WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE Przewodność elektryczna skał

advertisement
Wybrana literatura:
• FAJKLEWICZ Z., (red.), 1972, Zarys geofizyki stosowanej. Wydawnictwa
Geologiczne, 923pp.
• FAJKLEWICZ Z., 1972, Grawimetria poszukiwawcza. Wydawnictwa
Geologiczne, 416pp.
• JARZYNA J., (red.), 2001, Materiały konferencji naukowej “Geofizyka w inżynierii
i ochronie środowiska dla potrzeb samorządności lokalnej”, Dębe, 15 – 16 marca,
245pp.
• KRZYWIEC P., W. MORAWSKI. J. TWAROGOWSKI, (2004), Aktualny stan
wykorzystania metod geofizycznych w badaniach osadów czwartorzędowych i
trzeciorzędowych. Prace PIG, CLXXXI: 13-36.
• McCANN D.M., EDDLESTON M., FENNING P.J., REEVES G.M., (ed.), 1997,
Modern Geophysics in Enginnering Geology. Geological Society Engineering
Geology Special Publication, 12, 441pp.
• REYNOLDS J.M., 1997, An Introduction to Applied and Environmental
Geophysics. Wiley & Sons., 796.
• SHARMA P.V., 1997, Environmental and engineering geophysics. Cambridge
University Press, 475pp.
• TELFORD W.M., GELDART L.P., SHERIFF R.E., 1990, Applied Geophysics.
Cambridge Univ. Press., 770pp.
• WARD S.H., (ed.), 1990 - Geotechnical and Environmental Geophysics, Society
of Exploration Geophysicists Investigations in Geophysics, 5.
•
Geofizyka i jej rola w naukach o Ziemi – wprowadzenie
•
Własności fizyczne minerałów i skał
•
Przegląd metod geofizycznych
•
Grawimetria
•
Metody sejsmiczne
•
Magnetyka
•
Metody geoelektryczne
Geofizyka – wykorzystanie fizyki do badania Ziemi
1. Fizyka
Ziemi:
budowa
globu,
fizyka
atmosfery
(meteorologia), fizyka hydrosfery (mórz i oceanów), fizyka
jonosfery, etc.;
2. Geofizyka stosowana: wykorzystanie metod fizyki do
badania skorupy ziemskiej (w tym jej najpłytszych
fragmentów najważniejszych z perspektywy ochrony
środowiska), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
utylitarnych i ekonomicznych:
•
•
•
•
•
poszukiwania złóż (ropy i gazu, minerałów, etc.)
poszukiwania wód podziemnych (hydrogeofizyka)
badania inżynierskie (geofizyka inżynierska)
badania związane z ochroną środowiska
archeogeofizyka
Geofizyka
w
zastosowania
hydrogeologicznych:
wykorzystanie metod geofizycznych do badań
związanych z wodami podziemnymi:
•
•
•
•
lokalizacja skał zbiornikowych dla wód podziemnych
(porowate piaskowce, szczelinowate wapienie)
lokalizacja skał uszczelniających zbiorniki wód
podziemnych (nieprzepuszczalne iłowce)
bezpośrednia detekcja stref nasyconych wodami
podziemnymi
detekcja stref przepływów wód podziemnych
Geofizyka
inżynierska
(engineering
geophysics):
wykorzystanie metod geofizycznych na potrzeby badań
materiałów i struktur przypowierzchniowych o
potencjalnie dużym znaczeniu dla działalności
inżynierskiej, np.:
•
•
badania na potrzeby budownictwa (tunele podziemne –
metro)
badania określające stabilność gruntów (w kontekście
stabilności
budynków,
możliwości
wystąpienia
naturalnych i antropogenicznych osuwisk etc.)
Geofizyka środowiskowa (environmental geophysics):
wykorzystanie metod geofizycznych do badań dużym
znaczeniu dla środowiska:
•
•
•
•
bezpośrednia
detekcja
podziemnych
obszarów
zanieczyszczonych i stref migracji zanieczyszczeń
detekcja pustek podziemnych (np. powstałych w efekcie
działalności górniczej) będących potencjalnymi strefami
zapadania się gruntu
detekcja obiektów stwarzających zagrożenie dla
środowiska (np. starych zbiorników z materiałami
toksycznymi)
badania
geofizyczne
na
potrzeby
konstrukcji
podziemnych zbiorników (np. na gaz i ropę) i
składowisk
(np.
substancji
radioaktywnych
i
szkodliwych)
Metody geofizyczne podzielone mogą być na:
1. Metody pasywne – opierające się na pomiarach
naturalnych pól geofizycznych związanych z Ziemią,
np.:
•
•
grawimetria – pole ciężkości Ziemi
magnetyka – pole magnetyczne Ziemi
2. Metody aktywne – opierają się na wysyłaniu w obręb
Ziemi generowanych przez człowieka sygnałów
(impulsów) a następnie na pomiarach tych sygnałów
zmodyfikowanych przez górotwór, który funkcjonuje
jako swego rodzaju filtr
•
W ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny rozwój metod
geofizycznych co było połączone ze znacznym
poszerzeniem obszarów ich stosowalności;
•
Rozwój
ten
był
bezpośrednią
konsekwencją
gwałtownego
rozwoju
i
miniaturyzacji
sprzętu
komputerowego, stosowanego w trakcie polowych
pomiarów geofizycznych, cyfrowego przetwarzania
pomierzonych danych oraz ich interpretacji;
•
Wiele aplikacji geofizycznych dzięki rozwojowi technik
komputerowych przemigrowała ze „świata” poszukiwań
naftowych (dysponującego ogromnymi budżetami) do
świata innego rodzaju szeroko rozumianych badań
geologicznych;
• Każda pliszka własny ogon chwali - metody geofizyczne
są
doskonałym
i
nowoczesnym
uzupełnieniem
standardowych badań geologicznych, ale z pewnością
nie stanowią jedynego i w pełni wystarczającego
panaceum na wszelkie problemy geologiczne!!!
• Każda interpretacja danych geofizycznych powinna
uwzględniać wszelkie dostępne dane i modele
geologiczne (hydrogeologiczne, inżynierskie, etc.)
• Wynik interpretacji danych geofizycznych stanowi często
jedynie wskazówkę co do poprawności danej koncepcji
geologicznej
•
Geofizyka i jej rola w naukach o Ziemi – wprowadzenie
•
Własności fizyczne minerałów i skał
•
Przegląd metod geofizycznych
•
Grawimetria
•
Metody sejsmiczne
•
Magnetyka
•
Metody geoelektryczne
Zasadnicze własności fizyczne minerałów i skał istotne w
kontekście badań geofizycznych:
1.
2.
•
•
•
3.
•
•
4.
•
•
5.
6.
Gęstość
Własności elektryczne:
Opór właściwy
Własności dielektryczne
Zdolność do polaryzacji
Własności promieniotwórcze
Naturalna promieniotwórczość
Wzbudzona promieniotwórczość
Własności magnetyczne
Podatność magnetyczna
Pozostałość magnetyczna
Własności termiczne
Własności sprężyste
GĘSTOŚĆ
Zmiany gęstości we wnętrzu Ziemi skutkują powstawaniem
anomalii siły ciężkości – umożliwia to detekcję obszarów
nagromadzenia skał o gęstościach odmiennych od gęstości
skał otaczających.
WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE
• Przewodność
elektryczna
skał
przewodzenia prądu elektrycznego
-
zdolność
do
• Oporność skał – odwrotność przewodności
W związku z częstą obecnością wody w skałach (co jest
pochodną ich porowatości) własności elektryczne skał
zależą tak od własności elektrycznych minerałów
tworzących skał jak i od:
•
•
•
•
procentowej zawartości roztworów wodnych
składu chemicznego roztworów wodnych
stężenia roztworów wodnych
temperatury roztworów wodnych
WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE
Stała dielektryczna (przenikalność elektryczna) skał określa
charakter rozchodzenia się w skałach pól zmiennych,
przede wszystkim pól elektromagnetycznych o wysokiej
częstotliwości.
WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE
• Potencjały
polaryzacji
wzbudzonej
są
wtórnymi
potencjałami, które obserwuje się w wyniku polaryzacji
skał w polu elektrycznym i po wyłączeniu prądu zasilania.
• Potencjały te związane są z powstawaniem w skale
zjawisk elektrochemicznych malejących w czasie.
WŁASNOŚCI PROMIENIOTWÓRCZE
• Naturalna promieniotwórczość uwarunkowana jest
obecnością w nich rozproszonych pierwiastków
promieniotwórczych (uranu, toru, potasu).
• Potas powszechnie występuje w przyrodzie w minerałach
ilastych, co pozwala odróżniać skały ilaste od innych skał
(np. piaskowców) za pomocą otworowych pomiarów
naturalnej promieniotwórczości
WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE
• Podatność magnetyczna – wartość określająca zdolność
skał do nabycia namagnesowania, będąca stosunkiem
namagnesowania skały do wytwarzającego je pola
magnesującego
WŁASNOŚCI TERMICZNE
Własności termiczne skał charakteryzują:
•
•
•
•
współczynnik przewodności cieplnej
cieplna oporność właściwa
współczynniki przewodności temperaturowej
cieplna pojemność właściwa
Ciepło generowane we wnętrzu Ziemi jest w różnym stopniu
przewodzone przez różne skały budujące skorupę
ziemską, co skutkuje powstaniem powierzchniowych
anomalii termicznych w rozkładzie strumienia cieplnego
WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE
• Minerały skałotwórcze mają właściwości kruche
• Skały mają właściwości sprężyste, kruche i plastyczne
• Próbki skał po małych odkształceniach powrocają do
pierwotnych kształtów i wymiarów tj. zachowują się jak
ciała sprężyste
WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE
Własności sprężyste skał definiowane są za pomocą
następujących parametrów:
•
•
•
•
moduł sprężystośc podłużnej (moduł Younga)
moduł ściśliwości poprzecznej (stała Poissona)
moduł sztywności
prędkość rozchodzenia się sprężystej fali podłużnej (P) i
poprzecznej (S)
• impedancja (oporność, twardość) akustyczna
Obecność mediów nasycających (np. gazu) wpływa na
prędkości fal sprężystych co pozwala na bezpośrednią
detekcję stref nasyconych za pomocą metod
sejsmicznych.
•
Geofizyka i jej rola w naukach o Ziemi – wprowadzenie
•
Własności fizyczne minerałów i skał
•
Przegląd metod geofizycznych
•
Grawimetria
•
Metody sejsmiczne
•
Magnetyka
•
Metody geoelektryczne
Download