Wartość firmy. Aspekty behawioralne

advertisement
Seminarium interdyscyplinarne
poznańskiego środowiska akademickiego
„Paradygmat ewolucji w naukach społecznych”
„Nauki ekonomiczne w perspektywie ewolucyjnej”
Jan Polowczyk, dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
26 marca 2015
Agenda
1. Pionierzy ewolucyjnego paradygmatu
2. Teoria perspektywy
3. Ekonomia ewolucyjna a ekonomia behawioralna
4. Paradygmat ewolucji
5. Efekty procesów ewolucyjnych
6. Co napędza ewolucję?
7. Budowa i działanie mózgu
8. Poznawcze skłonności
9. Znaczenie przypadków w ewolucji
10. Konsiliencja nauk
11. Możliwe kierunki badawcze
Definicja ekonomii
L.Ch.Robbinsa (1935)
• „Ekonomia jest nauką, która bada zachowania człowieka
jako związku między celami i ograniczonymi środkami
mogącymi mieć alternatywne zastosowania”
• -podmiotem ekonomii jako dyscypliny naukowej jest
człowiek i jego zachowania związane z działaniami
gospodarczymi
1. Pionierzy podejścia
ewolucyjnego
Pionierzy podejścia ewolucyjnego
• „Człowiek jest częścią
przyrody i najbardziej
społecznie rozwiniętym
przedstawicielem świata
zwierząt.”
Adam Smith
Teoria uczuć moralnych
1759
Bogactwo narodów
1776
• „Man is part of nature and
the earth's most socially
developed representative
of the animal world”
5
Pionierzy podejścia ewolucyjnego
Adam Smith
Thomas Malthus
Theory of Moral Sentiments
1759
The Wealth of Nations
1776
An Essay on the
Principle of Population
1798
Charles Darwin
The Origin of Species
1859
6
Homo oeconomicus vs. Homo sapiens
• Ekonomia głównego nurtu używa modelu Homo
oeconomicus, od drugiej połowy XIX w.
• Homo oeconomicus jest doskonale racjonalną
jednostką, bez jakichkolwiek emocji
Homo oeconomicus vs. Homo sapiens
Homo oeconomicus
Homo sapiens
Ewolucyjni ekonomiści
J.A.Schumpeter
1883-1950
„creative distruction”
H.A.Simon
1916-2001
„bounded rationality”
Nobel Prize in economics 1978
An Evolutionary Theory of Economic Change
by R.Nelson and S.G.Winter, 1982
Behawioralni ekonomiści
Daniel Kahneman
1934 –
Nobel Prize in
economics in 2002
Amos Tversky
1937-1996
Połowa XX wieku
Ekonomia
Zarządzanie
Ujęcie
behawioralne
w zarządzaniu
Nauki
behawioralne
Opracowanie własne na podstawie: H.Witczak, artykuł niepublikowany
Lata 80. XX wieku
Zarządzanie
strategiczne
Ekonomia
Zarządzanie
Ekonomia
behawioralna
Ujęcie
behawioralne
w zarządzaniu
Nauki
behawioralne
Opracowanie własne na podstawie: H.Witczak, artykuł niepublikowany
Zarządzanie
strategiczne
Stan obecny
Zarządzanie
Ekonomia
Ujęcie
behawioralne
w zarządzaniu
Ekonomia
behawioralna
Nauki
behawioralne
Opracowanie własne na podstawie: H.Witczak, artykuł niepublikowany
2. Teoria perspektywy (TP)
Teoria perspektywy (TP)
Prospect theory (PT)
D.Kahnemana & A.Tverskiego
• TP jest bardziej dokładnym odzwierciedleniem
preferencji ekonomicznych ludzi w porównaniu do
modelu Homo oeconomicus
16
Teoria perspektywy (TP)
17
Teoria perspektywy (TP)
• Według TP:
– straty odczuwane są dwa razy silniej niż odpowiednie zyski
• Awersja do strat (loss aversion) odnosi się do
naturalnej skłonności unikania strat bardziej niż dążenia
do zysków
• Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
• Tonący brzytwy się chwyta
18
Teoria perspektywy (TP)
obszar awersji do ryzyka
obszar skłonności
do ryzyka
19
A.Smith [1759]
• „…znacznie bardziej cierpimy, gdy nasza sytuacja się
pogorszy, niż kiedykolwiek cieszy nas, gdy awansujemy
z gorszej pozycji na lepszą. (…) Bezpieczeństwo
sugeruje raczej rozwagę niż przedsiębiorczość i bardziej
gorliwość, by zachować korzyści, które już posiadamy,
niż chęć do skłonienia nas, by zdobyć jeszcze większe.”
3. Ekonomia ewolucyjna
a
ekonomia behawioralna
Ekonomia behawioralna
nurty podstawowe najczęściej przytaczane
• szkoła z Carnegie (H.Simon)
• ekonomia psychologiczna (D.Kahneman, A.Tversky,
C.Camerer, E.Fehr, P.Slovik, G.Loewenstein, M.Rabin)
• ekonomia ewolucyjna (R.Nelson, S.Winter)
• ekonomia eksperymentalna (V.Smith, D.Davis, Ch.Holt,
J.Kagel, A.Roth)
• finanse behawioralne (R.Thaler, R.Shiller, A.Shleifer,
H.Shefrin)
• makroekonomia behawioralna (G.Akerlof)
• ekonomia złożoności (W.B.Arthur, E.Beinhocker)
• koncepcja anti-equlibrium (J.Kornai)
Propozycja autora
Ekonomia ewolucyjna
ekonomia
ewolucyjna
Schumpeter,
Simon,
Nelson & Winter
ekonomia
behawioralna
Simon,
Kahneman &
Tversky
4. Paradygmat ewolucji
Paradygmat ewolucji
• Ewolucja jest algorytmem neutralnym, adaptacyjnym
i działającym w różnych środowiskach
• Ewolucja jest uniwersalnym zjawiskiem, podobnie jak
grawitacja
Paradygmat ewolucji
• Systemy ewolucyjne należą do złożonych systemów
adaptacyjnych (complex adaptive systems)
• W takich systemach, interakcje zachodzące na poziomie
mikro prowadzą do ujawniania się pewnych
prawidłowości na poziomie makro
Paradygmat ewolucji
• Trzy etapy formuły ewolucji:
– różnicowanie (differentiation, mutation, search)
– selekcja (selection)
– rozpowszechnianie (amplification, replication)
• Formuła ewolucji jako podstawowy paradygmat
wyjaśniający zjawiska rozwoju społecznego
Paradygmat ewolucji
• Ewolucja jest cykliczna: wyniki jednego cyklu są danymi
wejściowymi dla cyklu następnego.
• System ewolucyjny nie ma trwałej równowagi - zastój
jest równoznaczny z zagładą.
Paradygmat ewolucji
• Jednostką selekcji w ewolucji ekonomicznej jest moduł
(module):
– moduł jest składnikiem biznesu, który był w
przeszłości (i może być w przyszłości), podstawowym
czynnikiem do selekcji biznesów
• Określenie jednostek selekcji biznesu jest możliwe tylko
ex post
Paradygmat ewolucji
• Ewolucja jest algorytmem poszukującym/ badawczym
„znajdowania igieł dobrych projektów w stogach siana
możliwości” „finds needles of good design in haystacks
of possibilty” [Dennett 1995]
Paradygmat ewolucji
• Ewolucja = niewidzialna ręka wg A.Smitha
Paradygmat ewolucji
• Ewolucja ekonomiczna jest efektem dwóch powiązanych
procesów:
– ewolucji technologii fizycznej (Physical Technology)
– ewolucji technologii społecznej (Social Technology)
• Występuje ciągłe sprzężenie zwrotne między oboma
technologiami (reciprocal dance)
Paradygmat ewolucji
• Proces ewolucji nie jest doskonały
• Mogą w nim wystąpić przypadki, błędy losowe i inne
zakłócenia
• Procesy ewolucyjne mogą być oceniane tylko ex post
33
5. Efekty ewolucji
na Ziemi
35
Rozszerzający efekt ewolucji
36
The explosion of wealth
The Economist, Sep 2nd 2013
38
Ewolucja wg Schumpetera
• Każdy wynalazek jest efektem
kombinacji wcześniejszych
wynalazków
• Każdy nowy wynalazek rozszerza
przestrzeń możliwych kombinacji
następnych wynalazków
• Każdy nowy wynalazek wypiera
wcześniejsze wynalazki:
– kreatywna destrukcja
39
Proces ewolucyjnego
zastępowania technologii
40
6. Co napędza ewolucję
ekonosfery?
Co napędza ewolucję ekonosfery?
• Pogoń za szczęściem - A.Smith [1759]
• Widoczna konsumpcja - T.Veblen [1899]
• Przedsiębiorczość - J.A.Schumpeter [1934]
• Piramida potrzeb ludzkich - A.Maslow [1954]
42
Pogoń za szczęściem
A.Smith [1759]
• „Przyjemności czerpane z bogactwa i znaczenia uderzają
wyobraźnię jako coś znakomitego, pięknego i szlachetnego
(…)”
• „Właśnie to bałamuctwo porusza i utrzymuje w nieustannych
obrotach przedsiębiorczość gatunku ludzkiego
• Właśnie to najpierw pchnęło ludzi do uprawiania ziemi, do
budowania domów, do zakładania miast i państw oraz do
wynalezienia i ulepszenia wszelkich nauk i sztuk, które
uszlachetniają i upiększają życie ludzkie, które całkowicie
zmieniły powierzchnię ziemi.”
43
„Widoczna konsumpcja”
[T.Veblen 1899]
• Ludzie dążą do uwidocznienia swojego statusu za
pomocą tzw. „widocznej konsumpcji”
• Ten rodzaj konsumpcji wywodzi swoją wartość nie tyle z
faktycznej wartości konsumpcji, ale z faktu, że pozwala
ludziom odróżnić się od innych
44
Przedsiębiorczość
J.A.Schumpeter [1934]
• Motywem działań przedsiębiorcy jest nie tylko chęć
uzyskania dla siebie korzyści materialnych i
zaspokojenia swych potrzeb konsumpcyjnych, ale także
zdobycia satysfakcjonującej pozycji społecznej,
osiągnięcia poczucia władzy i niezależności
• „Na koniec, istnieje radość tworzenia, dokonania czegoś
lub po prostu ćwiczenia swej energii i pomysłowości”.
45
Piramida potrzeb ludzkich
[A.Maslow, 1954]
• „Człowiek jest istotą wymagającą i rzadko, z wyjątkiem
krótkich chwil, osiąga stan pełnego zaspokojenia. Jeśli
jedno pragnienie zostaje zaspokojone, to na jego
miejsce pojawia się inne. Kiedy z kolei to jest
zaspokojone, jeszcze inne wysuwa się na pierwszy plan
itd.”
46
7. Budowa i działanie mózgu
Budowa i działanie mózgu
Mózg ludzki
• Mózg człowieka tworzą trzy podstawowe części:
– pień mózgu
– układ limbiczny
– kora mózgowa
49
Mózg ludzki – pień mózgu
50
Mózg ludzki – układ limbiczny
51
Mózg ludzki – kora mózgowa
52
Mózg ludzki
• Pień mózgu i układ limbiczny nazywane są „mózgiem
pierwotnym”
• „Mózg pierwotny” przetwarza emocje – w reakcje
• „Mózgi pierwotne” ludzi spotykających się wchodzą w
reakcje między sobą - bez świadomości ich „właścicieli”
53
Mózg ludzki
• Emocje zawierają w sobie „skumulowaną mądrość
wieków”:
– ostrzegają przed niebezpieczeństwami
– składają się na intuicję
– intuicyjnie prowadzą nas w stronę tego, co pomaga przetrwać
54
Dualizm ludzkiego mózgu
• Psychologowie przyjęli koncepcję dwóch systemów
przetwarzania informacji w ludzkim mózgu
• System 1 wiąże się z ewolucyjnymi emocjami i
intuicyjnym uczeniem się
• System 2 umożliwia ludziom świadome poznawanie i
uczenie się
Dwa systemy (tryby) myślenia
• System 1 (związany z mózgiem pierwotnym):
– działa w sposób szybki i automatyczny
– bez wysiłku lub z niewielkim wysiłkiem
– nie mamy poczucia świadomej kontroli
• System 2:
– wymaga umysłowego wysiłku (np. analizy, wyliczenia, itp.)
– wymaga skupienia, dokonywania wyboru i świadomego
działania, podejmowania ryzyka w warunkach niepewności
56
Dualizm ludzkiego mózgu
• Reakcje instynktowne i emocjonalne wynikają z naszego
dziedzictwa ewolucyjnego i dążenia do przetrwania
• W wielu opracowaniach przyjmuje się, że emocje
Systemu 1 są nieracjonalne (cognitive biases), a reakcje
Systemu 2 są racjonalne
• Ta dychotomia jest nieprawdziwa
8. Poznawcze skłonności
Podstawowe emocje Systemu 1
•
•
•
•
•
Obrona status quo (status quo effect)
Zaufanie (trust, confidence)
Odwzajemnianie (reciprocity)
Instynkt stadny (herding effect)
Nadmierny optymizm (overoptimism)
Obrona status quo
• Lęk przed zmianami
• Obawa przed utratą osiągniętej pozycji
• Obawa przed pogorszeniem statusu materialnego
• Lepszy wróbel w garści……..
Zaufanie
• Badania nad procesami fizykochemicznymi
zachodzącymi w mózgu pokazują, że w organizmie
ludzkim za uczucia zaufania odpowiada hormon
oksytocyna [Zak i in. 2005]
• Poziom oksytocyny wzrasta, kiedy człowiek orientuje się,
że ktoś obdarza go zaufaniem - odwzajemnianie
Odwzajemnianie
• Odwzajemnianie może przyjmować dwie skrajne formy:
– wdzięczności
– zemsty
• Podczas odwzajemniania aktywność mózgu jest
skoncentrowana w striatum, części mózgu związanej z
doświadczaniem nagradzania
• A zatem, decyzja o ukaraniu nieuczciwego partnera
wiąże się z uczuciem satysfakcji
• „Zemsta jest słodka”
Odwzajemnianie
• W dylemacie więźnia ustalono w sposób naukowy, że
optymalną strategią jest algorytm wet-za-wet
• Jest to dowód na efektywność procesów ewolucji
• Naturalne procesy ewolucyjne wyposażyły ludzkość w
intuicyjne reakcje pomagające w przetrwaniu
• Ewolucyjna logika odwzajemniania ma swoje
uzasadnienie:
– warunkowa kooperacja daje lepsze wyniki, niż działania agentów
czysto egoistyczne lub czysto altruistyczne
Instynkt stadny
• Jest procesem ewolucyjnym związanym z fazą
rozpowszechniania (efekt mody)
• Lepiej mylić się razem z grupą niż w opozycji do grupy
Nadmierny optymizm
•
•
•
•
•
Większość ludzi przecenia swoje możliwości
Badania pokazują, że optymiści żyją dłużej
Optymizm jest dziedziczny
Optymiści osiągają w życiu większe sukcesy
Optymizm jest motorem napędowym kapitalizmu Kahneman [2011]
Nadmierny optymizm
• „Wszyscy ludzie przeceniają mniej lub więcej widoki na
powodzenie, podczas gdy nie doceniają szans
niepowodzenia, a żaden prawie człowiek o
dostatecznym zdrowiu fizycznym i duchowym nie ocenia
ich zbyt wysoko.” [A.Smith 1776]
9. Znaczenie przypadku
w ewolucji
Znaczenie przypadku
w ewolucji
• Ewolucja nie ma tak deterministycznych reguł jak np.
grawitacja
• Proces ewolucji, opiera się na próbach i błędach
• Przypadki są nieuniknione
68
Znaczenie przypadku
w ewolucji
• Życie społeczne kształtują nieliczne, ale przełomowe
wydarzenia [Taleb 2007]
• Historia nie pełza, lecz postępuje skokowo
• O ważności zmian dowiadujemy się ex post
Znaczenie przypadku
w ewolucji
• Przewidywanie przyszłości, jest trudne z powodu
występowania nieoczekiwanych przypadków
[Kahneman 2011]
• Jedynym pewnikiem w naukach społecznych jest to,
że nic nie jest pewne
70
Znaczenie przypadku
w ewolucji
• Dwa rodzaje przypadków:
– szczęście (good luck)
– pech (bad luck)
• Stopa zwrotu:
– ze szczęścia
– z pecha
10. Konsiliencja nauk
Ewolucyjna rama naukowa
• Wielu autorów podkreśla konieczność zintegrowania
nauk społecznych wokół wspólnej ramy
• Powinien być nią paradygmat triady ewolucyjnej [Gintis
2007]
• Według O.E.Wilsona [1998] proces konwergencji
powinien zacząć się od kognitywnej neurobiologii (nauki
o funkcjach mózgu)
Konsiliencja nauk
• Człowiek jest częścią przyrody
• Idea konsiliencji (jedności) nauk powinna być realizowna
wokół nauk przyrodniczych O.E.Wilson [1998]
11. Możliwe kierunki
badawcze
Możliwe kierunki badawcze
• Oparcie analiz ekonomicznych na paradygmacie
ewolucyjnej triady może wzmocnić obiektywizm
ekonomii jako nauki
• Wiele teorii ekonomicznych jest obciążonych
subiektywizmem autorów wynikającym z ich
światopoglądu
• Generalnie mówi się o dwóch przeciwstawnych
paradygmatach:
– liberalnym (prawicowym)
– kolektywistycznym (lewicowym)
Możliwe kierunki badawcze
• Rolą państwa jest zagwarantowanie sprawnego
przebiegu procesów ewolucji we wszystkich trzech
etapach ewolucyjnej triady
• Wiedza o funkcjonowaniu złożonych systemów
adaptacyjnych może:
– zdyscyplinować dyskusję
– sugerować rozwiązania, które umożliwiają efektywne
funkcjonowanie algorytmu ewolucji
Możliwe kierunki badawcze
• Rola państwa sprowadzać się powinna do kreowania
instytucjonalnych ram, które wspierają ewolucyjne
działania rynków i zapewniają szybkie dopasowanie do
zmieniających się warunków otoczenia
Możliwe kierunki badawcze
• Badania laboratoryjne: eksperymenty in silico, modele
symulacyjne
• Interpretacja zdarzeń ekonomiczno-politycznospołecznych
• Ile rynku, ile państwa?
• Problem koncentracji bogactwa
• …………….
Możliwe kierunki badawcze
• Libertariański paternalizm (libertarian paternalism):
– odgórne decyzje rządu dla dobra obywateli (zgoda domniemana)
– np. reforma OFE w Polsce (zgoda domniemana – przejście do
ZUS)
• R.H.Thaler, C.R.Sunstein – „Nudge. Improving Decisions
About Health, Wealth, and Happiness” [2008]
• polski przekład:
„Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje
dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia” [2013]
80
Możliwe kierunki badawcze
• Pojawiają się propozycje, zbieżne z ekonomią
ewolucyjną, np.:
– E.Beinhocker and N.Hanauer, Redefining capitalism
[2014]
– G.Kołodko, Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i
polityka dla przyszłości [2014]
E.Beinhocker and N.Hanauer,
Redefining capitalism [2014]
• Kluczową rolą kapitalizmu nie jest alokacja zasobów w
efektywny sposób, ale kreacja nowych wynalazków
• Rynki są ewolucyjnymi systemami, na których każdego
dnia przeprowadzane są miliony eksperymentów
• Kapitalizm jest mechanizmem, poprzez który ten proces
się realizuje
82
G.Kołodko, Nowy Pragmatyzm, czyli
ekonomia i polityka dla przyszłości
[2014]
• Postuluje ekonomię pragmatyczną, bez obciążeń
ideologicznych i sprawdzającą się w praktyce
• Pragmatyzm powinien być fundamentalną zasadą
racjonalnego gospodarowania
• Potrzebny jest pragmatyzm sprzyjający:
• wielokulturowości
• społecznej spójności
• zrównoważonemu rozwojowi
• Dziękuję bardzo za uwagę
Download