Święta księga muzułmanów-Koran od kuchni

advertisement
ŚWIĘTA KSIĘGA
MUZUŁMANÓWKORAN OD KUCHNI
Poszerzanie wiedzy o islamie bez wiedzy o tym, czym jest Koran to jak budowanie domu
bez fundamentów, bowiem księga ta przez wieki podtrzymywała wiarę, tradycję i kulturę
muzułmanów na całym świecie. Co tak naprawdę zawiera Koran, jakie postacie się w niej
pojawiają i dlaczego nie powinna być nam, jako kulturze chrześcijańskiej, aż tak obca.
ZAPRASZAMY!!
ISLAM
•
religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po
chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma
stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam bywa określany jako
mahometanizm.
• Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Allahowi. Islam ma wspólne
korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem. Zgodnie z nauką Mahometa objawienie
przekazane Żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno
zostać ponowione i uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały
stopniowo objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela (arab. Dżibril)
pomiędzy 610 r. n.e., a jego śmiercią 8 czerwca 632 rokuZa ostatniego proroka islam
uznaje Mahometa, a za ostatnią objawioną księgę – Koran. Przed Mahometem Allah
miał zesłać wielu innych proroków, wśród nich Adama, Abrahama (arab. Ibrahim),
Mojżesza (arab. Musa) i Jezusa (arab. Isa). Przesłanie Mahometa początkowo
głoszone było wśród przedstawicieli plemion arabskich, z czasem jednak
rozpowszechniło się na całym świecie. Islam jest uważany przez wyznawców za
trzecią (po judaizmie i chrześcijaństwie) i ostateczną religię objawioną. W islamie
występuje wiara w jednego boga, który w Koranie nazywany jest Allah.Jak mówi sura
al-Ichlas z Koranu: On jest Bogiem jedynym Bogiem wiekuistym! Nie zrodził nikogo,
ani też nie został zrodzony, a nikt nie jest Jemu równy.Według muzułmanów Bóg
(arab. Allah) jest wszechwiedzący, doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i
sprawiedliwości, ma znajomość prawa doskonałego. Jest niepodobny do nikogo i
niczego nie można z nim porównywać. Islam zabrania przedstawiania go w
jakiejkolwiek postaci.
• Islam kładzie nacisk na tolerancję religijną i pokojowe szerzenie wiary. Kardynalną
regułą, jaką każdy muzułmanin i każda muzułmanka, powinni przestrzegać jest
uznanie i okazanie szacunku wszystkim prorokom Boga, włączając proroka Adama
(as), Abrahama (as), Mojżesza (as), Jezusa (as), Krisznę (as), Buddę (as),
Konfucjusza (as), etc., którzy kiedykolwiek zostali wysłani przez Boga do
jakiegokolwiek ludu na ziemi. Koran oraz praktyka proroka Muhammad (niech pokój i
błogosławieństwa Boga będą z nim) stanowią główne źródło prawa islamu zwanego
Szariat.
PIĘĆ FILARÓW ISLAMU
 W islamie muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu
 Wyznanie wiary– Oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet (Muhammad) jest Jego prorokiem
(arab. „Aszhadu an la ilaha illa Allah wa aszhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu”). Jest ona
również aktem włączenia do wspólnoty muzułmańskiej i w razie przyjęcia islamu na łożu śmierci jest
powszechnie uważana za warunek wystarczający do uznania za pełnoprawnego muzułmanina.
 Modlitwa – odprawiana pięć razy dziennie, z twarzą zwróconą w stronę Mekki (do 627 roku w stronę
Jerozolimy) – dzieci i osoby chore mogą odmawiać 3 razy dziennie.
 Jałmużna – określoną część swego majątku, nie dochodu muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
 Post – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą
powstrzymywać się od jedzenia i picia, a także palenia tytoniu od wschodu do zachodu słońca.
 Pielgrzymka do Mekki – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to
sytuacja materialna. Często na podróż składa się cała lokalna wspólnota lub rodzina, która deleguje jedną
osobę. Niektóre autorytety religijne uważają, że w razie braku możliwości odbycia pielgrzymki do Mekki
można ją w pewien sposób zastąpić pielgrzymką do innego ważnego centrum islamu
ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO
 Islam wywodzi się z chrześcijaństwa – więc podobieństw pomiędzy islamem a chrześcijaństwem jest
mnóstwo:
 Mamy wspólnych proroków i postaci biblijnych, m.in.: Adam, Noe, Lot, Abraham, Mojżesz.
 Koran opowiada o Zwiastowaniu i Niepokalanym Poczęciu Maryi. Wg tej wersji Maria dorastała w świątyni.
Gdy Archanioł Gabriel zapowiedział, że urodzi syna, zdziwiła się, bo była „kapłanką” i nie miała męża.
 Są też różnice:
 W chrześcijaństwie człowiek jest “dzieckiem Bożym”. W islamie człowiek jest sługą i musi być całkowicie
posłuszny Bogu.
 Jezus zapowiedział Pocieszyciela. Wg chrześcijan jest nim Duch Święty. Wg muzułmanów to prorok
Mahomet.
 W islamie nie ma koncepcji grzechu pierworodnego.
 Islam uznaje, że chrześcijanie wierzą w 3 bogów (Trójca Święta) – co wg nich jest niedopuszczalne, gdyż
Bóg jest jeden. Ten pogląd wynika prawdopodobnie z błędnego przekonania Mahometa, że chrześcijanie
twierdzą, że Maryja także jest bogiem. Stąd posądzenie chrześcijan o politeizm.
ZASADY ISLAMU
 wiara w Jednego Boga (który nie ma Syna),
 wiara w Anioły,
 wiara w Księgi (Koran, ale też Tora i Ewangelia).
 wiara w Proroków
 wiara w Dzień Sądu Ostatecznego,
 wiara w Przeznaczenie.
MAPA ARABI
MEKKA
 znana również jako Makka – święte miasto
islamu, miasto w zachodniej części Arabii
Saudyjskiej, stolica prowincji Al-Hidżaz, położona
u podnóża masywu górskiego (277 m n.p.m.)
Dżabal al-Karnajt, w wąskiej i piaszczystej Dolinie
Abrahama. Zamieszkuje ją ok. 1,7 mln ludzi.
Trzecie co do wielkości miasto kraju.
 Centrum religijne islamu i najświętsze miasto
muzułmanów, dostępne tylko dla wyznawców tej
religii. Według wyznawców islamu miejsce
urodzenia Mahometa (w 571) oraz miejsce
objawienia sur mekkańskich. Od powrotu proroka
z Medyny w 630 cel pielgrzymek wszystkich
muzułmanów z całego świata. Zarządzana przez
członków rodziny kalifa Alego (Alidów), od 960
noszących tytuł szarifów. Szarifowie Mekki
zachowywali niezależność od kalifatu, którą
zdołali utrzymać także po włączeniu Mekki w
skład imperium osmańskiego (1517). Od 1924
należy do Arabii Saudyjskiej.
 W znaczeniu przenośnym mekka oznacza
miejsce o szczególnie dogodnych warunkach do
rozwoju jakichś zainteresowań, przyciągające
szeregi miłośników, hobbystów i znawców jakiejś
dziedziny
RECYTACJA KORANU
GDZIE ZOSTAŁ OBJAWIONY KORAN
MACHOMETOWI
 Muzułmanie wierzą, że
pierwszy fragment Koranu
został objawiony prorokowi
Mahometowi przez archanioła
Dżibrila (identyfikowanego z
biblijnym Gabrielem) w jaskini
na wzgórzu Al-Hira, w Noc
Przeznaczenia (Laylat alQadr), czyli w 27 noc
ramadanu
KORAN

Święta księga islamu. Według tradycji
muzułmańskiej powstawała w latach 610-632,
objawiana fragmentami prorokowi islamu,
Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila
(identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołem
Gabrielem) w jaskini na wzgórzu Al-Hira, w Noc
Przeznaczenia (Laylat al-Qadr), czyli w 27 noc
ramadanu. Słowo „Koran” pochodzi od arabskiego
słowa al-kur’ān, które oznacza „recytację”, ponieważ
pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według
islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah.
 Istnieje hipoteza, że Mahomet był niepiśmienny i
dlatego Koran miał mu być objawiany w formie
ustnej. Różne fragmenty były objawiane w różnym
czasie, przez dwadzieścia dwa lata począwszy od
czterdziestego roku życia Proroka. Według
muzułmańskiej tradycji kompilacja Koranu miała
miejsce za panowania Abu Bakra, a dokonał jej
osobisty skryba Mahometa Zajd ibn Sabit. Pierwsze
wydanie Koranu jako pojedynczej księgi nastąpiło za
panowania Uthmana ibn Affana. Część
niemuzułmańskich naukowców postuluje późniejszą
datę redakcji Koranu. Według nich, egzemplarze
Koranu znalezione w meczecie w mieście Sana'a w
Jemenie w 1971 r.wskazują, że w VII wieku Koran
wciąż jeszcze nie istniał w obecnej formie.
 Koran napisany jest po arabsku. Tłumaczenia na
inne języki nie są uznawane za święte – i dlatego
wielu muzułmanów zna oryginalną wersję na
pamięć, choć jej nie rozumie.
RĘKOPIS W BIRMINGHAM
CO ZAWIERA KORAN
 Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą
się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24
sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są
w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej
do najkrótszej, a więc nie w porządku chronologicznym
.Wszystkie sury rozpoczynają się formułą bismalli – w imię
Boga (Allaha) miłosiernego, litościwego). Większość
muzułmanów jednak nie uważa bismalli jako osobnego wersetu
każdej z sur, poza Sura I "Otwierającą" ,w której basmalla ma
stanowić integralną część sury.
 Koran bardzo dokładnie i precyzyjnie normuje wszystkie
aspekty życia społecznego jak i jednostki, czyniąc z islamu
religię ponadnarodową. Według Koranu człowiek otrzymał
dokładną i pełną naukę pozwalającą mu osiągnąć cel jego
stworzenia na ziemi. Powinien żyć w taki sposób, by
niezależnie od wszystkich przeciwności codziennego ludzkiego
bytu wprowadzać ją w czyn. W islamie życie ludzkie jest
zintegrowaną, jednolitą całością, a nie zbiorem różnych
elementów rozproszonych i niekiedy wykluczających się. Życie
duchowe na równi z materialną stroną życia są nierozłącznymi
składnikami natury ludzkiej.
 Koran zawiera inne kwestie regulujące pozycję kobiet w
społeczeństwie. Z jednej strony Koran dopuszcza bicie kobiet
(nie zawiera takiego przyzwolenia ani Tora ani zawierająca ją
mozaistyczna czy chrześcijańska Biblia), z drugiej strony jest w
nim napisane, że dobry mąż jest miły i uprzejmy dla swojej
żony nawet wtedy, kiedy jej zachowanie jest nieznośne. W
podobnym duchu wypowiada się zresztą Biblia, która nakazuje
– żony bądźcie posłuszne swoim mężom, mężowie szanujcie
swoje żony.
KORAN ZAWIERA 99
NAJPIĘKNIEJSZYCH IMION BOGA
 al-Latif Subtelny, Łagodny
 ar-Rahmen Miłosierny
 ar-Rahim Litościwy
 al-Malik Król
 ar-Raszid Nieomylny Nauczyciel i
Znawca
 al-Madżid Wspaniały
 al-Ghaffar Zawsze Wybaczający
 al-Łahhab Zawsze Dający
 al-Fattah Otwierający (serca), Dawca
Zwycięstwa
 al-kAlim Wszechwiedzący
MODLITWA MUZUŁMAŃSKA (SALAT)
 Muzułmanie modlą się 5 razy dziennie:
 przed wschodem słońca,
 w południe,
 po południu,
 tuż po zachodzie słońca,
 w pierwszej połowie nocy.
 Dokładny harmonogram modlitw zależy od konkretnego dnia w roku i położenia
geograficznego. Godziny na następny dzień podawane są na wiszących w meczetach
zegarach. O modlitwie przypomina też wołanie muezzina z wieży minaretu.
 Przed modlitwą należy się umyć – stąd kraniki z wodą przed meczetami. Ablucji
(obmycia) dokonuje się myjąc kolejno ręce, zęby, usta, nos, głowę, uszy, kostki i nogi.
 Podobnie jest z modlitwą – wersety Koranu wypowiadane są po arabsku. Podczas
modlitwy w meczecie są jednak momenty przeznaczone na cichą, prywatną modlitwę
– wtedy muzułmanie modlą się w swoim własnym języku.
 Muzułmanie modlą się zawsze zwróceni twarzą do Mekki, świętego miasta islamu, w
którym urodził się prorok Mahomet.
 Modlitwę można odmówić wszędzie – nie tylko w meczecie.
 Dywanik sadżadża, który służy do przykrycia miejsca modlitwy (żeby nadal być
czystym) jest opcjonalny.
 W islamie znany jest też różaniec (subha). Składa się z 33 lub 99 koralików. Każdy z
nich symbolizuje jedno z 99 imion Boga.
 Najważniejsza jest modlitwa w piątek w południe. Piątek to także dzień wolny od
pracy.
TRAKTOWANIE KOBIET
 W meczecie kobiety stoją za mężczyznami – żeby mężczyźni skupili się na modlitwie, a nie na
podziwianiu atrakcyjności pań. Kobiety pierwsze składają się do pokłonu do Allaha, a gdy mężczyźni
wstają z pokłonu, one odczekują jeszcze kilka sekund. Chodzi o to, by widziały panów już
wyprostowanych, a nie wypiętych do nich nieestetycznie tyłem.Nowoczesne meczety mają zazwyczaj
odrębne pomieszczenia dla kobiet – klimatyzowane i wygodniejsze od przestrzeni dla mężczyzn.
 Gdy kobieta mieszka w regionie, gdzie niebezpiecznie jest być muzułmaninem, nie powinna nosić
chusty, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Jeśli nie ma się nic do jedzenia, można zjeść
wieprzowinę w takiej ilości, żeby przeżyć – życie jest wyższą wartością.
 Mahomet zezwolił kobietom na rozwody i uznał zgodę kobiety jako warunek do zawarcia małżeństwa –
co było wtedy wielką rewolucją.
 Koran zezwala na bicie kobiet. Wprawdzie wspomina o “lekkim biciu” i to dopiero, gdy mimo
wielokrotnych upomnieniach słownych, kobieta nie zmienia swojego zachowania – ale jednak
wspomina. Współcześnie kwestionuje się tłumaczenie słowa “bić”, które można tłumaczyć także jako
“odchodzić”.
 Dziedziczenie – wprawdzie Koran wyraźnie daje kobietom prawo do dziedziczenia po bliskich, ale nie
wskazuje proporcji dziedziczenia – co często marginalizuje kobiety.
 Określenie miejsca i roli kobiety w społeczeństwie często wzbudza kontrowersje. Na Zachodzie panuje
powszechne przekonanie, że kobieta w świecie islamu jest zniewalana i nie ma żadnych praw. Chusta
na głowie muzułmanki i jej zasłonięta twarz są uznawane za relikty z minionej epoki.
 Muzułmanin ma prawo mieć do czterech żon pod warunkiem zgody każdej kolejnej. Musi je
równoważnie kochać
 kobiety mają prawo do własnego majątku i mają prawo nim samodzielnie zarządzać. Mężczyzna ma
obowiązek zaspokajać potrzeby żony w stopniu takim samym, jak swoje własne, nie ma żadnych
zakazów pełnienia przez kobiety funkcji publicznych czy zdobywania wykształcenia
 W krajach muzułmańskich silna jest jednak tradycja, oparta na hadisach, która zabrania kobietom
działalności publicznej i pracy zawodowej, ograniczając aktywność kobiet tylko do roli żon, matek i
gospodyń domowych. W ortodoksyjnych społecznościach islamskich kobiety żyją zamknięte w domach,
a wychodzić na zewnątrz mogą bardzo rzadko i to przeważnie do meczetu, nawet zakupy robią
mężczyźni.
PREZENTACJE WYKONAŁA
PATRYCJA JACEWICZ ;)
Download