjologa.Większość autorów wymieniła sposób
wprowadzenia zmian jako jeden z ważnych źródeł konfliktów. Najbardziej
konfliktogenne były sposoby wprowadzania zmian personalnych zwłaszcza na
stanowiskach kierowniczych. Ponadto wprowadzono zmianę na grunt
nieprzygotowany, w sposób żywiołowy, bezplanowy i nie kierowany bez zrozumiałych
dla załogi powodów.Poznanie źródeł konfliktu ludzkiego nie stwarza jeszcze
wystarczającej podstawy do wyboru i zastosowania najbardziej skutecznej metody
jego rozwiązania._______________________________________________
Download