Załącznik Nr 7

advertisement
Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR ….................………..
zawarta w Otwocku w dniu ................................................................ pomiędzy
Beneficjentem/ Nabywcą: Województwem Mazowieckim ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
NIP: 113-24-53-940, poprzez jednostkę realizującą projekt/ płatnikiem; Mazowieckim Zespołem
Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, w
imieniu którego działa:
1. Dyrektor - Sylwester Chołast
2. Główna Księgowa - Grażyna Sokołowska,
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
….….., zwanym dalej Wykonawcą,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na wykonanie zadania prace dotyczące ochrony ex situ i in situ
chronionych gatunków flory Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wykonywane w ramach
projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - Zadanie nr 2:
Czynna ochrona rzadkich, chronionych gatunków flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), zawarta została umowa o
następującej treści:
1.
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:
wykonania prac terenowych i laboratoryjnych (w tym stworzenie i utrzymywanie lokalnego
banku genów) związanych z czynną ochroną in situ i ex situ wszystkich występujących na
obszarze NPK populacji 10 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju –
wpisanych do Polskiej czerwonej księgi roślin i/lub Czerwonej listy roślin naczyniowych w
Polsce, są to: gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum), goryczuszka gorzkawa
(Gentianella amarella), storczyk kukawka (Orchis militaris), starodub łąkowy (Ostericum
palustre), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), wielosił błękitny (Polemonium caeruleum),
pszeniec grzebieniasty (Melampyrum cristatum), leniec bezpodkwiatkowy (Thesium
ebracteatum), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) i zaraza błękitnawa (Orobanche
coerulescens).
1
2. Szczegółowy zakres prac określa Załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.
3. Prace opisane w §1 ust. 1 i 2 zostaną zakończone corocznym raportem. Szczegółowy zakres
raportu w poszczególnych latach umowy określa Załącznik nr 2 do umowy. Raport zostanie
przekazany Zamawiającemu corocznie na nośniku elektronicznym oraz w formie papierowej w
trzech egzemplarzach.
4. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy do wykorzystania sprzęt i materiały
niezbędny do realizacji §1 ust. 1 i 2 znajdującego się na wyposażeniu laboratorium na terenie
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Z chwilą wydania sprzętu i
materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność wobec Zamawiającego związaną z
niebezpieczeństwem utraty lub
uszkodzenia tych rzeczy. Wykonawca zobowiązany jest także bezzwłocznie zawiadomić
Zamawiającego o każdych zdarzeniach wywołujących konieczność dokonania serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjny, naprawy lub wymiany ww. rzeczy.
5. Wykonawca oświadcza, że zadanie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zasadami współczesnej wiedzy, przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w
czynnościach danego rodzaju oraz, że posiada kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania
zadań określonych w umowie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą z
dnia ................, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy i Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy pomocy eksperta/ów
z tytułem naukowym minimum doktora nauk przyrodniczych w specjalności botanik, tj.:
1) ……………………..……………… - tel. kontaktowy …….……….….
2) ……………………..……………… - tel. kontaktowy …….……….….
8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania umowy wymagane
przepisami prawa zezwolenia na wykonywanie prac określonych w §1 z GDOŚ i RDOŚ w
Warszawie lub innych wymaganych podmiotów na terenie województwa mazowieckiego.
§2
Termin realizacji zamówienia
1.
2.
3.
4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony. Ustala się datę rozpoczęcia zadania na dzień
podpisania umowy oraz datę wykonania umowy na dzień 31 maja 2019 r.
§3
Wynagrodzenie
Strony ustalą wynagrodzenie za wykonanie wymienionych w §1 prac w wysokości
.......................... zł brutto (słownie: ...............................złotych brutto), w tym należny podatek
VAT w wysokości .................... zł (słownie.....................złotych).
Strony ustalają, że wszystkie podatki i opłaty z tytułu realizacji umowy obciążają Wykonawcę, w
tym składki ZUS-koszt pracodawcy, o ile wystąpią będą potrącane z wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni na nr rachunku bankowego Wykonawcy
nr:........................................................................................................................................................,
po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wypełnionego dowodu
księgowego, wraz z oświadczeniem, że wykonany przedmiot umowy jest wolny od wad oraz po
sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego należyte wykonanie części
umowy za dany rok, którego dotyczy płatność.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wypłacenia wynagrodzenia w przypadku nie otrzymania
2
dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, bez obowiązku naprawienia
wynikłej szkody po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia wad w realizacji części umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę w
terminie nie dłuższym jak w ciągu 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego dowodu
księgowego, o którym mowa w ust. 3, do usunięcia wad.
6. Termin usunięcia uchybień nie może być dłuższy jak 14 dni od dnia, kiedy Wykonawca otrzyma
pisemne wezwanie do usunięcia wad o których mowa w ust. 5.
7. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego
złożenia dowodu księgowego, o którym mowa ust. 3, a termin płatności wynagrodzenia biegnie od
początku.
8. Przed wypłatą każdej transzy, określonej w ust. 11 Zamawiający dokona protokolarnego odbioru
wykonanych robót objętych umową.
9. Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia przelewu w banku prowadzącym rachunek
Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega, że płatność ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym
Zamawiającego w danym roku budżetowym.
11. Przewiduje się wypłatę wynagrodzenia w corocznych transzach za wykonanie części zamówienia
za lata 2017 - 2019 zgodnie ze Szczegółowym zakresem raportu w poszczególnych latach umowy
- Załącznik nr 2 do umowy. Kwota rocznej płatności wynosi: za rok 2017 - 30 %, za rok 2018 - 50
%, a za 2019 - 20 % ogólnej wartości zamówienia.
1.
2.
3.
4.
1.
§4
Gwarancja
Ustala się 2 letni okres rękojmi i roczny gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, iż w ramach rękojmi, gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad w
przedmiocie zamówienia - zauważonych i zgłoszonych przez Zamawiającego.
Wady, o których mowa w ust. 1 zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym jak
30 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
Informacje o wystąpieniu wad przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej. W
przypadku wysłania pisma faksem lub drogą elektroniczną fakt ten niezwłocznie potwierdzony
zostanie poprzez wysyłanie oryginału pisma listownie. Powyższy sposób korespondencji dotyczy
również Wykonawcy.
§5
Kary umowne
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają odpowiedzialność na
zasadzie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w § 2 - w
wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2 % całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
§6
Odstąpienie od umowy
3
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
zrealizowanej do dnia odebrania przedmiotowej informacji od Zamawiającego.
§7
Zmiany umowy
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy – art. 144 ust. 1 ustawy, w następującym zakresie i przy
wystąpieniu określonych warunków:
1) zmiana stawki VAT – w sytuacji zmiany stawki VAT wynikającej ze zmian
obowiązujących przepisów,
2) zmiana osób wykonujących zamówienie (ekspertów) – w sytuacji kiedy zmiana ta będzie
spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie
tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w umowie muszą spełniać wymagania
zawarte specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) zwiększenie liczby osób wykonujących zamówienie (ekspertów) – w sytuacji kiedy zmiana
ta będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu
zamówienia. Wskazane osoby muszą spełniać wymagania zawarte specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
4) terminu wykonania zamówienia, w przypadku zmian w terminie realizacji projektu,
niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego
5) warunkiem dokonania zmian wskazanych w pkt 2-4 jest:
a) niezwłocznie zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałej okoliczności oraz złożenie na
piśmie wniosku do zawierającego:
- opis i ewentualne udokumentowanie okoliczności, której zmiana dotyczy wraz z
uzasadnieniem;
- propozycję zmiany, która musi być korzystna dla Zamawiającego i nie może być mniej
korzystna niż określona w ofercie na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) ocena przez Zamawiającego proponowanych zmian i podjęcie decyzji o ich słuszności.
c) podpisanie aneksu do umowy.
§8
Prawa autorskie
1. Na mocy niniejszej umowy, z chwilą odbioru i zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i
przeróbek, w tym również do wykorzystywania w części lub w całości przedmiotu umowy.
3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać przedmiot umowy bez oznaczania ich
imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z
uzyskanych zezwoleń.
§9
Postanowienia dodatkowe
1. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezpośrednio współpracuje z
następującymi pracownikami Zamawiającego:
Sylwester Chołast – tel. 22 779 26 94, e-mail: [email protected]
Robert Belina – tel. 22 779 26 94, e-mail: [email protected]
4
Jolanta Brzezik - tel. 22 779 26 94, e-mail: [email protected]
Ewa Sychut-Czapla - tel. 25 644 13 71, e-mail: [email protected]
Pracownikom tym przysługuje prawo nadzoru postępu prac oraz dokonania odbioru przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1, informując pisemnie o
zmianie Wykonawcę w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany.
3. Osobą, ze strony Wykonawcy, do bieżącego kontaktu podczas realizacji przedmiotu zamówienia
jest
…………………………………… mail: ………………, telefon …………………...
§10
Tajemnica umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, z wyjątkiem
powszechnie dostępnych, o jakich dowiedział się przy wykonaniu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że materiały i sprzęt przekazane przez Zamawiającego, o których mowa
w §1 ust. 2 i 3, wykorzystane zostaną tylko do wykonania przedmiotu umowy, a po
wykorzystaniu zostaną zwrócone Zamawiającemu oraz trwale usunięte ze wszystkich nośników
użytkowanych przez Wykonawcę.
§11
Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zadania na zasadach określonych
w art. 36b i art. 36ba Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Usługi będą wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego,
wobec powyższego Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi.
§12
Inne postanowienia
1. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 Szczegółowy zakres raportu w poszczególnych latach umowy .
5
3. Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 2 do umowy. Szczegółowy zakres raportu w poszczególnych latach umowy.
Rok 2017
Typ zadania
I.
Ochrona in situ
1.
Ocena stanu populacji i
zaprojektowanie
zabiegów ochronnych.
II.
Ochrona ex situ
1.
Zbiór nasion i
materiałów do banku
genów i namnożeń in
vitro.
Zakres prac
Spodziewane efekty
Inwentaryzacja i monitoring
wszystkich zinwentaryzowanych oraz
ewentualnych nowo odkrytych
populacji. Na każdym stanowisku
określenie następujących parametrów
populacji: liczebność, struktura
wiekowa, rozrodczość, śmiertelność,
stopień opanowania przez patogeny.
Określenie stanu siedliska i
zdiagnozowanie zagrożeń. W oparciu o
uzyskane dane dla każdej populacji
zaprojektowanie niezbędnych
zabiegów ochronnych mających na
celu poprawę lub utrzymanie dobrego
stanu siedlisk. Ponadto określenie
możliwości i potrzeb odbudowy
populacji szczątkowych oraz
wzmocnienia populacji o niewielkiej
liczebności.
Raport zawierający
szczegółowe informacje o
stanie wszystkich znanych
populacji gatunków objętych
programem.
Zbiór nasion - w każdej populacji z
roślin objętych programem należy
zebrać owoce, z co najmniej 30%
osobników (przy czym z jednej rośliny
nie wolno zebrać więcej niż 25%
dojrzałych owoców, w przypadku
gnidosza królewskiego i storczyka
kukawki po 1 owocu z osobnika). W
populacjach o bardzo małej liczebności
lub będących w złej kondycji oprócz
zbioru niewielkiej ilości nasion z każdej
owocującej rośliny (1-2 dojrzałe
Uzyskanie zróżnicowanego
genetycznie materiału, którego
część zostanie zabezpieczona
w banku genów (około 75%
nasion z każdej rośliny),
pozostałe nasiona i tkanki
należy wykorzystać do
namnażania gatunków.
Plan zabiegów ochronnych
oraz potrzeb i optymalnych
metod (wysiew nasion,
wprowadzanie młodych roślin
wyhodowanych z nasion lub z
namnożeń in vitro
pochodzących z wzmacnianej
populacji) zwiększenia
liczebności populacji ogólnej
(na terenie NPK) każdego z
gatunków do min. 300
osobników, przy minimalnej
wielkości poszczególnych
subpopulacji wynoszącej min.
30 osobników
6
owoce) pozyskanie tkanek, które
posłużą do namnażania in vitro.
2.
Stworzenie i
prowadzenie lokalnego
banku genów.
Wszystkie gatunki objęte programem
należą do ginących składników flory
polskiej, a dwa: starodub łąkowy i
leniec bezpodkwiatkowy są gatunkami
ważnymi dla Wspólnoty Europejskiej
(wymienione w dyrektywie
siedliskowej). Celem ochrony jest
zabezpieczenie pełnej puli genowej
tych ginących gatunków w lokalnym
banku genów i uprawie zachowawczej.
Oprócz roślin objętych programem w
banku należy zabezpieczyć pulę
genową innych zagrożonych gatunków
roślin NPK. W laboratorium nasiona z
każdej rośliny należy poddać selekcji w
celu odrzucenia nasion niedojrzałych,
zdeformowanych lub uszkodzonych
przez patogeny (wszystkie informacje
należy zamieścić w bazie danych),
wyselekcjonowane nasiona należy
wysuszyć i w stanie suchym
przechowywać w odpowiednio
zaetykietowanych pojemnikach w
temperaturze -20°C. Należy
przeprowadzać regularne kontrole
żywotności i siły kiełkowania nasion –
pierwsza kontrola po 3 miesiącach od
zamrożenia. Wyhodowane w ramach
kontroli siewki należy przenieść do
upraw zachowawczych lub po
odpowiednim zahartowaniu wysadzić
na obszarze zajmowanym przez
populację, z której nasiona pochodzą.
Stworzenie trwałego banku
genów zagrożonych roślin
NPK. Stworzenie i prowadzenie
pełnej dokumentacji – bazy
danych zawierającej wszystkie
informacje o
przechowywanych nasionach
(łącznie z fotografiami
wykonanymi spod mikroskopu
stereoskopowego): dla
każdego gatunku, populacji i
rośliny – data zbioru, liczba
wszystkich nasion, liczba
nasion uszkodzonych, liczba
nasion prawidłowych, liczba
nasion przechowywanych w
niskich temperaturach; daty i
efekty przeprowadzonych
kontroli kiełkowania, liczba
uzyskanych siewek i
informacje o ich rozwoju i
przeznaczeniu (uprawa
zachowawcza, wysadzenie w
warunkach naturalnych).
3.
Uzyskanie roślin do
nasadzeń w terenie –
uprawa z nasion i
namnożeń in vitro.
Należy opracować skład pożywek do
kiełkowania i uprawy gatunków
półpasożytniczych (gnidosza
królewkiego i leńca
bezpodkwiatkowego) oraz ich
skutecznego wprowadzania do
środowiska. Konieczne jest także
opracowanie pożywki do
bezmikoryzowego kiełkowania nasion
Liczba uzyskanych sadzonek
poszczególnych gatunków
zależna od potrzeb
określonych w planach zadań
ochronnych.
7
storczyka kukawki.
Kiełkowanie nasion i pierwsze etapy
rozwoju siewek należy przeprowadzić
w ściśle kontrolowanych
laboratoryjnych warunkach o
precyzyjnie zaprogramowanych w
komorach fitotronowych, wahaniach
temperatury, fotoperiodach (dzień –
noc) i wilgotności powietrza. Starsze
siewki można przenieść na regały
fitotronowe, zapewniające roślinom
natężenie światła i długość dnia
zbliżoną do warunków naturalnych. W
przypadku populacji, z których zbiór
nasion będzie niewystarczający lub
niemożliwy zostanie zastosowana
procedura namnażania in vitro, młode
rośliny będą poddane takim samym
procedurom uprawy, jak osobniki
uzyskane z nasion.
Rok 2018
Typ zadania
I.
Ochrona in situ
1.
Ocena stanu populacji i
zaprojektowanie
zabiegów ochronnych.
Zakres prac
Spodziewane efekty
Monitoring wszystkich
zinwentaryzowanych populacji. Na
każdym stanowisku określenie
parametrów populacji: liczebność,
struktura wiekowa, rozrodczość,
śmiertelność, stopień opanowania
przez patogeny. Określenie stanu
siedliska i zdiagnozowanie zagrożeń. W
oparciu o uzyskane dane dla każdej
populacji zaprojektowanie corocznych
niezbędnych zabiegów ochronnych
mających na celu poprawę lub
utrzymanie dobrego stanu siedlisk.
Weryfikacja danych z roku
poprzedniego odnośnie możliwości i
potrzeb odbudowy populacji
szczątkowych oraz wzmocnienia
populacji o niewielkiej liczebności
Raport zawierający zestawione
dane z monitoringu
krótkoterminowy (roczny) plan
zabiegów ochronnych
zawierający uaktualnione
informacje dotyczące potrzeb i
optymalnych metod
zwiększenia liczebności
populacji.
8
poprzez wprowadzanie młodych
osobników wyhodowanych metodami
ex situ z materiału pozyskanego z
zasilanej populacji.
2.
Zwiększanie liczebności
populacji zanikających i
reintrodukcje.
Wprowadzanie roślin wyhodowanych
w warunkach laboratoryjnych:
dosadzanie młodych osobników w
populacjach o małej liczebności i
obniżonej kondycji reintrodukcje w
miejscach historycznego
występowania o ile zachowały się
siedliska w dobrym stanie.
Wysadzenie ok. 40%
przewidzianych do wysadzenia
sadzonek
3.
Monitoring efektów.
Przeprowadzenie badań nad
przeżywalnością i wzrostem
posadzonych roślin.
Cząstkowy raport, w którym
określone zostaną potrzeby
nasadzeń uwzględniające
przeżywalność roślin.
II.
Ochrona ex situ
1.
Zbiór nasion i
materiałów do banku
genów i namnożeń in
vitro.
Zbiór nasion (podobnie jak w roku
2017) - w każdej populacji z roślin
objętych programem zbiór owoców, z
co najmniej 30% osobników (przy czym
z jednej rośliny nie wolno zebrać
więcej niż 25% dojrzałych owoców, w
przypadku gnidosza królewskiego i
storczyka kukawki po 1 owocu z
osobnika). W populacjach o bardzo
małej liczebności lub będących w złej
kondycji oprócz zbioru niewielkiej
ilości nasion z każdej owocującej
rośliny (1-2 dojrzałe owoce)
pozyskanie tkanek, które posłużą do
namnażania in vitro.
Uzyskanie zróżnicowanego
genetycznie materiału, którego
część zostanie zabezpieczona
w banku genów (około 75%
nasion z każdej rośliny),
pozostałe nasiona i tkanki
należy wykorzystać do
namnażania gatunków.
2.
Prowadzenie lokalnego
banku genów.
W laboratorium nasiona z każdej
rośliny należy poddać selekcji w celu
odrzucenia nasion niedojrzałych,
zdeformowanych lub uszkodzonych
przez patogeny (wszystkie informacje
należy zamieścić w bazie danych),
wyselekcjonowane nasiona należy
wysuszyć i w stanie suchym
Prowadzenie trwałego banku
genów zagrożonych roślin
NPK. Prowadzenie pełnej
dokumentacji – bazy danych
zawierającej wszystkie
informacje o
przechowywanych nasionach
(łącznie z fotografiami
9
3.
Uzyskanie roślin do
nasadzeń w terenie –
uprawa z nasion i
namnożeń in vitro.
przechowywać w odpowiednio
zaetykietowanych pojemnikach w
temperaturze -20°C. Należy
przeprowadzać regularne kontrole
żywotności i siły kiełkowania nasion –
pierwsza kontrola po 3 miesiącach od
zamrożenia, kolejne co 10 lat.
Wyhodowane w ramach kontroli
siewki należy przenieść do upraw
zachowawczych lub po odpowiednim
zahartowaniu wysadzić na obszarze
zajmowanym przez populację, z której
nasiona pochodzą.
wykonanymi spod mikroskopu
stereoskopowego): dla
każdego gatunku, populacji i
rośliny – data zbioru, liczba
wszystkich nasion, liczba
nasion uszkodzonych, liczba
nasion prawidłowych, liczba
nasion przechowywanych w
niskich temperaturach; daty i
efekty przeprowadzonych
kontroli kiełkowania, liczba
uzyskanych siewek i
informacje o ich rozwoju i
przeznaczeniu (uprawa
zachowawcza, wysadzenie w
warunkach naturalnych).
Kontynuacja uprawy roślin wg
wcześniej opisanej metodyki
Liczba uzyskanych sadzonek
poszczególnych gatunków
zależna od potrzeb
określonych w raportach z lat
2017 i 2018.
Zakres prac
Spodziewane efekty
Rok 2019
Typ zadania
I.
Ochrona in situ
1.
Raport końcowy.
Szczegółowy raport końcowy
zawierający dane o dynamice populacji
zebrane z raportów rocznych oraz
prognozy i plan działania na przyszłość.
Dokument zawierający
zestawienia, konkluzje,
prognozy i dokumentację
fotograficzną
2.
Zwiększanie liczebności
populacji zanikających i
reintrodukcje.
Wprowadzanie roślin wyhodowanych
w warunkach laboratoryjnych:
dosadzanie młodych osobników w
populacjach o małej liczebności i
obniżonej kondycji.
Wysadzenie 60% sadzonek
II.
Ochrona ex situ
1.
Prowadzenie lokalnego
banku genów.
Stworzony bank nasion ma charakter
trwały i musi być utrzymywany wg tej
samej metodyki także po zakończeniu
projektu
Trwały bank nasion z pełną
dokumentacją.
10
Download