Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym, 16 M sem. 4

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 – 2017/2018 (cykl kształcenia 2016/20157– 2017/2018)
Wydział Turystyki
i Rekreacji
Jednostka organizacyjna:
Kierunek:
turystyka i rekreacja
II stopień,
Kod przedmiotu:
profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów i profil
TR – M – 10
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
Rok
stacjonarne/niestacjonarne
II
Semestr
4
Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
30/15
15/8
Punkty
ECTS
3
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
obligatoryjny
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Piotr Wojdakowski.
e-mail: [email protected]
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z następujących przedmiot ów:
Podstawy organizacji i zarządzania, Prawo gospodarcze, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Produkt turystyczny.
Cele przedmiotu:
C1 – Przedstawienie specyfiki zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych aspektów ich funkcjonowania.
C2 – Doskonalenie pracy zespołowej i grupowego, kreatywnego rozwiązywania menedżerskich zagadnień problemowych w obszarze turystyki.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Identyfikuje czynniki wpływające na skuteczność strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.
K_W13
M2_W12, S2A_W06
S2A_W11
W2
Analizuje i ocenia podstawowe problemy zarządcze występujące w podmiotach funkcjonujących w branży
turystycznej.
K_W12
S2A_W02, S2A_W08
K_U13
S2A_U01, S2A_U04
Przeprowadza analizę podstawowych funkcji zarządzania w kontekście przedsiębiorstwa turystycznego.
K_U09
S2A_U07
K1
Demonstruje efekty pracy indywidualnej rozwiązując zagadnienia problemowe z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem turystycznym.
K_K09
S2A_K02
K2
Wykazuje znajomość swoich kompetencji i wie, kiedy zwrócić się do specjalistów.
K_K07
K_K02
UMIEJĘTNOŚCI
U1
U2
Interpretuje informacje z otoczenia rynkowego wpływające na działalność przedsiębiorstwa turystycznego.
KOMPETENCJE
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
1. Opracowanie konspektów w zakresie zagadnień teoretycznych stanowiących podstawę opracowania multimedialnego.
2. Stworzenie prezentacji multimedialnych obrazujących aspekty zarządzania przedsiębiorstwem z branży turystycznej i rekreacyjnej.
3. Ocena wypowiedzi prezentującej argumentację doboru przykładów rynkowych.
W1– ustrukturalizowana prezentacja, wskazana treść z zakresu przedmiotowego z merytorycznym komentarzem słownym zakończona dyskusją; egzamin
W2– ustrukturalizowana prezentacja, wskazana treść z zakresu przedmiotowego z merytorycznym komentarzem słownym zakończona dyskusją; egzamin
U1– ustrukturalizowana prezentacja, wskazana treść z zakresu przedmiotowego z merytorycznym komentarzem słownym zakończona dyskusją; egzamin
U2– ustrukturalizowana prezentacja, wskazana treść z zakresu przedmiotowego z merytorycznym komentarzem słownym zakończona dyskusją; egzamin
K1– ustrukturalizowana prezentacja, wskazana treść z zakresu przedmiotowego z merytorycznym komentarzem słownym zakończona dyskusją;
K2– ustrukturalizowana prezentacja, wskazana treść z zakresu przedmiotowego z merytorycznym komentarzem słownym zakończona dyskusją.
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Wykład konwersatoryjny z prezentacja multimedialną, ćwiczenia warsztatowe – prezentacje multimedialne, dyskusja.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Teoria zarządzania w obszarze działalności turystycznej.
Funkcje przedsiębiorstwa turystycznego.
Klasyfikacja i organizacja przedsiębiorstw turystycznych.
Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego.
Funkcje zarządzania w kontekście przedsiębiorstwa turystycznego.
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach turystycznych.
Podstawowe zasoby oraz ich rola w przedsiębiorstwie turystycznym.
Przekrojowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w sytuacji kryzysowej.
Ćwiczenia:
1. Typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych.
2. Cele działalności przedsiębiorstw turystycznych i ich klasyfikacja.
3. Makrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego.
4. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego – nabywcy, dostawcy, pośrednicy, konkurenci, instytucje finansowe.
5. Istota i cele planowania strategicznego w turystyce.
6. Metody analizy strategicznej – SWOT, BCG.
7. Rodzaje struktur organizacyjnych w turystyce.
8. Proces tworzenia kadry przedsiębiorstwa turystycznego.
9. Źródła konfliktów interpersonalnych na przykładzie przedsiębiorstw turystycznych.
10. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie turystycznym.
11. Zarządzanie procesami finansowania w turystyce.
12. Zarządzanie zmianami w turystyce – Reenginering, Lean Managment, Benchmarking, Outsoursing, Time Based Management.
13. Proces kontroli w przedsiębiorstwie turystycznym.
Forma zaliczenia:
Literatura:
Zaliczenie z oceną, egzamin
Podstawowa:
1. Bosiacki S. 2008. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Wydawnictwo AWF, Poznań.
2. Grzeganek-Więcek B., Hadzik A., Kantyka J., Maciąg J. 2011. Wieloaspektowe zarządzanie organizacjami turystycznymi i sportowymi – nowy podręcznik dla
studentów. Wydawnictwo AWF, Katowice.
3. Kowalczyk J., Srebro B., Kachniewska M. 2008. Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych. Wydawnictwo Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Warszawa.
4. Rapacz A. 2007. Przedsiębiorstwo turystyczne. Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
5. Sarnowski J., Kirejczyk E. 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Wydawnictwo Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
Griffin R. W. 2007. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
Maciąg J. 2010. System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych). Wydawnictwo AWF, Katowice.
Pender L. (red.), Sharpley R. 2008. Zarządzanie turystyką. Wydawnictwo PWE. Warszawa.
Rapacz A. (red.) 2001. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Bilans punktów ECTS (1 pkt. ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30 godz.
25 godz.
15 godz.
15 godz.
40 godz.
8 godz.
18 godz.
2 godz.
25 godz.
2 godz.
90 godz.
90 godz.
3 ECTS
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards