Pobierz jako PDF

advertisement
W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, w warunkach stacjonarnych, leczeni są Pacjenci
wymagający całodobowej opieki medycznej. Przyjmowani są głównie chorzy bezpośrednio lub
niezwłocznie po wypisaniu z ośrodków leczenia ostrej fazy chorób układu nerwowego.
KADRA
SPRZĘT
ZAKRES USŁUG
Składa się z doświadczonych
i zaangażowanych w swoją pracę
lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów,
psychologów, neuropsychologów,
logopedów, terapeutów zajęciowych
oraz personelu pomocniczego.
W rehabilitacji wykorzystywany jest
nowoczesny sprzęt, m.in.
11 Całodobowa opieka: lekarska,
Oddział dysponuje 47 łóżkami
w 1, 2 i 3-osobowych pokojach
z łazienkami. Pokoje dostosowane są
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
pielęgniarska, opiekuńcza (personelu
pomocniczego).
11 BIODEX – zestaw do oceny i treningu
dynamicznego mięśni.
11 Lekarz prowadzący: specjalista
rehabilitacji i/lub neurologii.
11 ALFA – platforma stabilometryczna,
do oceny i treningu równowagi na
stabilnym podłożu.
11 Rehabilitacja: narządu
ruchu (kinezyterapia,
fizykoterapia), psychologiczna,
neuropsychologiczna, logopedyczna,
terapia zajęciowa.
11 AfaSystem – zestaw programów
treningowych służących do
komputerowo wspomaganej
rehabilitacji chorych z afazją.
11 RehaCom - zestaw programów
treningowych służących do
komputerowo wspomaganej
rehabilitacji chorych z zaburzeniami
funkcji poznawczych.
11 Badania laboratoryjne.
11 Badania diagnostyczne: EKG,
Holter, RTG, USG (w tym serca),
densytometr.
11 Dodatkowe konsultacje lekarzy
specjalistów CKR.
Każdy Pacjent Oddziału otoczony jest indywidualną, kompleksową opieką medyczną, adekwatną do stanu klinicznego
i funkcjonalnego pacjenta. Projekt uruchomienia bloku operacyjnego przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. (dawne Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.)
uzyskał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1 250 000 PLN w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 - Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez inwestycje.
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej CKR
Ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin, tel. (22) 703 02 80
www.ckr.pl
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Zarząd Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Przegląd Medyczny
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
WYDANIE 5/2011 ROK
Jerzy Karwowski
Prezes Zarządu
Dr n. med. Leszek Krzyżosiak
V-ce Prezes Zarządu ds. Leczniczo
- Rehabilitacyjnych
Zbigniew Dzierżanowski
V-ce Prezes Zarządu ds. Dydaktyczno
- Wychowawczych
Rada Naukowo – Konsultacyjna
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Jan Haftek
Doktor Honoris Causa Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi.
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów.
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa
Rehabilitacji.
Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz
Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej
i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie.
Wojewódzki Konsultant w dziedzinie chirurgii
naczyniowej.
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji
II Wydziału Lekarskiego WUM.
Koordynator Zespołu Oddziałów Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
w Warszawie.
Wojewódzki Konsultant z zakresu ortopedii
i traumatologii narządu ruchu.
Dr n. med. Marek Krasuski
Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Spis treści
Wstęp .......................................................................................................................................................................................................... 2
Jerzy Karwowski
Część 1................................................................................................................................................................................................... 4
Wykorzystanie neuroplastyczności
i procesów naprawczych mózgu w rehabilitacji..................................................................................................... 5
Dr n. med. Jacek Zaborski
Współczesne poglądy na leczenie miażdżycowych
zwężeń tętnic szyjnych, w zapobieganiu udarom
niedokrwiennym mózgu............................................................................................................................................................. 7
Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz, dr n. med. Andrzej Gabrusiewicz,
dr n. med. Włodzimierz Hendiger
Warunki oceny procesu rehabilitacji zgodnie z zasadami Medycyny Opartej
na Dowodach Naukowych (Evidence Based Medicine).................................................................................... 9
Dr n. med. Marek Krasuski , lek. med. Izabella Nyka
Próby zastosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej
i elektrycznej w neurorehabilitacji. Przegląd dostępnych
doniesień i doświadczenia własne...................................................................................................................................12
Dr n. med. Dariusz Szabela
Część 2.................................................................................................................................................................................................14
Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
- podsumowanie pierwszego roku działalności....................................................................................................15
Dr n. med. Leszek Krzyżosiak, dr n. med. Lidia Darda-Ledzion
Najważniejsze zaburzenia behawioralne
w następstwie uszkodzenia mózgu.................................................................................................................................18
Mgr Ewa Paprot
Chora po udarze niedokrwiennym pnia mózgu...................................................................................................21
Lek. med. Małgorzata Preś-Jachimowska, dr n. med Lidia Darda-Ledzion,
mgr Katarzyna Seta, mgr Jarosław Połowniak, tech. Grzegorz Patyna
Chory po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego..............................................................................................23
Dr n. med. Lidia Darda-Ledzion, mgr Ewa Urbańska, mgr Urszula Kęsicka,
mgr Katarzyna Seta, mgr Paweł Mioduszewski, mgr Grażyna Gładysz, mgr Justyna Krupa
Chora z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego..........................................................................26
Lek. med. Małgorzata Preś-Jachimowska, dr n. med Lidia Darda-Ledzion,
mgr Katarzyna Seta, mgr Ewa Urbańska, Grzegorz Patyna
Prof. zw. dr hab. Marek Woźniewski
Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury
Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej
Akademii Nauk.
1
Przegląd Medyczny
Wstęp
Jerzy Karwowski
Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Szanowni Państwo!
Tradycją stało się, że Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w listopadzie organizuje sympozja naukowe.
W 2011 roku tematem była Rehabilitacja neurologiczna w praktyce klinicznej.
Patronat nad wydarzeniem objął dr Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej. Współorganizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Sponsorami:
Polpharma, Sanofi-Aventis, Rottapharm Madaus oraz Technomex. Patronat medialny objęły redakcje
Rynku Zdrowia oraz Świat Lekarza. Partnerem było Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Serdecznie
dziękujemy za współpracę.
Impulsem do wyboru tematu sympozjum była chęć podsumowania pierwszego roku działalności
utworzonego w CKR Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, którego Ordynatorem jest dr n. med.
Lidia Darda-Ledzion. Choć Oddział funkcjonuje stosunkowo krótko, tworzący go zespół lekarzy
i fizjoterapeutów ma szeroką wiedzę i bogate doświadczenie, którymi chcieliśmy się podzielić i wymienić
z innymi specjalistami.
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej powstał z kilku powodów:
• Istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu rehabilitację.
• Konsekwentnie realizowana przez nas strategia rozwoju zakłada komplementarność usług
rehabilitacyjnych.
• W świetle obowiązujących przepisów NFZ lekarz specjalista neurologii nie może pracować
w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej. Z naszej praktyki wynikało, że ok. 30%
pacjentów przebywających w oddziale rehabilitacji powinno być pod opieką neurologa.
Po pierwszym roku działalności można powiedzieć o sukcesie zespołu kierowanego przez Panią
Ordynator Lidię Dardę-Ledzion. Oddział spełnia europejskie standardy i pochwalić się może dużą
skutecznością rehabilitacji. Niestety NFZ jest głuchy na nasze postulaty odnośnie odpowiedniego
finansowania wykonywanych świadczeń. Nasze wnioski, aby podwyższyć wartość punktu z 1 zł do 1,30 zł
pozostają bez echa. Nie może być tak, że w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej wartość punktu
wynosi 1,16 zł, a w oddziale rehabilitacji neurologicznej, gdzie rehabilitowani są pacjenci często
w gorszej kondycji zdrowotnej, wymagający całodobowej opieki, cena punktu wynosi 1 zł.
Pomimo wysokiej wartości punktowej wczesnej rehabilitacji z punktu widzenia ekonomicznego
rehabilitacja neurologiczna jest nieopłacalna. Uzasadnione, bardzo wysokie wymogi funkcjonowania
powodują, że ośrodki stają przed dylematem: albo obniżyć poziom świadczeń, albo pogodzić się
z faktem, że działalność przynosi straty.
2
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Można oczywiście nie podpisywać umowy z NFZ na rehabilitację neurologiczną, ale nie tędy chyba
droga. Zastanawiamy się kiedy wreszcie nasi decydenci zrozumieją, że właściwa rehabilitacja daje
szansę pacjentom na wyzdrowienie, a NFZ ma znacznie mniejsze koszty, gdy pacjent nie przebywa w
szpitalach do końca życia.
Mamy nadzieję, że dzięki działaniom lobbingowym prowadzonym przez CKR oraz Stowarzyszenie
Szpitali Prywatnych NFZ podniesie wycenę punktów do 1,30 zł dla ośrodków spełniających wszystkie
wymogi we wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Działalność medyczna na wysokim poziomie merytorycznym ma wtedy przyszłość jeżeli jest
uzasadniona ekonomicznie. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania uzmysłowią decydentom z NFZ,
że rehabilitacja neurologiczna jest niedoszacowana.
Cieszymy się, że organizowane przez nas sympozjum naukowe spotkało się z dużym zainteresowaniem
fizjoterapeutów oraz lekarzy specjalistów, a także kierowników klinik i ordynatorów oddziałów
neurologicznych. Była to dla nas okazja zaprezentowania Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, który
pochwalić się może osiągnięciami zarówno w zakresie organizacji pracy, jak i rezultatów leczenia.
Zachęcamy do informowania pacjentów o możliwości rehabilitacji neurologicznej w Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji oraz zapraszamy do lektury kolejnego wydania „Przeglądu Medycznego
CKR”.
Sympozjum naukowe “Rehabilitacja neurologiczna w praktyce klinicznej”
Patronat nad wydarzeniem objął
dr Andrzej Malinowski
Prezydent Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej
Patroni medialni:
Współorganizator:
Partner:
Sponsorzy:
3
Przegląd Medyczny
Część 1
4
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Wykorzystanie neuroplastyczności i procesów naprawczych mózgu w
rehabilitacji.
Dr n. med. Jacek Zaborski
Ordynator Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Rehabilitacji Neurologicznej, Międzyleski Szpital
Specjalistyczny w Warszawie.
Jedno z najbardziej intrygujących pytań współczesnej neurologii dotyczy sposobu, w jaki system nerwowy może modyfikować swoją organizację i funkcję zarówno w trakcie prawidłowego
rozwoju, jak i w wyniku odpowiedzi na uszkodzenie. Ta zdolność określana jest jako plastyczność
mózgu. Jest ona podstawową cechą układu nerwowego i można ją zaobserwować nawet w najprostszych organizmach. Choć uważano, że układ
nerwowy jest szczególnie wrażliwy na zmiany
struktury i funkcji w trakcie rozwoju osobniczego,
to dopiero niedawno zaczęto doceniać możliwości zmian plastyczności w mózgu dorosłego
człowieka.
Zmiany związane z neuroplastycznością występują na różnych poziomach, począwszy od zmian
komórkowych zachodzących w wyniku uczenia
się, do dużych zmian związanych z ponownym
mapowaniem korowym w odpowiedzi na uszkodzenie. Rola neuroplastyczności jest powszechnie
uznawana w prawidłowym rozwoju oraz procesach: uczenia się i pamięci. Przez większość XX-go
wieku, panowała wśród neurologów powszechna zgoda, że struktura mózgu jest „stosunkowo
niezmienna” po okresie wczesnego dzieciństwa.
Mimo uzyskanych wyników badań eksperymentalnych wykazujących, że plastyczność mózgu
występuje również w dorosłym życiu, wiara ta nie
została w sposób istotny zakwestionowana.
Aktualne koncepcje na
plastyczność mózgu.
Kora mózgu jest czynnościowo podzielona na:
mapy korowe i kolumny korowe. Kolumny korowe są to podstawowe jednostki funkcjonalne
kory mózgu aktywowane tym samym rodzajem
bodźca. Obejmują komórki wszystkich warstw
kory na niewielkim obszarze i łączą się z sąsiednimi kolumnami poprzez aksony komórek ziarnistych. Zmiany map korowych są powodowane poprzez uszkodzenie obwodowe receptora,
nerwu lub trening, aktywacje milczących synaps
oraz rozrastanie się aksonów korowo-korowych
i wzgórzowo-korowych.
To, że neuronalne połączenia kory mogą być
przebudowane na skutek czynników zewnętrznych, sugerowały już wyniki badań Hebba sprzed
pół wieku. Od tego czasu w wielu badaniach wykazano występowanie zmian czynnościowych
i strukturalnych również u zwierząt dorosłych.
Np. u zwierząt umieszczonych, już jako dorosłe,
w licznych grupach i otoczeniu, w którym był
zapewniony dostęp do różnych zabawek, obserwowano rozwój większej liczby rozgałęzień dendrytycznych i synaps oraz miały większą ekspresję
genów dla czynników troficznych, niż u zwierząt
przebywających samotnie lub w małych grupach.
Pobudzenie neuronu powoduje aktywacje genomu, co skutkuje produkcją białek i gotowością
do wytworzenia plastycznych zmian synaptycznych. Wzmocnienie połączeń synaptycznych
neuronów pobudzonych jednocześnie warunkuje kierunek zmian plastycznych w mózgu.
Rozważa się kilka mechanizmów mogących być
zaangażowanych w plastyczność mózgu: aktywny, zależny od zmian synaptycznych, proces reorganizacji i rearanżacji „dorosłych obszarów korowych” (długoterminowe nasilenie pobudzenia
postsynaptycznego - LTP i długoterminową depresją postsynaptyczną - LTD), oddziaływanie glutamnianu (receptor NMDA), jako podstawowego
neuroprzekaźnika pobudzającego (odgrywa kluczową rolę w stymulacji do tworzenia nowych
synaps) oraz tlenek azotu - to kolejny kandydat
do dynamicznej modulacji kory mózgowej
i zmian synaptycznych. Istnieje coraz więcej dowodów, że również astrocyty biorą czynny udział
w plastyczności synaptycznej.
Stało się jednak jasne, że nie tylko struktura i funkcja neuronów zmienia się przez doświadczenie,
ale także, że zakres czynników, które mogą mieć
wpływ jest znacznie szerszy niż się spodziewano. Czynniki, które są znane z wpływu na funkcję
i strukturę neuronów są następujące:
11 doświadczenie (zarówno przed jak i po urodzeniu),
11 substancje psychoaktywne (np. amfetaminy,
morfiny),
11 hormony płciowe (np. estrogen, testosteron),
11 leki przeciwzapalne (np. inhibitory COX-2),
11 czynniki wzrostu (np. czynnik wzrostu nerwu),
11 czynniki dietetyczne (np. witaminowe i mineralne suplementy),
11 czynniki genetyczne (np. różnice szczep, genetycznie zmodyfikowane myszy),
11 choroba (np. choroba Parkinsona, schizofrenia, padaczka, udar),
11 stres,
11 uszkodzenie mózgu i choroby
Z przeprowadzonych badań doświadczalnych
wypływa kilka wniosków:
11 po pierwsze, doświadczenie zmienia mózg
i czyni to w sposób związany z wiekiem,
11 po drugie, zarówno przed, jak i po urodzeniu,
„doświadczenie” oddziałuje na mózg, a jego
efekty są długotrwałe i mogą wpływać nie tylko na strukturę mózgu dorosłych, ale również
zachowanie,
11 po trzecie, pozornie podobne „doświadczenie” może zmodyfikować obwody neuronalne
w różny sposób, chociaż każda z nich objawia
się w zmianą funkcji,
11 po czwarte, różne warunki zewnętrzne są skorelowane z lokalizacją zmian obwodów neuronalnych,
11 wreszcie, terapie, które są przeznaczone
do zmiany zachowań, takich jak np. leczenie
uzależnień, udaru mózgu, mogą być najbardziej skuteczne, jeśli są one w stanie dalej reorganizować odpowiednie obwody mózgu.
Podsumowując, struktura i czynność mózgu
zmienia się ciągle w odpowiedzi na nieoczekiwane oddziaływanie wielu empirycznych czynników. Zrozumienie zasad zachodzących w mózgu
jest ważne nie tylko dla zrozumienia prawidłowego funkcjonowania mózgu, ale także do projektowania leczenia zaburzeń behawioralnych i rehabilitacji neurologicznej.
Pojęcie plastyczności mózgu odnosi się do
zdolności układu nerwowego do zmian jego
struktury i jego funkcji przez całe życie w reakcji
na różnorodność środowiska. Chociaż termin ten
jest obecnie powszechnie stosowany w psychologii i neurologii, nie łatwo jest go zdefiniować.
Może dotyczyć procesów przystosowawczych na
5
Przegląd Medyczny
wielu poziomach układu nerwowego począwszy
od zmian molekularnych, takich jak zmiany w ekspresji genów, aż do modyfikacji zachowania. Trzy
główne formy plastyczności są opisane poniżej:
plastyczność synaptyczna, neurogeneza i czynnościowe procesy kompensacyjne.
Plastyczność synaptyczna.
Kiedy uczymy się, mózg tworzy nowe szlaki neuronalne. Szlaki te są tworzone w mózgu zarówno
poprzez naukę, jak i praktykę. Podobnie jest z górską ścieżką, która tworzona jest poprzez codzienne użytkowanie tej samej trasy przez pasterza
i jego stada. Neurony w szlaku nerwowym komunikują się ze sobą w punkcie spotkań - w synapsach. Za każdym razem, kiedy nabywamy nową
wiedzę (i wielokrotne ją powtarzamy) zwiększa
się transmisja synaptyczna. Istotą pastycznośći
synaptycznej jest wzmocnienie istniejącej już
neurotransmisji, poprzez: tworzenie nowych połączeń międzysynaptycznych oraz zwiększenie
efektywności przewodzenia impulsów nerwowych poprzez każdorazowe uczenie.
Neurogeneza
Istotą neurogenezy jest tworzenie i proliferacja
nowych neuronów. Przez bardzo długi czas możliwość ciągłego tworzenia neuronów w dorosłym
mózgu było uznawane za herezję. Naukowcy
sądzili, że neurony, które zostały raz uszkodzone
nigdy nie mogą być zastąpione nowymi. Uważano to za całkowicie nierealne. Ostatnio jednak wykazano, że takie komórki występują u ludzi oraz
że mogą się dzielić i różnicować in vivo. Stwierdzono istnienie dwóch typów wyspecjalizowanych komórek: komórki pnia oraz komórki multipotencjalne (mogące się przekształcić w pełni
dojrzałe neurony (z aksonami i dendrytami). Są
one obecne w zakręcie zębatym, hipokampie
oraz korze przedczołowej. Wykazano również
możliwość migracji tych neuronów w potrzebne (uszkodzone) regiony. Nagłe uszkodzenie
neuronów (np. w wyniku udaru lub urazu) jest
potencjalnym czynnikiem inicjującym neurogenezę. Badania wykorzystujące m.in. PET, MRI potwierdzają, że po udarze następuje reorganizacja
funkcjonalna kory mózgu, która jest indywidualnie zmienna. Zmiany takie następują nawet
po treningu rozpoczętym od 4 do 15 lat
po udarze.
Czynnościowe procesy
kompensacyjne
Osoby starsze przeważnie gorzej niż młode wykonują testy oceniające funkcje poznawcze.
Jednakże nie dotyczy to wszystkich osób starszych. Te dość nieoczekiwane obserwacje zostały
6
potwierdzone naukowo. Stwierdzono, że podczas
przetwarzania nowych informacji u „bardziej wydajnych” osób starszych rekrutacji ulegały dodatkowe regiony mózgu. Nie stwierdzano tego
zjawiska u osób młodych i osób starszych „gorzej
radzących” sobie z testami. Ustalono, że rekrutacja dodatkowych zasobów poznawczych odzwierciedla proces kompensacyjny. Przy istnieniu
deficytów związanych z wiekiem i zmniejszeniu
plastyczności synaptycznej towarzyszącej starzeniu się, mózg po raz kolejny wykazuje swoją
plastyczność przez reorganizację swoich sieci
neuronalnych. Te same czynniki powodują różne zmiany zarówno strukturalne i czynnościowe
w zależności od wieku np. wzrasta długość dendrytów i gęstość synaps pod wpływem stymulacji
u osobników dorosłych. U osobników niedojrzałych powodują wzrost długości neuronów, jednakże równoczesny spadek ich gęstości.
Wiemy, że plastyczność jest własnością mózgu, która pozwala zmieniać jego swoistość
biologiczną, chemiczną i fizyczną. Jednak wraz
ze zmianami w mózgu, funkcje i zachowanie są
modyfikowane równolegle w czasie. W ostatnich
latach dowiedzieliśmy się, że zmiany na poziomie
ekspresji genów lub synaps są spowodowane
przez wiele różnych czynników środowiskowych
i doświadczalnych. Istotne znaczenie w procesach plastyczności mogą odgrywać coraz lepiej
poznawane czynniki troficzne. Np. bFGF zmniejsza degenerację neuronów wzgórza występującej po uszkodzeniu kory, NGF poprawia pamięć
i funkcje motoryczne oraz zmniejsza zanik dendrytów w hipokampie oraz BDNF, IGF-1, TGFb,
GDNF poprawiają przeżycie neuronów we wczesnej fazie niedokrwienia.
Procesem, który bazuje na plastyczności mózgu jest rehabilitacja neurologiczna. Możliwość
kompensacji utraconych funkcji mózgu poprzez
mechanizmy plastyczności uzasadnia istotną
rolę treningu (stwarzania silnego wejścia o synchronicznej czynności) w działaniach rehabilitacyjnych. W procesie rehabilitacji wykorzystuje
się liczne metody nasilenia neuroplastyczności.
Np. stymulacja neuroplastyczności po przez pobudzenie funkcji ruchowych może zachodzić
z zastosowaniem: rTCS (powtarzalna stymulacja
przezczaszkowa), tCDS (bezpośrednia stymulacja
przezczaszkowa), CIMT (constraint-induced movement therapy- terapia wymuszona koniecznością).
Trzeba pamiętać, że procesowi rehabilitacji
neurologicznej, poddawani są przeważnie ludzie starsi, którzy przyjmują liczne leki mogące
w sposób istotny zakłócić proces usprawniania
(np. antagoniści dopaminy- neuroleptyki, agoniści alfa 2, benzodiazepiny, leki p/drgawkowe,
antagoniści alfa 1 oraz leki obniżające stężenie
cholesterolu).
Podsumowując, można stwierdzić, że stałe poznawanie procesów odtwórczych po uszkodzeniu mózgu i mechanizmów kompensacyjnych
pozwoli w przyszłości bardziej zintensyfikować rehabilitację neurologiczną i zwiększyć jej
efektywność.
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Współczesne poglądy na leczenie miażdżycowych zwężeń tętnic szyjnych,
w zapobieganiu udarom niedokrwiennym mózgu.
Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz, dr n. med. Andrzej Gabrusiewicz,
dr n. med. Włodzimierz Hendiger
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański,
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, www.bielanski.med.pl, [email protected]
Częstość występowania udarów niedokrwiennych mózgu w rozwiniętych społeczeństwach
jest porównywalna z częstością zawałów serca
i stanowi poważny problem medyczny, socjalny i ekonomiczny. Udary są obarczone wysoką wczesną śmiertelnością sięgającą 10-30%,
a w pozostałej grupie pacjentów częstość zgonów z powodu ponownych udarów jest bardzo
wysoka. Około 1/3 udarów jest spowodowana
procesem miażdżycowym. U około 20% pacjentów zaawansowane zmiany miażdżycowe są rozpoznawane w tętnicach odchodzących od łuku
aorty, szczególnie w końcowym odcinku tętnicy
szyjnej wspólnej i początkowym tętnicy szyjnej
wewnętrznej.
W dużych opracowaniach epidemiologicznych uważa się, że zmiany te są odpowiedzialne
za 20% wszystkich niedokrwiennych udarów
mózgu. Częstość udarów wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie po 65 roku życia obserwujemy
zaburzenia ukrwienia mózgu, ale coraz częściej
dotyczy to ludzi w wieku produkcyjnym. W 80%
przypadków nie występują przemijające objawy
prodromalne mogące wskazywać na wystąpienie
udaru takie jak zaburzenia widzenia, porażenia
kończyn, afazje, zawroty głowy, czy zaburzenia
równowagi.
Wiele badań obecnie prowadzonych dotyczy
czynników wpływających na postęp zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych, ale nadal nie
potrafimy określić wszystkich czynników wpływających na stabilność blaszki miażdżycowej. Duże
randomizowane badania potwierdziły skuteczność leków antyagregacyjnych i statyn w stabilizacji blaszki miażdżycowej i zmniejszaniu ryzyka kolejnego udaru. Jednak i to postępowanie
farmakologiczne określane jako ,,złoty standard”
nie jest w pełni skuteczne. W piśmiennictwie
z ostatnich lat podnoszony jest problem oporności na antyagregacyjne działanie standardowych
dawek kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu.
Statyny nie mogą być stosowane u wszystkich
pacjentów ze względu na występujące działanie
niepożądane. Wiele pracowni angiologicznych
i laboratoriów farmakologicznych prowadzi badania nad nowymi lekami, bardziej skutecznymi
i pozbawionymi działań ubocznych w hamowaniu postępu zmian miażdżycowych. Ale wyniki
badań wymagają wielu długotrwałych, kosztownych ocen klinicznych. Rola ,,klasycznych” zabiegów rewaskularyzacyjnych tętnic mózgowych
pozaczaszkowych, głównie tętnic szyjnych, została potwierdzona w wielu publikacjach. Zabiegi
te polegają na chirurgicznym usunięciu blaszki
miażdżycowej po nacięciu ściany naczynia. Zakres usunięcia zwężenia powinien sięgać błony
sprężystej zewnętrznej.
Szybki wzrost liczby wykonanych operacji tętnic
szyjnych nastąpił po opublikowaniu wyników
dwóch dużych badań klinicznych Europen Carotid Surgery Trial (ECST) i North American Surgery
Trial (Nascet). Oba te badania zakończone w latach 1998-1999 potwierdziły skuteczność leczenia operacyjnego tętnic szyjnych w zapobieganiu
nawrotom udaru mózgu w porównaniu z leczeniem farmakologicznym. Różne kryteria oceny
stopnia zwężenia w wykonanych arteriografiach
(70% NASCET = 83% ECST) powodują skutki
do dziś w rozbieżnościach oceny ultrasonograficznej. O ile operacje u pacjentów objawowych
z dużego stopnia zwężeniem tętnic szyjnych > 70
nie budzą kontrowersji, o tyle operacje zwężenia tętnic szyjnych dużego stopnia nie powodujących objawów neurologicznych wymagają
dalszych wieloośrodkowych badań. W badaniu
Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) objęto 3120 pacjentów. W tym dużym randomizowanym badaniu stwierdzono miedzy innymi
zmniejszenie częstości udarów u operowanych
,,bezobjawowych” mężczyzn ze zwężeniem 70%
(ultrasonografia) z 12% do 6% w ciągu 5 lat.
U kobiet różnice w uzyskanych wynikach były
nie istotne statystycznie. Wątpliwości budzi
możliwość wystąpienia pogorszenia lub zgon
w czasie zabiegu, który ma w założeniu charakter
profilaktyczny. Powikłania neurologiczne i zgony
u pacjentów bezobjawowych nie powinny przekraczać 3%.
Wskazania do leczenia
pacjentów ze zwężeniem tętnic
szyjnych.
Wskazanie do wyboru metody postępowania
oparte jest na następujących kryteriach:
1. objawach neurologicznych,
2. ocenie stopnia zwężenia tętnic szyjnych,
3. ocenie ryzyka związanego z chorobami
współistniejącymi,
4. uwarunkowaniami anatomicznymi,
5. morfologią blaszki miażdżycowej.
Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, 2009.
1. Leczenie operacyjne tętnic szyjnych jest
wskazane u pacjentów z objawami neurologicznymi, jeżeli stopień zwężenia
tętnicy szyjnej wynosi >70% NASCET
i prawdopodobnie >50% NASCET. Dopuszczalna częstość powikłań (zgony i udaryskuteczne, jeśli są one w stanie dalej reorganizować odpowiednie obwody mózgu.
Podsumowując, struktura i czynność mózgu
zmienia się ciągle w odpowiedzi na nieoczekiwane oddziaływanie wielu empirycznych
czynników. Zrozumienie zasad zachodzących
w mózgu mózgu) powinny być mniejsze niż
6%. Przeciwskazane jest leczenie operacyjne
u pacjentów objawowych ze zwężeniami poniżej 50% światła tętnicy.
2. Optymalnym i dającym najwięcej korzyści
okresem do operacji jest okres dwutygodniowy od ostatnich objawów neurologicznych.
3. Operacje tętnic szyjnych są rekomendowane
u mężczyzn powyżej 75 roku życia z bezobjawowym zwężeniem tętnic szyjnych 70-99%
jeżeli częstość powikłań w wykonującym zabieg ośrodku jest mniejsza niż 3%.
4. W zwężeniach bezobjawowych u kobiet
korzyści z profilaktycznego zabiegu na tętnicach szyjnych są mniejsze i dlatego zaleca się
bardziej wnikliwą, indywidualną ocenę, choć
autorzy rekomendacji zalecają wykonywanie
zabiegu raczej u młodych kobiet.
7
Przegląd Medyczny
Poprzez zwężenie objawowe rozumiane są różnorodne objawy neurologiczne spowodowane
zaburzeniami ukrwienia mózgu: od zjawisk wzrokowych barwnych i czarno-białych i chwilowych
zaniewidzeń, poprzez zawroty głowy i zaburzenia
mowy, różne postacie afazji do bardzo nasilonych
objawów w postaci zespołów neurologicznych,
takich jak kończynowa hemiplegia.
W krótkotrwałych i przemijających zaburzeniach neurologicznych nie jest wymagana
ocena morfologiczna mózgu tj. badanie tomografii komputerowej albo rezonansu magnetycznego. Badania te wykonywane są zgodnie
z rekomendacjami neurologicznymi dotyczącymi
postępowania w udarach mózgu. Pacjenci z utrwalonymi zespołami przewlekłymi neurologicznymi nie odnoszą wyraźnej korzyści z wykonywanych zabiegów,
a ryzyko powikłań w patologii udarów okołooperacyjnych i krwotoków do mózgu są w tej grupie
chorych znacznie większe.
Nie wykonuje się zabiegów operacyjnych
u pacjentów nieprzytomnych i z udarem postępującym. Nie dotyczy to pacjentów po urazach
naczyń domózgowych. W szeregu badań porównywano skuteczność zabiegów endowaskularnych i klasycznych zabiegów chirurgicznych.
Brano pod uwagę ryzyko związane z zastosowaną metodą rewaskularyzacji, wczesne i późne powikłania okołooperacyjne, zwłaszcza powikłania
neurologiczne i zgony oraz trwałą skuteczność
w zapobieganiu nawrotom zwężenia i profilaktyce ponownych udarów mózgu.
W badaniu CAVATAS (The Corotid and Vertebral
Artery Transluminal Angioblasty Study) wykazano
podobną skuteczność angioplastyki i klasycznych
operacji naczyniowych zwężonych tętnic dogłowowych. Badanie SAPHIRE (Stentting and Angioplasty with Protection In Patent At High Risk for
Endarterectomy) wykazało przewagę krytycznych
wyników angioplastyki w porównaniu z zabiegami chirurgicznymi (zgony 6,9%-12,6%), udary
5,7%-7,3%). Jednak zastanawiająco duża jest częstotliwość powikłań w analizowanej grupie pacjentów pomimo, że 70,1% było bezobjawowych.
Badanie EVA 3S (Endarterectomy versus Angioblasty) nie było kontynuowane ze względu na 2,5
razy większą śmiertelność w grupie pacjentów
po angioplastyce. W innym badaniu SPACE
(Stent-Supposted Parentaneous Angioblasty of
the Carotid Artery versus Endarterectomy) lepsze
wyniki uzyskano w grupie chorych operowanych.
8
Badania randomizowane są trudne do porównania ze względu na różne grupy porównywanych leczonych pacjentów. Ostatnio dokonano
szczegółowej analizy ośmiu dużych badań przez
The Coachron Collaboration stwierdzając i rekomendując, że optymalnym rozwiązaniem dla
objawowych pacjentów jest klasyczna operacja
rewaskularyzacji. W rekomendacja znalazło się
stwierdzenie:
Angioplastyka tętnic szyjnych powinna być
proponowana pacjentom z objawami neurologicznymi o dużym ryzyku klasycznej operacji
w ośrodkach o dużym doświadczeniu i małej częstości powikłań około zabiegowych.
Wadą klasycznej operacji jest konieczność stosowania znieczulenia ogólnego lub regionalnego,
możliwość powikłań związanych z techniką operacyjną (krwiaki, opóźnienie gojenia rany, zakażenie krwotok, uszkodzenie nerwów czaszkowych
i dłuższy pobyt w szpitalu).
Zabiegi angioplastyki znajdują pełne uzasadnienie w: restenozach pooperacyjnych (około
4-10% po 2 latach po operacji), w zwężeniach po
radioterapii, u pacjentów po przebytych zabiegach w obrębie szyi (np. tracheostomia, operacja
ze wskazań onkologicznych) i w ciężkim stanie
ogólnym z innych, niż neurologiczne, przyczyn.
Zabiegi angioplastyki związane są z ryzykiem embolizacji naczyń mózgowych podczas wprowadzania zestawów do tętnic jeszcze przed założeniem tzw. neuroprotekcji tj. różnorodnych typów
filtrów wyłapujących ewentualne odrywające
się fragmenty skrzeplin czy blaszek miażdżycowych. Istotnym powikłaniem jest kurcz naczyń
dystalnie do miejsca angioplastyki. Największym
opublikowanym ostatnio badaniem porównującym wyniki operacji tętnic szyjnych i zabiegów
endowaskularnych jest ICSS (International Carotid
Stenting Study).
Na podstawie analiz 1710 zabiegów (853 operacje, 857 stentowania) w objawowych, większych
niż 50% zwężeniach tętnic szyjnych stwierdzono
dwukrotnie większą częstość udarów w okresie
120 dni od zabiegu u pacjentów leczonych angioplastyką z założeniem stentów, niż po kolejnych operacjach chirurgicznych. Doniosłe znaczenie mają też wyniki innego dużego badania
CREST.
W grupie starszych chorych powyżej 80 roku
życia wyniki klasycznej operacji tętnic szyjnych
związane są ze znacznie mniejszą częstością
powikłań niż stentowanie. Wynika to z morfologii blaszki miażdżycowej i jej dużej kalcyfikacji
u osób starszych. W bezobjawowych zwężeniach
tętnic szyjnych nie ma jednostronnych wyników
badań wskazujących na celowość leczenia zabiegowego. W badaniu ACST (Asymptomatic Carotid
Burgery Trial) randomizowano 3120 pacjentów.
Uzyskane wyniki wskazują na redukcję zagrożenia udarami u mężczyzn powyżej 75 roku życia
ze zwężeniem powyżej 70% tętnicy szyjnej
z 12% do 6% w ciągu 5 letniej obserwacji. Należy
wziąć pod uwagę ryzyko operacyjne około 3%.
Wyniki uzyskane w grupie kobiet nie są znane
statystycznie.
Obecnie prowadzone jest duże randomizowane
badanie, które ocenia skuteczność postępowania farmakologicznego (antyagregacja+statyny)
w porównaniu z zabiegami endowaskularnymi.
Wyniki tego badania powinny być znane wkrótce. W postępowaniu przed około zabiegowym
i po zabiegu stosowane są kwas acetylosalicylowy
w dawce 75-325 mg i statyny. W czasie zbiegu
stosowana jest heparyna niefrakcjonowana albo
drobnocząsteczkowa. W większości ośrodków po
zabiegach stentowania tętnic szyjnych stosowany jest klopidogel, ale brak jest dużych badań potwierdzających korzyści ze stosowania tego leku.
W chwili obecnej stosowane są różne rodzaje
stentów do tętnic szyjnych, ale nadal brak jest
optymalnych rozwiązań technicznych zabezpieczających przed powikłaniami około i pozabiegowymi. W wielu publikacjach zwraca się uwagę
na konieczność pracy zespołowej neurologa,
chirurga naczyniowego, czy radiologa w kwalifikowaniu pacjentów do zabiegu i wyboru optymalnej metody postępowania. Miejscem zabiegu
powinien być oddział chirurgii naczyniowej wyposażony w odpowiedni sprzęt radiologiczny.
Warunki w jakich wykonywany jest zabieg powinny umożliwiać leczenie natychmiastowe możliwych powikłań związanych z zabiegiem. Pacjenci
powinni być leczeni w ośrodkach mających duże
doświadczenie (minimum 50 zabiegów tętnic
szyjnych rocznie) w zabiegach klasycznych i endowaskularnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na proces kształcenia z uwzględnieniem technik wirtualnych, zabiegów na fantomach i udziale
w zabiegach pod nadzorem bardzo doświadczonych specjalistów.
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Warunki oceny procesu rehabilitacji zgodnie z zasadami Medycyny Opartej
na Dowodach Naukowych (Evidence Based Medicine).
Dr n. med. Marek Krasuski
Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Lek. med. Izabella Nyka
Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
“Rehabilitacja jest integralną częścią leczenia,
a jej włączenie w proces zabiegów leczniczych
i czynne przyjście pacjentowi z pomocą socjalną
skraca okres bezczynności chorego i ratuje zwłaszcza
wartościowe jednostki przed wegetacją społeczną ...
Nieludzkim jest uratowanie człowiekowi życia a potem pozostawienie go samemu sobie”.
Wiktor Dega
Rehabilitacja (łac. re - znów, na nowo, przeciw;
habilis - sprawny, należyty, stosowny) jest nieodzowną składową rozwoju socjalnego każdego
nowoczesnego kraju i oznacza zorganizowany,
kompleksowy zespół działań, którego celem
jest przywrócenie lub kształtowanie u człowieka
z niepełnosprawnością utraconych optymalnych
funkcji biologicznych, rodzinnych i społecznych.
Tak rozumiana definicja rehabilitacji odnosi się do
osób, które urodziły się zdrowe i pełnosprawne.
W stosunku do dzieci nowonarodzonych z niepełnosprawnością należy używać raczej określenia proces usprawniania.
Rehabilitacja musi być uważana za proces twórczy, w którym doprowadza się do stanu najwyższego funkcjonowania zachowane sprawności
fizyczne i umysłowe osoby poddawanej temu
postępowaniu.
Celem rehabilitacji jest maksymalne skrócenie
czasu leczenia i uzyskanie jak najlepszego wyniku funkcjonalnego, poprawienie ogólnej wydolności fizycznej, ograniczenie nieuzasadnionej
medycznie niepełnosprawności. Bardzo ważna
jest identyfikacja i modyfikacja czynników ryzyka
w celu zmniejszenia wtórnej zapadalności i pogorszenia klinicznego z powodu chorób układu
oddechowego, krążenia, dysfunkcji neurologicznych i chorób narządu ruchu (profilaktyka). Kolejnym istotnym działaniem w rehabilitacji jest
nauka pacjenta w zakresie samopomocy w przypadku zaostrzenia objawów choroby, edukacja
w ergonomii pracy i wypoczynku oraz przestrzegania zasad bhp, a także jego aktywizacja
ruchowa.
Realizując przebieg rehabilitacji musimy pamiętać o podmiotowości człowieka poddawanemu
temu procesowi, stosowaniu optymalnych, uzasadnionych form rehabilitacji, ale także tworzeniu właściwych i optymalnych warunków organizacyjnych i ekonomicznych leczenia. Warunki
organizacyjne i ekonomiczne zależne są przede
wszystkim od obowiązującego sytemu w ochronie zdrowia opartego na zmieniających się wartościach politycznych, społecznych oraz na wiedzy
wynikającej z rozwoju nauki. Istotne znaczenie
ma stan ekonomiczny państwa i przeznaczane na
ochronę zdrowia środki finansowe. Pewne znaczenia warunkujące poziom świadczonych usług
w tym zakresie mają zapewne poglądy osób
zespołu rehabilitacyjnego (Rehabilitation Team)
oraz jego wiedza i doświadczenie.
Na efektywność rehabilitacji medycznej mają
wpływ dodatkowe czynniki. Podstawowym czynnikiem musi być traktowanie rehabilitacji medycznej w wartościach wysokospecjalistycznej
formy leczenia, którą realizuje interdyscyplinarny,
zespół medyczny. Rehabilitacja medyczna tak jak
każde inne leczenie prowadzone i nadzorowane
musi być przez lekarza specjalistę. Tym specjalistą jest lekarz specjalista rehabilitacji medycznej,
który w sposób naturalny staje się kierownikiem
zespołu rehabilitacyjnego. Do zadań lekarza
specjalisty rehabilitacji należy przede wszystkim
realizowanie diagnostyki z koniecznością weryfikacji postawionego wcześniej przez innych specjalistów rozpoznania klinicznego u leczonego
chorego oraz zbudowanie optymalnego leczenia.
Weryfikacja rozpoznania chorobowego jest bardzo istotnym najwcześniejszym postępowaniem
lekarskim. Jak pokazuje nasze doświadczenie,
szczególnie ważne jest to w naszym kraju, gdzie
wśród 175 chorych po urazie rdzenia kręgowego kierowanych do Kliniki Rehabilitacji bazującej
na II Oddziale STOCER do leczenia usprawniającego, aż 65, czyli 38% miało niewłaściwe, bądź
niepełne rozpoznanie kliniczne i zmuszało do
innego niż rehabilitacja postępowania specjalistycznego (1).
Dla podniesienia efektywności rehabilitacji niezbędne staje się przestrzeganie właściwych procedur i odpowiedniego postępowania lekarskiego i fizjoterapeutycznego.
Niezbędne procedury i postępowanie w rehabilitacji medycznej:
1. Weryfikacja diagnostyki lekarskiej i jej uzupełnienie.
2. Ocena stanu wydolności krążeniowo-oddechowej, wpływu innych chorób na proces rehabilitacji (leczenia usprawniającego).
3. Ocena stanu funkcjonalnego.
4. Badanie dla potrzeb fizjoterapii.
5. Analiza badań dodatkowych, ewentualne ich
rozszerzenie celem weryfikacji rozpoznania
klinicznego.
6. Ocena dotychczasowego leczenia.
7. Ustalenie warunków rodzinnych, środowiskowych, zawodowych i socjalnych chorego.
8. Potwierdzenie lub postawienie końcowego
rozpoznania klinicznego.
9. Ustalenie celu rehabilitacji.
10.Ustalenie hierarchii ważności potrzeb chorego.
11.Ustalenie prognozy końcowego stanu funkcjonalnego.
12.Ustalenie programu indywidualnej rehabilitacji (procesu usprawniania) w zespole rehabilitacyjnym.
13.Wykorzystanie i wytworzenie mechanizmów
kompensacyjnych i adaptacyjnych.
14.Ustalenie okresów obiektywizacji i ocenuzyskiwanej poprawy klinicznej i funkcjonalnej.
Kontrola efektów i weryfikacja programu rehabilitacji.
15.Ustalenie ewentualnych potrzeb w zakresie
zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (zaopatrzenie rehabilitacyjne). Weryfikacja dotychczasowego zaopatrzenia.
16.Ustalenie potrzeb edukacji elementarnej i zawodowej.
17.Ocena przez pracownika socjalnego warunków i potrzeb socjalnych chorego i pomoc
w ich rozwiązaniu.
18.Ustalenie zasad i warunków dalszej opieki nad
9
Przegląd Medyczny
osobą z niepełnosprawnością w warunkach
domowych i środowiskowych.
19.Edukacja najbliższej rodziny w zakresie podstawowych zasad:
11 pielęgnacji osoby z niepełnosprawnością,
11 kontynuacji podstawowych ćwiczeń,
11 zrozumienia istoty przebytej choroby i obec-
w rehabilitacji, klinicznej przydatności danej metody, umiejętność zbierania wyników leczenia
i ich właściwa interpretacja jest ważna dla zespołu rehabilitacyjnego zarówno w zakresie wyboru odpowiedniej terapii, czyli dla praktyków jak
i prowadzeniu własnych badań naukowych, lub
prowadzenia oceny efektywność realizowanej
rehabilitacji.
Weryfikacja opracowania dokonywana być powinna przez ekspertów z dziedziny epidemiologii
klinicznej i biostatystyki, rehabilitacji medycznej
i fizjoterapii. Wydawnictwo spełniające kryteria
EBM przygotowuje komentarze dokonane przez
ekspertów w danej dziedzinie medycyny, a tu
przede wszystkim specjalistów rehabilitacji medycznej i fizjoterapii.
Wiarygodność oznacza jak bardzo w świetle wyników obserwacji lub eksperymentów jest prawdopodobna (możliwa) wartość uzyskania danego
wyniku, a w rehabilitacji wyniku funkcjonalnego,
działania przeciwbólowego, poprawienia gibkości, wydolności ogólnej, a przede wszystkim wydolności układów krążenia i oddechowego.
Spełnione powyżej zasady podnoszą wiarygodność pracy, a czytelnik widząc opracowanie
spełniające powyższe postulaty ma pewność, że
zawarte wyniki są nacechowane obiektywizmem
i wysoką wiarygodnością. Oczywiści nie tylko badania oparte na metaanalizach, randymizowane
mają prawo funkcjonować. Rzetelne obserwacje,
opisy przypadków przedstawiają swoja wartość
i są niezbędne w ocenie naszej pracy.
nej niepełnosprawności,
11 określenia celu rehabilitacji i drogi, jaką ten cel
będzie osiągany.
20.Ustalenie ewentualnych potrzeb, warunków
specjalistycznej rehabilitacji dalszej i późnej.
Bardzo ważnymi czynnikami poprawiającymi
efektywność rehabilitacji jest ukierunkowanie
procesu usprawniania na pacjentów o podwyższonym ryzyku chorób kardiologicznych, układu oddechowego, choroby zwyrodnieniowej
w układzie szkieletowym, chorób neurologicznych i onkologicznych, a także intensyfikacja
edukacji z włączeniem rodzin pacjentów poddawanych rehabilitacji, modyfikacja metod terapeutycznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, wdrożenie nowoczesnej farmakoterapii
i wpływ na motywację chorych do jej stosowania.
Edukacja rehabilitacyjna rodziny, weryfikacja postępowania leczniczego jest szczególnie ważna
w procesie leczenia dzieci, zwłaszcza z grup ryzyka, w tym mózgowego porażenia dziecięcego,
niesprawności narządów zmysłu, czy zaburzeniach rozwoju intelektualnego.
Istotnym czynnikiem decydującym o końcowym
wyniku leczenia jest wczesność i ciągłość rehabilitacji, monitorowanie prowadzonej terapii poprzez zastosowanie obiektywnych testów funkcjonalnych i arkuszy oceniających jakość życia,
weryfikacja metod rehabilitacyjnych dotychczas
stosowanych, a przede wszystkim wykorzystywanie metod terapeutycznych o udokumentowanej
wiarygodności, zgodnych z Evidence Based Medicine (EBM). Określenia EBM użył jako pierwszy
w 1991 roku Gordon Guyatt, profesor medycyny
i epidemiologii klinicznej na McMaster University
w Hamilton w Kanadzie (2, 3). Określenie to różnie tłumaczone jest na język polski. Najczęściej
używa się nazw „medycyna oparta na dowodach”,
„medycyna oparta na faktach”, „ewaluacja badań
medycznych”, „praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach”. Dokładniej
chodzi tu o wiarygodne dane pochodzące z badań klinicznych. Najczęściej używa się w piśmiennictwie oryginalnej nazwy EBM (4, 5).
Ocena wiarygodności badania, prowadzonego
10
Należy umiejętnie oceniać wiarygodność i zauważać, że analiza przypadków klinicznych ma
swoją określoną wartość, ale niższą niż metaanaliza randomizowna określonych prac badawczych.
Publikacje oparte na metaanalizach dostarczają
dowodów naukowych o największej wiarygodności. Randomizacja oznacza losowy przydział pacjentów do odpowiednich grup porównawczych.
Tak wiec losowo dobieramy chorych uczestniczących w danym eksperymencie oraz losowo do
grupy kontrolnej i w obu przypadkach obserwujemy wartość końcowych efektów, bądź poszczególnych etapów eksperymentu. Dla podniesienia
wartości badania wprowadzamy jeszcze jeden
ważny element, a mianowicie podwójnie zaślepioną próbę, a wiec taką w której pacjent i badacz nie wiedzą w jakiej interwencji uczestniczą,
eksperymentalnej, czy kontrolnej. Inną wartością
poprawiającą jakość badania jest pojęcie placebo.
Placebo jest interwencją, która nie przynosi żadnego biologicznego efektu działania, natomiast
tworzy pełne wrażenie u pacjenta i obserwatora
realizowanej procedury terapeutycznej. Nie podnosimy tu spraw związanych z etyką stosowania
zabiegów leczniczych o zerowej wartości efektu
biologicznego działania, natomiast zwracamy
uwagę na szczególna trudność znalezienia systemów placebo w kinezyterapii, czy niektórych
formach leczniczych z fizykoterapii (6, 7, 8, 9).
Opracowanie naukowe winno być ustalone według określonego schematu: wprowadzenie,
pytanie kliniczne, metodyka, lokalizacja, badani, interwencja, punkty końcowe lub oceniane
zmienne, wyniki, dyskusja i wnioski.
Takie opracowanie powinno zawierać wszystkie
niezbędne informacje potrzebne do wykorzystania wyników badania w praktyce klinicznej.
Najczęściej wyróżnia się badania eksperymentalne i badania obserwacyjne.
Badania eksperymentalne należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych,
których celem jest ustalenie związków między
badaną interwencją kliniczną a osiągniętymi
wynikami wyrażonymi miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej. Najczęściej oceniana jest skuteczność i bezpieczeństwo badanej
interwencji medycznej. W badaniach obserwacyjnych celem jest opis lub analiza próby badanej
z wykorzystaniem wybranych miar ilościowych.
Wyróżnia się tu badania opisowe i badania analityczne. Badania opisowe to opis przypadku, opis
serii przypadków, badanie przekrojowe i badania
longitudinalne (b. podłużne, czyli badanie tych
samych osób przez dłuższy czas). Natomiast badania analityczne to badania przekrojowe dwóch
grup, badania przypadek – kontrola, czy badania
kohortowe (10).
Badania obserwacyjne pozwalają na ocenę
efektywności stosowanych technologii.
Wiarygodność badań obserwacyjnych jest oceniana w oparciu o kryteria Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Wydaje się, że w rehabilitacji medycznej duże
zastosowanie mogą mieć badania kohortowe.
Kohorta, to termin stosowany w statystyce i naukach stosujących ją w tym m.in. w medycynie
i oznacza zbiór obiektów, najczęściej ludzi, wyodrębniony z populacji z uwagi na zachodzące
jednocześnie dla całego zbioru wydarzenie lub
proces, w celu przeprowadzenia analizy. Kohorta powinna być wyodrębniona na podstawie
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
istotnych statystycznie cech i być jednorodna
pod ich względem.
Badanie kohortowe, zalicza się do badań obserwacyjnych, w których ocenia się prospektywnie
wystąpienie określonego punktu końcowego
w grupach (kohortach) osób narażonych i nienarażonych na dany czynnik lub interwencję, u których ten punkt końcowy na początku obserwacji
nie występował.
Można wykonać badanie kohorty historycznej,
gdzie grupy narażona i nienarażona są identyfikowane w przeszłości i „obserwowane” ku teraźniejszości pod względem występowania punktu
końcowego.
Istotny jest właściwy dobór grupy kohortowej.
Grupę badaną definiujemy w zależności od celu
jakiemu poświęcone jest badanie, istotne jest
określenie czynników i związków jakie są charakterystyczne dla danej grupy oraz istotne jest wykluczenie tych osób, u których związek czasowy
z określonym przez nas celem był już osiągnięty.
W zależności od celów badawczych grupę badaną w analizie kohortowej można podzielić na:
11 zamkniętą kohortę, to jest wylosowana próba
z populacji ogólnej, która jest stałą liczbą i jeśli
ubywają z niej osoby badane, to nie dobieramy nowych z populacji ogólnej;
11 otwartą kohortę, którą stanowi próba wylosowana z dynamicznej populacji badanej
z uwzględnieniem migracji z i do próby.
Badania kohortowe, tak jak każde mają swoje zalety i wady. Do najważniejszych zalet tych badań
należy zaliczyć możliwość wykrycia związków
przyczynowo – skutkowych, wykrycia dodatkowych powiązań pomiędzy zdarzeniami, nie
uwzględnianych wyjściowo oraz możliwość pełnej kontroli nad przebiegiem badania ze zbieraniem danych, oceny jakościowej interwencji. Do
wady badań kohortowych należy zaliczyć zwykle
ich spore koszty, konieczność wyboru dużej próby badanej, a w związku z tym konieczność utrzymania frekwencji w badaniu. Jednak biorąc pod
uwagę rodzaj i jakość interwencji stosowanych
w rehabilitacji, badania kohortowe zasługują
na poważną uwagę i ich stosowanie.
W rehabilitacji medycznej stosowane są od wielu
lat rozmaite metody terapeutyczne. Wśród nich
są takie, które nigdy nie były oceniane wg zasad
EBM, nie miały rzetelnych analiz na dużych jednorodnych grupach obserwacyjnych.
Dla podniesienia bezpieczeństwa chorych, skuteczności procesu rehabilitacji, rangi rehabilitacji
medycznej konieczne jest weryfikowanie starych metod nadal powszechnie stosowanych
i spełnianie kryteriów EBM w nowych proponowanych rozwiązaniach terapeutycznych.
Profesor Marian Weiss, współtwórca Polskiej Szkoły Rehabilitacji, określał rehabilitację leczniczą
jako nowoczesny program leczenia umożliwiający w możliwie najkrótszym czasie przywrócenie sprawności do czynnego życia społecznego
osoby chorej lub w przypadku uszkodzenia morfologicznego, wykształcenie mechanizmów zastępczych i utrwalenie dla rekonstrukcji zdolności
do czynnego życia społecznego tej osoby.
Ta maksyma nadal nie straciła nic na aktualności,
natomiast nasza wiedza, nowe doświadczenia nakazują weryfikować i poddawać nowoczesne rozwiązania twórczej krytyce i ocenie wiarygodności.
Piśmiennictwo
1.
Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Barcińska I.: Znaczenie weryfikacji rozpoznania
u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego
hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja,
2005, 7 (4), 365-373.
2. Guyatt G.: Evidence-based medicine [editorial]. ACP J Club 1991. 114(2); A-16.
3. 3. Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA 1992, 268; 2420-5.
4. http://ebm.org.pl. 2011.03.10.
5. Bernhardt J., Legg L. Postępowanie oparte
Na dowodach Naukowych. w: Lennon S.,
Stokes M. (red.); Kwolek A. (red. wyd. polskiego) Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej., Elsevier Urban&Partner Wrocaw
2009, 3-13.
6. Mikołajewska E.: Dominujące trendy we
współczesnej rehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2010; 1; 87-102.
7. Mikołajewska E.: Medycyna oparta na faktach w fizjoterapii., Valetudinaria 2007, 2;
88-91.
8. Paszewski M. Praktyka oparta na dowodach
zasady i kierunki rozwoju Evidence Based
Medicine w fizjoterapii; Rehabilitacja Medyczna; 2006, 10 (1); 1-8.
9. Jarzębski M.: Po co nam EBM, Rehabilitacja
w Praktyce (wywiad z dr Januszem Bromboszczem), 2006, 3, 8-9
10. David A. Bowers, Allan House, David Clinton
Owens: Understanding clinical papers. Chichester; John Wiley & Sons, 2006.
11
Przegląd Medyczny
Próby zastosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej i elektrycznej
w neurorehabilitacji. Przegląd dostępnych doniesień i doświadczenia własne.
Dr n. med. Dariusz Szabela
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Wstęp.
W ostatnim ćwierćwieczu dwie metody nieinwazyjnej stymulacji mózgu zostały poddane wielu
eksperymentom neurofizjologicznym, a także
wykonano szereg badań mających określić skuteczność tych metod w leczeniu schorzeń układu
nerwowego.
Jedną z tych metod jest przezczaszkowa stymulacja magnetyczna- w skrócie TMS (transcranial
magnetic stimulation), a drugą przezczaszkowa
stymulacja prądem stałym o niewielkim natężeniu - w skrócie TDCS (transcranial direct current
stimulation).
Przezczaszkowa stymulacja
magnetyczna.
Historia
TMS zaczęto stosować w XIX wieku, jednakże ówczesny stan rozwoju techniki uniemożliwiał konstrukcję aparatury do skutecznej klinicznie stymulacji magnetycznej. Dopiero dr Backer w Sheffield
w 1985 r. zaprezentował nowoczesny stymulator
magnetyczny, który składał się z dwóch odrębnych części, a mianowicie generatora impulsów
wysokoprądowych oraz cewki stymulującej. Idea
konstrukcji takiego stymulatora polega na tym,
że kondensator o dużej pojemności, po naładowaniu gwałtownie się rozładowuje co powoduje
w cewce stymulacyjnej krótkotrwały przepływ
prądu o natężeniu co najmniej 5000 A. Prowadzi
to do powstania krótkotrwałego impulsu magnetycznego o indukcji 1-3 Tesla. W efekcie pole
magnetyczne indukuje w mózgu prąd o kierunku
przepływu odwrotnym niż w cewce.
Wyróżnia się dwa rodzaje przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. W metodzie pojedynczej
magnetycznej stymulacji przezczaszkowej pojedynczy impuls jest wytwarzany nie częściej niż
jeden na kilka sekund [single-pulse (s)TMS]. Stymulacja pojedynczym impulsem bywa stosowana do celów diagnostycznych, pozwalających np.
ocenić ośrodkowy czas przewodzenia w drodze
ruchowej.
W powtarzającej się przezczaszkowej stymulacji
magnetycznej stosuje się serię powtarzanych
12
z różną częstotliwością impulsów magnetycznych [repetitive rTMS]. Gdy częstotliwość stymulacji wynosi powyżej 1Hz określa się jako wysoką
[high frequency rTMS], a 1Hz i mniej jako wolną
[low frequency rTMs]. Aparatura do stymulacji
pozwala obecnie coraz bardziej ogniskowo stosować impuls, a jednocześnie pomimo wielokrotnie indukowanych impulsów nie przegrzewa
się cewka.
Bezpieczeństwo
Metodę przezczaszkowej stymulacji magnetycznej generalnie uważa się za bezpieczną, ale
mówiąc o bezpieczeństwie, trzeba je analizować
w kontekście parametrów stymulacji. Ocena bezpieczeństwa zależy mianowicie od tego czy była
stosowana powtarzająca się, czy pojedyncza stymulacja, na jakiej podstawie kwalifikowaliśmy pacjentów oraz z jaką mocą i częstotliwością, a także, w przypadku powtarzającej się stymulacji, jak
długą serią i po jakim odstępie stymulowaliśmy.
Nie wykonuje się stymulacji magnetycznej
u osób z metalami paramagnetycznymi w głowie
i implantowanymi urządzeniami elektronicznymi.
Wśród populacji zdrowych ludzi objawy uboczne
w stymulacji pojedynczym impulsem sprowadzają się do uczucia lokalnego dyskomfortu i bólu
głowy. U osób z uszkodzeniem ośrodkowego
układu nerwowego (OUN) zanotowano jednak
kilka napadów padaczkowych, które wystąpiły
bezpośrednio po stymulacji.
W przypadku rTMS napad padaczkowy może
wystąpić u osoby zdrowej. Odnotowano w literaturze kilka takich wypadków, najczęściej przy
stymulacji kory ruchowej, rzadziej przy stymulacji kory przedczołowej. Analiza przypadków,
w których wystąpił napad padaczkowy pokazuje,
że w większości przypadków zależało to od
parametrów stymulacji. Nie były bowiem przestrzegane zalecenia co do mocy i częstotliwość
stymulacji oraz czasu trwania serii stymulacji i odstępu między kolejnymi seriami. Stymulacja kory
ruchowej najbardziej epileptogennego miejsca
nowej kory musi się więc odbywać ze szczególną
ostrożnością.
Efektywność
Mniej lub bardziej pozytywne efekty rTMS zauważa się u pacjentów z udarami mózgu oraz
leczonych z powodu depresji i przewlekłego bólu
neuropatycznego.
U pacjentów z udarami mózgu uzupełnienie
dotychczas stosownych metod rehabilitacji
o rTMS prawdopodobnie wpływa korzystnie
na poprawę funkcji językowych, funkcji kończyn
niedowładnych a także zmniejszanie się objawów
połowiczego zaniedbywania przestrzennego. Siłę
wnioskowania obniża różnorodność stosowanych parametrów stymulacji oraz mała liczebność
i heterogeniczność badanych grup pacjentów.
Zastosowanie rTMS u pacjentów po udarze mózgu opiera się na hipotezie o niekorzystnym
wpływie rywalizacji międzypółkulowej pomiędzy obszarami korowymi w obrębie uszkodzonej
i zdrowej półkuli. Tę rywalizację korową obrazują wyniki czynnościowego rezonansu magnetycznego (f MRI), pokazujące podczas ruchu
niedowładnej kończyny nadaktywność kory ruchowej po stronie nieuszkodzonej. Dlatego stosuje się stymulację o właściwościach hamujących
w tak zwanej ,,zdrowej półkuli” i o właściwościach pobudzających w ,,uszkodzonej półkuli”. Problematyka jest jednak bardziej złożona
co ukazują badania dotyczące ośrodków mowy
u praworęcznych pacjentów z afazją. W pewnym
procencie u takich pacjentów nie odnotowuje
się bowiem aktywacji homologicznego ośrodka
po stronie przeciwnej. Co więcej, na przykład tylko u części praworęcznych pacjentów z afazją,
u których jednak stwierdzono aktywację homologicznego obszaru kory czołowej po stronie
prawej, ta aktywacja była na tyle istotna klinicznie,
że zaburzenia jej funkcji powodowały zaburzenia językowe. Jednocześnie procent pacjentów,
u których aktywność przeciwstronnego ośrodka
mowy jest istotna klinicznie zmniejsza się wraz
z czasem od udaru mózgu. O uwzględnieniu indywidualnych różnic w reorganizacji połączeń
po udarze trzeba pamiętać nie tylko w aspekcie
obecności lub nie aktywności danego ośrodka
po stronie przeciwnej do uszkodzenia, ale także
w związku z tym, że lokalna stymulacja wpływa
na inne odległe obszary mózgowia. Obrazują
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
to na przykład prace ukazujące, że pozytronowa
emisja elektronowa mózgowia wykazuje zwiększoną aktywność w przeciwstronnym do stymulacji wzgórzu i tożstronnych skorupie czy zakręcie
obręczy.
Aparatura do magnetycznej stymulacji przezczaszkowej została zarejestrowana w 2008 roku
przez amerykańską organizację Food Drug Aministration do leczenia depresji lekoopornej. Z reguły
jako metaboliczny ,,target” depresji stymulowana
jest lewa grzbietowo-boczna okolica przedczołowa. W ostatnio opublikowanej meta analizie dotyczącej efektywności leczenia depresji przezszczaszkową stymulacją magnetyczną wnioskuje
się, że występują bardzo duże różnice w wynikach
tych prac, ale generalnie wynik jest średniopozytywny z tym, że efekt leczniczy jest krótkotrwały.
Krytycy tej metody w leczeniu depresji zauważają, że ponieważ gęstość prądu uzyskiwana
w przezczaszkowej stymulacji magnetycznej jest
około 100 razy mniejsza niż w elektrowstrząsach
to może ona być niewystarczająca aby docierać
do miejsc o zaburzonym metabolizmie. Jednocześnie zaburzenia metaboliczne nie muszą być
zlokalizowane jedynie w lewej okolicy przedczołowej, a rutynowe włączenie badań lokalizujących
te zaburzenia przed stymulacją jest obecnie nierealistyczne.
Pacjenci z przewlekłym bólem neuropatycznym
mogą prawdopodobnie odczuwać mały, krótkotrwały efekt przeciwbólowy po zastosowaniu
high-frequency rTMS. Wnioskowanie w tym zakresie utrudnia mała liczebność i duża niejednorodność grup pacjentów, a także różnorodność
stosowanych technik placebo.
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym o małym
natężeniu
Historia zastosowania i zasada działania
TDCS oznacza technikę nieinwazyjnego, przezczaszkowego modulowania aktywności korowej
prądem stałym o wartościach natężenia około 1-2
mA. Warto przypomnieć, że w XIX wieku toczono
gorące dyskusje, w których wypowiadano skrajne
sądy o przezczaszkowej galwanizacji takie jak, że
przezczaszkowa galwanizacja w ogóle nie działa
na mózg lub taki, że go uszkadza.
W polskich podręcznikach omawiających metodykę zabiegów fizykalnych, zarówno tych
z lat 60 ubiegłego wieku, jak i tych współczesnych
podane są zasady przeprowadzania takiego
zabiegu,
ale
w
procesie
szkolenia
specjalizacyjnego
w
zakresie
neurologii,
rehabilitacji, czy balneologii i medycyny fizykalnej
nie są przedstawiane praktyczne uwagi co do zastosowania tej metody.
Nowa epoka galwanizacji głowy, zwana obecnie
przezczaszkową stymulacją prądem stałym o małym natężeniu, związana jest z dr M. Nitsche, który
w 2000 roku opublikował artykuł o tym, że TDCS
powoduje zmiany pobudliwości kory ruchowej
u człowieka. Za pomocą tej techniki zaczęto modulować korę ruchową, następnie także korę somatosensoryczną, wzrokową i przedczołową.
W mechanizmie działania przezczaszkowej stymulacji elektrycznej można wyróżnić efekt wzbudzeniowy i następczy.
Prąd stały o małym natężeniu powoduje umiarkowaną podprogową (ok. 40-procentową) zmianę
stopnia wzbudzenia kory, przy czym anodalna
TDCS powoduje depolaryzację neuronów korowych, a katodalna TDCS hyperpolaryzację neuronów korowych. Przed badaniami na ludziach taką
samą zależność pokazały badania na zwierzętach.
Efekt wzbudzeniowy zachodzi poprzez kationo-selektywne kanały wapniowe i sodowe i może
być hamowany za pomocą odpowiednich leków np. flunaryzyna i karbamazepina hamują
depolaryzacyjne działanie anodalnego TDCS.
Wyzwolone zmiany pobudliwości są wzmagane
i podtrzymywane w postaci efektu następczego
dzięki mechanizmom synaptycznym i pozastynaptycznym. Wśród mechanizmów synaptycznych najważniejsze jest uruchomienie receptora
NMDA (N-metylo-D-asparaginianu) i następowy
proces długotrwałego wzmacniania synaptycznego (long-term potentiation – LTP).
Bezpieczeństwo
Stosowane wartości gęstości prądu są zdecydowanie mniejsze od wartości uważanych za niebezpieczne dla mózgu. Sporadycznie mogą pojawiać się niespecyficzne i krótkotrwałe objawy
uboczne, np. pod postacią bólu głowy. Również
rzadkim powikłaniem są oparzenia skóry. Jednak
przy stosowaniu większych wartości gęstości prądu u pacjentów słabo współpracujących, należy
to powikłanie traktować jako realne zagrożenie.
Takie zdarzenia odnotował autor artykułu podczas przeprowadzania badań wśród pacjentów
z głębokimi zaburzeniami afatycznymi, którzy słabo współpracowali z fizjoterapeutą wykonującym
zabieg stymulacji.
Efektywność
Analogicznie do
stymulacji
magnetycznej
próbuje się uzyskać efekt leczniczy TDCS rehabilitacji ruchowej i poznawczej pacjentów z udarem
mózgu i chorobą Parkinsona oraz w leczeniu depresji, jak i w leczeniu bólu. W literaturze są również doniesienia o pozytywnym wpływie TDCS
na pamięć operacyjną u pacjentów i zdrowych.
Zastosowanie TDCS u pacjentów po udarze mózgu, analogicznie jak rTMS, opiera się na hipotezie
o niekorzystnym wpływie rywalizacji międzypółkulowej pomiędzy obszarami korowymi w obrębie uszkodzonej i zdrowej półkuli. I tak stymulację
anodalną (pobudzającą) stosuje się po stronie
uszkodzenia, a stymulację katodalną (hamującą)
po stronie przeciwnej do uszkodzenia w obszarze
kory ruchowej oraz okolicy przedczołowej. Być
może stymulacja tych obszarów może mieć leczniczy potencjał w rehabilitacji po udarze mózgu,
ale żeby ta technika stała się użyteczną klinicznie
należy najpierw na dużej grupie badanych ustalić
skuteczne, tzn. przynoszące poprawę funkcjonowania pacjenta, parametry stymulacji.
Analiza kilku badań o wpływie TDCS na ból demonstruje znaczną heterogeniczność badanych
grup i nie pozwala stwierdzić różnic pomiędzy
stymulacją rzeczywistą, a placebo, ale analiza specyficznych podgrup pokazuje, że stymulacja kory
ruchowej może mieć pozytywny, krótkotrwały
efekt w leczeniu bólu przewlekłego .
Niejednoznaczne są wnioski z doniesienia o skuteczności stymulacji kory przedczołowej w leczeniu depresji.
W literaturze są również doniesienia, że TDCS
może poprawiać funkcje poznawcze poprzez
polepszenie pamięci operacyjnej. Metodologia
badań będących przedmiotem tych doniesień
pozostawia wiele wątpliwości, a jednocześnie
autor niniejszego artykułu w grupie około 50 studentów nie potwierdził ww. doniesień z literatury.
Wnioski
Podsumowując można powiedzieć, że dopiero po przeprowadzeniu dobrze zaprojektowanych, wieloośrodkowych badań klinicznych na
odpowiednio liczebnych populacjach będzie
wiadomo, czy zajęcia rehabilitacyjne pacjenta
z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego będzie poprzedzała stymulacja mózgu, a jeśli
tak, to która i z jaką mocą oraz w jakiej lokalizacji
będzie ona zastosowana. W USA prawdopodobnie może to się stać już teraz i dotyczyć stymulacji
magnetycznej lewej okolicy przedczołowej pod
warunkiem, że u rehabilitowanego pacjenta zostanie rozpoznana lekooporna depresja.
13
Przegląd Medyczny
Część 2
14
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - podsumowanie pierwszego
roku działalności.
Dr n. med. Leszek Krzyżosiak
Vice Prezes Zarządu ds. Leczniczo-Rehabilitacyjnych, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Dr n. med. Lidia Darda-Ledzion
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Na podjęcie decyzji o utworzeniu Stacjonarnego
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej zasadniczy
wpływ miały trzy elementy:
1. Mała liczba ośrodków specjalizujących się
w rehabilitacji neurologicznej, dysponujących
doświadczeniem i wysoce wykwalifikowaną
kadrą medyczną.
2. Wzrastające zapotrzebowanie na rehabilitację
neurologiczną, spowodowane zwiększającą
się z roku na rok liczbą pacjentów z udarami
mózgu, a także uszkodzeniami centralnego
i obwodowego układu nerwowego na różnym tle.
3. Potrzeba dywersyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych w CKR oraz uzupełnienie
kompleksowości, w ramach szeroko pojętego polskiego modelu rehabilitacji.
Ryc.1. Zaburzenia funkcji mózgu
Oddział rozpoczął działalność 1.09.2010 r. Od dnia
1.10.2010 r., czyli po wejściu w życie Zarządzenia
nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia, funkcjonuje zgodnie z zasadami określającymi warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza – jednorodne grupy
pacjentów (JGP).
Paragraf 21 Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ określa, iż „Świadczenia rehabilitacji
neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia
wymagają stosowania kompleksowych czynności
rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru
medycznego”.
Ryc.2. Zaburzenia funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych
Zakres działania rehabilitacji neurologicznej
w świetle podziału na jednorodne grupy pacjentów dotyczy następujących zaburzeń funkcji:
11 mózgu
11 rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych
11 obwodowego układu nerwowego i dystrofii
mięśniowych.
Ryc.3. Zaburzenia funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych
15
Przegląd Medyczny
Cele terapeutyczne rehabilitacji neurologicznej są spójne z celami Polskiego Modelu
Rehabilitacji obejmującego szeroko pojętą rehabilitację we wszystkich rodzajach schorzeń
i sprowadzają się do:
11 poprawy stanu funkcjonalnego chorych, powrotu utraconych funkcji, ewentualnie zastosowania metod kompensacyjnych,
11 poprawy jakości życia chorych i ich rodzin,
11 przywrócenia zdolności do prowadzenia aktywności zawodowej, społecznej i rodzinnej.
Zasadą dominującą wpływającą w zasadniczy
sposób na osiągane wyniki terapeutyczne w prowadzonym przez nasze Centrum Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej jest:
90-100 lat (3)
80-89 lat
70-79 lat
60-69 lat (85)
50-59 lat
40-49 lat
30-29 lat
20-29 lat
18-19 lat
0
10
20
50
60
70
80
90
Mózgowe porażenie dziecięce
Zespół Guillaina Barre
Polineuropatie
zwłocznie po ich wypisaniu z ośrodków leczenia ostrej fazy chorób układu nerwowego;
11 wdrożenie kompleksowej rehabilitacji adekwatnej do stanu ogólnego i funkcjonalnego
pacjenta, zgodnie z zasadami Polskiej Szkoły
Rehabilitacji oraz medycyny opartej na faktach.
Uszkodzenia rdzenia: pourozowe (7)
Płeć
Statystycznie liczba hospitalizowanych chorych
w odniesieniu do płci jest wypadkową ilości schorzeń, adekwatną do statystyk podawanych w piśmiennictwie dotyczącym schorzeń neurologicznych w całej populacji.
40
Tab.1. Przedział wiekowy hospitalizowanych pacjentów w ORN
11 przyjmowanie chorych bezpośrednio lub nie-
W roku 2011 w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR hospitalizowanych było 377 chorych,
w tym 189 mężczyzn oraz 188 kobiet.
30
Uszkodzenia rdzenia: inne (59)
SM
Uraz głowy
Udar krwotoczny
Udar niedokrwienny (198)
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200
Tab.2. Liczba hospitalizowanych pacjentów w ORN w zależności od rodzaju schorzenia
sierpień
lipiec
czerwiec (32)
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń 2011
grudzień
Wiek
W 2011 roku średnia wieku hospitalizowanych
chorych to 60,4 lat w przedziale wiekowym między 18, a 91 rokiem życia.
Największą grupę pacjentów, bo 85, stanowili pacjenci w przedziale wiekowym 60-69 lat, a 3 pacjentów było w grupie 90-100 lat.
Przyczyny hospitalizacji
W 198 przypadkach przyczyną hospitalizacji
w ORN CKR był udar niedokrwienny, na drugim
miejscu pod względem częstości schorzenia leczonych pacjentów były choroby rdzenia kręgowego, w tym 7 przypadków pourazowych i 59
schorzeń o innej etiologii.
Czas od zachorowania do przyjęcia na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Bezsprzeczny wpływ na końcowy wynik rehabilitacji u pacjentów ze schorzeniami
16
listopad
październik
wrzesień 2010 (6010)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Tab.3. Średnia liczba dni od zachorowania do przyjęcia do ORN w kolejnych miesiącach
funkcjonowania Oddziału
neurologicznymi ma czas jej rozpoczęcia, a więc
przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji od ostrego incydentu chorobowego.
Uzależnione jest to bezwzględnie od możliwości
rozpoczęcia rehabilitacji neurologicznej w ORN
CKR zdeterminowanej odpowiednim stanem
ogólnym pacjenta.
W miarę upływu czasu działalności naszego
Oddziału, dostosowując jego funkcjonowanie
do zasad NFZ i podziału pacjentów w nim hospitalizowanych na jednorodne grupy pacjentów, jako Oddziału poniekąd pionierskiego w tej
nomenklaturze, dążyliśmy do maksymalnego
skracania okresu przyjmowanych pacjentów
od momentu zachorowania do momentu przyjęcia do ORN.
O ile w chwili rozpoczęcia działalności dominowały przyjęcia pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi trwającymi od kilku do kilkunastu lat,
tak już w sześć miesięcy później czas oczekiwania
pacjenta od incydentu ostrego zachorowania
do przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej CKR wynosił średnio 32 dni.
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
11 194 pacjentów – Rehabilitacja Neurologiczna
sierpień
Mózgowa,
lipiec
11 20 pacjentów – Rehabilitacja Neurologiczna
czerwiec
Rdzeniowa,
maj
11 15 pacjentów – Rehabilitacja Neurologiczna
kwiecień
Obwodowa.
marzec
Schorzenia współistniejące
Z uwagi na różnorodność czynników określających pacjentów neurologicznych hospitalizowanych w naszym oddziale mających niejednokrotnie wpływ na dokonanie się ostrego incydentu
chorobowego, dokonaliśmy analizy występujących u 79,2% chorych najczęstszych schorzeń
współistniejących. A były to:
luty
styczeń 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień 2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Tab.4. Liczba chorych hospitalizowanych w ORN z podziałem na JGP
sierpień
11 nadciśnienie tętnicze,
11 choroba wieńcowa,
11 migotanie przedsionków napadowe lub
lipiec
11
11
11
11
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
utrwalone,
przewlekła niewydolność krążenia,
zespół depresyjny,
zespół bólowy kręgosłupa,
zakrzepica żył kończyn dolnych.
Infekcje
Wśród 377 pacjentów dokonaliśmy także analizy
stanu funkcjonalnego w skali Barthel przyjmując
za graniczną liczbę punktową poniżej 15 punktów. Badany był stan funkcjonalny przy przyjęciu
oraz przy wypisie z Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej CKR. Wyniki obrazuje poniższa tabela.
luty
styczeń 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień 2010
0
2
4
6
8
przyjęcie
10
12
14
16
18
wypis
Tab.5. Liczba chorych hospitalizowanych w pierwszym roku funkcjonowania ORN
poniżej 15 pkt. w skali Barthel
sierpień
lipiec
czerwiec
kwiecień
maj
marzec
luty
Zaburzenia funkcji poznawczo-behawioralnych mowy i połykania
Z uwagi na przedstawione powyżej przyjęte
przez nas założenia przyjmowania pacjentów
w jak najkrótszym okresie od zachorowania, rzutuje to na stosunkowo ciężki funkcjonalny stan
leczonych pacjentów. Procentowy udział pacjentów hospitalizowanych w ORN w drugiej połowie
roku funkcjonowania z uwagi na zaburzenia funkcji poznawczo – behawioralnych, mowy i połykania zawiera się od 35% do 45% co stanowi prawie
połowę hospitalizowanych w naszym oddziale
pacjentów.
Wnioski
styczeń 2011
W pierwszym roku działalności Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej:
grudzień
listopad
11 Leczonych było 377 pacjentów.
11 Średni wiek leczonych pacjentów to 60,4 lat.
11 Najczęstszym schorzeniem podstawowym
październik
wrzesień 2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tab.6. Liczba chorych hospitalizowanych w ORN z podziałem na JGP
Jednorodne Grupy Pacjentów
W odniesieniu do ogólnej liczby pacjentów leczonych w naszym oddziale w pierwszym roku jego
działalności z podziałem na JGP leczyliśmy:
11 148 pacjentów – Rehabilitacja Neurologiczna
Przewlekła,
był udar niedokrwienny – 198 pacjentów.
11 Wg klasyfikacji JGP największą grupę pacjentów stanowiła RNM – 194.
11 ORN w kolejnych miesiącach działalności dążył do optymalizacji skrócenia okresu od zachorowania do przyjęcia.
17
Przegląd Medyczny
Najważniejsze zaburzenia behawioralne w następstwie uszkodzenia mózgu.
Mgr Ewa Paprot
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
W konsekwencji uszkodzenia mózgu, zależnie
od lokalizacji, mogą pojawić się dysfunkcje dotyczące procesów poznawczych, wykonawczych
oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej. Dojrzały
mózg ma pewne możliwości samonaprawy, poprzez przeorganizowanie uszkodzonych układów
neuronalnych, będących neuroanatomiczną
i neurofizjologiczną bazą dla określonych funkcji
poznawczych. Plastyczność mózgu powoduje,
że nabyte i niepostępujące zaburzenia funkcji
mogą być z sukcesem rehabilitowane. Standardy rekomendowane do stosowania w praktyce
klinicznej są opracowywane na podstawie badań
naukowych nad skutecznością oddziaływań terapeutycznych.
Do procesów poznawczych, a więc funkcji mózgu, dzięki którym zdobywamy i przetwarzamy
wiedzę o rzeczywistości oraz potrafimy tę wiedzę
odpowiednio zastosować, należą między innymi
funkcje językowe, mnestyczne, uwagowe, przestrzenne.
Jednymi z najczęściej obserwowanych są zaburzenia mechanizmów mózgowych regulujących
czynności językowe (zarówno języka mówionego, jak i pisanego) – afazje, zwykle w następstwie uszkodzeń lewopółkulowych. Mózgowa
organizacja funkcji językowych jest bardzo złożona. Okolica Broca, zaangażowana w ruchowy
aspekt języka (motoryczne programy artykulacji)
i okolica Wernicke’go odpowiadająca za słuchowy
aspekt (wzorce brzmieniowe słów) są kluczowymi
rejonami dla procesów językowych.
Inne ważne rejony i struktury to część wyspowa
zakrętu przedśrodkowego (planowanie artykulacji), część przednia zakrętu skroniowego środkowego (rozumienie złożonych komunikatów), zakręt skroniowy środkowy i włókna kojarzeniowe
(sieć semantyczna) oraz pęczek łukowaty i inne
struktury zapewniające transmisję między okolicami językowymi.
Trudności w odbiorze komunikatu słownego dotyczą słuchowej percepcji informacji językowych,
interpretacji znaczenia odebranych treści, rozumienia form gramatycznych. Zaburzenia tworzenia wypowiedzi wynikają między innymi z problemów z aktualizacją nazw (anomia), realizacją
18
programów motorycznych dla słów, czy przywołaniem i utrzymaniem brzmieniowych wzorców
słów.
Rehabilitacja chorych z afazją poudarową i pourazową jest rekomendowana jako praktyczny
standard (pewny dowód na skuteczność terapii),
jednocześnie podkreśla się konieczność zastosowania bardzo intensywnego treningu, obejmującego wszystkie zaburzone aspekty języka.
Wykorzystanie specjalistycznych programów
komputerowych umożliwia rozszerzenie dostępności terapii oraz wydłużenie czasu jej trwania.
Programy terapeutyczne powinny zawierać szeroki materiał do treningu czynności, umożliwiać
dostosowanie poziomu trudności zadań do indywidualnych, aktualnych potrzeb i możliwości
chorego, pozwalać na automatyczną, zależnie
od poprawności wykonania, regulację złożoności
materiału językowego (programy pod zbiorczą
nazwą AfaSystem spełniają te kryteria; dostępne
w wersji dla specjalistów oraz do samodzielnej
pracy w domu).
Następstwem rozległych uszkodzeń prawopółkulowych często jest zespół zaniedbywania
lewostronnego
(pomijanie
prawostronne
w konsekwencji lewopółkulowych lezji jest
rzadkie). Polega na osłabieniu zdolności do reagowania na bodźce, które dopływają z połowy
przestrzeni przeciwległej do uszkodzenia mózgowego – najczęściej lewej. Percepcyjne objawy pomijania stronnego mogą ujawniać się we wszystkich modalnościach zmysłowych lub względnie
wybiórczo obejmują jedną z nich (np. zaniedbywanie przy wzrokowej eksploracji pola spostrzeżeniowego) Manifestują się niepowodzeniami
w odpowiadaniu na docierające z lewej strony
bodźce sensoryczne (stronne zaniedbywanie
przestrzeni); w sytuacji równoczesnej obustronnej stymulacji następuje odpowiedź na bodziec
prawostronny, a ignorowanie lewostronnego
(wygaszanie sensoryczne); czy identyfikowanie
lewostronnego jako pochodzącego z prawej strony (allochiria sensoryczna). Z kolei motoryczne
objawy zaniedbywania polegają na odroczeniu
inicjowania ruchu lub trudnościach w realizacji
reakcji motorycznej lewymi kończynami (hipokinezja połowicza) – przy czym stopień głębokości
niedowładu nie wyjaśnia deficytu; jednoczesne
poruszanie obiema rękami lub nogami ujawnia
opóźnienie lub stopniowy zanik ruchów w kończynie lewej, przy zachowanej zdolności do niezależnego poruszania kończynami (wygaszanie
motoryczne); reakcja motoryczna prawą kończyną na polecenie ruchu lewą (zaniedbywaną) ręką
lub nogą, bądź niewłaściwe obranie kierunku ruchu w prawo (allochiria motoryczna; allokinezja).
Hipotezy wyjaśniające pomijanie stronne odwołują się do zaburzeń procesów uwagi (jako specyficznego kierunkowo deficytu uwagi), w wyniku
uszkodzenia korowo-podkorowego neuronalnego układu aktywującego (kora przedczołowa, zakręt obręczy, asocjacyjna kora ciemieniowa, jądra brzuszno-boczne i śródblaszkowe wzgórza).
Standardem w terapii neuropsychologicznej jest
trening wzrokowego przeszukiwania pola spostrzeżeniowego, czyli motywowanie do aktywnej
eksploracji zaniedbywanej części przy wykonywaniu zadań poznawczych (takich jak kopiowanie, rysowanie, konstruowanie, czytanie, pisanie).
Ze względu na niezwykle złożoną organizację
mózgową, częstym deficytem po uszkodzeniu
są zaburzenia funkcji mnestycznych. Procesy
mnestyczne są przejawem złożonych form aktywności poznawczej, ich podstawową funkcją jest
kodowanie, magazynowanie i wydobywanie informacji. Pamięć nie jest jednolitą funkcją opartą
na jednym systemie i strukturze mózgu, a zestawem względnie niezależnych i wzajemnie powiązanych funkcjonalnie podsystemów regulowanych przez wiele struktur. Do najważniejszych
struktur mózgowych zaangażowanych w procesy
uczenia się i pamięci należą układ hipokampa
(utrwalanie w pamięci), kora przedczołowa (pamięć operacyjna), prążkowie (pamięć proceduralna), ciała suteczkowate (pamięć deklaratywna)
i ciało migdałowate (pamięć emocji).
W literaturze pojawia się wiele modeli teoretycznych, najpopularniejszy obejmuje pięć niezależnych, współdziałających ze sobą systemów:
11 pamięć operacyjna – utrzymywanie i operowanie niewielką ilością informacji w krótkim
czasie;
11 pamięć semantyczna – pamięć długotrwała –
wiedza o świecie i języku;
11 pamięć epizodyczna – kontekstowa pamięć
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
zdarzeń z historii życia;
11 system reprezentacji percepcyjnej – wielomodalny system kodujący i przechowujący
informacje dotyczące charakterystyki percepcyjnej;
11 pamięć proceduralna – pamięć zachowań
(głównie motorycznych) aktualizowanych bez
udziału świadomości.
W wyniku uszkodzenia mózgu może dojść
do zaburzenia wszystkich etapów procesów
mnestycznych, a więc kodowania, przechowywania i wydobywania nabytych informacji, jak
również do względnie wybiórczych problemów
dotyczących określonego stadium, czy modalności zmysłowej. Trudności pacjentów polegają najczęściej na osłabieniu zapamiętywania nowych
informacji (amnezja następcza), w zdecydowanie
mniejszym stopniu obejmują niepamięć zdarzeń poprzedzających zachorowanie (amnezja
wsteczna).
Terapia chorych z pourazowymi zaburzeniami
pamięci jest rekomendowana jako praktyczny
standard. We wczesnym okresie od zachorowania oddziaływania są nastawione na odbudowę
funkcji (trening czynności), z równoczesnym
wprowadzaniem strategii kompensacyjnych,
takich jak organizowanie materiału (podział na
mniejsze porcje, zaznaczanie najistotniejszych
fragmentów, notatki na marginesie itp.), logiczne
opracowywanie w odwołaniu do posiadanej wiedzy, aktywizacja polimodalna (włączanie wielu
modalności zmysłowych – wizualizacja materiału
słownego, werbalizacja bodźców wzrokowych,
aktualizacja cech fizycznych obiektów, takich jak
smak, zapach, czy funkcjonalne zastosowanie
przedmiotów) oraz wielokrotne powtarzanie.
W okresie stabilizacji objawów oraz spowolnienia spontanicznego procesu odbudowy funkcji
nacisk należy położyć na trening sposobów ułatwiających codzienne funkcjonowanie i dostosowanie otoczenia do możliwości i ograniczeń
chorego.
Większość pacjentów prezentuje objawy zaburzeń procesów uwagi. Anatomia funkcjonalna
dla uwagi jest bardzo złożona, a deficyty w zakresie poszczególnych aspektów zależą od lokalizacji
uszkodzenia mózgowego. Do najważniejszych
struktur anatomicznych należą miejsce sinawe
(regulacja stanu czuwania), układ siatkowaty
(wzbudzenie, podtrzymywanie uwagi), wzgórze
(selektywność, podtrzymywanie uwagi), układ
limbiczny (motywacyjne aspekty uwagi), hipokamp (pamięciowe aspekty uwagi, np. ocena,
czy bodziec jest nowy), ciała migdałowate i jądra
przegrody (ocena istotności bodźca), kora ciemieniowa (uwaga przestrzenna) i kora przedczołowa
(przełączanie uwagi, selektywność). Zaburzenia
procesów uwagi wpływają niekorzystnie na inne
aspekty funkcjonowania poznawczego pacjentów, na przykład mogą pogłębiać deficyty uczenia się, czy utrudniać komunikację u chorych
z afazją. Terapia uwagi jest zalecana w praktyce
klinicznej (wystarczająco dowiedziona skuteczność).
Rzadziej spotykane, ale niekiedy bardzo znacząco
inwalidyzujące chorego, są zaburzenia spostrzegania – agnozje, czyli trudności w rozpoznawaniu i identyfikacji obiektów, mimo prawidłowej
percepcji, pamięci, języka i ogólnej sprawności
intelektualnej. Najczęściej w praktyce klinicznej
spotykamy deficyty ograniczone do modalności
wzrokowej, zwykle w następstwie obupółkulowego uszkodzenia kory ciemieniowo-potylicznej.
Agnozja apercepcyjna występuje wówczas, gdy
zachowane są elementarne zdolności wzrokowe
(ostrość widzenia, różnicowanie jasności, kolorów,
percepcja ruchu), zaburzona jest analiza cech
bodźców i percepcja kształtów, a w konsekwencji wzrokowa identyfikacja. Agnozję asocjacyjną
można rozpoznać, kiedy jest prawidłowe kopiowanie kształtów, wymagające jedynie cząstkowego przetwarzania, a zaburzone jednoczesne spostrzeganie obiektu jako całości (deficyt integracji
cech bodźców). Kolejną postacią jest symultanagnozja, polegająca na upośledzeniu percepcji
wzrokowej obrazów wieloelementowych lub
obiektów składających się z wielu części. Rzadziej
spotykamy zaburzenia utrudniające rozpoznawanie obiektów w zakresie innych modalności zmysłowych (np. astereognozja – trudności w identyfikacji za pomocą dotyku).
Zaburzeniem poznawczym, które znacznie
uszczupla zdolności motoryczne pacjenta jest
apraksja. Jest to zaburzenie zdolności do programowania układów motorycznych przy wykonywaniu celowych, wyuczonych sekwencji ruchów.
Dezorganizacja obejmuje opanowane wcześniej
wzorce ruchowe i niemożność nauczenia się nowych umiejętności motorycznych (u chorych bez
niedowładów lub głębokość pierwotnych deficytów nie tłumaczy nasilenia trudności).
Strukturami mózgowia zaangażowanymi w poznawczy aspekt ruchu są kora ruchowa i czuciowo-ruchowa, jądra podstawy i móżdżek. Rehabilitacja powinna odbywać się w ramach terapii
zajęciowej, nastawionej na odbudowę wzorców
motorycznych niezbędnych do wykonywania
czynności dnia codziennego (w trakcie jedzenia,
higieny osobistej, ubierania się).
Częstą konsekwencją uszkodzeń kory przedczołowej są zaburzenia sfery wykonawczej.
Funkcje wykonawcze są procesami, dzięki którym
działanie człowieka ma charakter celowy, dowolny, zaplanowany, kontrolowany i selektywny. Zapewniają kontrolę nad wykonywaniem kolejnych
etapów czynności, monitorowanie i korygowanie
działania, plastyczność i elastyczność procesów
poznawczych, odpowiedni poziom wglądu,
opracowywanie wieloetapowych strategii rozwiązywania nowych problemów, hamowanie
niewłaściwych reakcji, umiejętność antycypacji
skutków wykonanych działań. Zależnie od lokalizacji uszkodzenia, ze względu na odmienny obraz
kliniczny, wyróżnia się warianty zespołu zaburzeń
wykonawczych.
Grzbietowo-boczna kora przedczołowa odpowiada za poznawczą kontrolę działania. W następstwie uszkodzenia pojawia się patologiczna
impulsywność, przymusowe reakcje na nieistotne
bodźce płynące z otoczenia, niecelowe podążanie za przypadkowymi skojarzeniami, ograniczona jest elastyczność myślenia i działania,
zachowanie jest stereotypowe, pojawiają się
perseweracje, trudności w planowaniu, kontroli
i modyfikacji własnego działania i antycypacji
jego następstw oraz uszczuplenie lub brak krytycyzmu wobec popełnianych błędów.
Uszkodzenie podstawnej części kory czołowej
powoduje zaburzenia samoregulacji zachowania.
W konsekwencji obserwujemy spłycenie afektu,
chwiejność i dysregulację kontroli emocji (drażliwość, wybuchy złości, agresja), odhamowanie,
skracanie dystansu w kontaktach społecznych,
łamanie norm, brak ciekawości poznawczej (utrata zainteresowania przedchorobowymi pasjami),
zmniejszenie troski o przyszłość. Chory w stosunku do zmian we własnym zachowaniu pozostaje
niekrytyczny lub bagatelizuje ich niekorzystny
wpływ.
Uszkodzenia w obrębie sklepistości skutkują obniżeniem napędu psycho-ruchowego, brakiem
inicjatywy do działania (aspontaniczność, adynamia czołowa), w najcięższej postaci - mutyzmem
akinetycznym (chory przytomny, nie reaguje na
bodźce płynące z otoczenia).
Bieguny płatów czołowych z kolei są zaangażowane w procesy metapoznawcze. Konsekwencją uszkodzenia są zaburzenia samoświadomości i wglądu w motywacje zachowań innych
osób, następuje dysregulacja i dezintegracja
19
Przegląd Medyczny
przetwarzania poznawczego oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.
Wobec oddziaływań terapeutycznych obejmujących dysfunkcje wykonawcze są dowody naukowe aby rekomendować, ale nie ma jednoznacznej pewności co do ich skuteczności, dlatego
mają status alternatywnego wyboru w praktyce
klinicznej. Zaleca się trening rozwiązywania problemów, zarządzania celowym działaniem, monitorowania i przewidywania skutków własnego
działania, kontroli agresji.
Zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej
mogą być konsekwencją uszkodzenia mózgowego lub reakcją afektywną na zachorowanie,
ograniczenie sprawności, destrukcję życiowych
planów.
Prawopółkulowe uszkodzenia (zwłaszcza w obrębie wzgórza, przedniej części zakrętu obręczy, przyśrodkowej kory przedczołowej) mogą
prowadzić do zespołu apatii. Jest to pierwotne
zaburzenie czynnika motywacji do aktywności.
Na obraz kliniczny składa się bladość afektywna
w przeżywaniu i ekspresji emocji, niepodejmowanie zadań poznawczych, brak ciekawości i satysfakcji intelektualnej, ograniczenie spontanicznej
aktywności ruchowej (adynamia, a w skrajnych
przypadkach – mutyzm, pomimo braku zaburzeń
językowych). Wobec dysfunkcji wynikających
z zespołu apatii o organicznym podłożu brak behawioralnych technik terapeutycznych o udokumentowanej skuteczności.
Dysfunkcje okolic przedczołowych mózgu (szczególnie w następstwie obupółkulowego uszkodzenia obwodu orbitalno-czołowego) skutkują
labilnością afektywną i osłabieniem kontroli
emocji, rozhamowaniem, nieadekwatną wesołkowatością, wzmożoną drażliwością lub zobojętnieniem i utratą zainteresowań. W terapii należy
położyć nacisk na poprawę wglądu chorego
we własne funkcjonowanie, trening kontroli agresji, nagradzanie zachowań zgodnych z normami
życia społecznego.
Następstwem rozległych uszkodzeń bywa anozognozja, czyli brak lub niepełna samoświadomość
następstw choroby. Uszczuplony wgląd może dotyczyć sfery ruchowej i poznawczej, jak również
względnie wybiórczo – wówczas obejmuje raczej
niedostrzeganie trudności natury poznawczej.
Anozognozja często towarzyszy głębokim zaburzeniom w zespole zaniedbywania lewostronnego oraz w zespole dysfunkcji wykonawczych, niekiedy współwystępuje z głęboką afazją czuciową.
20
Chorzy mogą również ujawniać objawy anozodiaforii, wówczas nie negują nabytych deficytów, nie uważają ich jednak za znaczącą utratę,
która utrudni, czy uniemożliwi przedchorobową
aktywność.
Trzeba również pamiętać, że u chorych z zachowanym prawidłowym wglądem w swoje funkcjonowanie mogą wystąpić reaktywne zaburzenia
nastroju. Stan zobojętnienia, braku motywacji
do działania, obniżenie nastroju może być reakcją psychologiczną na utratę sprawności, zależność od otoczenia, brak perspektyw powrotu
do przedchorobowej aktywności. Wówczas ważne jest wsparcie psychologiczne, którego celem
jest adaptacja pacjenta do nowej sytuacji. Niekiedy konieczne wydaje się leczenie farmakologiczne (w głębokiej depresji), przy doborze leków
trzeba jednak pamiętać, by unikać tych, których
działanie może ograniczyć plastyczność mózgu.
Kompleksowa rehabilitacja chorych z uszkodzeniem mózgu wymaga uwzględnienia poza deficytami ruchowymi, również sfery behawioralnej
(poznawczej, wykonawczej, emocjonalno-motywacyjnej). Terapia neuropsychologiczna, logopedyczna, czy terapia wspierająca stanowi integralną część rehabilitacji neurologicznej.
Piśmiennictwo:
1. Appelros P. i in. (2002). Neglect and anosognosia after first ever stroke: incidence and
relationship to disability. J Rehabil Med, 34:
215-220.
2. Basso A. (2003). Aphasia and its therapy. USA:
New York, Oxford University Press.
3. Bhogal S.K. i in.(2003). Intensity of aphasia therapy, impact on recovery. Stroke, 34, 987-993.
4. Cappa, S. F. i in. (2005). EFNS guidelines on
cognitive rehabilitation: report of an EFNS
task force. European Journal of Neurology, 12,
665-680.
5. Cicerone, K. D. i in. (2000). Evidence-Based
Cognitive Rehabilitation: Recommendations
for Clinical Practice. Archives of Physical and
Medical Rehabilitation, 81, 1596-1615.
6. Crawford, J.R., Parker, D.M., McKinlay, W.W.
(1992). A handbook of neuropsychological assessment. Psychology Press.
7. Geusgens, Ch. i in.(2006). Transfer of treining
effects in stroke patients with apraxia: An
exploratory study. Neuropsychological Rehabilitation, 16 (2), 213-229.
8. Goldenberg, G. i in. (2001). Assessment and
therapy of complex activies of daily living in
apraxia. Neuropsychological Rehabilitation, 11
(2), 147-169.
9. Heilman, K.M., Valenstein, E. (1985). Clinical
neuropsychology. Oxford University Press.
10.Karnath, H.O., i in. (2004).The anatomy of spatial neglect based on voxelwise statistical analysis: a study of 140 patients. Cereb Cortex, 14,
1164-1172.
11.Corbetta M. i in.(2005). Neural basis and recovery of spatial attention deficits in spatial neglect. Nat Neurosci, 8: 1603-1610.
12.Polanowska K., i in. (2005). Motoryczny wariant zespołu zaniedbywania jednostronnego
w następstwie uszkodzenia mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 39: 141-149.
13.Polanowska K., i in. (2005). Obraz kliniczny
i diagnostyka zespołu zaniedbywania jednostronnego. Rehabilitacja Medyczna, 9, 3: 1-10.
14.Polanowska K., i in. (2005). W poszukiwaniu
metod rehabilitacji chorych z zespołem zaniedbywania – przegląd zagadnień. Rehabilitacja
Medyczna, 9, 4: 1-10.
15.Posner, M. I., (2011). Cognitive Neuroscience of
Attention. Guilford Press.
16.Pulvermüller, F. i in. (2001) Constraint-induced
therapy of chronic aphasia after stroke. Stroke,
32,1621-1626.
17.Robertson I. H., i in. (1999). Spatial neglect:
a clinical handbook for diagnosis and treatment. Psychology Press. W. (2004). Computers
in aphasia therapy: Effects and side-effects.
Aphasiology, 18 (3), 223-228.
18.Wertz, R.T. (2004). Outcomes of computer-provided treatment for aphasia. Aphasiology,
18 (3), 229-244.
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Chora po udarze niedokrwiennym pnia mózgu.
Lek. med. Małgorzata Preś-Jachimowska, dr n. med Lidia Darda-Ledzion, mgr Katarzyna Seta,
mgr Jarosław Połowniak, tech. Grzegorz Patyna
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Proces terapii psychologicznej zaczął się
od ukonkretniania przekonań dotyczących celu
rehabilitacji – dostosowanie możliwości do aktualnego stanu zdrowia. Przez cały pobyt trwała
praca nad utrwalaniem procesu motywującego
do uczestnictwa w zdrowieniu i dobrej adaptacji do warunków pobytu na Oddziale. W relacji wsparcia koncentrowanie się na stabilizacji
trwałego efektu oraz motywowaniu i utrwalaniu zachowań wsparcia u osoby uczestniczącej
w procesie terapii. Zmotywowanie do trwałych
zachowań prozdrowotnych.
62-letnia pacjentka obciążona wieloletnim,
źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym,
cukrzycą insulinoniezależną,w dniu w dniu
27.03.2011 r. została przyjęta do Kliniki Neurologii
CSK w Warszawie ul. Banacha, z powodu nagłego
wystąpienia zaburzeń mowy i osłabienia prawych
kończyn. W drugiej dobie hospitalizacji doszło
do nasilenia niedowładu i zaburzeń skojarzonego
spojrzenia w stronę lewą.
W badaniu tomografii komputerowej (CT) głowy
uwidoczniono ognisko niedokrwienne w obrębie
pnia mózgu. Badanie rezonansu magnetycznego potwierdziło występowanie ogniska niedokrwiennnego w obrębie lewej strony mostu. USG
- Doppler tętnic zewnątrzczaszkowych wykazał
zwężenie prawej tętnicy szyjnej wewnętrznej
(R-ICA) do ok. 60-70%, a badanie Angio-CT tok.
80% zwężenie początkowego odcinka R-ICA, podejrzenie zwężenia początkowego odcinka tętnicy podstawnej mózgu. Badaniem echokardiograficznym stwierdzono krążenie hyperkinetyczne,
zmiany zwyrodnieniowe zastawek lewego serca,
bez istotnych zaburzeń czynnościowych.
W trakcie dalszego pobytu w Klinice stan chorej
stopniowo pogarszał się. Narastały objawy niewydolności oddechowej w przebiegu ciężkiego
zapalenia płuc i objawy niewydolności nerek.
Pacjentka wymagała zaintubowania i respiratoroterapii. W dniach 13.05 - 19.05.2011 r. przebywała
w Oddziale Intensywnej Terapii, gdzie zastosowano empiryczne leczenie przeciwgrzybiczne.
Po poprawie stanu ogólnego pacjentka powróciła do Kliniki Neurologii.
Dnia 20.06.2011 r. chora została przewieziona
do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (ORN)
CKR w Konstancinie-Jeziornie. Przy przyjęciu
do ORN w badaniu neurologicznym stwierdzono cechy zespołu naprzemiennego Foville’a
(Ryc.1.) – obwodowy niedowład lewego nerwu
twarzowego (Ryc.2.), niedowład lewego nerwu
odwodzącego (Ryc.3.), głęboki połowiczy niedowład prawostronny z dodatnim objawem
Babińskiego. Ponadto brak odruchów głębokich
z kończyn górnych i dolnych, niewielką odleżynę w okolicy kości krzyżowej. Pacjentka siedziała w podparciu, wymagała pomocy w zakresie
Ryc. 1.
a
b
Ryc. 2. a) Ośrodkowy niedowład nerwu
twarzowego b) Obwodowy niedowład
nerwu twarzowego
(na podst. Duus P. Wyd Pol.1989)
a
Pacjentka była świadoma celu rehabilitacji oraz
istoty i etapów procesu leczenia. Pacjentka uzyskała trwały efekt zmotywowania do zachowań
prozdrowotnych. Obiektywnie oceniała swoje
ograniczenia. Pacjentka osiągnęła adaptację
do zmiany zaistniałej w wyniku choroby. Dojrzałość emocjonalna w doświadczaniu relacji pacjent – lekarz, pacjent - terapeuta, determinowała
pozytywny proces zdrowienia i rehabilitacji.
Program rehabilitacji ruchowej składał się
v z ćwiczeń mających na celu poprawę funkcji
mięśni gałkoruchowych i mięśni twarzy, równowagi, sprawności niedowładnych kończyn, tak
aby osiągnąć zdolność do samoobsługi, pionizacji, przesiadania się, a następnie chodzenia.
b
Ryc. 3. a) Prawidłowa ruchomość gałek
ocznych b) Niedowład nerwu odwodzącego lewego
(na podst. Duus P. Wyd Pol.1989)
wszystkich czynności dnia codziennego.
Podczas pobytu prowadzono fizjoterapię, terapię
logopedyczną, zajęciową, psychologiczną terapię
wspierająca. Chora wymagała modyfikacji leczenia nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, z powodu
wysokich wartości ciśnienia tętniczego i nieprawidłowych wartości glikemii.
Cele rehabilitacji modyfikowano w miarę poprawy stanu neurologicznego i funkcjonalnego chorej.
Stosowane metody:
1. Praca w łańcuchach zamkniętych według
koncepcji PNF.
2. Terapia punktów spustowych w celu pobudzenia czucia głębokiego (przetorowanie) i normalizacji napięć w obrębie ręki,
przedramienia, ramienia i łopatki.
3. Ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, czynne i oporowe wraz ze zwiększaniem
się siły mięśniowej kończyn dolnych.
4. Ćwiczenia równoważne w siedzeniu na poduszce sensomotorycznej, w staniu na niestabilnym podłożu.
5. Ćwiczenia lokomocji przy wysokim balkoniku,
przy niskim balkoniku i przy poręczach oraz
na końcu przy lasce.
6. Terapia zajęciowa.
21
Przegląd Medyczny
Ryc. 4.
W ramach terapii zajęciowej oddziaływania skierowane były na:
a.
poprawę funkcji prawej kończyny górnej:
11 ćwiczenia właściwego układania kończyny,
11 ćwiczenia kształtujące umiejętności chwytów
i funkcjonalnego pacjentki, jednak nie
w stopniu umożliwiającym pełną niezależność
od osób trzecich. Chora została wypisana dnia
07.10.2011 r. z zaleceniem kontynuacji usprawniania.
globalnych,
11 ćwiczenia kształtujące pronację i supinację
przedramienia,
11 samodzielne ćwiczenia zwiększające zakres
ruchów.
b.
naukę czynności dnia codziennego:
11 ubieranie się,
11 zakładanie i wiązanie butów,
11 zapoznanie pacjenta z dostępnymi udogodnieniami i ułatwieniami w codziennym,
11 funkcjonowanie.
W wolnym czasie pacjentka wykonywała ćwiczenia zadane w zakresie pobudzania funkcji
ruchowych i czuciowych, takich jak masowanie,
szczotkowanie, częste zmiany pozycji i kontrola
postawy.
W badaniu funkcjonalnym po terapii zauważono
zmiany:
11
11
11
11
11
11
11
czynne zgięcie w stawie łokciowym,
możliwość chwytu lekkich przedmiotów,
samodzielna zmiana pozycji w łóżku,
pewny siad aktywny – bez podparcia,
samodzielne przejście do pozycji siedzącej,
samodzielne przesiadanie się,
samodzielne ubieranie się, włącznie z zakładaniem i wiązaniem butów,
11 samodzielne wykonywanie czynności higienicznych i toaletowych,
11 niezależność w zakresie spożywania posiłków,
11 poruszanie się przy biernej asekuracji z użyciem podpórki czterokołowej lub laski.
W wyniku prowadzonego kompleksowego postępowania terapeutycznego uzyskano znamienną poprawę stanu neurologicznego
22
Ryc. 5.
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Chory po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
Dr n. med. Lidia Darda-Ledzion, mgr Ewa Urbańska, mgr Urszula Kęsicka, mgr Katarzyna Seta,
mgr Paweł Mioduszewski, mgr Grażyna Gładysz, mgr Justyna Krupa
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
61 letni mężczyzna z wykształceniem średnim
technicznym, w dniu 27.05.2011 r. doznał urazu
odcinka szyjnego kręgosłupa w wyniku upadku
z około 1,5 metrowej wysokości. Wstępna diagnostyka została przeprowadzona w szpitalu najbliższym miejscu zdarzenia. Następnie chory został
przewieziony do Oddziału Neurochirurgicznego
(O. N-ch) Szpitala w Warszawie, gdzie był leczony
w okresie 28.05 - 08.06.2011 r.
Kwalifikacja do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (ORN CKR) odbyła się w 10-tej dobie leczenia chorego w O. N-ch. Z przekazanych
informacji wynikało, że przed leczeniem operacyjnym u chorego występował głęboki niedowład
czterokończynowy. W wyniku zastosowanego
postępowania doszło do poprawy stanu neurologicznego. W karcie informacyjnej zawarto opis
leczenia operacyjnego, wskazania dotyczące
leczenia farmakologicznego i zaopatrzenia ortopedycznego. Umieszczono wpis o braku odleżyn
i infekcji (Ryc.1.).
i C5/C6 cechy stenozy zwyrodnieniowej spowodowanej uciskiem rdzenia kręgowego przez wypukliny krążków m/k z towarzyszącą osteofitozą
oraz przerostem w stawach m/k. Na poziomie
C5/C6 w przykrążkowych częściach trzonów cechy obrzęku szpiku oraz uszkodzenia krążka m/k.”
(Ryc.2.).
Badanie MRI 03.06.2011: „Stan po stabilizacji
na poziomach C4-C5 i C5-C6. Nie stwierdza się
krwiaka w świetle kanału kręgowego. Na poziomie C4-C5 i C5-C6 rezerwa płynowa wokół rdzenia zniesiona. W obrębie rdzenia kręgowego od
poziomu C3/C4 do C6/C7 podwyższony sygnał
- cechy obrzęku/ mielopatii-obraz MR, jak w badaniu poprzednim.”
W dniu przewiezienia chorego do ORN CKR
stwierdzano objawy dysfunkcji jelit i pęcherza
moczowego oraz liczne zmiany skórne: maceracja naskórka dłoni, rana w trakcie gojenia przedniej powierzchni szyi po stronie prawej, otarcie
naskórka ok. łokcia prawego i lewego biodra,
podbiegnięcia krwawe na lewym przedramieniu,
odleżyny (II/III°) obu pięt, podudzi i pośladków
(Ryc.3.).
Powstało pytanie, czy wobec tak istotnych rozbieżności między przekazem danych medycznych, a stwierdzanym stanem faktycznym, chorego należy odesłać do oddziału kierującego?
Zdecydowano o przyjęciu chorego do ORN
CKR.
Ryc. 1.
Badanie MRI 28.05.2011: „W obrębie rdzenia kręgowego od poziomu C3/C4 do C6/C7 niejednorodny podwyższony sygnał w obrazach T2 zależnych i STIR mogący odpowiadać pourazowym
zmianom obrzękowym. Na poziomach C4/C5
W badaniu neurologicznym z odchyleń
stwierdzano głęboki niedowład kończyn górnych (kkgg), wiotkie porażenie kończyn dolnych
(kkdd), znacznego stopnia zaburzenia czucia powierzchniowego od poziomu C4 i czucia wibracji
od poziomu TH9 w dół obustronnie, zaburzenia
funkcji jelit i pęcherza moczowego. Chory nie był
zdolny do samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego.
W ocenie ilościowej z zastosowaniem skali ASIA wykazano 19/50 pkt w kkgg, 0/50 pkt
w kkdd (Ryc.4.). Początkowymi celami terapii było
Ryc. 2.
Łydka lewa
Pięta lewa
Pięta prawa
Pośladek
Ryc. 3.
zmniejszenie deficytów neurologicznych i funkcjonalnych, modyfikacja leczenia farmakologicznego, tak aby uzyskać zdolność chorego do posługiwania się kończynami górnymi, stabilny siad,
maksymalne możliwe usamodzielnienie, przystosowanie do wózka i wyleczenie odleżyn.
W
trakcie
hospitalizacji
w
dniach
08.06 - 28.09.2011 r. prowadzono rehabilitację
23
Przegląd Medyczny
ruchową, terapię zajęciową, fizykoterapię oraz
psychologiczną terapię wspierającą. Stosowano profilaktykę powikłań zakrzepowo-zatorowych. Modyfikowano leczenie farmakologiczne
w związku z zaburzeniami czynności jelit, infekcjami dróg moczowych i układu oddechowego,
zaburzeniami snu, pojawieniem się spastyczności
i bolesnych skurczów kończyn dolnych. W związku z obecnością odleżyn utrzymano cewnik Foley’a w pęcherzu moczowym.
Ryc.4.
Ryc.5.
W badaniu fizjoterapeutycznym przed terapią
stwierdzano: niedowład kończyn górnych, bardziej nasilony dystalnie, porażenie wiotkie kończyn dolnych. Siła mięśniowa (w skali Lovett’a):
ramienia i przedramienia 3, dłoni 2-3, mięśni kończyn dolnych 0. Pacjent leżący, brak możliwości
siadu bez oparcia (wózek ze stabilizacją głowy),
brak umiejętności: samodzielnego przemieszczania się (obrotów) w łóżku, przejścia z leżenia
do siadu, samodzielnego transferu na wózek,
przejścia z siadu do stania.
Na część strukturalną terapii składało się
wzmacnianie mięśni posturalnych, mięśni kończyn górnych i stabilizacja tułowia poprzez pozycjonowanie, ćwiczenia według metodyki PNF,
balans w siadzie (początkowo wspomagany),
a w późniejszym okresie ćwiczenia wolne i oporowe. Pobudzanie czucia proprioceptywnego
próbowano osiągnąć przez ćwiczenia równoważne, ćwiczenia według metodyki PNF oraz aproksymację. W celu poprawy funkcji kończyn dolnych stosowano pozycje ułożeniowe hamujące
reakcje stowarzyszone oraz ćwiczenia rotacyjne
i w łańcuchach zamkniętych zmniejszające napięcie spastyczne.
W części funkcjonalnej i partycypacyjnej
terapii uczono pacjenta obrotów poprzez sterowanie obręczą barkową, zmian pozycji w łóżku,
naukę samodzielnego przechodzenia do pozycji
siedzącej z leżenia poprzez leżenie bokiem i podpór na łokciu oraz naukę transferów wspomaganych i przy użyciu ślizgu (deski) do przesiadania.
Ryc.6.
24
Terapia zajęciowa, w początkowym okresie
pobytu, miała na celu poprawę funkcji kończyn
górnych oraz rozpoczęcie jakiejkolwiek samodzielnej aktywności pacjenta w czynnościach
dnia codziennego. Oddziaływania skierowane
na poprawę funkcji kończyn górnych obejmowały ćwiczenia kształtujące umiejętności chwytów
globalnych oraz zadaniowe mające na celu naukę
pronacji i supinacji przedramienia z czynną stabilizacją stawu nadgarstka. Nauka czynności dnia
codziennego zawierała zdobywanie umiejętności
samodzielnego jedzenia w pozycji siedzącej,
ubierania się i rozbierania w zakresie od pasa
w górę (t-shirt, bluza), mycia przy umywalce
w pozycji siedzącej na wózku.
Kroki milowe:
11 Po 1 tygodniu: pacjent zaczyna pomagać
podczas zmian pozycji, utrzymuje stabilnie
pozycje podporu na łokciu bokiem.
11 Po 1,5 tygodnia: pacjent zaczyna odczuwać
dotyk na KKD, a siła mięśniowa wzrasta umożliwiając ruch w odciążeniu. Niestety pojawia
się odruchowa reakcja zgięciowa KKD.
11 Po 2,5 tygodnia: poprawa siły i sprawności
manualnej lewej ręki oraz lepsza tolerancja
pozycji siedzącej. Pacjent przebywa 2-3 godziny na wózku inwalidzkim wysokim.
11 Po 8 tygodniach: pacjent zaczyna samodzielnie jeździć na wózku, a w obrębie łóżka: unosi
pośladki i wykonuje skręty tułowia w granicach 30-40º.
Do leczenia odleżyn stosowano materac przeciwodleżynowy, zmiany pozycji w obrębie łóżka
i pionizację, uzupełnianie niedoborów białkowych, laseroterapię, opracowywanie chirurgiczne,
opatrunki jałowe, hydrokoloidowe, hydrożelowe.
Opieka pielęgniarska nastawiona na leczenie
odleżyn zawierała podstawowe zasady, takie jak
regularna zmiana pozycji ciała, pielęgnacja skóry
pod kątem otarć, odparzeń, oklepywanie miejsc
narażonych na odleżyny, wymiana opatrunków,
zmiana bielizny osobistej, utrzymywania gładkiego podłoża w łóżku.
Efekty leczenia odleżyn
11 24.06.2011 r. zmniejszenie rozległości odleżyn
na łydkach i w ok. szpary pośladkowej. Nadal
odleżyny pięt i prawego pośladka. Rozległy
obszar zaczerwienienia skóry pośladków i łydek wokół odleżyn.
11 02.07.2011 r. wygojenie odleżyny okolicy szpary pośladkowej i lewego pośladka. Zmniejszenie rozległości odleżyny lewej pięty i łydki.
Odleżyna okolicy prawego pośladka sącząca
ze zmianami martwiczymi w centrum, odleżyny prawej łydki i pięty.
11 10.07.2011 r. chirurgiczne oczyszczenie odleżyn na piętach - bactigras. Pozostałe odleżyny: laseroterapia + suche opatrunki jałowe
- ale uszkadzanie tworzącej się ziarniny w trakcie ich zmiany.
11 18.07.2011 r. lewa łydka prawie zagojona. Nadal sączenie z pozostałych odleżyn - zastosowanie opatrunków Hydrocoll i PermaFoam.
Laseroterapia tylko w dni wymiany opatrunków.
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
11 25.07.2011 r. zdecydowana poprawa stanu
11
11
11
11
Funkcjonalne badanie na zakończenie pobytu wykazało wzrost siły mięśniowej kończyn
górnych do 3-4 w skali Lovett’a oraz kończyn
dolnych do 2 w skali Lovett’a. Pacjent aktywnie
pomagał podczas zmian pozycji w łóżku. Podczas przechodzenia z leżenia do pozycji siedzącej
potrzebował tylko niewielkiej pomocy. Pewnie
siedział bez podparcia pod plecy i z niewielką
pomocą dokonywał transferu łóżko-wózek-łóżko
w obie strony przy użyciu ślizgu. Pacjent samodzielnie poruszał się na wózku po równej
powierzchni. Sukcesem stała się pionizacja
wspomagana (Ryc.8.). Osiągnięto umiejętność trikowego chwytu, a tym samym niezależność w zakresie jedzenia i picia, czynny udział w ubieraniu
od pasa w dół i samodzielnie od pasa w górę, mycie w pozycji siedzącej. Pacjent otrzymał w ocenie
ilościowej w skali ASIA 35/50 pkt. w kończynach
górnych oraz 12/50 pkt. w kończynach dolnych.
skóry okolicy pośladkowej -niewielki obszar
zaczerwienienia wokół uszkodzonej skóry,
rana ziarninująca. Zmniejszenie głębokości
i rozległości pozostałych odleżyn. Opatrunki
hydrokoloidowe.
28.07.2011 r. odleżyna na pośladku: w celu
pełnego oczyszczenia opatrunek nasączany
płynem Ringera
23.08.2011 r. odleżyna pośladka prawego 2x5
cm, nieco krwawiąca, czysta, śladowa rana
na lewym podudziu, bez odleżyn na pięcie
prawej, na lewej -warstwa zrogowaciałego
naskórka. Nadal opatrunki hydrokoloidowe
i hydrożelowe (pośladek - Atrauman Ag).
05.09.2011 r. lewe podudzie - wyraźnie mniejsza rana, natomiast wokół zaczerwienienie
skóry o wym. 5x10 cm
26.09.2011 r. pośladek - ślad rany (2cm/2 mm)
(ryc.7).
Psychologiczna terapia wspierającą prowadzona
była przez cały okres pobytu w ORN. Pacjent przejawiał przedłużoną reakcję pourazową. Lęk narastał zwłaszcza w sytuacjach zmiany pozycji ciała,
uniemożliwiał układanie na brzuchu. Pacjent nie
godził się z sytuacją wynikającą z urazu.
Najważniejszym celem od początku terapii była
praca nad objawami przeżywanego lęku. Kolejno,
skupienie się na pracy nad różnicowaniem sprawowania przez pacjenta kontroli nad zaistniałą
sytuacją po urazie. Jednocześnie ukierunkowanie
na podejście zadaniowe przyczyniające się do
efektywnej rehabilitacji, przy zobiektywizowanym
rozumieniu własnej sytuacji zdrowotnej. Nieodłącznym elementem terapii było przepracowanie
Podudzie
Pięta lewa
Pięta prawa
Pośladek
Ryc.8.
potrzeb, przekonań w powiązaniu z dynamiką
możliwych zmian, przy wspieraniu realistycznej oceny, ograniczeń i niemożności podołania
zadaniom.
Uzyskana poprawa stanu zdrowia nie umożliwiała
pacjentowi w pełni samodzielnego funkcjonowania. Jednak stworzony konstruktywny plan postępowania został przeniesiony na grunt domowy
i przyczynił się do uzyskiwania dalszych pozytywnych efektów (Ryc.9.).
Pacjent nauczył się radzić sobie z objawami gwałtownego przeżywania smutku, gniewu, złości,
żalu uwzględniając potrzeby, oczekiwania, możliwości, w powiązaniu z dynamiką możliwych
zmian. Zaczął uświadamiać sobie i realnie oceniać zdarzenia oraz ich konsekwencje zdrowotne.
W pracy nad lękiem pomocne było budowanie
wiary pacjenta w podzielenie etapów rehabilitacji na bardzo drobne etapy, pomocne w doświadczaniu czytelności efektu. Pacjent nabrał
przekonania o możliwości sprawowania kontroli
w determinowaniu pozytywnych zmian w procesie zdrowienia. Analizował poszczególne ćwiczenia z rehabilitacji indywidualnej, poszczególne
elementy ćwiczeń konfrontował z konkretnymi
dolegliwościami. Podczas psychoterapii pacjent
nauczył się obserwować u siebie stan napięcia
psychicznego, który często prowadził do przykurczy. Wprowadzono Wprowadził techniki relaksacyjne prowadzące do zmniejszania napięcia
mięśniowego.
Pacjent nauczył się tworzyć elastyczny plan
działania dostosowany do zmieniającego się stanu zdrowia. Pod koniec terapii, we współpracy
z żoną, realizował plany mieszkaniowe, dalszej rehabilitacji, zawodowe i zainteresowań artystycznych.
Ryc. 7.
25
Przegląd Medyczny
Chora z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego.
Lek. med. Małgorzata Preś-Jachimowska, dr n. med Lidia Darda-Ledzion, mgr Katarzyna Seta, mgr Ewa
Urbańska, Grzegorz Patyna
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
62-letnia pacjentka obciążona nadciśnieniem tętniczym, wieloletnim leczeniem psychiatrycznym
z powodu objawów lękowych, depresyjnych,
agorafobii, bez nałogów, w dniu 28.06.2011 r.
została przyjęta do Oddziału Neurologicznego
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie z powodu postępującego od kilku dni osłabienia siły mięśniowej kończyn dolnych, trudności w poruszaniu,
poprzedzonych drętwieniem i zaburzeniami czucia powierzchniowego. W początkowym okresie
występowania objawów pacjentka była konsultowana w Izbie Przyjęć jednego z warszawskich
szpitali, skąd została odesłana z sugestią podłoża
nerwicowego dolegliwości.
W badaniu neurologicznym przy przyjęciu
do Oddziału Neurologicznego stwierdzano: duszność spoczynkową, zaburzenia mowy o typie
dyzartrii, dysfagię, głęboki niedowład czterokończynowy typu wiotkiego. Szybkie narastanie niewydolności oddechowej było powodem leczenia
w Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.
Konieczne było stosowanie wentylacji mechanicznej. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
wykazało rozszczepienie białkowo-komórkowe.
W badaniu elektromiograficznym stwierdzono
demielinizacyjne uszkodzenie pni nerwów obwodowych. Badanie CT głowy uwidoczniło hipodensyjne ogniska naczyniopochodne w strukturach
głębokich obu półkul mózgu.
Na podstawie przebiegu klinicznego oraz wykonanych badań dodatkowych rozpoznano
ostrą zapalną polineuropatię demielinizacyjną.
Do leczenia włączono immunoglobuliny. Zmodyfikowano także leczenie farmakologiczne zgodnie
z sugestiami konsultującego psychiatry, który
rozpoznał zaburzenia nerwicowe lękowo-depresyjne.
W dniu 27.07.2011 r. pacjentka została przewieziona do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
CKR w Konstancinie. W badaniu neurologicznym
przy przyjęciu stwierdzało się: znacznego stopnia wiotki niedowład czterokończynowy, z większym nasileniem w kończynach dolnych (w skali
Loveta 0-1 pkt.), brakiem odruchów głębokich,
zaburzenia czucia powierzchniowego w obrębie
26
dystalnych części kończyn, brak możliwości samodzielnej zmiany pozycji w łóżku, przejścia
do pozycji siedzącej, aktywnego siadu bez podparcia, samodzielnego transferu na wózek, bez
możliwości przejścia z siadu do pozycji stojącej.
Cele rehabilitacji modyfikowano w miarę poprawy stanu neurologicznego i funkcjonalnego
chorej. Prowadzono indywidualną fizjoterapię,
ćwiczenia w odciążeniu kończyn górnych i dolnych, terapię zajęciową. Pacjentka była także objęta terapią psychologiczną z powodu znacznie
nasilonych objawów nerwicowych.
W pierwszych dniach pobytu pacjentka przejawiała wzmożone negatywne emocje: płaczliwość,
rozdrażnienie, lęki. Domagała się wzmożonej
opieki nad sobą. W pierwszym kontakcie terapeutycznym pacjentka nadużywała pojęć diagnostyki psychologicznej. Próbowała oceniać w kategoriach pojęć diagnostycznych różne działania
i zachowania swojego aktualnego pobytu. Zmieniała nieświadomie znaczenie różnych działań
i zachowań z niekorzyścią dla siebie.
Początkowym zadaniem terapeutycznym było
spowodowanie, aby pacjentka przeszła z nadużywania terminologii naukowej do nazywania
wprost emocji i zachowań. Dzięki temu nauczyła
się mówić wprost o swoich potrzebach, oczekiwaniach, odczuciach, co usprawniło terapię. Drugim celem była poprawa rozumienia doświadczanych uczuć lęku, gniewu, rozumienia objawów
depresji. Kolejnym celem była praca nad zmianą
oczekiwań w stosunku do samej siebie. Następnie należało zwiększyć umiejętności społeczne
w zakresie zwiększenie asertywności w różnych
dziedzinach życia pacjentki.
Proces terapeutyczny był skoncentrowany
na pracy z zasobami i mechanizmami obronnymi, co bardzo motywowało pacjentkę do podejmowania wysiłków. W wyniku terapii nastąpiło
zmniejszenie objawów depresji, zwiększenie
przejawów asertywności i umiejętności społecznych. Pacjentka uświadamiała sobie swoje
potrzeby w sytuacjach lęku, depresji. Rozwinęła
zrozumienie samooceny, autoekspresji i potrzeb.
Ukierunkowała interpretacje emocji na rzeczywistość zewnętrzną. Przepracowała aktualne
mechanizmy obronne utrudniające proces rehabilitacji. Lepiej kontrolowała zachowania impulsywne, konstruktywnie radziła sobie z lękiem.
Nauczyła się modulować swoje zachowania
uczuciowe. Zaczęła realistycznie oceniać ograniczenia i niezdolność podołania zadaniom. Urealniła przekonania dotyczące procesu zdrowienia
i rehabilitacji. Nauczyła się doświadczać relacji
pacjent – lekarz jako najbardziej sprzyjającej procesowi zdrowienia.
Rehabilitacja ruchowa i terapia zajęciowa
W początkowym okresie pobytu pacjentka była
całkowicie zależna od otoczenia. W wyniku zaburzeń ortostatycznych była w stanie utrzymać pozycję niską pionową, siedząc w wysokim wózku
maksymalnie do 10 minut.
Celami krótkoterminowymi terapii (3-6 tygodni)
było:
11 profilaktyka przeciwodleżynowa,
11 profilaktyka drzewa oskrzelowego,
11 utrzymanie pełnych zakresów biernego
ruchu,
11 zwiększenie siły mięśniowej głównie tułowia
i kończyn górnych,
możliwe usamodzielnienie
pacjenta,
11 przystosowanie do wózka.
11 maksymalne
Celami długoterminowymi (od 6-go tygodnia)
było:
11 zwiększenie siły i wydolności chorego,
11 chód po zróżnicowanym terenie, pokonywanie schodów,
11 poprawa równowagi i koordynacji ruchowej.
W terapii na płaszczyźnie strukturalnej zastosowano:
11 metodę PNF, NDT-Bobath.
Dzięki zastosowanym metodom utrzymano
pełen bierny zakres ruchu w stawach, a także
wzmocniono tułów, jak i kończyny górne. W wyniku wzmocnieniu tułowia i przenoszonego napięcia z kończyn górnych uzyskano zwiększenie
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
siły mięśniowej w kończynach dolnych. Wykorzystywano stół pionizacyjny w celu poprawy funkcji
układów oddechowego, krążenia, kostno-stawowego itd.
Poprzez stosowanie oklepywania, ćwiczeń oddechowych, pozycji przeciwodleżynowych, uniknięto powikłań ze strony układu oddechowego,
jak i powstania odleżyn.
W terapii na płaszczyźnie funkcjonalnej (ryc1.)
pracowano nad:
11 nauką obrotów na boki,
11 nauką przechodzenia do pozycji siedzącej,
11 nauką transferów (łóżko –wózek – krzesło –
toaleta - wózek),
11 nauką chodu (wg metodologii PNF od pra-
w zakresie ogólnej sprawności ruchowej oraz
stanu psychicznego. Pacjentka została wypisana
do domu dnia 19.10.2011 r. z niewielkiego stopnia niedowładem kończyn dolnych, głównie dystalnym, ze skarpetkowymi zaburzeniami czucia
powierzchniowego, poruszająca się samodzielnie
na krótkich dystansach, na dłuższych - przy pomocy balkonika. Zalecono kontynuację aktywności fizycznej w celu podtrzymania i doskonalenia
uzyskanych wyników jakimi były:
11
11
11
11
niezależność od środowiska zewnętrznego,
stabilny tułów i mobilne kończyny,
siła mięśniowa wzrosła do 4 w skali Lovetta,
chód przy pomocy kiji Nordic-Walking
na dłuższych dystansach,
11 pełna samodzielność podczas czynności dnia
codziennego.
cy w pozycjach niskich po siad i pozycje
wysoka),
11 czynnościami dnia codziennego (mycie, jedzenie, ubieranie itd.).
W ramach terapii zajęciowej oddziaływania skierowane były na poprawę funkcji prawej kończyny
górnej w zakresie małej motoryki. Były to:
11 trening czynności pisania,
11 ćwiczenia kształtujące umiejętności chwytów
precyzyjnych,
11 ćwiczenia czynności manipulacyjnych,
11 ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
11 ćwiczenia logiczne o charakterze ruchowym.
W wyniku prowadzonej kompleksowej rehabilitacji (Ryc.2.) uzyskano znaczną poprawę
stanu
funkcjonalnego
pacjentki
Ryc.2.
Ryc.1.
27
INNOWACYJNE SYSTEMY TERAPEUTYCZNE
szybsza regeneracja
• przewlekłej niewydolności żylnej • miażdżycy zarostowej tętnic
• zespołu pozakrzepowego • owrzodzeń • obrzęków • urazów
Opatentowana metoda terapeutyczna
• Innowacyjna metoda terapii
służąca do poprawy krążenia
żylnego i limfatycznego •
Szerokie zastosowanie w
terapii obrzęków i stanów
pourazowych oraz po zabiegach chirurgicznych • Profilaktyka przeciwzakrzepowa
• Udowodnione skrócenie
czasu regeneracji po wysiłku
i poprawa wydolności.
Opatentowana metoda terapeutyczna
mięśnie gładkie
(tunica media)
zastawki
Stymulacja
Bodyflow™
NOWOCZESNA TERAPIA ZMIENNYM, PRZERYWANYM PODCIŚNIENIEM,
SZCZEGÓLNIE POLECANA W PRZYPADKACH:
Elektrostymulacja
mięśni gładkich
Stymulacja
Bodyflow™
Wykorzystanie osiągnieć medycyny kosmicznej
dla flebologii, angiologii i rehabilitacji
tunica
intima
tunica
externa
krew
Bodyflow® stymuluje mięśnie gładkie w żyłach
i arteriach oraz pobudza przepływ limfy
zapewniając lepsze krążenie i drenaż limfatyczny.
Jedyny na świecie elektrostymulator mięśni gładkich.
P. H. HAS-MED
Bielsko-Biała ul. Młyńska 20
[email protected]
tel: +48 33 812 29 64
www.hasmed.pl
tel/fax: +48 33 812 31 79
WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
Notatki
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie jest ośrodkiem, który od ponad 30 lat
specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Z myślą o pacjentach wymagających interwencji
chirurgicznej uruchomiliśmy nowoczesny Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa, stanowiący
dopełnienie naszej oferty leczniczej.
Zakres usług:
REUMOORTOPEDIA
CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA
11 Wszczepienie endoprotezy
11 Stosujemy nowoczesne, małoinwazyjne
ARTROSKOPIA
(alloplastyka) stawu biodrowego,
kolanowego, stawów śródręcznopalcowych ręki.
metody operacji dyskopatii kręgosłupa
m.in.:
11 Artroskopia lecznicza stawu
11 Endoskopowe usunięcie jądra
11 Operacje korekcyjne rąk, łokci, kolan,
miażdżystego w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa metodą
Endospine.
11 Rekonstrukcja artroskopowa więzadła
stóp zniekształconych przez proces
zapalny.
11 Operacje profilaktyczne
i rekonstrukcyjne ścięgien:
tenosynowektomie prostowników
i zginaczy palców, rekonstrukcje
zerwanych ścięgien.
11 Operacje zespołów uciskowych nerwów
11 Przezskórne usunięcie dysku
kolanowego, barkowego i innych.
krzyżowego przedniego/tylnego.
11 Artroskopowe zszycie stożka rotatorów
stawu barkowego.
lędźwiowego – nukleoplastyka
technologią Coblation.
11 Oferujemy również klasyczne metody
leczenia chirurgicznego schorzeń
kręgosłupa.
obwodowych (zespół cieśni nagarska
i inne).
Operacje wykonują renomowani lekarze specjaliści posiadający bogate doświadczenie kliniczne. W Oddziale pracują także
wysoko wykwalifikowane pielęgniarki oraz dyplomowani fizjoterapeuci.
Oferujemy kompleksową opiekę medyczną obejmującą: konsultację lekarską, przygotowanie do operacji, przeprowadzenie operacji,
opiekę pooperacyjną oraz wczesną rehabilitację, którą można kontynuować w wybranej placówce CKR.
Projekt uruchomienia bloku operacyjnego przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. (dawne Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.)
uzyskał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1 250 000 PLN w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 - Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez inwestycje.
Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa CKR
ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin, tel. (22) 703 04 36, 503 002 503
www.ckr.pl
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
zaprasza do korzystania z usług leczniczo
– rehabilitacyjnych w Filiach oraz w
przychodni patronackiej.
Oferujemy porady lekarzy – specjalistów
oraz rehabilitację w pełnym zakresie
(kinezy i fizykoterapia).
Dane teleadresowe:
Filia nr 2
Przychodnia Rehabilitacyjna
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel. (22) 826 63 18
Filia nr 3
Przychodnia Rehabilitacyjna
ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
tel. (71) 79 84 929, 79 84 930
Filia nr 4
Zakład Rehabilitacji
ul. Majdańska 12, 04-088 Warszawa
tel. (22) 612 02 01, (22) 612 46 45
Filia nr 5 - Przychodnia
Ortopedyczno - Rehabilitacyjna
ul. KEN 93, 02-722 Warszawa
tel. (22) 335 07 30
Przychodnia patronacka:
NZOZ MEDIKAR Przychodnia
Rehabilitacyjna
ul. Sielecka 22, 00-738 Warszawa
tel. (22) 880 90 01, 880 91 33
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin, tel. (22) 703 00 00
www.ckr.pl
Download