Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

advertisement
Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej
.............................................
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO
GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW
Oświadczam, że:
 nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
 spełniam jedną z przesłanek* określonych w art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.):
□ ukończyłem/am 26. rok życia,
□ pozostaję w związku małżeńskim,
□ mam na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572
z późn. zm.)
□ osiągnąłem/ęłam pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
...............................
(miejscowość, data)
________________
* zaznaczyć właściwe
..............................................................
(podpis studenta)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards