Mechanizmy ETS w ciepłownictwie po 2013

advertisement
Mechanizmy ETS w ciepłownictwie po 2013
Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP
Dyrektywa ETS – generalne ustalenia
 coroczny „wyjściowy” ogólny przydział uprawnień w systemie będzie się zmniejszał
niezależnie od wielkości produkcji,
 „wyjściowy” przydział uprawnień darmowych dla instalacji nastąpi w oparciu o
„benchmarki” produktowe oparte na grupie najbardziej efektywnych instalacji,
 ostateczna ilość przydzielonych uprawnień darmowych na dany rok dla instalacji
jest corocznie korygowana w ten sposób, że udział bezpłatnych uprawnień będzie
sukcesywnie spadał aż do zera w roku 2027,
 uprawnienia pozostałe instalacja będzie musiała zakupić – dla zbilansowania potrzeb
wynikających ze standardu produkcji - na aukcji lub na wolnym rynku .
2
Dyrektywa ETS - wyjątki
 Art. 27 - Państwa członkowskie mogą, po przeprowadzeniu konsultacji z
prowadzącym instalację, wyłączyć z zakresu systemu wspólnotowego instalacje, w
przypadku których raportowane do właściwego organu emisje, z wyłączeniem
emisji z biomasy, w każdym z trzech lat poprzedzających Komisję na temat instalacji
wynosiły mniej niż 25 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla i które podczas
spalania mają nominalną moc cieplną poniżej 35 MW oraz które są objęte
środkami prowadzącymi do równoważnego wkładu na rzecz redukcji emisji….
 Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązania dla Polskie , o których wiemy tyle, że
mogą to być zwiększone opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w
obszarze CO2
3
Gorąca konkluzja
 Tak więc, skoro część niezbędnych dla prowadzenia działalności uprawnień trzeba
będzie zakupić, koszt pozyskania uprawnień do emisji CO2 staje się ważnym
elementem kosztu działalności, podobnym w charakterze do innych elementów
procesu produkcji energii, którego znaczenie będzie rosło sukcesywnie wraz ze
zmniejszaniem się udziału darmowych uprawnień przydzielanych w systemie dla
instalacji.
4
Dyrektywa ETS - uprawnienia dla ciepłownictwa
 Art. 10a ust 4 - Bezpłatne uprawnienia przydziela się sieciom ciepłowniczym, jak
również kogeneracji o wysokiej sprawności, określonej w dyrektywie 2004/8/WE,
w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego popytu, w odniesieniu do
wytwarzania energii cieplnej lub chłodu. W każdym roku następującym po roku
2013 całkowity przydział uprawnień dla takich instalacji w odniesieniu do
wytwarzania energii cieplnej jest korygowany współczynnikiem liniowym, o którym
mowa w art. 9.*
* 1,74% corocznie w odniesieniu do liczby uprawnień z lat 2008-12
5
Przydział darmowych uprawnień do emisji CO2
Zasady zawiera sporządzona na mocy art. 10a Dyrektywy „Decyzja Komisji w sprawie
ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych
uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE”.
 Jej ostateczna wersja datowana jest na 27 kwietnia 2011.
6
Kilka definicji zawartych w Decyzji
Artykuł 3:
c) „pod-instalacja objęta wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple” oznacza
czynniki produkcji, produkty i odpowiadające im emisje, które nie są objęte zakresem
pod-instalacji objętej wskaźnikiem emisyjności dla produktów i które odnoszą się do
wytwarzania, importu z innej instalacji lub od innego odbiorcy objętego systemem
unijnym, lub do obu tych sytuacji, mierzalnego ciepła, które jest
– zużywane w granicach instalacji do wytworzenia produktów, uzyskania energii
mechanicznej innej niż wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej, do
ogrzewania lub chłodzenia w obrębie instalacji, z wyjątkiem zużycia do produkcji
energii elektrycznej lub
– eksportowane do innej instalacji lub innego podmiotu nieobjętego systemem
unijnym, z wyjątkiem eksportu w celu produkcji energii elektrycznej;
Kilka definicji zawartych w Decyzji (cd)
Artykuł 3:
e)„mierzalne ciepło” oznacza przepływ netto ciepła transportowanego za
pośrednictwem identyfikowalnych rurociągów lub kanałów przy zastosowaniu
nośnika ciepła, takiego jak w szczególności para, gorące powietrze, woda, olej,
metale ciekłe i sole, dla których zainstalowano lub można zainstalować ciepłomierz;
f) „ciepłomierz” oznacza miernik ciepła w rozumieniu załącznika MI-004 do
dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub każde inne
urządzenie do pomiaru i zapisu ilości energii cieplnej produkowanej w oparciu o
objętości i temperatury przepływu;
g) „niemierzalne ciepło” oznacza każde ciepło inne niż mierzalne ciepło;
Historyczny poziom działalności dla ciepła
Artykuł 9 ust 3 Decyzji:
Historyczny poziom działalności związanej z ciepłem odnosi się do średniego rocznego
historycznego importu z instalacji objętej systemem unijnym mierzalnego ciepła zużywanego
w granicach instalacji do wytwarzania produktów, do produkcji energii mechanicznej innej
niż wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej, do ogrzewania lub chłodzenia, z
wyjątkiem zużycia do produkcji energii elektrycznej lub eksportu do instalacji lub innego
odbiorcy nieobjętych systemem unijnym z wyjątkiem eksportu w celu produkcji energii
elektrycznej, lub do produkcji tego ciepła, lub do jednego i drugiego w okresie odniesienia, i
jest wyrażony w teradżulach na rok.
Zasada przydziału darmowych uprawnień dla
ciepła na poziomie instalacji
Artykuł 10 punkt 2b (i):
Na potrzeby tych obliczeń państwa członkowskie w pierwszej kolejności określają wstępną
roczną liczbę bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielanych dla każdej pod-instalacji
oddzielnie w następujący sposób: (……)
W przypadku pod-instalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple wstępna
roczna liczba bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielanych na dany rok odpowiada
wartości tego wskaźnika emisyjności opartego na cieple dla mierzalnego ciepła, o której
mowa w załączniku I, pomnożonej przez właściwy historyczny poziom działalności
związanej z ciepłem dla zużycia mierzalnego ciepła;
Generalna zasada przydzielania darmowych uprawnień
dla ciepła
 Przydział darmowych uprawnień dla instalacji wytwarzającej ciepło, którego
wielkość jest mierzona, odbywa się z wykorzystaniem wskaźnika emisyjności (
benchmarku) ustalonego dla ciepła. (Załącznik nr I część 3), który wynosi 0,0623
uprawnienia/GJ;
 Wielkość przydziału ustala się w oparciu o medianę rocznej produkcji ciepła
(historyczny poziom działalności HAL) z lat 2005-2008, albo z okresu 2009-2010
jeżeli jest wyższa, z tym że ciepło musi być zmierzone i dostarczone jest do celów
wytwarzania produktów, produkcji energii mechanicznej, dostarczenia ciepła do
celów ogrzewania lub chłodzenia, z wyjątkiem ciepła zużytego do produkcji energii
elektrycznej.
11
Generalna zasada przydzielania darmowych uprawnień
dla ciepła (cd)
Wynika z artykułu 10 punkt 4 Decyzji:
Dla danego roku okresu wstępna wielkość przydziału jest korygowana
współczynnikiem ustalonym dla każdego roku okresu zgodnie z zasadą ogólną ustaloną
w art. 10a ust 11 i określoną w Załączniku VI do Decyzji. Dla poszczególnych lat
współczynniki te są następujące:
 2013 – 0,8000
 2014 – 0,7286
 2015 – 0,6571
 2016 – 0,5857
 2017 – 0,5143
 2018 - 0,4429
 2019 – 0,3714
 2020 – 0,3000
12
Generalna zasada przydzielania darmowych
uprawnień dla ciepła (cd)*
gdzie:
FH,preliminary – wstępny przydział uprawnień w EUA/rok
BMH – benchmark dla ciepła w EUA/TJ
HALH – historyczny poziom produkcji w TJ/rok
EF – wskaźnik korekcyjny z Załącznika nr VI
* Na podstawie Guidance dokument nº 6 …. Cross-Boundary heat flows – version 14.04.2011
Przydział darmowych uprawnień dla ciepła wg zasady
ogólnej w warunkach polskich
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
2013
14
2014
2015
2016
Zapotrzebowanie na uprawnienia
2017
2018
2019
2020
Przydział darmowy wg benchmarku UE
Symulacja kosztu deficytu uprawnień dla ciepła wg
zasady ogólnej w warunkach polskich
Rok
Średni wskaźnik
emisyjny [upr/GJ]
Przydział darmowych
uprawnień wg
benchmarku
gazowego [upr/GJ]
2013
0,112
0,051
0,062
0,93
2,49
2014
0,112
0,046
0,067
1,00
2,66
2015
0,112
0,042
0,071
1,07
2,84
2016
0,112
0,037
0,076
1,13
3,02
2017
0,112
0,033
0,080
1,20
3,20
2018
0,112
0,028
0,084
1,27
3,38
2019
0,112
0,023
0,089
1,33
3,55
2020
0,112
0,019
0,093
1,40
3,73
2027
0,112
0,000
0,112
1,68
4,48
Koszt deficytu wg Koszt deficytu wg
Deficyt uprawnień
ceny uprawnień 15 ceny uprawnień 40
[upr/GJ]
Euro [Euro/GJ]
Euro [Euro/GJ]
Specjalne zasady dla ciepła dostarczanego do
gospodarstw domowych
 W Decyzji z dnia 15 grudnia 2010 r. pojawia się definicja „prywatnego
gospodarstwa domowego” ( artykuł 3 punkt q) jako – „lokal mieszkalny, w którym
osoby podejmują działania, indywidualnie lub grupowo, mające na celu zaopatrzenie ich
w mierzalne ciepło”
 Dla tak zdefiniowanej grupy odbiorców ciepła ustalona została inna metoda
określania ilości uprawnień do emisji (opisana w artykule 10 punkt 3 Decyzji),
która oznacza możliwość przyjęcia w roku 2013 dla tego ciepła
rzeczywistych wskaźników emisyjnych dla ciepła, jeżeli emisja powstała przy
produkcji tego ciepła jest wyższa od ustalonej wstępnie na podstawie
benchmarku „gazowego”.
16
Prywatne gospodarstwo domowe – przypadki*
 Budynki w przeważającej mierze używane przez osoby fizyczne dla celów
mieszkalnych np. domy, mieszkania, apartamenty,…- w tym przypadku
zaliczone jest całe ciepło dostarczone do budynku;
 Budynki częściowo używane przez osoby fizyczne do celów mieszkalnych - w
tym przypadku konieczne będzie wydzielenie strumienia ciepła dostarczonego
do części „mieszkalnej”;
PROBLEM – jaka jest granica pomiędzy tymi formami – zakłada się, że zgodnie z
logiką „połowa” liczby, powierzchni itp. – do ustalenia w przepisach krajowych.
 NIE SĄ zakwalifikowane do tej grupy inne budynki np. szpitale, domy opieki,
hotele ale też banki, sklepy, biurowce, szkoły itp..
* Na podstawie Guidance dokument nº 6 …. Cross-Boundary heat flows – version 14.04.2011
Zasada przydziału darmowych uprawnień dla ciepła gospodarstwa domowe
Artykuł 10 ust 3 Decyzji:
O ile mierzalne ciepło jest eksportowane do prywatnych gospodarstw a wstępna roczna liczba
uprawnień do emisji, określona zgodnie z ust. 2 lit.b) ppkt (i), na rok 2013 jest niższa niż średnie
roczne emisje historyczne związane z produkcją mierzalnego ciepła eksportowanego do prywatnych
gospodarstw domowych przez daną pod-instalację w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31
grudnia 2008 r., wstępna roczna liczba uprawnień do emisji na rok 2013 zostanie dostosowana w
oparciu o tę różnicę. Każdego roku w okresie 2014-2020 wstępna roczna liczba uprawnień do
emisji określona zgodnie z ust. 2 lit. b) ppkt. (i) jest dostosowywana, o ile wstępna liczba rocznych
uprawnień do emisji dla danego roku jest niższa niż wartość procentowa wyżej wymienionych
średnich rocznych historycznych emisji.Ta wartość procentowa w roku 2014 wyniesie 90 % i
będzie się zmniejszać o 10 % w każdym kolejnym roku.
Zasada przydziału darmowych uprawnień dla ciepła gospodarstwa domowe (cd)
W kolejnych latach, wstępna ilość uprawnień spadałaby o 10 % w stosunku do roku
2013 według zasady:
2013 – 100 %
2014 – 90%
2015 – 80%
2016 – 70%
2017 – 60%
2018 – 50%
2019 – 40%
2020 – 30%
Zasada przydziału darmowych uprawnień dla ciepła gospodarstwa domowe (cd)*
FH,preliminary, households – wstępny przydział uprawnień w EUA/rok
BMH – benchmark dla ciepła w EUA/TJ
HALH, households – historyczny poziom produkcji dla gospodarstw domowych w TJ/rok
HF – wskaźnik korekcyjny dla emisji ciepła dla gospodarstw domowych
Emissionshouseholds – mediana wskaźnika emisyjności produkcji ciepła z lat 2005-2008
EFNon-exposed – wskaźnik korekcyjny z Załącznika nr VI
* Na podstawie Guidance dokument nº 6 …. Cross-Boundary heat flows – version 14.04.2011
Przydział darmowych uprawnień dla ciepła gospodarstwa domowe w warunkach polskich
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zapotrzebowanie na uprawnienia
Przydział darmowy dla ciepła gospodarstw domowych wg Decyzji
Przydział darmowy wg benchmarku UE
21
2020
Symulacja kosztu deficytu uprawnień dla ciepła gospodarstwa domowe w warunkach polskich
Rok
Średni wskaźnik emisyjny
[upr/GJ]
Przydział darmowych
uprawnień dla ciepła
gospod. domow.
[upr/GJ]
Deficyt uprawnień
[upr/GJ]
Koszt deficytu wg
ceny uprawnień 15
Euro [Euro/GJ]
Koszt deficytu wg
ceny uprawnień 40
Euro [Euro/GJ]
2013
0,112
0,090
0,022
0,34
0,90
2014
0,112
0,073
0,039
0,58
1,54
2015
0,112
0,059
0,053
0,80
2,12
2016
0,112
0,046
0,066
0,99
2,64
2017
0,112
0,035
0,077
1,16
3,10
2018
0,112
0,028
0,084
1,27
3,38
2019
0,112
0,023
0,089
1,33
3,55
2020
0,112
0,019
0,093
1,40
3,73
2027
0,112
0,000
0,112
1,68
4,48
Efekty Decyzji - konkluzja
 Korzystniejsze warunki ustalania przydziałów uprawnień dla ciepła dotyczyć
będą jedynie ciepła dostarczonego do gospodarstw domowych.
 Zgodnie z Wytycznymi …. do puli ciepła dostarczanego dla gospodarstw
domowych zaliczyć można jedynie ciepło dostarczone do obiektów
mieszkalnych. Pozostały strumień ciepła będzie uzyskiwał darmowe
uprawnienia do emisji według benchmarku „gazowego”.
 Ostateczny efekt systemu przydziału dla instalacji ciepłowniczej zależał będzie
od udziału ciepła dostarczanego gospodarstwom domowym w ogólnej
strukturze dostaw ciepła z instalacji. Łatwym do ustalenia jest fakt, że „punkt
startu” indywidualnego wskaźnika emisyjnego instalacji w roku 2013 będzie
tym lepszy, im większy będzie tenże udział.
23
Przydział darmowych uprawnień dla ciepła – dla
statystycznej instalacji ciepłowniczej w warunkach
polskich*
*Przyjęto 75 % udziału ciepła dla gospodarstw domowych
Symulacja kosztu deficytu uprawnień dla ciepła dla
statystycznej instalacji ciepłowniczej
Rok
Średni wskaźnik
emisyjny [upr/GJ]
Przydział darmowych
uprawnień dla ciepła
[upr/GJ]
Deficyt uprawnień
[upr/GJ]
Koszt deficytu wg
ceny uprawnień 15
Euro [Euro/GJ]
Koszt deficytu wg
ceny uprawnień 40
Euro [Euro/GJ]
2013
0,112
0,080
0,032
0,49
1,29
2014
0,112
0,066
0,046
0,68
1,82
2015
0,112
0,054
0,058
0,86
2,30
2016
0,112
0,044
0,068
1,03
2,74
2017
0,112
0,034
0,078
1,17
3,12
2018
0,112
0,028
0,084
1,27
3,38
2019
0,112
0,023
0,089
1,33
3,55
2020
0,112
0,019
0,093
1,40
3,73
2027
0,112
0,000
0,112
1,68
4,48
Zasady przydzielania darmowych uprawnień a
rodzaje przepływów ciepła*
* Na podstawie Guidance dokument nº 6 …. Cross-Boundary heat
flows – version 14.04.2011
Idea określona w preambule Decyzji
21) Jeśli mierzalne ciepło jest wymieniane między co najmniej dwiema instalacjami,
przydział bezpłatnych uprawnień do emisji powinien być oparty na zużyciu ciepła przez
instalację i uwzględniać ryzyko ucieczki emisji. Dlatego też w celu zagwarantowania, że
liczba przydzielanych bezpłatnych uprawnień do emisji jest niezależna od struktury
dostaw ciepła, uprawnienia do emisji należy przydzielać konsumentowi ciepła.
Jednak nie zawsze stosowana!!
Przepływ pomiędzy dwiema instalacjami ETS
Przepływ pomiędzy dwiema instalacjami ETS
Darmowe uprawnienia otrzymuje tylko odbiorca ciepła.
Jeżeli posiada benchmark produktowy:
gdzie:
FP,preliminary – wstępny przydział uprawnień w EUA/rok
BMP – benchmark produktowy w EUA/tonę
HALP – historyczny poziom produkcji w tonach/rok
EFC – wskaźnik korekcyjny z Załącznika nr VI
Jeżeli nie ma benchmarku produktowego:
gdzie:
FH,preliminary – wstępny przydział uprawnień w EUA/rok
BMH – benchmark dla ciepła w EUA/TJ
HALH – historyczny poziom konsumpcji ciepła w TJ/rok
EFC – wskaźnik korekcyjny z Załącznika nr VI
Przepływ pomiędzy instalacją ETS a non-ETS
Przepływ pomiędzy instalacją ETS a non-ETS
Darmowe uprawnienia otrzymuje producent ciepła
gdzie:
FH,preliminary – wstępny przydział uprawnień w EUA/rok
BMH – benchmark dla ciepła w EUA/TJ
HALH – historyczny poziom produkcji ciepła dla instalacji non-ETS w TJ/rok
EF – wskaźnik korekcyjny z Załącznika nr VI, gdy instalacje odbiorcze nie są w
grupie narażonych na ucieczkę emisji
Przepływy pomiędzy instalacjami non-ETS a ETS
Przepływy pomiędzy instalacjami non-ETS a ETS
Artykuł 13 Decyzji:
Jeżeli pod-instalacja objęta wskaźnikiem emisyjności dla produktów obejmuje mierzalne
ciepło importowane z instalacji lub innego odbiorcy nieobjętego systemem unijnym, wstępną
roczną liczbę uprawnień do emisji przydzielanych bezpłatnie dla danej pod-instalacji
objętej wskaźnikiem emisyjności dla produktów, określonej na mocy art. 10 ust. 2 lit. a)
zmniejsza się o ilość ciepła historycznie importowanego z instalacji lub innego odbiorcy
nieobjętego systemem unijnym w danym roku, pomnożonej przez wartość wskaźnika
emisyjności opartego na cieple dla mierzalnego ciepła, określoną w załączniku I.
Przepływy ciepła pomiędzy instalacjami non-ETS a
ETS
Ciepło dostarczone z instalacji non-ETS nie otrzymuje darmowych
uprawnień.
Jeżeli instalacja ETS ma benchmark produktowy ilość darmowych
uprawnień zostaje skorygowana proporcjonalnie do dostarczonego z
zewnątrz ciepła.
gdzie:
FP,preliminary – wstępny przydział uprawnień w EUA/rok
BMP – benchmark produktowy w EUA/tonę
HALP – historyczny poziom produkcji w tonach/rok
BMH – benchmark dla ciepła w EUA/TJ
Himport – historyczny poziom konsumpcji ciepła wynikający z poziomu produkci w
TJ/rok
EFC – wskaźnik korekcyjny z Załącznika nr VI
Jeżeli instalacja nie ma benchmarku produktowego, nie ma
podstaw do przydziału darmowych uprawnień.
Przepływ od producenta ciepła ETS do jego
dystrybutora
Przepływ ciepła od producenta ciepła ETS do jego
dystrybutora
Uprawnienia na produkcję ciepła w całości otrzymuje producent wg
zasady ogólnej, uwzględniając podział na gospodarstwa domowe i
pozostałe przypadki;
Instalacja ETS odbierająca ciepło od dystrybutora zmniejsza swój przydział
produktowy o przydziały „otrzymane” w cieple
gdzie:
FH,preliminary – wstępny przydział uprawnień w EUA/rok
BMp – benchmark produktowy (EUA/tonę)
HALp – historyczny poziom produkcji (tony)
BMH – benchmark dla ciepła (EUA/TJ)
Himport – import ciepła od dystrybutora (TJ/rok)
Efc - wskaźnik korekcyjny zależny od tego, czy instalacja jest czy nie jest
narażona na „carbon lekage”
Przepływ ciepła od producenta ciepła ETS do jego
dystrybutora
 Przy analizowaniu strumieni ciepła pomiędzy różnymi
typami instalacji należ stosować zasady odpowiednie dla
danego typu instalacji odbiorczej z zastosowaniem
odpowiednich wskaźników korekcyjnych wynikających z
ucieczki emisji.
 O tym czy instalacja jest narażona wiedzą sami
zainteresowani.
Przepływ od producenta do gospodarstw
domowych
Przepływ od producenta do gospodarstw domowych
FH,preliminary, households – wstępny przydział uprawnień w EUA/rok
BMH – benchmark dla ciepła w EUA/TJ
HALH, households – historyczny poziom produkcji dla gospodarstw domowych w TJ/rok
HF – wskaźnik korekcyjny dla emisji ciepła dla gospodarstw domowych
Emissionshouseholds – mediana emisyjności produkcji ciepła z lat 2005-2008
EFNon-exposed – wskaźnik korekcyjny z Załącznika nr VI
Zasady ustalania poziomu emisji historycznej
Emisje historyczne dotyczące ciepła dostarczanego do gospodarstw domowych są
ustalane jako mediana rocznych emisji z lat 2005 – 2008 związanych z produkcją ciepła
dla gospodarstw domowych.
Jeżeli nie wszystko ciepło wyprodukowane z źródle ETS dostarczane jest do
gospodarstw domowych, emisję przypisaną tej części produkcji wyznacza się
następująco:
gdzie:
EmissionsHouseholds - emisja dla gospodarstw domowych
EmissionsHeat - emisja z produkcji ciepła
QHouseholds – ciepło dostarczone do sieci dla gospodarstw domowych
Qproduced – ciepło wyprodukowane w źródle
Zasady ustalania poziomu emisji historycznej dla
elektrociepłowni
gdzie:
EmCHP,Heat – emisja z elektrociepłowni ustalona dla ciepła,
EmCHP – emisja całkowita z elektrociepłowni,
ηheat – sprawność produkcji ciepła w źródle ustalona jako stosunek produkcji ciepła do energii
dostarczonej w paliwie,
ηref,heat – sprawność referencyjna produkcji ciepła w układzie rozdzielonym,
ηref,el – sprawność referencyjna produkcji energii elektrycznej w układzie rozdzielonym,
ηel - sprawność produkcji energii elektrycznej w źródle ustalona jako stosunek produkcji
energii elektrycznej do energii dostarczonej w paliwie
Wartości referencyjne sprawności produkcji
rozdzielonej*
Energia
elektryczna
Ciepło w wodzie,
parze
Paliwa ciekłe
Gaz ziemny
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
44,2%
41,8%
44,2%
52,5%
88%
86%
89%
90%
*bazują na wielkościach określonych w Decyzji Komisji UE z dnia 21 grudnia 2006
Charakter danych
 Dane muszą być wiarygodne i sprawdzalne,
 Ciepło musi być zmierzone odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi,
 Ilości ciepła muszą być przyporządkowane do wszystkich przypadków instalacji
odbiorczych,
 Emisje wzięte do analizy muszą być zweryfikowane,
 Wartości wzięte do analizy są medianami z okresów bazowych
SUGESTIE do zbierana danych
 Powinno się zwrócić do każdego odbiorcy o informacje na
temat charakteru odbioru ciepła;
 W przypadku odbiorców przemysłowych pod kątem : czy
instalacja podlega ETS czy też nie, ponadto czy podlega
ucieczce emisji czy nie;
 W przypadku ciepła do ogrzewania powinno się uzyskać
informację na temat tego, jaki charakter ma budynek
„podłączony” do danego licznika ciepła ----------
SUGESTIE do zbierana danych
 W przypadku ciepła do ogrzewania i ciepłej wody w budynkach
powinno się uzyskać informację na temat tego, jaki charakter ma
budynek „podłączony” do danego licznika ciepła:
- mieszkalny w całości lub w części
- klasycznie niemieszkalny – dom kultury, sklep, szkoła, szpital itp.
 W przypadku mieszkalnego w części - należy uzyskać w miarę
dokładną informację - jaka część budynku jest mieszkalna –
najlepiej liczona kubaturą z proporcjonalnym udziałem części
wspólnej.
SUGESTIE do zbierana danych
 Elementem wpływającym na „udrożnienie” relacji pomiędzy
dostawcami ciepła a odbiorcami jest możliwość uzyskania
darmowych dla tego ciepła, a więc niższych kosztów dostawy
ciepła.
 Póki co innych elementów wpływających na poprawę nie ma –
rząd nic nie wymyślił póki co.
 Z tego względu – zostaliśmy sami sobie – zbierajmy jak
najszybciej – jeśli coś zostanie w międzyczasie zrobione to
będziemy do przodu!!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards