8) Plan gospodarki odpadami

advertisement
Temat opracowania: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
SPIS TREŚCI:
I.
WSTĘP
________________________________________________________ 4
1.1. Cel opracowania. _________________________________ 5
1.2. Podstawa prawna. ________________________________ 5
1.3. Konstrukcja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. 6
II.
PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR,
DLA KTÓREGO SPORZĄDZANY JEST PLAN GOSPODARKI
ODPADAMI
8
2.1. Położenie geograficzne, walory przyrodnicze, zasoby
naturalne. _______________________________________ 9
2.1.1. Położenie geograficzne, walory krajobrazowe. ______________________ 9
2.1.2. Warunki klimatyczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, glebowe. ____ 10
2.2. Sytuacja demograficzna. _________________________ 11
2.3. Istniejąca infrastruktura powiatu. __________________ 13
2.4. Sytuacja gospodarcza. ___________________________ 14
2.5. Rolnictwo. _____________________________________ 15
2.6. Turystyka. _____________________________________ 16
III.
AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE
LESKIM
17
3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym. ________ 18
3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów. _____________________ 19
3.1.1.1. Określenie ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych. ___________________________________________ 20
3.1.1.2. Określenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w sektorze
handlowym i publicznym. _______________________________ 24
3.1.1.3. Odpady wielkogabarytowe. ____________________________________ 28
3.1.1.4.
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.
_____________________________________________________ 29
3.1.1.5. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na
terenie powiatu. _______________________________________ 31
3.1.2. Istniejące systemy zbiórki odpadów. _____________________________ 31
3.1.2.1.
Zbiórka odpadów komunalnych niesegregowanych. ______________ 32
3.1.2.2.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych. __________________ 32
3.1.2.3.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. ________________________ 36
3.1.2.4.
Koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
w poszczególnych gminach. ______________________________ 37
3.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku. ___________ 38
3.1.4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania. ___ 38
Składowisko odpadów w Stężnicy _____________________________________ 38
1
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Karta składowiska odpadów komunalnych w Stężnicy: ____________________ 39
3.1.5. Schemat przepływu odpadów komunalnych. ______________________ 41
3.1.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi. ______________________________________ 42
3.2.
Odpady powstające w sektorze gospodarczym. ______ 42
3.2.1. Szczególne rodzaje odpadów wytwarzanych w przemyśle, źródła
powstawania odpadów. _______________________________________ 42
Odpady z przemysłu chemicznego ___________________________________ 43
Odpady z przemysłu rolno-spożywczego ______________________________ 43
Odpady z przemysłu drzewnego i papierniczego ________________________ 43
Odpady z procesów termicznych ____________________________________ 43
Odpady z przemysłu maszynowego __________________________________ 44
Odpady z wydobywania kopalin _____________________________________ 44
Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych _____ 44
Komunalne osady ściekowe ________________________________________ 46
3.2.2. Ilość odpadów powstających w sektorze gospodarczym. _____________ 47
3.2.3. Istniejące systemy zbiórki. ____________________________________ 49
3.2.4. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i
transportu odpadów. _________________________________________ 50
3.3. Odpady o charakterze niebezpiecznym. _____________ 51
3.3.1. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych i źródła ich powstawania. 51
Zużyte źródła światła zawierające rtęć ________________________________ 51
Oleje odpadowe __________________________________________________ 52
Baterie i akumulatory _____________________________________________ 52
Odpady medyczne _______________________________________________ 52
Odpady weterynaryjne ____________________________________________ 53
Odpady zawierające azbest _________________________________________ 54
Pestycydy ______________________________________________________ 56
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych ______________ 56
3.3.2. Zbiorcze zestawienie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. __ 56
3.3.3. Systemy zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych. _____________ 57
3.3.4. Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. _______ 58
3.3.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu w zakresie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. ______________________ 58
IV. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I
GOSPODARCZYCH _______________________________________________ 61
4.1. Ludność w powiecie leskim (stan aktualny). __________ 62
4.2. Prognoza demograficzna w powiecie leskim. ________ 62
4.3. Prognoza ilości odpadów komunalnych. ____________ 62
4.4. Prognoza powstawania odpadów z sektora
gospodarczego. ________________________________ 65
V.
ZAŁOŻONE CELE I PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI
ODPADAMI W POWIECIE LESKIM ______________________________ 66
2
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
5.1. Założone cele i zadania do realizacji wg KPGO. ______ 67
5.2. Założone cele i zadania do realizacji wg WPGO. ______ 68
5.2.1. Główne cele strategiczne określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami. _________________________________________________ 68
5.2.2. Cele długookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami. _________________________________________________ 69
5.2.3. Cele krótkookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami. _________________________________________________ 70
5.3. Projektowany system gospodarki odpadami w powiecie
leskim. ________________________________________ 72
VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ
OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT __________________________________ 75
6.1. Zadania krótkoterminowe do realizacji w latach 20042007. __________________________________________ 76
6.2. Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata 20042007. __________________________________________ 77
VII. SZACUNKOWE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
PROPONOWANEGO SYSTEMU ORAZ SPOSOBY
FINANSOWANIA REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW. _____ 79
7.1. Koszty eksploatacyjne zagospodarowania odpadów
komunalnych. __________________________________ 79
7.2. Sposoby finansowania. __________________________ 82
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ______________________ 82
Fundacja EKOFUNDUSZ__________________________________________ 83
VIII.
SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI
ZAMIERZONYCH CELÓW ________________________________________ 84
IX. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU
NA ŚRODOWISKO _______________________________________________ 86
X.
Schemat przepływu odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do kompostowni. __________________________________ 89
XI. SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH W
OPRACOWANIU __________________________________________________ 90
XII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM _________ 93
XIII. MAPA POGLĄDOWA. ____________________________________________ 97
3
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
I.
4
WSTĘP
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
1.1. Cel opracowania.
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (PPGO) sporządzony został jako
realizacja ustaleń art. 14 ustawy [ 2 ] z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami), nakładającego obowiązek opracowania
planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i
gminnym.
Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa
podkarpackiego oraz przez zarządy gmin: Lesko, Baligród, Cisna, Solina i
Olszanica. Organy te udzielają opinii dotyczących PGO w terminie nie dłuższym niż
dwa miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie
uznaje się za opinię pozytywną (art. 14 ust. 8 ustawy o odpadach [ 2 ]).
Powiatowy plan gospodarki odpadami sporządzono w oparciu o cele założone
w „II Polityce ekologicznej państwa” oraz w oparciu o zasady postępowania
z odpadami określone w ustawie o odpadach w rozdziale II art. 5 .
Nadrzędnym celem planu gospodarki odpadami jest określenie zakresu zadań
koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie
powiatu, w sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i
przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań
ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej
infrastruktury.
Co za tym idzie: realizacja obowiązku planowania, projektowania i
prowadzenia wszelkich działań w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu
odpadów, lub ograniczać ich ilość , zapewniać odzysk odpadów oraz zapewnić
unieszkodliwianie odpadów, których powstawaniu nie udało się zapobiec, lub
których nie udało się poddać odzyskowi.
1.2. Podstawa prawna.
Dokumentami nadrzędnymi wobec Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu
leskiego są Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego i Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami.
Przy sporządzaniu powiatowego planu gospodarki odpadami opierano się na
następujących aktach prawnych:

[ 1 ] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) ;
5
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego





[ 2 ] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (dz. U. Nr 62, poz.
628, z późniejszymi zmianami) ;
[ 3 ] ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późniejszymi zmianami) ;
[ 4 ] ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z
późniejszymi zmianami) ;
[ 5 ] ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późniejszymi zmianami) ;
[ 6 ] ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (dz. U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi
zmianami).
Materiałami pomocniczymi przy opracowywaniu niniejszego dokumentu były
miedzy innymi:

[ 7 ] „ Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami ”
– Warszawa 2002 ;

[ 8 ] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66,

poz. 620) ;
ankiety z gmin, wybranych instytucji, zakładów przemysłowych.
1.3. Konstrukcja Powiatowego Planu Gospodarki
Odpadami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) plan
taki powinien określać:
- aktualny stan gospodarki odpadami;
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające
ze zmian demograficznych i gospodarczych;
- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki
odpadami;
6
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
-
projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki
-
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż komunalne, uwzględniający
ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;
szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tego sytemu;
szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby
finansowania realizacji zamierzonych celów;
system monitoringu i ocenę realizacji zamierzonych celów.
-
Realizując powyższe założenia dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze
grupy:

odpady powstające w sektorze komunalnym, obejmujące: odpady
komunalne, odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe,
komunalne osady ściekowe, odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie
odpadów komunalnych ;


odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady przemysłowe, a
wśród nich odpady z sektora budowlanego, wraki samochodowe, odpady
zawierające azbest ;
odpady o charakterze niebezpiecznym, z wyszczególnieniem odpadów
medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.
Plan sporządzono w oparciu o analizę poszczególnych grup odpadów
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późniejszymi zmianami).
Analiza powyższa ma na celu określenia aktualnego stanu gospodarki
odpadami (rodzaj, ilość, źródła pochodzenia), rozmieszczenie istniejących instalacji
i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, prognozowane zmiany w
zakresie gospodarki odpadami. W dalszej kolejności: określenie działań
zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, tj.:
zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości, w tym ograniczanie
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska, prawidłowe postępowanie z wytwarzanymi odpadami.
W części finalnej opracowania, określenie instrumentów finansowych służących
realizacji zamierzonych celów i wprowadzenie systemu monitoringu jak również
dokonanie oceny realizacji zamierzonych celów.
7
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
II. PODSTAWOWE INFORMACJE
CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR,
DLA KTÓREGO SPORZĄDZANY JEST
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
8
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
2.1. Położenie geograficzne, walory przyrodnicze, zasoby
naturalne.
2.1.1. Położenie geograficzne, walory krajobrazowe.
Powiat leski położony jest w południowo-wschodniej części
województwa podkarpackiego i graniczy: od południa – ze Słowacją, od wschodu z powiatem bieszczadzkim, a od zachodu i północy - z powiatem sanockim.
Powierzchnia powiatu wynosi 834,49 km2, zamieszkuje ją 26 598
mieszkańców. Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 5 gmin:
Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina. Siedzibą powiatu jest Lesko, które
zamieszkuje ponad 7 tys. mieszkańców.
Cały powiat leży w obrębie jednostki fizyko-geograficznej zwanej
Bieszczadami i Gór Sanocko-Turczańskich. Gmina Lesko wraz z miastem Lesko
znajduje się w północnej części powiatu, otoczona wzniesieniami Pogórza Leskiego
(najwyższy szczyt wznosi się na wysokość 583 m n.p.m.) i Gór Słonnych (668 m
n.p.m.). Na wschód od Gór Słonnych położona jest gmina Olszanica. W środkowej
części powiatu leży gmina Baligród otoczona od zachodu wałem górskim Wielkiego
Działu (1071 m n.p.m.). Wokół Jeziora Solińskiego rozpościera się gmina Solina
obramowana Górami Jawora (741 m n.p.m.) i Korbani (894 m n.p.m.). Przy granicy
ze Słowacją leży gmina Cisna otoczona od południa górskim pasmem granicznym
Bieszczadów (1199 m n.p.m.), a od północy masywem Łopiennika (1069 m n.p.m.) i
Połoniną Wetlińską (1253 m n.p.m.).
W związku z niepowtarzalnym krajobrazem górskim – jedyną w Polsce formą
geograficzną - połoninami, dużym zalesieniem (średnio - 63%; w gminie Cisna
dochodzi do 89%), bogatą florą i fauną, niemal cały powiat objęty jest prawną
ochroną przyrodniczą. Wszystkie gminy leżą na terenie Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cała gmina Cisna oraz częściowo gminy
Baligród i Solina leżą w Cieśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym. Ponadto
część gminy Cisna i Solina położona jest w obszarze Parku Krajobrazowego Doliny
Sanu. Natomiast część gminy Lesko i Olszanicy leży w Parku Krajobrazowym Gór
Słonych. Na terenie gminy Cisna znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, który
wraz z otaczającymi parkami krajobrazowymi i przylegającymi do nich terenami
chronionymi na Słowacji i Ukrainie tworzy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery
„KARPATY WSCHODNIE”.
Na terenie powiatu znajduje się ponadto 10 rezerwatów przyrody o
powierzchni ogólnej 770,2 ha. Są to:
- „Cisy na Górze Jawor” – gm. Baligród,
- „Gołoborze” – gm. Baligród,
- „Góra Sobień” – gm. Lesko,
- ‘Olszyna Łęgowa w Kalnicy” – gm. Cisna’
9
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
-
„Olsza Kosa w Stęznicy” – gm. Baligród,
„Sine Wiry” – gm. Solina i Cisna,
„Worońkówka” – gm. Baligród,
„Bobry w Uhercach” – gm. Olszanica i Solina,
„Dyrbek” – gm. Lesko,
„Buczyna w Wańkowej” – gm. Olszanica
2.1.2. Warunki klimatyczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne,
glebowe.
Klimat powiatu ma charakter podgórski (w części północnej) i górski
(w części południowej). Charakteryzuje się dużą ilością opadów od ok. 750 mm
rocznie (w Lesku) do ponad 1000 mm (w Cisnej). Najwięcej opadów przypada na
okres od czerwca do sierpnia. Średnie temperatury roczne są również zróżnicowane i
wahają się od 4 0C (w gminie Cisna) do 7,50C 9na Pogórzu Leskim). Średnia ilość
dni z pokrywą śnieżną wynosi od 90 do 140 w partiach szczytowych gminy Cisna,
częstym zjawiskiem są odwilże i szybkie topnienie śniegu. W dolinach górskich i
kotlinach można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne spowodowane
występowaniem lokalnych mikroklimatów. Gromadzi się tu ciepłe powietrze z
równin węgierskich , a okoliczne lasy oddziaływają na nie pod względem
wilgotności i łagodnej temperatury.
Pod względem geologicznym teren powiatu leskiego znajduje się w
obrębie Karpat fliszowych, tektonicznie w jednostce zwanej Centralną Depresją
Karpacką. Depresja ta wypełniona jest głównie przez najmłodsze osady fliszu
karpackiego, tzw. „warstwy krośnieńskie”. Są to naprzemianległe łupki i piaskowce
o bardzo znacznej miąższości z przewagą tych pierwszych. Na osadach fliszowych
spoczywają młodsze osady wieku czwartorzędowego. Są to mady rzeczne
reprezentowane przez gliny i pyły różnego typu, zawierające w swej masie
kamienie, otoczaki, rumosz wietrzeliny piaskowca.
Występują tu niewielkie ilości złóż surowców mineralnych. Główne znaczenie
maja kopaliny z grupy surowców energetycznych (ropa naftowa i gaz ziemny) i
skalnych. w okolicach Baligrodu na szczelinach piaskowców występuje rozproszona
mineralizacja kruszcowa arsenu, miedzi, żelaza, ołowiu, antymonu, cynku. W
okolicach Leska (pstre łupki i margle) – malachit, azuryt i uran.
Wody mineralne występują w Lesku (solanki chlorkowo-węglanowosiarczkowe), w Baligrodzie (unikalne w skali europejskiej wodoro-weglanowochlorkowo-sodowe ze związkami arsenu). Spośród wód mineralnych wyodrębniono
wody lecznicze, których złoża występują w miejscowości uzdrowiskowej
Polańczyk. Występują tu udokumentowane odwiertami wody wodorowęglanowosodowe, żelaziste, jodkowe, borowe i wody wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe,
bromkowe, jodkowe, borowe.
10
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Największą rzeką powiatu jest San, ze swoimi dopływami: Solinką,
Wetlinką, Hoczewką i Olszanką. Na Sanie zbudowano dwa sztuczne jeziora:
Solińskie (największe tego typu w Polsce) i Myczkowieckie, będące zbiornikami
wody pitnej i chroniące niżej położone tereny przed powodziami. Gromadzą one
ponad 18% ogółu retencjonowanych wód w kraju.
Rzeki płynące w powiecie leskim mają charakter rzek górskich. Ich główną
cechą jest duża zasobność wodna i zmienność przepływów. Intensywne opady
atmosferyczne przy znacznych spadkach rzek stwarzają dobre warunki szybkiego
odpływu. Z uwagi na mało przepuszczalne podłoże, spływ odbywa się w znacznym
stopniu powierzchniowo, wskutek czego w okresach posuchy występują bardzo
małe przepływy, a w okresach deszczowych gwałtowne wezbrania. Maksymalny
odpływ w rzekach naszego regionu występuje w miesiącach marzec-kwiecień,
natomiast minimum odpływu obserwowane jest najczęściej we wrześniu.
Wody podziemne występują w miejscach większych obniżeń terenu
pod stokiem wzniesień. Są to najczęściej poziomy mało wydajne, często
występujące okresowo. Większe wydajności występują w terasach dużych rzek.
Wiele jednak obszarów stanowią tereny deficytowe bez możliwości ujęcia wód
podziemnych.
Większość gleb powiatu to gleby słabe IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Powstały one
ze skał fliszu karpackiego jako brunatne kwaśne. Jedynie w dolinie Sanu występują
enklawy gleb madowych. W południowej części powiatu występują gleby
kamienisto-gliniaste , większość gleb ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny.
2.2. Sytuacja demograficzna.
Powiat leski zamieszkuje 26 598 mieszkańców (stan na koniec 2002 r.).
Zaliczany jest on do najsłabiej zaludnionych w województwie podkarpackim.
Gęstość zaludnienia wynosi 32 osoby/ km2, przy średniej wojewódzkiej
kształtującej się na poziomie – 117 osób/km2, i krajowej – 122 osoby/km2.
W powiecie na 100 mężczyzn przypada 99 kobiety.
Ludność na terenie powiatu rozmieszczona jest nierównomiernie.
Miasto Lesko o powierzchni 15 km2, zamieszkuje – 5,9 tys. osób, natomiast w
obszarach wiejskich mieszka – 20,7 tys. osób. Największa gęstość zaludnienia jest
na terenie miasta Lesko i wynosi 390 osób/km2, natomiast najmniejsza gęstość
zaludnienia jest w gminie Cisna i wynosi 6 osób/km2.
Wielkość zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu, obrazuje tabela 2-1.
11
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 2-1. Podział administracyjny i ludność w powiecie leskim
Wyszczególnienie
Ilość miejscowości
Ludność*
gmin
(sołectw)
ogółem
na 1 km2
[osób]
Baligród
10
3.343
20
Cisna
12
1.686
6
Lesko –gmina14
5.018
58
Lesko –miasto6.161
390
Olszanica
8
5.200
54
Solina
16
5.350
29
OGÓŁEM
w powiecie
60
26,5
33
* dane uzyskane drogą ankietyzacji w gminach, stan na koniec 2002 r.
Ludność w powiecie leskim stan na koniec 2002 r.
7000
6161
6000
4000
5200
5018
5000
5350
3343
3000
Liczba ludności [osoby]
1686
2000
1000
0
Rys. 1.
Baligród
Lesko gmina-
Olszanica
Ludność w powiecie leskim – stan na koniec 2002 r.
Społeczeństwo powiatu jest stosunkowo młode, w wieku
przedprodukcyjnym jest 7,0 tys. osób, w wieku produkcyjnym – 15,9 tys. osób (60%
ogółu), a w wieku poprodukcyjnym - 3,6 tys. osób.
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 67,3 osoby w wieku
nieprodukcyjnym.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2002 r. w powiecie leskim wynosiło
1869 zł, przy czym w sektorze publicznym 2056 zł, natomiast w sektorze
prywatnym 1413 zł. Stopa bezrobocia w połowie 2003 r. wynosiła 18,8 %.
12
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
2.3. Istniejąca infrastruktura powiatu.
Największym centrum administracyjno-handlowo-usługowym na terenie
powiatu jest Lesko. Znajdują się w nim siedziby władz samorządowych,
4 banki, sąd, prokuratura, poczta, policja, straż pożarna, 1 szkoła podstawowa,
gimnazjum, 4 szkoły ponadgimnazjalne oraz ośrodek szkolno-wychowawczy.
Ponadto na terenie powiatu znajduje się 9 gimnazjów (ogółem) oraz 24
szkoły podstawowe.
Biorąc pod uwagę, placówki służby zdrowia i pomocy społecznej, znajduje
się tutaj 1 szpital, 2 przychodnia oraz kilka ośrodków zdrowia i 9 aptek, brak jest
żłobków i domów pomocy społecznej. Wśród pracowników medycznych 6 lekarzy
prowadzi gabinety stomatologiczne.
Uogólnione dane z zakresu infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej
wykazują , że na terenie powiatu jest 108,1 km sieci wodociągowej rozdzielczej i
30,7 km sieci kanalizacyjnej. W powiecie funkcjonują 4 komunalne oczyszczalnie
ścieków, 3 oczyszczalnie komunalne obecnie są w fazie budowy. Ponadto,
funkcjonuje duża ilość oczyszczalni zakładowych zlokalizowanych przy ośrodkach
wypoczynkowych , bazach turystycznych, szkołach, zakładach, budynkach
nadleśnictw i innych. Najsłabiej są rozwinięte systemy odprowadzania ścieków na
terenach wiejskich. W większości gospodarstw ścieki gromadzone są w zbiornikach
bezodpływowych za wyjątkiem gminy Solina, gdzie plan przestrzennego
zagospodarowania gminy narzuca obowiązek oczyszczania ścieków na oczyszczalni
ścieków.
Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów gospodarczych z terenu powiatu,
prowadzących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych:
- Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów w Lesku;
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustrzykach
Dolnych;
- Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku.
Statystycznie ilość odprowadzonych ścieków komunalnych z terenu powiatu wynosi
504 dam3, z czego oczyszczanych jest 237 dam3. W skali procentowej 53%
z ogółu odprowadzanych ścieków, wymaga oczyszczania.
Większość ujęć wody na terenie powiatu leskiego stanowią ujęcia wód podziemnych
z utworów czwartorzędowych (studnie kopane) i trzeciorzędowych (studnie
wiercone). Natomiast ujęcia wody powierzchniowej zlokalizowane są głównie
wokół Zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego.
Istotnym powodem utrudniającym rozwój gospodarczy powiatu jest mała ilość
abonentów telefonicznych. Sytuację tę w ostatnich latach poprawiły stacje nadawcze
telefonii komórkowej, które powstały w miejscowościach: Lesko, Hoczew,
Nowosiółki, Baligród, Cisna, Smerek, Wetlina, Solina. Sieć gazowa została
13
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
wybudowana w miejscowości Lesko i Polańczyk oraz w miejscowościach
położonych w kierunku Baligrodu.
Przez powiat przechodzi ważny szlak drogowy i kolejowy prowadzący
w Krościenku do przejścia granicznego na Ukrainę. Ponadto w gminie Cisna
znajduje się utworzone dla turystów piesze przejście graniczne na Słowację.
2.4. Sytuacja gospodarcza.
Dominującym czynnikiem kształtującym rozwój gospodarczy jest
przemysł. Zważywszy na turystyczno-rolniczy charakter powiatu leskiego jest on
słabo rozwinięty w tym regionie. Na potwierdzenie tego faktu pracujący w
przemyśle z ogółu pracujących, stanowią zaledwie 19,6% (stan na koniec 2002 r.).
Istniejące zakłady przemysłowe koncentrują się głównie na terenie
gminy Lesko i Olszanica. Są to przede wszystkim zakłady przetwórstwa drzewnego,
przemysłu spożywczego i maszynowego.
Wybrane większe zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie powiatu:
- Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce w Solinie,
Podkarpacki Ośrodek Motoryzacyjny OLSZANICA Sp. z o.o. w
Olszanicy,
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PROHANBUD w Uhercach,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EXTRANS” w
Uhercach,
„TALENS” Sp. z o.o. w Lesku,
Zakład Przemysłu Drzewnego w Łukawicy,
„POŁONINA” Sp. z o.o. w Lesku.
Odmienną formą działalności gospodarczej, charakterystyczną dla
regionu Bieszczadów jest produkcja węgla drzewnego, prowadzona w punktach
wypału węgla na terenach leśnych, w tzw. „retortach”. Według inwentaryzacji
przeprowadzonej na koniec III kw. 2003 r. przez Podkarpacki Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na terenie powiatu leskiego
zlokalizowanych zostało 47 retort w 8 punktach wypału. Na skalę przemysłową
produkcję węgla drzewnego na terenie powiatu prowadzi Firma „EXTRANS” w
Uhercach.
Według danych statystycznych na terenie powiatu zarejestrowanych jest 3538
podmiotów gospodarczych (wg rejestru REGON). Liczba ta klasyfikuje powiat leski
na 12 miejscu w województwie podkarpackim. Najwięcej podmiotów prowadzi
działalność w sferze handlowo-usługowej – 1162 podmiotów gospodarczych, dla
porównania: w przemyśle – 464 podmioty gospodarcze, w budownictwie – 427
podmiotów gospodarczych. Najmniejsza liczba przedsiębiorców – 72 prowadzi
działalność w sferze: rolnictwo , łowiectwo i leśnictwo.
14
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Szczegółowy wykaz ilości podmiotów gospodarki narodowej według wybranych
rodzajów działalności obrazuje tab. 2.2.
TABELA 2-2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej
według wybranych rodzajów działalności w 2003 r. w powiecie
leskim
Wybrane rodzaje działalności
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczej
gospodarczych
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
72
przemysł
464
budownictwo
427
handel i usługi
1162
hotele i restauracje
103
transport, gospodarka magazynowa i
267
łączność
pośrednictwo finansowe
109
obsługa nieruchomości i firm, nauka
370
edukacja
108
ochrona zdrowia i opieka społeczna
148
RAZEM:
3538
* stan na koniec czerwca 2003 r.
Analiza działu gospodarki narodowej: handel i usługi, jako najbardziej rozwiniętego
na terenie powiatu leskiego, wykazała działalność 347 sklepów (stan na koniec 2002
r.) o ogólnej powierzchni sprzedażowej 20 644 m2 i zatrudnionej liczbie osób 541.
Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje 1 targowisko stałe, o powierzchni 4476 m2
oraz 9 stacji paliw.
2.5. Rolnictwo.
Ludność wiejska mieszka w 59 miejscowościach (sołectwach),
w których znajduje się 4055 gospodarstw rolnych. Średnie gospodarstwo
w powiecie ma powierzchnię 4,6 ha, przy średniej krajowej 7,0 ha. Gospodarstwa
małe, w przedziale do 5 ha stanowią 70% wszystkich gospodarstw. Gospodarstw
dużych powyżej 10 ha jest zaledwie 6%, w tym 27 gospodarstw o obszarze powyżej
30 ha.
Przeciętna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie
indywidualnym wynosi 3,05 ha, dla porównania w województwie podkarpackim –
2,36 ha (według stanu na koniec 2002 r.). Powierzchnia zasiewów ogółem na
terenie powiatu wynosi 2542 ha, przy czym procentowy udział użytków rolnych w
ogólnej powierzchni gospodarstw wynosi zaledwie 17,3% i jest najniższy w skali
województwa podkarpackiego Średni w województwie – 45,3%).
Konsekwencją
dużego
rozdrobnienia
gospodarstw
jest
wielokierunkowość produkcji, niska towarowość i niskie dochody rolników. W tej
sytuacji względy ekonomiczne utrudniają odpowiednie wyposażenie gospodarstw w
15
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
urządzenia rolnicze i wysoką jakość produkcji. W produkcji zwierzęcej dominuje
chów bydła mlecznego i w mniejszym stopniu opasowego. W powiecie istnieje kilka
gospodarstw owczarskich, w których hoduje się od 100 do 200 matek
2.6. Turystyka.
Niepowtarzalny krajobraz górski, bogata flora i fauna, szeroko urozmaicone
warunki naturalne sprzyjają rozwojowi turystyki zarówno w okresie letnim jak
i zimowym. Słabe uprzemysłowienie i zurbanizowanie terenu sprawiają, że
istniejące walory krajobrazowe i atrakcje turystyczne ukierunkowują charakter
powiatu na turystyczno-wypoczynkowy, czego dowodem jest rosnąca liczba
ośrodków wypoczynkowych, baz turystycznych, itp.
Na terenie powiatu (według danych statystycznych na koniec 2000 r.) istnieją
74 bazy noclegowe (hotele, pensjonaty, motele) dysponujące ok. 5000 miejsc
noclegowych całorocznych. Najwięcej obiektów hotelowych znajduje się w gminie
Solina. Wybitne walory turystyczne sprzyjają rozwojowi agroturystyki.
Funkcjonujące w Lesku Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie
Gospodarstwa Gościnne – Bieszczady” (GGG-Bieszczady) zrzeszają 161
gospodarstw z 1643 miejscami noclegowymi. W każdej z 5 gmin powiatu istnieją
koła gminne „GGG-Bieszczady” i ponadto koła wiejskie. Rozwój agroturystyki
przyczynił się do powstania kilku stadnin konnych, zakładane są stawy pstrągowokarpiowe, sprzyjające uprawianiu wędkarstwa.
Na terenie powiatu jest ok. 310 km szlaków turystycznych i wiele szlaków
spacerowych i rowerowych. Ponadto działa 11 wyciągów narciarskich, kilka krytych
pływalni, kortów tenisowych, przystani żeglarskich, ujeżdżalni.
16
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
III.
AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI
W POWIECIE LESKIM
17
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym.
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach [ 2 ], odpady komunalne są to
„odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych”.
Za organizację i zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi jest
odpowiedzialna gmina zgodnie z obowiązkiem narzuconym w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach [ 6 ] oraz w ustawie o wprowadzeniu ustawy –
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
[5].
Dodatkowo, ustawy te określają obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące
utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom
świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustaw.
Obowiązki gmin w przytoczonym zakresie, uchwalone zostały w lokalnych
regulaminach gospodarki odpadami. Są to:
 gmina Lesko:
- Uchwała Rady Gminy nr XIX / 177 / 2000 z dnia 2000-11-24
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Lesko;
- Uchwała Rady Gminy nr XIX / 178 / 2000 z dnia 2000-11-24
w sprawie przyjęcia przez gminę Lesko obowiązków w zakresie
wywozu odpadów komunalnych stałych;
- Uchwała Rady Gminy nr III / 22 / 2002 z dnia 2002-12-30 w sprawie
zmian do uchwały nr XIX / 177 / 2000;
- Uchwała Rady Gminy nr IV / 30 / 2003 z dnia 2003-03-28 w sprawie
ustalenia opłat za usuwania odpadów.
 Gmina Solina:
- Uchwała nr XXIX / 249 / 97 Rady Gminy Solina z dnia 1997-04-22
w sprawie szczegółowych zasad utrzymani czystości i porządku na
terenie nieruchomości;
- Uchwała nr IX / 157 / 03 Rady Gminy Solina z dnia 2003-11-07
w sprawie ustalenia trybu i sposobu usuwania i unieszkodliwiania
stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Solina wraz
z obowiązującymi stawkami opłat w zakresie usuwania tych
odpadów;
- Uchwała nr IX / 176 / 2000 Rady Gminy Solina z dnia 2000-02-25 w
sprawie przyjęcia programu gospodarki odpadami komunalnymi w
Gminie Solina”.
 Gmina Cisna:
- Uchwała Rady Gminy nr XIV / 178 / 2000 z dnia 2000-04-27
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Cisna;
18
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
-
Uchwała Rady Gminy nr XXIII / 246 / 2000 z dnia 2001-03-07
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Cisna.
 Gmina Olszanica:
- Uchwała Rady Gminy nr XXI / 163 /97 z dnia 1997-11-28 w sprawie
szczegółowych zasad utrzymywania porządku i czystości w gminie
Olszanica.
 Gmina Baligród:
- Uchwała Rady Gminy nr VI / 41 / 99 z dnia 1999-04-20 w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Baligród.
3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów.
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są :
- gospodarstwa domowe,
- obiekty infrastruktury i obsługi ludności: usługi i rzemiosło, handel,
szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska, itp.
Uwzględniając powyższe źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym, do
dalszej analizy przyjęto następujące grupy odpadów:
- odpady z gospodarstw domowych, z rozbiciem na: odpady organiczne
ulegające biodegradacji, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
tekstylia, odpady mineralne i frakcja drobna,
- odpady z obiektów infrastruktury, z rozbiciem: j.w.,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych pozostaje w silnej zależności
z poziomem konsumpcji indywidualnej. Na przestrzeni lat istotnie zmienia się skład
tych odpadów. Coraz większy udział mają odpady tworzywa sztuczne – przede
wszystkim opakowania. Związane jest to z rosnącą konsumpcją oraz stosowaniem
przez producentów tworzyw sztucznych będących z założenia opakowaniami
jednorazowego użytku, często nie podlegających biodegradacji.
Z uwagi na brak rzeczywistych danych na temat ilości i składu morfologicznego
odpadów z poszczególnych gmin powiatu, ilość powstających odpadów określono
drogą szacunkową, w oparciu o wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz
procentowe udziały poszczególnych frakcji odpadów w ich ogólnej masie, przyjęte
wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.
19
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Zarówno ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik
nagromadzenia jak i struktura, skład morfologiczny jest różny w zależności od
poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności społeczeństwa, systemu bytowogospodarczego danego regionu, gospodarki zasobami i poziomu konsumpcji dóbr
materialnych.
Elementem wyjściowym oszacowania ilości odpadów komunalnych powstających
na terenie powiatu jest analiza liczby mieszkańców w poszczególnych gminach i
miejscowościach, z uwzględnieniem stopnia zabudowy.
Liczbę mieszkańców poszczególnych gmin powiatu leskiego wraz z powierzchnią
jaką zajmuje oraz charakterystyką stopnia zabudowy terenu obrazuje tabela nr 3-1.
TABELA 3-1. Powierzchnia i liczba mieszkańców poszczególnych gmin
powiatu leskiego
Nazwa
Liczba Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
Liczba
jednostki
ludności
gminy
zabudowy
zabudowy miejscowości
samorządowej
zwartej
rozproszonej
(sołectw)
2
[osoby]
[km ]
[%]
[%]
gmina Lesko
miasto Lesko
gmina
Baligród
5018
6161
96,49
15,09
35
38
15
15
14
1
3343
158
11
9
10
gmina Cisna
gmina
Olszanica
1686
287
5
7
15
5200
94
6
1
8
gmina Solina
5350
184,2
24
5
16
RAZEM:
26758
3.1.1.1.
Określenie ilości odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych.
Analiza ilości powstających odpadów komunalnych w gospodarstwach
domowych z wyszczególnieniem poszczególnych frakcji według składu
morfologicznego, oszacowana została metoda wskaźnikową.
Zastosowane wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz procentowe udziały
poszczególnych frakcji odpadów w ich ogólnej masie, przyjęte wg założeń
określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, obrazują tabele 3-2
i 3-3.
20
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 3-2. Wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych w
gospodarstwach domowych na terenach miejskich i wiejskich
(wg KPGO)
Wskaźnik nagromadzenia
[ kg / M /rok ]*
Miasto
Wieś
224
116
* kg/M/r – kilogram/ Mieszkańca/ rok
TABELA 3-3. Wskaźniki generowania składu morfologicznego odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych (wg KPGO)
Miasto
Wieś
Frakcja odpadów
[%]
[%]
odpady organiczne ulegające
biodegradacji
36
16
papier i tektura
19
13
tworzywa sztuczne
14
13
szkło
8
8
metale
4
4
tekstylia
4
3
odpady mineralne i frakcja drobna
15
43
Analizy stanu istniejącego w zakresie ilości odpadów komunalnych
powstających w gospodarstwach domowych, odwołują się do liczby mieszkańców w
poszczególnych gminach powiatu. Z uwagi na brak lub niekompletne informacje z
gmin, w szczególności dotyczące ilości powstających odpadów w rozbiciu na
poszczególne frakcje, poniższych analiz (tabele: 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8) dokonano
metodą szacunkową z uwzględnieniem różnic dla jednostek miejskich i wiejskich.
TABELA 3-4. Ilość odpadów komunalnych powstających w ciągu roku w
gospodarstwach domowych na terenie miasta i gminy
LESKO
Nazwa Liczba Odpady Odpady
Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
gminy ludności ogółem organiczne
[Mg/rok]
[Mg/rok]
papier szkło tworzywa metale tekstylia odpady
[osoby] [Mg/rok] [Mg/rok]
i
sztuczne
mineralne
tektura
i frakcja
drobna
Lesko
6161
1380,06
496,82 262,21 110,40
193,21 55,20
55,20
207,00
-miastoLesko
5018
2389,25
382,28 310,60 191,14
310,60 95,57
71,68 1027,38
-gminaRAZEM 11 179 3769,31
879,10 572,81 301,54
503,81 150,77 126,68 1234,38
21
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Ilość odpadów komunalnych powstających w ciągu roku w
gospodarstwach domowych na terenie gminy BALIGRÓD
Nazwa Liczba Odpady Odpady Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
gminy ludności ogółem organiczne
[Mg/rok]
[Mg/rok]
papier szkło tworzywa metale tekstylia odpady
[osoby] [Mg/rok] [Mg/rok]
i
sztuczne
mineralne
tektura
i frakcja
drobna
Baligród
-gmina- 3343
62,05 50,41 31,02
50,41 15,51
11,63
166,75
387,79
TABELA 3-5.
Ilość odpadów komunalnych powstających w ciągu roku w
gospodarstwach domowych na terenie gminy CISNA
Nazwa Liczba Odpady Odpady Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
gminy ludności ogółem organiczne
[Mg/rok]
[Mg/rok]
papier szkło tworzywa metale tekstylia odpady
[osoby] [Mg/rok] [Mg/rok]
i
sztuczne
mineralne
tektura
i frakcja
drobna
Cisna
-gmina- 1686
31,30 25,43 15,65
25,43
7,82
5,87
84,10
195,58
TABELA 3-6.
Ilość odpadów komunalnych powstających w ciągu roku w
gospodarstwach domowych na terenie gminy OLSZANICA
Liczba Odpady Odpady Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
ludności ogółem organiczne
[Mg/rok]
[Mg/rok]
papier szkło tworzywa metale tekstylia odpady
[osoby] [Mg/rok] [Mg/rok]
i
sztuczne
mineralne
tektura
i frakcja
drobna
TABELA 3-7.
Nazwa
gminy
Olszanica
-gmina-
5200
603,20
96,52
78,42 48,26
78,42
24,13
18,10
259,38
Ilość odpadów komunalnych powstających w ciągu roku w
gospodarstwach domowych na terenie gminy SOLINA
Liczba
Odpady Odpady Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
ludności ogółem
organi[Mg/rok]
[Mg/rok]
czne
papier i szkło tworzy- metale tekstylia odpady
[osoby] [Mg/rok]
tektura
wa
mineral
[Mg/rok]
sztuczne
ne i
frakcja
drobna
TABELA 3-8.
Nazwa
gminy
Solina
-gmina-
5350
620,60
99,30
80,68
22
49,65
80,68
24,82
18,62
266,86
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 3-9. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstających w ciągu roku na
terenie powiatu leskiego
Gminy
Liczba
Ilość odpadów
Odpady
Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
ludności
ogółem
organiczne
papier
szkło
tworzywa
metale tekstylia
odpady
i
sztuczne
mineralne i
tektura
frakcja
organiczna
[osoby]
[Mg/rok]
[Mg/rok]
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
[Mg/rok]
Lesko
-miasto6161
1380,06
496,82
262,21
110,40
193,21
55,20
55,20
207,00
-gmina5018
2389,25
382,28
310,60
191,14
310,60
95,57
71,68
1027,38
Baligród
3343
387,79
62,05
50,41
31,02
50,41
15,51
11,63
166,75
Cisna
1686
195,58
31,30
25,43
15,65
25,43
7,82
5,87
84,10
Olszanica
5200
603,20
96,52
78,42
48,26
78,42
24,13
18,10
259,38
Solina
5350
620,60
99,30
80,68
49,65
80,68
24,82
18,62
266,86
RAZEM:
26758
5576,48
1168,27
807,75
446,12
738,75
223,05
180,90
2011,47
TABELA 3-10.
Wyszczególnienie
miasta
wsie
RAZEM:
Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstających w ciągu roku
na terenie powiatu leskiego
Liczba
Ilość odpadów
Odpady
Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
ludności
ogółem
organiczne
papier
szkło
tworzywa
metale tekstylia
odpady
i
sztuczne
mineralne i
tektura
frakcja
organiczna
[osoby]
[Mg/rok]
[Mg/rok]
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
[Mg/rok]
6161
1380,06
496,82
262,21
110,40
193,21
55,20
55,20
207,00
20597
26758
4196,42
5576,48
671,45
1168,27
23
545,54
807,75
335,72
446,12
545,54
738,75
167,85
223,05
125,70
180,90
1804,47
2011,47
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Zestawienie zbiorcze ilości odpadów komunalnych
powstających w ciągu roku
w gospodarstwach domowych
100%
odpady pozostałe
tekstylia
metale
tworzywa sztuczne
szkło
papier i tektura
odpady organiczne
80%
60%
40%
20%
0%
miasta
Rys. 2.
wsie
Zestawienie zbiorcze ilości odpadów komunalnych powstających w
ciągu roku w gospodarstwach domowych
Jak wynika z danych zamieszczonych w powyższych tabelach powstałych na
bazie wskaźników zaczerpniętych z KPGO, w gospodarstwach domowych na
terenie powiatu leskiego powstaje w ciągu roku
5576,48 Mg odpadów
komunalnych. Najwięcej odpadów powstaje na terenie gminy Lesko – 3769,31 Mg,
czyli ok. 65% ogólnej masy odpadów powstających na terenie powiatu.
Według podziału na poszczególne frakcje najwięcej jest odpadów
z grupy odpadów mineralnych i frakcji drobnej oraz organicznych, a najmniej
tekstyliów i metali.
3.1.1.2. Określenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
w sektorze handlowym i publicznym.
Źródłami powstawania odpadów komunalnych w sektorze handlowym i
publicznym są obiekty infrastruktury takie jak: handel, rzemiosło, usługi,
szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.
W celu określenia ilości odpadów wytwarzanych w sektorze handlowym i
publicznym zastosowano, podobnie j.w. wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz
procentowe udziały poszczególnych frakcji odpadów w ich
24
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
ogólnej masie, przyjęte wg założeń określonych w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami.
Wskaźniki powyższe obrazują tabele 3-11 i 3-12.
TABELA 3-11. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z
obiektów infrastruktury na terenach miejskich i wiejskich
Wskaźnik nagromadzenia
[ kg / M /rok ]*
TABELA 3-12.
Miasto
Wieś
110
45
Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów
infrastruktury
Frakcja odpadów
Udział procentowy [%]
organiczne
papier i tektura
tworzywa sztuczne
szkło
metale
tekstylia
mineralne i frakcja drobna
10
30
30
10
5
3
12
25
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 3-13. Zestawienie zbiorcze ilości odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury powstających w ciągu roku na terenie
powiatu leskiego
Gminy
Liczba
Ilość odpadów
Odpady
Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
ludności
ogółem
organiczne
papier
szkło
tworzywa
metale tekstylia
odpady
i
sztuczne
mineralne i
tektura
frakcja
organiczna
[osoby]
[Mg/rok]
[Mg/rok]
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
[Mg/rok]
Lesko
-miasto6161
677,71
67,77
203,31
67,77
203,31
33,89
20,33
81,34
-gmina5018
225,81
22,58
67,74
22,58
67,74
11,29
6,77
27,10
Baligród
3343
150,44
15,04
45,12
15,04
45,12
7,52
4,51
18,05
Cisna
1686
75,87
7,59
22,77
7,59
22,77
3,79
2,28
9,10
Olszanica
5200
234,00
23,40
70,20
23,40
70,20
11,70
7,02
28,08
Solina
5350
240,75
24,08
72,24
24,08
72,24
12,04
7,22
28,89
RAZEM:
26758
1604,58
160,46
481,38
160,46
481,38
80,23
48,13
192,56
TABELA 3-14. Zestawienie zbiorcze ilości odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury powstających w ciągu roku na terenie
powiatu leskiego
Wyszczególnienie
Liczba
Ilość odpadów
Odpady
Odpady podatne na segregację
Pozostałe odpady
ludności
ogółem
organiczne
papier
szkło
tworzywa
metale tekstylia
odpady
i
sztuczne
mineralne i
tektura
frakcja
organiczna
[osoby]
[Mg/rok]
[Mg/rok]
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
[Mg/rok]
miasta
6161
677,71
67,77
203,31
67,77
203,31
33,89
20,33
81,34
wsie
20597
926,87
92,69
278,07
92,69
278,07
46,34
27,80
111,22
26758
RAZEM:
1604,58
160,46
481,38
160,46
481,38
80,23
48,13
192,56
26
Temat opracowania: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Powyższa analiza wykazuje, że na terenie powiatu leskiego w obiektach
infrastruktury powstaje rocznie około 1604,58 Mg odpadów komunalnych.
Najwięcej 903,52 Mg na terenie miasta i gminy Lesko. Według podziału
frakcyjnego najwięcej jest papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych.
3.1.1.3. Odpady wielkogabarytowe.
Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze
względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników)
wymagają odrębnego traktowania. Odpady te w całości są traktowane jako odpady
komunalne,
jednak
zawierają
one
często
substancje
i materiały uznane za niebezpieczne, które przed procesem unieszkodliwiania należy
oddzielić.
Przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych określono
metodą szacunkową, posługując się wskaźnikami nagromadzenia odpadów
przyjętymi z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.
Wskaźniki powyższe obrazują tabele 3-15 i 3-16.
TABELA 3-15. Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych
na terenach miejskich i wiejskich
Miasto
Wieś
20
15
Wskaźnik nagromadzenia
[ kg / M /rok ]*
TABELA 3-16. Skład odpadów wielkogabarytowych
Frakcja odpadów
Udział procentowy [%]
drewno
metale
inne (balastowe, materace, plastik, itp.)
60
30
10
1
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 3-17. Zestawienie zbiorcze ilości odpadów wielkogabarytowych
powstających w ciągu roku na terenie powiatu leskiego w
rozbiciu na gminy
Gminy
Liczba
Odpady
Odpady wielkogabarytowe
ludności wielkogabarytowe
w rozbiciu na frakcje
[osoby]
ogółem
[Mg/rok]
drewno
metale
inne
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
Lesko
-miasto6161
123,22
73,93
36,96
12,32
-gmina5018
75,27
45,16
22,58
7,53
Baligród
3343
50,15
30,09
15,05
5,02
Cisna
1686
25,29
15,17
7,59
2,53
Olszanica
5200
78,00
46,80
23,40
7,80
Solina
5350
80,25
48,15
24,08
8,03
RAZEM: 26758
432,18
259,30
129,66
43,22
Zestawienie zbiorcze ilości odpadów wielkogabarytowych
powstających w ciągu roku na terenie powiatu leskiego w
rozbiciu na obszary wiejskie i miejskie
Liczba
Odpady
Odpady wielkogabarytowe
ludności wielkogabarytowe
w rozbiciu na frakcje
[osoby]
ogółem
[Mg/rok]
drewno
metale
inne
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
6161
123,22
73,93
36,96
12,32
20597
308,96
185,37
92,70
30,90
TABELA 3-18.
Wyszczególnienie
miasta
wsie
RAZEM:
3.1.1.4.
26758
432,18
259,30
129,66
43,22
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów
komunalnych.
Źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest w szczególności
przemysł, jednak pewne ich ilości powstają w sektorze bytowo-gospodarczym.
Pod pojęciem odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych rozumieć należy
wszystkie odpady niebezpieczne, powstające w małych ilościach w gospodarstwach
domowych lub małych zakładach rzemieślniczych i pozostałych przedsiębiorstwach
lub instytucjach publicznych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład
chemiczny i inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi albo dla środowiska. Są to w szczególności: rozpuszczalniki, kwasy ,
29
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
alkalia, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające
freony, oleje i tłuszcze, farby drukarskie, kleje, i inne.
Generalnie w powiecie (jak również w kraju) nie funkcjonuje
zorganizowany system zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie
odpadów komunalnych. Przyjmuje się, że 100% odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia
odpadów komunalnych.
Wskaźniki nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w odpadach
komunalnych, przyjęte z KPGO, obrazuje tab. 3-19, natomiast obliczone
szacunkowo ilości tych odpadów, w skali powiatu – tab. 3-20.
TABELA 3-19.
Wskaźniki nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w
odpadach komunalnych na terenach miejskich i
wiejskich
Miasto
Wieś
3
2
Wskaźnik nagromadzenia
[ kg / M /rok ]*
TABELA 3-20. Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie
odpadów komunalnych na terenach wiejskich i miejskich
powiatu leskiego
Wyszczególnienie
Liczba ludności
Odpady niebezpieczne
[Mg/rok]
[osoby]
miasta
6161
18,48
wsie
20597
41,19
26758
RAZEM:
30
59,67
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
3.1.1.5.
Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych
powstających na terenie powiatu.
Analiza szacunkowa ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,
przeprowadzona w pkt.: 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 i 3.1.1.4 wykazała, że
w ciągu roku powstaje ogółem 7181,06 Mg odpadów komunalnych, z czego
5576,48 Mg odpadów powstaje w gospodarstwach domowych, 1604,58 Mg
odpadów - w obiektach infrastruktury . Niewielką część – ok. 6 % (tj. 432,18 Mg )
stanowią odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne
ok. 0,8%
(tj. 60 Mg).
Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie powiatu
leskiego, obrazuje tabela 3-21 .
TABELA 3-21 . Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych
powstających na terenie powiatu leskiego
Rodzaj odpadów
Szacunkowa ilość odpadów
powstających w ciągu roku
[Mg/rok]
odpady komunalne z gospodarstw
5576,48
domowych
odpady komunalne z obiektów
1604,58
infrastruktury
RAZEM
ODPADY KOMUNALNE:
7181,06
w tym:
odpady wielkogabarytowe
432,18
odpady niebezpieczne w strumieniu
odpadów komunalnych
59,67
3.1.2. Istniejące systemy zbiórki odpadów.
Zgodnie z ustawą o odpadach [ 2 ] „zbieranie odpadów – to każde
działanie w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie
i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania”.
Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [ 6 ] nakładają na
gminy obowiązek udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie
objętym ustawą oraz organizowania selektywnej zbiórki, segregacji oraz
magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych
przydatnych do odzysku.
W powiecie leskim w zakresie zbiórki odpadów prowadzony jest system
bezpośredniego usuwania odpadów, tzn. oparty o regularną usługę zbierania
odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu
odpadów. Stosowany jest system „umowny”, polegający na przekazaniu
31
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
obowiązków w zakresie gospodarki komunalnymi przedsiębiorcom posiadającym
stosowne zezwolenia (wykaz w/w przedsiębiorców – patrz pkt. 3.1.6).
3.1.2.1.
Zbiórka odpadów komunalnych niesegregowanych.
Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych – jest typowy dla
warunków polskich i nie odbiega pod względem technicznym od standardów
przyjętych w krajach Unii Europejskiej.
Na terenach wiejskich stosowane są do zbierania odpadów duże
pojemnościowo kontenery KP-7 rozmieszczane w dogodnie do ich odbioru
miejscach, ale niewygodne dla mieszkańców (konieczność donoszenia, dowożenia
odpadów z większych odległości) , pojemniki o poj. 120l, 240 l oraz worki
plastikowe o poj. 120 i i 60 l (gmina Cisna).
Zaś na terenach miejskich: pojemniki o poj. 1100 l, 120l, 110l, 240l.
Częstotliwość zbiórki zależy od jednostki administracyjnej, ale ogólnie
odbywa się raz na tydzień lub co dwa tygodnie. W niektórych gminach odbywa się
na zgłoszenie sołtysa wsi.
Według informacji uzyskanych z gmin, na terenie powiatu leskiego
zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest
ok. 75 %
mieszkańców, ok. 25% ludności, tj. 15% - w gminie Lesko i ok. 10% w gminie Olszanica, nie podpisała umów na odbiór odpadów komunalnych. Należy
sądzić iż odpady te trafiają na „dzikie wysypiska” .
3.1.2.2.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
Na terenie powiatu leskiego, w chwili obecnej system selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych jest wprowadzony jedynie w gminie Solina, w 3 gminach:
Lesko, Olszanica, Cisna – jest w fazie wprowadzania. Jedynie gmina Baligród nie
podjęła jeszcze żadnych działań zmierzających w tym kierunku, selektywną zbiórkę
odpadów zamierza wprowadzać w najbliższych latach.
We wszystkich gminach selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w
jednakowy sposób. Segregacja polega na gromadzeniu odpadów w pojemnikach
typu IGLOO, o pojemności 1,5 m3, w zestawach po 3 pojemniki, w kolorze : biały do gromadzenia szkła białego, zielony – do gromadzenia szkła kolorowego i żółty –
do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych (PET). Jedynie w gminie Cisna
selektywna zbiórka odpadów odbywa się w workach foliowych do tego celu
przeznaczonych, nieodpłatnie przekazywanym mieszkańcom gminy.
32
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Gmina OLSZANICA:
Wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie całej gminy planuje się
w latach: 2003/2004.
I etap – rok 2003, obejmował miejscowości: Olszanica, Uherce Mineralne
Stefkowa.
II etap – rok 2004, przewiduje się objęcie miejscowości, takich jak: Paszowa,
Wańkowa, Rudenka, Zwierzyń i Orelec.
Rozmieszczenie punktów lokalizacji pojemników IGLOO, w zależności od ilości
gospodarstw i punktów usługowo-handlowych, obrazuje tabela 3-22.
TABELA 3- 22. Rozmieszczenie punktów selektywnego gromadzenia
odpadów w gminie Olszanica
Miejscowość
Olszanica
Uherce Mineralne
Stefkowa
Wańkowa
Paszowa
Orelec
Rudenka
Zwierzyń
RAZEM:
Ilość pojemników
[sztuki]
4
3
2
2
1
1
1
1
15
Planowany koszt wprowadzenia segregacji na terenie gminy – 46.754,15 zł,
w tym:
środki WFOŚ i GW w Rzeszowie – 23.200,00 zł
środki GFOŚ i GW w Olszanicy - 23.554,15 zł
Przewidywany efekt ekologiczny wprowadzenia segregacji to zmniejszenie o ok.
30% rocznie, ilości odpadów z ogólnej masy przekazywanej na składowisko
odpadów.
Zamierzenia:
W ramach zmniejszania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów
- organizowanie szkoleń dla mieszkańców gminy;
partycypowanie w kosztach realizacji inwestycji budowy stacji przeładunkowej i
segregacji odpadów w Ustrzykach Dolnych. Planowane koszty partycypacji – ok.
484.381 zł.
Gmina LESKO:
Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęte są wszystkie miejscowości
w gminie, za wyjątkiem Bachlawy.
Przewidywany termin objęcia system selektywnej zbiórki odpadów całej gminy: w
okresie 2004-2006.
33
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Ilość użytkowanych dotychczas pojemników do zbiórki odpadów i ich
rozmieszczenie na terenie gminy, pokazuje tabela 3-23.
TABELA 3- 23. Rozmieszczenie punktów selektywnego gromadzenia
odpadów w gminie Lesko
Miejscowość
Lesko
Bezmiechowa Dolna
Bezmiechowa Górna
Manasterzec
Łukawica
Jankowce
Postołów
Huzele
Weremień
Łączki
Hoczew
Średnia Wieś
Dziurdziów
Glinne
RAZEM:
Ilość pojemników
[sztuki]
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
Koszt (dotychczasowy) wprowadzenia segregacji: 49 500 zł, w tym:
środki własne: 25000 zł,
środki WFOŚ i GW w Rzeszowie – 24.500 zł.
Koszty przewidywane do poniesienia w przyszłości: ok. 80000 zł.
Osiągany efekt ekologiczny wprowadzenia segregacji: ok. 26 Mg/rok.
Zamierzenia:
zwiększenie ilości punktów segregacji – zakup ok. 100 szt. pojemników typu
IGLOO oraz zwiększenie asortymentu segregacji o makulaturę i odpady
opakowaniowe. W ramach zmniejszania ilości odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów - edukacja społeczeństwa.
Gmina SOLINA:
Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęte są prawie wszystkie miejscowości w
gminie, za wyjątkiem miejscowości: Rybne i Rajskie o najmniejszej liczbie
mieszkańców.
Przewidywany termin objęcia system selektywnej zbiórki odpadów teren całej
gminy: 2004 r.
Ilość użytkowanych pojemników do zbiórki odpadów i ich rozmieszczenie na
terenie gminy, pokazuje tabela 3-24.
34
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 3-24 . Rozmieszczenie punktów selektywnego gromadzenia
odpadów w gminie Solina
Ilość pojemników
Miejscowość
typu IGLOO
[sztuki]
Solina
12
Bóbrka
6
Myczkowce
6
Myczków
6
Berezka
7
Wola Matiaszowa
3
Bereżnica Wyżna
3
Polańczyk
18
Wołkowyja
9
Górzanka
3
Bukowiec
9
Zawóz
3
Werlas
3
Terka
3
RAZEM:
91
Koszt (dotychczasowy) wprowadzenia segregacji: 70.846,84 zł, w tym:
środki własne: 50 846,84 zł,
środki WFOŚ i GW w Rzeszowie - pozostałe.
Osiągany efekt ekologiczny wprowadzenia segregacji:
odpady i opakowania plastikowe - ok. 2,5 Mg/rok
odpady i opakowania szklane – ok. 17,75 Mg/rok.
Zamierzenia: rozpoczęcie w 2004 r. pilotażowej akcji wyposażenia wszystkich
gospodarstw domowych w m-ści Bóbrka w 3-stanowiskowe punkty przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów. Przewidywany efekt ekologiczny do osiągnięcia w
2004 r. w pilotażowej wiosce – 19,5 Mg posegregowanych odpadów, a po
wprowadzeniu tejże akcji na obszarze całej gminy – zmniejszenie ilości stałych
odpadów komunalnych o ok. 32%.
Planowane jest również wykonanie przez gminę w każdej wiosce utwardzonego i
ogrodzonego
placu
do
składowania
przez
mieszkańców
odpadów
wielkogabarytowych, z jednoczesnym zakupem pojemników do zbiórki odpadów
niebezpiecznych. Odpowiedzialnymi za asortyment składowanych odpadów i
porządek na placu będą sołtysi poszczególnych wsi.
W ramach zmniejszania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów - kierowanie w przyszłości odpadów komunalnych do
sortowni odpadów w Utrzykach Dolnych.
35
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Gmina CISNA:
Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęte są wszystkie miejscowości
w gminie.
Zbiórkę selektywną prowadzi się w workach foliowych, oznakowanych: plastik,
szkło białe, szkło kolorowe. Worki dostarczane są do gospodarstw domowych przez
sołtysów lub bezpośrednio przez urząd gminy.
Koszt wprowadzenia segregacji: 2.500 zł (został w całości pokryty ze środków
własnych). Koszty przewidywane do poniesienia w przyszłości: ok. 5.000 zł / rok.
Zamierzenia: zakup pojemników na odpady segregowane (plastik, szkło białe i
kolorowe), poszerzenie zbiórki odpadów segregowanych o dalsze rodzaje
(makulatura, metale kolorowe).
Gmina BALIGRÓD:
Nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Przewidywany termin wprowadzenia selektywnej zbiórki w gminie: 2004 – 2009 r.
Przewidywane koszty wprowadzenia selektywnej zbiórki : ok. 10.000 zł / rok
Zamierzony efekt ekologiczny wprowadzenia segregacji: ok. 20%
W ramach zmniejszania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na
składowisk odpadów – edukacja mieszkańców gminy do prowadzenia
kompostowania resztek organicznych pochodzących z gospodarstw domowych, we
własnym zakresie.
3.1.2.3.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Na terenie powiatu funkcjonuje okresowy system zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, organizowany sporadycznie, na żądanie mieszkańców,
w wybranych gminach powiatu.
Nie jest praktykowany bezpośredni odbiór przez producenta, przede wszystkim
zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, ani też system „wymienny”, polegający
na przekazywaniu jeszcze dobrego ale przestarzałego sprzętu w zamian za
egzemplarz nowej generacji.
Brak jest danych na temat ilości zebranych tą drogą odpadów
wielkogabarytowych.
Z prognoz i zamierzeń przyszłościowych gmin, związanych z gospodarką
odpadami, wynika, że gmina Solina i Baligród zamierza w przyszłości zorganizować
punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych na swoim terenie.
36
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
3.1.2.4.
Koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych w poszczególnych gminach.
Na koszty, ponoszone w ramach prowadzenia gospodarki odpadami
komunalnymi, składają się : koszty zbiórki (w tym koszty zakupu worków,
pojemników, itp.), koszty transportu oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów.
Z analizy ankiet nadesłanych z gmin, wynika, że całkowity koszt usuwania
odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest bardzo zróżnicowany,
na przekroju poszczególnych gmin.
W dwóch gminach: Cisna i Olszanica, koszt ten kształtuje się na poziomie ok.
15 zł/ M/rok, w gminie Baligród – 18 zł/M/rok, natomiast w gminie Solina i Lesko,
osiąga wartość rzędu 35 zł / M / rok.
Szczegółowy poziom kosztów ponoszonych w poszczególnych gminach na
zadania związane ze zbieraniem , transportem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca obrazuje rys. 3.
Łączne koszty usuwania odpadów komunalnych w
poszczególnych gminach powiatu w przeliczeniu
na 1 M/rok
- stan aktualny Solina
Olszanica
Lesko
Cisna
Baligród
0
5
10
15
20
25
30
35
40
[zł/M/rok]
Rys. 3 . Łączne koszty usuwania odpadów komunalnych w poszczególnych
gminach powiatu w przeliczeniu na 1M/rok
37
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
3.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku.
Ustawa o odpadach [ 2 ] wprowadza obowiązek, mówiący o tym , że przed
umieszczeniem na składowisko odpadów, odpady powinny być poddawane
procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz
segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,
lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów.
Na terenie powiatu leskiego nie ma żadnych instalacji do odzysku odpadów
komunalnych, nie funkcjonuje też żadna sortownia ani kompostownia.
Jedyną formą odzysku odpadów jest dopiero raczkujący w gminach, system
selektywnej zbiórki odpadów, opisany szczegółowo w pkt. 3.1.2.2. .
Selektywną zbiórką objęte są odpady, typu: odpady i opakowania z tworzyw
sztucznych, szkło białe i szkło kolorowe. Według informacji nadesłanych
z gmin, tą drogą odzyskuje się: ok. 5,5 Mg/rok tworzyw sztucznych i 55 Mg/rok
szkła.
Z roku na rok ilość odzyskiwanych odpadów będzie wzrastać wraz z rozwojem
świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, zwiększeniem ilości dostępnych
form zbiórki, polepszeniem jakości zbiórki odpadów i objęcie segregacją szerszej
grupy odpadów.
3.1.4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom
unieszkodliwiania.
W myśl ustawy o odpadach [ 2 ] „unieszkodliwianie odpadów – to poddanie
odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych,
określonym w zał. nr 6 do ustawy , w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie
stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska”.
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Dominującą metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie.
Według danych statystycznych ogólnokrajowych za 2002 r. - 97% spośród
wszystkich odpadów, unieszkodliwianych było poprzez składowanie na 1098
składowiskach odpadów. W samym województwie podkarpackim do końca 2001 r.
funkcjonowało 63 składowiska odpadów komunalnych.
Składowisko odpadów w Stężnicy
Na terenie powiatu funkcjonuje jedno składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętnych, zlokalizowane na terenie gminy Baligród
w miejscowości Stężnica.
Jest to składowisko małe, o charakterze lokalnym, przyjmujące odpady tylko
z gminy Baligród. Przewidywany termin zakończenia eksploatacji składowiska –
38
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
31.12.2009, co jest zgodne z założeniami przyjętymi w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami, o likwidacji tego typu składowisk do 2014 r.
Składowisko przyjmuje odpady komunalne niesegregowane powstające
w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności,
oraz odpady, których skład morfologiczny zbliżony jest do odpadów komunalnych
pochodzące z zakładów przemysłowych, i innych. Na składowisku nie gromadzi się
generalnie, odpadów niebezpiecznych, o właściwościach wybuchowych, żrących,
utleniających i łatwopalnych, odpadów w postaci ciekłej, opon samochodowych z
wyjątkiem opon rowerowych.
Karta składowiska odpadów komunalnych w Stężnicy:
Nazwa składowiska: Składowisko odpadów komunalnych w Stężnicy.
Właściciel obiektu: Gmina Baligród, REGON: 000 533 340.
Nazwa posiadacza odpadów: Ludowy Klub Sportowy „Leśnik” w Baligrodzie.
Adres składowiska: m. Stężnica, gm. Baligród, powiat. leski.
Adres posiadacza: 38-606 Baligród, ul. Kazimierza Wielkiego 43.
Opis lokalizacji składowiska: od strony południowej i wschodniej graniczy
z lasem, od północnej i zachodniej z łąkami i pastwiskami nieużytkowanymi.
Najbliższe zabudowania mieszkalne w odległości 600 m. W odległości 280 m od
składowiska przepływa potok „bez nazwy”, a w odległości ok. 550 m , potok
Stężniczka.
Typ składowiska: IN – odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Wykaz podmiotów deponujących odpady: na składowisku deponowane są odpady
z gminy Baligród, dowożone przez LKS „Leśnik” w Baligrodzie.
Rodzaj odpadów dopuszczonych do składowania: odpady komunalne ( z grupy
20) z wyjątkiem niebezpiecznych.
Data rozpoczęcia eksploatacji: październik 1991 r.
Data zakończenia eksploatacji: między 2009 r., a 2012 r.
Sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych: składowisko
jest ogrodzone i zamknięte poza godzinami pracy. Godziny otwarcia składowsika
odpadów od 8˚˚ do 15˚˚.
Decyzja lokalizacyjna: wydana przez Naczelnika Gminy Baligród, dnia 1987-0610, nr 833115/87.
Pozwolenie na budowę: wydane przez Dyrektora – Główny Architekt
Województwa Krośnieńskiego z dnia 1989-05-15, znak: ANB-2-8381/Bal./2/89.
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji: wydana przez Starostę Leskiego
dnia 2003-02-12, znak: OS.7644/II-4/2003.
Pozwolenie na użytkowanie: N (nie ma)
Przegląd ekologiczny: przyjęty pismem Starosty Leskiego z dnia 2002-02-27, znak:
OS. 7643 – 1/2002.
39
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Powierzchnia całkowita: 1,80 ha, pow. wykorzystana: 0,31 ha, pow. składowania:
0,96 ha.
Pojemność planowana: 37600 m3, wykorzystana: 13000 m3, tj. 2600 Mg.
Roczna ilość odpadów składowana: 572 Mg.
Ilość odpadów przyjmowanych na dobę: < 10 Mg, rzeczywista: < 10 Mg.
Uszczelnienie: naturalne, ekran iłowy o grubości ponad 80 cm.
Instalacja do zbierania odcieków: odcieki oczyszczane są na 4-komorowym
osadniku, o poj. 18,80 m3 i odprowadzane do potoku „bez nazwy”, zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Starostę Bieszczadzkiego dnia
1999-08-17, znak: OS.II.6210 /13 /99.
Wody opadowe: ujmowane są rowami opaskowymi.
Instalacja do ujmowania gazu wysypiskowego: N (nie ma).
Monitoring gazu składowiskowego: N (nie ma).
Monitoring wód powierzchniowych : rzadziej niż 1/rok, badanie wód potoku w
zakresie: pH, azot og. , BZT5, CHZT, Fosfor og. i zawiesina .
Monitoring wód odciekowych: rzadziej niż 1/rok w zakresie jak dla wód
powierzchniowych.
Monitoring wód podziemnych: N (nie ma).
Czy stwierdzono oddziaływanie na środowisko: N (nie).
Czy składowisko jest przewidziane do zamknięcia z tego powodu: N (nie).
Kwatery do składowania odpadów niebezpiecznych: N (nie ma).
Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska – kierunek
rekultywacji: nie określono.
Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
składowiska: brodzik, spychacz, środki transportu, pas zieleni, brak kompaktora i
wagi.
Czy prowadzona jest ewidencja odpadów: T (tak).
Kwalifikacje kierownika obiektu: N (nie ma). W decyzji zatwierdzającej
instrukcję eksploatacji składowiska odpadów narzucono obowiązek uzyskania
wymaganych uprawnień – do 2004-06-30.
Czy prowadzona jest segregacja odpadów: N (nie).
Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku na koniec 2001 r.:
niesegregowane odpady komunalne, kod: 20 03 01, 2372 Mg.
Ocena WIOŚ w Rzeszowie: składowisko zakwalifikowano do kategorii B –
wymagające modernizacji, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o wprowadzeniu ustawy
Prawo ochrony Środowiska, ustawy o odpadach orz o zmianie niektórych ustaw [5]
w terminie nie później niż 2005-12-31.
W dniu 2003-12-31 Starosta Powiatu Leskiego, działając w oparciu o art. 33
ust. 3 pkt. 1 ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw [5 ] oraz art. 9, 12 i 13 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
40
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) i art. 4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu,
czasu sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.
U. Nr 220, poz. 1858) - wydał decyzję, znak: OS.7644/II-18/2003 zobowiązującą
Gminę Baligród do przeprowadzenia modernizacji eksploatowanego składowiska
odpadów w Stężnicy.
W ramach prac modernizacyjnych nałożono na Gminę obowiązek wykonania
instalacji odgazowującej składowisko oraz instalacji niezbędnej do prowadzenia
monitoringu składowiska odpadów. Ponadto zlecono obowiązek wyposażenia
składowiska w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających
składowisko oraz wagę.
W powiecie nie funkcjonuje zorganizowany system zbiórki odpadów
niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. Według
uzyskanych informacji, żadna z gmin nie prowadzi (nawet sporadycznie) zbiórki
odpadów niebezpiecznych (brak Gminnych Punktów Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych – GPZON),
co pozwala sądzić, że 100% odpadów
niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego
strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów.
W 2002 r. zostało zamknięte składowisko odpadów komunalnych
w miejscowości Huzele (gmina Lesko) – decyzja Starosty Leskiego z dnia
2002-06-17, znak: OS. 7644/II – 11/2002.
3.1.5. Schemat przepływu odpadów komunalnych.
Na podstawie danych uzyskanych z urzędów gmin stwierdzono, że jedynie
odpady komunalne wytwarzane na terenie gminy Baligród są w całości
przekazywane na gminne składowisko odpadów komunalnych w Stężnicy.
Natomiast odpady komunalne z pozostałych gmin wywożone są poza teren powiatu.
Odpady komunalne z terenu gminy Olszanica, Cisna i w niewielkim stopniu (5%) –
z gminy Solina, wywożone są na komunalne składowisko odpadów w Brzegach
Dolnych (powiat bieszczadzki).
Natomiast odpady komunalne z terenu gminy Lesko i Soliny wywożone są na
gminne składowisko odpadów komunalnych w Średnim Wielkim (powiat sanocki).
41
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
3.1.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na terenie powiatu podmioty zajmujące się zbiórką i transportem
odpadów komunalnych działają na podstawie zezwoleń otrzymanych z urzędów
gmin.
Według danych uzyskanych z gmin, są to następujące podmioty:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Ustrzykach Dolnych, ul. Fabryczna 6;
2. Transport Samochodowy – Tomasz Gnap, Terka 25 ;
3. Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe „MAL-EKO” z/s w Krośnie ;
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INTRA – SPRZĘT”
Mieczysław Indyk z/s w Lesku, ul. Kmity 6a/36;
5. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku, ul. Leśna 1 ;
6. Ludowy Klub Sportowy „Leśnik” w Baligrodzie ;
7. Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów – Zakład
Oczyszczania w Lesku .
3.2.
Odpady powstające w sektorze gospodarczym.
3.2.1. Szczególne rodzaje odpadów wytwarzanych w przemyśle,
źródła powstawania odpadów.
Odpady powstające w sektorze gospodarczym stanowią największy
strumień odpadów wytwarzanych w Polsce. Jako sektor gospodarczy uważa się
poszczególne branże przemysłu, rolnictwo, rzemiosło oraz niektóre usługi.
Dla określenia aktualnego stanu w gospodarce odpadami w sektorze gospodarczym
wykorzystuje się dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane te obejmują grupę dużych zakładów, wytwarzających ponad 1000 Mg
odpadów rocznie. Brak natomiast danych statystycznych obejmujących ilość
odpadów wytwarzanych przez grupę małych i średnich przedsiębiorstw, a właśnie te
przedsiębiorstwa działają na terenie powiatu leskiego.
Z fragmentarycznych badań GUS-u dla tej sfery podmiotów, odpady wytwarzane w
tej grupie przedsiębiorstw stanowią ok. 2-8% całego strumienia odpadów
powstających w Polsce.
Na odpady z sektora gospodarczego składają się odpady komunalne (wg „Katalogu
odpadów”: niesegregowane odpady podobne do komunalnych) oraz tzw. : odpady
technologiczne, będące wynikiem procesów produkcyjnych lub działalności
wykonywanej przez podmioty gospodarcze.
42
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
W grupie odpadów „technologicznych” wyróżnić należy następujące rodzaje
odpadów najczęściej wytwarzanych na terenie powiatu:
Odpady z przemysłu chemicznego
Są to odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok
ochronnych (farb, lakierów, emalii, kitu, farb drukarskich) → odpady z tej
grupy, powstają w zakładach usługowych, typu: zakłady blacharskie,
lakiernicze, zakłady meblarskie, zakłady produkcji sztalug i podobrazi. Odpady
te cechuje duża łatwopalność i toksyczność. Z uwagi na różnorodność branż oraz
rozproszenie wytwórców, bardzo trudne jest przeprowadzenie analizy
szacunkowej rzeczywistej masy powstających odpadów. Odpady powstające
w tej grupie są przez wytwórców najczęściej przekazywane do
unieszkodliwienia firmom posiadającym odpowiednie do tego instalacje.
Odpady z przemysłu rolno-spożywczego
Są to odpady pochodzące z ubojni owiec i kóz oraz z zakładów przetwórstwa
mięsnego, występujących na terenie powiatu. W grupie tych odpadów wyróżnia
się odpady z produkcji podstawowej, typu odpadowa tkanka zwierzęca, odchody
zwierzęce oraz tzw. „odpady utylizacyjne” - czyli odpady pochodzenia
zwierzęcego wykazujące właściwości niebezpieczne, podzielone na odpady
niskiego ryzyka (LRM), odpady wysokiego ryzyka (HRM) i odpady
szczególnego ryzyka (SRM).
Na terenie powiatu w 2002 r. wytworzono ok. 36,5 Mg odpadowej tkanki
zwierzęcej wykazującej właściwości niebezpieczne (SRM), która w całości
została wywieziona z terenu powiatu i przekazana specjalistycznym firmom do
unieszkodliwienia. Pozostałe odpady z tej sfery przemysłu są odzyskiwane,
z przeznaczeniem na nawóz lub paszę.
Odpady z przemysłu drzewnego i papierniczego
Są to odpady z przetwórstwa drewna, płyt wiórowych, powstają w tartakach,
zakładach przetwórstwa drzewnego, zakładach stolarskich, meblarskich.
Dominujący udział ilościowy mają takie odpady jak: wióry, ścinki, kawałki
drewna i płyt wiórowych, trociny. Odpady te w ok. 80% są poddawane
odzyskowi w celach energetycznych na terenie zakładów wytwarzających odpad
lub przekazywane osobom fizycznym wg ich indywidualnych potrzeb. Pozostała
ilość (czyli ok. 20%) odbierana jest zazwyczaj, przez Zakład Płyt Pilśniowych
„KROONOBOST” w Mielcu, do wykorzystania.
Odpady z procesów termicznych
Odpady te powstają w procesie spalania surowców energetycznych, głównie
węgla kamiennego. Są to odpady paleniskowe, głównie żużle i popioły,
zazwyczaj wykorzystywane przez wytwórców na własne potrzeby.
43
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Odpady z przemysłu maszynowego
Są to odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych, głównie z toczenia i piłowania żelaza.
Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego
Są to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.
W znacznym zakresie, pod względem ich ilości – to odpady betonu, gruzu
ceglanego, itp., przekazywane osobom fizycznym do wykorzystania na ich
własne potrzeby.
Odpady zawierające azbest, stanowiące znaczny udział w tej grupie odpadów
omówione zostały w pkt. 3.3. Kolejne znaczące grupy odpadów zaliczanych do
sfery budowlano-remontowej, to odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
oraz odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali. Najlepiej na terenie powiatu
rozwinięty jest rynek odzysku złomów metalicznych i stopów metali.
W powiecie, na terenie gminy Lesko prowadzi działalność dwa punkty skupu
surowców wtórnych. W punktach tych odzyskiwane są odpady, typu: złom
stalowy i żeliwny, złom metali kolorowych, makulatura, szkło, tworzywa
sztuczne.
Odpady z wydobywania kopalin
Odpady z wydobywania kopalin, tj. odpady piasku, iłu powstają na terenie
powiatu w zakładach prowadzących działalność związaną z poszukiwaniem,
wydobywaniem kopalin, m.in. w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym
„MANATERZEC” w Manastercu. W ciągu roku wytwarzanych jest ich ok. 30
Mg (odpad o kodzie: 01 01 02). Odpady te w całości są wykorzystywane do
rekultywacji wyeksploatowanych wyrobisk górniczych powstających w wyniku
eksploatacji kruszywa.
Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych
Są to odpady powstające w zakładach posiadających własne zaplecza
transportowe, warsztaty lub serwisy konserwatorskie. Według danych
statystycznych prawie 95% całego strumienia odpadów stanowią zużyte
sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo i odzież ochronna. Odzysk tej grupy
odpadów jest minimalny (1-2%), pozostała część odpadów jest unieszkodliwiana
- czyściwo z elementami niebezpiecznymi – termicznie, pozostałe - przez
składowanie.
Wraki samochodowe:
Gwałtowny wzrost liczby samochodów (w tym duży udział pojazdów starych)
powoduje drastyczny wzrost odpadów samochodowych. W związku z brakiem
obligatoryjnego
obowiązku
przekazania
starego
samochodu
do
wyspecjalizowanego punktu kasacji, właściciel może pozostawić samochód
gdziekolwiek. Wg szacunków krajowych tylko połowa samochodów jest
wyrejestrowywana i deponowana w specjalistycznych firmach. Na terenie
44
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
powiatu istnieją 2 firmy, posiadające wymagane prawem uprawnienia (koncesja
wydana przez Wojewodę) do wykonywania demontażu pojazdów.
Są to:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„KRAFT”
–
Pasławski Edward, ul. Przemysłowa, Lesko,
„AUTO-ZŁOM” Warchoła Wojciech, Huzele, gm. Lesko.
Proces demontażu pojazdów prowadzi do powstania nowych odpadów, tzw.
odpadów wtórnych, które wytwórca jest obowiązany zagospodarować zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach [ 2 ].Wg szacunków, ok. 86% ogólnej masy
wraku samochodowego stanowią materiały przeznaczone do recyklingu
materiałowego (płyny hamulcowe, guma, szkło, zużyte opony, itp.) , zaś 14%
masy ogółem – stanowią nieużyteczne odpady kierowane na składowisko.
Według
danych Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Lesku w 2002 r. wycofano z eksploatacji na terenie powiatu 349
pojazdów (ogółem), w tym: 10 motorowerów, 14 motocykli, 289 samochodów
osobowych, 27 samochodów ciężarowych, 1 pojazd specjalny, 2 ciągniki
rolnicze i 6 naczep- przyczep.
Pojazdy wyrejestrowane w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 z rozdziałem na
gminy obrazuje tabela 3-25.
TABELA 3-25. Wykaz poszczególnych typów pojazdów wyrejestrowanych
w 2002 r. w powiecie leskim
Typ pojazdu
GMINY
Suma
motorowery
motocykle
samochody
osobowe
samochody
ciężarowe
specjalne
ciągniki rolnicze
przyczepy lekkie
naczepy cięż.
przyczepy cięż.
przyczepy specjalne
SUMA:
Lesko
4
4
110
Olszanica
4
5
60
Baligród
2
38
Solina
2
2
59
Cisna
1
22
[szt]
10
14
289
9
6
4
7
1
27
1
1
1
2
132
1
1
1
78
44
70
1
1
25
1
2
1
1
3
1
x
45
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Komunalne osady ściekowe
W myśl definicji ustawy o odpadach [ 2 ] jest to pochodzący z oczyszczalni
ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do
oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym
do składu ścieków komunalnych. Na terenie powiatu odpad ten pochodzi ze
wszystkich oczyszczalni komunalnych jak również przyzakładowych.
Odpady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków podzielić można generalnie na:
skratki (19 08 01), piasek z piaskowników (19 08 02) oraz odpady z procesów
stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady
ściekowe (19 08 05).
Z uwagi na duże rozproszenie oczyszczalni w powiecie i brak danych
bilansowych, analizę tej grupy odpadów wykonano w oparciu o dane uzyskane
z istniejących 4 komunalnych oczyszczalni ścieków oraz kilku wybranych
oczyszczalni przyzakładowych (jako największych źródeł wytwarzania osadów
w powiecie), tj.:
osiedlowa oczyszczalnia w Wańkowej,
gminna oczyszczalnia ścieków w Polańczyku,
gminna oczyszczalnia ścieków w Solinie,
gminna oczyszczalnia ścieków w Cisnej,
oczyszczalnia komunalna Zakładu Karnego w Uhercach,
oczyszczalnia przy Gospodarstwie Pomocniczym Zakładu Karnego
w Średniej Wsi.
Technologiczna obróbka osadów ściekowych ma miejsce na oczyszczalni
w Polańczyku (stacja odwadniania osadu z prasą komorową i zespołem
roztwarzania i dozowania elektrolitu), a 2 oczyszczalnie posiadają poletka
osadowe. Na pozostałych oczyszczalniach osad nie jest poddawany żadnym
procesom odwadniania i stabilizacji, przed umieszczeniem na składowisko
odpadów jest on wywożony na inne oczyszczalnie ścieków, posiadające
instalacje do odwadniania osadów ściekowych.
W 2002 r. w analizowanych oczyszczalniach wytworzono łącznie: 1,5 Mg
skratek, 0,5 Mg piasku z piaskowników i 5,7 Mg osadów ściekowych, z czego
60% - to osady ustabilizowane .
Sposoby postępowania z wytworzonymi osadami ściekowymi w analizowanych
oczyszczalniach, są jednakowe, zarówno skratki, piasek z piaskowników jak i
ustabilizowane osady wywożone są na składowiska odpadów. Jedyne działające
na terenie powiatu składowisko odpadów w Stężnicy – nie przyjmuje osadów
ściekowych. Wytwarzane osady ściekowe, są zatem wywożone poza teren
powiatu.
Z dostępnych danych, wynika, że nie prowadzi się monitoringu, pod względem
składu chemicznego i stopnia zanieczyszczenia sanitarnego osadów ścieków.
46
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Ponadto, na terenie powiatu, nie wykorzystuje się komunalnych osadów
ściekowych w rolnictwie.
3.2.2. Ilość odpadów powstających w sektorze gospodarczym.
Ilość odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym ustalona
została według bazy SIGOP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Rzeszowie, określonej drogą ankietyzacji wykonanej wśród znaczących wytwórców
odpadów na terenie powiatu leskiego.
Wykaz podmiotów gospodarczych objętych bazą SIGOP w 2002 r.:








PGNiG S.A. w Warszawie O/Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
Kopalnia Ropy Naftowej w Wańkowej, gm. Olszanica;
Podkarpacki Ośrodek Maszynowy „OLSZANICA” Sp. z o.o.
w Olszanicy;
„PROHANBUD” Zdzisław Różycki i Wspólnicy Sp. jawna
w Uhercach, gm. Olszanica;
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Sp. z o.o. w Łukawicy, gm.
Lesko;
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. – Rejon Energetyczny Leski,
w Lesku;
„TALENS POLSKA” Sp. z o.o. w Lesku;
Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „JAWOR” w Solinie;
Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. w Solinie
Bilans odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym wg poszczególnych grup,
przyjętych z Katalogu odpadów, obrazuje tabela 3-26.
47
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 3-26. Bilans odpadów przemysłowych w grupach – wg bazy
SIGOP wytworzonych w powiecie leskim w 2002 r.
Grupy odpadów
Ilość odpadów [ Mg/ 2002 r. ]
według klasyfikacji
odpady
odpady
odpady
odpady
z Katalogu odpadów
wytworzone wykorzy- unieszkodliwione unieszkodli-
03 – odpady z przetwórstwa
drewna oraz z
produkcji płyt i mebli,
masy celulozowej,
papieru i tektury
09 – odpady z przemysłu
fotograficznego i
usług fotograficznych
10 – odpady z procesów
termicznych
12 – odpady z kształtowania
oraz fizycznej i
mechanicznej obróbki
powierzchni metali i
tworzyw sztucznych
13 – oleje odpadowe
15 – sorbenty, tkaniny do
wycierania, materiały
filtracyjne, itp.
16 – zużyte lub nienadające
się do użytkowania
pojazdy
17 – odpady remontowobudowlane
19 – odpady z oczyszczalni
ścieków
RAZEM:
odpady
magazynowane
(ogółem)
stane
poza
składowaniem
wione przez
składowanie
3.790,000
3.790,000
-
-
20,000
0,850
-
0,850
-
-
43,000
43,000
-
-
-
64,500
64,500
-
-
-
8,610
8,110
-
-
0,500
0,560
-
0,330
-
0,230
4,794
2, 600
0,093
-
2,101
146,816
121,183
17,133
-
8,500
7,700
-
-
5,200
2,200
4066,83
4.029,40
18,406
5,200
33,531
Jak wynika z zamieszczonego powyżej bilansu odpadów, w 2002 r.
wytworzono ogółem w sektorze przemysłowym 4.066,83 Mg odpadów, z czego
4.029,393 Mg odpadów – wykorzystano; 18,406 Mg odpadów – unieszkodliwiono
(poza składowaniem), a 5,2 Mg komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwiono
na składowiskach odpadów. Był to jedyny odpad z grupy odpadów
technologicznych składowanych na składowisku odpadów. Odpady typu: z
przetwórstwa drewna, żużle i popioły, oraz z przemysłu maszynowego zostały w ok.
95% wykorzystane.
48
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
3.2.3. Istniejące systemy zbiórki.
Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane
selektywnie, w zależności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki,
wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom tymczasowego gromadzenia
odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych.
Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz
odpadów (wytwórca) ma tytuł prawny. Odpady przeznaczone do składowania na
składowiskach odpadów, magazynowane są przez okres nie dłuższy niż 1 rok,
natomiast odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania (poza
składowaniem) gromadzone są na terenie zakładów przez okres nie dłuższy niż
3 lata. Znaczna grupa odpadów wytwarzanych w sektorze przemysłowym
magazynowana jest tymczasowo, tylko na okres niezbędnych prac związanych
z powstawaniem odpadów, lub na czas zgromadzenia odpowiedniej partii odpadów
do
transportu.
Magazynowanie
odpadów
odbywa
się
z
reguły
w miejscach wydzielonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich,
w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie się, oraz zgodnie z wymogami
określonymi w przepisach prawnych w tym zakresie.
Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych, z ich miejsc
wytwarzania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, realizowany jest z
wykorzystaniem środków transportu, będących w posiadaniu:
- wytwórców odpadów,
- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania,
- specjalistycznych firm transportowych.
Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów
i regulowany jest przez odpowiednie przepisy, dotyczy to w szczególności
transportu odpadów niebezpiecznych. Generalnie transport odpadów odbywa się w
sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i nie
powodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.
Odbiorem zgromadzonych odpadów zajmują się wyspecjalizowane firmy,
posiadające wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności,
tj. zbierania i transportu odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania lub
przekazania następnemu posiadaczowi odpadów.
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu
odpadów na terenie powiatu leskiego przedstawiono w pkt. 3.2.4.
49
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
3.2.4. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie
zbierania i transportu odpadów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zakład
Usługowo
-Produkcyjno-Handlowy
ARAB,
Brzozów,
ul. Głowackiego 21 (zatwierdzony program gospodarki odpadami, typu: 16 02
13, 16 06 02) ;
Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” z/s w
Zamościu, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 (zatwierdzony program
gospodarki odpadami, typu: 17 01 06, 17 06 01, 17 06 05) ;
„SERWIS” Kraków Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Olszanicka 38
(zatwierdzony program gospodarki odpadami, typu: 16 07 08, 13 05 02, 16 02
13, 15 02 02, 19 08 13, 16 02 15, 13 02 08) ;
„SERWIS” Rzeszów Sp. z o. o.
w Rzeszowie, ul. Ujejskiego 3
(zatwierdzony program gospodarki odpadami, typu: 13 05 06, 13 05 08, 16
07 08, 15 02 02, 16 02 13) ;
Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych
„TERMOEXPORT” z/s w Warszawie, ul. Żurawia 24/7 (zatwierdzony
program gospodarki odpadami, typu: 17 06 01, 17 06 05, 17 01 06) ;
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SanTa – EKO, Tadeusz Zych,
Izabela Rutowska Sp. j. Sandomierz, ul. Portowa 24 (zatwierdzony program
gospodarki odpadami, typu: 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03);
Firma Budowlano – Handlowa „OMONA” z/s w Rzeszowie, ul.
Podwisłocze 6 (zatwierdzony program gospodarki odpadami, typu: 17 06 01,
17 06 05) ;
Naprawy Remonty Urządzeń Dystrybucyjnych Stacji Paliw KERAM
Marek Sówka – Wrocław ul. Balonowa 23/10, Zakład Pietrzykowice ul.
Smolecka 5 (zatwierdzony program gospodarki odpadami, typu: 13 05 01, 13
05 02, 15 02 02, 16 07 08, 17 05 03) ;
Przrdsiębiorstwa Produkcyno-Handlowo-Usługowe „GRAMA” z/s w
Łańcucie, os. Gen. Maczka 17/5 (zatwierdzony program gospodarki
odpadami, typu: 15 02 02 , 16 07 08, 16 07 09, 17 01 06, 17 02 04,
17 03 01, 17 03 03, 17 04 09, 17 04 10, 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05,
17 08 01, 17 09 01, 17 09 03) ;
„AWAS –Serwis” Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Egejska 1/34
(zatwierdzony program gospodarki odpadami, typu: 13 05 01, 3 05 02, 13 05
03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 13 08 99, 19 08 10) ;
Zakład Remontowo Budowlany – Tadeusz Potoczny, 38-606 Baligród, ul.
K. Wielkiego 45/3 (zatwierdzony program gospodarki odpadami, typu: 17 06
01, 17 06 05) ;
50
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
12.
13.
14.
15.
Wytwórnia
Elementów
Kominowych
„TARNAWA”
s.c.
,
ul. Mościckiego 197 D, Tarnów (zatwierdzony program gospodarki odpadami,
typu: 17 06 01, 17 06 05) ;
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KULIK” s.c. z/s w Rybniku, ul
Kadłubka 45 (zezwoelnia na zbieranie odpadów : 17 04 01, 17 04 04, 17 04 11,
16 01 18, 12 01 03, 12 01 01, 10 09 80, 16 01 17, 17 04 05, 20 01 40, 15 01 01,
20 01 01, 15 01 07, 20 01 01) ;
Skup i Sprzedaż Złomu, Metali Kolorowych – Bronisław Murawski,
Lesko, ul. Sienkiewicza 12 (zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, typu:
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04 , 17 04 06, 16 01 18, 12 01 03) ;
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w
Ustrzykach Dolnych, ul. Fabryczna 6 (zezwolenia na zbieranie odpadów,
typu: 15 01 02, 15 01 07).
3.3. Odpady o charakterze niebezpiecznym.
3.3.1. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych i źródła ich
powstawania.
Jak wynika z definicji odpadów niebezpiecznych, stanowią one
szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi środowiska, z tych też względów
gospodarka nimi wymaga szczególnej kontroli.
Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym
(zdecydowana ilość) jak również w sektorze komunalnych. Podstawowym źródłem
powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa.
Ponadto, odpady te powstają w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia,
szkolnictwie.
Znacząca ilość odpadów niebezpiecznych powstaje w sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw. Jednak zakłady te nie są objęte statystyką państwową i
monitoringiem odpadów prowadzonym przez WIOŚ, stąd też wytwarzane odpady z
tego sektora oszacowano.
Analizą objęto następujące grupy odpadów niebezpiecznych:
Zużyte źródła światła zawierające rtęć
Najczęściej występującym odpadem, w tej grupie odpadów są potocznie
nazywane, zużyte świetlówki, które wg Katalogu odpadów określane są jako:
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, lub
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
51
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Lampy te wykorzystywane są jako oświetlenie zarówno hal produkcyjnych jak i
sal
szkolnych,
pomieszczeń
biurowych,
ośrodków
sanatoryjnych,
wypoczynkowych, itp.
Oleje odpadowe
Oleje odpadowe to wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe nie nadające się
już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w
szczególności oleje silników spalinowych, oleje przekładniowe, a także oleje
smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Głównym źródłem powstawania
olejów odpadowych są przemysł i motoryzacja, w tym: stacje obsługi pojazdów,
bazy transportowe i remontowe oraz urządzenia pracujące w przemyśle.
Z dostępnych danych (wydane decyzje, wywiad w terenie) wynika, że na terenie
powiatu powstaje ok. 32 Mg /rok olejów odpadowych.
Baterie i akumulatory
Głównym źródłem akumulatorów ołowiowych są środki transportu, a częściowo
również przemysł. Wprowadzona w życie opłata depozytowa pozwala
skutkować odzyskiem pełnej ilości wprowadzonych do użytkowania
akumulatorów.
Analiza sprzedaży akumulatorów w istniejących 5 jednostkach handlowych na
terenie powiatu wykazała, że w 2002 r. sprzedano ogółem: ok. 400
akumulatorów ołowiowych, zaś odebrano zużytych ok. 370 sztuk. Natomiast
z analizy wydanych przez Starostwo Powiatowe w Lesku decyzji dla podmiotów
gospodarczych, których działalność związana jest z wytwarzaniem
akumulatorów, rocznie jest wytwarzanych ok. 3,8 Mg akumulatorów.
Reasumując, na terenie powiatu wytwarzanych jest rocznie ok. 4,9 Mg
akumulatorów.
Odpady medyczne
Odpady medyczne wytwarzane na terenie powiatu to wybrane odpady z grupy
odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, obejmujące:
18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału
genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i
zwierząt, z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
18 01 05* - przeterminowane i wycofane ze stosowania leki i chemikalia
Na terenie powiatu źródłem powstawania odpadów medycznych jest: 1 szpital,
1 przychodnia oraz 2 ośrodki zdrowia, 9 aptek, 6 gabinetów dentystycznych , 12
gabinetów lekarskich (pozostałych), 12 praktyk pielęgniarskich.
Odpady medyczne dzieli się na dwie grupy:
- odpady specyficzne , które ze względu na swój charakter, zanieczyszczenia
drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy
tej zaliczane są: zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku,
52
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz odpady ze
szpitali i oddziałów zakaźnych,
- odpady specjalne, do których zaliczane są substancje radioaktywne,
pozostałości cytostatyków i cytotoksyków, przeterminowane środki
farmaceutyczne, uszkodzone termometry, świetlówki, itp.
Na terenie powiatu wytwarzanych jest ogółem ok. 5 Mg/rok odpadów
medycznych, w tym 0,014 Mg/rok – to przeterminowane i wycofane ze
stosowania leki, natomiast pozostała ilość to zużyte materiały opatrunkowe,
sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne, itp. Najwięcej odpadów
medycznych powstaje w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Lesku, tj. 3,38 Mg/rok.
Wszystkie powstające odpady medyczne z terenu powiatu odbierane są
w całości do unieszkodliwienia przez firmę „KOBOST” – Bobka Piotr, Bogdan
Kozioł, Wola Rzędzińska 4A, która ma podpisaną umowę na unieszkodliwianie
tych odpadów ze Spalarnią Odpadów Medycznych Szpitala Wojewódzkiego im.
Św. Łukasza w Tarnowie.
Odpady weterynaryjne
Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach [ 2 ] przez odpady
weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem
zwierząt, lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku
z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.
Wg Katalogu odpadów są to głównie odpady, typu:
18 02 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki,
18 02 02* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału
genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwierząt.
Dla potrzeb niniejszego planu w tej grupie odpadów przeanalizowano również
odpady z przetwórstwa żywności (grupa 02 Katalogu odpadów), tj.:
02 02 80* - odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości
niebezpieczne, w tym zwierzęta padłe,
02 02 81* - odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego
i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80, w tym
zwierzęta padłe.
Główne źródła powstawania odpadów weterynaryjnych na terenie powiatu, to
działalność 4 podmiotów zajmujących się lecznictwem zwierząt, są to:
- Anna i Paweł Kusal, ul. Pieski Świat 1, 38-600 Lesko (ok. 12 kg/rok odpadów
weterynaryjnych);
- Iwona Ryłko, ul. Ossolińskich 2, 38-600 Lesko (20 kg/rok odpadów
weterynaryjnych);
- Marek Skowroński, 38-613 Wołkowyja 89 (10 kg/rok odpadów
weterynaryjnych);
53
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
- Samorządowa Przychodnia Dla Zwierząt w Olszanicy – Ryszard Dębiec,
38-722 Olszanica (12 kg/rok odpadów weterynaryjnych).
oraz
- Ubojnia Owiec i Kóz „POŁONINA” Sp. z o.o. w Lesku, ul. Przemysłowa 15
(odpadowa tkanka zwierzęca szczególnego i wysokiego ryzyka SRM, HRM –
40 Mg/rok, odpadowa tkanka zwierzęca niskiego ryzyka LRM – 40 Mg/rok);
- Masarnia „MARAK” w Średniej Wsi, 38-604 Hoczew (odpadowa tkanka
zwierzęca szczególnego i wysokiego ryzyka SRM - 2,5 Mg/rok).
Łącznie, na terenie powiatu wytwarzanych jest 82,544 Mg/rok odpadów
weterynaryjnych, w tym 0,054 Mg/rok to odpady z diagnozowania, leczenia
i profilaktyki weterynaryjnej, pochodzące z punktów weterynaryjnych, lecznic
zwierząt, pozostała ilość tj. 82,5 Mg/rok – to inne odpady, zawierające
drobnoustroje chorobotwórcze wywołujące choroby u ludzi i zwierząt, w tym
odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego
ryzyka, pochodząca z zakładu ubojni zwierząt i zakładu przetwórstwa mięsnego.
Odpady weterynaryjne z terenu powiatu przekazywane są w całości do
unieszkodliwienia. Odpady z lecznic i punktów weterynaryjnych odbiera firma
„KOBOST” – Bobka Piotr, Bogdan Kozioł, Wola Rzędzińska 4A, która
przekazuje je do utylizacji do Spalarni Odpadów Medycznych Szpitala
Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Natomiast odpady poubojowe
obiera do utylizacji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UTIRES” Sp. z o.o.
w Leżachowie oraz Zakład Utylizacyjny we Wróbliku Szlacheckim.
Odpady zawierające azbest
Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych
prac demontażowych, remontowych itp. Na terenie powiatu, powstają głównie
odpady, typu:
17 01 06 - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
zawierające substancje niebezpieczne, m.in. eternit, płyty
azbestowo-cementowe z budynków,
17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest, m.in. z urządzeń
ciepłowniczych,
17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
17 01 05 - odpady z materiałów zawierających azbest.
Na terenie powiatu 8 podmiotów prowadzi działalność w zakresie prac
remontowo-demontażowych
związanych
z
wytwarzaniem
odpadów
azbestowych, posiadające wymagane zezwolenie wydane przez Starostę
Leskiego.
Są to następujące firmy:
- Firma Budowlano-Handlowa „OMONA”, 35-310 Rzeszów,
ul. Podwisłocze 6;
54
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Potoczny, ul. Kazimierza
Wielkiego 45/3, 38-606 Baligród ;
- Wytwórnia Elementów Kominowych „TARNAWA” s.c.,
ul. Mościckiego 197 d, 33-100 Tarnów ;
- „ALGADER” s.c., ul. Gwiaździsta 21/17, 01-651 Warszawa,
- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO”
w Zamościu,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRAMA”, Os. Gen. Maczka 17/5,
37-100 Łańcut,
- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych
„TERMOEXPORT”, ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa;
- „SanTa-EKO” Tadeusz Zych, Izabela Rutowska, ul. Potrowa 24,
27-600 Sandomierz.
W warunkach wydanych dla w/w firm zezwoleń na prowadzenie tego typu
działalności, narzucono obowiązek każdorazowego zgłaszania przystąpienia do
zamierzonych prac wraz z podaniem przewidywanej ilości wytworzonych
odpadów azbestowych. Według informacji Starostwa Powiatowego w Lesku,
tylko jedna firma (w latach 2001-2003) zgłosiła zakończenie rozbiórki pokryć
dachowych z płyt azbestowych, a ilość powstałego odpadu wyniosła 23 Mg.
Odpady te w całości zostały przekazane do unieszkodliwienia na składowisko
odpadów azbestowych w Tarnowie.
Na terenie powiatu nie ma składowiska przyjmującego odpady azbestowe.
Odpady te wywożone są poza teren powiatu.
Według oświadczeń podmiotów posiadających zezwolenia na usuwanie
odpadów azbestowych z terenu powiatu, odpady te wywożone są do
deponowania na następujące składowiska odpadów azbestowych:
- składowisko odpadów azbestowych w Trzemesznie , zarządzane przez P.H.U.
„IZOPOL” w Trzemesznie,
- składowisko ZARZECZE II – m. Piaski k/Kraśnika,
- składowisko odpadów w Młynach k/Radymna,
- składowisko odpadów w Tarnowie.
-
Szereg indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych dokonuje wymiany
pokryć dachowych z płyt azbestowych, we własnym zakresie. W związku
z faktem, że brak jest na terenie powiatu oraz w jego sąsiedztwie składowiska
przyjmującego odpady azbestowe, a ponadto żadna z gmin powiatu nie prowadzi
zorganizowanego systemu usuwania odpadów azbestowych, odpady te w sposób
niekontrolowany trafiają do środowiska. Ilość tych odpadów jest niemożliwa do
określenia.
Taka działalność stwarza konieczność podjęcia odpowiednich działań i inicjatyw
zmierzających do usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych w sposób
nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi.
55
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Pestycydy
Problematyka odpadów typu środki ochrony roślin (pestycydy) dotyczy bieżącej
ich produkcji i stosowania w rolnictwie jak również przeterminowanych
środków zdeponowanych w tzw. mogilnikach. Obecnie, z uwagi na wysokie
ceny pestycydów przeterminowaniu ulegają nieznaczne ich ilości, problemem
stają się natomiast odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin. Odpady
te trafiają głównie do strumienia odpadów komunalnych. Ich ilość jest jednak
niemożliwa do oszacowania i w skali powiatu leskiego, nieznaczna. Wymogi
obowiązującej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [ 3 ]
pozwalają sądzić, że z czasem nastąpi wyodrębnienie tego rodzaju odpadów ze
strumienia odpadów komunalnych.
Analizując jednak tę grupę odpadów niebezpiecznych, nadmienić należy
o składowiskach przeterminowanych środków ochrony roślin.
Na terenie powiatu leskiego znajdował się jeden magazyn przeterminowanych
środków ochrony roślin, mieszczący się w budynkach Handlowo-Usługowej
Spółdzielni Pracy w Lesku, przy ul. Ossolińskich 2. Zgromadzone w nim odpady
pochodziły z placówek handlowych Spółdzielni. W 2001 r. magazyn ten został
zlikwidowany, a zgromadzone w nim odpady w ilości 10,085 Mg przekazano do
unieszkodliwienia.
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych zostały
omówione w pkt. 3.1.1.4.
Z przeprowadzonej analizy szacunkowej wynika, że powstaje ich w skali
powiatu ok. 60 Mg/rok. Na terenie powiatu, żadna z gmin nie prowadzi zbiórki
tego typu odpadów, stąd też należy domniemywać, że w całości trafiają one na
składowiska odpadów komunalnych.
3.3.2. Zbiorcze zestawienie ilości wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych.
Posiłkując się danymi wojewódzkiej bazy o odpadach SIGOP oraz
w oparciu o informacje Starostwa Leskiego w tabeli nr 3-27 przedstawiono bilans
odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w powiecie leskim.
56
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 3-27. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych na terenie powiatu leskiego.
Ilość odpadów
Rodzaj odpadu
powstająca w ciągu roku
[Mg/rok]
zużyte urządzenia elektryczne
2,5
odpady z usług fotograficznych
0,85
oleje odpadowe
18,0
baterie i akumulatory
4,9
szlamy ropopochodne z czyszczenia
zbiorników po produktach naftowych
15,0
odpady medyczne
5,155
odpady weterynaryjne, w tym odpady z
przygotowania i przetwórstwa
produktów spożywczych pochodzenia
82,6
zwierzęcego
zanieczyszczone sorbenty, materiały
filtracyjne, ubrania
0,49
odpady z budowy i remontów obiektów
budowlanych (za wyjątkiem odpadów
zawierających azbest
16,953
odpady azbestowe
23*
odpady niebezpieczne w grupie
59,67
odpadów komunalnych
RAZEM:
229,118
* - ilość wytworzona w 2003 r.
Z przeprowadzonej powyżej analizy należy sądzić, że rocznie na terenie
powiatu powstaje ogółem ok. 229 Mg odpadów niebezpiecznych, z czego 80 Mg –
to odpady z przetwórstwa żywności, tj. odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca
właściwości niebezpieczne pochodząca głównie z ubojni owiec i kóz „Połonina” Sp.
z o.o. w Lesku. Z wytwarzanych odpadów ok. 18 Mg odpadów jest
wykorzystywanych, ok. 83 Mg odpadów jest unieszkodliwianych przez
składowanie, ok. 128 Mg odpadów jest unieszkodliwianych (poza składowaniem).
3.3.3. Systemy zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych.
Omówiono w pkt. 3.2.3.
Dodatkowo transport odpadów niebezpiecznych powinien odbywać się
z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, takich jak:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 98, poz. 602, z późn. zm.),
57
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
-
-
rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608);
rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15
czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (Dz. U. Nr 57, poz.
609).
3.3.4. Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów.
Z ogólnej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych:
- ok. 18 Mg jest wykorzystywanych,
- ok. 128 Mg jest unieszkodliwianych (za wyjątkiem składowania),
- ok. 83 Mg jest unieszkodliwianych poprzez składowanie.
Wtórnemu odzyskowi podlegają głównie oleje odpadowe, na składowiska
odpadów przekazywane są odpady zawierające azbest oraz odpady niebezpieczne
występujące w strumieniu odpadów komunalnych. Wszystkie pozostałe odpady
niebezpieczne poddawane są innym procesom unieszkodliwiania, poza
skladowaniem.
Na terenie powiatu nie ma instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych. Wszystkie powstające odpady niebezpieczne poddawane
są procesom odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach jednostek zewnętrznych.
3.3.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność na terenie
powiatu w zakresie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi.
Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie
powiatu w oparciu o wydane przez Starostę Leskiego zezwolenia, decyzje
administracyjne(decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami, decyzje na
wytwarzanie odpadów) :
1.
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „ARAB” z/s w Brzozowie,
ul. Głowackiego 21 (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy – 16 02 13, baterie i akumulatory niklowo-kadmowe – 16 06
02) ;
58
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” z/s
w Zamościu, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 (zmieszane lub
wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne – 17 01 06, materiały izolacyjne zawierające
azbest – 17 06 01, materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06
05) ;
„SERWIS” Kraków Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Olszanicka 38
(odpady zawierające ropę naftowa lub jej produkty – 16 07 08, szlamy z
odwadniania olejów w separatorach – 13 05 02, zużyte urządzenia
zawierające niebezpieczne elementy – 16 02 13, sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do wycierania – 15 02 02, szlamy zawierające
substancje niebezpieczne i innego niż biologiczne oczyszczania ścieków
przemysłowych – 19 08 13, niebezpieczne elementy lub części składowe
usunięte z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 16 02 15,
inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – 13 02 08) ;
„SERWIS” Rzeszów Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Ujejskiego 3 (olej z
odwadniania olejów w separatorach – 13 05 06, mieszanina odpadów z
piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 08,
odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty – 16 07 08, sorbenty –
15 02 02, zużyte lampy fluorescencyjne – 16 02 13) ;
Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych
„TERMOEXPORT” z/s w Warszawie, ul. Żurawia 24/7 (materiały
izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01, materiały konstrukcyjne
zawierające azbest – 17 06 05, zmieszane lub wysegregowane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – 17 01
06) ;
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SanTa – EKO” z/s
w Sandomierzu, Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp. j., ul. Portowa 24
(materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01, materiały
konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06 05, inne odpady z budowy,
remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne – 17 09
03);
Firma Budowlano – Handlowa „OMONA” z/s w Rzeszowie,
ul. Podwisłocze 6 (materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01,
materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06 05) ;
Naprawy Remonty Urządzeń Dystrybucyjnych Stacji Paliw
„KERAM” Marek Sówka z/s we Wrocławiu, ul. Balonowa 23/10,
Zakład Pietrzykowice - ul. Smolecka 5 (odpady stałe z piaskowników
i z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 01, szlamy z odwadniania
olejów w separatorach – 13 05 02, sorbenty, materiały filtracyjne – 15 02
02, odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty – 16 07 08, gleba
59
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
9.
10.
11.
12.
i ziemia w tym kamienie zawierająca substancje niebezpieczne – 17 05
03) ;
Przedsiębiorstwa Produkcyno-Handlowo-Usługowe „GRAMA” z/s w
Łańcucie, os. Gen. Maczka 17/5 (sorbenty, materiały filtracyjne – 15 02
02 , odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty – 16 07 08,
odpady zawierające inne substancje niebezpieczne – 16 07 09, zmieszane
lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia – 17 01 06, odpady drewna ,
szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi – 17 02 04, asfalt zawierający smołę – 17
03 01, smoła i produkty smołowe – 17 03 03, odpady metali
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 17 04 09, kable
zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne – 17 04
10, materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01, inne materiały
izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne – 17 06 03, materiały
konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06 05, materiały konstrukcyjne
zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 17 08
01, odpady z budowy i remontów i demontażu zawierające rtęć – 17 09
01, inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające
substancje niebezpieczne – 17 09 03) ;
„AWAS –Serwis” Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Egejska 1/34
(odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach –
13 05 01, szlamy z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 02,
szlamy z kolektorów – 13 05 03, olej z odwadniania olejów
w separatorach – 13 05 06, zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach – 13 05 07, mieszanina odpadów z piaskownika
i z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 08, inne niż wymienione
odpady – 13 08 99, tłuszcze i mieszaniny olejów w separacji olej-woda
inne niż 19 08 09 – 19 08 10) ;
Zakład Remontowo Budowlany – Tadeusz Potoczny z/s w
Baligrodzie, ul. K. Wielkiego 45/3 (materiały izolacyjne zawierające
azbest – 17 06 01, materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06
05) ;
Wytwórnia Elementów Kominowych „TARNAWA” s.c. z/s w
Tarnowie, ul. Mościckiego 197 D (materiały izolacyjne zawierające
azbest – 17 06 01, materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06
05).
60
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
IV. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI WYNIKAJĄCE ZE
ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH
I GOSPODARCZYCH
61
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
4.1. Ludność w powiecie leskim (stan aktualny).
Według stanu na dzień 2002-12-31 powiat leski zamieszkiwało:
powiat ogółem: 26.758 mieszkańców
w tym:
- miasta (Lesko) - 6.161 mieszkańców
- wsie
- 20.597 mieszkańców
gminy:
- Lesko
5.018 mieszkańców
- Baligród
3.343 mieszkańców
- Cisna
1.686 mieszkańców
- Olszanica 5.200 mieszkańców
- Solina
5.350 mieszkańców.
4.2. Prognoza demograficzna w powiecie leskim.
Przyjmując wzrost ludności wg WPGO, od 2002 r. do 2010 r. prognozowana
liczba ludności powiatu, kształtować się będzie następująco:
- w miastach : wskaźnik wzrostu - 5,4%, liczba ludności w 2010 r. wyniesie: 6161
x 1,054 = 6493,69 osób,
- na wsi: wskaźnik wzrostu - 0,7%, liczba ludności w 2010 r. wyniesie:
20597 x 1,007 = 20741,18 osób.
TABELA 4-1. Prognoza ilość ludności w powiecie leskim w latach
2005-2010
Liczba ludności
Wskaźnik
Rok
na koniec
wzrostu
Rok 2005
Rok 2010
2002 r.
do 2010 r.
Miasta
6161
4,8%*
6309
6457
Wieś
20597
0,6%*
20659
20721
Razem
26758
26968
27178
* w odniesieniu do wielkości wskaźników wzrostu wg WPGO, wartość
skorygowano, proporcjonalnie do okresu obliczeniowego 2002-2010
4.3. Prognoza ilości odpadów komunalnych.
Przy prognozowaniu ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
w latach 2005-2010 wykorzystano prognozę demograficzną ludności w powiecie
oraz wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów
miejskich i wiejskich, przyjęte z KPGO, z uwzględnieniem procentowych zmian
62
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
wskaźników emisji odpadów dla obszarów miejskich i wiejskich, w latach 20022010.
TABELA: 4-2. Prognozowane wskaźniki generowania strumieni odpadów
komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich w latach
2005 i 2010
Lp.
Strumień odpadów
Wskaźniki generowania strumieni
komunalnych
odpadów komunalnych [kg/M/rok]
Miasta
Wsie
2005
2010
2005
2010
1. Odpady kuchenne
91,40
96,2
22,33
22,18
ulegające biodegradacji
2. Odpady zielone
10,2
10,2
4,24
4,24
3. Papier i tektura
29,2
28,91
10,85
10,64
(nieopakowaniowe)
4. Opakowania z papieru i
44,34
44,34
15,74
15,58
tektury
5. Opakowania
4,98
4,98
1,76
1,75
wielomateriałowe
6. Opakowania z tworzyw
16,59
16,59
6,84
6,77
sztucznych
7. Tekstylia
12,34
12,22
4,74
4,70
8. Opakowania ze szkła
29,47
29,47
19,28
19,28
9. Tworzywa sztuczne
48,99
48,27
21,24
21,03
(nieopakowaniowe)
10. Szkło (nieopakowaniowe)
2,06
2,06
1,02
1,02
11. Metale
12,92
12,79
4,59
4,55
12. Opakowania z blachy
4,74
4,74
1,65
1,63
stalowej
13. Opakowania z aluminium
1,38
1,38
0,48
0,47
14. Odpady mineralne
14,43
14,59
13,25
13,38
15. Drobna frakcja popiołowa
45,76
45,30
39,47
39,07
16. Odpady wielkogabarytowe
21,69
20
15,89
15,00
17. Odpady budowlane
43,38
42,37
43,38
42,37
18. Odpady niebezpieczne
3,00
3,00
2,17
2,00
63
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Tabela 4-3. Prognoza ilości odpadów komunalnych w powiecie leskim na
lata 2005-2010
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Strumień odpadów
komunalnych
Ilość odpadów [Mg/rok]
Miasta
Wsie
2005
2010
2005
2010
576,64 621,16 461,31 459,59
Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji*
Odpady zielone*
64,35
65,86
87,59
87,85
Papier i tektura
184,22 186,67 224,15 220,47
(nieopakowaniowe)*
Opakowania z papieru i
279,74 286,30 325,17 322,83
tektury*
Opakowania
31,42
32,16
36,36
36,26
wielomateriałowe*
Opakowania z tworzyw
104,67 107,12
97,92
140,28
sztucznych*
Tekstylia*
77,85
78,90
97,92
97,38
Opakowania ze szkła*
185,93 190,29 398,31 399,50
Tworzywa sztuczne
309,07 311,68 438,79 435,76
(nieopakowaniowe)
Szkło (nieopakowaniowe)
12,99
13,3
21,07
21,13
Metale
81,51
82,58
94,82
94,28
Opakowania z blachy
29,90
30,61
34,09
33,75
stalowej*
Opakowania z aluminium*
8,71
8,91
9,92
9,74
Odpady mineralne
91,04
94,21
273,73 277,24
Drobna frakcja popiołowa
288,70 292,50 815,41 809,57
Odpady wielkogabarytowe 136,84 129,14 328,27 310,81
Odpady budowlane
273,68 273,58 896,18 877,95
Odpady niebezpieczne
18,93
19,37
44,83
41,44
RAZEM: 2717,58 2824,34 4685,84 4675,93
* odpady opakowaniowe
* odpady ulegające biodegradacji
Powyższa prognoza wykazuje,
że ilość odpadów komunalnych
wytworzonych w powiecie leskim w roku 2005, wyniesie łącznie 7403,42 Mg, z
czego odpadów ulegających biodegradacji powstanie – 1774,03 Mg, a odpadów
opakowaniowych – 1542,14 Mg.
To oznacza , że w ciągu 3 lat objętych perspektywą (2003,2004, 2005)
nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w powiecie na poziomie
64
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
ok. 1%. Przybliżony wskaźnik wzrostu ilości odpadów komunalnych (ok. 1%)
kształtował się będzie również w okresie perspektywicznym na lata do 2010 roku.
4.4. Prognoza powstawania odpadów z sektora gospodarczego.
Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym w
perspektywie czasowej do 2014 roku, zależeć będą od rozwoju poszczególnych
gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług w powiecie.
Zważywszy na obecny stan sektora gospodarczego w kraju oraz rolniczoturystyczny charakter powiatu leskiego, nie przewiduje się drastycznego rozwoju
gospodarczego w powiecie i idącym za nim wzrostem ilości odpadów
przemysłowych. W ramach nieznacznych tendencji rozwojowych w sferze
gospodarki, powstawać będą zazwyczaj małe przedsiębiorstwa, głównie w sferze
działalności handlowo-usługowej, ewentualnie w przemyśle drzewnym, istnieje
możliwość zwiększenia się ilości tartaków, zakładów przetwórstwa drzewnego,
zakładów stolarskich, itp.
Nie przewiduje się zmian w ilości i jakości wytwarzanych odpadów w sektorze
gospodarczym.
65
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
V.
ZAŁOŻONE CELE I PROJEKTOWANY SYSTEM
GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE LESKIM
66
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
5.1. Założone cele i zadania do realizacji wg KPGO.
W „II Polityce Ekologicznej Państwa” przyjętej przez Sejm w sierpniu 2001 r.
ustalone zostały ważniejsze cele, dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami. Są to:
- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru
i szkła z odpadów komunalnych,
- dwukrotne
zwiększenie
udziału
odzyskiwanych
i
ponownie
wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych
w porównaniu ze stanem z 1990 r.
Przewidywane zadania dla powiatu do realizacji wg Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami w latach 2003-2010, przedstawia tabela nr 5-1.
TABELA 5-1. Przewidywane zadania dla powiatu do realizacji wg KPGO
Rok
Zakres
2003
Przygotowanie i uchwalenie powiatowego planu gospodarki odpadami
2004Organizacja powiatowego systemu gospodarki odpadami, rozwój
2006
selektywnej zbiórki ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów
organicznych z gospodarstw domowych, intensyfikacja akcji podnoszenia
świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami, wdrożenie
nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych
Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką
odpadów, tym samym wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzenia
odpadów komunalnych do środowiska
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: zakładany
efekt w 2006 r. zbiórka na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w
strumień odpadów komunalnych: zakładany efekt w 2006 r. zbiórka na
poziomie 15% odpadów budowlanych w powiecie
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w
grupie odpadów komunalnych: zakłady efekt w 2006 r. zbiórka na
poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w powiecie
2007Dalsza organizacja i doskonalenie lokalnych systemów gospodarki
2014
odpadami komunalnymi
Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania
odpadów
67
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
5.2. Założone cele i zadania do realizacji wg WPGO.
5.2.1. Główne cele strategiczne określone w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
1. Zapobieganie tworzeniu i minimalizacja powstawania odpadów (m.in.
stosowanie opakowań wielokrotnego użytku).
Cel długookresowy w tym zakresie na lata 2007-2014: objęcie wszystkich
mieszkańców województwa podkarpackiego zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych.
Cel krótkookresowy w tym zakresie na lata 2004-2006: edukacja ekologiczna
ludności.
2. Zmniejszenie niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko.
Cel długookresowy: skierowanie w 2014 r. na składowiska nie więcej niż 51%
(wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(w stosunku do 1995 r.)
Cel krótkookresowy: objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich
mieszkańców miast i 80% mieszkańców terenów wiejskich.
3. Selekcja i odzysk surowców wtórnych.
Cele długookresowe: osiągnięcie w 2014 r. zakładanych limitów odzysku i
recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 48%;
opakowania ze szkła – 45%; opakowania z tworzyw sztucznych – 25%;
opakowania metalowe – 40%; opakowania wielomateriałowe – 25%; odpady
wielkogabarytowe – 70%; odpady budowlane – 60%; odpady niebezpieczne
z grupy odpadów komunalnych – 80%.
Cel krótkookresowy: skierowanie w 2006 r. na składowiska do 63% (wagowo)
całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.).
4. Zredukowanie zapotrzebowania na tereny pod składowiska oraz
optymalizacja kosztów transportu.
Cel długookresowy: deponowanie na składowiskach nie więcej niż 53%
wytworzonych odpadów komunalnych.
Cel krótkookresowy: osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku
i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 45%;
opakowania ze szkła – 35%; opakowania z tworzyw sztucznych – 22%;
opakowania metalowe – 35%; opakowania wielomateriałowe – 20%; odpady
wielkogabarytowe – 26%; odpady budowlane – 20%; odpady niebezpieczne
z grupy odpadów komunalnych – 23%.
68
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
5. Minimalizacja całkowitych kosztów systemu gospodarki odpadami.
Cel krótkookresowy: deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76%
wytworzonych odpadów komunalnych.
5.2.2. Cele długookresowe określone w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
1. w zakresie odpadów powstających w sektorze komunalnym:
- objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych i ich wykorzystywania i unieszkodliwiania,
- skierowanie w 2010 r. na składowiska nie większej niż 65% (wagowo)
całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(w stosunku do 1995 r.), a w 2014 r. nie więcej niż 47%,
- osiągnięcie w latach 2010-2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 46,5% / 48%;
opakowania z tworzyw sztucznych – 23,5% / 25%; opakowania metalowe –
37,5% / 40%; opakowania wielomateriałowe – 22,5% / 25%; odpady
wielkogabarytowe – 48% / 70%; odpady budowlane – 40% / 60%; odpady
niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych – 51,5% / 80%; deponowane na
składowiskach nie więcej niż 63,5% / 51% wszystkich odpadów komunalnych.
2. w zakresie komunalnych osadów ściekowych:
- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony
środowiska,
- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,
- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych
w osadach, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego,
3. w zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym:
- zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,
- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych
instrumentów ekonomicznych,
- zwiększenie i poprawa efektywności wykorzystania w produkcji rolnej
odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno-spożywczym,
- stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami w raz z wprowadzeniem
nowych technologii produkcji i przetwórstwa,
- skuteczne wyłączanie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów
pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz martwych
zwierząt,
69
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
-
stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących
wspólne zadania w zakresie odzysku i selektywnego unieszkodliwiania
odpadów.
4. w zakresie odpadów opakowaniowych:
-
zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie
deponowania opakowań poużytkowych na składowiskach odpadów,
odzyskiwanie surowców lub energii z odpadów opakowaniowych,
wtórne przetwarzanie odzyskanych surowców,
współodpowiedzialność ogniw „łańcucha opakowaniowego” za wytworzone
odpady,
5. w zakresie odpadów niebezpiecznych :
- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,
- całkowita likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych i rekultywacja
terenu,
- przeciwdziałanie powstawaniu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych,
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi oraz ich unieszkodliwianie, w tym
zmniejszenie docelowo ilości składowanych odpadów niebezpiecznych do
poziomu 14 tys. Mg rocznie,
- stworzenie i wdrażanie regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów
weterynaryjnych, w tym wyznaczenie ponad lokalnych grobowisk dla
martwych zwierząt.
5.2.3. Cele krótkookresowe określone w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
1. w zakresie odpadów powstających w sektorze komunalnym:
- ukształtowanie pro-środowiskowych postaw mieszkańców województwa,
- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast
i 80% mieszkańców terenów wiejskich,
- skierowanie w 2006 r. na składowiska do 63% (wagowo) całkowitej ilości
odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.),
- osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 45%,
opakowania ze szkła – 35%, opakowania z tworzyw sztucznych – 22%,
opakowania metalowe – 35%, opakowania wielo-materiałowe – 20%,
odpady wielkogabarytowe – 26%, odpady budowlane – 20%, odpady
niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 23%,
- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych
odpadów komunalnych.
70
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
2. w zakresie komunalnych osadów ściekowych:
- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi
celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony
środowiska,
- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,
- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów
dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.
3. w zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym:
- zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z
1990 r.,
- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych
instrumentów ekonomicznych,
- zwiększenie i poprawa efektywności wykorzystania w produkcji rolnej
odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno-spożywczym,
- stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z
wprowadzeniem nowych technologii produkcji i przetwórstwa,
- skuteczne wyłączanie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów
pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz martwych
zwierząt,
- stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących
wspólne zadania w zakresie odzysku i selektywnego unieszkodliwiania
odpadów.
4. w zakresie odpadów opakowaniowych:
- opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, ich
gromadzenia , wywozu i zagospodarowania,
- osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych odpadów opakowaniowych we wszystkich sektorach.
5. w zakresie odpadów niebezpiecznych:
- stworzenie systemu opartego na trzystopniowym podziale zadań (odbiorca
/gromadzenie i przygotowanie do transportu oraz odzysk/
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych) i rozpoczęcie wdrażania,
- osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych,
- stworzenie systemu unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz
przebudowa i modernizacja instalacji do ich unieszkodliwiania,
- opracowanie i wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów
weterynaryjnych.
71
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
5.3. Projektowany system gospodarki odpadami w powiecie
leskim.
Aby uzyskać założone cele, wynikające z KPGO i WPGO, proponuje się
podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami
na terenie powiatu:
 w zakresie gospodarowania
sektorze komunalnym:
odpadami
powstającymi
w
1. objęcie wszystkich mieszkańców powiatu systemem zorganizowanej
zbiórki odpadów komunalnych:
koniecznym jest podpisanie umów na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych ze wszystkimi mieszkańcami poszczególnych
gmin, co zredukuje niekontrolowany wypływ odpadów do środowiska i
zahamuje proces tworzenia tzw. „dzikich wysypisk śmieci”;
2. konsekwentne wdrażanie i rozwijanie systemu selektywnej zbiórki
odpadów przydatnych do odzysku lub recyklingu na terenie całego
powiatu:
surowce wtórne (papier, tektura, odpady opakowaniowe, w tym
metalowe, tworzywa sztuczne, złom, metale kolorowe, szkło białe i szkło
kolorowe) powinny być zbierane do odpowiednio oznakowanych
worków, pojemników lub kontenerów, a następnie dostarczane do
przerobu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa ;
3. wdrożenie systemu segregacji „u źródła” odpadów podlegających
biodegradacji (odpady kuchenne oraz odpady zielone):
w pierwszej kolejności należy zorganizować selektywną zbiórkę tych
odpadów, bezpośrednio z domostw, przy użyciu pojemników na
biomasę, worków papierowych lub worków plastikowych ulegających
biodegradacji . Zebrane odpady powinny być kompostowane w
przydomowych stosach kompostowych, zorganizowanych na własny
użytek , w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W przypadku zabudowy
zwartej lub wielorodzinnej ( głównie gmina Lesko i gmina Solina) należy
zorganizować system kompostowania w tzw. pryzmach na otwartym
powietrzu. Tak wyprodukowany kompost będzie udostępniany
mieszkańcom, lub wykorzystywany do rekultywacji terenu (patrz:
Schemat przepływu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do kompostowni – pkt. XI);
72
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
4. stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych:
system zbiórki tych odpadów może być rozwiązany przez utworzenie
w każdej gminie, tzw. Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych (GPZON) przyjmujących bezpłatnie odpady
niebezpieczne od mieszkańców i odpłatnie od małych i średnich
przedsiębiorstw lub wariant tzw. „zbiórki obwoźnej” – specjalnie
przystosowany pojazd w określone dni po wytyczonej trasie będzie
odbierał zebrane odpady niebezpieczne;
5. stworzenie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych:
okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz
stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie, jako
„usługa na telefon”;
6. wdrożenie systemu zbierania odpadów budowlanych;
7. modyfikacja systemu odpłatności za wytwarzane odpady:
poprzez podwyższenie stawek opłat za odpady niesegregowane
„u źródła”,
zmieszane z surowcami wtórnymi lub odpadami
niebezpiecznymi, bądź zastosowanie stawek bonifikacyjnych dla
odpadów segregowanych;
8. wdrożenie systemu kompostowania przydomowego i/lub wariant
kompostowania w pryzmach;
9. podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli;
10. modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Stężnicy.
w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w
sektorze gospodarczym:

1.
2.
3.
4.
5.
zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych,
wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod
ich zagospodarowania,
unieszkodliwianie
osadów
ściekowych
przez
odwadnianie
i wapniowanie,
kompostowanie skratek z oczyszczalni ścieków z odpadami zielonymi,
podnoszenie świadomości ekologicznej przedsiębiorców.
73
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego

w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi:
1. zapewnienie warunków bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia
wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych
składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,
2.
inicjowanie związków gmin dla budowy składowiska odpadów
azbestowych na terenie powiatu,
3.
inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest, poszukiwanie inwestorów i podejmowanie
inicjatyw lokalizacyjnych,
4.
zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych,
5.
zapewnienie odzysku i recyklingu wycofanych z eksploatacji pojazdów.
Wyszczególnione powyżej cele, mogą być realizowane w dwóch wariantach:
a. wg istniejącej struktury, gdy każda gmina rozwiązuje problemy
gospodarki odpadami we własnym zakresie,
b. w ramach współdziałania lub porozumienia między-gminnego.
74
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ I
PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT
75
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
6.1. Zadania krótkoterminowe do realizacji w latach 20042007.
1. Kampania informacyjno-oświatowa w zakresie gospodarki odpadami.
W ramach kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców powiatu
promującej selektywną zbiórkę odpadów, należy wykorzystywać wszystkie
dostępne sposoby przekazywania informacji zachęcających mieszkańców
do segregacji odpadów, takie jak: artykuły w mediach drukowanych,
plakaty, broszurki, plakietki, informacje zamieszczone w internecie, porady
udzielane przez telefon, nauczanie i szkolenie w szkołach, imprezy
edukacyjne.
Do najważniejszych czynników zapewniających skuteczność edukacji
i kształtowania świadomości społecznej należy zaliczyć:
- ciągłość (informacje muszą być udostępniane przez długi czas),
- rozpoznanie ( podobne znaki rozpoznawcze – logo we wszystkich
rodzajach mediów),
- różnorodność ( łączenie różnych rodzajów mediów i form przekazu),
- skoncentrowane wykorzystanie różnych mediów,
- profesjonalizm dziennikarzy i pracowników branży reklamowej,
- wizualizację poprzez wzbogacenie materiałów pisemnych obrazem,
- wyzwanie dla odbiorcy zmuszające do myślenia,
- zaangażowanie
innych
zainteresowanych
stron
(szkoły,
stowarzyszenia),
- drobne darmowe usługi dla mieszkańców ( np. darmowy kompost),
- dialog z mieszkańcami,
- kontrola i wizyty w wybranych miejscach, jeśli pojawią się problemy.
Jednocześnie pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę w powiecie
i gminach powinni podnosić swoje kwalifikacje.
2.
Segregacja odpadów „u źródła” ich powstawania i zbieranie
z rozdziałem na:
- odpady podlegające biodegradacji,
- surowce wtórne ( papier, tektura, odpady opakowaniowe w tym
metalowe, tworzywa sztuczne, złom, metale kolorowe, szkło białe i
kolorowe itp.),
- odpady wielkogabarytowe ,
- odpady niebezpieczne: ( lamp fluorescencyjnych, odpadów
zawierających rtęć, przeterminowane leki cytotoksyczne i
cytostatyczne, baterie, akumulatory, oleje odpadowe, substancje
chemiczne, farby, rozpuszczalniki, azbest, odpady medyczne i
weterynaryjne itp.).
- odpady budowlane.
76
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
3. Stopniowe likwidowanie „dzikich wysypisk” odpadów poprzez objęcie
wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów
komunalnych.
4. Wprowadzenie zmodyfikowanego systemu odpłatności za wytwarzane
odpady , poprzez podwyższenie ceny za odpady niesegregowane
„u źródła”, zmieszane z surowcami wtórnymi lub odpadami
niebezpiecznymi, bądź obniżenie ceny za odpady segregowane.
5. Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego dla mieszkańców
w zabudowie rozproszonej, celem zmniejszenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanej na składowiska
odpadów (patrz: Schemat przepływu odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do kompostowni – pkt. XI).
6. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji pochodzących
z gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej), np. kompostowanie
w pryzmach na otwartym powietrzu (patrz: Schemat przepływu odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do kompostowni –
pkt. XI).
7. Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Stężnicy.
8. Inicjowanie związków gmin dla budowy składowiska odpadów
zawierających azbest.
6.2. Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata 20042007.
Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata bilansowe 2004-2007
zestawiono w tabeli 7-1.
77
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 7-1. Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata 2004-2007
Przedsięwzięcie / rok
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa
Uaktualnienie lokalnych przepisów gospodarki
odpadami uwzględniających wprowadzenie
nowych systemów zbierania odpadów
Objęcie systemem zorganizowanej zbiórki
odpadów wszystkich mieszkańców powiatu
Wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u
źródła” ich powstawania oraz systemów
zbierania dla:
- odpadów biodegradowalnych,
- surowców do recyklingu,
- odpadów wielkogabarytowych i
budowlanych,
- odpadów niebezpiecznych
Wprowadzenie zmodyfikowanego sytemu
odpłatności za wytwarzane odpady, poprzez
podwyższenie stawek opłat za odpady
niesegregowane „u źródła”, zmieszane z
surowcami wtórnymi lub odpadami
niebezpiecznymi, bądź zastosowanie stawek
bonifikacyjnych dla odpadów segregowanych
Wdrożenie systemu kompostowania
przydomowego
Opracowanie technologii zagospodarowania
odpadów ulegających biodegradacji
pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej
(wielorodzinnej)
Wdrożenie technologii zagospodarowania
odpadów ulegających biodegradacji
pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej
(wielorodzinnej)
Doposażenie w sprzęt i modernizacja
infrastruktury technicznej składowiska odpadów
w Stężnicy
Wdrażanie, rozpowszechnianie właściwej
działalności w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest, inicjowanie związków
gmin dla budowy składowiska odpadów
azbestowych
78
2004
2005
2006
2007
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
VII. SZACUNKOWE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
PROPONOWANEGO SYSTEMU ORAZ SPOSOBY
FINANSOWANIA REALIZACJI ZAMIERZONYCH
CELÓW.
7.1. Koszty eksploatacyjne zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Kalkulację finansową aktualnie realizowanego systemu gospodarowania
odpadami na terenie powiatu , opisanego w dziale II opracowania, , obrazuje
tabela 8-1.
TABELA 8-1. Kalkulacja dotychczasowych kosztów gospodarki odpadami w
poszczególnych gminach
Nazwa gminy Liczba ludności * Jednostkowy koszt
Całkowity koszt
[M]
usuwania odpadów
usuwania odpadów
komunalnych*
komunalnych
[zł/M/rok]
[zł/rok]
Baligród
3343
18,00
60.174,00
Cisna
1686
15,25
25.711,50
Lesko
11179
35,00
391.265,00
Olszanica
5200
15,00
78.000,00
Solina
5350
33,64
179.974,00
KOSZTY OGÓŁEM:
735.125,50
* Dane uzyskane drogą ankietyzacji w gminach
Zważywszy, iż system ten nie zapewnia ochrony środowiska, poniżej
przedstawiono analizę finansową projektowanego systemu gospodarki odpadami na
terenie powiatu leskiego (zawartego w pkt. 5.3 opracowania).
Analizę finansową proponowanego systemu opracowano na podstawie
kalkulacji kosztów zakupu worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, kosztów zbiórki i transportu odpadów komunalnych, kosztów ich
unieszkodliwiania, wg jednostkowych wskaźników kosztów, zaczerpniętych z
KPGO.
79
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
TABELA 8-2. Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i
ich frakcji wg KPGO
Źródło wytwarzania
Odpady
Frakcja
Frakcja
łącznie
organiczna
sucha
[zł/Mg]
[zł/Mg]
[zł/Mg]
Zabudowa miejska-zwarta
25
40
45
Zabudowa rozproszona
50
80
90
TABELA 8-3. Jednostkowe koszty transportu odpadów komunalnych
wg KPGO
Rodzaj transportowanych odpadów
Jednostkowy koszt transportu
[zł/Mg/km]
Transport odpadów niesegregowanych
0,5
Transport frakcji organicznej
0,4
Transport frakcji suchej
0,6
TABELA 8-4. Jednostkowe koszty odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów w różnych technologiach wg KPGO
Rodzaj technologii
Jednostkowy koszt
[zł/Mg odpadów]
Składowanie
30-60
Sortowanie frakcji suchej
60-90
Kompostowanie odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
100-130
Fermentacja beztlenowa
120-150
TABELA 8-5. Jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów
komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku
Odzysk i unieszkodliwianie
Jednostkowe koszty zagospodarowania
odpadów komunalnych
odpadów komunalnych
[zł / M / rok]
w roku 2005
w roku 2010
Odpady komunalne ulegające
3,3
11,45
biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
1,2
2,8
Odpady budowlane
0,8
3,05
Odpady niebezpieczne
0,9
2,85
Składowanie pozostałych odpadów
50,9
49,2
80
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Największy koszt przypada na transport i opłaty za składowanie, stąd
ograniczenie ich masy jest zadaniem strategicznym.
W oparciu o powyższe wskaźniki wyliczono prognozowane koszty
zagospodarowania odpadów komunalnych w poszczególnych latach
bilansowych , co obrazuje tabela 8-6.
TABELA 8-6. Koszty eksploatacyjne zagospodarowania odpadów
komunalnych w powiecie leskim w latach 2005 i 2010
Zbieranie, transport,
Jednostkowe koszty
odzysk i unieszkodliwianie
zagospodarowania
odpadów komunalnych
odpadów komunalnych
[zł / M / rok]
2005 r.
2010 r.
Prognozowana ilość osób
26.968
27.178
Odpady ulegające
3,3
11,45
biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
1,2
2,8
Odpady budowlane
0,9
3,05
Odpady niebezpieczne
0,9
2,85
Odpady pozostałe
50,9
49,2
RAZEM:
-
Całkowite koszty
zagospodarowania
odpadów komunalnych
[tys. zł / rok]
2005 r.
2010 r.
89,0
311,2
32,4
24,3
24,3
1372,7
1542,7
76,1
82,9
77,4
1337,2
1884,7
Aktualnie koszty, które ponosi mieszkaniec powiatu z tytułu usuwania
odpadów komunalnych, wahają się w granicach od 15 zł do 35 zł/M/rok, tj.
średnio, w powiecie: 23,4 zł/M/rok.
Nie odzwierciedlają one jednak, rzeczywistych kosztów związanych z
zagospodarowaniem odpadów, ponieważ ceny negocjowane są z
przewoźnikami i nie wynikają z realnego poziomu kosztów, ponadto
niejednokrotnie, gminy stosują tzw. „system dopłat” z własnych środków.
Analiza
kosztów
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
przeprowadzona w tabeli 8-6 wykazała, że w 2005 r. koszty obciążające 1
mieszkańca będą się kształtować średnio na poziomie ok. 57 zł, tzn. że nastąpi
ich wzrost o ok. 100 – 400% i taka zwyżkowa tendencja będzie się
utrzymywać w następnych latach.
81
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Koszty usuwania odpadów komunalnych - aktualne i
przewidywane w latach bilansowych
[zł/M/rok]
70
60
50
średni koszt w przeliczeniu
na 1 M powiatu
40
30
20
10
0
2003 rok
2005 rok
2010 rok
Rys. 4. Koszty usuwania odpadów komunalnych – aktualne i przewidywane w
latach bilansowych 2005-2010
7.2. Sposoby finansowania.
Najpopularniejszymi formami finansowania inwestycji w zakresie
gospodarki odpadami są:
1. fundusze własne inwestorów;
2. pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów
udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
3. kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska
(BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne, kredyty
konsorcjalne;
4. zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy
pomocowe, np. EKOFUNDUSZ, ISPA;
5. kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);
6. kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne;
7. leasing.
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Zasady funkcjonowania narodowego (NFOŚ i GW), wojewódzkich (WFOŚ i
GW), powiatowych (PFOŚ i GW) i gminnych (GFOŚ i GW) funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa Prawo ochrony środowiska [ 1 ].
Zasadniczym celem NFOŚ i GW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć
podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce, a w zakresie ochrony
powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, w szczególności:
 likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,
82
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
 unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem
samochodowym (auto-złom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie,
tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,
 przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i
odpadów niebezpiecznych,
 realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania
odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz
wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych).
Rolą WFOŚ i GW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych
o zasięgu regionalnym.
Środki PFOŚ i GW przeznacza się na wspomaganie następujących
przedsięwzięć:
 realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,
 inne zadania ustalone przez radę powiatu służące ochronie środowiska i
gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na
programy ochrony środowiska.




Środki GFOŚ i GW w zakresie gospodarki odpadami, przeznaczone są na :
edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju,
wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska i innych
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska ,
realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom.
Fundacja EKOFUNDUSZ
Ma za zadanie wspieranie sektora gospodarki odpadami i rekultywację gleb
zanieczyszczonych. Gdy inwestorem są władze samorządowe dotacja może pokryć
do 30% kosztów, a w przypadkach szczególnych do 50%.
Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie dotuje inwestycje w miastach, a
na terenie danego województwa – Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Z zagranicznych funduszy należy wymienić ISPA – fundusz Unii Europejskiej,
który przyczynia się do lepszego przygotowania krajów stowarzyszonych
w dziedzinie ochrony środowiska. Jest instrumentem finansowania szczególnie
dużych inwestycji o charakterze infrastrukturalnych, np. systemy zbiórki, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistnieje możliwość
finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych,
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ochrona środowiska
i gospodarka wodna”.
83
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
VIII. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI
ZAMIERZONYCH CELÓW
84
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
System monitoringu i oceny zamierzonych celów i zadań zdefiniowanych
w niniejszym planie , powinien być realizowany poprzez:
1. wyznaczenie w gminach osoby odpowiedzialnej za całokształt gospodarki
odpadami na terenie danej gminy oraz realizację ustaleń PGO;
2. ścisła współpraca poszczególnych urzędów
powiatowym w zakresie gospodarki odpadami;
gmin
ze
starostwem
3. uaktualnienie lokalnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami
uwzględniających zadania w PGO;
4. utworzenie gminnego i powiatowego systemu komputerowej ewidencji
podmiotów gospodarczych (wytwórców odpadów) oraz systemu
monitoringu realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami,
przez te podmioty wynikające z przepisów prawnych;
5. zwiększenie kontroli (przez uprawnione komórki) posiadania przez
podmioty gospodarcze wymaganych zezwoleń, decyzji w zakresie
gospodarowania odpadami,
6. prowadzenie kampanii informacyjnej, kształcenie społeczeństwa zarówno
na szczeblu powiatowym i gminnym,
7. inicjowanie i wdrażanie zadań określonych w planie krótko- i długoterminowym,
8. kontrola gospodarki odpadami i osadami ściekowymi u wytwórców
odpadów oraz kontrola przestrzegania przez mieszkańców, lokalnych
przepisów dot. gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym;
9. raz na 4 lata aktualizacja planu gospodarki odpadami, a raz na rok
sporządzenie przez gminę i przesłanie do Starostwa Powiatowego raportu z
realizacji zadań wynikających z Powiatowego Planu Gospodarki
Odpadami.
85
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
IX.
WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA
PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO
86
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Zaproponowany w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego,
system gospodarki odpadami z ustalonym harmonogramem realizacji
poszczególnych jego etapów, pozwoli na :
1. stopniowe likwidowanie „dzikich wysypisk” odpadów, poprzez objęcie
wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych,
2. zminimalizowanie masy deponowanych odpadów na składowiskach, zgodnie z
zakładanymi limitami w KPGO i WPGO – poprzez wdrożenie systemu
selektywnej zbiórki „u źródła”: surowców wtórnych (szkło, plastik, metale,
makulatura), odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów
niebezpiecznych
z
grupy
odpadów
komunalnych,
odpadów
wielkogabarytowych,
3. udoskonalanie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” poprzez
wprowadzenie zmodyfikowanego systemu opłat za usuwanie odpadów
komunalnych,
4. zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach
produkcyjnych odpadów przemysłowych,
5. zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,
6. przedłużenie okresu użytkowania istniejących składowisk odpadów, dzięki
zmniejszeniu ilości składowanych odpadów,
7. redukcję uwalniania gazów wysypiskowych, dzięki zmianie morfologii
składowanych odpadów poprzez oddzielenie w domach tzw. frakcji „mokrej”,
tj. biodegradowalnej,
8. modernizacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Stężnicy
przyczyni się do ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko i
pozwoli na prowadzenie monitoringu jego oddziaływania na otoczenie zgodnie z wymogami prawnymi,
9. ograniczenie niekontrolowanego przepływu do środowiska odpadów
zawierających azbest, poprzez propagowanie i inspirowanie wśród
mieszkańców powiatu właściwej działalności w zakresie usuwania odpadów
zawierających azbest,
87
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
10. kształtowanie pro-środowiskowych postaw mieszkańców powiatu przez
przeprowadzanie intensywnej kampanii oświatowo-informacyjnej w
społeczeństwie,
11. utworzenie systemu kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie
gospodarowania odpadami na terenie powiatu.
88
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
X.
Schemat przepływu odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do kompostowni.
gospodarstwa
domowe
place
targowe
tereny
zielone
odpady
organiczne
odpady
zielone
odpady
zielone
odpady ulegające
biodegradacji
IV.
oczyszczalnie
ścieków
osady ściekowe
KOMPOSTOWNIA
OOKOMPOSTOWN
IA
kompostownia
przydomowa
kompostowanie
w pryzmach
wykorzystanie
kompostu na
potrzeby własne
mieszkańca
kompostowanie wstępne
dojrzewanie kompostu
przesiewanie
pozostałość
na składowisko
odpadów
89
magazynowanie przejściowe
magazynowanie
przejściowe
sprzedaż kompostu
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
XI.
SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ
UŻYTYCH W OPRACOWANIU
90
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
odpady – oznaczają każdą substancję, lub przedmiot należącą do jednej z kategorii
określonych w załączniku nr do ustawy o odpadach [ 2 ] , których posiadacz pozbywa się,
zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany
odpady niebezpieczne – są to odpady należące do kategorii lub rodzajów
odpadów, określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy o odpadach [ 2 ] oraz
posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 , lub
należące do określonych na liście B i zawierające, którykolwiek ze składników
wymienionych w załączniku nr 3 oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości
wymienionych w załączniku nr 4.
gospodarowanie odpadami – jest to zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad działaniami i miejscami
unieszkodliwiania.
magazynowanie odpadów – czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie
odpadów przed transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw
domowych
odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań w zakresie medycyny
odpady obojętne – odpady które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi,
nie ulegają biodegradacji i nie wpływają nie korzystnie na materię, z którą się kontaktują,
ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania , a
także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w
szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych,
podziemnych, gleby i ziemi
odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów
odpady weterynaryjne – odpady powstające w związku z badaniem,
leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z
prowadzeniem badań naukowych i doświadczeniach na zwierzętach
odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub
środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich
wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach [ 2 ]
oleje odpadowe – wszelkie oleje smarowe, lub przemysłowe, które nie nadają się
do wykorzystania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte
91
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje do turbin, oleje
hydrauliczne
PCB – pilichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylo-dichloro-difenylo-metan, monometylo-dibromo-difenylometan, oraz mieszaniny zawierające jakąlkolwiek z tych substancji w ilości powyżej
0,005% wagowo łącznie
posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami, wytwórca
odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, domniemywa
się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na
nieruchomości
recykling – taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji, lub
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji
lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też
recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii
92
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
XII. STRESZCZENIE W JĘZYKU
NIESPECJALISTYCZNYM
93
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego sporządzony został jako
realizacja ustaleń art. 14 ustawy [ 2 ] z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami), nakładającego obowiązek opracowania
planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i
gminnym.
Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa i przepisami ustawy o odpadach
plany gospodarki odpadami muszą być opracowane na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plany te stanowią część odpowiednich
programów ochrony środowiska.
Podstawowym źródłem prawa europejskiego jest Dyrektywa Rady
75/442/EWG z dnia 1975-07-15 w sprawie odpadów ze zmianami (tzw. dyrektywa
ramowa). Zobowiązuje ona państwa członkowskie do podjęcia wszelkich
koniecznych działań, aby zapewnić, że odpady będą poddawane procesom odzysku
lub usuwane bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów
lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska, a zwłaszcza aby nie
powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt, nie dopuszczać
do powstawania uciążliwości hałasu i odorów lub szkodliwego oddziaływania na
tereny wiejskie, albo miejsca objęte szczególną troską, jak również zapobiegać
samowolnemu porzucaniu, wysypywaniu lub innemu niekontrolowanemu usuwaniu
odpadów.
Plan jest on dokumentem wieloetapowym, określającym zakres zadań
koniecznych do realizacji, celem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na
terenie powiatu, w sposób zapewniający ochronę wszystkich komponentów
środowiska naturalnego. Plan ten odnosi się do: typów, ilości i pochodzenia
odpadów, wytwarzanych na terenie powiatu, metod odzysku, usuwania i
unieszkodliwiania odpadów, zasad zbiórki i transportu odpadów, ponadto
uwzględnia istniejące i przyszłe możliwości techniczne, organizacyjne oraz
ekonomiczne podejmowanych w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki
odpadami.
Plan uwzględnia: aktualny stan gospodarki odpadami; prognozowane zmiany
w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian demograficznych i
gospodarczych; działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki
odpadami; projektowany system gospodarki odpadami oraz szacunkowe koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne tego systemu, sposoby finansowania, system kontroli
realizacji wymienionych zamierzeń i celów.
Pod pojęciem odpadów określa się każdą substancję lub przedmiot należący do
jednej z 16 kategorii, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich
pozbycia jest zobowiązany. Odpady niebezpieczne to odpady należące do
94
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
określonych kategorii lub rodzajów odpadów posiadające co najmniej jedną z
wymienionych w załączniku do ustawy właściwości.
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe,
obiekty infrastruktury i obsługi ludności (usługi i rzemiosło, handel, szkolnictwo,
obiekty turystyczne, targowiska, itp.). Na terenie powiatu leskiego wytwarza się
ogółem 7181, 06 Mg/rok odpadów komunalnych. W grupie tych odpadów powstają
również odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne (środki ochrony roślin, lampy
fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze, kleje, baterie, itp.)
Wytwarzane odpady komunalne w większości wywożone są poza teren powiatu,
celem unieszkodliwienia na składowiskach odpadów. Na terenie powiatu
funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stężnica,
przyjmujące odpady komunalne z gminy Baligród (ok. 7% ogólnej masy odpadów
wytwarzanych w powiecie). Pozostała masa odpadów komunalnych wywożona jest
na składowiska odpadów w Średnie Wielkie (gm. Zagórz) oraz w Ustrzykach
Dolnych. W czterech gminach powiatu: Cisna, Solina, Lesko i Olszanica
wprowadzono częściowo system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Gmina Baligród selektywną zbiórkę odpadów zamierza wprowadzić w 2004 r.
Selektywną zbiórką objęte są odpady i opakowania plastikowe oraz szklane, z
rozdziałem na szkło kolorowe i białe.
Roczne koszty usuwania odpadów komunalnych w poszczególnych gminach są
zróżnicowane i kształtują się średnio na poziomie od 18 zł /M/rok – w gminie
Baligród, do 35 zł/M/rok w gminie Solina i Lesko.
W grupie odpadów z sektora gospodarczego na terenie powiatu leskiego,
wyróżnia się odpady: z przemysłu chemicznego (farby, lakiery, emalie, kit, farby
drukarskie); z przemysłu rolno-spożywczego (odpadowa tkanka zwierzęca, odchody
zwierzęce), z przemysłu drzewnego (wióry, ścinki, kawałki drewna), odpady z
procesów termicznych (żużle i popioły), z przemysłu maszynowego (z mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych), z przemysłu remontowobudowlanego, odpady sorbentow, materiałów filtracyjnych, itp.; wraki
samochodowe, komunalne osady ściekowe. Ogólna ilość odpadów przemysłowych
wytworzonych na terenie powiatu w 2002 r. wynosiła 4066,83 Mg, z czego 4029,4
Mg – wykorzystano, 18,406 Mg – unieszkodliwiono (poza składowaniem), 5,2 Mg –
unieszkodliwiono przez składowania (osady ściekowe), 33,53 Mg – jest
magazynowych.
Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym jak i w
sektorze komunalnym. Są to najczęściej odpady typu: zużyte źródła światła
zawierające rtęć, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady medyczne,
weterynaryjne, odpady zawierające azbest, pestycydy. Na terenie powiatu rocznie
powstaje ok. 229,118 Mg odpadów niebezpiecznych.
W ramach proponowanego systemu racjonalnej gospodarki odpadami na
terenie powiatu, przyjęto zadania strategiczne obejmujące okres krótko- i
długoterminowy , pokrywające się z celami wynikającymi z KPGO i WPGO. Za
najistotniejsze zadania strategiczne powiatu w tym zakresie uznano: objęcie
95
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych,
konsekwentne wdrażania i rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów
przydatnych do odzysku lub recyklingu oraz wdrożenie systemu segregacji „u
źródła” odpadów podlegających biodegradacji; stworzenie systemu selektywnej
zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz
odpadów wielkogabarytowych i budowlanych; modernizacja składowiska odpadów
komunalnych w Stężnicy.
Z przeprowadzonej w części VIII opracowania analizy kosztorysowej wprowadzenia
zaprojektowanego systemu gospodarki odpadami, wynika, że całkowite koszty
zagospodarowania odpadów komunalnych w 2005 r. wynosić będą 1542, 7 tys.
zł/rok, a w 2010 roku wzrosną do poziomu 1884,7 tys. zł.
W końcowej części opracowania zawarto informacje dotyczące sposobów
finansowania zamierzonych celów w przyjętej perspektywie oraz systemu kontroli i
oceny realizacji celów.
Uzupełnieniem opracowania jest słownik określeń i zwrotów użytych w planie oraz
mapa poglądowa powiatu w skali 1 : 100 000.
96
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
XIII. MAPA POGLĄDOWA.
97
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leskiego
98
Download