Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

advertisement
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe
Miasta Żyrardowa
MIASTO ŻYRARDÓW
POWIAT ŻYRARDOWSKI
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ZAMAWIAJĄCY
MIASTO ŻYRARDÓW
W YKONAWCA
W ESTMOR CONSULTING
EWELINA CHOJNACKA
OPRACOWANIA
ŻYRARDÓW 2012
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Spis treści
1. WSTĘP ................................................................................................................................................ 4
1.1. Cel opracowania ............................................................................................................................... 4
1.2. Okres sprawozdawczy...................................................................................................................... 5
1.3. Źródło danych ................................................................................................................................... 5
1.4. Autorzy raportu ................................................................................................................................. 5
1.5. Zakres opracowania ......................................................................................................................... 5
2. UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ I PLANU WRAZ Z ICH
POWIĄZANIAMI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI ...................................................................... 6
3. OCENA PORÓWNAWCZA STANU AKTUALNEGO SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH .............. 16
3.1. Ocena stanu systemu ciepłowniczego ........................................................................................... 16
3.1.1. Charakterystyka działających na terenie miasta systemów ciepłowniczych ........................... 16
3.1.1.1. System ciepłowniczy – stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie Projektu założeń do
planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2000 roku) 16
3.1.1.2. System ciepłowniczy – stan obecny (opracowanie na podstawie Planu Rozwoju
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie na lata 2012 -2014) ........................................ 18
3.1.2. Bilans cieplny Miasta wraz z strukturą pokrycia jego potrzeb cieplnych ................................. 22
3.1.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń
i Planie w zakresie
zaopatrzenia Miasta w ciepło wraz z ich oceną ................................................................................ 27
3.2. Ocena stanu systemu elektroenergetycznego ............................................................................... 34
3.2.1. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego na terenie Miasta ...................................... 34
3.2.1.1. System elektroenergetyczny – stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie Projektu
założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z
2000 roku).......................................................................................................................................... 34
3.2.1.2. System elektroenergetyczny – stan obecny (opracowany na podstawie danych uzyskanych
z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren) ................................................................................ 36
3.2.2. Zestawienie porównawcze zużycia energii elektrycznej na terenie Miasta ............................ 39
3.2.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń w zakresie zaopatrzenia
Miasta w energię elektryczną wraz z ich oceną ................................................................................ 41
3.3. Ocena stanu systemu gazowniczego ............................................................................................. 46
2
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
3.3.1. Charakterystyka systemu gazowniczego na terenie Miasta ................................................... 46
3.3.1.1. System gazowniczy– stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie Projektu założeń do
planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2000 roku) 46
3.3.1.2. System gazowniczy – stan obecny (opracowany na podstawie danych uzyskanych z
PGNiG SA Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie Gazownia Łódzka oraz Mazowieckiej
Spółki Gazownictwa – Oddział Łódź) ................................................................................................ 46
3.3.2. Zestawienie porównawcze zużycia gazu ziemnego na terenie Miasta ................................... 48
3.3.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń w zakresie zaopatrzenia
Miasta w gaz ziemny wraz z ich oceną ............................................................................................. 50
3.4. Ocena wykorzystania źródeł energii odnawialnej ......................................................................... 52
3.4.1. Potencjalne możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej ......................................... 52
3.4.1.1. Energia wiatrowa .................................................................................................................. 52
3.4.1.2. Energia słoneczna ................................................................................................................ 53
3.4.1.3. Energia geotermalna ............................................................................................................ 53
3.4.1.4. Energia wodna ...................................................................................................................... 54
3.4.1.5. Energia z biomasy ................................................................................................................ 54
3.4.1. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii wraz z ich oceną .................................................................................. 55
4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA I JEGO ZAMIERZEŃ ROZWOJOWYCH ...................................... 57
4.1.
Ogólna charakterystyka Miasta - stan istniejący. ...................................................................... 58
4.2.
Planowane zamierzenia rozwoju Miasta ................................................................................... 62
5. ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO MIASTA....................................................... 67
6. WNIOSKI I ZALECENIA .................................................................................................................... 69
6.1. Stopień realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń i Planie - podsumowanie .... 69
6.2. Pozostałe wnioski i zalecenia ......................................................................................................... 71
7. SPIS TABEL ...................................................................................................................................... 74
8. SPIS RYSUNKÓW ............................................................................................................................ 74
9. SPIS WYKRESÓW ............................................................................................................................ 74
10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ..................................................................................................................... 75
3
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
1. Wstęp
1.1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ocena realizacji obecnie obowiązujących uchwał Rady
Miejskiej Żyrardowa:

Nr XLII/344/01 z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie Projektu założeń do planu
zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
(zwanym dalej Projektem założeń),

Nr XVI/142/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Planu zaopatrzenia w ciepło
Miasta Żyrardowa (zwanym dalej Planem)
pod kątem zgodności prognozowanych potrzeb energetycznych i przewidywanych kierunków
działań modernizacyjnych i rozwojowych zapisanych w powyższych dokumentach,
ze stanem faktycznym.
Wnioski wysunięte z niniejszego raportu stanowić będą wskazania dotyczące obszarów
konieczności wykonania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (wg art. 19 Ustawy Prawo energetyczne) bądź
(w przypadku konieczności) planów zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe (zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo energetyczne).
Sporządzenie Raportu o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Miasta Żyrardowa na potrzeby aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe bądź (w przypadku konieczności) planów
zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wynika
z m.in. następujących uwarunkowań powstałych od daty przyjęcia poprzedniego Projektu
założeń do dnia dzisiejszego:

znaczące zmiany zachodzące bezpośrednio w sferze gospodarki energetycznej
miasta,
w
tym
zmiany
formalno-prawne
i
organizacyjne
przedsiębiorstw
energetycznych,

przystąpienie
Polski
do
Unii
Europejskiej,
co
z
jednej
strony
związane
jest z koniecznością spełniania podwyższonych wymagań w szczególności
związanych z ochroną środowiska (redukcja zużycia energii, rozwój odnawialnych
źródeł energii), z drugiej daje szansę pozyskania środków zewnętrznych na wsparcie
finansowe niezbędnych inwestycji,
4
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Przedstawione powyżej uwarunkowania niewątpliwie podkreślają potrzebę pierwotnego
określenia oceny stanu realizacji uchwalonego Projektu założeń oraz Planu, a potem z kolei
ich aktualizację, tworząc tym samym logiczny ciąg działań, w którym miasto może dzięki
etapowaniu aktywnie uczestniczyć.
1.2. Okres sprawozdawczy
Niniejszy Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Żyrardowa przeprowadzono na podstawie analizy realizacji kierunków działań i zadań
zawartych w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe oraz w Planie zaopatrzenia w ciepło Miasta Żyrardowa.
Raport obejmuje okres od 01.01.2001r. do 31.12.2011r.
1.3. Źródło danych
Dane wykorzystywane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z:

Urzędu Miasta Żyrardowa,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" spółka z o.o., ul. Konarskiego 2d,
96-300 Żyrardów,

PGNiG S.A. Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem oddział „Gazownia Łódzka”,
ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, ul. Piotrkowska 58, 90-105 Łódź,

Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.
1.4. Autorzy raportu
Raport został opracowany przez Westmor Consulting Sp. z o.o. we Włocławku, przy ścisłej
współpracy z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa.
1.5. Zakres opracowania
Zakres informacji zawartych w niniejszym Raporcie obejmuje:
1. Uwarunkowania formalno – prawne projektu założeń i planu wraz z ich powiązaniami
z dokumentami strategicznymi
2. Ocena porównawcza stanu aktualnego systemów energetycznych:
 Ocena stanu systemu ciepłowniczego
 Ocena stanu systemu elektroenergetycznego
 Ocena stanu systemu gazowniczego
3. Charakterystyka miasta i jego zamierzeń rozwojowych;
5
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
4. Analiza aktualnych planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych pod kątem
zgodności z potrzebami rozwoju miasta
5. Potencjalne możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej;
6. Analiza bezpieczeństwa energetycznego miasta;
7. Wnioski i zalecenia.
Porównanie uzyskanego obrazu stanu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe z prognozowanym stanem przedstawionym w Projekcie założeń
do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
oraz w Planie zaopatrzenia w ciepło Miasta Żyrardowa, pozwoli określić w jakim stopniu
udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w przedmiotowych dokumentach w okresie
01.01.2001r. do 31.12.2011r. Wnioski zawarte w raporcie zostaną uwzględnione
w aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe (wg art. 19 Ustawy Prawo energetyczne) bądź (w przypadku konieczności)
planów zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
(zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo energetyczne).
2. Uwarunkowania formalno – prawne Projektu założeń i Planu
wraz z ich powiązaniami z dokumentami strategicznymi
Podstawę prawną opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Planu zaopatrzenia w ciepło Miasta
Żyrardowa. stanowi art. 19 i 20 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z którymi wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje
projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje
co najmniej raz na 3 lata. Natomiast w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych
nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent
miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, dla obszaru gminy lub jej części1.
Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych
gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze gminy;
1
Art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54,
poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
6
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa

planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
gminy,
co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach Projektu założeń i Planu dokumentu.
Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz.
Tak więc podstawę prawną opracowania Projektu założeń i Planu stanowią wskazane
przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym.
W związku z przygotowywaniem Raportu o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa na potrzeby aktualizacji obecnie obowiązującego Projektu
założeń oraz (w razie konieczności) Planu zaopatrzenia w ciepło Miasta Żyrardowa, należy
wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii oraz inwestycje, które zostaną zaplanowane
do realizacji w ramach aktualizacji obu dokumentów muszą wynikać z obowiązujących aktów
prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających
tę problematykę.
Poniżej przedstawiono akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji
wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
wraz z wskazaniem priorytetów i celów, w które muszą wpisywać się zadania
zaktualizowanego Projektu założeń oraz (w razie konieczności) Planu zaopatrzenia w ciepło
Miasta Żyrardowa.
Wskazane poniżej uwarunkowania formalno – prawne, w tym związane z programem
rozwoju miasta, które wystąpiły w okresie od uchwalenia obecnie obowiązującego Projektu
założeń oraz Planu zaopatrzenia w ciepło Miasta Żyrardowa, tj. od roku 2001 i 2003 (w tym
konsekwencje wstąpienia do Unii Europejskiej), mogą mieć znaczący wpływ na określenie
zaktualizowanych, koniecznych kierunków działań i zadań w zakresie zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa.
Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG
7
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych państwach
członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji,
utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne
środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie
powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości
9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc
na terenie Polski, a zatem i Miasta Żyrardowa, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć
wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców
postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii.
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej
ze źródeł odnawialnych
Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii
w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie
podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej
zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku
zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
oraz promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie
przesyłowym,
dzięki
czemu
zapewniono
gwarancję
wykorzystania
źródeł
niekonwencjonalnych do produkcji energii elektrycznej.
Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę
96/92/WE
Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać
operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną,
przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii,
odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym
Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju
W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji
wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
8
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów
można zaliczyć:

Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej
eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;

Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego
zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki
ekologiczne wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne
zasoby naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą
nr 202/2009.
W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu
UE-15;

w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako
uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających
utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu
maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych
środowisku technologii;

w
zakresie
dywersyfikacji
struktury
wytwarzania
energii
elektrycznej
poprzez
wprowadzenie energetyki jądrowej:

przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom
warunków
do
wybudowania
i
uruchomienia
elektrowni
jądrowych
opartych
9
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej
kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania,
budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej
do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy
oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw,
tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa;

zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych
warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych
surowcach;

w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez
to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego;

ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych
i podziemnych;

minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich
w gospodarce;

zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.
10
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Program dla elektroenergetyki
Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki
poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami
Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.
W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.

promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;

ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia
redukujące tę emisję;

wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.
Polityka ekologiczna państwa do roku 2030 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016
Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska.
Do najważniejszych należy zaliczyć:

rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko
dla dokumentów strategicznych

wdrażanie systemu ‘zielonych certyfikatów’ dla zamówień publicznych

promocja
‘zielonych
miejsc
pracy’
z
wykorzystaniem
funduszy
europejskich
oraz promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie
środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych.
Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie
powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w
sprawie
ograniczenia
emisji
zanieczyszczeń
powietrza
z
dużych
obiektów
energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

dyrektywy CAFE,

rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006
r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).
Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP
wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r.
nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r.
11
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 358
tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) została przyjęta
uchwałą Nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.
Inwestycje planowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, zmierzające
do racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące zapisy Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do roku 2020:

Cel pośredni 4.: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych;

Kierunek działań 4.5.: Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego
dla
zapewnienia
trwałego
i
zrównoważonego
rozwoju,
w
ramach
którego
przewidziano realizacje działań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, w tym wód geotermalnych oraz ochrony powietrza.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty
uchwałą Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.
Misją
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Mazowieckiego
jest
stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego
rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego
zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu. Misja
ta będzie realizowana przez trzy cele. Inwestycje będące przedmiotem zaktualizowanych
dokumentów powinny wpisywać się w cel 2: Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego
rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi
systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego (s. 64), ponieważ w jego
ramach przewidziano m.in. ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.
Przedsięwzięcia będące przedmiotem zaktualizowanych dokumentów powinny wpisywać
się też w zakres:

Polityki 2.3.: Poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego (s. 80-82),
w ramach której
przewidziano
–
w celu
zachowania
korzystnych
warunków
aerosanitarnych oraz uzyskania poprawy stanu czystości powietrza – ograniczenie emisji
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z istniejących źródeł oraz prowadzenie
przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak
energia słońca, wiatru, energia z biomasy, a także ograniczenie „niskiej emisji” poprzez
zmianę czynnika grzewczego z paliwa stałego na gazowe lub olejowe
12
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Program
Ochrony
Środowiska
Województwa
Mazowieckiego
na
lata
2007-2010
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.
Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 19/07 z dnia
19 lutego 2007 r.
Misją sformułowaną w ramach Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego
jest: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców województwa
mazowieckiego.
W ramach programu jako słabą stronę województwa w zakresie powietrza atmosferycznego
uznano tendencję wzrostową emisji do powietrza dwutlenku siarki, dwutlenku węgla
oraz pyłu zawieszonego (s. 106), spowodowaną m.in. przez zwiększanie zakresu tzw. niskiej
emisji z lokalnych źródeł ciepła, co jest związane przede wszystkim z rozwojem budownictwa
jednorodzinnego. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań mających na celu
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz takich, które emitują mniejsze
ilości zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Inwestycje będące przedmiotem
zaktualizowanych
dokumentów powinny
wpisywać
się ponadto w:

Cel długoterminowy: Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza
atmosferycznego;

Cel strategiczny do 2014 r.: Osiągnięcie standardów jakości powietrza atmosferycznego;

Kierunki działań (s. 113):

eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach
domowych;

zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii
geotermalnej i biomasy;

promocja ekologicznych nośników energii.
Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2005-2014
Planowane na terenie Miasta Żyrardowa inwestycje będące przedmiotem zaktualizowanych
dokumentów powinny być spójne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego
na lata 2005-2014, a mianowicie z:
Cel strategiczny:
1. Rozwój gospodarczy.
Cel operacyjny:
2. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody.
13
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Zadanie:
1.1. Realizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Żyrardowskiego.
Program ochrony środowiska dla powiatu żyrardowskiego na lata 2004 - 2012 r.
Planowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w następujące zapisy strategiczne
Programu:
Cel strategiczny:
1. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów
Cel szczegółowy:
1.1. Ograniczenie emisji substancji i energii,
1.2. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu,
1.3. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem,
1.4. Zwiększona aktywność obywatelska i wyższy stan świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
Strategia Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 (Załącznik do uchwały nr XLIV/363/10 z dnia 25
marca 2010r. Rady Miasta Żyrardowa)
Planowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w następujące zapisy strategiczne
Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025:
Cel strategiczny:
1. Ciągła poprawa warunków życia mieszkańców
Cel operacyjny:
1.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego,
Zadania:
1.1.1. Wdrażanie programu obniżenia niskiej emisji.
Program Ochrony Środowiska
dla Miasta Żyrardowa na lata 2010-2013 z perspektywą
na lata 2014-2017 (Aktualizacja) - Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/409/10 z dnia
30.09.2010 r. Rady Miasta Żyrardowa)
Planowane na terenie Miasta Żyrardowa inwestycje będące przedmiotem zaktualizowanych
dokumentów powinny być spójne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego
na lata 2005-2014, a mianowicie z:
14
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Cel szczegółowy:
1. Ograniczenie emisji substancji i energii.
2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem
Działania:
2.1. Osiągnięcie lepszej jakości powietrza
2.2. Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości
gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku.
2.3. Wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5 % ogółu energii
Zadanie:
2.1.1. Realizacja „Programu obniżenia emisji na terenie miasta Żyrardowa w latach 20092017”.
2.1.2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej i węzłów ciepłowniczych,
2.1.3. Uwzględnienie wymogów stosowanie technologii niskoemisyjnych, nie emitujących
odorów w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach,
2.1.4. Termomodernizacja budynków,
2.2.1. Edukacja ekologiczna społeczeństwa na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych
odpadów, oszczędzania wody i energii
2.2.2. Energooszczędne oświetlenie na ulicach gmin
2.3.1. Promowanie wśród mieszkańców miasta działań zmierzających do produkcji energii
ze źródeł odnawialnych, głównie kolektorów słonecznych, palenisk wykorzystujących
drewno opałowe i słomę.
Program obniżenia emisji na terenie miasta Żyrardowa w latach 2009-2017 - Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII//314/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30.09.2009 r.
Planowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w następujące zapisy Programu (s. 36):
„Zgodnie z założeniami podstawowym kierunkiem, jaki postawiono przed „Programem”
jest kontynuacja działań prowadzących do obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych,
na nowoczesne urządzenia grzewcze. Ponadto, w zakres rozwiązań przyczyniających
się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez ograniczenie zużycia paliw włączona
jest szeroko pojęta termorenowacja budynków, w zakres której wchodzą głównie: wymiana
okien, ocieplenie ścian oraz ocieplenie stropodachu (dachu). Innym skutecznym sposobem
na ograniczenie emisji ze spalania paliw jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.
15
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
3. Ocena porównawcza stanu aktualnego systemów
energetycznych
3.1. Ocena stanu systemu ciepłowniczego
3.1.1. Charakterystyka działających na terenie miasta systemów
ciepłowniczych
3.1.1.1. System ciepłowniczy – stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie Projektu
założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe z 2000 roku)
Zgodnie z danymi zawartymi w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2000 roku, Miasto Żyrardów było zasilane z
następujących podstawowych systemów

miejskiego systemu ciepłowniczego (operator - PEC),

systemu cieplnego wykorzystującego parę z lokalnej Elektrociepłowni przemysłowej
(operator - „Energia Żyrardów" S.A.),

systemu cieplnego wykorzystującego gaz ziemny (Geotermia Mazowiecka S.A.).
Wówczas jednym z podstawowych przedsiębiorstw ciepłowniczych na terenie miasta był
PEC, który będąc właścicielem kilku lokalnych źródeł ciepła sieci ciepłowniczej i węzłów
cieplnych, zajmował się jednocześnie dystrybucją ciepła wytwarzanego w swoich źródłach
jak i elektrociepłowni „Energia Żyrardów" S.A.
Stan techniczny podstawowych urządzeń wytwórczych w Ciepłowni Miejskiej w czasie
przygotowywania dokumentu był dobry, niemniej dla potrzeb podniesienia sprawności
ogólnej Ciepłowni i spełnienia zaostrzających się przepisów ochrony środowiska
zidentyfikowano konieczność wykonania automatyzacji procesu spalania w kotłach. Według
szacunków PEC planowane prace modernizacyjne obejmować miały zarówno technologię
poszczególnych kotłów wraz z automatyką jak również układy grzewczo-technologiczne całej
Ciepłowni wraz z układem wizualizacji podstawowych parametrów całego obiektu. W roku
2000 sprawność Ciepłowni Miejskiej wynosiła ok. 70%, natomiast jej urządzeń odpylających
ok. 80-84%, z perspektywą ich modernizacji do roku 2005 w wyniku zaostrzających
się przepisów ochrony środowiska.
Sieci ciepłownicze eksploatowane przez PEC w większości występowały jako sieci
w technologii tradycyjnej, niektóre fragmenty zostały wymienione na preizolowane. Niniejsze
sieci ciepłownicze były modernizowane na bieżąco w miarę możliwości finansowych
16
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
właściciela. Podział sieci zasilanej z Ciepłowni Miejskiej ze względu na rodzaj izolacji
w 2000r. był następujący:
-
w technice tradycyjnej ok. 5 130 m,
-
w technice preizolowanej ok. 2 600m,
Natomiast sieci zasilanej z układu elektrociepłowni:

w technice tradycyjnej ok. 4 300 m,

w technice preizolowanej ok. 2 900m.
Stan techniczny sieci pobudowanych w technologii tradycyjnej był wówczas zaledwie
dostateczny i wymagał poniesienia nakładów inwestycyjnych na ich wymianę. Przewidywane
niezbędne zabiegi modernizacyjne dotyczące sieci ciepłowniczych (wymiana na sieci
preizolowane) zostały określone przez PEC do roku 2005.
Wyposażenie węzłów ciepłowniczych cieplnych eksploatowanych w 2010r. przez PEC było
bardzo zróżnicowane. Aby poprawić stan techniczny niektórych węzłów i dostosować
zużycie ciepła do faktycznego zapotrzebowania obiektów zgłaszano wówczas niezwłoczną
potrzebę modernizacji niniejszych obiektów.
System ciepłowniczy „Energii Żyrardów" S.A. składał się z elektrociepłowni, układu
wymienników ciepłowniczych para-woda dla potrzeb produkcji wody gorącej oddawanej
do sieci ciepłowniczej PEC-u oraz sieci parowej zasilającej w parę lokalnych odbiorców
zarówno przemysłowych jak i komunalnych. Z powodu postępującej recesji przemysłu
lniarskiego na terenie Miasta od 1990r. nie prowadzono poważniejszych modernizacji
w elektrociepłowni (np. automatyzacji procesu spalania, regulacji obrotów dla pomp wody
obiegowej i innych). Ponadto ze względu na malejące zapotrzebowanie pary przez
odbiorców zewnętrznych w tym w szczególności w okresie lata, elektrociepłownia miała
problem z utrzymaniem w ruchu nawet pojedynczego kotła. Łączne obciążenia letnie spadały
nawet do poziomu 5-6t/h pary, podczas kiedy obciążenia zimowe wahały się od 20 do 30 t/h
pary.
Na terenie Miasta w 2000r. działało jeszcze jedno przedsiębiorstwo energetyczne Geotermia Mazowiecka S.A., która dla dwóch osiedli na terenie miasta dostarczała ciepło
z nowoczesnych wybudowanych wówczas kotłowni gazowych:

kotłownia gazowa o mocy 1,5 MW na osiedlu „Piękna"

kotłownia gazowa o mocy 0,9 MW na osiedlu „Spokojna"
17
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Osiedle „Piękna" było w przeszłości zasilane z m.s.c. należącej do PEC. Mieszkańcy tego
osiedla
należeli
wówczas
do
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Pragnienie".
Decyzja
o wybudowaniu lokalnej kotłowni gazowej należącej do „Geotermii Mazowieckiej"
spowodowała konieczność stworzenia wewnątrz osiedlowej sieci ciepłociągów.
Ponadto na terenie Miasta funkcjonował szereg indywidualnych źródeł ciepła zaopatrujących
wybranych odbiorców. Były to lokalne kotłownie węglowe, gazowe, olejowe, piece
oraz w niewielkim stopniu ogrzewanie elektryczne.
3.1.1.2. System ciepłowniczy – stan obecny (opracowanie na podstawie Planu Rozwoju
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie na lata 2012 -2014)
Obecnie na terenie Miasta Żyrardowa funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza zasilana
wyłącznie z jednego dużego źródła wytwarzania – Ciepłowni Miejskiej (Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Żyrardowie Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie).
Źródło ciepła spółki VT - Energo („Energia Żyrardów” S.A.) przy ulicy Okrzei z dniem
30 kwietnia 2007 zostało wyłączone z eksploatacji, a wraz z nim zlikwidowane zostały
odcinki sieci parowej. W to miejsce dla przejęcia dotychczasowych i nowych odbiorców
ciepła zbudowane zostały nowe odcinki sieci magistralnej, rozdzielczej i przyłączy. Ponadto
na
obszarze
miasta
pozbawionym
miejskiej
sieci
ciepłowniczej,
gdzie
znajdują
się m.in. budynki mieszkalne wielorodzinne ŻSM, PGM, obiekty MZK zasilane poprzednio
z sieci parowej VT Energo, wybudowano lokalną kotłownię niskoparametrową o mocy
1,2 MW na paliwo stałe wraz z przyłączami do budynków.
W chwili obecnej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie Sp. z o.o. (PEC)
dysponuje:

Ciepłownią Miejską o mocy zainstalowanej 53,5 MW, w paliwie 65,309 MW (wyposażonej
w cztery wodne kotły typu WR-10) ;

Kotłownią lokalną przy ul. Kanałowej 6a – nowobudowana kotłownia węglowa
wyposażona w trzy kotły węglowe o mocy 1,19 MW, w paliwie 1,42 MW.
Rocznie Ciepłownia miejska produkuje do 450 000 GJ energii cieplnej, zasilając 310 węzłów
ciepłowniczych indywidualnych i 22 węzły grupowe (stan na listopad 2011 r.). Nieprzerwanie
trwające inwestycje w rozwój i unowocześnianie sieci ciepłowniczej przyniosły efekt
w postaci redukcji ubytków czynnika oraz zmniejszenie ilości awarii i tym samym zwiększenie
bezpieczeństwa zasilania odbiorców.
18
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Ciepłownia Miejska obecnie wyposażona jest w cztery kotły wodne typu WR10-011
o wymuszonym przepływie wody, opalane węglem kamiennym. Producentem kotłów jest
Sędziszowska Fabryka Kotłów „SEFAKO”.
Po zakończeniu modernizacji kotłów w roku 2006 wszystkie kotły zainstalowane
w ciepłowni są w sposób ciągły monitorowane za pomocą komputerowego układu nadzoru
mierzącego podstawowe parametry pracy kotłów i umożliwiającego bieżący nadzór obsługi
w czasie rzeczywistym. W sposób ciągły rejestrowane są również wielkości pozwalające
na wyznaczenie sprawności poszczególnych kotłów. Obecnie wszystkie kotły posiadają
wysokie sprawności. Jeśli przepisy ochrony powietrza atmosferycznego ulegną zaostrzeniu,
możliwe będzie zmodernizowanie układów odpylania spalin. Wszystkie kotły utrzymywane
są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco przeprowadzane są planowe remonty.
Polityka
ciągłej
modernizacji
wytyczona
przez
Zarząd
Spółki
doprowadziła
do osiągnięcia wysokiego poziomu technicznego urządzeń i źródeł Ciepłowni Miejskiej.
Uzyskano
moc
maksymalną
źródła
oraz
wysoką
sprawność
eksploatacji
źródła
na poziomie 82-83%.
Aktualnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie eksploatuje łącznie ok. 41,3
km sieci ciepłowniczej. Długość sieci tradycyjnej (wysokie i niskie parametry) wynosi 16,2
km, a sieci preizolowanej 25,1 km. Sieć cieplna jest w 100% własnością Przedsiębiorstwa.
Po wyłączeniu z eksploatacji Elektrociepłowni VT Energo przed Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej w Żyrardowie stanęło zadanie dostosowania sieci ciepłowniczej
do zmienionych warunków, przede wszystkim do zasilania sieci z jednego źródła. Wymagało
to dobudowy nowych odcinków sieci, zmiany sposobu podłączenia obiektów ogrzewanych
do tej pory z sieci parowej. W związku z powyższym w latach 2006-2011 PEC Żyrardów
intensywnie rozbudowywał sieci cieplne. Rozwój sieci cieplnych umożliwił podłączenie
nowych odbiorców, miał również na celu zwiększenie przepustowości systemu dystrybucji
ciepła oraz zmniejszenie kosztów dostawy ciepła. Intensywna rozbudowa sieci cieplnej
wpłynęła także na likwidację lokalnych kotłowni węglowych, czyli źródeł niskiej emisji.
W latach 2006-2011 łączny przyrost sieci wyniósł 8 579,20 mb, co stanowi wzrost
o 26,3% do całości sieci. Była to w znacznej mierze sieć magistralna DN250 - odcinki sieci
w ulicy Kilińskiego etap I i II, w ulicy Peszkowskiego, Izy Zielińskiej, przebudowa sieci
w osiedlu Żeromskiego etap I i II, sieć w ulicy Farbiarskiej, łącznik Farbiarska-Ditricha.
Rozwój sieci ciepłowniczych szczegółowo obrazuje tabela załączona poniżej.
19
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Tabela 1. Rozwój sieci ciepłowniczych w latach 2006-2011
Rok
Tradycja
[m]
Preizolacja
[m]
Suma
długości
[m]
Dynamika
przyrostu sieci
[%]
2006
20 611,20
12 057,00
32 668,20
100
2007
20 499,85
15 582,25
36 082,10
110,5
2008
19 296,50
19 395,35
38 691,85
107,2
2009
19 038,00
20 869,42
39 907,42
103,1
2010
18 503,00
22 444,00
40 947,00
102,6
2011
16 159,40
25 088,00
41 247,40
100,7
Źródło: Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie na lata 2012 -2014
Zmiana
układu
rurociągów
w
wyniku
przeprowadzonych
prac
związanych
z rozbudową sieci i wybudowaniem łącznika Farbiarska-Ditricha spowodowała powstanie
podwójnego pierścieniowego układu sieci (moment powstania przedstawiono na mapach
poniżej). Wpłynęło to na poprawienie bezpieczeństwa pracy systemu w przypadku awarii
sieci. Wybudowanie nowych sieci tranzytowych zmniejszyło oporność hydrauliczną całego
układu.
Rysunek 1. Rozwój sieci wysokich parametrów PEC Żyrardów w latach 2004-2010
Źródło: Strona internetowa PEC w Żyrardowie http://www.pec.zyrardow.pl/
20
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Ważnym efektem rozbudowy i odnowienia sieci było ograniczenie strat ciepła oraz wzrost
szczelności systemu. Według danych uzyskanych z PEC całoroczne straty cieplne
na sieci wysokoparametrowej wynoszą 11,77% w 2009 i 12,13% w 2010 r.
W pracy Szczelność systemów ciepłowniczych. - Przyczyny i skutki braku szczelności
z 2009 r., dr inż. Maciej Chorzelski oraz dr inż Krzysztof Wojdyga wskazują, że rzeczywiste
średnioroczne straty ciepła w polskich systemach ciepłowniczych mogą się zmieniać
w zakresie 10 – 30 % wyprodukowanego ciepła. Dlatego uzyskane wskaźniki start cieplnych
należy uznać za bardzo dobre. Ubytki wody sieciowej zostały zredukowane z poziomu 2 494
m3 w roku 2005 (1,8 wymiany) do 2 729 m3 w roku 2009 (1,6 wymiany) przy znaczącym
wzroście długości sieci. Według dr inż. Macieja Chorzelskiego oraz dr inż Krzysztofa Wojdygi
wielkości bliskie 3,5-krotności są wynikiem dobrym dla zładów w starych sieciach
ciepłowniczych współpracujących z węzłami grupowymi i bezpośrednimi. Dla systemów
nowoczesnych wartość ilości wymian powinna kształtować się na poziomie 0,5 - 1.
Dystrybucja energii cieplnej w PEC Żyrardów w 2011 r. jest realizowana poprzez
310 węzłów ciepłowniczych indywidualnych i 22 węzły grupowe, w 2010 r. było to 281
węzłów indywidualnych i 24 węzły grupowe. Przebudowa sieci kanałowych oraz podłączenie
nowych klientów spowodowała tylko w tym roku wzrost ilości eksploatowanych węzłów
o 10%.
Firma
prowadzi
intensywną
politykę
promującą
przyłączenia
do
sieci
cieplnej,
na co wpływ ma rozwój miasta i realizacja przez Spółkę programu ograniczenia niskiej
emisji. Działanie to zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Żyrardowa w celu poprawy
stanu powietrza atmosferycznego m. Żyrardowa.
Wskazane w opracowaniu „Analiza pracy sieci ciepłowniczej z Żyrardowie na dzień
31.10.2009” najstarsze i najmniej efektywne energetycznie rejony sieci ciepłowniczej
uwzględniono w programie przebudowy realizowanym w ramach programu „Zwiększenie
efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa”.
W 2011r. w ramach realizacji tego programu, przebudowano już sieć ciepłowniczą w obrębie
Kościuszki, Żeromskiego Okrzei i częściowo Batorego. Jak wcześniej wspomniano,
w ramach projektu zakłada się budowę około 13 tysięcy metrów rurociągów preizolowanych
oraz 89 indywidualnych węzłów cieplnych, w tym 67 węzłów dwufunkcyjnych. Działaniami
modernizacyjnymi
objęte
będą
w
ramach
projektu
osiedla
Kościuszki,
Batorego,
Żeromskiego, Batorego II i V, Pięknej, Teklin, Wschód, Centrum Nowe i Stare.
W ramach realizacji wniosku z „Analizy…” dotyczącego zapewnienia odpowiedniej mocy
zamówionej
w
okresie
szczytowym
sezonu
zimowego,
Zarząd
Spółki
wspólnie
z władzami miasta i inwestorem zewnętrznym podjął działania, w efekcie których w ustalonej
21
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
lokalizacji zaplanowana została budowa nowego źródła ciepła o mocy 10 MW
z przewidywanym zakupem ciepła do sieci PEC na poziomie 100.000 GJ/rok. Rozpoczęcie
eksploatacji nowego źródła przewiduje się na I kwartał 2013 roku.
Z
danych
przekazanych
przez
Zarząd
Spółki
wynika,
że
działania
związane
z aktywnym pozyskiwaniem odbiorców spowodowały niewielki, ale stały wzrost mocy
zamówionej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, co jak wskazuje „Analiza…” jest istotne
z punktu widzenia ekonomicznego i polepszenia jakości pracy sieci w okresie letnim.
PEC Żyrardów w ramach realizacji wniosku z „Analizy…” dotyczącego zapewnienia rozwoju
systemu
monitoringu,
w
kolejnych
latach
zaplanował
rozwój
systemu
telemetrii
z wykorzystaniem modemów radiowych. Umożliwia on obserwację parametrów sieci
w poszczególnych jej odcinkach, gdzie został wprowadzony. Przewidywane jest,
że na koniec listopada 2011r. już 73 węzły PEC pracować będą z funkcją telemetrii.
Ponadto na terenie Miasta
funkcjonuje szereg indywidualnych źródeł ciepła – kotłowni
lokalnych nadal zasilanych głównie węglowe, gazem ziemnym, olejem oraz w niewielkim
stopniu ogrzewaniem elektrycznym.
3.1.2. Bilans cieplny Miasta wraz z strukturą pokrycia jego potrzeb
cieplnych
Rynek potrzeb cieplnych w mieście Żyrardów tworzą następujące grupy odbiorców:

wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe, w przewarzającej większości nowe budynki,
przyłączane do sieci ciepłowniczej w celu ogrzania budynków i podgrzania ciepłej wody
użytkowej oraz zasilające się z własnych kotłowni,

budynki użyteczności publicznej przyłączane do sieci ciepłowniczej w celu ogrzania
budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz w znikomym stopniu zasilające się z
własnych kotłowni,

podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta,

istniejące budynki jednorodzinne przyłączane do sieci ciepłowniczej w celu ogrzania
budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej,

istniejące budynki jednorodzinne zasilane dotychczas z przestarzałych źródeł ciepła
(kotły węglowe komorowe, piece węglowe i ceramiczne, piece olejowe i gazowe oraz
piece elektryczne). W najbliższym okresie przewiduję się podłączenie części niniejszych
22
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
obiektów do sieci ciepłowniczej Miasta w ramach obszaru objętego Programem
obniżenia niskiej emisji,

odbiorcy przyłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej w wyniku przekształceń istniejących
budynków przemysłowych na cele mieszkalno-użytkowe o dużym metrażu tzw. „lofty”,

nowobudowane obiekty komercyjne, głównie galerie handlowe, sklepy i budynki
usługowe o znaczącym zapotrzebowaniu na ciepło.
Poniżej przedstawiono obecny bilans cieplny Miasta Żyrardowa:
Tabela 2. Bilans cieplny Miasta Żyrardowa w roku 2011
Rok
Łączne zużycie energii cieplnej [GJ]
2011
986 339,04
Dane w powyższej tabeli uwzględniają:
1.
Zapotrzebowanie na ciepło budynków mieszkalnych jedno– i wielorodzinnych: zapotrzebowanie
na ciepło na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków.
2.
Zapotrzebowanie
na
ciepło
budynków
użyteczności
publicznej
i
podmiotów
gospodarczych:
zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
z uwzględnieniem procesów technologicznych podmiotów gospodarczych.
Aktualnie zaopatrzenie w ciepło w Żyrardowie bazuje głównie na sieci ciepłowniczej PEC
Żyrardów sp. z o.o. (jedyna sieć ciepłownicza na terenie Miasta). Poniżej przedstawiono
zestawienie obecnych potrzeb cieplnych Miasta Żyrardowa ze sprzedażą ciepła przez PEC
Żyrardów w 2011 roku:
Tabela 3. Zestawienie potrzeb cieplnych Miasta Żyrardowa z odnotowaną sprzedażą ciepła
przez PEC Żyrardów w 2011r.
Potrzeby cieplne Miasta Żyrardowa
Lata
2011
Całkowite zapotrzebowanie na
ciepło Miasta
W tym zapotrzebowanie na ciepło
z PEC Żyrardów sp. z o.o.
Źródła własne - kotłownie
węglowe, olejowe, gazowe,
energia elektryczna
GJ
MW
GJ
MW
GJ
MW
986 339,04
157,81
392 166,22
62,10
594 172,81
95,71
Źródło: Opracowanie własne z uwzględnieniem danych udostępnionych przez PEC Żyrardów
Z powyższej tabeli wynika, że zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w gorącej wodzie
na koniec 2011 roku wyniosło 62,10 MW (w tym nowe podłączenia), co stanowi 38,68%
całkowitego zapotrzebowania Miasta w tym samym roku analizy. Niniejsza struktura pokrycia
potrzeb cieplnych Miasta przez ciepłownie miejską jest odzwierciedleniem podejmowanych
23
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
obecnie
systematycznie
prac
termomodernizacyjnych
budynków
mieszkalnych
oraz niemieszkalnych (spadające zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania obiektów),
a także planami rozwojowymi PEC Żyrardów związanymi z rozwojem sieci ciepłowniczej,
a tym samym planowym zwiększaniem liczby odbiorców.
Wg sprawozdania z pracy PEC Żyrardów za rok 2010 Spółka systematycznie realizuje
podłączenia nowych odbiorców, nieposiadających dotychczas centralnego ogrzewania.
Należy nadmienić, że PEC Żyrardów aktywnie uczestniczy w programie ograniczenia niskiej
emisji. Jednym z rozwiązań dla uczestników Programu ograniczenia emisji na terenie miasta
Żyrardów w latach 2009-2017 jest możliwość podłączenia budynku do systemu
ciepłowniczego. Tym samym wyłączone zostają przestarzałe źródła ciepła (kotły węglowe,
piece węglowe ceramiczne), a emisja niska zostaje zastąpiona emisją wysoką ze źródła
o większej efektywności energetycznej i wyposażonego w instalacje ochrony środowiska –
ciepłownia miejska.
Pomimo działań termomodernizacyjnych dotychczasowych odbiorców i występowania
stosunkowo ciepłych zim w latach 2006-2009 odnotowywano wzrost sprzedaży ilościowej,
co jest wynikiem aktywnej polityki przyłączania nowych odbiorców przez Spółkę.
W poniższej tabeli zawarto rzeczywiste dane eksploatacyjne przyrównane do produkcji
ciepła oraz średnią moc zamówioną z ciepłowni.
Tabela 4. Zestawienie ogólne – produkcja ciepła za lata 2005 – 2010 (wg Sprawozdanie z pracy
PEC Żyrardów za rok 2010).
Moc
zamówiona z
CM (średnia)
Produkcja z
licznika na CM
Sprzedaż
Sprzedaż
MW
GJ
GJ
GJ na 1MW
GJ
%
2005
32,93
228 840,00
200 206,97
6 079,39
28 633,03
12,51%
2006
33,22
247 510,00
220 577,08
6 640,69
26 932,92
10,88%
2007
45,53
298 430,00
266 798,95
5 859,85
31 631,05
10,60%
2008
55,12
377 513,00
331 889,32
6 021,00
45 623,68
12,09%
2009
57,68
398 530,00
351 928,47
6 101,15
46 601,54
11,69%
2010
60,70
419 357,55
398 545,00
6 794,96
20 812,55
4,96%
Średnia
44,90
729 522,15
672 825,16
12 899,38
56 696,99
-
Rok
Straty na przesyle
Źródło: Sprawozdanie z pracy PEC Żyrardów za rok 2010.
Z powyższych danych wynika, że w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2005 sprzedaż ciepła
w GJ przez PEC Żyrardów korzystnie wzrosła o 99,07%. W tym samym okresie analizy
24
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
zaobserwowano wahania procentowych strat na przesyle, uzależnionych m.in. od stanu
technicznego sieci ciepłowniczej.
Oprócz jedynej ciepłowni miejskiej (PEC Żyrardów) dostarczającej ciepło na teren
analizowanej jednostki samorządu terytorialnego, obecnie funkcjonuje również szereg
lokalnych kotłowni oraz palenisk zasilanych głównie węglem, olejem opalowym, gazem,
a także piecykami elektrycznymi.
W związku z powyższym poniżej przedstawiono
zestawienie źródeł zaopatrzenia w ciepło Miasta Żyrardowa w 2010r. Niniejsze dane
uzyskano od Urzędu Miasta Żyrardowa, na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez
pracowników Urzędu Miasta z podmiotami gospodarczymi, właścicielami/zarządcami
budynku
wielorodzinnych
zlokalizowanych
na
terenie
Miasta
oraz
na
podstawie
zgromadzonych danych dotyczących rodzaju i ilości paliwa zużywanego na ogrzewanie
i c.w.u. budynków użyteczności publicznej.
W związku z faktem, że większość podmiotów, obiektów udzieliła dokładnych odpowiedzi
na pytania dotyczące rodzaju i ilości zużywanego materiału opałowego, zgromadzone dane
potraktowano, jako rzetelne oraz realnie odzwierciedlające obecną sytuacje na terenie
Miasta w badanym zakresie.
Poniżej przedstawiono wyniki zebranych danych:
Tabela 5. Źródła zaopatrzenia w ciepło Miasta Żyrardowa w 2010r.
Wyszczególnienie
Liczba obiektów
Udział %
Wielorodzinne budynki mieszkalne
razem
m.s.c.
521
301
100,00%
57,77%
pozostali (lokalne kotłownie), w tym:
220
42,23%
węgiel
202
91,82%
olej opałowy
gaz
0
16
0,00%
7,27%
2
Budynki użyteczności publicznej
0,91%
energia elektryczna
razem
msc
pozostali (lokalne kotłownie), w tym:
węgiel
olej opałowy
gaz
energia elektryczna
Podmioty gospodarcze
52
42
10
0
1
2
7
100,00%
80,77%
19,23%
0,00%
10,00%
20,00%
70,00%
razem
msc
pozostali (lokalne kotłownie), w tym:
15
0
15
100,00%
0,00%
100,00%
25
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
węgiel
olej opałowy
gaz
energia elektryczna
0
5
6
4
0,00%
33,33%
40,00%
26,67%
Zaopatrzenie w ciepło w Żyrardowie bazuje głównie na sieci ciepłowniczej PEC Żyrardów
sp. z o.o.: 57,77% wielorodzinnych budynków mieszkalnych i 80,77% budynków
użyteczności
publicznej
podłączonych
do
m.s.c.
Natomiast
żaden
z
podmiotów
gospodarczych, który udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczącego zużywanego materiału
opałowego nie jest obecnie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na potrzeby cieplne
pozostałych obiektów nie podłączonych do m.s.c. zużywany jest w lokalnych kotłowniach
lub paleniskach węgiel, olej opałowy, gaz ziemny, a także wykorzystywana jest energia
elektryczna. Ich zużycie zależy od poszczególnych rodzajów obiektów, co potwierdza
powyższa tabela. Około 91,82% budynków wielorodzinnych nie podłączonych do m.s.c. jest
zasilane w ciepło pochodzące ze źródeł na paliwa stałe (węglowe). Znacznie mniej,
bo jedyne 7,27% budynków nie podłączonych do m.s.c. ogrzewane jest gazem ziemnym
oraz 0,91% energią elektryczną. W przypadku budynków użyteczności publicznej sytuacja
klaruje się odmiennie. Aż 70% budynków użyteczności publicznej nie podłączonych
do m.s.c. na potrzeby c.o. i c.w.u. wykorzystuje energię elektryczną. 20% budynków
użyteczności publicznej nie podłączonych do m.s.c. zasilane jest gazem ziemnym, natomiast
10% olejem opałowym. Żaden z budynków użyteczności publicznej nie jest zaopatrywany
w ciepło z kotłowni wykorzystującej węgiel, co świadczy o świadomym podejmowaniu
przez miejskie władze działań mających na celu zwiększenie zużycia paliw emitujących
podczas spalania stosunkowo niewiele szkodliwych substancji do atmosfery. W przypadku
lokalnych podmiotów gospodarczych, 40% zasilanych jest gazem ziemnym, 33,33% olejem
opałowym oraz 26,67% energią elektryczną. Tak więc aktualnie większość podmiotów
gospodarczych zasilane jest ekologicznym, i stosunkowo tanim na obecnym rynku, paliwem
jakim jest gaz ziemny. Ponadto podczas zbierania danych na potrzeby niniejszego Raportu,
niektóre z firm zadeklarowały zamiar wymiany w najbliższym czasie obecnych źródeł ciepła
zasilanych olejem opałowym oraz gazem płynnym na kotłownie wykorzystujące gaz ziemny.
Przedstawiona powyżej struktura produkcji ciepła pokazuje, że przy odpowiednim systemie
zachęt i aktywnej polityce marketingowej przedsiębiorstwa ciepłowniczego potrzeby cieplne
mieszkańców korzystających do tej pory z własnych źródeł ciepła mogą być zaspakajane
z systemu ciepłowniczego.
26
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
3.1.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń
i Planie w zakresie zaopatrzenia Miasta w ciepło wraz z ich oceną
Jednym z najistotniejszych elementów raportu jest zestawienie zadań, kierunków działań
ujętych w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń oraz Planie oraz ich opis i rzetelna
ocena.
Tabela Inwestycje z zakresu zaopatrzenia Miasta w ciepło w latach 2001 – 2011 stanowiąca
załącznik nr 1 do niniejszego Raportu przedstawia listę kierunków działań, zadań założonych
w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń oraz Planem, a także podporządkowane
im konkretne działania, inwestycje realizowane na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2000 –
2011 w zakresie zaopatrzenia Miasta w ciepło.
W związku z faktem, że na potrzeby cieplne Miasta wpływają również prace
termomodernizacyjne poszczególnych obiektów, w przedmiotowej tabeli wskazano także
działania w niniejszym zakresie, jako przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła, a tym
samym wpływające na bilans zapotrzebowania ciepła analizowanej jednostki samorządu
terytorialnego
W dotychczas obowiązującym Projekcie założeń przewidziano podejmowanie do końca 2010
szeregu przedsięwzięć modernizacyjnych i termomodernizacyjnych wpływających
na bilans zapotrzebowania ciepła. Zgodnie z zapisami przedmiotowego dokumentu:
„Największe efekty oszczędzania energii
można uzyskać w wyniku termorenowacji
budynków wielorodzinnych, nieco mniejsze przewiduje się dla budownictwa zasilanego
z własnych źródeł ciepła – zarówno mieszkaniowego jaki i użyteczności publicznej,
przemysłu oraz budownictwa jednorodzinnego.
Dodatkowe oszczędności w stosunku do zapotrzebowania ciepła na sezon 1999/2000
dalszych działań w tym zakresie ocenia się na ok. 5 MW dla budownictwa zasilanego
z m.s.c. oraz:
-15% dla budownictwa zasilanego z kotłowni indywidualnych
- 8% dla budownictwa ogrzewanego piecami
Te wielkości są docelowymi i będą realizowane sukcesywnie w zakresie odbiorców m.s.c.
i pozostałych do 2010r.
Reasumując zapotrzebowanie ciepła istniejących odbiorców na terenie Miasta określa się jak
niżej:
(…) 2010r - 144 MW (w tym w parze 24 MW), z czego m.s.c. - 40 MW” (Źródło: Projekt
założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, s. 44-45).
27
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Z danych zawartych w tabeli Inwestycje z zakresu zaopatrzenia Miasta w ciepło w latach
2001 – 2010 (Załącznik nr 1), jasno wynika, iż niniejszy kierunek działań w latach 2004 –
2010 był sukcesywnie realizowany zarówno przez Władze Miejskie, jak i również przez
zarządców i właścicieli lokalnych budynków wielorodzinnych. W analizowanym okresie
Władze Miasta ztermomodernizowały 10 budynków użyteczności publicznej. Prace
obejmowały m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na spełniającą wszelkie wymogi
techniczne i cieplne, ocieplenie przegród zewnętrznych (ściany, posadzki, stropy,
stropodachy) zachowując wymagane współczynniki przenikania ciepła przez przegrody
zewnętrzne, oraz wymianę istniejących instalacji c.o. na sprawniejsze, gwarantujące
znacznie mniejsze straty w przesyle ciepła.
Jak już wspomniano wyżej, prace termomodernizacyjne w latach 2004 – 2010
przeprowadzali również zarządcy lub właściciele budynków wielorodzinnych, a dokładniej:
Żyrardowska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
(ŻSM),
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej Żyrardów (PGM) oraz Wspólnota Mieszkaniowa Żyrardów (WM). W ramach
niniejszych prac wykonano przede wszystkim ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian,
stropów, stropodachów, gwarantując tym samym wymagane współczynniki przenikania
ciepła dla niniejszych przegród, ale i również wymianę drzwi zewnętrznych i okien w klatkach
schodowych na te o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła, wymianę zewnętrznej
stolarki okiennej mieszkań i piwnic, remont dachu, wymianę zaworów w instalacjach c.o.
oraz modernizację istniejących instalacji c.o. Ponadto w wielu budynkach wielorodzinnych
wykonano
w
badanym
okresie
wewnętrzne
instalacje
c.o.
(m.in.
w
budynkach
wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego, 1-ego Maja, Dittricha, Mireckiego, Kilińskiego,
Kościelnej, Kanałowej, Ossowskiego, Narutowicza), a także podłączono część budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej - m.s.c. (m.in. budynki wielorodzinne zlokalizowane przy
ul. Piaskowej, 1-ego Maja). Łącznie pracami termomodernizacyjnymi oraz w zakresie
modernizacji lub wykonania c.o. oraz podłączenia budynku do m.s.c. objęto około 400
budynków wielorodzinnych (na podstawie uzyskanych danych od poszczególnych
zarządców/właścicieli budynków wielorodzinnych.
W założeniach dotychczas obowiązującego projektu założeń przewidziano w 2010r.
zapotrzebowanie na ciepło istniejących odbiorców na poziomie 144 MW (w tym w parze 24
MW), z czego m.s.c. - 40 MW. Na podstawie dostępnych danych historycznych
oszacowano, iż faktyczne zapotrzebowanie na ciepło Miasta Żyrardowa w 2010r. wynosiło
980 811,10 GJ, co stanowiło 156,93 MW. W tym zapotrzebowanie na ciepło zaspokajane
z PEC Żyrardów sp. z o.o. kształtowało się na poziomie 60,70 MW. Z przedstawionych
danych wynika, iż dane prognozowane w dotychczasowym Projekcie założeń,
zostały
nieznacznie niedoszacowane. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogłoby być założenie zbyt
28
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
dużych oszczędności uzyskanych w wyniku planowanych prac termomodernizacyjnych
obiektów lub też niedoszacowanie liczby przyszłych mieszkańców analizowanej jednostki
samorządu terytorialnego.
Tabela 6. Zestawienie rzeczywistych, historycznych potrzeb cieplnych Miasta Żyrardowa
z faktyczną sprzedażą ciepła przez PEC Żyrardów w 2010r.
Potrzeby cieplne Miasta Żyrardowa
Całkowite zapotrzebowanie na
ciepło Miasta
Rok
2010
Źródła własne - kotłownie
węglowe, olejowe, gazowe,
energia elektryczna
W tym zapotrzebowanie na ciepło
z PEC Żyrardów sp. z o.o.
GJ
MW
GJ
MW
GJ
MW
980 811,10
156,93
398 545,00
60,70
582 266,10
96,23
Źródło: Opracowanie własne z uwzględnieniem danych udostępnionych przez PEC Żyrardów
Należy zauważyć, że ze względu na ograniczone środki finansowe oraz najpilniejsze
potrzeby,
prace
termomodernizacyjne
nie
były
realizowane
kompleksowo,
tzn. w poszczególnych budynkach zazwyczaj wykonywano jeden lub dwa rodzaje robót
modernizacyjnych, np. tylko wymianę stolarki okiennej z remontem dachu. W związku
z powyższym należy domniemywać, że obiekty te wymagają dalszych, kompleksowych prac
termomodernizacyjnych wraz z modernizacją istniejących instalacji c.o. i c.w.u., w celu
zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i cieplnych poszczególnych budynków
wielorodzinnych, a tym samym dążąc do ograniczenia ich zapotrzebowania na ciepło.
Co w konsekwencji znajdzie odzwierciedlenie w ograniczeniu kosztów ogrzewania
i
przygotowania
cieplej
wody
użytkowej
oraz
emisji
szkodliwych
zanieczyszczeń
do atmosfery powstających podczas spalania materiałów opałowych.
Obecnie obowiązujący Projekt założeń przewidywał również do końca 2010r. wycofywanie
węgla
z
kotłowni
indywidualnych,
przemysłowych,
pieców
na
rzecz
paliw
ekologicznych i sieci cieplnej. Z zebranych danych wynika, iż w 2010r. zaopatrzenie
w
ciepło
w
Żyrardowie
bazuje
głównie
na
sieci
ciepłowniczej
PEC
Żyrardów
sp. z o.o.: 57,77% wielorodzinnych budynków mieszkalnych i 80,77% budynków
użyteczności publicznej podłączonych do m.s.c. Na potrzeby cieplne pozostałych obiektów
nie podłączonych do m.s.c. zużywany jest w lokalnych kotłowniach lub paleniskach węgiel,
olej opałowy, gaz ziemny, a także wykorzystywana jest energia elektryczna. Około 91,82%
budynków wielorodzinnych nie podłączonych do m.s.c. jest zasilane w ciepło pochodzące
ze źródeł na paliwa stałe (węglowe). Znacznie mniej, bo jedyne 7,27% budynków
nie podłączonych do m.s.c. ogrzewane jest gazem ziemnym oraz 0,91% energią elektryczną.
W przypadku budynków użyteczności publicznej sytuacja klaruje się odmiennie. Aż 70%
budynków użyteczności publicznej nie podłączonych do m.s.c. na potrzeby c.o. i c.w.u.
29
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
wykorzystuje energię elektryczną. 20% budynków użyteczności publicznej nie podłączonych
do m.s.c. zasilane jest gazem ziemnym, natomiast 10% olejem opałowym. Żaden
z budynków użyteczności publicznej nie jest zaopatrywany w ciepło z kotłowni
wykorzystującej węgiel. W przypadku lokalnych podmiotów gospodarczych, 40% zasilanych
jest gazem ziemnym, 33,33% olejem opałowym oraz 26,67% energią elektryczną. Tak więc
aktualnie większość podmiotów gospodarczych zasilane jest ekologicznym, i stosunkowo
tanim na obecnym rynku, paliwem jakim jest gaz ziemny. Szczegółową analizę zestawienie
źródeł zaopatrzenia w ciepło Miasta Żyrardowa w 2010r. zawarto w podrozdziale 3.1.2.
niniejszego Raportu.
Wykres 1. Schemat źródeł zaopatrzenia Miasta w ciepło
30
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Powyższe dane potwierdzają systematyczne wdrażanie przez poszczególne obiekty
zlokalizowane na terenie Miasta Żyrardów przedstawionego kierunku działań polegającego
na wycofywaniu węgla z kotłowni oraz zastępowanie go paliwami ekologicznymi, a także
miejską siecią cieplną.
Ponadto w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń oraz Planie przewidziano
następujący kierunek działań: Pokrycie potrzeb cieplnych miasta w perspektywie
do 2010r. z uwzględnieniem układów skojarzonych - restrukturyzacja wytwarzania
ciepła, który powinien być zrealizowany do końca 2010r.
W ramach niniejszego kierunku działań przewidziano trzy scenariusze działań:

Scenariusz I - zabudowa na terenie elektrociepłowni układu skojarzonego
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o turbozespół gazowy
wraz z kotłem odzyskowym
parowym
z
dopalaniem
i
podgrzewaczem wody
sieciowej;

Scenariusz
II
-
zabudowa
lokalnych
źródeł
pary
technologicznej
dla dotychczasowych jej odbiorców z elektrociepłowni w systemie rozproszonym
oraz przejęcie wytwarzania przez PEC dla całego obecnego rejonu zasilania w wodę
gorącą z wykorzystaniem nowego źródła ze skojarzonym układem produkcji ciepła
i energii elektrycznej na bazie silników gazowych,

Scenariusz zachowawczy -
modernizacja Elektrociepłowni, sieci parowych
i wodnych z uwzględnieniem powstania jednego przedsiębiorstwa
Z danych udostępnionych przez PEC Żyrardów sp. z o.o., wynika, iż pokrycie potrzeb
cieplnych Miasta do 2010r. zostało oparte na scenariuszu zachowawczym.
31
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Ponadto w dotychczasowym Projekcie założeń przewidziano następujące kierunki działań
w zakresie zaopatrzenia Miasta w ciepło:

Podłączenie do sieci nowych budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej;

Podjęcie inicjatywy w zakresie przekształceń strukturalnych rynku wytwórców
i dystrybutorów ciepła.
Zgodnie z scenariuszem zachowawczym oraz przedstawionymi powyżej kierunkami działań,
obecnie na terenie Miasta Żyrardowa funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza zasilana
wyłącznie z jednego dużego źródła wytwarzania – Ciepłowni Miejskiej (Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Żyrardowie Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie). Źródło ciepła spółki
VT - Energo („Energia Żyrardów” S.A.) przy ulicy Okrzei z dniem 30 kwietnia 2007 zostało
wyłączone z eksploatacji, a wraz z nim zlikwidowane zostały odcinki sieci parowej.
W to miejsce dla przejęcia dotychczasowych i nowych odbiorców ciepła zbudowane zostały
nowe odcinki sieci magistralnej, rozdzielczej i przyłączy. Ponadto na obszarze Miasta
pozbawionym miejskiej sieci ciepłowniczej, gdzie znajdują się m.in. budynki mieszkalne
wielorodzinne ŻSM, PGM, obiekty MZK zasilane poprzednio z sieci parowej VT Energo,
wybudowano lokalną kotłownię niskoparametrową o mocy 1,2 MW na paliwo stałe
wraz z przyłączami do budynków.
Ponadto przedmiotowy scenariusz działania w latach 2004 – 2010 był realizowany
przez PEC Żyrardów poprzez podejmowanie systematycznych działań związanych
z modernizacją istniejących sieci ciepłowniczych, obejmujących m.in. rozwój systemu
telemetrii z wykorzystaniem modemów radiowych, który prowadzi obserwację parametrów
sieci w poszczególnych jej odcinkach, gdzie został wprowadzony. Przewidywane jest,
że na koniec listopada 2011r. już 73 węzły PEC pracować będą z funkcją telemetrii.
Po
wspomnianym
powyżej
wyłączeniu
w
2007r.
z
eksploatacji
Elektrociepłowni
VT Energo przed Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Żyrardowie stanęło zadanie
dostosowania sieci ciepłowniczej do zmienionych warunków, przede wszystkim do zasilania
sieci z jednego źródła. Wymagało to dobudowy nowych odcinków sieci, zmiany sposobu
podłączenia obiektów ogrzewanych do tej pory z sieci parowej. W związku z powyższym
w latach 2006-2011 PEC Żyrardów intensywnie rozbudowywał sieci cieplne na terenie
Miasta, co umożliwiło systematyczne podłączanie nowych odbiorców. Ponadto miało to na
celu zwiększenie przepustowości systemu dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie kosztów
dostawy ciepła. Intensywna rozbudowa sieci cieplnej wpłynęła także na likwidację lokalnych
kotłowni węglowych, czyli źródeł niskiej emisji. Przez co niewątpliwie zostały wdrażane
32
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
kierunki działań dotyczące podłączania do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców
oraz przekształceń strukturalnych wytwórców i dystrybutorów ciepła.
W latach 2006-2011 łączny przyrost sieci wyniósł 8 579,20 mb, co stanowi wzrost
o 26,3% do całości sieci. Była to w znacznej mierze sieć magistralna DN250 - odcinki sieci
w ulicy Kilińskiego etap I i II, w ulicy Peszkowskiego, Izy Zielińskiej, przebudowa sieci
w osiedlu Żeromskiego etap I i II, sieć w ulicy Farbiarskiej, łącznik Farbiarska-Ditricha.
Szczegółowe zestawienie zadań przeprowadzanych przez PEC Żyrardów w latach 2004 2010 zawarto w tabeli Inwestycje z zakresu zaopatrzenia Miasta w ciepło w latach 2001 –
2011 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.
Dane zawarte w tabeli nr 6. Zestawienie rzeczywistych, historycznych potrzeb cieplnych
Miasta Żyrardowa z faktyczną sprzedażą ciepła przez PEC Żyrardów w 2010r.,
przedstawiają 38,68% udział m.s.c. w zaspokojeniu potrzeb cieplnych Miasta. Ponadto
prognozuje się, że udział m.s.c. w zaspokojeniu potrzeb cieplnych Miasta w kolejnych latach
będzie systematycznie rósł, co daje ogromne możliwości rozwoju miejskiej sieci
ciepłowniczej, a tym samym przyłączanie coraz większej liczby odbiorców.
Schematy I i II nie zostały zrealizowane, bowiem dotyczyły Elektrociepłowni dawnych
zakładów Lniarskich w Żyrardowie, która w czasie opracowywania poprzedniej wersji
Projektu założeń oraz Planu była własnością prywatnej Spółki VT Energo Sp. z o.o.
(„Energia Żyrardów” S.A.). Z dniem 30 kwietnia 2007 Spółka ta zakończyła swą działalność,
a wraz z nią została wyłączona z eksploatacji przedmiotowa Elektrociepłownia przy ulicy
Okrzei w Żyrardowie, a wraz z nią zlikwidowane zostały odcinki sieci parowej. W to miejsce
dla przejęcia dotychczasowych i nowych odbiorców ciepła zbudowane zostały nowe odcinki
sieci magistralnej, rozdzielczej i przyłączy pod zarządem PEC w Żyrardowie.
W związku z powyższym zakładane w dotychczasowym Projekcie założeń oraz Planie
Schematy I i II działań w zakresie zaopatrzenia Miasta w ciepło nie zostały zrealizowane.
Ponadto na podstawie zgromadzonych informacji nie zostały podjęte żadne zadania
skupionych wokół następujących kierunków działań:

Koordynacja przez Urząd Miasta rozwoju systemów energetycznych i ich zakresów
działania w pokrywaniu potrzeb cieplnych miasta w oparciu o przyjęty projekt planu
zaopatrzenia w ciepło;

Uzgadnianie międzygminne rozwoju systemów o zakresie regionalnym głównie
w zakresie inwestycji sieci gazowych i elektroenergetycznych.
33
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Zgodnie z Projektem założeń, inwestycje w ramach powyższych kierunków działań powinny
być podejmowane do końca 2010r.
Podsumowując, należy stwierdzić, ze większość kierunków działań z zakresu zaopatrzenia
Miasta w ciepło, założonych w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń oraz Planie,
było systematycznie wdrażanych poprzez szereg inwestycji realizowanych zarówno
przez Władze Miejskie, jak i właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych oraz podmioty
gospodarcze funkcjonujące na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego.
Pomimo to należy nadal kontynuować podejmowane dotąd przedsięwzięcia, głównie
z zakresu termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne
oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez przede wszystkim podłączanie coraz większej liczby
odbiorców do rozbudowującej się sieci ciepłowniczej. Ponadto należy przeanalizować
ponownie kierunki działań założone dotąd w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń
oraz Planie pod względem obecnej sytuacji Miasta w zakresie jego zaopatrzenia w ciepło.
Umożliwi to weryfikację założonych kierunków działań, pod kątem czy nadal są one celowe
oraz ekonomicznie uzasadnione do realizacji w aktualnych realiach.
3.2. Ocena stanu systemu elektroenergetycznego
3.2.1. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego na terenie Miasta
3.2.1.1. System elektroenergetyczny – stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie
Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe z 2000 roku)
W 2000r. w Żyrardowie występowały sieci elektryczne:

sieć wysokiego napięcia (WN) 110 kV.

sieć średniego napięcia(SN) 15 kV.

sieć niskiego napięcia (nn) 380/220V.
Miasto zasilane było wówczas dwustronnie z systemu sieci 110 kV liniami 110 kV z kierunku
Mszczonowa i Sochaczewa. Linie te zasilały dwie stacje transformatorowe 110/15 kV,
tzw. główne punkty zasilające (GPZ):

GPZ Żyrardów zlokalizowany jest w południowej części miasta,

GPZ Bielnik zlokalizowany w północnej części miasta.
Lokalizacje GPZ-ów i trasy linii 110 kV przedstawiono poniżej na załączonej mapie w skali
1:50000.
34
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Rysunek 2. Lokalizacje GPZ-ów i trasy linii 110 kV na terenie Miasta w 2000r.
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, 2000r., s.113
35
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Oba GPZ-y po stronie 110 kV wyposażone były w układ H. W GPZ Żyrardów zainstalowane
były dwa transformatory 110/15 kV o mocy po 25 MVA a w GPZ Bielnik dwa transformatory
110/15
kV
o
mocy
po
16 MVA.
Łączna moc
zainstalowana w transformatorach
110/15kV w obu GPZ-ach wynosi: 2 x 25 MVA + 2x16 MVA = 82 MVA.
Z rozdzielni 15 kV GPZ-ów zasilana jest sieć rozdzielcza 15 kV. Sieć rozdzielcza 15 kV
na znacznym obszarze miasta pracowała w układzie pierścieniowym, co umożliwiało
dwustronne zasilanie stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Na peryferiach miasta część stacji
transformatorowych 15/0,4 kV zasilana była promieniowo
(jednostronnie).
Łączna długość sieci 15 kV na terenie miasta wynosiła około 50 km, w tym:

linie kablowe około 30 km,

linie napowietrzne około 20 km.
W liniach kablowych przeważał przekrój 120 mm a w liniach napowietrznych przekrój 35 mm
(AF1 35).
3.2.1.2. System elektroenergetyczny – stan obecny (opracowany na podstawie danych
uzyskanych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren)
Obecnie dostawcą energii dla Miasta Żyrardowa jest:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź – Teren
ul. Piotrowska 58
90-105 Łódź
Głównymi punktami zasilania (tzw. GPZ) Miasta Żyrardowa są stacje elektroenergetyczne
110/15 kV:

„Żyrardów" zlokalizowana przy ul. Mazowieckiej 1/5 w Żyrardowie,

„Bielnik", zlokalizowana przy ul. Czystej 2 w Żyrardowie.
Stacje 110/15 kV „Żyrardów" oraz „Bielnik" połączone są z systemem elektroenergetycznym
110 kV liniami 110 kV:

„Sochaczew - Żyrardów",

„Sochaczew - Teresin - Bielnik - Żyrardów",

„Żyrardów - Mszczonów".
36
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Linie 110 kV „Sochaczew - Żyrardów" oraz „Sochaczew - Teresin - Bielnik - Żyrardów"
zostały wybudowane w latach 2004 - 2008 w nowej technologii linii dwutorowej na słupach
rurowych w miejsce starej linii „Sochaczew - Teresin - Bielnik - Żyrardów".
Stacja 110/15 kV „Żyrardów" wyposażona jest w dwa transformatory o mocach
znamionowych 25 MVA. Stacja 110/15 kV „Bielnik" wyposażona jest w dwa transformatory
o mocach znamionowych 16 MVA.
Obciążenie stacji 110/15 kV w okresie zimowym wynosiło:
Tabela 7. Obciążenie stacji 110/15 kV w okresie zimowym na terenie Miasta
Rok
GPZ Żyrardów
GPZ Bielnik
2007
16 MW
12,8 MW
2008
16,2 MW
12,6 MW
2009
15,2 MW
9,8 MW
2010
15,6 MW
12 MW
Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
Na terenie Miasta zlokalizowanych jest następująca infrastruktura elektroenergetyczna
110kVoraz15kV:

13,7 km linii 110 kV (w przeliczeniu na jeden tor linii 110 kV),

2 stacje transformatorowe 110/15 kV,

38 km linii napowietrznych 15 kV,

46,3 km linii kablowych 15 kV,

142 stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
Plan sieci z naniesioną lokalizacją linii 110 kV, stacji 110/15 kV, linii kablowych 15 kV
oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV, przedstawiono poniżej.
W trakcie realizacji jest obecnie kluczowe z punktu widzenia zaopatrzenia w energię
elektryczną Miasta Żyrardowa zadanie polegające na budowie sieci elektroenergetycznej
na terenie dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie obejmujące budowę RPZ Okrzei
(Rozdzielczy Punkt Zasilający) powiązanego z stacjami 110/15 kV zasilającymi Miasto
liniami kablowymi 15 kV o łącznej długości 8,67 km, budowę 11 wnętrzowych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, oraz budowę linii kablowych 0,4 kV o łącznej długości 5,79
37
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
km. Zadanie realizowane jest etapami od 2010r. z planowanym terminem zakończenia
w roku 2012r.
Rysunek 3. Plan sieci z naniesioną lokalizacją linii 110 kV, stacji 110/15 kV, linii kablowych
15 kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie Miasta w 2011r.
GPZ Bielnik
GPZ Żyrardów
Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
38
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
3.2.2. Zestawienie porównawcze zużycia energii elektrycznej na terenie
Miasta
W dotychczasowym Projekcie założeń nie przedstawiono liczby odbiorców oraz zużycia
przez nich energii na dzień sporządzenia Projektu założeń, tj. w roku 2000, ani też w latach
poprzednich. W przedmiotowym dokumencie zawarto natomiast prognozę zapotrzebowania
na energię i moc elektryczną w Żyrardowie w 2020 roku uwzględniającą 2 odmienne
warianty:

„wariant 1 („pesymistyczny") - przy założeniu średniorocznego jednostkowego
przyrostu zużycia energii elektrycznej 1 %.

wariant 2 („rozwojowy"-) - przy założeniu średniorocznego jednostkowego przyrostu
zużycia energii elektrycznej 2,5 %.
Obliczone dla powyższych założeń prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną
w mieście Żyrardowie w 2020 roku wynosi:

wariant 1
-
95 000 MWh/rok,

wariant 2
-
135 000 MWh/rok.
Prognozowane zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie miasta, przy założeniu
nieznacznego wzrostu czasu wykorzystania mocy szczytowej, wynosi;

wariant 1 - 26 MW,

wariant 2 - 36 MW”.
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, 2000r., s.106-107
Z danych uzyskanych od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, liczba odbiorców
energii elektrycznej oraz ilość zużytej przez nich energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich
pięciu lat kształtowała się następująco:
Tabela 8. Liczba odbiorców oraz zużycie energii przez odbiorców w latach 2005 -2010
Zużycie energii przez odbiorców
[MWh]
Liczba odbiorców
Rok
Zasilanych Zasilanych
z sieci SN z sieci nN
RAZEM
Zasilanych Zasilanych
z sieci SN z sieci nN
RAZEM
Średnioroczny
jednostkowy
przyrost
zużycia
energii
elektrycznej
2005
20
15 288
15 308
34 114
32 514
66 627
-
2006
20
15 833
15 853
36 791
34 417
71 208
6,88%
2007
26
16 398
16 424
38 845
35 086
73 931
3,82%
2008
20
17 220
17 240
45 081
38 005
83 086
12,38%
2009
20
18 254
18 274
43 506
42 365
85 871
3,35%
2010
21
19 251
19 272
47 815
47 352
95 168
10,83%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
39
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Z powyższych danych wynika, iż prognozowane zapotrzebowanie na energię i moc
elektryczną Miasta Żyrardowa
wg. wariantu 1 „pesymistycznego” zostało osiągnięte
już w 2010 r. (95 168 MWh/rok- wartość rzeczywista w 2010r.) zamiast 2020 (95 000
MWh/rok- wartość prognozowana w 2020).
Wykres 2. Liczba odbiorców oraz zużycie energii przez odbiorców w latach 2005 - 2010
Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującego Projektu założeń w wariancie pesymistycznym
założono średnioroczny jednostkowy przyrost zużycia energii elektrycznej w wysokości 1%,
natomiast w wariancie rozwojowym 2,5%. Powyższa tabela zawierająca rzeczywiste,
historyczne dane zaprzecza niniejszym założeniom - średnioroczny jednostkowy przyrost
zużycia energii elektrycznej w każdym roku znacznie przekracza zakładany 1% lub 2,5%
wzrost zużycia energii. Faktycznie średnioroczny jednostkowy przyrost zużycia energii
elektrycznej w latach 2005 – 2010 kształtował się w granicach 3,82% - 12,38%. Adekwatnie
przewiduje się, że prognozowane w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń
zapotrzebowanie na energie elektryczną według wariantu rozwojowego w 2020r. również
może znacznie różnić się od realnego.
Biorąc pod uwagę następujące dane:
 liczba
gospodarstw domowych na terenie Miasta Żyrardowa w 2010r. – 17 565
gospodarstw (Źródło: dane GUS);
 liczba odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia w 2010r. – 19 251 odbiorców
(Źródło: dane PGE Dystrybucja Oddział Łódź – Teren)
należy stwierdzić, że wszystkie gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie Miasta
Żyrardowa są podłączone do istniejącej sieci energetycznej:
40
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Elektryfikacja Miasta Żyrardowa = 100%:
19 251 odbiorców energii PGE w 2010r. > 17 565 gospodarstw domowych na terenie
Miasta Żyrardowa w 2010r.
W związku z powyższym, analizując istniejący system elektroenergetyczny, szczegółowo
opisany w podrozdziale 3.2.1.2. System elektroenergetyczny – stan obecny niniejszego
Raportu, aktualną liczbą odbiorców i zużycia energii elektrycznej (Tabela nr 8. Liczba
odbiorców oraz zużycie energii przez odbiorców w latach 2005 - 2010) oraz stopień
elektryfikacji Miasta, należy stwierdzić, że
aktualnie funkcjonujący system zasilania
energetycznego Miasta Żyrardowa zaspokaja obecne potrzeby elektroenergetyczne
odbiorców, przy założeniu standardowych przerw w dostarczaniu energii.
Ponadto zgodnie z danymi udostępnionymi przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź – Teren,
przedsiębiorstwo posiada obecnie znaczące rezerwy energii elektrycznej oraz posiada
możliwości techniczne podłączenia nowych odbiorców. Należy również nadmienić,
że inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej
obejmujące rozbudowę sieci wynikają przede wszystkim z potrzeb przyłączeniowych
zgłaszanych przez mieszkańców Miasta (na podstawie indywidualnych Umów o przyłączenie
do sieci elektroenergetycznej).
3.2.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń
w zakresie zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną wraz z ich oceną
Jednym z najistotniejszych elementów raportu jest zestawienie zadań, kierunków działań
ujętych w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń oraz ich opis i rzetelna ocena.
Poniższa tabela przedstawia listę kierunków działań, zadań założonych w dotychczas
obowiązującym Projekcie założeń, a także podporządkowane im konkretne działania,
inwestycje realizowane na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2000 – 2010 w zakresie
zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną.
41
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Tabela 9. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną w latach 2001 – 2010
Nazwa zadania
Budowa nowych odcinków
linii kablowych i
napowietrznych 15 kV i linii
niskiego napięcia
Budowa nowych stacji
transformatorowych 15/0,4
kV i modernizacja
istniejących stacji
Planowany w
"Projekcie założeń
do planu
zaopatrzenia ….."
termin realizacji
Wskazanie
konkretnych
działań,
inwestycji - tytuł
Czy zadanie
zostało
zrealizowane?
[TAK / NIE]
Linia GPZ
Żyrardów –
Nowy Świat
TAK
Linia GPZ
Bielnik – Nowy
Świat
TAK
Obszar 1 –
Teklin I –
budowa stacji
TAK
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
Obszar 1 –
Teklin II –
budowa stacji
TAK
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
Obszar 1 –
Teklin III –
budowa stacji
TAK
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
Obszar 1 –
Teklin IV –
budowa stacji
NIE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
Rzeczywisty
okres
realizacji
Ocena
realizacji
[0-100%]
Poniesione
koszty [zł]
Opis realizacji zadania ze wskazanie
co już wykonano, a co jest
planowane w przyszłości i w jakim
okresie
Przyczyny
braku
realizacji
zadania
2001-2010
b.d.
b.d.
Linie wykonane w 100%
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Linie w trakcie realizacji
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji 2-1998 Ogińskiego
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji 2-2042 Witosa
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji 2-1914 Stanclika
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Brak
Brak
potrzeb.
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji 2-2045 Leszno
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Likwidacja stacji 2-0025
Brak
potrzeb.
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji w środkowej części
obszaru.
-
PGE
do końca 2020r.
do końca 2020r.
Jednostka
realizująca
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
PGE
PGE
PGE
PGE
Obszar 2
TAK
Obszar 2
NIE
Obszar 3
TAK
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
42
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Teren
PGE
Obszar 3
TAK
Obszar 3
TAK
Obszar 3
TAK
Obszar 4
TAK
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji w północnej części
obszaru.
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji w środkowej części
obszaru.
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji w północnej części
obszaru.
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji w środkowej części
obszaru.
-
-
-
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa stacji w południowej
części obszaru. W chwili obecnej
jest w opracowaniu projekt na
stację transformatorową i
rozbudowę sieci
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa trzech stacji.
2001-2010
b.d.
b.d.
Realizacja zasilania z istniejących
stacji transformatorowych
-
2001-2010
b.d.
b.d.
Budowa 12 stacji
transformatorowych
-
b.d.
Budowa stacji transformatorowych:
POW, , Kilińskiego, Hulki, Ziołowa.
Planowane budowy stacji w
okolicach ul. Pięknej, przy ul. 1-go
Maja.
-
PGE
Obszar 4
TAK
Obszar 5
TAK
Obszar 6
TAK
Zakłady
Lniarskie w
Żyrardowie
TAK
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
PGE
Inne
TAK
Dystrybucja
Oddział Łódź –
Teren
2001-2010
b.d.
Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
43
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
W dotychczasowym Projekcie założeń przewidziano następujący kierunek działań: Budowa
nowych odcinków linii kablowych i napowietrznych 15 kV i linii niskiego napięcia.
Z danych przedstawionych w powyższej tabeli, wynika, że przedsiębiorstwo energetyczne
zasilające Miasto w energię elektryczną w latach 2001-2010 podejmowało inwestycje
zgodnie z niniejszym kierunkiem działań, tj. zbudowało już linię GPZ Żyrardów – Nowy Świat
oraz buduje obecnie linię GPZ Bielnik – Nowy Świat.
Ponadto należy zauważyć, że przedsiębiorstwo energetyczne realizuje również następujący
kierunek działań: budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i modernizacja
istniejących stacji, poprzez szereg przedsięwzięć wdrażanych w niniejszym zakresie,
co potwierdza powyższa tabela.
Zgodnie z zapisami dotychczasowego Projektu założeń: „Potrzeba budowy nowych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami liniowymi po stronie 15 kV i niskiego
napięcia wystąpi przede wszystkim na obszarach przewidzianych pod nową zabudową
mieszkaniową i usługową.(...):

obszar 1 (Teklin), położony w północno - wschodniej części miasta. Obszar ten
w planach rozwoju miasta podzielony został na 4 osiedla (os. Teklin I, os. Teklin II,
os. Teklin III, os. Teklin IV),

obszar 2 (osiedle Piękna), położony w północnej części miasta,

obszar 3 w północno-zachodniej części miasta, rejon ulic: Piastowskiej, Bydgoskiej,
Młyńskiej,

obszar 4 (osiedle Mariampol), położony w południowo-wschodniej części miasta,
od ulicy Chmielnej do granic miasta,

obszar 5 (osiedle Mazowiecka), położony w południowej części miasta,

obszar 6 (osiedle Rolna), położony w południowo-zachodniej części miasta. (…)
Dla planowanej nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej na omówionych wyżej sześciu
obszarach proponuje się następujący zakres rozwoju miejskiej sieci SN:

budowa
14
nowych
stacji
transformatorowych
15/0,4
kV,
wnętrzowych,
wolnostojących, o komorach transformatorowych przystosowanych do instalowania
docelowo transformatorów o mocy 630 kVA,

budowa 2 nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV słupowych o docelowej mocy
transformatorów do 400 kVA,

budowa 8 km nowych linii kablowych 15 kV o przekrojach kabli 120 mm2 Al,

budowa 1,5 km nowych linii napowietrznych 15 kV o przekroju 35 mm AF1”.
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, s. 109-112
44
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Z danych zawartych w tabeli, wynika, iż przedmiotowe przedsiębiorstwo energetyczne
w zakresie budowy nowych stacji transformatorowych w latach 2001 – 2010 na wskazanych
powyżej obszarach w pełni wywiązało się z kierunku działań przyjętego w Projekcie założeń.
W wyniku podejmowanych inwestycji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
wybudowano 14 stacji transformatorowych we wszystkich 6 wyznaczonych w Projekcie
założeń obszarach oraz 12 stacji transformatorowych na terenie Zakładów Lniarskich
w Żyrardowie. Ponadto w badanym okresie wybudowano stacje transformatorowe
przy następujących ulicach: POW, Kilińskiego, Hulki oraz Ziołowej. W najbliższym czasie
planowana jest budowa stacji transformatorowych w okolicach ul. Pięknej oraz przy
ul. 1-go Maja.
Należy
nadmienić,
że
na
dwóch
obszarach
nie
wybudowano
dwóch
stacji
transformatorowych ze względu na brak potrzeby podjęcia takich zadań w latach 2001 –
2010.
Oprócz opisanych powyżej kierunków działań w dotychczas obowiązującym Projekcie
założeń wytyczono również następujące kierunki:

Modernizacja istniejącej sieci 15 kV i sieci niskiego napięcia oraz zmiana konfiguracji
sieci 15 kV w celu poprawy warunków napięciowych i pewności zasilania,

Przebudowa odcinków linii 15 kV z napowietrznych na kablowe.
Z danych uzyskanych od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, zasilającej Miasto
Żyrardów w energię elektryczną, wynika, że niniejsze przedsiębiorstwo energetyczne nie
podjęło żadnych przedsięwzięć realizujących powyższe kierunki działań. Przedsiębiorstwo
to również nie podało przyczyny braku realizacji tychże inwestycji.
Podsumowując, należy stwierdzić, ze większość kierunków działań z zakresu zaopatrzenia
Miasta w energie elektryczną, założonych w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń,
było systematycznie wdrażanych poprzez szereg inwestycji realizowanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, zasilającej Miasto Żyrardów w energię elektryczną.
Pomimo to należy nadal kontynuować podejmowane dotąd przedsięwzięcia, głównie
z zakresu rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz podjąć zadania dotąd niezrealizowane,
a mianowicie z zakresu modernizacji istniejącej sieci 15 kV i sieci niskiego napięcia, zmiany
konfiguracji sieci 15 kV w celu poprawy warunków napięciowych i pewności zasilania
oraz przebudowy odcinków linii 15 kV z napowietrznych na kablowe.
Ponadto należy przeanalizować ponownie kierunki działań założone dotąd w dotychczas
obowiązującym Projekcie założeń pod względem obecnej sytuacji Miasta w zakresie jego
zaopatrzenia w energię elektryczną. Umożliwi to weryfikację założonych kierunków działań,
45
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
pod kątem czy nadal są one celowe oraz ekonomicznie uzasadnione do realizacji
w aktualnych realiach.
3.3. Ocena stanu systemu gazowniczego
3.3.1. Charakterystyka systemu gazowniczego na terenie Miasta
3.3.1.1. System gazowniczy– stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie Projektu
założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe z 2000 roku)
W 2000r. miasto zasilane było gazem ziemnym wysokometanowym (GZ-50) odgałęzieniem
Dn 100/PN 3,2 MPa o długości ok. 10,6 km od gazociągu Mory - Piotrków Trybunalski
Dn 250 (modernizowanym na Dn 400 / PN 6,3 MPa). Żyrardów pobierał gaz
za pośrednictwem stacji red. - pom. I° (SR - 171) o przepustowości Qn = 6000 Nm3/h
zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza. Ze stacji tej zasilana była sieć średniego ciśnienia
i stacje redukcyjne II°. Na terenie Miasta funkcjonowały wówczas dwie stacje II°, zasilające
sieć gazową niskiego ciśnienia 25 hPa:

SR -1171 - zasilająca osiedle Piękna o przepustowości 600 Nm3/h,

SR -1172 - zasilająca osiedle Teklin I o przepustowości 600 Nm /h.
Istniejące wówczas rezerwy stacji redukcyjnych pozwalały zaspokoić aktualne potrzeby
komunalne Miasta.
W 2000r. Miasto było zgazyfikowane
ciśnienia doprowadzających
gaz
do
siecią
gazociągów
odbiorców
niskiego
i
bytowo-komunalnych.
średniego
Z
gazu
korzystało wówczas w granicach administracyjnych Miasta ok. 10 500 odbiorców. Do sieci
gazowej w Żyrardowie podłączonych było ok. 1 270
tj. ok. 38 % budynków mieszkalnych,
w tym 1 076 budynków, głównie jednorodzinnych, ogrzewanych gazem. PołudniowoZachodnia część Miasta była wtedy zgazyfikowana prawie w 100% za pomocą istniejącej
sieci rozdzielczej średniego ciśnienia.
Na terenie Żyrardowa w 2000r. funkcjonowało około 60 km gazociągów średniego ciśnienia
i około 6 km gazociągu niskiego ciśnienia (w tym 62 km stanowiły gazociągi stalowe i 4 km
gazociągi z PE).
3.3.1.2. System gazowniczy – stan obecny (opracowany na podstawie danych uzyskanych
z PGNiG SA Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie Gazownia Łódzka
oraz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa – Oddział Łódź)
Obecnie podobnie jak w roku 2000 Miasto zaopatrywane jest w gaz z ziemny z gazociągu
wysokiego ciśnienia Dn 100/PN 3,2 MPa stanowiącego odgałęzienie gazociągu Mory –
46
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Piotrków Trybunalski, poprzez stację redukcyjno – pomiarową I0 (SR – I0/I) o przepustowości
6000 Nm3/h, zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Żyrardowie. Niniejsza stacja zasila sieć
gazociągów średniego ciśnienia oraz dwie stacje redukcyjne o II0 przepustowości 600 Nm3/h
każda. Obszar Miasta wyposażony jest w rozbudowaną sieć gazociągów niskiego
i średniego ciśnienia doprowadzającą gaz ziemny do poszczególnych odbiorców bytowokomunalnych.
Poniżej przedstawiono rozwój sieci gazowej na terenie Miasta w latach 2005-2010.
Tabela 10. Długość sieci gazowej na terenie Miasta w latach 2005 - 2010
ROK
Długość sieci gazowej (w tym średniego ciśnienia – m)
49 354
ś/c 43 468
2005
n/c 5 886
50 273
ś/c 44 387
2006
n/c 5 886
52 104
ś/c 46 209
2007
n/c 5 895
55 392
ś/c 49 497
2008
n/c 5 895
58 298
ś/c 52 403
2009
n/c 5 895
59 601
ś/c 53 706
2010
n/c 5 895
Źródło: Mazowiecka Spółka Gazownictwa – Oddział Łódź
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że sieć gazowa na terenie Miasta z roku na rok
zostaje rozbudowywana. W 2010 roku w porównaniu z rokiem 2005 długość sieci gazowej
ogółem wzrosła o 20,76% (10 247 m), w tym sieć średniego ciśnienia o 23,55% (10 238 m)
i niskiego ciśnienia o 0,15% (9 m). Należy zauważyć, że na opisywanym obszarze
największy przyrost posiadała sieć średniego ciśnienia, natomiast sieć niskiego ciśnienia
od 2007 nie była rozbudowywana.
Do niniejszej sieci gazowej podłączone jest około 50 % budynków mieszkalnych. Przy czym
niektóre dzielnice Miasta, np. południowo – zachodnia oraz osiedle Piękna są zgazyfikowane
niemalże w 100%.
47
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Wykres 3. Długość sieci gazowej na terenie Miasta w latach 2005 - 2010
3.3.2. Zestawienie porównawcze zużycia gazu ziemnego na terenie
Miasta
W dotychczas obowiązującym Projekcie założeń przyjęto następującą prognozę zużycia
gazu do 2010r.:
1. „Odbiorcy istniejący już zasilani gazem (po uwzględnieniu oszczędności) - 4,78 mln
Nm3/rok;
2. Wydane warunki odbiorcom gazu w 2000r -
2,206 mln Nm3/rok;
3. Zastąpienie kotłowni węglowych gazowymi -
2,5 mln Nm3/rok;
4. Odbiorcy projektowani -
8,13 mln Nm3/rok;
5. Pokrycie potrzeb kom - byt. dla nowych mieszkań -
0,625 mln Nm3/rok;
18,241 mln Nm3/rok
Razem w 2010 r.
6. Zabudowa na terenie EC turbozespołu gazowego i zainstalowanie w PEC kotła
wodnego gazowego wg scenariusza I -
45, 92 mln Nm3/rok;
7. Zainstalowanie silników gazowych na terenie kotłowni PEC na ul. Kościuszki lub w CM
i budowa nowych kotłowni gazowych indywidualnych dla danych odbiorców zasilanych
obecnie parą z EC wg scenariusza II -
25,5 mln Nm3/rok.
Łączne roczne zapotrzebowanie gazu dla Miasta Żyrardowa mogłoby więc wynieść
maksymalnie w 2010 r:
48
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
- dla scenariusza I - zainstalowanie na terenie elektrociepłowni układu skojarzonego
w oparciu o turbozespół gazowy wraz z kotłem odzyskowym oraz dostawienie w PEC kotła
wodnego gazowego (ok. m 5 MW)
Q = ok. 64,2 mln Nm3/rok;
- dla scenariusza II - zainstalowanie silników gazowych w kotłowni PEC na ul. Kościuszki
lub na terenie CM (2 x 2,1 MW t.j. 4,2 MW) i budowę lokalnych źródeł gazowych
indywidualnych dla odbiorców zasilanych obecnie parą.
Q = ok. 43,74 mln Nm3/rok”.
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, 2000r., s.100-101
W związku z faktem, iż nie wdrożono schematu I i II działań w zakresie zaopatrzenia Miasta
w ciepło, ze względu na zakończenie działalności firmy, a tym samym wyłączenie
z eksploatacji należącej do niej Elektrociepłowni przy ul. Okrzei w Żyrardowie, której
dotyczyły oba schematy, prognozę zużycia gazu uwzględniającą realizację przedmiotowych
schematów uznaje się za nieaktualną. W związku z powyższym prognoza zużycia gazu
ziemnego dla Miasta Żyrardowa zgodnie z powyższymi zapisami w roku 2010 powinna
kształtować się na poziomie 18,241 mln Nm3/rok.
Faktyczne zużycie gazu przez poszczególnych odbiorców w latach 2005 – 2010
kształtowało się na następującym poziomie:
Tabela 11. Długość sieci gazowej na terenie Miasta w latach 2005 - 2010
Zużycie gazu w ciągu roku w mln m3
Odbiorcy gazu (stan na 31 grudnia danego roku)
ROK
ogółem
w tym
gospodarstwa
zakłady
ogrzewanie
domowe
produkcyjne
mieszkań
ogółem
w tym
gospodarstwa
zakłady
ogrzewanie
domowe
produkcyjne
mieszkań
2005
10 913,00
10 836,00
1 524,00
77,00
4,81
3,82
2,51
0,99
2006
10 986,00
10 919,00
1 682,00
67,00
4,90
3,99
2,62
0,91
2007
10 925,00
10 908,00
1 742,00
17,00
4,93
4,75
2,68
0,19
2008
10 813,00
10 796,00
1 805,00
17,00
5,36
5,09
3,05
0,28
2009
11 050,00
11 029,00
1 886,00
21,00
5,69
5,37
3,17
0,32
2010
11 174,00
11 155,00
1 976,00
19,00
6,16
5,83
3,61
0,33
Źródło: Na podstawie danych PGNiG SA Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie Gazownia Łódzka
oraz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa – Oddział Łódź
Z danych przedstawionych w powyższej tabeli jasno wynika, że prognoza zużycia gazu
zawarta w dotychczasowym Projekcie założeń jest znacząco przeszacowana. Faktyczne
zużycie gazu w 2010 roku kształtowało się na poziomie 5,12 mln m 3 – 28,07%
prognozowanego zużycia gazu.
49
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Wykres 4. Zużycie gazu przez poszczególnych odbiorców w latach 2005 – 2010 w mln m3
Dane zaprezentowane na powyższym wykresie przedstawiają systematyczny wzrost zużycia
gazu ziemnego na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. W 2010 roku
w porównaniu z rokiem 2005 zużycie gazu ogółem wzrosło o 28,67%. Analizując
szczegółowo zużycie gazów w odniesieniu do poszczególnych odbiorców należy stwierdzić
w latach 2005 -2010 2,61% wzrost zużycia gazu przez gospodarstwa domowe oraz w latach
2007 – 2010 73,68% wzrost zużycia gazu ziemnego przez zakłady produkcyjne.
Sytuacja
ta
świadczy
o
obiecującym
wzroście
zainteresowania
gazem
ziemnym
przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa jako dość ekologicznym paliwem,
emitującym niewiele szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto korzystną
tendencję zużycia gazu ziemnego w pokryciu potrzeb cieplnych Miasta opisano szczegółowo
w podpunkcie 3.1.2. Bilans cieplny Miasta wraz z strukturą pokrycia jego potrzeb cieplnych
niniejszego Raportu.
Zgodnie z danymi przedsiębiorstwa zasilającego Miasto w gaz ziemny, systematycznie
rozbudowywana sieć gazowa
oraz istniejące rezerwy stacji redukcyjnej pozwalają
na zaspokojenie aktualnych potrzeb Miasta.
3.3.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń
w zakresie zaopatrzenia Miasta w gaz ziemny wraz z ich oceną
Jednym z najistotniejszych elementów raportu jest zestawienie zadań, kierunków działań
ujętych w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń oraz ich opis i rzetelna ocena.
Poniższa tabela przedstawia listę kierunków działań, zadań założonych w dotychczas
obowiązującym Projekcie założeń, a także podporządkowane im konkretne działania,
inwestycje realizowane na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2001 – 2010 w zakresie
zaopatrzenia Miasta w gaz ziemny.
50
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Tabela 12. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia Miasta w gaz ziemny w latach 2001 – 2010
Nazwa zadania
Planowany
w "Projekcie
założeń do
planu
zaopatrzenia
….." termin
realizacji
Czy zadanie
zostało
zrealizowane?
[TAK / NIE]
Jednostka
realizująca
Rzeczywisty
okres
realizacji
Ocena
realizacji [0100%]
Poniesione
koszty [zł]
Źródła
finansowania
wraz z
wysokością
finansowania
Przyczyny braku realizacji zadania
Przebudowa istniejącego odcinka
średnioprężnej sieci gazowej o średnicy
40mm w rejonie wschodniego przejścia
przez tory kolejowe
do końca
2010r.
NIE
MSG
Sp. zo.o
b.d.
0%
b.d.
b.d.
b.d.
Pokrycie potrzeb cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów skojarzonych restrukturyzacja wytwarzania ciepła –
Schemat II, obejmujący zabudowę
lokalnych źródeł pary technologicznej dla
dotychczasowych jej odbiorców z
elektrociepłowni w systemie rozproszonym
oraz przejęcie wytwarzania przez PEC dla
całego obecnego rejonu zasilania w wodę
gorącą z wykorzystaniem nowego źródła ze
skojarzonym układem produkcji ciepła i
energii elektrycznej na bazie silników
gazowych
do końca
2010r.
NIE
MSG
Sp. zo.o
b.d.
0%
b.d.
b.d.
b.d.
Zmodernizowanie i zwiększenie
przepustowości istniejącej gazowej
stacji redukcyjno - pomiarowej I2
do końca
2010r.
NIE
OGP GAZ
– SYSTEM
S.A.
b.d.
0%
b.d.
b.d.
Ze względu na brak zainteresowania ze strony
ubiegającego się o przydacznie wymienione zadanie
nie zostało zrealizowane
b.d.
W dniu 07-2009 r. MSG wystąpiło o warunki
przyłączenia do sieci przesyłowej. Punktem dostawy
i odbioru miała być stacja gazowa zlokalizowana przy
ul. Mickiewicza w Żyrardowie. Warunki zostały wydane
7 lipca 2009 r i ważne były jeden rok od wydania. Ze
względu na brak zainteresowania strony ubiegającego
się o przyłączenie wymienione zadanie nie zostało
zrealizowane.
Wymiana istniejącej stacji gazowej o
wydajności Q„=6000 Nm3/h
zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza na
stację o projektowanej wydajności
Qn=12000Nm /h
do końca
2010r.
NIE
OGP GAZ
– SYSTEM
S.A.
b.d.
0%
b.d.
Źródło: MSG Sp. z o.o,; OGP GAZ – SYSTEM S.A.
51
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Z
powyższych
danych
wynika,
że
żaden
z
kierunków
działań
przewidzianych
w dotychczasowym Projekcie założeń nie został zrealizowany przez przedsiębiorstwo
zasilające Miasto w gaz ziemny. Uzasadnienie braku realizacji poszczególnych kierunków
działań przedstawiono w powyższej tabeli.
Ponadto na uwagę zasługują dwa pierwsze kierunki działań przedstawione w powyższej
tabeli, tj.:

Przebudowa istniejącego odcinka średnioprężnej sieci gazowej o średnicy 40mm
w rejonie wschodniego przejścia przez tory kolejowe;

Pokrycie potrzeb cieplnych miasta w perspektywie do 2010r. z uwzględnieniem
układów skojarzonych - restrukturyzacja wytwarzania ciepła – Schemat II, obejmujący
zabudowę lokalnych źródeł pary technologicznej dla dotychczasowych jej odbiorców
z elektrociepłowni w systemie rozproszonym oraz przejęcie wytwarzania przez PEC
dla całego obecnego rejonu zasilania w wodę gorącą z wykorzystaniem nowego
źródła ze skojarzonym układem produkcji ciepła i energii elektrycznej na bazie
silników gazowych.
Oba te kierunki działań zgodnie z zapisami dotychczasowego Projektu założeń miały być
zrealizowane do końca 2010r. Jednak ze względu na przeszłą i obecną sytuację rynkową
oraz plany rozwojowe PEC Żyrardów, niniejsze kierunki działań zostaną zrealizowane
w latach 2011 - 2013.
3.4. Ocena wykorzystania źródeł energii odnawialnej
3.4.1. Potencjalne możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej
Poniżej przedstawiono potencjalne możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej na
terenie Miasta Żyrardów:
3.4.1.1. Energia wiatrowa
Miasto Żyrardów należy do obszarów preferowanych dla rozwoju energetyki wiatrowej
bowiem na jego terenie, energia wiatru na wysokości 30 m nad poziomem gruntu wynosi
1250 kWh/m2. W chwili obecnej na terenie Miasta nie funkcjonują farmy wiatrowe. Ponadto
dotąd do Urzędu Miasta nie zgłosiły się jeszcze żadne podmioty zainteresowane stworzeniem
takich obiektów. Powodem niniejszego stanu rzeczy są przeciwwskazania do lokalizacji
na terenie Miasta farm wiatrowych, do których należą: uwarunkowania prawne, techniczne
i związane z lokalizacją na obszarze miejskim. Wśród terenów wykluczonych z możliwości
postawienia elektrowni są m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego
52
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
wypoczynku ze strefą 500 m, ze względu na hałas oraz występowanie efekty
stroboskopowego. Z tego też względu obszar zurbanizowanego Miasta Żyrardowa, jest
wykluczony pod względem postawienia elektrowni wiatrowych.
Ponadto na terenie Miasta brak jest możliwości budowy morskich farm wiatrowych (farm
wiatrowych napędzanych wiatrami morskimi) ze względu na znaczne oddalenie Miasta
od akwenów morskich. Nie można jednak wykluczyć rozwoju na terenie opisywanego miasta
małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in.
do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania.
3.4.1.2. Energia słoneczna
Żyrardów położony jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku
(czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach
34-36%
i
należy
do
największego
w
Polsce.
Natomiast
średnioroczne
sumy
napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej
na obszarze Miasta wynoszą 3 800 MJ/m2, zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania
słonecznego wynosi 1 650.
W Mieście Żyrardów energia słoneczna powinna stanowić jedno z głównych alternatywnych
źródeł energii.
W chwili obecnej instalacje solarne funkcjonują w kilku prywatnych
posesjach. Zanotowano spore zainteresowanie mieszkańców tego rodzaju inwestycjami,
w związku z czym Miasto nawiązało współpracę z operatorem zewnętrznym który od 2011r.
rozpoczął działalność na terenie Żyrardowa w zakresie montażu układów solarnych.
Mieszkańcy otrzymają dofinansowanie z NFOŚiGW (do 45%) oraz bezpośrednio
od operatora (do 25%).
W związku z powyższym należy zaznaczyć, że Miasto Żyrardów stopniowo podejmuje
działania w celu rozpowszechniania wykorzystania energii słonecznej na potrzeby
c.o. i c.w.u. poszczególnych obiektów. Analizując jednak stopień wdrożenia systemów
wykorzystujących energię słoneczną w skali roku, należy stwierdzić, że jest ona znikoma
oraz wymagająca dalszego rozpowszechniania przy wykorzystaniu sprzyjających warunków
nasłonecznienia.
3.4.1.3. Energia geotermalna
Żyrardów położony jest w granicach prowincji środkowoeuropejskiej, która na terenie Polski
obejmuje większą część obszaru niżowego, a dokładniej w okręgu grudziądzko –
warszawskim charakteryzującym się potencjałem 168 000 tpu/km2. W związku czym,
Żyrardów posiada korzystny potencjał wykorzystania energii geotermalnej.
53
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Na jej terenie nie jest jednak w chwili obecnej wykorzystywana energia ze źródeł
geotermalnych ze względu na konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych
na wykonanie ekspertyz określających potencjał wykorzystania tego nośnika energii.
Wykorzystanie geotermii płytkiej może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła.
Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego
środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne,
powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Na terenie Miasta
obecnie nie są wykorzystywane pompy ciepła i należy się spodziewać, że ze względu na ich
wysoki koszt będą one pełniły marginalną rolę w produkcji energii.
Mogą one być wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o dużej kubaturze,
np. użyteczności publicznej, jednak trudno jest je promować wśród indywidualnych
odbiorców. Ponadto biorąc pod uwagę koszt instalacji pomp ciepła na analizowanym
obszarze, należy uznać to źródło energii za mało efektywne w porównaniu z innymi
odnawialnymi źródłami energii.
3.4.1.4. Energia wodna
Na terenie Miasta ze względu na brak odpowiednich warunków, nie funkcjonuje elektrownia
wodna. Ponadto w przypadku niniejszej jednostki samorządu terytorialnego nie przewiduje
się wykorzystania energii pływów oraz fal ze względu na znaczne oddalenie od akwenów
morskich.
3.4.1.5. Energia z biomasy
Analizując
warunki
Miasta
Żyrardowa
pod
względem
potencjału
energetycznego
pochodzącego z biomasy, należy stwierdzić że niewątpliwie największy potencjał posiada
biomasa zasoby drewna odpadowego z dróg. Niniejszy potencjał biomasy z zasoby drewna
odpadowego z dróg wynika z charakteru obszaru analizy - zurbanizowane tereny miejskie o
znikomych
ilościach
lasów,
sadów
i
łąk,
natomiast
stosunkowo
dużej
ilości
i długości dróg gminnych obsadzonych drzewami. Biorąc jednak realne możliwości
wykorzystania szacunkowego potencjału energetyczny z biomasy, należy stwierdzić, że są
one niewielkie. Zurbanizowany charakter Miasta oraz liczne obszary chronione występujące
na jego terenie, znacznie obniżają bowiem osiągalne możliwości wykorzystania potencjału
energetycznego z biomasy.
54
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
3.4.1. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń
w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z ich oceną
Jednym z najistotniejszych elementów raportu jest zestawienie zadań, kierunków działań
ujętych w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń oraz ich opis i rzetelna ocena.
Poniżej przedstawiono kierunki działań oraz zadań założonych w dotychczas obowiązującym
Projekcie założeń, a także podporządkowane im konkretne działania, inwestycje realizowane
na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2000 – 2011 w zakresie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii na terenie analizowanego miasta
Tabela 13. Inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta
w latach 2001 – 2011
Nazwa zadania
Czy zadanie
zostało
zrealizowane?
[TAK / NIE]
Jednostka
realizująca
Ocena
realizacji
[0-100%]
Poniesione
koszty [zł]
Przyczyny
braku
realizacji
zadania
Wykorzystanie ciepła
geotermalnego dla potrzeb
wspomagania systemu
cieplnego Miasta
NIE
-
0%
-
b.d.
Zabudowa na terenie
oczyszczalni ścieków przy
ul. Czystej w Żyrardowie,
układu z silnikiem gazowym
wykorzystującym biogaz do
produkcji ciepła
technologicznego i energii
elektrycznej,
zagospodarowanego na
potrzeby własne
oczyszczalni oraz innych
TAK
Właściciel
oczyszczalni
ścieków
przy
ul. Czystej
w Żyrardowie
100%
b.d.
n.d.
Wykorzystanie kolektorów
słonecznych na potrzeby
budynków użyteczności
publicznej oraz pozostałych
TAK
Właściciele
prywatnych
posesji
0,17%
b.d.
n.d.
Wykorzystanie
indywidualnych pomp
ciepła na potrzeby
budynków użyteczności
publicznej oraz pozostałych
NIE
-
0%
-
b.d.
Wykorzystanie energii
wiatrowej na potrzeby
budynków użyteczności
publicznej oraz pozostałych
NIE
-
0%
-
b.d.
Źródło: Urząd Miasta Żyrardów
55
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że tylko dwa kierunki działań założone
w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń były realizowane na terenie Miasta
Żyrardowa w latach 2001-2011.
A mianowicie są to:
1. Zabudowa na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej w Żyrardowie, układu
z
silnikiem
gazowym
wykorzystującym
biogaz
do
produkcji
ciepła
technologicznego i energii elektrycznej, zagospodarowanego na potrzeby własne
oczyszczalni oraz innych
Sklarowane ścieki z oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej w Żyrardowie odprowadzane
są do rzeki Pisi - Gągoliny w 34,0 km biegu rzeki. Są to ścieki bytowe z obiektów
mieszkalnych
i
usługowych
oraz
ścieki
technologiczne
ze
wszystkich
zakładów
przemysłowych zlokalizowanych w mieście. Udział ścieków przemysłowych wynosi około
3% ogółu odprowadzanych ścieków z Miasta. Oczyszczalnia posiada punkt zlewny,
do którego w roku 2008 trafiło 65 dam3 ścieków, w tym 1 % ścieków przemysłowych.
Na terenie przedmiotowej
oczyszczalni
wybudowano układ
z silnikiem
gazowym
wykorzystującym biogaz powstający w procesie technologicznym neutralizacji ścieków
do produkcji ciepła technologicznego i energii elektrycznej, zagospodarowanego na potrzeby
własne oczyszczalni.
Połączone ze sobą osady nadmierne i wstępne z zagęszczaczy grawitacyjnych, powstałe
w procesie neutralizacji ścieków, pompowane są do wydzielonych, zamkniętych komór
fermentacyjnych, w których podczas procesu fermentacji mezofilowej następuje wydzielanie
biogazu.
Powstający biogaz kierowany jest z komór fermentacyjnych poprzez instalację
odsiarczania do zbiornika gazu, a następnie wykorzystywany w generatorze energetycznym.
Energia
elektryczna
wytwarzana
przez
agregat
wykorzystywana
jest
w
całości
dla zaspokojenia potrzeb energetycznych zakładu na potrzeby technologiczne i bytowe.
Natomiast energia cieplna odzyskana z generatora służy w ogrzewaniu technologii
neutralizacji ścieków oraz na cele bytowe zakładu.
W związku z czym zaplanowany w dotychczasowym Projekcie założeń niniejszy kierunek
działań został w pełni zrealizowany, wykorzystując w pełni biogaz na potrzeby energetyczne
oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej w Żyrardowie.
2. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na potrzeby budynków użyteczności
publicznej oraz pozostałych
56
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
W chwili obecnej instalacje solarne funkcjonują w kilku prywatnych posesjach. Zanotowano
spore zainteresowanie mieszkańców tego rodzaju inwestycjami, w związku z czym Miasto
nawiązało współpracę z operatorem zewnętrznym który od 2011r. rozpoczął działalność
na terenie Żyrardowa w zakresie montażu układów solarnych. Mieszkańcy otrzymają
dofinansowanie z NFOŚiGW (do 45%) oraz bezpośrednio od operatora (do 25%).
Wykonana w ramach projektu instalacja solarna będzie podgrzewała wodę użytkową,
przez co zmniejszy się zużycie paliw konwencjonalnych. W ramach przedmiotowej inwestycji
założono redukcję kosztów ponoszonych przez mieszkańców, na skutek zastosowania
systemów odnawialnych źródeł energii opartych na instalacjach kolektorów słonecznych.
Przeprowadzone modernizacje będą wykorzystywały kolektory słoneczne, które w okresie
nasłonecznienia umożliwią przygotowanie ciepła dla obiektów objętych projektem. W czasie
niedostatecznego nasłonecznienia funkcję podgrzewu c.w.u. przejmą istniejące kotłownie.
Zaproponowane w projekcie systemy będą się opierały na maksymalnym wykorzystaniu
energii słonecznej, a dopiero przy niedostatecznym nasłonecznieniu funkcję dostarczania
ciepła przejmą istniejące instalacje.
W związku z powyższym należy zaznaczyć, że Miasto Żyrardów stopniowo podejmuje
działania w celu rozpowszechniania wykorzystania energii słonecznej na potrzeby
c.o. i c.w.u. poszczególnych obiektów. Analizując jednak stopień wdrożenia systemów
wykorzystujących energię słoneczną w skali analizowanego okresu, tj. w latach 2001-2011,
należy stwierdzić, że jest ona znikoma oraz wymagająca dalszego rozpowszechniania
przy wykorzystaniu sprzyjających warunków nasłonecznienia.
Z dostępnych danych, wynika, iż pozostałe kierunki działań mające na celu wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii na potrzeby energetyczne Miasta, tj. energii geotermalnej,
indywidualnych pomp ciepła oraz energii wiatrowej nie zostały wdrożone na terenie Miasta
Żyrardowa w latach 2001-2011.
W związku z powyższym w aktualizacji dotychczas
obowiązującego Projektu założeń należy przeanalizować ponownie kierunki działań pod
względem obecnej sytuacji Miasta w zakresie potencjalnych możliwości wykorzystania źródeł
energii odnawialnej. Umożliwi to weryfikację założonych kierunków działań, pod kątem
czy nadal są one celowe oraz ekonomicznie uzasadnione do realizacji w aktualnych realiach.
4. Charakterystyka Miasta i jego zamierzeń rozwojowych
Ze względu na charakter niniejszego Raportu, mającego na celu zdiagnozować obecną
sytuację zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w poniższym
rozdziale skupiono się głównie na działalności gospodarczej oraz strukturze mieszkalnictwa
57
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. One bowiem mają znaczący
wpływ na zapotrzebowanie Miasta na ciepło, energię elektryczną oaz paliwa gazowe.
4.1. Ogólna charakterystyka Miasta - stan istniejący.
Lokalizacja Miasta
Miasto Żyrardów położone jest w centrum Polski na terenach południowo-zachodniego
krańca województwa mazowieckiego, w powiecie żyrardowskim, zajmując powierzchnię
14,35 km2. Miasto zlokalizowane jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Pisią
Gągoliną, 45 km na południowy zachód od Warszawy i 90 km na północny wschód od Łodzi.
Aktualnie miasto zamieszkuje 41 529 mieszkańców.
Rysunek 4. Położenie Miasta Żyrardów na tle powiatu żyrardowskiego oraz Polski
Żyrardów
Źródło: http://www.powiat-zyrardowski.pl/mapa/; http://www.zyrardow.pl/
Przez Żyrardów oraz w jego pobliżu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, a mianowicie:

trasa tranzytowa TIR - droga krajowa nr 50, z zachodu na wschód Polski,

droga wojewódzka nr 719 Warszawa-Skierniewice,

droga szybkiego ruchu Warszawa-Katowice - w odległości 9 km,

linia kolejowa z północy na południe Polski,

węzeł komunikacyjny planowanej autostrady A2 - 7 km od miasta,

lotnisko Warszawa-Okęcie - oddalone o godzinę jazdy samochodem.
Działalność gospodarcza
Nie gdyś działalność gospodarcza Miasta zlokalizowana była wokół zakładów lniarskich,
najbardziej
znanego
przedsiębiorstwa
z
Żyrardowa.
Po
przewlekłym
procesie
58
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
upadłościowym niniejszych zakładów negatywnie skutkującym dla lokalnego rynku pracy,
na terenie Miasta powstawały nowe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, tworzące
dodatkowe pracy. Ponadto duża część mieszkańców podjęła działalność na własny
rachunek. W konsekwencji pozwoliło to poprawić sytuację na lokalnym rynku gospodarczym.
Obecnie na terenach dawnych zakładów lniarskich wszystkie obiekty pofabryczne mają
już nowych właścicieli.
Aktualna struktura gospodarcza Miasta kształtuje się następująco:

143 spółki prawa handlowego, w tym 9 inwestorów zagranicznych,

ponad 8100 lokalnych przedsiębiorców,

13 banków.
Ponadto obecnie w Żyrardowie działa 9 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Między
innymi TCL Operations Polska Sp. z o. o. (do lipca 2004 r. - Thomson Multimedia Polska
Sp. z o.o. www.thomson.net, potem TTE Polska Sp. z o.o.) produkuje telewizory
i jest największym pracodawcą w Mieście. Obok znajduje się zakład produkcyjny spółki
Knauf Plasitcs Sp. z o.o., wytwarzający specjalistyczne opakowania. Ruukki Polska
Sp. z o. o. (do stycznia 2005 Rautaruukki Polska Sp. z o.o.), przedstawiciel fińskiego
koncernu
metalurgicznego,
który
jest
producentem
pokryć
dachowych
(w jej strukturach dawna Asva Stal Serwis Sp. z o.o.). Spółka Stabar Sp. z o.o. j. specjalizuje
się w konstrukcjach stalowych, które eksportuje do Niemiec. Firma Arlen SA szyje odzież
ochronną i uniformy. Sprywatyzowany Polmos Żyrardów Sp. z o.o. produkuje znaną
na świecie wódkę Belvedere.
Ponadto duże sieci handlowe reprezentują: sklep Kaufland należący do Kaufland Polska
Sp. z o.o. i sklep Carrefour należący do Carrefour Polska Sp. z o.o. W mieście zlokalizowane
są także dwie stacje paliw firmy ExxonMobil Poland Sp. z o.o. oraz restauracja firmy
McDonald`s Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym zatrudniają w Żyrardowie łącznie ok. 1,5 tys.
pracowników.
Wśród firm polskich przeważają przedsiębiorstwa budowlane i handlowe. Tradycje
producenta wyrobów z lnu podtrzymuje prywatna firma Żyrardów, Fabryka Lnu, Lniane
Tkaniny Żakardowe i tex-len plus, które zlokalizowane są obecnie na terenie dawnych
zakładów lniarskich.
Ponadto należy nadmienić, że w rejestrze prowadzonym przez Miasto Żyrardów wpisanych
jest ponad 7 tys. małych lokalnych podmiotów gospodarczych.
59
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Mieszkalnictwo
Zgodnie z danymi GUS, w 2010r. na terenie Miasta Żyrardowa funkcjonowało 17 565
mieszkań o łącznej powierzchni 970 227 m2.
Tabela 14. Zasoby mieszkaniowe Miasta Żyrardowa w latach 2002 - 2010
Źródło: GUS
Z danych zawartych w powyższej tabeli oraz zaprezentowanych na poniższym wykresie
zaobserwowano korzystny, systematyczny wzrost liczby mieszkań na terenie Miasta
Żyrardowa. W roku 2010 w porównaniu z rokiem 2002 liczba mieszkań na opisywanym
terenie wzrosła o 6,66%.
Wykres 5. Liczba mieszkań na terenie Miasta w latach 2002 – 2010
Wzrostowej tendencji liczby mieszkań w latach 2002 – 2010 towarzyszył ciągły wzrost
ich powierzchni. W ostatnim roku analizy powierzchnia mieszkań na terenie Miasta
zwiększyła się o 11,04 m2.
Wykres 6. Powierzchnia mieszkań na terenie Miasta w latach 2002 – 2010 ( w m2)
60
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Świadczy
to
o
korzystnym
rozwoju
Miasta
pod
względem
mieszkalnictwa
oraz zainteresowaniem nim pod względem osiedleńczym. Atrakcyjność osiedleńczą Miasta
potwierdza odnotowane w 2010 roku dodatnie saldo migracji wewnętrznych, oznaczające
przewagę osób napływających na teren Miasta niż wyprowadzających się poza jego obręb.
Wzrost liczby mieszkań związany jest również z odnotowywanym w latach 2006 - 2010
wzrostem liczebności mieszkańców Żyrardowa. W 2010 roku liczba mieszkańców
w porównaniu z rokiem 2006 wzrosła o 0,45%. O atrakcyjności osiedleńczej Miasta decyduje
głównie jego atrakcyjne położenie w środkowej Polsce w odległości 45 km od Warszawy
i 90 km od Łodzi.
Tabela 15. Ludność Miasta Żyrardowa w latach 2002 – 2010 wraz z saldem migracji
wewnętrznych
Źródło: GUS
Analizując dokładnie strukturę lokalnych mieszkań, należy stwierdzić, że na terenie Miasta
zgodnie z danymi Urzędu Miasta Żyrardów zlokalizowanych jest 11 660 mieszkań
w budynkach wielorodzinnych, które zamieszkuje łącznie 27 418 osób.
Właścicielami/zarządcami poszczególnych budynków wielorodzinnych są:

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa;

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Barbara Chyła;

P. P.U.”ROMEX” Sp. Z o. o.;

Żyrardowskie TBS Spółka z o. o.;

PGM - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów;

C.O.R.N. Biur –Mar;

Spółdzielnia „Pragnienie”.
Zgodnie z poniższymi danymi, najwięcej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
w zarządzie posiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów, bo aż 57,14%.
Jednak pod względem ilości mieszkań największym zarządcą jest Żyrardowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, która zarządza 60,04% mieszkań ogółem, natomiast P.G.M. – 24,31%
mieszkań.
61
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Oprócz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, na terenie analizowanego Miasta
funkcjonuje ponad 5 905 mieszkań w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Tabela 16. Struktura mieszkaniowa Miasta Żyrardów
Ilość
budynków
mieszkalnych
Ilość
mieszkań
Liczba
mieszkańców
Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
160
7001
15 598
Zarządzanie i Administrowanie
Nieruchomościami Barbara Chyła
15
467
837
P. P.U.”ROMEX” Sp. Z o. o.
1
40
88
Żyrardowskie TBS Spółka z o. o.
13
372
859
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Żyrardów - P.G.M.
304
2835
8 253
C.O.R.N. Biur –Mar
29
591
910
Spółdzielnia „Pragnienie”
10
354
873
RAZEM
532
11 660
27 418
Zarządca
Źródło: Urząd Miasta Żyrardów
4.2. Planowane zamierzenia rozwoju Miasta
Rozwój mieszkalnictwa w Mieście jest uzależniony od zmian demograficznych i poprawy
standardów zamieszkania oraz sytuacji ekonomicznej ludności,
prowadzonej polityki
Miasta jak również krajowych systemów finansowania budownictwa.
W Strategii Rozwoju Miasta Żyrardowa do roku 2025, na podstawie analizy wewnętrznego
potencjału Miasta oraz zidentyfikowanych procesów zachodzących w jego otoczeniu
zdefiniowano następującą wizję rozwoju Miasta do roku 2025:
„Historia i nowoczesność – Żyrardów miastem o wymarzonych warunkach życia,
znaczącym ośrodkiem rozwoju Mazowsza, atrakcyjnym dla turystów i przyjaznym
dla inwestorów”.
Niniejsza wizja ma być wdrażana poprzez następujące cele strategiczne:
I.
Ciągła poprawa warunków życia mieszkańców,
II.
Wzmocnienie pozycji Żyrardowa jako znaczącego ośrodka gospodarczego między
Warszawą a Łodzią,
62
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Kształtowanie ładu przestrzennego dla potrzeb funkcjonalności i rozwoju społeczno –
III.
gospodarczego miasta,
IV.
Podniesienie rangi Żyrardowa jako znaczącego ośrodka turystycznego,
V.
Rozwój infrastruktury technicznej,
VI.
Kreowanie pro lokalnych postaw społeczeństwa.
Tak więc Miasto do końca 2025 roku będzie w swych planach rozwojowych dążyć
do osiągnięcia powyżej przedstawionych celów strategicznych.
W
„Studium
Żyrardowa"
uwarunkowań
wyodrębniono
i
kierunków
cztery
zagospodarowania
kierunki
rozwoju
przestrzennego
budownictwa
Miasta
mieszkaniowego
obejmującego tereny:

zabudowy jednorodzinnej,

zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej),

zabudowy
mieszkaniowej
(jednorodzinnej
i
wielorodzinnej)
przeznaczonej
do przekształceń,

„Centrum" administracyjno - usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań ….” nowe obszary dla budownictwa
jednorodzinnego wyznaczono w północno - wschodniej i południowo - wschodniej części
Miasta. Zabudową niską objęte będą również wolne enklawy występujące na istniejących
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Natomiast projektowane tereny zabudowy wielorodzinnej o powierzchni ok. 45 ha
wyznaczono w północnej części Miasta (jako kontynuację przestrzenną istniejącego osiedla)
oraz przy ul. Jedności Robotniczej. Dodatkowo przewiduje się wypełnianie wolnych enklaw
w istniejących już osiedlach z zabudową wielorodzinną, np. w osiedlach:
 os. Teklin (powierzchnia użytkowa 9 391,62 m2),
 os. Piękna (powierzchnia użytkowa 21 995,4 m2).
Poniżej przedstawiono szczegółowo przewidziane nowe obszary dla budownictwa
wielorodzinnego na terenie Miasta:
63
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Tabela 17. Nowe obszary dla budownictwa wielorodzinnego na terenie Miasta
Nazwa osiedla
- położenie
Powierzchnia
osiedla w ha
Szacunkowy
termin
realizacji
Przewidywany
wzrost ilości
budynków
wielorodzinnych
Przewidywany
wzrost ilości
mieszkańców
Zarządca
Parkingowa
0,500 ha
Czerwiec
2012
2
200
TBS
1 582,00
2012-2013
1
50
Ż.S.M.
1 754,00
2014
1
50
Ż.S.M
2 120,00
2015
1
70
Ż.S.M
2 376,00
2016
1
70
Ż.S.M
3 854,00
2018
1
75
Ż.S.M
12 256,00
2020-2023
3
198
Ż.S.M
23 942,5
-
10
713
-
Osiedle
Piękna –
północna
dzielnica
miasta
RAZEM
Źródło: Dane Urzędu Miasta Żyrardów
Zgodnie z powyższymi danymi do roku 2023 przewiduje się wybudować łącznie
10 budynków wielorodzinnych,
w których zamieszka razem
713
osób.
Zgodnie
z przedmiotowymi danymi zarządcą niemalże niniejszych projektowanych budynków
jest Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Ż.S.M.
Wykres 7. Przewidywany wzrost ilości mieszkańców projektowanych budynkach
wielorodzinnych
64
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Tereny zabudowy (jedno i wielorodzinnej) przeznaczone do przekształceń w ramach
rekonstrukcji zdewastowanej zabudowy wynoszą około 35 ha i znajdują się w rejonach:

przy ul. Dittricha i Farbiarskiej,

po północnej stronie ul. Wiejskiej,

między ul. 11 Listopada, a rzeką Pisią,

między ulicami Wierzbową, Wyspiańskiego: oraz Kościuszki, Mireckiego i Środkową.
Zgodnie z „Studium uwarunkowań ….” tereny tzw. „Centrum" obejmują przede wszystkim
funkcje administracyjno - usługowe z dopuszczeniem zabudowy jedno i wielorodzinnej.
Zakłada się odtworzenie kamienicowej zabudowy.
Kierunki rozwoju gospodarczego Miasta wyznaczają także następujące tereny przeznaczone
pod rozwój usług:
•
ogólnomiejskich, zlokalizowanych w „Centrum" miasta
•
dzielnicowych (tzw. centra osiedlowe) - dalszy rozwój wykształconych centrów
w osiedlach Żeromskiego, Wschód i Batorego oraz tworzenie koncentracji usług w rejonie
ulic: Jodłowskiego, Kasprowicza, Piotra Skargi oraz w rejonie projektowanej obwodnicy
wewnętrznej w północnej części miasta. Ogółem powierzchnia Centrum wynosi ok. 65ha.
•
nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej - południowo-wschodnia
część miasta przy ul. Reymonta, Mickiewicza, 1 Maja, między ulicą Środkową a istniejącym
cmentarzem oraz wzdłuż projektowanej obwodnicy wewnętrznej miasta w północnej
jej części. Ogółem powierzchnia terenu przeznaczonego pod usługi nieuciążliwe wynosi
około 98 ha.
•
produkcyjnych z dopuszczeniem usług uciążliwych,
•
nowe tereny rozwojowe w południowej części miasta wzdłuż ul. Roszarniczej
oraz w części północno - zachodniej (od ul. Czystej do granic administracyjnych)
przy zachowaniu już istniejących terenów. Ogólna powierzchnia terenów przeznaczonych
pod usługi produkcyjne wynosi około 135 ha.
Jednym z wyzwań, które stoją przed miastem jest Program obniżenia emisji na terenie
miasta Żyrardowa w latach 2009-2017, przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII//314/09 Rady Miasta
Żyrardowa z dnia 30.09.2009 r.:
„Dla miasta Żyrardowa podstawowym celem realizacji Programu jest zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery na jego obszarze terytorialnym, a więc poprawa jakości
powietrza atmosferycznego. W pierwszej kolejności Program będzie wdrożony na obszarze
ograniczonym następującymi ulicami: od północy – ul. Leszno, 1 Maja, Piękna; od wschodu
65
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
– ul. Moniuszki, Piaskowa, Bohaterów Warszawy; od południa – ul. Jaktorowska,
Radziejowska, Reymonta; od zachodu – ul. Legionów Polskich, Roosevelta, Żeromskiego.
W dalszej kolejności realizowane będą działania na terenie całego Miasta Żyrardowa w celu
zapewnienia stabilnej poprawy jakości powietrza atmosferycznego na jego terenie.
Ze względu na mnogość obiektów oraz duże koszty inwestycyjne realizacja „Programu” jest
możliwa jedynie przy współfinansowaniu programu przez właścicieli budynków mieszkalnych
- inwestorów. Korzyści ekonomiczne (eksploatacyjne) wynikające z wymiany źródła ciepła
interesują przede wszystkim, nie władze samorządowe, lecz użytkowników tych urządzeń.
Dla tych ostatnich efekt ekologiczny jest z kolei sprawą istotną lecz wtórną, tak więc jeżeli
użytkownik w wyniku udziału w Programie nie będzie ponosił dodatkowych kosztów
w stosunku do stanu obecnego, tym chętniej do niego przystąpi. Istnieją również
użytkownicy, chcący użytkować urządzenia zasilane paliwami gazowymi lub ciekłymi
zwiększając komfort użytkowania, kosztem wzrostu rocznych wydatków eksploatacyjnych.
Trudno jest przewidzieć jaka będzie faktyczna struktura wybieranych przez mieszkańców
Żyrardowa
urządzeń
grzewczych,
jednak
biorąc
pod
uwagę
ceny
paliw
należy
się spodziewać, że dominującym wyborem będzie ciepło sieciowe oraz gaz ziemny,
gdyż
stosowanie
wysokosprawnych
kotłów
z
automatycznym
podajnikiem
będzie
ograniczone do obszarów gdzie nie ma możliwości zasilenia tymi nośnikami.
Źródłem finansowania dla realizacji programu będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Tak więc ostateczna ilość zrealizowanych w latach 2010-2017 dopłat
do zakupu i wymiany źródeł ciepła będzie wynikała przede wszystkim z wielkości dostępnych
środków z ww. źródeł oraz możliwości finansowych uczestników „Programu”.
Źródło: Program obniżenia emisji na terenie miasta Żyrardowa w latach 2009-2017, s. 51
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) z
dniem 1 stycznia 2010 r. przestały obowiązywać gminne i powiatowe fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Oznacza to, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. nie ma możliwości
udzielania
dotacji
ze
środków
Gminnego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w tym dofinansowania do poniesionych kosztów z tytułu: zmiany
tradycyjnych węglowych systemów grzewczych na systemy ekologiczne, montażu
kolektorów słonecznych i pomp ciepła, usuwania odpadów azbestowych oraz zakupu
kompostownika. W związku z czym źródłem finansowania dla realizacji Programu obniżenia
emisji na terenie miasta Żyrardowa w latach 2009-2017 będzie Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pozostałe zewnętrzne źródła
dofinansowania, w tym środki unijne.
66
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Wszystkie powyżej przedstawione elementy zawarte m.in. w Strategii Rozwoju Miasta
Żyrardowa do roku 2025,
Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Miasta Żyrardowa oraz Programie obniżenia emisji na terenie miasta
Żyrardowa w latach 2009-2017 decydują o kierunkach rozwoju społeczno – gospodarczego
Miasta Żyrardowa.
5. Analiza bezpieczeństwa energetycznego Miasta
Z przeprowadzonego rozeznania dotyczącego przede wszystkim zaopatrzenia Miasta
Żyrardowa wnciepło, zidentyfikowano następujące obszary tematyczne wymagające
interwencji:

Analiza pracy sieci ciepłowniczej w Żyrardowie na dzień 31.10.2009, którą wykonał
Dr inż. Olgierd Niemyjski, wykazała niski poziom strat ciepła podczas przesyłu,
jednakże z uwagi na 31% udział starych sieci kanałowych w całkowitych stratach
ciepła sieci, wskazane jest zrealizowanie modernizacji sieci ciepłowniczej w zakresie
zmiany technologii na preizolowaną w obrębie osiedli i rejonów: Piękna, Teklin,
Wschód, Kościuszki, Centrum, Żeromskiego, Sikorskiego. Zwrócono również uwagę
na fakt, że istniejące sieci kanałowe były budowane przeszło 40 lat temu
z uwzględnieniem ówczesnych planów rozwoju Miasta, które nie zostały zrealizowane
i nie przylegają do dzisiejszych realiów.

najstarsze i najmniej efektywne energetycznie rejony sieci ciepłowniczej wymagające
modernizacji lub wymiany. Konieczna jest budowa około 13 tysięcy metrów
rurociągów preizolowanych oraz 89 indywidualnych węzłów cieplnych,
w tym
67 węzłów dwufunkcyjnych. Działaniami modernizacyjnymi należy objąć osiedla
Kościuszki, Batorego, Żeromskiego, Batorego II i V, Pięknej, Teklin, Wschód,
Centrum Nowe i Stare.

Długi czas dostawy ciepła do odbiorców. W wyniku obliczeń symulacyjnych
przeprowadzonych dla sezonu zimowego ustalono, że wynosi on poniżej 2 godziny
i wynika on z rozległości sieci oraz jej niedociążenia hydraulicznego. W związku
z czym należy wykonać podłączenia nowych odbiorców ciepła, które wpłyną
na skrócenie czasu płynięcia wody od źródła ciepła do wszystkich odbiorców ciepła;

Planowany rozwój Miasta wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię
cieplną. Spowoduje to nadmierne obciążenie hydrauliczne odcinka magistralnego
DN400 znajdującego się między Ciepłownią Centralną a komorą K3/T, którego
wielkość rezerwy przesyłowej wynosi obecnie 20%. Może więc nastąpić potrzeba
zwiększenia średnicy nominalnej tej gałęzi sieci lub konieczna będzie budowa
67
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
nowego odcinka sieci po starym przebiegu DN400. zapewnienia odpowiedniej mocy
zamówionej w okresie szczytowym sezonu zimowego. Ponadto konieczna może być
budowa nowego źródła ciepła zasilająca miejską sieć ciepłowniczą;

Wykorzystanie
istniejącej
przepompowni
sieciowej
zostało
ograniczone
do sytuacji awaryjnych gdyż wzrosło bezpieczeństwo w dostawie energii cieplnej,
co jest efektem budowy układu pierścieniowego przez PEC Żyrardów. Poskutkowało
to również zmniejszeniem oporności hydraulicznej układu sieciowego i zwiększeniem
ciśnienia dyspozycyjnego w sieci .

Szybko rozwijający się rynek odbiorców ciepła, wywołuje konieczność budowy
dodatkowego źródła gazowego o mocy 15 MW w rejonie Ditricha, mającego
zapewnić zapotrzebowaną moc zamówioną w okresie szczytowym sezonu zimowego
2011/2012. W sezonie letnim nowe źródło powinno wystarczyć na zapewnienie
miastu ciepłej wody użytkowej.

Z punktu widzenia ekonomicznego i polepszenia jakości pracy sieci należy rozpatrzyć
możliwość
zwiększenie
odbioru
c.w.u.,
poprzez
zastosowanie
bonifikat
i odpowiedniego marketingu na terenie Miasta.

Realizacja Programu obniżenia emisji na terenie miasta Żyrardowa w latach 20092017.
Konieczność
zapewnienia
potencjalnym
odbiorcom
uczestniczącym
w programie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Co wywołuje potrzebę
rozbudowy istniejącej sieci oraz jej modernizację wraz z zapewnieniem odpowiednich
źródeł ciepła mogących w pełni zaspokoić potrzeby cieplne sieci.
Obecnie miejska sieć ciepłownicza będąca w zarządzie PEC Żyrardów Sp. z o.o. zaspokaja
obecne potrzeby cieplne Miasta. Jednak nadal nie wszyscy odbiorcy są podłączeni
do niniejszej sieci. Ponadto w następnych latach przewiduje się systematyczny rozwój
Miasta poprzez oddanie do użytku kolejnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
oraz rozbudowę osiedli domków jednorodzinnych. Dodatkowo Miasto Żyrardów realizuje
Program obniżenia emisji na terenie miasta Żyrardowa w latach 2009-2017, w którym PEC
Żyrardów aktywnie uczestniczy. A mianowicie PEC Żyrardów sp. z o.o. prowadzi intensywną
politykę promującą przyłączenia do sieci cieplnej, na co wpływ ma rozwój miasta i realizacja
przez Spółkę programu ograniczenia niskiej emisji. Działanie to zostało zatwierdzone
przez Radę Miejską Żyrardowa w celu poprawy stanu powietrza atmosferycznego
Miasta Żyrardowa.
68
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
W celu zapewnienia pełnych potrzeb cieplnych Miasta w latach następnych konieczna
jest efektywna interwencja w obszary wskazane powyżej.
Natomiast w zakresie pozostałych schematów tzn. elektroenergetycznego i gazowego, z racji
ich charakteru regionalnego i ponadregionalnego nie zdiagnozowano zagrożeń związanych
z
zachowaniem
bezpieczeństwa
energetyczne
Miasta.
Z
dostępnych
danych,
przedsiębiorstwa zasilające obecnie Miasto w energie elektryczną i gaz ziemny posiadają
znaczące rezerwy pozwalające na zaspokojenie aktualnych i przyszłych potrzeb Miasta.
6. Wnioski i zalecenia
6.1. Stopień realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie
założeń i Planie - podsumowanie
W poniższej tabeli przedstawiono w ujęciu procentowym stopień realizacji kierunków działań
zawartych w Projekcie założeń i Planie, zgrupowanych w czterech obszarach systemu
energetycznego Miasta.
W związku z faktem, że zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń
oraz Planie szczegółowo opisano w powyższych rozdziałach, poniżej przedstawiono jedynie
podsumowanie zbiorcze stopnia realizacji kierunków działań w poszczególnych obszarach
systemu energetycznego Miasta Żyrardowa.
Tabela 18. Stopień realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń i Planie,
zgrupowanych w czterech obszarach systemu energetycznego Miasta
Obszar systemu energetycznego
Miasta
Ilość kierunków
działań
przewidzianych w
Projekcie założeń
oraz Planie
Ilość kierunków
działań
zrealizowanych
w latach
2001-2011
Stopień
realizacji
kierunków
działań
[%]*
Poniesione
koszty
[zł]
System ciepłowniczy
7
5
71,43%
48 385 620,39
System elektroenergetyczny
4
2
50,00%
b.d.
System gazowniczy
4
0
0,00%
0,00
Odnawialne źródła energii
5
1,0017
20,03%
b.d.
RAZEM
20
8,0017
40,01%
48 385 620,39
* Stopień realizacji kierunków działań [%] = Ilość kierunków działań zrealizowanych w latach 2001-2010 / Ilość
kierunków działań przewidzianych w Projekcie założeń oraz Planie * 100
Podsumowując, należy stwierdzić, ze większość kierunków działań z zakresu zaopatrzenia
Miasta w ciepło, energie elektryczną oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
założonych
w
systematycznie
dotychczas
obowiązującym
wdrażanych
poprzez
Projekcie
szereg
założeń
oraz
inwestycji
Planie,
było
realizowanych
69
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
(71,43% zrealizowanych kierunków działań), PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
(50,00% zrealizowanych kierunków działań), a także władze miejskie, indywidualnych
mieszkańców oraz przedsiębiorców. Pomimo to należy nadal kontynuować podejmowane
dotąd przedsięwzięcia, głównie z zakresu modernizacji oraz rozbudowy sieci ciepłowniczych
oraz elektroenergetycznych oraz podjąć zadania mające na celu zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii zarówno przez przedsiębiorstwa energetyczne, jak i władze
miejskie, właścicieli/zarządców budynków wielorodzinnych, indywidualnych mieszkańców
oraz przedsiębiorców.
Z
powyższych
danych
wynika,
że
żaden
z
kierunków
działań
przewidzianych
w dotychczasowym Projekcie założeń nie został zrealizowany przez przedsiębiorstwo
zasilające Miasto w gaz ziemny. Głównym uzasadnienie braku realizacji poszczególnych
kierunków działań był brak zainteresowania ze strony ubiegającego się o przyłączenie
do sieci gazowej.
Ponadto dwa kierunki działań założone dla systemu gazowniczego, tj.:

Przebudowa istniejącego odcinka średnioprężnej sieci gazowej o średnicy 40mm
w rejonie wschodniego przejścia przez tory kolejowe;

Pokrycie potrzeb cieplnych miasta w perspektywie do 2010r. z uwzględnieniem
układów skojarzonych - restrukturyzacja wytwarzania ciepła – Schemat II, obejmujący
zabudowę lokalnych źródeł pary technologicznej dla dotychczasowych jej odbiorców
z elektrociepłowni w systemie rozproszonym oraz przejęcie wytwarzania przez PEC
dla całego obecnego rejonu zasilania w wodę gorącą z wykorzystaniem nowego
źródła ze skojarzonym układem produkcji ciepła i energii elektrycznej na bazie
silników gazowych.
ze względu na przeszłą i obecną sytuację rynkową oraz plany rozwojowe PEC Żyrardów,
zgodnie z danymi Mazowieckiej Spółki Gazownictwa – Oddział Łódź zostaną one
przesunięte na lata przyszłe tj. na lata 2011 - 2013.
Na potrzeby aktualizacji Projektu założeń należy przeanalizować ponownie kierunki działań
założone dotąd w dotychczas obowiązującym Projekcie założeń pod względem obecnej
sytuacji Miasta w zakresie jego zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe
oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Umożliwi to weryfikację
założonych kierunków działań, pod kątem czy nadal są one celowe oraz ekonomicznie
uzasadnione do realizacji w aktualnych realiach.
70
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
6.2. Pozostałe wnioski i zalecenia
1. Rosnąca atrakcyjność osiedleńczo – gospodarcza Miasta Żyrardowa. Analiza potencjału
osiedleńczego, mieszkaniowego i gospodarczego Miasta potwierdza jego dużą
atrakcyjność, skutkującą napływem nowych mieszkańców.
2. Stopień gazyfikacji Miasta jest niewystarczający. Zgodnie z danymi Mazowieckiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź na koniec 2010 r. odbiorcami
gazu na terenie Miasta było 64,07% gospodarstw domowych. Mazowiecka Spółka
Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Łódź gwarantuje dostawy gazu
w ilości zapewniającej pokrycie aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania
na terenie Miasta. Aby zapewnić wszystkim mieszkańcom oraz potencjalnym
przedsiębiorcom dostęp do gazu sieciowego należy podjąć przedsięwzięcia w zakresie
rozbudowy sieci rozdzielczej i przyłączenia nowych odbiorców.
3. Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
- Teren zapewniają bezpieczeństwo w zakresie aktualnego zapotrzebowania odbiorców
na energię elektryczną.
4. Na terenie Miasta Żyrardowa funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza zasilana wyłącznie
z jednego dużego źródła wytwarzania – Ciepłowni Miejskiej (Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Żyrardowie Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie).
Rocznie Ciepłownia miejska produkuje do 450 000 GJ energii cieplnej, zasilając
310 węzłów ciepłowniczych indywidualnych i 22 węzły grupowe (stan na listopad
2011r.). Nieprzerwanie trwające inwestycje w rozwój i unowocześnianie sieci
ciepłowniczej przyniosły efekt w postaci redukcji ubytków czynnika oraz zmniejszenie
ilości awarii i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa zasilania odbiorców.
Polityka
ciągłej
modernizacji
wytyczona
przez
Zarząd
Spółki
doprowadziła
do osiągnięcia wysokiego poziomu technicznego urządzeń i źródeł Ciepłowni Miejskiej.
Uzyskano moc maksymalną źródła oraz wysoką sprawność eksploatacji źródła
na poziomie 82-83%.
Aktualnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie eksploatuje łącznie
ok. 41,3 km sieci ciepłowniczej. Długość sieci tradycyjnej (wysokie i niskie parametry)
wynosi 16,2 km, a sieci preizolowanej 25,1 km. Sieć cieplna jest w 100% własnością
Przedsiębiorstwa.
71
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Firma prowadzi intensywną politykę promującą przyłączenia do sieci cieplnej,
na co wpływ ma rozwój miasta i realizacja przez Spółkę programu ograniczenia niskiej
emisji. Działanie to zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Żyrardowa w celu poprawy
stanu powietrza atmosferycznego m. Żyrardowa.
Aktualnie miejska sieć ciepłownicza będąca w zarządzie PEC Żyrardów Sp. z o.o.
zaspokaja obecne potrzeby cieplne Miasta. Jednak nadal nie wszyscy odbiorcy
są podłączeni do niniejszej sieci. W celu zapewnienia pełnych potrzeb cieplnych Miasta
w latach następnych konieczna jest efektywna interwencja w obszary wskazane
szczegółowo w rozdziale 5 Analiza bezpieczeństwa energetycznego Miasta niniejszego
Raportu dotyczące głównie modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz jej
rozbudowy wraz z podłączeniem nowych, efektywnych źródeł ciepła. W związku z czym
na lata 2012-2013 planowana jest budowa kotłowni gazowej o mocy 10 MW w rejonie
ulicy Czystej. W Żyrardowie, stanowiącej dodatkowe źródło zasilania m.s.c.
5. Na terenie Miasta funkcjonuje również szereg indywidualnych źródeł ciepła – kotłowni
lokalnych nadal zasilanych głównie węglem, gazem ziemnym, olejem oraz w niewielkim
stopniu ogrzewaniem elektrycznym, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych do atmosfery.
6. Budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne znajdujące się na terenie Miasta
wymagające termomodernizacji. Duża energochłonność budynków wynika z niskiej
izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza tym
przyczyną
dużych
strat
ciepła
są
okna,
które
nierzadko
charakteryzują
się nieszczelnością i złą jakością techniczną. W źle zaizolowanych budynkach, w których
zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo
dużego zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko
generuje duże zużycie energii oraz emisje zanieczyszczeń powietrza, ale również
generuje wysokie koszty związane z użytkowaniem nośników energii. W związku z czym
należy
podejmować
publicznej
na
systematyczne
terenie
termomodernizacje
analizowanej
jednostki
budynków
samorządu
użyteczności
terytorialnego
wraz z zachęcaniem do podobnych działań indywidualnych właścicieli budynków
mieszkalnych, jak i gospodarczych.
7. Znikome wykorzystywanie na terenie Miasta Żyrardowa, zarówno w przypadku budynków
użyteczności publicznej, jaki i obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych,
odnawialnych źródeł energii na potrzeby c.o.i c.w.u. Wśród odnawialnych źródeł energii
na terenie Miasta, tj. energia słoneczna oraz geotermalna powinny stanowić jedno
z głównych alternatywnych źródeł energii.
72
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
8. Ze strony zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w energię obecnie nie ma zagrożenia
środowiska. Jednak oczekiwana jest dalsza sukcesywna poprawa aktualnego stanu
środowiska naturalnego poprzez likwidację źródeł węglowych i ich zastępowanie
kotłowniami zasilanymi ekologicznymi paliwami lub poprzez przyłączenie się do miejskiej
sieci ciepłowniczej (realizacja Programu obniżenia emisji na terenie miasta Żyrardowa
w latach 2009-2017). Zapewnione jest również obecnie bezpieczeństwo energetyczne
Miasta. Jednak ze względu na dalszy rozwój Miasta konieczne jest zaplanowanie
i podjęcie działań, mający na celu zapewnienie jego dalszego bezpieczeństwa
energetycznego.
73
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
7. Spis tabel
TABELA 1. ROZWÓJ SIECI CIEPŁOWNICZYCH W LATACH 2006-2011 ............................................................ 20
TABELA 2. BILANS CIEPLNY MIASTA ŻYRARDOWA W ROKU 2011 ................................................................. 23
TABELA 3. ZESTAWIENIE POTRZEB CIEPLNYCH MIASTA ŻYRARDOWA Z ODNOTOWANĄ SPRZEDAŻĄ CIEPŁA
PRZEZ PEC ŻYRARDÓW W
2011R. ................................................................................................... 23
TABELA 4. ZESTAWIENIE OGÓLNE – PRODUKCJA CIEPŁA ZA LATA 2005 – 2010 (WG SPRAWOZDANIE Z PRACY
PEC ŻYRARDÓW ZA ROK 2010). ....................................................................................................... 24
TABELA 5. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO MIASTA ŻYRARDOWA W 2010R. ............................................. 25
TABELA 6. ZESTAWIENIE RZECZYWISTYCH, HISTORYCZNYCH POTRZEB CIEPLNYCH MIASTA ŻYRARDOWA Z
FAKTYCZNĄ SPRZEDAŻĄ CIEPŁA PRZEZ PEC ŻYRARDÓW W
2010R. .................................................... 29
TABELA 7. OBCIĄŻENIE STACJI 110/15 KV W OKRESIE ZIMOWYM NA TERENIE MIASTA .................................. 37
TABELA 8. LICZBA ODBIORCÓW ORAZ ZUŻYCIE ENERGII PRZEZ ODBIORCÓW W LATACH 2005 -2010 .............. 39
TABELA 9. INWESTYCJE Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W LATACH 2001 – 2010
....................................................................................................................................................... 42
TABELA 10. DŁUGOŚĆ SIECI GAZOWEJ NA TERENIE MIASTA W LATACH 2005 - 2010.................................... 47
TABELA 11. DŁUGOŚĆ SIECI GAZOWEJ NA TERENIE MIASTA W LATACH 2005 - 2010.................................... 49
TABELA 12. INWESTYCJE Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA MIASTA W GAZ ZIEMNY W LATACH 2001 – 2010 ........... 51
TABELA 13. INWESTYCJE Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA
W LATACH 2001 – 2011
................................................................................................................... 55
TABELA 14. ZASOBY MIESZKANIOWE MIASTA ŻYRARDOWA W LATACH 2002 - 2010 ..................................... 60
TABELA 15. LUDNOŚĆ MIASTA ŻYRARDOWA W LATACH 2002 – 2010 WRAZ Z SALDEM MIGRACJI
WEWNĘTRZNYCH.............................................................................................................................. 61
TABELA 16. STRUKTURA MIESZKANIOWA MIASTA ŻYRARDÓW ..................................................................... 62
TABELA 17. NOWE OBSZARY DLA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO NA TERENIE MIASTA .......................... 64
TABELA 18. STOPIEŃ REALIZACJI KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZAŁOŻEŃ I PLANIE,
ZGRUPOWANYCH W CZTERECH OBSZARACH SYSTEMU ENERGETYCZNEGO MIASTA............................... 69
8. Spis rysunków
RYSUNEK 1. ROZWÓJ SIECI WYSOKICH PARAMETRÓW PEC ŻYRARDÓW W LATACH 2004-2010 ................... 20
RYSUNEK 2. LOKALIZACJE GPZ-ÓW I TRASY LINII 110 KV NA TERENIE MIASTA W 2000R.............................. 35
RYSUNEK 3. PLAN SIECI Z NANIESIONĄ LOKALIZACJĄ LINII 110 KV, STACJI 110/15 KV, LINII KABLOWYCH 15 KV
ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH 15/0,4 KV NA TERENIE MIASTA W
2011R. ................................ 38
RYSUNEK 4. POŁOŻENIE MIASTA ŻYRARDÓW NA TLE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ORAZ POLSKI ................. 58
9. Spis wykresów
W YKRES 1. SCHEMAT ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA MIASTA W CIEPŁO................................................................ 30
W YKRES 2. LICZBA ODBIORCÓW ORAZ ZUŻYCIE ENERGII PRZEZ ODBIORCÓW W LATACH 2005 - 2010 ........... 40
W YKRES 3. DŁUGOŚĆ SIECI GAZOWEJ NA TERENIE MIASTA W LATACH 2005 - 2010 .................................... 48
74
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
W YKRES 4. ZUŻYCIE GAZU PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ODBIORCÓW W LATACH 2005 – 2010 W MLN M3.......... 50
W YKRES 5. LICZBA MIESZKAŃ NA TERENIE MIASTA W LATACH 2002 – 2010 ................................................ 60
W YKRES 6. POWIERZCHNIA MIESZKAŃ NA TERENIE MIASTA W LATACH 2002 – 2010 ( W M2) ........................ 60
W YKRES
7.
PRZEWIDYWANY
WZROST
ILOŚCI
MIESZKAŃCÓW
PROJEKTOWANYCH
BUDYNKACH
WIELORODZINNYCH .......................................................................................................................... 64
10. Spis załączników
ZAŁĄCZNIK 1. INWESTYCJE Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA MIASTA W CIEPŁO W LATACH 2001 – 2011 ............... 76
75
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Załącznik 1. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia Miasta w ciepło w latach 2001 – 2011
Kierunek działań
Planowany w
"Projekcie
założeń do
planu
zaopatrzenia
….." i „Planie…”
termin realizacji
Poniesione
koszty
Wskazanie konkretnych działań,
inwestycji - tytuł
Przebudowa i remont szkoły nr 6
Przebudowa i remont szkoły nr 4
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Przebudowa i remont szkoły nr 7
Adaptacja budynku przy ul Okrzei 51 b
Jednostka
realizująca
Rzeczywisty Ocena
okres
realizacji
realizacji
[0-100%]
U.M.
U.M.
U.M.
U.M.
2004-2006
2004-2006
2004-2006
2005-2006
100%
100%
100%
100%
[zł]
Źródła
finansowania
wraz z
wysokością
finansowania
1 015 913,00
ZPORR 75%,
Budżet
Państwa 10%,
udział własny
15%
1331984
ZPORR 75%,
Budżet
Państwa 10%,
udział własny
15%
910884
ZPORR 75%,
Budżet
Państwa 10%,
udział własny
15%
1518703
Udział własny
Opis realizacji zadania ze
wskazanie co już
wykonano, a co jest
planowane w przyszłości i
w jakim okresie
Przyjęto 50% ogólnych
wydatków na zadanie
termomodernizacyjne:
stolarka okienna, drzwiowa,
ocieplanie ścian + elewacja
Przyjęto 50% ogólnych
wydatków na zadanie
termomodernizacyjne
Wymiana instalacji c.o.,
stolarki okiennej i drzwiowe,
docieplenie stropodachu,
izolacja termiczna posadzki,
ocieplenie ścian
76
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
Adaptacja budynku przy ul. Mareckiego 57
U.M.
2006-2007
100%
855105,68
Udział własny
Wymiana instalacji c.o.,
stolarki okiennej i drzwiowe,
docieplenie stropodachu,
izolacja termiczna posadzki,
ocieplenie ścian
do końca 2010r.
Adaptacja na przedszkole budynku przy ul
Leszno
U.M.
2006-2007
100%
2309324,49
Udział własny
Wymiana instalacji c.o.,
stolarki okiennej i drzwiowe,
docieplenie stropodachu,
izolacja termiczna posadzki,
ocieplenie ścian
Termomodernizacja budynku Gimnazjum
nr 1
U.M.
2008-2009
100%
780722,35
Udział własny
Wymiana instalacji c.o.,
stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie stropodachu i
elewacji
Termomodernizacja szkoły nr 3 i Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Kacperskiej
U.M.
2009-2010
100%
2060876,15
NFOŚiGW
30%
Wymiana instalacji c.o.,
stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie stropodachu i
elewacji
898 107,84
Udział własny
Przyjęto 50% ogólnych
wydatków na zadanie
termomodernizacyjne:
Wymiana stolarki drzwiowej i
okiennej, wymiana instalacji
c.o.
Wymiana instalacji c.o.,
stolarki okiennej drzwiowej,
izolacja termiczna posadzki i
stropów
do końca 2010r.
Rewaloryzacja zabytkowego budynku
przedszkola nr 9
U.M.
2009-2010
100%
Rewaloryzacja zabytkowych obiektów
Resursy i Kręgielni
U.M
2009-2011
100%
824 181,70
RPO 47,16%,
udział własny
Ocieplenie budynku przy ul.Leg. polskich
74
ŻSM
2004
100%
196 705,64
75% Kredyt
25% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie budynku przy ul.Sowińskiego
13
ŻSM
2004
100%
120 421,25
75% Kredyt
25% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie budynku przy ul. Środkowej 31
ŻSM
2004
100%
110 231,71
75% Kredyt
25% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
77
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
Ocieplenie budynku przy ul.Środkowej 33
ŻSM
2004
100%
108 005,51
75% Kredyt
25% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie budynku przy ul.F.de. Girarda 4
ŻSM
2004
100%
84 593,58
75% Kredyt
25% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie budynku przy ul.f.de.Girarda 8
ŻSM
2004
100%
356 337,07
75% Kredyt
25% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie budynku przy ul.Kpt. Pałaca 45
ŻSM
2004
100%
220 466,34
75% Kredyt
25% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie budynku przy ul.Mielczarskiego
11
ŻSM
2005
100%
360 002,78
Ocieplenie budynku przy ul.Mielczarskiego
19/23
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Sowińskiego
11
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.F.de.Girarda 9
ŻSM
70% Kredyt
30% ŻSM
70% Kredyt
2005
100%
360 164,36
30% ŻSM
do końca 2010r.
70% Kredyt
2005
100%
116 730,92
30% ŻSM
70% Kredyt
2005
100%
224 777,72
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.F.de..Girarda
11
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Leg. Polskich
64
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Kpt. Pałaca 39
ŻSM
2005
100%
227 682,51
30% ŻSM
70% Kredyt
2005
100%
150 200,28
30% ŻSM
70% Kredyt
2005
100%
225 681,43
30% ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Kpt. Pałaca 41
ŻSM
2005
100%
226 661,81
70% Kredyt
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
78
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.Kpt. Pałaca 43
ŻSM
2005
100%
226 654,33
30% ŻSM
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy
ul.Limanowskiego 13D
ŻSM
Ocieplenie budynku przy
ul.Skrowaczewskiego 17
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Leg. Polskich
62
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Leg. Polskich
58
ŻSM
Ocieplenie budynku przy
ul.Limanowskiego 52
ŻSM
Ocieplenie budynku przy
ul.Limanowskiego 54
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Wittenberga 3
ŻSM
2005
100%
135 858,97
30% ŻSM
70% Kredyt
2005
100%
260 122,68
30% ŻSM
70% Kredyt
2005
100%
149 696,25
30% ŻSM
do końca 2010r.
70% Kredyt
2006
100%
157 612,17
30% ŻSM
70% Kredyt
2006
100%
112 753,78
30% ŻSM
70% Kredyt
2006
100%
112 757,73
30% ŻSM
70% Kredyt
2006
100%
173 697,41
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.J.Robotniczej
11
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.J.Robotniczej
ŻSM
2006
100%
142 582,92
30% ŻSM
2006
100%
133 812,80
70% Kredyt
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
79
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
13
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul. Leg. Polskich
60
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Środkowa
41/43
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Ks. Brzóski 7
ŻSM
2006
100%
146 623,81
30% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
do końca 2010r.
70% Kredyt
2006
100%
127 887,37
30% ŻSM
70% Kredyt
2006
100%
134 240,28
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.I.Zielińskiej 22
ŻSM
2006
100%
269 630,22
30% ŻSM
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
zewnętrznych
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy
ul.Skrowaczewskiego 19
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Nietrzebki 4
ŻSM
2006
100%
217 570,31
30% ŻSM
70% Kredyt
do końca 2010r
2006
100%
147 186,61
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.
Skrowaczewskiego 23
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul F.de. Girarda
15.
ŻSM
Ocieplenie budynku przy
ul.Limanowskiego 13C
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Okrzei 16
ŻSM
2007
100%
354 120,75
30% ŻSM
70% Kredyt
2007
100%
387 493,32
30% ŻSM
70% Kredyt
2007
100%
225 784,67
30% ŻSM
2007
100%
593 239,20
70% Kredyt
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
80
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.Wittenberga 7
ŻSM
2007
100%
145 821,51
30% ŻSM
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r..
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.F.de.Girarda
13
ŻSM
Ocieplenie budynku przy
ul.Skrowaczewskiego 25
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Szarych
Szeregów 2A
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Szarych
Szeregów 1
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Struga 3
ŻSM
2007
100%
368 234,54
30% ŻSM
70% Kredyt
2007
100%
338 331,88
30% ŻSM
70% Kredyt
2007
100%
190 638,07
30% ŻSM
70% Kredyt
2007
100%
233 321,67
30% ŻSM
70% Kredyt
2007
100%
163 154,51
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.Szarych
Szeregów 2B
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Szarych
Szeregów 4B
ŻSM
2008
100%
171 477,20
30% ŻSM
70% Kredyt
2008
100%
172 829,05
30% ŻSM
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul Leg. Polskich
76.
ŻSM
2008
100%
146 576,49
30% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
81
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.A.Struga 1
ŻSM
2008
100%
258 253,94
30% ŻSM
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.Mireckiego 36
ŻSM
2008
100%
198 611,78
30% ŻSM
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
70% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.Mireckiego
38/40
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Ossowskiego
20
ŻSM
Ocieplenie budynku przy ul.Wittenberga 8
ŻSM
2008
100%
195 068,23
30% ŻSM
70% Kredyt
2008
100%
408 966,10
30% ŻSM
do końca 2010r.
70% Kredyt
2008
100%
191 228,85
30% ŻSM
80% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul. Dekerta 15
ŻSM
2011
100%
609 459,93
20% ŻSM
80% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul. F.de. Girarda
7
ŻSM
2011
100%
391 474,97
20% ŻSM
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie ścian
zewnętrznych +wymiana
drzwi do klatek schodowych
+wymiana stolarki okiennej
piwnic
Ocieplenie ścian
zewnętrznych +wymiana
drzwi do klatek schodowych
+wymiana stolarki okiennej
piwnic
82
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
80% Kredyt
Ocieplenie budynku przy ul.A.Struga 4
ŻSM
2011
100%
248 944,81
20% ŻSM
1-go Maja 82
Ocieplenie ścian
zewnętrznych +wymiana
drzwi do klatek schodowych
+wymiana stolarki okiennej
piwnic
PGM
2009
100%
2 776,00
PGM
Wymiana okien
WM
2008
100%
9 569,41
WM
Wym. zaworów c.o.
WM
2007
100%
9 569,41
WM
Remont dachu
PGM
2008-2010
100%
11 152,10
PGM
Wymiana okien
WM
2007
100%
16 820,39
WM
Wym.okien w kl.sch.
WM
2006
100%
44 444,87
WM
Remont dachu
WM
2010
100%
145 000,00
WM
Ocieplenie ścian
WM
2010
100%
72 000,00
WM
Remont dachu
PGM
2009-2010
100%
9 018,12
PGM
Wym. okien-lok.4,31
WM
2005
25%
50 932,87
WM
Ocieplenie ścian
szczytowych
WM
2008
100%
11 691,11
WM
Wymiana zaworów na inst.
c.o.
WM
2004
30%
1 028,64
WM
Remont cokołu fund.
PGM
2009
100%
16 144,00
PGM
Wymiana okien
WM
2008
100%
22 691,60
WM
Ocieplenie stropodachu
WM
2008
100%
16 700,00
WM
Wym. okien w kl. sch.
WM
2009
100%
132 402,91
WM
Ocieplenie ścian bud.
WM
2009
100%
48 112,33
WM
Remont dachu
Wittenberga 12
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Żeromskiego 11
Limanowskiego 56
83
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
PGM
2009
100%
43 640,00
PGM
Wymiana okien
WM
2006
100%
15 367,28
WM
Wym. okien w kl. sch.
WM
2008-2009
100%
180 074,08
WM
Ocieplenie ścian bud.
PGM
2009-2010
100%
14 780,58
PGM
Wym. okien-lok.13,16,27,8
PGM
2009-2010
100%
11 075,09
PGM
Wym. okien-lok 11,25
PGM
2009
100%
6 614,00
PGM
Wymiana okien
WM
2007
100%
33 757,15
WM
Remont kl. sch.+ wymiana
okien
WM
2010
100%
95 000,00
WM
Remont dachu
Leszno 46
PGM
2008
100%
2 679,00
PGM
Wymiana okien
Waryńskiego 50
PGM
2007-2009
100%
109 593,32
PGM
Wittenberga 4
Wittenberga 9
Konarskiego 4
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Wykonanie instal. c.o.
Remont dachu
Szarych Szeregów 3
PGM
2009-2010
100%
45257,31,
PGM
Wymiana okien
WM
2006
50%
50 506,20
WM
Ocieplenie 2 ścian
WM
2008
100%
13 658,25
WM
Wym. ok. w kl. sch.
WM
2008
100%
56 194,02
WM
Remont dachu
WM
2010
50%
169 496,08
WM
Ocieplenie 2 ścian
PGM
2009-2010
100%
11 370,52
PGM
Wym. okien-lok. 41,45
WM
2005
10000%
8 544,66
WM
Remont elewacji
PGM
2009
10000%
18 873,90
PGM
Wymiana okien
WM
2004
10000%
127377.01
WM
Ocieplenie ścian bud.
Szarych Szeregów 4a
84
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
WM
2005
3000%
29 216,55
WM
Remont kl. sch
WM
2009
10000%
153 628,59
WM
Ocieplenie ścian
podłużnyuch bud.
PGM
2010
10000%
3 532,34
PGM
Wym.okien – lok. 58
PGM
2004-2010
10000%
4 247,42
PGM
Wym. okien – lok 19
WM
2004
10000%
20 137,89
WM
Remont kl. schodowy.
WM
2010
10000%
186 335,47
WM
Ocieplenie ścian bud.
PGM
2007
100%
21 875,75
PGM
Remont dachu
PGM
2008
10%
4 914,00
PGM
Wymiana okien
PGM
2009
100%
58 691,00
PGM
Remont dachu
Spokojna 28
PGM
2005
100%
5 654,40
PGM
Remont dachu
1-go Maja 74
PGM
2008
100%
32 438,58
PGM
Wyk. inst. wewn. c.o.
PGM
2007
100%
69 694,34
PGM
Remont dachu
PGM
2008-2010
100%
14 626,66
PGM
Wymiana stolarki okiennej
Piękna 25
PGM
2009
20%
52 045,82
PGM
Remont lokali nr
1,10,18,22,23,24( w tym
wymiana okien)
Kilińskiego 48
PGM
2008-2009
20%
27 249,13
PGM
Remont lokalu nr 2 (w tym
wymiana okien)
2009
100%
25 278,02
PGM
Remont dachu
Kilińskiego 39
PGM
2009
100%
38 385,14
PGM
Wykonanie inst. wewn. c.o,
2005
100%
26 390,34
PGM
Remont dachu
Słoneczna 4
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Słoneczna 2
Izy Zielińskiej 26
1-go Maja 84 front
1-go Maja 86
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Legionów Pol. 27 fr.
PGM
85
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Wyspiańskiego 5 of.
PGM
2007
100%
29 690,89
PGM
Remont dachu
Szopena 3 fr.
PGM
2005
100%
11 527,43
PGM
Remont dachu
Legionów Pol. 55
PGM
2008
100%
22 203,26
PGM
Remont dachu
Waryńskiego 48 fr.
PGM
2009
100%
42 171,97
PGM
Wykonanie inst. c.o.
2008
0%
13 345,08
PGM
Wymiana okien (lok. nr
8,14)
2008
100%
29 138,25
PGM
Wykonanie inst. c.o.
1-go Maja 72
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
PGM
Wyspiańskiego 5 fr.
PGM
2008
100%
21 763,79
PGM
Remont dachu
Dittricha 8
PGM
2008
100%
81 719,36
PGM
Wykonanie wewn. inst. c.o.
Sławińskiego 9 fr.
PGM
2007
100%
15 504,91
PGM
j.w.
Dittricha 6b
PGM
2007
100%
10 894,49
PGM
j.w.
Jasna 9b
PGM
2008
20%
7 346,23
PGM
Remont fragmentu elewacji
1-go Maja 70
PGM
2007
100%
48 674,19
PGM
Wykonanie inst. c.o.
Waryńskiego 44
PGM
2009
100%
3 496,65
PGM
Remont pokrycia dachowego
2009
100%
47 041,27
PGM
Remont dachu
1-go Maja 94
PGM
2009
5%
2 784,00
PGM
Wymiana okien
PGM
2009
10000%
2 932,00
PGM
Wym. okien- lok. 16
WM
2005
10000%
5 232,30
WM
Wym. okien w kl. sch.
WM
2008
10000%
9 852,08
WM
Wym. zaworów c.o.
WM
2009
10000%
28 427,40
WM
Remont kl. schod.
WM
2004
10000%
57 919,25
WM
Wewn. inst. c.o.
1-go Maja 76
86
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Szopena 17
9900%
26 381,22
2005
10000%
131 757,45
PGM
PGM
Remont lokali mieszkalnych
+ wym. okien
Remont dachu
Szopena 8
PGM
2008
100%
3 639,00
PGM
Wymiana okien w lok. nr 8
Bankowa 5
PGM
2007
100%
32 889,21
PGM
Remont dachu +
odgromówka
PGM
2009
100%
3 254,97
PGM
Remont lokalu nr 82
WM
2004
100%
367 073,00
WM
Wewn. Inst.. c.o.
WM
2004
30%
23 055,78
WM
Remont dachu nad bramą
WM
2004
100%
43 376,95
WM
Remont dachu
PGM
2009
100%
1 968,00
PGM
Wymiana okien w lok. nr 20
Sienkiewicza 6
PGM
2009
100%
3 941,40
PGM
Remont lokalu nr 10
Sienkiewicza 2
PGM
2008
100%
17 408,71
PGM
Remont lokalu użytkowego+
okna
PGM
2008
100%
39 080,54
PGM
Remont lokalu nr 12
WM
2010
100%
106 596,82
Łukasińskiego 19
PGM
2008
100%
25 639,03
PGM
Remont dachu
2 950,00
PGM
Wymiana okien w lok. nr 8
Słowackiego 16/18
PGM
2009
100%
12 729,77
PGM
Remont dachu
Mireckiego 103
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
2007-2009
Środkowa 15
do końca 2010r.
Kościelna 6
Dekerta 18
PGM
2008-2009
100%
101 835,49
PGM
Remont elewacji wraz
robotami rozbiórkowymi
przyległego obiektu
Narutowicza 21
PGM
2009
100%
34 242,03
PGM
Remont dachu
87
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
4 605,00
PGM
Wymiana stolarki w lokalu
użytkowym
PGM
2008
100%
5 812,49
PGM
Wymiana okien w lok. nr
22,49
Moniuszki 32
PGM
2008
100%
2 507,00
PGM
Wymiana okien w lokalu nr
20
Sienkiewicza 2- kond.2
PGM
2005
100%
26 247,56
PGM
Remont dachu
PGM
2008
100%
8 072,22
PGM
Wymiana okien (lok. nr 14+
klatka soch)
PGM
2009
100%
10 174,60
PGM
Remont lok. nr 21
WM
2010
100%
124 000,00
WM
Ocieplenie ściany bud
1-go Maja 38 of.
PGM
2005
100%
8 592,52
PGM
Wymiana fragmentu stropu
2005
100%
17 045,82
Słowackiego 12- 2 kond.
PGM
Doczkała 22
do końca 2010r.
100%
Środkowa 29
Doczkała 4
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
2009
Remont dachu
PGM
2008
100%
9 281,15
Remont lokalu nr 1 +okna
2005
100%
17 045,82
PGM
Remont dachu
2009
100%
30 479,69
PGM
Remont lokalu nr 8
PGM
Wysockiego 34
PGM
2005
100%
9 610,65
PGM
Remont dachu
Mielczarskiego 9
PGM
2007
100%
19 169,89
PGM
Remont dachu
1-go Maja 10
PGM
2009
100%
3 615,00
PGM
Wymiana stolarki w lokalu
użytkowym
POW 4a
PGM
2008
100%
10 471,16
PGM
Remont lokalu nr 7+okna
Wysockiego 22
PGM
2004-2007
100%
17 877,23
PGM
Remont dachu
Jaktorowska 4
PGM
2007-2010
100%
29 098,72
PGM
Remont lokali nr 1,17,21,23
88
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Mielczarskiego 7
PGM
2007
100%
17 250,52
PGM
Remont dachu
Mielczarskiego 5
PGM
2007
100%
18 092,27
PGM
Remont dachu
1-go Maja 48
PGM
2009
100%
91 781,50
PGM
Wykonanie wewn. inst. c.o.
Kościuszki 18
PGM
2009
100%
5 801,69
PGM
Remont lokalu nr 2
PGM
2009
100%
7 476,27
PGM
Remont lokalu nr 3
WM
2009
100%
26 688,51
WM
Remont dachu
PGM
2008
100%
8538.02
PGM
Remont lokalu nr4
WM
2008
100%
30 317,17
WM
Remont dachu
PGM
2007
100%
11 170,23
PGM
Wym. drzwi do bud.
WM
2006
100%
9 517,75
WM
j.w.
PGM
2009
100%
12 270,45
PGM
Remont lokalu nr 9,10
WM
2008
100%
44 069,45
WM
Wewn. inst. c.o.
PGM
2009
100%
9 975,88
PGM
Remont lokalu nr 15
PGM
2009
100%
5 370,48
PGM
Remont lokalu nr 10
WM
2005
100%
4 518,49
WM
Wym. drzwi do bud.
2009
100%
22 237,80
PGM
Remont dachu
2009
100%
42 174,46
PGM
Wykonanie inst. wewn.c.o.
2010
100%
72 651,33
PGM
Remont elewacji + wymiana
stolarki
PGM
2008
100%
5 604,02
PGM
Remont lokalu nr 9
WM
2010
100%
4 458,26
WM
Wym. drzwi do bud.
Kościuszki 24
Kościuszki 28
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Kościuszki 29
Kościuszki 35A
Kościuszki 43
Limanowskiego12G
Limanowskiego 15
PGM
Limanowskiego 24
89
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
WM
2010
100%
5 563,21
WM
Remont kl. schod.
PGM
2009
100%
38 458,00
PGM
Wewnętrzna inst.c.o.
PGM
2009
100%
38 458,00
PGM
Wewnętrzna inst. c.o.
PGM
2010
100%
70 769,16
PGM
Remont elewacji+wym.
stolarki
PGM
2008
100%
3 689,75
PGM
Remont lokalu nr 1
WM
2006
100%
3 851,93
WM
Wym. drzwi do bud.
Limanowskiego 31
PGM
2008
100%
4 138,08
PGM
Remont lokalu nr 5
Wyszyńskiego 10
PGM
2009
100%
11 960,20
PGM
Remont lokalu nr 9 +
wymiana okien
Wyszyńskiego12
PGM
2008
100%
2 582,69
PGM
Remont lokalu nr 8
Wyszyńskiego 2
PGM
2007
100%
2 444,15
PGM
j.w. lecz nr 21
Strażacka 3
PGM
2009
100%
6 241,26
PGM
j.w. nr 21
PGM
2009
100%
8 724,64
PGM
j.w. – nr 4
PGM
2010
100%
1 346,86
PGM
Wym. okien w lok. 19
PGM
2008
100%
11 878,96
PGM
Remont dachu
2005
100%
44 690,50
Limanowskiego 25
Limanowskiego 27
Limanowskiego 28
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
1-go Maja 31 fr.
1-go Maja 43B
1-go Maja 52
1-go Maj 58
PGM
PGM
Wykonanie wewn. instalacji
c.o.
2008
100%
27540.16
Remont dachu
PGM
2008
100%
67 513,23
PGM
Wewn. instalacjia c.o.
PGM
2009
100%
65 340,00
PGM
j.w.
PGM
2007
100%
11 591,45
PGM
Remont lokalu 5
Narutowicza 42
90
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Kościelna 11
PGM
2009-2010
100%
15 021,99
PGM
Wym. okien – lok 8,13
PGM
2009
100%
3 253,94
PGM
Remont lokalu nr 11
WM
2009
100%
22 036,43
WM
Remont dachu
WM
2010
100%
43 715,03
WM
Wewn. inst. c.o.
Waryńskiego 25
PGM
2009
100%
47 285,13
PGM
Wewn. instalacja c.o.
Jana Pawła II nr 5
PGM
2009
100%
7 987,42
PGM
Wymiana okien- lok. nr 19
2007
100%
61 513,41
Wewnętrzna inst.c.o.
2008
100%
44971.08
Remont dachu
2008
100%
22 244,51
Waryńskiego 21a
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Ditricha 3
Szopena 2
PGM
PGM
2010
100%
95 686,23
Remont elewacji
2010
100%
13 402,40
Wymiana okien w lok.13,16
2010
100%
16 713,42
Remont lok. nr 4,8
2009- 2010
100%
324 254,71
2007
1-ego Maja 54
PGM
2008
100%
PGM
2008
PGM
Wykonanie wewn. inst. c.o.
PGM
35 343,89
100%
Remont fragmentu elewacji
Remont lokalu
49 211,04
100%
2008
Kanałowa 4
41 869,81
Remont dachu
Wykonanie inst. wewn. c.o.
14 480,00
2007
PGM
PGM
63 021,41
2007
Kanałowa 2
Remont kl. sch. + okna
PGM
49 987,59
Remont dachu
PGM
Wykonanie c.o.
91
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
2008
100%
35 343,89
PGM
Remont dachu
Mireckiego 64
PGM
2008
100%
17934.09
PGM
Remonty lokali 7,9,15
1-go Maja 25
PGM
2008
100%
3 339,75
PGM
Wymiana okien w lok. 26
Piaskowa 21-23
PGM
2005
2006-2008
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
Do końca 2010r.
Opłata za przyłącze c.o.
38 482,00
60%
PGM
53 944,07
Remont dachu
Limanowskiego 44
PGM
2007
100%
50 632,00
PGM
Remont inst.c.o.
Jana Pawła II nr 2
PGM
2008
100%
15 029,41
PGM
Wykonanie c.o.
Narutowicza 35A
PGM
2005
100%
7 514,00
PGM
Remonty przyłącza c.o.
Szopena 13 front
PGM
2009
100%
111 577,97
PGM
Remont budynku wraz z
dachem
Legionów Pol.38
PGM
2004-2007
100%
18 834,51
PGM
Remonty dachu
PGM
2005
100%
25 342,47
PGM
Remont dachu
PGM
2010
100%
5 000,00
PGM
Remont lokalu nr 1
Legionów Pol. 24
PGM
2005-2007
100%
32 984,83
PGM
Remonty dachu
Mostowa 7
PGM
2008
100%
25 869,44
PGM
Remont dachu
2004
100%
12 416,52
Krótka 52 3 kond.
PGM
Legionów Pol.29
Remont dachu
PGM
Ocieplenie ściany
2005
100%
15 153,69
PGM
2008
100%
6 815,10
PGM
Wymiana stolarki w
lok.użytkowym
PGM
2010
100%
6 389,89
PGM
Remont lokalu nr 4
Mickiewicza 19b
PGM
2009
100%
5 751,45
PGM
Remont dachu
1-go Maja 24
PGM
2004
100%
26 276,33
PGM
Remont ściany komin
Łukasińskiego 24
92
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
1-ego Maja 50
PGM
100%
10 000,00
2007
100%
29 039,75
2007
100%
10 967,26
Wymiana stolarki (straż
miejska)
110 112,17
Remonty dachu
2005-2007
Armii Krajowej 3
PGM
2008-2009
100%
2008
Armii Krajowej 5
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
Przyłącze c.o.
2005
82 498,65
PGM
PGM
38 766,76
Remont dachu, elewacji
Remont elewacji
Remonty pom.
PGM
2005
100%
3 000,00
PGM
Remont dachu
WM
2005-2006
100%
143 792,89
WM
Ocieplenie ścian bud.
WM
2009
100%
54 071,88
WM
Remont dachu
WM
2008
100%
31605.39
WM
Remont kl. sch+ okna
WM
2005
100%
4 150,40
WM
Wymiana drzwi do bud.
WM
2004
100%
8 317,00
WM
Wym. okien w kl. sch.
WM
2008
100%
11 562,33
WM
Remont kl. schod.
WM
2009
100%
21 880,80
WM
Wym. zaworów – c.o.
PGM
2010
100%
22 708,97
PGM
Wym. okien- lokal 28
WM
2004
100%
15 849,91
WM
Wym. okien w kl. sch.
WM
2009
100%
78 849,70
WM
Remont dachu
PGM
2010
100%
7 241,55
PGM
Wym.okien w lok 6,11
WM
2004
100%
1 121,30
WM
Wym. okien w pralni
WM
2006
100%
14 611,92
WM
Wymiana okien na strychu
Legionów Pol. 76
do końca 2010r.
Wittenberga 6
Legionów Pol. 71
Konarskiego 6
Ossowskiego 33
93
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
WM
2004
100%
12413.95
WM
Remont klatek sch.
WM
2010
100%
46 867,23
WM
Remont dachu
WM
2006
100%
23 290,44
WM
Remont elewacji
WM
2005
100%
11 880,05
WM
Wym. zaworów c.o.
WM
2010
100%
117 081,71
WM
Remont dachu
WM
2006-2007
100%
186 177,82
WM
Ocieplenie ścian bud.
WM
2006
100%
5 504,08
WM
Wymiana okien piwn.
WM
2006-2008
100%
238 717,85
WM
Ocieplenie ścian bud.
WM
2005-2009
100%
160 733,88
WM
j.w.
WM
2006
100%
4 181,69
WM
Wymiana okien
WM
2004
100%
36 913,94
WM
Remont dachu
WM
2009
75%
109995.43
WM
Ocieplenie ścian bud
WM
2005
100%
3 588,78
WM
Wym. okien w kl. sch.
WM
2004
100%
35 892,09
WM
Remont dachu
WM
2006-2008
100%
126 087,34
WM
Ocieplenie ścian bud.
WM
2008
100%
4 271,42
WM
Wymiana okien
WM
2007-2008
100%
183 945,65
WM
Inst. wewn c.o.
WM
2008
100%
9 550,00
WM
Wymiana okien
WM
2009
100%
114 293,10
Ossowskiego 31
Łukasińskiego 28/20
Moniuszki 13
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
Mireckiego 54 bl. 1
Mireckiego 54 bl2
Środkowa 13
Smocza 2
Środkowa 11
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Mireckiego 60 bl 7
Mireckiego 60 bl. 3
Instalacja wewn. c.o.
WM
WM
2010
100%
4 280,00
Wym. okien w piwn
94
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Mireckiego 58 bl. 6
Mireckiego 58 bl. 5
Mireckiego 58 bl 4
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Kościelna 6
Mireckiego 60 bl. 2
WM
2005
100%
106 705,23
WM
Remont dachu
WM
2004
100%
74 970,50
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2007
100%
2 222,78
WM
Wymiana drzwi
WM
2007
100%
131 942,46
WM
Remont dachu
WM
2005
100%
66 804,76
WM
Wewn. inst. co
WM
2006
100%
6 231,68
WM
Wym. okien piwn.
WM
2008
100%
17 513,99
WM
Remont klatek schod.
WM
2004
100%
56 551,43
WM
Wew. Inst. c.o.
WM
2005
100%
5 964,18
WM
Wym. okien w kl. sch.+
zabezpieczenia
WM
2009
100%
5 002,00
WM
Dokumentacja
termomodernizacji
WM
2004
100%
97 975,06
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2005
100%
4 429,80
WM
Wym. okien w kl. sch.
WM
2006
100%
24 625,62
WM
Remont pokrycia dachowego
WM
2004-2006
100%
12 873,93
WM
Wym. drzwi do bud.
WM
2005
100%
2 470,07
WM
Naprawa elewacji
WM
2006
100%
43366.45
WM
Ocieplenie ścian
WM
2007
100%
102 901,96
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2006
100%
59 626,00
WM
Ocieplenie szczytów
WM
2006
100%
2 088,64
WM
Wym. okien w kl. sch
Mireckiego 63
Ossowskiego 27
Ossowskiego 25 bl 4
Ossowskiego 25 bl. 3
95
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
WM
2009
100%
17 477,07
WM
Remont kl. sch
WM
2006
100%
63 420,99
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2006-2007
100%
4 440,50
WM
Wymiana okien
WM
2004
100%
5 401,87
WM
Remont kl. schod.
WM
2005
100%
3 476,43
WM
Wymiana okien
WM
2006
100%
39 890,08
WM
Remont dachu
WM
2007
100%
4 284,00
WM
Wym. okien piwn.
WM
2007
100%
4 321,73
Ossowskiego 25 bl 1
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Dekerta 2
Moniuszki 32
Wym. okien kl. sch.
WM
WM
2008
100%
38 511,74
Remont dachu
WM
2004
100%
27 497,60
WM
Remont lok. Nr 19
WM
2006
100%
134 253,30
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2007
100%
10 143,60
WM
Drzwi do budynku
WM
2009
100%
11 486,45
WM
Wym. okien w kl. sch
WM
2007
100%
49 739,36
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2007
100%
4 982,99
WM
Wym. stol.i w kl. sch
WM
2007
100%
12 553,27
WM
Remont kl. schodowej
WM
2010
100%
32 076,42
WM
Remont dachu
Kościuszki 20
WM
2009
100%
3 094,01
WM
Wym. okien w kl. sch
Kościuszki 22
WM
2005
100%
10 313,58
WM
Remont dachu
Kościuszki 33
WM
2007
100%
40 172,58
WM
Wewn. inst. c.o.
Doczkała 4
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Narutowicza 25
96
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Kościuszki 36
WM
2007
100%
3 244,67
WM
Wym. drzwi do kl. sch
WM
2006
100%
3 975,55
WM
j.w.
WM
2008
100%
3 843,00
WM
Dokumentaca c.o.
WM
2004
100%
1 412,69
WM
Wym. drzwi do bud.
WM
2008
100%
28 703,02
WM
Remont dachu
WM
2006
100%
44 397,46
WM
Wewn. inst. co.
WM
2008
100%
31 230,89
WM
Remont dachu
PGM
2010
100%
7 960,60
PGM
WM
2004
100%
1 576,33
WM
Wym. drzwi do kl. sch.
WM
2007
100%
6 550,70
WM
Wym. stolarki do bud
WM
2007
100%
34 294,56
WM
Wewn. inst. co.
WM
2009
100%
4 518,49
WM
Remont dachu
WM
2008
100%
6 942,59
WM
Wym. stolarki w bud.
WM
2008
100%
33 751,75
WM
Remont dachu
WM
2004
100%
8 725,12
WM
Remont dachu
WM
2005
100%
1 478,56
WM
Wym. drzwi do bud.
WM
2010
100%
51 641,86
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2005
100%
3 830,71
WM
Wym. drzwi do bud.
WM
2010
50%
18 263,78
WM
Remont dachu
WM
2005
100%
5 656,67
WM
Wym. okien w kl. sch.
Kościuszki 37
Kościuszki 39
Kościuszki 41
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Kościuszki 47
Limanowskiego 34
Limanowskiego 36
Limanowskiego 29
Limanowskiego 32
Wyszyńskiego 1
97
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Wyszyńskiego 3
WM
2004
100%
2 743,94
WM
Wymiana okna
Wyszyńskiego 9
WM
2007
100%
51 813,16
WM
Wewn. Inst. c.o.
Limanowskiego 37A
WM
2005-2006
100%
28 777,98
WM
Wym. stolarki w bud.
WM
2007
100%
12 358,50
WM
j.w.
WM
2008
100%
53 336,27
WM
Wym. drzwi do bud.
WM
2010
100%
49 405,25
WM
Remont dachu
PGM
2010
100%
5 172,28
PGM
Wym okien-lok nr 13
WM
2007
100%
4 718,28
WM
Wym..stolarki do bud.
WM
2010
100%
69 450,07
WM
Wewnętrzna inst. c.o.
PGM
2010
100%
9 930,07
PGM
Wym okien w lok. nr 4
WM
2005
100%
17 182,23
WM
Remont dachu
WM
2007
50%
1 667,48
WM
Remont klatki sch.
Narutowicza 26B
WM
2009
100%
67 613,54
WM
Wewn. Inst. c.o.
Narutowicza 28
WM
2008
100%
41 174,99
WM
Wewn. Inst. c.o.
Narutowicza 38
WM
2008
100%
42 192,06
WM
j.w.
Kościelna 3
WM
2009
100%
40 232,34
WM
Wewn. Inst. c.o.
Kościelna 8
WM
2005
100%
51 117,77
WM
j.w.
Kościelna 4
WM
2005
100%
58 478,59
WM
j.w.
WM
2005
100%
13 082,54
WM
Remont kl.schod.
WM
2009
100%
4 087,00
WM
Dokumentacja c.o.
Strażcka 3
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
1-go Maja 55
do końca 2010r.
Narutowicza 24
Armii Krajowej 4
98
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Armii Krajowej 8
WM
2008
50%
16 427,61
WM
Remont dachu
WM
2010
100%
56 786,76
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2008
50%
19 022,36
WM
Remont dachu
WM
2009
100%
3 904,00
WM
Dokumentacja c.o
WM
2010
100%
43 276,19
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2009
100%
5 673,00
WM
Dokumentacja c.o.
WM
2010
100%
70 318,68
WM
Wewn. inst. c.o.
WM
2009
100%
7 442,00
WM
Dokumentacja dachu
WM
2010
100%
47 947,60
WM
Remont dachu
WM
2007
100%
2 047,50
WM
Wym. Drzwi do bud.
WM
2009
100%
73 513,14
WM
Wewn. Inst. c.o.
WM
2009
100%
95 096,23
WM
Wewn. Inst. c.o.
WM
2004
100%
8 392,88
WM
Wym. stolarki do bud.
WM
2005
100%
3 209,18
WM
Wym. okien w kl..sch
WM
2007
100%
42 111,62
WM
Wewn. Inst. c.o.
WM
2007
100%
54 097,19
WM
Wewn. Inst.c.o.
WM
2007
100%
40 973,46
WM
Remont dachu
PGM
2010
100%
12 644,14
PGM
Wym.okien w lok. Nr6
WM
2006
50%
80 577,42
WM
Ocieplenie szczytów
budynku
PGM
2010
100%
3 707,18
PGM
Wym. okien-lok 12,36
Jana Pawła II nr 5
Sławińskiego 2
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
Sławińskiego3
Farbiarska 2
Kanałowa 1
Kanałowa 3
Legionów Pol.72
99
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
WM
2005
100%
5 515,53
WM
Wym. stolarki w bud.
WM
2006
50%
5 800,00
WM
Remont ½ dachu
WM
2004
100%
1 414,37
WM
Wym. okien w pralni
WM
2005
100%
40 873,87
WM
Remont dachu
WM
2004
100%
4 544,72
WM
Wym. drzwi do bud.
WM
2004
100%
7 573,00
WM
Wym. okien w kl. sch.
Mireckiego 97
WM
2004
100%
3 850,87
WM
Wymiana okien
Krótka 25
WM
2004
100%
24 974,64
WM
Remont kl. schod.
Środkowa 29
WM
2004
100%
37 564,06
WM
j.w.
Żeromskiego 4
WM
2004
100%
10 417,57
WM
Remont dachu
1-go Maja 38 front
WM
2010
100%
46 341,81
WM
Wewn. inst. c.o.
1-go Maja 57
WM
2010
100%
67 428,31
WM
j.w.
1-go Maja 59
WM
2010
100%
117,520,40
WM
j.w.
Armii Krajowej 2
WM
2010
100%
57 060,13
WM
j.w.
Kościuszki 31
WM
2010
100%
52 876,39
WM
Remont dachu
Kościuszki 37
WM
2010
100%
40 779,93
WM
Wewn. inst. co.
Limanowskiego 12H
WM
2010
100%
8 682,52
WM
Wym. drzwi do bud.
Mireckiego 60 bl. 9
WM
2010
100%
26 878,74
WM
Remont kl. schod.
Narutowicza 40
WM
2010
100%
46 989,06
WM
Wewn. inst. c.o.
Sławińskiego 4
WM
2010
100%
52 858,51
WM
Wewn. inst c.o
Kościelna 9
Rodzinna 3
Rodzinna 5
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
do końca 2010r.
100
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Przedsięwzięcia
modernizacyjne i
termomodernizacyjne
wpływające na bilans
zapotrzebowania ciepła
1-go Maja 48
PGM
2010
100%
337 079,98
PGM
Remont elewacji (ocieplenie
ścian+ wym. stolarki)
Kilińskiego 11
PGM
2010
100%
34 268,60
PGM
Remont dachu
Wyszyńskiegon 12
PGM
2010
100%
25 291,70
PGM
Remont dachu
1-go Maja 84
PGM
2010
100%
21 735,78
PGM
Remont lok.nr 3,25,57
Narutowicza 40
PGM
2010
100%
5 000,00
PGM
Remont lok. Nr 5
Kilińskiego 44
PGM
2010
100%
9 858,80
PGM
Remont lokali nr 2,11,14,15
Kościelna 8
PGM
2010
100%
9 551,26
PGM
Remont lokalu nr 13
Leszno 23
PGM
2010
100%
6 770,99
PGM
Remont lokalu nr 15
Limanowskiego 17
PGM
2010
100%
12 929,56
PGM
J.w. Nr 1
Limanowskiegi 18
PGM
2010
100%
4 166,44
PGM
j.w nr 9
Limanowskiego 26
PGM
2010
100%
13 473,12
PGM
j.w. – nr 3
Limanowskiego 36A
PGM
2010
100%
3 241,09
PGM
j.w. – nr 12
do końca 2010r.
Scenariusz I - zabudowa na terenie elektrociepłowni układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o
turbozespół gazowy wraz z kotłem odzyskowym parowym z dopalaniem i podgrzewaczem wody sieciowej
b.d.
-
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Scenariusz II - zabudowa lokalnych źródeł pary technologicznej dla dotychczasowych jej odbiorców z elektrociepłowni w systemie
rozproszonym oraz przejęcie wytwarzania przez PEC dla całego obecnego rejonu zasilania w wodę gorącą z wykorzystaniem
nowego źródła ze skojarzonym układem produkcji ciepła i energii elektrycznej na bazie silników gazowych
b.d.
-
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Scenariusz zachowawczy - modernizacja Elektrociepłowni, sieci parowych i wodnych z uwzględnieniem powstania jednego
przedsiębiorstwa
Węzły kompaktowe - oś.Batory -
PEC
2004
100%
21 733,99
b.d.
b.d.
101
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
modernizacja
Żyrardów
Węzeł cieplny Ossowskiego 25/2 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
33 326,51
b.d.
b.d.
Sieć cieplna oś.Centrum wys.param
PEC
Żyrardów
2004
100%
249 549,84
b.d.
b.d.
Sieć cieplna przyłącze Mireckiego
58/5 - likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
72 140,68
b.d.
b.d.
Sieć cieplna przyłącze Mireckiego
60/2 - likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
97 908,83
b.d.
b.d.
Węzeł grupowy ul. Okrzei 8/14
PEC
Żyrardów
2004
100%
59 360,78
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy Dekerta 15/2
PEC
Żyrardów
2004
100%
55 057,15
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy Łukasińskiego 1/5
PEC
Żyrardów
2004
100%
44 746,32
b.d.
b.d.
Węzeł grupowy 16 Stycznia 22
PEC
Żyrardów
2004
100%
28 591,98
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy oś.Piękna W-1
PEC
Żyrardów
2004
100%
21 007,15
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy oś.Piękna W-6
PEC
Żyrardów
2004
100%
45 981,32
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy oś.Piękna W-7
PEC
Żyrardów
2004
100%
45 539,93
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy oś.Piękna W-19
PEC
Żyrardów
2004
100%
22 440,49
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy Mireckiego 58/5
PEC
Żyrardów
2004
100%
26 381,33
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy Mireckiego 60/2
PEC
2004
100%
29 715,11
b.d.
b.d.
do końca 2010r.
102
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Żyrardów
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
Sieć cieplna Szulmana - likwidacja
niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
183 309,28
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Mireckiego 103 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
41 457,16
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny ul. Kościelna 6 bl.1 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
28 235,76
b.d.
b.d.
Węzeł pojedyńczy Łukasińskiego 1 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
9 077,06
b.d.
b.d.
Sieć cieplna przyłącze ul. Kościelna 6
- likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
6 002,66
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Księdza Brzóski
PEC
Żyrardów
2004
100%
104 585,55
b.d.
b.d.
Sieć Zespół Szkół ul. Waryńskiego likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
27 807,05
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Ossowskiego 33 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
25 342,84
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny ul. Waryńskiego
Medyczniak - likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2004
100%
62 251,90
b.d.
b.d.
Modernizacja Ciepłowni Miejskiej
PEC
Żyrardów
2005
100%
1 766 338,21
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Mireckiego 58/4 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
35 962,42
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Mireckiego 58/5 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
26 107,22
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Pl.Jana Pawła II likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
897 123,47
b.d.
b.d.
do końca 2010r.
103
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Sieć cieplna ul.11 Listopada TBS
PEC
Żyrardów
2005
100%
35 477,50
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Jed.Robotniczej TBS
PEC
Żyrardów
2005
100%
63 808,36
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Mireckiego 97 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
28 201,14
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Kościelna 4 - likwidacja
niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
12 381,93
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny 11 Listopada TBS
PEC
Żyrardów
2005
100%
37 328,89
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Mireckiego 97likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
25 247,92
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Kościelna 4 - likwidacja
niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
19 672,58
b.d.
b.d.
Sieć przyłącze ul. Kościelna 8 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
18 806,64
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Kościelna 8 - likwidacja
niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
15 433,12
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Przedszkole nr 9 likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
45 496,52
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny 1 Maja 50 - likwidacja
niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
23 500,03
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny 1 Maja 52 - likwidacja
niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
29 842,55
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny 1 Maja 54 - likwidacja
niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
24 085,08
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny 1 Maja 60
PEC
Żyrardów
2005
100%
23 125,28
b.d.
b.d.
104
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Węzeł cieplny Urząd Miasta likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
30 629,66
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny MDK
PEC
Żyrardów
2005
100%
42 405,13
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Gimnazjum Małe
Narutowicza
PEC
Żyrardów
2005
100%
20 470,40
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Gimnazjum Duże
Narutowicza
PEC
Żyrardów
2005
100%
35 869,97
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Chopina -Policja
PEC
Żyrardów
2005
100%
259 573,96
b.d.
b.d.
Sieć cieplna ul. Piaskowa 1 dawn.ins.ZSZ - likwidacja niskiej
emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
93 453,83
b.d.
b.d.
Sieć cieplna ul.A.Struga OSIR Bud.Spor.
PEC
Żyrardów
2005
100%
1 050,00
b.d.
b.d.
Sieć - przyłacze pawilony
ul.Sikorskiego
PEC
Żyrardów
2005
100%
50 750,18
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy CM
PEC
Żyrardów
2005
100%
5 860,78
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Wysockiego 9
PEC
Żyrardów
2005
100%
30 504,35
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny pawilony Sikorskiego
PEC
Żyrardów
2005
100%
898,28
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny OSiR ul. Żeromskiego
PEC
Żyrardów
2005
100%
27 833,11
b.d.
b.d.
Sieć cieplna - OSiR ul. Żeromskiego
PEC
Żyrardów
2005
100%
50 175,62
b.d.
b.d.
Sieć cieplna przyłącze p.Wacławek
PEC
Żyrardów
2005
100%
18 067,23
b.d.
b.d.
105
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Węzeł cieplny Wysockiego 9
PEC
Żyrardów
2005
100%
12 317,30
b.d.
b.d.
Sieć rozdzielcza Przedszkole 9
PEC
Żyrardów
2005
100%
65,15
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Parafia
Rzymsko.Narutowicza
PEC
Żyrardów
2005
100%
19 169,31
b.d.
b.d.
Sieć rozdzielcza Gimnazjum
Małe/Duże
PEC
Żyrardów
2005
100%
65,15
b.d.
b.d.
Sieć cieplna Pomona
PEC
Żyrardów
2005
100%
13 820,63
b.d.
b.d.
Sieć cieplna OSiR Chopina
PEC
Żyrardów
2005
100%
3 562,56
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Chopina Policja
PEC
Żyrardów
2005
100%
42 043,79
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy Pawilony G.Kępa
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 432,23
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy Pawilony
L.Przedlacki
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 330,11
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy Pawilony
P.Kacprzak
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 330,11
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy Pawilony
J.Mroczkowska
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 330,11
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy Pawilony K.Lefelt
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 432,23
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy Pawilony
W.Oracz
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 432,22
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy Pawilony
A.Lasocka
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 432,26
b.d.
b.d.
106
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
Sieć cieplna Leg.Polskich 22
PEC
Żyrardów
2005
100%
24 730,25
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Pomona
PEC
Żyrardów
2005
100%
8 262,72
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny ul.Leg.Polskich 22
PEC
Żyrardów
2005
100%
23 260,41
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Piaskowa 1 - internat
ZOZ - likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
21 520,85
b.d.
b.d.
Przyłącze cieplne - bud.PGM
Piaskowa 1- likwidacja niskiej emisji
PEC
Żyrardów
2005
100%
13 915,11
b.d.
b.d.
Modernizacja W-6 oś.Piękna
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 523,57
b.d.
b.d.
Modernizacja W-7 oś.Piękna
PEC
Żyrardów
2005
100%
6 463,32
b.d.
b.d.
Węzeł Pragnienie I - ul.Piękna domki
PEC
Żyrardów
2005
100%
9 658,42
b.d.
b.d.
Węzeł W-20 ul. F.de Girarda Wsp.Kowalkowska
PEC
Żyrardów
2005
100%
7 404,60
b.d.
b.d.
Węzeł W-21a ul.Fde Girarda 2
PEC
Żyrardów
2005
100%
10 277,87
b.d.
b.d.
Węzeł W-21b ul.Fde Girarda 3
PEC
Żyrardów
2005
100%
10 684,54
b.d.
b.d.
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Modernizacja
polegająca na likwidacji
węzła grupowego i sieci
niskich parametrów.
do końca 2010r.
Modernizacja Ciepłowni Miejskiej
PEC
Żyrardów
2006
100%
1 717 984,37
107
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
.
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Sieć cieplna
ul.Mireckiego,Narutowicza
PEC
Żyrardów
2006
100%
204 104,93
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Modernizacja
polegająca na likwidacji
węzła grupowego i sieci
niskich parametrów.
Modernizacja sieci ul.Okrzei od 1Maja
PEC
Żyrardów
2006
100%
252 868,84
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok.
Sieć-przyłącze, węzeł ul. Okrzei
21/23
PEC
Żyrardów
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
Węzeł cieplny ul. Izy Zielińskiej 22
PEC
Żyrardów
Węzeł cieplny ul. Izy Zielińskiej 20
PEC
Żyrardów
Węzeł cieplny ul. Izy Zielińskiej 18
PEC
Żyrardów
Węzeł cieplny ul. Filipa de Girarda 15
PEC
Żyrardów
2006
2006
2006
2006
2006
100%
100%
100%
100%
100%
6 863,57
52 921,50
41 294,27
45 060,93
51 871,89
108
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Węzeł cieplny ul. Filipa de Girarda 13
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r
PEC
Żyrardów
Węzeł cieplny ul. Filipa de Girarda
11a
PEC
Żyrardów
Węzeł cieplny ul. Filipa de Girarda
11b
PEC
Żyrardów
Węzeł cieplny ul. Kapitana Pałaca 78
PEC
Żyrardów
Sieć - przyłącze ul.F.Girarda 11a
PEC
Żyrardów
Sieć - przyłącze ul.F.Girarda
11b
PEC
Żyrardów
2006
2006
2006
2006
2006
100%
100%
100%
100%
100%
60 558,63
49 503,43
51 187,79
16 315,23
8 638,27
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
do końca 2010r.
Sieć - przyłącze ul.F.Girarda 13
PEC
Żyrardów
2006
2006
100%
100%
9 248,10
12 272,77
109
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Sieć - przyłącze ul.F.Girarda 15
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
PEC
Żyrardów
2006
100%
10 538,41
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
Sieć - przyłącze ul. Izy Zielińskiej 18
PEC
Żyrardów
Sieć - przyłącze ul. Izy Zielińskiej 20
PEC
Żyrardów
Sieć - przyłącze ul. Izy Zielińskiej 21
PEC
Żyrardów
2006
100%
30 435,11
b.d.
Inwestycje związane z
ochroną środowiska za 2006
rok. Budowa sieci wysokich
parametrów i węzlow
indywidualnych
Węzeł cieplny ul. Bohaterów
Warszawy 4
PEC
Żyrardów
2006
100%
57 221,96
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Sieć- przyłącze ul. Bohaterów
Warszawy
PEC
Żyrardów
2006
100%
170 627,41
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Węzeł cieplny ul.Kościuszki 41
PEC
Żyrardów
2006
100%
15 634,69
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Sieć-przyłącze ul. Kościuszki 41
PEC
Żyrardów
2006
100%
28 489,11
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Węzeł cieplny ul.Kościelna 5
PEC
Żyrardów
2006
100%
16 339,31
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Sieć-przyłącze ul. Kościelna 5
PEC
Żyrardów
2006
100%
29 397,96
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Węzeł cieplny ul. Ossowskiego 25/1
PEC
2006
100%
22 359,28
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
2006
2006
100%
100%
13 617,76
14 525,64
do końca 2010r
110
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Żyrardów
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Sieć-przyłącze ul. Ossowskiego 25/1
PEC
Żyrardów
2006
100%
18 908,57
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Przyłącze - Narutowicza 14/18
PEC
Żyrardów
2006
100%
2 122,89
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Węzeł Narutowicza 14/18
PEC
Żyrardów
2006
100%
40 875,14
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Przyłącze Łulasińskiego 9/13
PEC
Żyrardów
2006
100%
911,11
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Węzeł Łukasińskiego 9/13
PEC
Żyrardów
2006
100%
32 242,89
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Przyłącze niskie parametryNarutowicza 25
PEC
Żyrardów
2006
100%
45 566,93
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Rozbudowa węzła ul.Mireckiego 103
PEC
Żyrardów
2006
100%
1 214,45
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Sieć - przyłącze ul.Legionów Polskich
22
PEC
Żyrardów
2006
100%
43 181,63
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Węzeł grupowy W+8 ul. Parkingowa
18
PEC
Żyrardów
2006
100%
32 553,29
b.d.
Modernizacja węzła
grupowego
Węzeł cieplny Jed.Robotnicznej TBS
PEC
Żyrardów
2006
100%
47 773,08
b.d.
b.d.
Sieć monitoringu Pl.Jana Pawła II
PEC
Żyrardów
2006
100%
57 326,37
b.d.
b.d.
Sieć sanitarna - rozbudowa CM
PEC
Żyrardów
2006
100%
22 790,88
b.d.
b.d.
Węzeł W-33 Grupowy oś.Teklin
PEC
Żyrardów
2006
100%
11 638,75
b.d.
b.d.
Sieć cieplna W.Jasiński
PEC
2006
100%
16 184,85
b.d.
b.d.
111
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Żyrardów
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Sieć cieplna Parkingowa 42
PEC
Żyrardów
2006
100%
500,00
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Parkingowa 42
PEC
Żyrardów
2006
100%
500,00
b.d.
b.d.
Modernizacja węzła Chopina 1
PEC
Żyrardów
2006
100%
500,00
b.d.
b.d.
Sieć - przyłacze Pawilon Kap.Pałaca
78
PEC
Żyrardów
2006
100%
7 341,59
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny W.Jasiński
PEC
Żyrardów
2006
100%
1 932,73
b.d.
b.d.
Sieć cieplna przyłacze Okrzei
MATBUD
PEC
Żyrardów
2006
100%
221 891,01
b.d.
b.d.
Modernizacja budynku W-13
ul.Kap.Pałaca 39
PEC
Żyrardów
2006
100%
18 005,47
b.d.
b.d.
Ciepłownia miejska - sieci
wodociągowe
PEC
Żyrardów
2006
100%
39 855,76
b.d.
b.d.
Przyłacze ul.Batorego budynek
mieszkalny
PEC
Żyrardów
2006
100%
1 200,00
b.d.
b.d.
Sieć przyłacze Okrzei 51
PEC
Żyrardów
2006
100%
11 872,98
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Okrzei 51 Gmina
PEC
Żyrardów
2006
100%
79 975,98
b.d.
b.d.
Węzeł W-5 ul.Spółdzielcza 64
PEC
Żyrardów
2006
100%
49 653,25
b.d.
b.d.
Wezeł cieplny budynek ROMEX
PEC
Żyrardów
2006
100%
29 865,35
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny budynek Moniuszki
PEC
2006
100%
5 369,03
b.d.
b.d.
112
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Żyrardów
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
Siec cieplna przyłacze Okrzei JPR
PEC
Żyrardów
2006
100%
162 459,32
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny Okrzei JPR
PEC
Żyrardów
2006
100%
31 762,72
b.d.
b.d.
Siec cieplna przyłącze ROMEX
PEC
Żyrardów
2006
100%
7 681,91
b.d.
b.d.
Sieć przyłacze ELBIS
PEC
Żyrardów
2006
100%
8 422,08
b.d.
b.d.
Węzł cieplny Okrzei 50F - Romex
PEC
Żyrardów
2006
100%
6 231,11
b.d.
b.d.
Przyłącze cieplne Spółdzielcza 64
PEC
Żyrardów
2006
100%
19 048,45
b.d.
b.d.
Węzeł cieplny - Paw.Hand.Usł.Okrzei
21/23
PEC
Żyrardów
2006
100%
19 318,25
b.d.
b.d.
Węzeł kompaktowy Moniuszki 24
Gamet
PEC
Żyrardów
2006
100%
18 804,82
b.d.
b.d.
Przyłącze i węzeł grupowy ul.
Waryńskiego 50 i ul. 1 Maja 70
PEC
Żyrardów
2007
100%
92 224,45
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Przyłącze i węzeł ul. Armii Krajowej
12
PEC
Żyrardów
2007
100%
63 137,65
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Przyłącze i węzeł ul. Dittricha 3
PEC
Żyrardów
2007
100%
50 268,43
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Sieć do budynków przy Narutowicza
PEC
Żyrardów
2007
100%
80 266,39
b.d.
Likwidacja niskiej emisji
Modernizacja sieci wysokich
parametrów w ul. Okrzei przebudowa sieci kanałowej na
preizolowana
PEC
Żyrardów
2007
100%
328 858,64
b.d.
Zmniejszenie strat
przesyłowych
do końca 2010r.
113
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Przylącze i węzeł: ul. ul. Bankowa 1,
Ul. 1 Maja 43 (Carrefour), Ul.
Limanowskiego 45 (Starostwo), Ul.
Limanowskiego 43, Ul. 1 Maja 41
(Centralne Laboratorium), Ul.
Limanowskiego41 (Hernik), Ul. 1
Maja 41 (IRYS), ul. Dittricha 1
(muzeum), Przyłącze do Kantoru,
PEC
Żyrardów
2007
100%
18 061,00
b.d.
b.d.
Budowa sieci Dn 250 od Gimnazjum
nr 2 (Narutowicza 35) do ul.
Sławińskiego
PEC
Żyrardów
2007
100%
1 230 427,75
b.d.
b.d.
Przepompownia ul. Mireckiego
PEC
Żyrardów
2007
100%
435 554,67
b.d.
b.d.
Kotłownia lokalna ul. Radziejowska 5
PEC
Żyrardów
2007
100%
1 967 839,41
b.d.
b.d.
Budowa sieci Dn 250 od 1 Maja do ul.
Szpitalnej
PEC
Żyrardów
2007
100%
1 419 676,48
b.d.
b.d.
Modernizacja zaplecza
konserwacyjno warsztatowego W-13
PEC
Żyrardów
2007
100%
402 743,38
b.d.
b.d.
Przyłącze i węzeł: ul. Kościuszki
35A, ul. Dittricha 8, ul. 1 Maja 72 i 74,
ul. Narutowicza 28, ul. Armii Krajowej
10, ul. Strażacka 3, ul. Narutowicza
38, ul. 1 Maja 58
PEC
Żyrardów
2008
100%
343 655,05
b.d.
Likwidacja niskiej emisji.
Modernizacja sieci zasilającej osiedle
Batorego I
PEC
Żyrardów
2008
100%
113 384,64
b.d.
Zmniejszenie strat
przesyłowych
Budowa sieci DN 250 od
Limanowskiego do Żeromskiego
ETAP I
PEC
Żyrardów
2008
100%
1 020 324,36
b.d.
Zmniejszenie strat
przesyłowych
Modernizacja węzła grupowego
Moniuszki
PEC
Żyrardów
2008
100%
30 893,05
b.d.
b.d.
Odgazowywanie i uzdatnianie wody
sieciowej, odmulacze wody sieciowej-
PEC
Żyrardów
2008
100%
657 011,57
b.d.
b.d.
114
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
modernizacja
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Budowa sieci Dn250 od I. Zielińskiej
do Kilińskiego oraz dwóch przyłączy i
węzłów Dn 25 do Kilińskiego 24aGaranti ORW5 i Kilińskiego 24bInsbud ORW6
PEC
Żyrardów
2008
100%
923 060,21
b.d.
b.d.
Przebudowa instalacji zasilania pomp
obiegowych na Ciepłowni Miejskiej,
oraz rezerwowe zasilanie CM
(generator) + modernizacja SSN i
SNN
PEC
Żyrardów
2008
100%
237 035,92
b.d.
b.d.
modernizacja CM-węzeł ciepl i
instalacja co
PEC
Żyrardów
2008
100%
23 503,42
b.d.
b.d.
modernizacja układu poboru wody CM
PEC
Żyrardów
2008
100%
13 730,46
b.d.
b.d.
Modernizacja sieci osiedlowej
Jed.Rob.i I.Zielińskiej.
PEC
Żyrardów
2009
100%
174 286,89
b.d.
Redukcja strat przesyłu
Przylacza i węzeł na ulicach:
Zielińskiej 16, I.Zielińskiej 16 (TKKF i
Centrala telefoniczna), I.Zielińskiej
14, I.Zielińskiej 12, I.Zielińskiej 10,
F.de Girarda 1, F.de Girarda 3, F.de
Girarda 7, ul. Girarda 9
PEC
Żyrardów
2009
100%
433 479,74
b.d.
Redukcja strat przesyłu
115
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r. z
uwzględnieniem układów
skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Przyłącza i węzły: PGM - ul.
Farbiarska 2, PGM - ul. 1 Maja 48,
PGM - ul. Limanowskiego 37A, PGM
- ul. Limanowskiego 15, 25 i 27,PGM
- ul. Narutowicza 42, PGM - ul.
Waryńskiego 25 i 48, PGM - ul.
Kilińskiego 39, PGM - ul. Kościelna 3,
PGM - ul. Sławińskiego 3, PGM - ul.
Mireckiego 60 blok nr 3, ul.
Mielczarskiego 10A - Rdest, ul.
Okrzei 38 i ul. Okrzei 36, ul.
Narutowicza 19, PGM -ul. Kilińskiego
37
PEC
Żyrardów
2009
100%
890 399,48
b.d.
Redukcja niskiej emisji
Przyłącza i węzły: ul. 1 Maja 38, 55,
57,59, ul. Mireckiego 58 blok 6, ul.
Jana Pawła II nr 5, ul. Limanowskiego
29, ul. Armii Krajowej 2,4, 8, ul.
Narutowicza 40, ul. Waryńskiego
21A, ul. Sławińskiego 4, ul.
Kościuszki 37, ul. Okrzei 40, ul.
Mireckiego 72
PEC
Żyrardów
2010
100%
760 257,76
b.d.
Redukcja niskiej emisji
Telemetria 26 szt węzłów +
oprogramowanie
PEC
Żyrardów
2010
100%
119 648,70
b.d.
b.d.
Wyłożenie powierzchni zbiornika
wody uzdatnionej V 500m3
laminatem na bazie żywic
epoksydowych
PEC
Żyrardów
2010
100%
92 249,94
b.d.
b.d.
Wykonanie nowych przyłączy i
węzłów
PEC
Żyrardów
2010
100%
825 288,66
b.d.
b.d.
Przebudowa sieci kanałowych
obszaru węzła grupowego OKWG (ul.
Kościuszki 16D). Budowa 18 węzłów
PEC
Żyrardów
2011
100%
1.038.801,74
b.d.
b.d.
Przebudowa sieci kanałowych
obszaru Żeromskiego1 i
Żeromskiego2 - Etap IV
PEC
Żyrardów
2011
100%
812. 656,34
b.d.
b.d.
Przebudowa sieci kanałowych
obszaru Batorego1 - II Etap
PEC
Żyrardów
2011
100%
222.411,33
b.d.
b.d.
116
Westmor Consulting
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Pokrycie potrzeb
cieplnych miasta w
perspektywie do 2010r.
z uwzględnieniem
układów skojarzonych restrukturyzacja
wytwarzania ciepła
do końca 2010r.
Przebudowa sieci kanałowych
obszaru Centrum Przebudowa węzła
grupowego - OCWG1 (ul.Okrzei
8/14). Budowa 3 węzłów
PEC
Żyrardów
2011
100%
251.908,40
b.d.
b.d.
budowa sieci, przyłączy i węzłów dla
budynków - ul. Wyszyńskiego 6,2,
Kościelna 11, 13 – oraz budowa
przyłączy dla budynków przy ul.
Kościuszki 36 i 47,
ul. Staszica 4 i ul. Wyszyńskiego 8
PEC
Żyrardów
2011
100%
472.733,37
b.d.
Redukcja niskiej emisji
Budowa przyłącza i węzła
Investments ul. 1 Maja 40
PEC
Żyrardów
2011
100%
3.674,76
b.d.
b.d.
Budowa przyłącza np. ul. Środkowa
15 z węzła grupowego Moniuszki
PEC
Żyrardów
2011
100%
33.197,68
b.d.
b.d.
Budowa przyłącza ul. Środkowa
Kuran
PEC
Żyrardów
2011
100%
44. 982,30
b.d.
b.d.
Budowa węzła 2 ul. Środkowa 35 ZNP i Społem
PEC
Żyrardów
2011
100%
52.462,29
b.d.
b.d.
Budowa przyłącza ul. Narutowicza 1
PEC
Żyrardów
2011
100%
38.832,61
b.d.
b.d.
Budowa przyłącza i węzła1
ul. Wyszyńskiego 3
PEC
Żyrardów
2011
100%
66.428,32
b.d.
b.d.
Budowa przyłącza i węzła1
ul. Ściegiennego3
PEC
Żyrardów
2011
100%
67. 112,75
b.d.
b.d.
117
Westmor Consulting
Download