zapytanie ofertowe

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące
"Analizy wyników wartościowania stanowisk
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości usług
świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców”, Priorytetu V, Działania 5.1
Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja
systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Treść dokumentu, wszelkie informacje do których się odwołuje oraz prowadzona korespondencja i rozmowy
muszą zostać zachowane w tajemnicy. Składający jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w związku z zapytaniem ofertowym bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony ZUS.
Zapytanie ofertowe dotyczące "Analizy wyników wartościowania stanowisk w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”
Strona 1 z 4
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Ogólne informacje dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaprasza do przedłożenia oferty
cenowej na przeprowadzenie analizy wyników wartościowania stanowisk pracy
w ZUS.
Niniejsze zapytanie będzie służyło oszacowaniu wartości przedmiotu
zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie szczegółowych hierarchicznych
analiz wyników wartościowania dla wszystkich stanowisk w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych w zakresie:
1) rozkładów wartościowania w kryteriach:
Analiza 1.
Doświadczenie zawodowe do Wymagana samodzielność
i oczekiwany stopień specjalizacji w wykonywanych zadaniach,
Analiza 2.
Doświadczenie zawodowe do Odpowiedzialność za realizację
zadań przez współpracowników lub podległy personel + Liczba
podległych lub koordynowanych pracowników,
Analiza 3.
Wykształcenie do Odpowiedzialność za realizację zadań przez
współpracowników lub podległy personel + Liczba podległych lub
koordynowanych pracowników,
Analiza 4.
Umiejętności personalne do Odpowiedzialność za realizację
zadań przez współpracowników lub podległy personel + Liczba
podległych lub koordynowanych pracowników,
Analiza 5.
Wymagana samodzielność i oczekiwany stopień specjalizacji
w wykonywanych zadaniach do Doświadczenie zawodowe,
Analiza 6.
Złożoność zadań i kreatywność do Odpowiedzialność za realizację
zadań przez współpracowników lub podległy personel + Liczba
podległych lub koordynowanych pracowników,
Analiza 7.
Wymagana samodzielność i oczekiwany stopień specjalizacji
w wykonywanych zadaniach do Złożoność zadań i kreatywność,
Analiza 8.
Złożoność zadań i kreatywność do Umiejętności personalne,
Analiza 9.
Złożoność zadań i kreatywność do Wymagana samodzielność
i oczekiwany stopień specjalizacji w wykonywanych zadaniach,
______________________________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe dotyczące "Analizy wyników wartościowania stanowisk w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”
Strona 2 z 4
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Analiza 10. Złożoność zadań i kreatywność do Odpowiedzialność za realizację
zadań przez współpracowników lub podległy personel + Liczba
podległych lub koordynowanych pracowników,
Analiza 11. Złożoność zadań i kreatywność do Wpływ stanowiska na decyzje
+ Typ wpływu stanowiska pracy na decyzje,
Analiza 12. Odpowiedzialność za realizację zadań przez współpracowników
lub podległy personel + Liczba podległych lub koordynowanych
pracowników do Doświadczenie zawodowe,
Analiza 13. Odpowiedzialność za realizację zadań przez współpracowników
lub podległy personel + Liczba podległych lub koordynowanych
pracowników do Umiejętności personalne,
Analiza 14. Odpowiedzialność za realizację zadań przez współpracowników
lub podległy personel + Liczba podległych lub koordynowanych
pracowników do Wymagana samodzielność i oczekiwany stopień
specjalizacji w wykonywanych zadaniach,
Analiza 15. Odpowiedzialność za realizację zadań przez współpracowników
lub podległy personel + Liczba podległych lub koordynowanych
pracowników do Złożoność zadań i kreatywność,
Analiza 16. Odpowiedzialność za realizację zadań przez współpracowników
lub podległy personel + Liczba podległych lub koordynowanych
pracowników do Wpływ stanowiska na decyzje + Typ wpływu
stanowiska pracy na decyzje.
2) zachowania prawidłowej relacji komórek realizujących zadania statutowe ZUS
do komórek wspierających,
3) porównania struktury organizacyjnej obowiązującej w Zakładzie z wynikami
przeprowadzonego wartościowania celem zdiagnozowania ewentualnych
dysfunkcji organizacyjnych,
4) porównania hierarchii stanowisk w ZUS (zgodnie z wynikami wartościowania)
z hierarchią adekwatnych stanowisk w innych państwowych jednostkach
organizacyjnych (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na wybór
w/w jednostek uwzględnionych w analizie).
3. W odpowiedzi prosimy o podanie:
1) ceny
przeprowadzenia
analizy
o
podanym
wyżej
(wraz z zestawieniem wszystkich przewidywanych kosztów),
zakresie
2) informacji na temat dotychczasowych doświadczeń oraz osiągnięć
w zakresie przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy lub audytu
procesu wartościowania,
______________________________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe dotyczące "Analizy wyników wartościowania stanowisk w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”
Strona 3 z 4
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) danych teleadresowych (adres, telefon, faks, email).
4. Termin przesłania ofert i osoba wyznaczona do kontaktów
4.1.
Oferta cenowa wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna być przesłana
w języku polskim, w formie elektronicznej (format pliku kompatybilnym
z Microsoft Word 2003 albo Adobe Acrobat Reader) w terminie do dnia
31 maja 2010 roku do godziny 8.00 na poniższy adres mailowy:
[email protected] i [email protected].
4.2.
Ewentualne pytania dotyczące kwestii podanych w niniejszym zapytaniu
można kierować na poniższy adres mailowy [email protected]
i [email protected] do dnia 20 maja 2010 roku do godz. 16.00.
Odpowiedzi na przesłane pytania zostaną rozesłane do dnia 25 maja 2010
roku do godz. 16.00
4.3.
Osoba wyznaczona do kontaktów: Urszula Buzuk; tel +22 667 15 89,
faks +22 667 15 90; e-mail: [email protected] (w godz. 8-16) oraz Anna
Petelicka, tel. +22 667 15 92, faks +22 667 15 90, e-mail: [email protected]
(w godz. 8-16).
5. Informacja o metodzie wartościowania stanowisk pracy w ZUS
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
wartościuje
stanowiska
pracy
(ponad 880 stanowisk) metodą analityczno-punktową, metodą wartościowania
stanowisk służby cywilnej, zmodyfikowaną na potrzeby Zakładu.
/…/
Dyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych
______________________________________________________________________________________
Download