List intencyjny - Zywiecczyzna.pl

advertisement
List intencyjny
Pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę /pełnomocnika
…………………………………………………………………………..
Seria i nr dokumentu tożsamości osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę /pełnomocnika
reprezentujący
……..…………………………………………………………………………………………….
……..…………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres siedziby wnioskodawcy
ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „Małych Projektów” poprzez
Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj”
a
……………………………….…………………………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby / osób – Dane Partnera
…………………………………………………………………………..
Seria i nr dokumentu tożsamości osoby / osób reprezentujących Partnera /pełnomocnika
……..…………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres siedziby Partnera
oraz
(podać pozostałych partnerów w przypadku większej ilości)
……………………………….…………………………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby / osób – Dane Partnera
…………………………………………………………………………..
Seria i nr dokumentu tożsamości osoby / osób reprezentujących Partnera /pełnomocnika
……..…………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres siedziby Partnera
Artykuł 1
Przedmiotem partnerstwa pomiędzy wymienionymi wyżej
realizacja projektu pt.
podmiotami będzie
.....................................................................................................................................................,
w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację
operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach
tzw. „Małych Projektów” poprzez Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj”, który
będzie realizowany w ................................................. (proszę podać miejsce/miejsca
realizacji projektu) w okresie ...................................................................................... (proszę
wskazać termin realizacji projektu).
Artykuł 2
Współpraca Partnerów w realizacji projektu będzie polegać na .................. (proszę
podać ogólne zasady współpracy i obszary działania).
Artykuł 3
Podział obowiązków pomiędzy Partnerami przedstawia się następująco (proszę o
określenie obowiązków między Partnerami w związku z realizacją projektu i zarządzaniem, w
tym zarządzaniem finansowym oraz przepływ środków finansowych między Partnerami):
Wnioskodawca / jednostka kierująca Wnioskodawcę
1.
2.
3.
Partner / jednostka kierująca Partnera
1.
2.
3.
Pozostali Partnerzy / jednostki kierujące Partnerów
1.
2.
3.
Artykuł 4
Strony zobowiązują się do zawarcia umowy partnerskiej w razie otrzymania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „Małych Projektów”.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy list intencyjny został sporządzony w dwóch (lub więcej jeśli więcej stron),
jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem
podpisania.
…...........................................
(podpis i pieczęć Partnera/
jednostki kierującej Partnera)
....................................................
(miejscowość, data)
...................................................
(podpis i pieczęć pozostałych Partnerów/
jednostek kierujących Partnerów)
..................................................
(miejscowość, data)
…………………………………………
Czytelny podpis osoby / osób
reprezentujących Wnioskodawcę
/pełnomocnika
.....................................................
(miejscowość, data)
Download