Różne oblicza islamu. Scenariusz lekcji

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Małgorzata Rusiłowicz
Temat zajęć: Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją
dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię (Koran 5:3) – różne oblicza
islamu
Obszar nauczania: IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna)
Czas: 2 godziny lekcyjne
Treści nauczania zgodne z podstawą programową:
Uczeń wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców)
żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie
zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację);
Pytanie kluczowe: Jaką religią jest islam?
Cele lekcji
Po zajęciach uczeń:







będzie w stanie wskazać podstawowe fakty z historii islamu
będzie znał postać Mahometa,
będzie znał podstawowe filary islamu oraz praktyk religijnych muzułmanów,
wskaże różnice pomiędzy sunnitami, szyitami i charydżytami,
będzie wiedział, co to jest Koran i jaką rolę odgrywa w życiu muzułmanów,
będzie w stanie wskazać kilka obszarów, w których religia wpływa na życie codzienne
muzułmanów
wskaże różnice pomiędzy islamem a innymi wyznaniami.
NaCoBeZu
trafny podział zadań pomiędzy członków zespołu,
atmosfera panująca podczas pracy,
umiejętność zaplanowania pracy i współdziałania w grupie,
umiejętność prezentacji opracowanego materiału,
wypowiadanie się pełnymi zdaniami,
aktywny udział w zajęciach.
Strona
Metody i formy pracy: burza mózgów, pogadanka, wykład, mapa skojarzeń, dyskusja, praca
indywidualna, praca w grupach, praca z tekstem.
1






Pomoce dydaktyczne:
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.







Załącznik nr 1 – Materiał dla nauczyciela. Tatarzy w Polsce - krótki rys historyczny.
Załącznik nr 2 – Materiał dla ucznia. Materiał dla ucznia. Kim są muzułmanie?
Dogmaty wiary muzułmanów
Załącznik nr 3 – Materiał dla ucznia. Filary wiary w islamie
Załącznik nr 4 – Materiał dla ucznia. Karta pracy: Filary islamu
Załącznik nr 5 – Materiał dla ucznia. Przykazania katechizmowe w Kościele RzymskoKatolickim
Film pt. „Zrozumieć islam”(dostępny w Internecie na stronie:
http://www.youtube.com/watch?v=OJrgF8cra24, czas trwania: 46 min. 39 s.
Film: azan (wezwanie na modlitwę) w wykonaniu muezzina w Mekce (dostępny w
Internecie na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=cgq-UxPUkOA, czas trwania:
3 min. 19 s.
Środki dydaktyczne: arkusze szarego papieru, markery, kartki samoprzylepne, laptop,
rzutnik, dostęp do Internetu
Słowa klucze: Mahomet, muzułmanin, islam, Koran, szahada, salat, saum, zakat, hadżdż,
muezin, muhir
Bibliografia
W planowaniu zajęć możesz wykorzystać również inne teksty i publikacje np.:
a) J. Bielawski, Islam, religia państwa i prawa, Warszawa 1973.
b) J. Bielawski, Islam, Warszawa 1980.
c) J. Bielawski, Prawo muzułmańskie, w: Główne kultury prawne współczesnego świata,
Warszawa 1995.
d) J. Danecki , Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997.
e) A. Marek, Islam. Podstawowe informacje, Warszawa 2006,
f) A. Marek, A. S. Nalborczyk, Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa
2005.
g) F. Robinson, Świat islamu, Warszawa 1996.
h) M. Ruthven, Islam. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1998.
i) Z. Sardar, M.W. Davies, Islam, Warszawa 2005.
j) M. i U. Tworuschka, Islam. Mały słownik, Warszawa 1995.
Przydatne strony internetowe
2
https://sites.google.com/site/oislamie/slownik-islamu/slownik-modlitw
https://sites.google.com/site/oislamie/slownik-islamu
http://www.muzulmanie.com/
www.islam.info.pl
www.al-islam.org.pl
www.islam.fora.pl
Strona
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Przebieg zajęć
Zajęcia nr 1
1. Rozpoczęcie: zapisz na tablicy temat zajęć i pytanie kluczowe.
2. Przejdź do krótkiej dyskusji na temat pojęcia „islam”. Nie komentuj propozycji
zgłaszanych przez uczniów, wszystkie zapisuj na arkuszu szarego papieru, według
poniższego wzoru, tak aby powstała mapa skojarzeń:
Terroryzm,
święta wojna
Koran
………….
ISLAM
Język arabski
Zacofanie
świata
muzułmańskie
go
Brak szacunku dla
kobiet, brak praw,
poniżanie – strój
zakrywający ciało
Meczet
Zapisuj wszystkie zgłoszone przez uczniów skojarzenia. W podsumowaniu wyjaśnij,
że na temat islamu, muzułmanów, ich kultury i religii funkcjonuje wiele
krzywdzących stereotypów. Krótko omów każdy ze stereotypów, które padły
w dyskusji. Oddziel fakty od stereotypów oznaczając je znakami F i O. Te
stwierdzenia, których nie będziesz w stanie z pomocą uczniów zakwalifikować
oznacz znakiem zapytania.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
4. Po prezentacji i wykładzie porozmawiaj z uczniami na temat obecności muzułmanów
w Warszawie. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż „w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. do mieszkających od wieków w Polsce
Tatarów zaczęli dołączać nowi przybysze z krajów muzułmańskich, zwiększając
3
3. Przedstaw uczniom (np. w formie krótkiego wykładu) historię osadnictwa tatarskiego i
islamu w Polsce. Możesz w tym celu wykorzystać załącznik nr 1 - Materiał dla
nauczyciela nr 1. Tatarzy w Polsce - krótki rys historyczny oraz informacje
znajdujące się na stronie internetowej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP:
http://www.mzr.pl/pl/info.php?id=5 („Historia Islamu w Polsce”).
liczebność wyznawców islamu w Polsce. Byli to głównie Arabowie podejmujący studia
na polskich uczelniach, w mniejszym stopniu imigranci. Większość z nich po
zakończeniu studiów wracała do rodzinnych stron, niektórzy jednak zostawali w
Polsce na stałe” (za: Historia Islamu w Polsce, http://www.mzr.pl/pl/info.php?id=5).
Według szacunkowych danych z 2005 roku, w Polsce mieszka ok. 20-30 tyś.
muzułmanów, z czego 4-5 tys. to Tatarzy, 2 tys. – konwertyci, pozostali zaś są
imigrantami, głównie z krajów arabskich. Zapytaj uczniów czy znają przedstawicieli
tej mniejszości, czy wiedzą gdzie mieszkają w Warszawie muzułmanie, czym się
zajmują, gdzie mają swoje centra religii i kultury.
5. Przeprowadź mini wykład na temat islamu: Słowo „islam” znaczy po arabsku
„poddanie się Bogu”. Aby być muzułmaninem, należy wierzyć w podstawowe dogmaty
islamu, przekazane ludziom przez Boga za pośrednictwem proroków i wysłanników
oraz wykonywać ściśle określone rytualne obowiązki. Każdy muzułmanin musi wierzyć
w: jednego Boga, aniołów, księgi święte – Torę, Ewangelie, Koran, wysłanników
i proroków – od Adama po Mahometa, dzień Sądu Ostatecznego, w raj i piekło.
6. Podziel uczniów (w dowolny, losowy sposób) na 5 grup. Poproś, aby w każdej grupie
został wyłoniony lider. Po wybraniu liderów poinformuj uczniów, że każda grupa w
dowolnej formie graficznej np. plakatu, mapy skojarzeń będzie musiała przygotować
na podstawie otrzymanych tekstów (załącznik nr 2 - Materiał dla ucznia. Kim są
muzułmanie? Dogmaty wiary muzułmanów) krótką prezentację na temat historii
islamu oraz jednego z dogmatów wiary. Grupy na przygotowanie plakatu i prezentacji
będą miały 25 minut.
GRUPA I: Narodziny islamu: prorok Mahomet,
Grupa II: Odłamy islamu: sunnici, szyici i charydżyci)
Uwaga: W czasie prezentacji grupy II (dotyczącej podziału muzułmanów na
sunnitów i szyitów ,który dokonał się po śmierci Mahometa) zwróć uwagę
uczniów na fakt, iż jego źródłem były pobudki czysto polityczne i prawne a nie
religijne. Wyjaśnij, że Tatarzy mieszkający w Polsce są sunnitami.
GRUPA III: Koran – święta księga muzułmanów
GRUPA IV: Wiara w jednego Boga i wiara w Święte Księgi
GRUPA V: Wiara w wysłanników Boga i proroków, Dzień Sądu Ostatecznego,
raj i piekło
Strona
4
7. Poproś liderów grup o prezentację na forum klasy (3 minuty na grupę). W razie
potrzeby uzupełniaj wypowiedzi uczniów. Powieś prace w widocznym miejscu w sali.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Zajęcia nr 2
1. Zacznij od krótkiego przypomnienia treści omawianych na ostatnich zajęciach. Poproś
uczniów, by dokończyli zdanie: „na ostatnich zajęciach nauczyłam/nauczyłem się...”.
Wypowiedzi uczniów zapisuj na osobnym plakacie.
2. Po zakończeniu dyskusji przedstaw narysowany wcześniej na blokach flipchart schemat
obrazujący powstawanie wybranych religii monoteistycznych oraz istniejące między nimi
powiązania.
JUDAIZM
założyciel – Mojżesz
XIII w. p.n.e.
ISLAM
założyciel - Mahomet
VII w. n.e.
CHRZEŚCIJAŃSTWO
założyciel – Jezus
I w. n.e.
KATOLICYZM –
OBRZĄDEK ZACHODNI
XI w.
PRAWOSŁAWIE –
OBRZĄDEK WSCHODNI
XI w.
RZYMSKI KATOLICYZM
PROTESTANTYZM
XVI w.
XVI w.



para/pary z numerem 1 opracowują informacje dotyczące szahady - wyznania
wiary w jednego Boga,
para/pary z numerem 2 opracowują informacje dotyczące modlitwy- salatu,
para/pary z numerem 3 opracowują informacje dotyczące postu – saumu,
para/pary z numerem 4 opracowują informacje dotyczące jałmużny – zakatu,
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona

5
3. Poproś, aby uczniowie siedząc w ławkach odliczyli do pięciu (pierwsza ławka: dwóch
uczniów-1, druga ławka: dwóch uczniów - 2 itd.) następnie rozdaj uczniom tekst (załącznik
nr 3 - Materiał dla ucznia. Filary wiary w islamie) dotyczący filarów wiary w islamie.
Poproś, aby uczniowie (na wcześniej otrzymanej kartce formatu A4) wypisali najważniejsze
informacje dotyczące jednego z filarów. Każda para/ławka pracuje nad jednym z pięciu
filarów. Na wykonanie tego zadania pary mają po 15 minut.

para/pary z numerem 5 opracowują informacje dotyczące pielgrzymki do Mekki
– hadżdżu.
4. Po zakończeniu pracy w parach zaproponuj uczniom, aby:



odnaleźli w klasie parę/pary, która opracowywała informacje dotyczące tego
samego filaru,
porównali wyniki swojej pracy i uzupełnili informacje,
wybrali przedstawiciela spośród zebranych w grupy tematyczne par, który
zaprezentuje opracowane materiały na forum klasy.
5. Rozdaj wszystkim uczniom karty pracy (załącznik nr 4 - Materiał dla ucznia. Karta
pracy: Filary islamu) i poproś, aby w czasie prezentacji zapisywali najważniejsze
wiadomości. Przed prezentacją wypisz na flipcharcie wszystkie filary, a po prezentacji
uczniów zawieś to podsumowanie widocznym miejscu.
6.
Przeprowadź z uczniami rozmowę na temat filarów chrześcijaństwa zawartych
w Dekalogu. W tym celu zawieś na tablicy przygotowaną wcześniej planszę z przykazaniami
katechizmowymi w Kościele Rzymsko-Katolickim lub rozdaj uczniom ich kserokopię
(załącznik nr 5 - Materiał dla ucznia. Przykazania katechizmowe w Kościele RzymskoKatolickim). Zapytaj jakie podobieństwa i różnice dostrzegają w filarach chrześcijaństwa
i islamu. Kieruj dyskusją w taki sposób, aby uczniowie doszli do wniosku, że pomimo różnic
obie religie łączy wiara w istnienie Boga, wiara w życie po śmierci, wiara w istnienie
pierwiastka duchowego w człowieku, system norm i zasad moralnych, idea Sacrum oraz
obrzędowości i kultu. Zarówno islam, chrześcijaństwo, jak i judaizm są religiami
monoteistycznymi. Dogmaty wiary i przepisy życia wiernych zapisane są w tzw. świętych
księgach.
Strona
6
7. Powróć do mapy skojarzeń z początku cyklu lekcji dotyczącej islamu. Przeanalizuj je
wspólnie z uczniami. Zapytaj: Czy zdobyte w czasie trwania zajęć wiadomości zmieniły ich
stosunek do islamu i muzułmanów? Które ze stwierdzeń są prawdziwe a które krzywdzące
i niezgodne z prawdą? Zaproponuj uczniom „odświeżenie” i uzupełnienie mapy skojarzeń
o terminy i pojęcia, które do tej pory poznali na lekcji.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Załącznik nr 1
Materiał dla nauczyciela. Tatarzy w Polsce - krótki rys historyczny
Małgorzata Rusiłowicz
Początki osadnictwa tatarskiego (Tatarów- uciekinierów ze Złotej Ordy i chanatów
nadwołżańskich) na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego datuje się na XIV/ XV wiek.
Tatarów wywodzących się ze szczepów mongolskich kronikarze chińscy nazywali: Ta-ta lub
Ta-tan. Należy jednak pamiętać o tym, że w/w szczepy podbijały również ludy tureckie
określane w podobny sposób, ale już nieco zniekształconą nazwą Tatar1.
W XIV/ XV wieku Polska była krajem niezwykle tolerancyjnym. Dlatego też Tatarzy
bez przeszkód mogli wyznawać swoją religię oraz korzystać z szeregu praw obywatelskich.
Zobowiązani byli również do pełnienia służby wojskowej. Z poświęceniem służyli swojej
nowej ojczyźnie. W uznaniu zasług dla kraju w 1569 r. sejm w Lublinie zezwolił Tatarom na
wznoszenie świątyń (meczetów) oraz zagwarantował prawo do swobodnego rozporządzania
posiadłościami. Jedynym prawem, którego nie przyznano Tatarom był zakaz uczestnictwa w
życiu politycznym. Sytuacja muzułmanów uległa pogorszeniu w czasie kontrreformacji.
Wprowadzono szereg przepisów utrudniających funkcjonowanie społeczności tatarskiej
i ograniczających jej prawa m.in. zakazano zawierania związków małżeńskich
z chrześcijankami, posiadania chrześcijańskiej służby, utrudniano budowę i renowację
meczetów. Okres wojen toczących się w XVII w. doprowadził do zubożenia ludności
tatarskiej. Pogarszająca się sytuacja prawna, religijna i ekonomiczna Tatarów oraz
niewypłacenie przez skarb państwa żołdu doprowadziło w 1672 roku do przejście niektórych
chorągwi Tatarskich na stronę turecką. Wydarzenie to nazywa się „buntem Lipków”. Lipkami
byli Tatarzy z Wołynia i Podola. Chorągwie tatarskie z Litwy nie uczestniczyły w buncie
pozostając wiernymi polskiemu królowi. W tej sytuacji Jan III Sobieski w porozumieniu z
sejmem, w celu zażegnania konfliktu przywrócił Tatarom odebrane prawa, wypłacił zaległy
żołd, a w 1679 w uznaniu zasług wojennych nadał nowe ziemie w Studziance,
Kruszynianach, Nietupach, Łużanach, Drahlach, Malawiczach, Bohonikach2.
Pełne prawa polityczne zagwarantowała jednak Tatarom dopiero Konstytucja 3 Maja.
Tatarzy z poświęceniem bronili swojej nowej ojczyzny. Brali udział m. in. w konfederacji
barskiej, powstaniach i zrywach niepodległościowych.
1
M. Konopacki, Pod białostockimi minaretami, Białystok 1972, s. 5.
2
Tamże, s. 5.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
7
Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło odrodzenie życia religijnego i kulturalnego
Tatarów. W 1925 r. powołano muftego-kierującego życiem religijnym społeczności
muzułmańskiej w Polsce, utworzono Muzułmański Związek Religijny oraz Związek
Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja ludności tatarskiej zmieniła się diametralnie.
Największe ośrodki życia tatarskiego: Wilno, Nowogródek, Kleck, Iwie, Grodno znalazły się
poza granicami naszego kraju. W wyniku akcji repatriacyjnych Tatarzy zmuszeni byli do
osiedlania się w: Ełku, Giżycku, Olsztynie, Lidzbarku, Trzcinie Lubuskiej, Poznaniu,
Bydgoszczy, Wrocławiu, Oleśnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Gdańsku. Część rozpoczęła
nowe życie na Pomorzu Zachodnim: w Szczecinie i Szczecinku, w Gorzowie Wielkopolskim
i Trzciance. Repatrianci z Wilna Nowogródka i Grodna w 1945 r. zaczęli osiedlać się w
Białymstoku i okolicach Sokółki. W związku z tym, podjęto działania zmierzające do
reaktywowania gminy muzułmańskiej w Bohonikach. Następnie reaktywowano gminę
w Kruszynianach i w Warszawie. Z czasem powstały nowe gminy w Białymstoku, Gdańsku
i Gorzowie Wielkopolskim. W czasach PRL-u sytuacja społeczności tatarskiej była trudna.
Władze zabroniły reaktywowania przedwojennego Związku Kulturalno-Oświatowego
Tatarów RP. Do 1989 r. jedyną formą zrzeszania się Tatarów polskich był Muzułmański
Związek Religijny. W Białymstoku nie było meczetu, funkcjonowały jednak domy modlitwy.
Religii nauczano również w domach prywatnych, do których przychodził imam, który
przekazywał również ustne tradycje Tatarów, opowiadał o kulturze i zwyczajach3.
3
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, pod
red. S. Dudry, B. Nitschke, Kraków 2010, s. 290- 297.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
8
Nowy rozdział w życiu społeczności tatarskiej w Polsce zapoczątkowały przemiany
ustrojowe w 1989 r. Nastąpiło ożywienie kulturalne Tatarów. Do Polski zaczęli przyjeżdżać
również muzułmanie z różnych krajów arabskich, Turcji, Bośni oraz uchodźcy z Czeczenii,
z Afganistanu, Iraku.
Załącznik nr 2
Materiał dla ucznia. Kim są muzułmanie? Dogmaty wiary muzułmanów
GRUPA I
Po lekturze tekstu A. Marek pt. „Prorok Mahomet” odpowiedzcie na pytania:
1. Kim był Mahomet?
2. Jak wyglądały początki islamu?
Agata Marek Prorok Mahomet
Mahomet urodził się w 570 r. w Mekce, w plemieniu Kurajszytów. Trudnili się oni
handlem ponadregionalnym, co oznaczało wysyłanie karawan do krajów ościennych.
Zajmowali się też opieką nad miejscowym sanktuarium kultu pogańskiego i przybywającymi
doń pielgrzymami. Sanktuarium tym była Al-Kaba.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Przez lata spędzone w Mekce Mahomet pozyskał dla nowej religii wielu zwolenników.
[…] Przez trzy pierwsze lata nowa religia istniała tylko w kręgu rodziny Mahometa, potem
Bóg, za pośrednictwem Gabriela, kazał Mahometowi głosić ją publicznie. Mahomet zaczął
nawracać na monoteizm mieszkańców Mekki. Religia szybko zdobywała nowych
zwolenników, zaczęto mówić o niej w całej Arabii. Mekkańczycy w większości byli
politeistami, czy, jak byśmy to teraz nazwali, poganami i dopóki Mahomet nie dyskredytował
ich bóstw, odnosili się do nowej religii tolerancyjnie. Gdy jednak zaczął nastawać na to, by
9
Ojciec Mahometa, Abd Allah, zmarł przed narodzeniem syna, a matka, gdy miał
zaledwie sześć lat. Opiekę nad nim przejął stryj Abu Talib, ojciec Alego (późniejszego
kalifa). Mahomet, gdy dorósł, zaczął pracować u bogatej wdowy Chadidży jako agent
trudniący się handlem z Syrią. Wkrótce, gdy miał dwadzieścia pięć lat, został mężem starszej
od siebie Chadidży – w chwili ślubu z Mahometem miała ona czterdzieści lat. Ich małżeństwo
było bardzo szczęśliwe, mieli kilkoro dzieci, z których wieku dorosłego dożyła jednak tylko
jedna córka, Fatima. Mahomet dzięki majątkowi żony zyskał wysoką pozycję społeczną. […]
W 610 r., pewnej nocy we śnie nawiedził Mahometa archanioł Gabriel. Gabriel na rozkaz
Boga nawiedzał Mahometa jeszcze wielokrotnie – objawił mu w ten sposób, fragment po
fragmencie, cały Koran. Mahomet początkowo był zaniepokojony tym, co go spotyka,
obawiał się nawet, czy nie jest opętany. Pewien zamieszkały w Mekce chrześcijanin, któremu
zwierzył się ze swoich obaw, zauważył podobieństwo między tym, co spotyka Mahometa,
a objawieniami Mojżesza i doszedł do wniosku, że Mahomet jest prorokiem. Mahomet
uwierzył w swoją misję. Od tego momentu spędził w Mekce jeszcze około piętnastu lat.
Został też zabrany we śnie przez Gabriela w cudowną podróż, najpierw do Jerozolimy, gdzie
modlił się wraz z Abrahamem, Mojżeszem i Jezusem, a potem do nieba (al-miradż).
Źródło: A. Marek, Prorok Mahomet, [online], http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=7.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Mahomet, prócz rozwijania koncepcji religijnych islamu, czym zajmował się przedtem
w Mekce, zorganizował w Medynie społeczność wiernych, której stał się zwierzchnikiem.
Według islamu, wszyscy, którzy wierzą w jednego Boga, należą do jednej społeczności, bez
względu na przynależność klanową. Była to wówczas idea rewolucyjna – dotychczas liczyła
się więź plemienna i klanowa, tymczasem Mahomet jako podstawę społecznej więzi
wprowadził wiarę w tego samego Boga. W Medynie założył pierwszą gminę muzułmańską,
ummę. Należeli do niej również chrześcijanie i żydzi. W czasie tych dziesięciu lat, które
Mahomet spędził w Medynie, zdarzały się napięcia i nieporozumienia na tle religijnym
z plemionami żydowskimi, z których część nie chciała uznać, że Bóg wybrał swego
ostatniego proroka spośród plemienia arabskiego, podczas gdy to żydzi uważali się za „naród
wybrany”. Były też konflikty pomiędzy mekkańskimi wyznawcami islamu, w większości
spokrewnionymi z Prorokiem, a nowymi wyznawcami, pochodzącymi spośród rdzennych
mieszkańców Medyny.
Były to lata nieustającej wojny z zewnętrznymi wrogami oraz ekspansji militarnej
Mahometa. Zdobywał on środki na prowadzenie walki, przejmując karawany podążające
z Mekki, zajmował oazy żydowskie, podporządkowywał sobie arabskie plemiona. Bitwy,
jakie stoczył, były w większości wygrane. Udało mu się z czasem podbić Mekkę
i symbolicznie przejąć dla islamu Al-Kabę, niszcząc znajdujące się w tej świątyni posagi
pogańskich bożków, należące do politeistycznej tradycji arabskiej. Po podboju Mekki
Mahomet nadal mieszkał w Medynie, ale w ostatnim roku swego życia odbył pielgrzymkę do
Mekki, ustanawiając zarazem ten zwyczaj. Zmarł u szczytu kariery politycznej i religijnej. Po
jego śmierci spośród najbardziej zasłużonych i bogobojnych wyznawców islamu wybrano
przywódcę wspólnoty muzułmańskiej – kalifa.
Mahomet nawrócił Arabów na monoteizm i jednocześnie był twórcą pierwszego
państwa łączącego ich wszystkich.
10
wyrzekli się innych bogów prócz Allaha, spotkał się z otwartą wrogością części znaczących
mieszkańców Mekki. Również poglądy społeczne Mahometa spotkały się z otwartą
dezaprobatą ludzi bogatych – w islamie wszyscy są równi, a dzielenie się swoim bogactwem
z biednymi jest jednym z podstawowych obowiązków muzułmanina. Poza tym
w społeczności arabskiej, która w tamtych czasach miała strukturę klanową, przyjęcie
głoszonej przez Mahometa religii wiązało się z uznaniem jego wyjątkowej pozycji – jako
proroka i wysłannika Boga, a przez to z wywyższeniem jego plemienia. W pewnym
momencie sytuacja stała się więc dla Mahometa i jego zwolenników niebezpieczna. […]
Mahomet w poszukiwaniu schronienia dla siebie i wyznawców głoszonej religii udał się do
Jasribu (obecnie Medyna). Tam sytuacja społeczno-polityczna była inna niż w Mekce –
istniała władza centralna, mieszkało tam też stosunkowo dużo wyznawców religii
monoteistycznych – chrześcijan i żydów. Mahometowi udało się uzyskać gwarancje
bezpieczeństwa dla wyznawców nowej religii, wrócił więc do Mekki i nakazał swoim
zwolennikom udać się do Medyny. Sam wyruszył za nimi, gdy Bóg mu dał na to zezwolenie.
Było to w 622 r., który jest uznawany za pierwszy rok ery muzułmańskiej. Odejście
Mahometa z Mekki do Medyny zwane jest hidżrą (czyli wywędrowaniem). […] Mahomet
przeżył tam następnych dziesięć lat, aż do swojej śmierci w 632 r.
GRUPA II
Po lekturze tekstu A. Marek pt. „Prorok Mahomet” odpowiedzcie na pytania:
1. Kim był Mahomet?
2. Jakie były początki islamu?
Sunnici i szyici
Islam jest jeden, a jego wyznawcy — muzułmanie tworzą jedną wspólnotę (ummę).
W islamie nie ma sformalizowanej struktury kościelnej, wszyscy wyznawcy powinni żyć
zgodnie z nakazami Koranu i tradycji Proroka. Islam jednak nie jest jednolity — podstawowy
podział na sunnitów i szyitów powstał tuż po śmierci Mahometa. Podział dokonał się nie z
powodu różnic dotyczących zasad religii, ale z powodów politycznych i prawnych. Po śmierci
Mahometa muzułmanie zastanawiali się, w jaki sposób wybrać przywódcę. Część z nich
uważała, że następca Proroka powinien wywodzić się z jego rodziny i dlatego popierała
Alego, kuzyna i zięcia Mahometa. Muzułmanie ci zostali nazwani partią Alego (arab. sziat
Ali). Ten odłam islamu zwany jest szyizmem. Szyici są w islamie mniejszością, stanowią ok.
10procent ogółu muzułmanów.
Pozostali muzułmanie (ok. 90 procent) to sunnici, Nazwa „sunnici” pochodzi od sunny,
czyli tradycji Proroka, drugiego (po Koranie) ważnego źródła prawa muzułmańskiego.
Sunnici uważają, że kalif powinien Zostać wybrany spośród najwybitniejszych muzułmanów
i nie jest konieczne, by pochodzić z rodziny Mahometa. Ich stanowisko zwyciężyło —
pierwszym kalifem po śmierci Mahometa został Abu Bakr, przyjaciel i towarzysz Mahometa,
ojciec jego ukochanej żony Aiszy, który jednak nie należał do rodziny Proroka. Ali i jego
zwolennicy przystali na ten wybór, choć w tradycji szyickiej utrzymuje się, że zostali do tego
zmuszeni. Abu Bakr panował tylko dwa lata.
Szyici szczególną czcią otaczają Alego (zginął z rąk jednego ze swoich zwolenników,
który uważał, że Ali jest nie dość ortodoksyjny) i jego synów, którzy zginęli z rąk sunnitów.
Najważniejsze święto szyickie —Aszura —jest obchodzone na pamiątkę męczeńskiej śmierci
Al-Husajna, syna Alego i Fatimy. Szyici często byli prześladowani. Z tego powodu rozwinęli
praktykę ukrywania swoich prawdziwych przekonań i udawania, że uznają panujące zasady.
źródło: A. Kosowicz, A. Marek,
Warszawa 2008.
Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie,
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Charydżyzm) - najmniejszy z trzech nurtów islamu obok sunnizmu i szyizmu. Był
pierwszą grupą rozłamową w tej religii, co miało miejsce wskutek sporu o sukcesję do tronu
kalifa. Charydżyci oddzielili się od głównego nurtu islamu podczas bitwy pod Siffin (657).
Ali przyjął pertraktacje, czym zraził do siebie część swych zwolenników, uważających iż
jedynie walka rozstrzygnąć może spór o sukcesję po proroku. Wyznają egalitaryzm i skrajnie
surową etykę - nie uznają rozróżnienia między wiarą a czynami, twierdząc iż osoba
11
Charydżyci (ok.2%) 657 r.
popełniająca ciężki grzech staje się niewiernym. Obecnie istnieje tylko najmniej radykalna ich
gałąź: ibadyci w Algierii, Omanie i Bahrajnie. Charydżyci czuli odrazę do koncepcji
głoszącej, że namiestnictwo Proroka jest dostępne tylko dla członków wybranych klanów, jak
to utrzymują sunnici i szyici. Twierdzili zaś, że kalifem może być obrany każdy głęboko
wierzący i prawy muzułmanin, podobnie zresztą jak w przypadku odejścia od czystego
islamu, powinien być usuwany. Charadżyci byli i pozostają nadal surowymi
fundamentalistami, interpretującymi Koran w sposób dosłowny. Charadżyci angażowali się w
gwałtowne zamachy terrorystyczne, skierowane przeciwko muzułmanom nie podzielającym
ich poglądów. Jedyną pozostałą po nich podsektą są ibadyci, żyjący w Omanie i północnowschodniej Afryce. Różnice, jakie wystąpiły w historii islamu, odnosiły się mniej do
zagadnień teoretycznych i dogmatycznych, a więcej do zagadnień społeczno-politycznych.
Sekty w islamie różniły się między sobą w sprawach teologii, ale większe różnice
występowały w sprawach praktycznych, jak np., kto powinien kierować społecznością
muzułmańską.
źródło: Islam - Podział, odłamy i religie pokrewne, [online], http://www.religie.424.pl/islam
podzial-odlamy-i-religie-pokrewne,1445,article.html.
GRUPA III
Po lekturze tekstu A. S. Nalborczyk pt. „Koran” odpowiedzcie na pytania:
1.
2.
3.
4.
Co to jest Koran?
Jaką funkcję pełni Koran?
Jak jest zbudowany, z czego się składa?
Jakim językiem został napisany? Dlaczego Koranu nie można było tłumaczyć na
inne języki?
Agata S. Nalborczyk Koran
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Tekst Koranu jest podstawowym źródłem prawa i zasad islamu, zawiera także historię
objawienia, wizje raju, piekła i Sądu Ostatecznego, ale również legendy i opowieści
przytoczone ze Starego i Nowego Testamentu, choć w zmienionej formie. Stanowi podstawę
organizacji życia rodzinnego i społecznego, kształtuje stosunek muzułmanów do świata
i innych ludzi. Przeplatany jest różnego rodzaju inkantacjami i wezwaniami. Niektóre
twierdzenia w Koranie mogą sobie na pierwszy rzut oka przeczyć, ale, jak twierdzą wierzący
12
Koran to po arabsku Al-Kuran (w innej transkrypcji Al-Qur’an), co znaczy „recytacja,
czytanie”. Jest to według muzułmanów ostatnia z ksiąg objawionych, zawierająca pełnię
objawienia, gdyż poprzednie księgi (według muzułmanów także objawione), jak Tora
i Ewangelie, zawierają z różnych względów objawienie niepełne lub zafałszowane. Koran
bowiem to słowo Boże, którego taki sam tekst, słowo w słowo, w języku arabskim, znajduje
się w niebie (arab. Umm al-Kitab, „matka Księgi”). Uczeni teologowie sprzeczają się co do
tego, czy Koran został stworzony, czy też jest równie odwieczny jak Bóg (według niektórych
taka teoria nosiłaby cechy wielobóstwa).
muzułmanie, należy zawsze interpretować Koran jako całość – wtedy wyłania się właściwy
obraz.
Około 610 r. (27 ramadana) archanioł Gabriel (arab. Dżibril) objawił się Mahometowi
i kazał mu recytować pierwsze słowa z Koranu (96:1–5) – od tej chwili objawienia te stale
towarzyszyły Prorokowi. aż do śmierci w 632 roku1. Objawiany mu przez archanioła Gabriela
tekst Prorok powtarzał swoim wyznawcom. Początkowo przechowywano fragmenty Koranu
w pamięci, ale już za dwóch pierwszych kalifów, Abu Bakra i Omara, zaczęto teksty
zapamiętane spisywać. Pojawiły się jednak różne zapisane wersje, dlatego konieczna stała się
redakcja, której dokonano ok. 650 r. za kolejnego kalifa, Osmana. Tekst początkowo był
niejasny, pismo nie zawierało znaków diakrytycznych dla zapisu samogłosek, stąd pojawiały
się różne możliwości interpretacji.
Język Koranu nosi nazwę klasycznego języka arabskiego i pochodzi sprzed
ukształtowania się normy arabskiego języka literackiego, funkcjonującego obecnie w świecie
arabskim w roli języka oficjalnego. Różni się od niego w wielu aspektach, podobnie jak od
dialektów, którymi Arabowie posługują się na co dzień (zob. Języki islamu). Dlatego też, żeby
naprawdę móc zrozumieć wszystkie niuanse tekstu koranicznego, trzeba się tego języka
nauczyć – dotyczy to wszystkich muzułmanów, także samych Arabów.
Koran napisany jest prozą rymowaną zwaną sadż. Panuje przekonane o wyjątkowej urodzie
języka Koranu i jego stylu, m.in. ze względu na boskie pochodzenie tekstu. Rozwinęła się cała
nauka na temat idżazu, czyli niemożności naśladowania stylu tej świętej księgi, który jest
niedościgłym wzorem. Język Koranu stanowił też, obok poezji przedmuzułmańskiej, podstawę
opracowania gramatyki języka arabskiego.
Koran składa się ze 114 sur, które dzielą się na wersety (…). Sury ułożone są od
najdłuższej do najkrótszej, a nie chronologicznie – wyjątkiem jest pierwsza, krótka sura
Al-Fatiha. Sury, które powstały wcześniej, w Mekce (jest ich 90), dotyczą przede wszystkim
zasad wiary, a powstałe później, w Medynie (24), także prawa i organizacji życia
społecznego. Wynika to z odmiennej funkcji, jaką pełnił w swej społeczności Prorok przed
hidżrą i po niej.
Źródło: A. Nalborczyk, Koran, [online], http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=7.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Recytowanie fragmentów Koranu po arabsku jest formą modlitwy. Koranu nie wolno
było tłumaczyć na inne języki ze względu na to, że w tej jedynej formie istnieje on w niebie –
obecnie dopuszczalne są przekłady jako pomoc w rozumieniu tekstu arabskiego. Tekst ten
w różnych miejscach świata muzułmańskiego stanowi też podstawę swego rodzaju
kabalistyki, opartej na liczbie liter w całym Koranie.
13
Al-Fatiha (arab. „otwierająca”), pierwsza sura w Koranie, jest krótka i liczy tylko siedem
wersetów. Stanowi ona najważniejszą część modlitwy w islamie, tak codziennej, jak i tej na
specjalne okazje (jak małżeństwo czy pogrzeb). Używa się jej w całości lub we fragmentach
jako elementu zdobniczego lub w funkcjach magicznych. Inne ważne fragmenty Koranu to
Werset Tronu, który także stanowi element ozdobny na makatach czy dywanach wieszanych na
ścianie, czy Werset Światła, odgrywający ważną rolę w filozofii muzułmańskiej.
GRUPA IV
Po przeczytaniu tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej np. plakatu, mapy
skojarzeń krótką prezentację na temat jednego z 5 dogmatów wiary muzułmanów: wiary
w jednego Boga i święte księgi.
Wiara w jednego Boga
Słowo „Allah” po arabsku znaczy po prostu: Bóg. W islamie Bóg ma jeszcze 99 innych
pięknych imion, np. Miłosierny, Litościwy. Według islamu jest to ten sam Bóg, który czczony
jest w judaizmie i chrześcijaństwie, tylko inaczej rozumiany. Muzułmanie uważają, że ich
rozumienie Boga jest jedynym właściwym, a chrześcijanie i żydzi nie zrozumieli do końca lub
wypaczyli Słowo Boże.
Bóg jest jeden i jedyny, a zaprzeczanie temu jest najcięższym grzechem. Każdy
muzułmanin odmawia pięć razy dziennie modlitwę, której istotne słowa stanowią
potwierdzenie tej prawdy: „Nie ma bóstwa prócz Boga (arab. Allaha)”.
Człowiek jest winien Bogu całkowite posłuszeństwo, jest jego sługą — a nie, jak
w chrześcijaństwie „dzieckiem Bożym” — i musi wykonywać jego rozkazy. Bóg wyznaczył
zasady rządzące światem i należy je spełniać, człowiek nie powinien kierować się własnymi
przekonaniami tylko starać się spełnić wolę Boga. Bóg istnieje poza światem, nie ma żadnych
określonych cech fizycznych. Inaczej niż mówi o tym w Biblia, człowiek nie został stworzony
„na obraz i podobieństwo Boże”. To co muzułmanie zdecydowanie i jednoznacznie odrzucają
z chrześcijaństwa to dogmat Trójcy Świętej. Muzułmanie uważają, że dodawanie Bogu
towarzyszy jest wielkim grzechem. W islamie można się modlić tylko do Boga, odrzuca się kult
świętych czy jakichkolwiek innych osób prócz Boga. Mahomet jest dla ludzi wzorem do
naśladowania, ale jest tylko człowiekiem. Nie można się np. do niego modlić, tak jak
w chrześcijaństwie można się modlić do Matki Boskiej czy świętych.
źródło: A. Kosowicz, A. Marek ,
Warszawa 2008, s. 9-10.
Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie,
Święte księgi
źródło: A. Kosowicz, A. Marek,
Warszawa 2008, s. 11.
Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie,
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Koran jest jednak uznawany za księgę najdoskonalszą, muzułmanie uważają, że
wcześniejsze księgi zawierały błędy i zniekształcenia boskiego objawienia. Koran to spisane
objawienia Mahometa, których dozna- wał przez 22 lata. Został spisany w literackim języku
arabskim i nie powinien być tłumaczony na inne języki, by tłumaczenie nie wypaczyło tego, co
Bóg chciał przekazać Mahometowi. Współcześnie praktyka jest taka, że w wielu krajach
Koran wydaje się dwujęzycznie — w języku arabskim i używanym w danym kraju. Biblii
i Tory muzułmanie właściwie nie czytają.
14
To księgi przekazane przez Boga ludziom na drodze objawienia, czyli księgi objawione.
Muzułmanie uznają za święte Pięcioksiąg, czyli Torę (często uważa się, że pod tą nazwą kryje
się cały Stary Testament), Psalmy Dawidowe, Ewangelie i sam Koran.
GRUPA V
Po przeczytaniu tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej np. plakatu, mapy
skojarzeń krótką prezentację na temat jednego z 5 dogmatów wiary muzułmanów: wiary w
wysłanników Boga i proroków, Dzień Sądu Ostatecznego, raj i piekło.
Wysłannicy Boga i prorocy
Od zarania ludzkości Bóg przysyłał ludziom swoich posłańców. Przekazywali oni ludziom
zasady wiary w Boga i ostrzegali ich przed popełnianiem grzechów.
Muzułmanie uznają wszystkich proroków uznawanych przez judaizm i chrześcijaństwo,
tylko inaczej ich przedstawiają. Wysłannik tym różni się od proroka, że przynosi „księgę”,
prócz tego, że tak jak prorok głosi Słowo Boże. Wysłannikami Boga byli Mahomet, Jezus
(po arabsku Isa) i Mojżesz (po arabsku Musa).
Dzień Sądu Ostatecznego, raj i piekło
Śmierć według islamu jest czymś nieuniknionym, ale nie jest końcem ostatecznym. Jest
przejściem do innego życia. Śmierć nie jest zła, jest nawet uważana za zjawisko pozytywne —
powrót do Boga. Człowiek jest zabierany z ziemi przez anioła śmierci, który oddziela duszę od
ciała i zabierają do Boga. Jeśli Bóg wybaczy człowiekowi grzechy, dusza wraca do ciała, jeśli
nie, wraz z innymi duszami czeka na męki piekielne. Zmartwychwstanie nastąpi dopiero na
końcu istnienia wszechświata. Wtedy ludzie powstaną z martwych, by udać się na Sąd
Ostateczny, który jest tak samo nieunikniony jak śmierć i koniec świata. Ludzie zgromadzą się
przed tronem Bożym i będą zdawać Bogu, w obecności aniołów i proroków, relację ze swych
uczynków.
Aniołowie otworzą księgi złych i dobrych uczynków, w których zapisywali wszystkie
ludzkie czyny. Na boskiej wadze zostanie zważona dobroć i sprawiedliwość każdego
człowieka, po czym Bóg niezwłocznie każdego osądzi. Ostatnim „egzaminem” będzie most
nad piekłem, cienki jak włos, którym przechodzić się będzie do raju. Grzesznicy spadną
z niego prosto w ogień piekielny, a dobrzy ludzi dotrą do bram raju.
Islam uznaje również coś w rodzaju czyśćca — tam znajdą się ludzie, których złe i dobre
uczynki się równoważą. W czyśćcu dusze będą przebywały, dopóki nie odpokutują swoich
grzechów — wtedy mają szansę dostać się do nieba.
źródło: A. Kosowicz, A. Marek,
Warszawa 2008, s. 11 – 12.
Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie,
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Piekło to miejsce wiecznej kary dla grzeszników potępionych na Sądzie Ostatecznym.
Cechą charakterystyczną piekła jest wszechobecny i trawiący wszystko ogień i żar.
15
Raj jest nagrodą za dobre uczynki. Przedstawiany jest jako ogród. Są w nim rzeki z
najczystszą wodą, a także strumienie mleka, miodu iwina, którego spożywanie na Ziemi było
zabronione. Ludzie w raju noszą pięknie zdobione szaty, mogą odpoczywać na brokatowych
dywanach i wyścielanych poduszkami lożach. Usługują im hurysy (mężczyznom) i piękni
młodzieńcy (kobietom).
Załącznik nr 3
Materiał dla ucznia. Filary wiary w islamie
Para „1”
Pięć filarów wiary
Każdy muzułmanin ma do wypełnienia określone obowiązki:
1) wyznanie wiary w jednego Boga (szahada),
2) modlitwę (salat),
3) jałmużnę (zakat),
4) post (saum),
5) pielgrzymkę do Mekki (hadżdż).
Praktyka religijna muzułmanów opiera się na tak zwanych pięciu flarach islamu (arkan),
czyli obowiązkowych rytuałach, które podkreślają przede wszystkim spójność muzułmańskiej
wspólnoty (ummy) oraz określają powszechne obowiązki wobec Boga i bliźnich
Pierwszym filarem islamu jest obowiązek publicznego wyznania wiary (szahada
„potwierdzenie, poparcie”), które stanowi najprostszy i najważniejszy akt wiary i składa się z
formuły:,, Nie ma Boga prócz Allaha [właściwie: nie ma bóstwa poza Bogiem, a Mahomet
jest jego prorokiem”. Poświadczenie Jedynego Boga oraz uznanie Mahometa za proroka
uważane są za warunek wstępny życia i praktyki religijnej każdego muzułmanina i uznawane
za powtórzenie wprowadzających słów archanioła Gabriela wypowiedzianych do Proroka.
Wyznanie wiary nie tylko towarzyszy życiu każdego muzułmanina, lecz także stanowi
ulubiony motyw muzułmańskiej sztuki kaligraficznej.
Strona
źródło: M. Hattstein, P. Delius, Islam. Historia, sztuka i architektura, 2012, s. 20-21.
16
Wyznanie wiary wolno wypowiadać jedynie w poważnym celu i po dogłębnym
wewnętrznym rozważeniu, ponieważ wypowiedzenie go przy świadkach powoduje przyjęcie
do wspólnoty muzułmańskiej. Raz dokonane przyjęcie nie może zostać cofnięte, a odstąpienie
od wiary karane jest właściwie śmiercią. Z tego względu muzułmańscy nauczyciele prawa
podkreślają wagę i konsekwencje tego kroku, który może zostać poczyniony jedynie z wolnej,
nieprzymuszonej woli. W muzułmańskich szkołach prawnych występują istotne różnice
poglądów co do tego, jaki związek ma wyznanie wiary z wykonywaniem zalecanych
czynności, także czy samo wyznanie wiary czyni z człowieka prawdziwego muzułmanina,
czy też są to jednak głównie uczynki.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Para „2”
Pięć filarów wiary
Każdy muzułmanin ma do wypełnienia określone obowiązki:
1) wyznanie wiary w jednego Boga (szahada),
2) modlitwę (salat),
3) jałmużnę (zakat),
4) post (saum),
5) pielgrzymkę do Mekki (hadżdż).
Praktyka religijna muzułmanów opiera się na tak zwanych pięciu flarach islamu (arkan), czyli
obowiązkowych rytuałach, które podkreślają przede wszystkim spójność muzułmańskiej
wspólnoty (ummy) oraz określają powszechne obowiązki wobec Boga i bliźnich
Drugim najbardziej zrytualizowanym filarem islamu jest obowiązek liturgiczne
modlitwy (salat), którą należy odmawiać pięć razy dziennie o określonych porach. Przed
przystąpieniem do modlitwy — jak przed wszystkimi czynnościami religijnymi — wierzący
musi wykonać szereg ściśle określonych rytualnych obmyć (począwszy od twarzy po stopy),
które służą zapewnieniu kultowej czystości i wyzbyciu się grzechu, a także uzyskaniu
wewnętrznej gotowości zbliżenia się do Boa. Do modlitw wspólnotę muzułmańską nawołuje
z minaretu (wieży meczetu) muezzin (właśc. mu’azzin). Modlitwa odgrywa tak ważną rolę,
ponieważ Koran definiuje wyznawców wprost jako „modlących się”.
Każda z pięciu modlitw kończy się pochwałą Boga: Allahu akbar „Allah jest wielki”
oraz recytacją pierwszej sury Koranu, po której następuje pozdrowienie „Pokój z wami!”,
które każdy z modlących się kieruje do swoich sąsiadów. Najważniejsza jest południowa
modlitwa piątkowa, poprzedzona kazaniem (chutba), wygłaszanym przez imama stojącego na
kazalnicy (minbar) bądź przed wspólnotą. Piątek nie jest dla muzułmanów świętem takim jak
szabat dla żydów czy niedziela dla chrześcijan, jednak w wielu krajach muzułmańskich jest
dniem wolnym od pracy. Ważną cechą modlitwy salat jest jej powszechny i obowiązkowy
charakter, odróżniający ją od wygłaszanych przy różnych okazjach osobistych modlitw
proszalnych czy dziękczynnych (du’a).
Strona
Źródło: M. Hattstein, P. Delius, Islam. Historia, sztuka i architektura, 2012, s. 20-21.
17
Muzułmanin może odprawiać salat tam, gdzie się akurat znajduje, jednakże przynajmniej
kilku wiernych powinno zebrać się na modlitwę w meczecie. Wspólne zwrócenie się
modlących w stronę Mekki (w meczecie kierunek modlitw wyznacza ściana kibli)
symbolizuje wspólnotę muzułmanów na całym świecie, dla której to wspólnoty religijnym
centrum jest Al-Kaba w Mekce, Modlący się — kobiety i mężczyźni oddzielnie — stoją w
rzędach za prowadzącym modlitwę imamem, który zajmuje miejsce przed niszą modlitewną
(mihrabem). Sposób i kolejność wygłaszania modlitwy są ściśle określone — na początku
wierni składają kilkakrotnie pokłon na stojąco, po czym klękają i dwukrotnie dotykają czołem
podłogi lub dywaniku modlitewnego na znak czci i poddania się woli Allaha.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Para „3”
Pięć filarów wiary
Każdy muzułmanin ma do wypełnienia określone obowiązki:
1) wyznanie wiary w jednego Boga (szahada),
2) modlitwę (salat),
3) jałmużnę (zakat),
4) post (saum),
5) pielgrzymkę do Mekki (hadżdż).
Praktyka religijna muzułmanów opiera się na tak zwanych pięciu flarach islamu (arkan), czyli
obowiązkowych rytuałach, które podkreślają przede wszystkim spójność muzułmańskiej
wspólnoty (ummy) oraz określają powszechne obowiązki wobec Boga i bliźnich
Trzecim filarem islamu jest obowiązek płacenia jałmużny (zakat). Pierwotnie zakat był
dobrowolnym datkiem składanym jako przejaw pobożności, jednak już w początkowym
okresie islamu przekształcił się w powszechnie obowiązujący, uregulowany prawem system
opłat. Wywodzi się on z obowiązku każdego muzułmanina do dzielenia się swoim
bogactwem z mniej zamożnymi bądź znajdującymi się w potrzebie współwyznawcami. Zakat
jest zatem obowiązkiem religijnym i różni się od dodatkowych dobrowolnych datków
zwanych sadaka, które są chwalebne, ale nieobowiązkowe. Sam Koran nie mówi nic
konkretnego o wysokości i częstotliwości datków, podkreśla natomiast wartość dawania
i wewnętrzne nastawienie obdarowującego, za najwartościowsze uznając ciche dawanie, które
nie podlega podejrzeniu o wyniosłość i nie zawstydza obdarowywanego. Z czasem w islamie
rozwinął się ściśle określony system opłat na cele socjalne — nakładanych na rozmaite dobra,
takie jak płody rolne, zwierzęta hodowlane, metale szlachetne, a także towary handlowe —
oraz naliczanych w różnej wysokości opłat od majątku. Wśród beneficjentów tych datków
znajdują się różne grupy, wśród których na pierwszym miejscu wymieniani są biedni
i potrzebujący, ale uwzględnia się także sieroty, chorych, pielgrzymów i podróżnych,
dłużników i dobrowolnych bojowników religijnych. W początkowym okresie istnienia islamu
część funduszy przeznaczano również na wykup niewolników i jeńców. Współcześnie zakat
jest połączeniem obowiązku religijnego z rozwiniętym ustawodawstwem socjalnym.
Nastawieni politycznie muzułmanie traktują zakat jako udaną próbę sformalizowania
odpowiedzialności społecznej, poprzedzającą nowoczesne rozwiązania socjalne w państwach
opiekuńczych.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Dobroczynność w stosunku do człowieka, w najszerszym znaczeniu tego słowa, jest
kamieniem węgielnym islamskiego społeczeństwa i stałym tematem w naukach Koranu.
Istnieją dwa rodzaje datków w islamie: obowiązkowe i dobrowolne. Pierwszy jest nazywany
Zakat, a drugi Sadaqah. Pojęcie Zakat nie było całkiem nowym pojęciem w islamie. Podobne
18
źródło: M. Hattstein, P. Delius, Islam. Historia, sztuka i architektura, Wyd. Buchmann, 2012,
ISBN 978-83-7670-289-6, s. 20-21.
jałmużne były nakazane również Izraelitom i chrześcijanom. W islamie Zakat przyjął formę
określonej składki/wkładu opartej na bogactwie i dochodzie danej osoby. Wysokość składki
różni się w zależności od rodzaju posiadanej własności, ale średnio przekłada się na dwa i pół
procent całkowitej wartości. Wpływy z Zakat mają być przeznaczone na:








łagodzenia ubóstwa i cierpienia
pomoc osobom w długu
zapewnieniu komfortu i wygody dla podróżujących
zapewnienie stypendiów na stypendia
dostarczanie okupu za jeńców wojennych
propagowanie islamu
pokrycie kosztów zbierania Zakat
inne rzeczy korzystne dla społeczeństwa
Zakat, jest więc obowiązkiem nałożonym przez Boga w interesie społeczeństwa jako całości.
Podczas gdy z jednej strony te charytatywne składki pokrywają potrzeby społeczne, z drugiej
strony akt dawania w imię Boga oczyszcza serce ofiarodawcy z egoizmu i chciwości.
źródło: Pięć filarów islamu [w:] O islamie, [online],
http://www.alislam.pl/islam/filary_islamu.
Para „4”
Pięć filarów wiary
Każdy muzułmanin ma do wypełnienia określone obowiązki:
1) wyznanie wiary w jednego Boga (szahada),
2) modlitwę (salat),
3) jałmużnę (zakat),
4) post (saum),
5) pielgrzymkę do Mekki (hadżdż).
Praktyka religijna muzułmanów opiera się na tak zwanych pięciu flarach islamu (arkan), czyli
obowiązkowych rytuałach, które podkreślają przede wszystkim spójność muzułmańskiej
wspólnoty (ummy) oraz określają powszechne obowiązki wobec Boga i bliźnich
Strona
Inną wspólną dla wszystkich religii praktyką jest Post. Trwa on 30 dni i odbywa się
zawsze w dziewiątym miesiącu roku księżycowego, Ramadan. Nazwa ta ma pochodzenie
islamskie, wcześniej miesiąc ten był nazywany Naatiq.
19
Post
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Nazwa Ramadan pochodzi od słowa Ramd, co oznacza ,,żar słońca''. Powiada się
Ramada al-Saai'mu, czyli wnętrze człowieka stało się gorące z pragnienia wywołanego
postem. Miesiąc ten nazywa się tak, ponieważ:
1. poszczenie w tym miesiącu wywołuje gorąco i palenie wywołane pragnieniem;
2. oddawanie czci Jedynemu Bogu w tym miesiący wypala ślady grzechu w człowieku;
3. pobożność człowieka w tym miesiącu wywołuje w jego sercu to potrzebne ciepło
miłości do jego Stwórcy i innych ludzi.
[…] Poszczenie w islamie jest to wysoce rozwiniętą instytucją i wymaga głębszej
analizy. Odnośnie poszczenia istnieją dwa rodzaje nakazów. Pierwsze dotyczą postu
obowiązkowego, a drugie – dowolnego. Z kolei post obowiązkowy znów dzieli się na dwie
kategorie:
1. Wszystkich muzułmanów na całym świecie obowiązuje przestrzeganie postu
przez jeden pełny miesiąc w roku. Ponieważ chodzi o miesiąc księżycowy, wypada on
w różnych okresach roku słonecznego. Dzięki temu powstaje pewna równowaga.
Czasami poszczenie w miesiące zimowe jest łatwe, bo dni mijają szybko, a noce są
długie, z kolei latem dni są dłuższe i poszczenie wymaga więcej wysiłku. Miesiąc
postu występuje w różnych porach roku, więc na całym świecie muzułmanom czasem
jest pościć łatwo, a czasem trudno.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
2. Inne obowiązkowe posty wiążą się najczęściej z proszeniem Boga o wybaczenie
grzechów, między innymi przypadków nieprzestrzegania postów obowiązkowych.
Posty nieobowiązkowe cieszą się taka popularnością, że stały się elementem życia
prawego muzułmanina. Wprawdzie większość wyznawców ogranicza się jedynie do
obowiązkowego miesiąca postu, niektórzy dobrowolnie poszczą od czasu do czasu, zwłaszcza
gdy znajdują się w kłopotach. Ponieważ modlitwy odmawiane podczas postu są
skuteczniejsze, wielu ludzi powstrzymuje się od jedzenia i picia, aby pomóc w rozwiązaniu
swoich problemów. Czasami jednak zależy im wyłącznie na łasce Boga. Nie ma tu żadnych
ograniczeń, jednak Założyciel islamu (saw) mocno odradzał tym którzy ślubowali pościć bez
ustanku przez całe życie przestrzeganie postu przez całe życie. Gdy dowiedział się o
przypadku takiego człowieka, wyraził swoją dezaprobatę i skrytykował go za próby osiągania
20
W islamie post zaczyna się od świtu, a kończy wraz z zachodem słońca. W tym czasie
należy całkowicie powstrzymywać się od jedzenia i picia. Na muzułmański post składa się
nie tylko głód i pragnienie, ale przede wszystkim rozwój charakteru. Muzułmanie budzą się
kilka godzin przed świtem, aby wspominać Boga i odmówić modlitwę. Podczas postu
w muzułmańskim domu częściej też niż zwykle cytuje się Koran. Tak więc spora część nocy
zostaje poświęcona na ćwiczenia duchowe, które podkreślają znaczenie całego postu.
Podczas dnia muzułmanom zaleca się – oprócz zaprzestania jedzenia i picia –
powstrzymywanie się od próżnych rozmów, sprzeczek i waśni oraz wszelkich czynności
poniżej godności prawdziwego wyznawcy. Nie wolno oddawać się żadnym rozkoszom
cielesnym. Nawet mąż i żona za dnia prowadzą osobne życie, nie licząc oficjalnych relacji
typowych dla wszystkich ludzi.
W islamie tak dużą wagę przykłada się do dawania jałmużny i opieki nad nędzarzami,
że czynności te stają się elementem codziennego życia muzułmanina. Ale podczas ramadanu,
miesiąca postu, każdy musi działać w tym kierunku ze zdwojonym wysiłkiem. […] Jałmużna
i troska o biedaków jest tak ważna, że w żadnym miesiącu roku muzułmanie tak bardzo
nie angażują się w sprawy filantropijne jak podczas ramadanu.
wyzwolenia poprzez zmuszenia jego woli do tego. Powiedział mu: „Właśnie powodując
kłopoty albo nieprzyjemności, nie tylko nie będziesz mógł zadowolić Boga, ale możesz także
spowodować jego niezadowolenie”. Zwrócił uwagę, że zbytnia surowość wobec siebie jest
równoznaczna z zaniedbywaniem żony i dzieci, przyjaciół i krewnych, itd.
Prorok (saw) przypomniał mu zwłaszcza o obowiązkach w relacjach z innymi ludźmi.
Jego rada brzmiała: Wywiązuj się z powinności wobec Boga jak również wobec wszystkiego,
co Bóg stworzył. Niektórym uporczywie błagającym pozwalał na opcjonalny post tylko
w stylu Dawida (pokój z nim). Założyciel islamu (saw) opowiedział, że Dawid jednego dnia
przestrzegał postu, a drugiego nie. Od złożenia przysięgi przez całe życie pościł co drugi
dzień. Prorok (saw) powiedział: „Na tyle mogę pozwolić, ale na nic więcej”.
Praktykowanie postu jest o tyle ważne, że wspiera rozwój praktycznie każdego aspektu
życia duchowego. Człowiek między innymi sam w praktyce zaczyna odczuwać, czym jest
głód, ubóstwo, samotność i udręki dotykające tych, którym gorzej się powodzi.
Powściągliwość nawet tylko w miesiącu Ramadanu pozytywnie wpływa na kształtowanie
charakteru człowieka.
źródło: Pięć filarów islamu [w:] O islamie, [online],
http://www.alislam.pl/islam/filary_islamu.
Para „5”
Pięć filarów wiary
Każdy muzułmanin ma do wypełnienia określone obowiązki:
1) wyznanie wiary w jednego Boga (szahada),
2) modlitwę (salat),
3) jałmużnę (zakat),
4) post (saum),
5) pielgrzymkę do Mekki (hadżdż).
Praktyka religijna muzułmanów opiera się na tak zwanych pięciu flarach islamu (arkan),
czyli obowiązkowych rytuałach, które podkreślają przede wszystkim spójność muzułmańskiej
wspólnoty (ummy) oraz określają powszechne obowiązki wobec Boga i bliźnich
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
Ostatnim filarem wiary i jedną z najpiękniejszych instytucji islamu jest Hadżdż, czyli
pielgrzymka do Mekki. Odbycie Hadż jest obowiązkiem każdego muzułmanina
i muzułmanki. Przynajmniej raz w swoim życiu, muzułmanin lub muzułmanka powinni
odwiedzić Święte Miasto, jeśli ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego na to zezwala.
Dorosły muzułmanin cieszący się zdrowiem oraz zdolny do opłacenia podróży musi odbyć
Hadżdż.
Obchody rytuałów religijnych zostały nakazane przez Boga i przestrzegane
przez Proroka Ibrahima (Abrahama) (as), oraz jego syna Izmaela (as), którzy byli pierwszymi
pielgrzymami do pierwszego domu Bożego na ziemi, którym jest świątynia Kaaba w Mekce.
21
Hadżdż (Pielgrzymka)
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
22
Strona
Zbudowali oni świątynię dla czci Boga Jedynego w miejscu, które tradycja ustna islamu
identyfikuje jako miejsce modlitwy Proroka Adama (as).
Centralnym punktem Pielgrzymki jest Ka’ba odbudowane cztery tysiące lat temu
przez Proroka Abrahama. Dzisiaj stoi ono na rozległym dziedzińcu świętego meczetu
Masdżid al Haram. Oprócz Kaaba na dziedzińcu tym znajduje się Makam Ibrahim oraz
źródełko Zamzam.
Celem każdego aktu pobożności w islamie jest Jedyny Allah. Muzułmanie udają się do
Mekki nie po to, aby całować kamień lub czcić człowieka jako półboga. Całowanie lub
dotknięcie Czarnego Kamienia Kaaby jest dobrowolną akcją, a nie obowiązkiem lub
nakazem. Kamienia tego użyli przy budowie pierwszej na świecie świątyni monoteistycznej –
Prorok Abraham i jego pierworodny syn Ismael (pokój z nimi).
Z każde zakątka świata na nakaz Boga- przybywają i gromadzą się w Mekce
muzułmanie wszystkich stanów i klas społecznych.
Hadżdż odbywa się w muzułmańskim miesiącu Dhul Hidżdżah, który przypada dwa
miesiące po święcie Postu, Iid-ul-Fitr. Do ceremonii obowiązujących podczas hadżdżu
należą:
1. Wejście w stan ihram przez przyodzianie dwóch białych płacht tkaniny bez szwów.
Pielgrzymi stosują się do tego wymogu przed wjazdem do Mekki.
2. Odmawianie modlitwy talbija od momentu przybrania ihramu. Talbija polega na
głośnym wypowiadaniu słów:
Oto przybyliśmy, o Boże, oto przybyliśmy, Ty nie masz partnerów, oto naprawdę
przybyliśmy . Modlitwy i błogosławieństwa są Twoje. Twoje też Królestwo. Ty
nie masz partnerów. Oto przybyliśmy tutaj.
3. Po przybyciu do Mekki pielgrzymi odprawiają pierwszy tałaf, czyli rytuał polegający
na siedmiokrotnym okrążeniu Ka’ba w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Po zakończeniu tałaf odbywa się sa’jj, czyli rytualny bieg pomiędzy wzgórzem Safa a
Marła nieopodal Ka’ba. Pomiędzy tymi wzgórzami biegła Hagar w poszukiwaniu wody, gdy
Prorok Abraham musiał ją zostawić, na polecenie Boże..
5. Po sa’jj pielgrzymi udają się na oddaloną o cztery mile od Mekki równinę Mina,
gdzie zostają na nocleg.
6. Następnego dnia wyruszają na leżącą dziewięć mil na południowy-wschód od Mekki
górę Arafat. Przybywają do jej podnóża przed południem, odmawiają jednocześnie modlitwy
Zuhr i Asr, a później słuchają kazania imama. Pozostają u stóp Arafatu tylko do zachodu
słońca. W tym miejscu Prorok Muhammad wygłosił swoje pożegnalne kazanie.
7. Po zachodzie słońca pielgrzymi opuszczają Arafat i przechodzą do miejsca zwanego
Muzdalifah. Święty Koran nazywa je Mash'ar al Haram, czyli Uświęcony Pomnik. Dotarłszy
do Muzdalifah, pielgrzymi odmawiają Magrhrib [modlitwa po zachodzie słońca]oraz
Isza[modlitwa wieczorna] i zostają tam na nocleg. Rano po zmówieniu Fażyr wracają
ponownie do Mina .
8. Docierają na tę równinę dziesiątego dnia miesiąca Dhul Hidżdżah. Jest to
najpracowitszy dzień pielgrzymki. Pierwsza ceremonia odbywa się na Mina i polega na
rzucaniu małymi kamykami, czyli ramy al dżimar, w trzy kolumny. Czynność ta symbolizuje
uderzanie diabła.
9. Dziesiąty dzień Dhul Hidżdżah to także dzień składania ofiar ze zwierząt. Również
tego dnia w całym świecie muzułmańskim obchodzi się święto ofiarowania Iid-ul-Adha.
10. Po złożeniu ofiary pielgrzymi golą głowy albo wyrywają sobie włosy. PO tym
wychodzą ze stanuihram poprzez nałożenie zwyczajnych strojów.
11. Już w codziennych strojach jeszcze raz odprawiają tałaf wokół Ka’ba. Nosi on
nazwę tałaf e zirat.
12. Przed zakończeniem dziesiątego dnia Dhul Hidżdżah, pielgrzymi odprawiają jeszcze
jedno sa’jj pomiędzy wzgórzami Safa i Marwa.
13. Następnie ponownie udają się na równinę Mina, gdzie pozostają do dwunastego albo
trzynastego Dhul Hidżdżah. Przez te dwa lub trzy dni powtarzają ceremonię ramy al dżimar,
czyli rzucania kamieniami.
14. Dwunastego (albo trzynastego) wracają do Mekki na ostatnią ceremonię
pielgrzymki. Składa się na nią pożegnalne tałaf wokół Ka’ba, po którym cała pielgrzymka
zostaje ukończona i pielgrzymi są zwolnieni mogąc iść, dokąd chcą.
Wielu pielgrzymów, chociaż nie ma tego w nakazanej pielgrzymce, udaje się do
Medyny i zwiedza Meczet Proroka, czyli Masdżid al-Nabłi. Został on zbudowany na
meczecie, w którym prorok Muhammad został pochowany.
Hadżdż odbywa się jedynie w określonych dniach miesiąca Dhul Hidżdżah, ale
w dowolnym terminie roku każdy może odbyć tak zwaną Mniejszą Pielgrzymkę, czyli Umra.
Strona
23
źródło: Pięć filarów islamu [w:] O islamie, [online],
http://www.alislam.pl/islam/filary_islamu.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Załącznik nr 4
Materiał dla ucznia. Karta pracy: Filary islamu
FILAR II
FILAR III
FILAR IV
FILAR V
SZAHADA
SALAT
SAUM
ZAKAT
HADŻDŻ
Strona
24
FILAR I
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Załącznik nr 5
Materiał dla ucznia
Przykazania katechizmowe w Kościele Rzymsko-Katolickim:
Źródło: Dziesięć przykazań Bożych – Dekalog, [online],
http://pismoswiete.republika.pl/dekalog.html.
Materiał przygotowany w ramach programu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy
po wielokulturowej Warszawie”, dofinansowanego ze środków
Urzędu m.st. Warszawy.
Strona
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
25
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Download