PREZYDENT MIASTA Legnica, dnia 16 stycznia 2017 r. LEGNICY

advertisement
PREZYDENT MIASTA
LEGNICY
GOS.RS.6220.7.2016.XVII
Legnica, dnia 16 stycznia 2017 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 82 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 1936) oraz § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Remigiusza Rolnika, Egis Polska Inżynieria
Sp. z o. o. Pracowania Projektowa w Katowicach, ul. Korfantego 193, 02–153 Katowice,
reprezentującego Gminę Legnica, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Legnicy
znak: OŚR.XI.7624/27/08 z dnia 19 marca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II
od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”
oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko oraz po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu i po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy
orzekam
zmienić decyzję Prezydenta Miasta Legnicy znak: OŚR.XI.7624/27/08 z dnia
19 marca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa
Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego
do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”, poprzez:
1. zmianę punkt I w sentencji decyzji, który otrzymuje brzmienie:
I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejących fragmentów ulicy
Bielańskiej (na odcinku od ul. Topolowej do Al. Rzeczypospolitej) oraz budowę
nowej drogi na odcinku pomiędzy ul. Jaworzyńską i ul. Bielańską z przekroczeniem
koryta rzeki Kaczawy i Młynówki. Długość planowanego odcinka Zbiorczej Drogi
Południowej w Legnicy wynosi ok. 1302 m.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w Legnicy na działkach nr: 341, 342/1, 342/2,
339/2, 340/1, 335/1, 335/2, 335/3, 392, 385/3, 390/1, 390/2, 391/4, 391/3,
334/2,391/5,330/2, 897, 437, obręb 0023 Bartniki, 425, 339/1, 342/4, 348/1, 342/6,
349/1, 346, 426,345, 344, 343, 358/2,obręb 0016 Ochota, 10/3, 10/4, 10/6, 11/1, 16/1,
300, 17/2, 17/3,16/7, 16/11, 16/12, 16/17, 16/32, 22,1, 30, 32, 33/1, 31/1, 31/4 obręb
0024 Nowe Osiedle, 100/6,101/43, 101/44, 101/5, 104/12, 104/6, 291, 154, 467 obręb
0017 Winiary, 65,173 obręb 0018 Bielany.
Planowany zakres robót - zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą
załącznik do niniejszej decyzji.
1
2. zapis w sentencji decyzji punktu II.7, uzupełnić o podpunkty w następującej treści:
7.1 nie lokalizować zapleczy budowy w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki
Kaczawy oraz koryta kanału Młynówka, wraz ze strefą bezpośredniego otoczenia
obydwu cieków, tj. w odległości mniejszej niż 50 m od brzegów koryt obydwu
cieków w kierunku wschodnim (od brzegu koryta rzeki Kaczawy) oraz zachodnim
(od brzegu koryta kanału Młynówka), a ponadto w strefie zlokalizowanej
pomiędzy obydwoma wymienionymi ciekami (na lewym brzegu rzeki
Kaczawy/prawym brzegu Młynówki);
7.2 nie lokalizować zapleczy budowy w obrębie Parku Miejskiego w Legnicy, którego
południowa strefa obrzeżna zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
przewidzianego do objęcia planowanym przedsięwzięciem;
7.3 w przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem prowadzenia prac ziemnych
występowania osobników ślimaka winniczka na terenie placu budowy dokonać
przeniesienia osobników przedmiotowego gatunku na stanowiska zastępcze
(działania prowadzić przy udziale eksperta legitymującego się udokumentowanym
doświadczeniem w tego typu działaniach);
7.4 w przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem prowadzenia prac ziemnych
występowania osobników płazów i gadów na terenie placu budowy dokonać
przeniesienia osobników przedmiotowych grup zwierząt na stanowiska zastępcze
(działania prowadzić przy udziale eksperta legitymującego się udokumentowanym
doświadczeniem w tego typu działaniach). Następnie w trakcie robót codziennie
kontrolować plac budowy i jego zaplecza przez ww. eksperta;
7.5 po zakończeniu budowy obiektu mostowego strefy brzegowe rzeki Kaczawy pod
tym obiektem doprowadzić do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu sprzed
realizacji inwestycji, poprzez pokrycie powierzchni terenu pod obiektem warstwą
gruntu pochodzenia lokalnego wraz z jej zadarnieniem.
3. Do punktu III w zakresie wymogów dotyczących ochrony środowiska konieczne
do uwzględnienia w projekcie budowlanym dodaje się następujące punkty
w brzmieniu:
III.2 Na odcinkach: w km od 0+300 do około 0+410 oraz od około 1+320 do
około 1+580 wykonać nawierzchnię o zredukowanej hałaśliwości BBTM.
Możliwe jest zastosowanie innej cichej nawierzchni o co najmniej takich samych
parametrach akustycznych.
III.3 Przed miejscem wprowadzenia wód opadowych do rzeki Kaczawy wykonać
urządzenia podczyszczające w postaci osadnika zawiesiny ogólnej (km 0+880) i
separatora substancji ropopochodnych (km 0+880).
III.4 Należy prowadzić stałe kontrole systemu odwadniającego drogę oraz obiekty
inżynierskie.
4. Pozostałe zapisy ww. decyzji nie ulegają zmianie.
UZASADNIENIE
Pan Remigiusz Rolnik, Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o. Pracowania Projektowa
w Katowicach, ul. Korfantego 193, 02–153 Katowice, reprezentujący Gminę Legnica,
wystąpił z wnioskiem z dnia 17 czerwca 2016 r. do Prezydenta Miasta Legnicy o zmianę
decyzji znak: OŚR.XI.7624/27/08 z dnia 19 marca 2009 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy –
Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
Do wniosku załączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia.
2
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) przepisy działu
V oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została
przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz.71), planowaną inwestycję należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania
zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy
www.um.bip.legnica.eu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8 oraz na terenie inwestycji.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy postanowieniem nr 90/16,
znak: ZNS-710-1-25/5019/16 z dnia 4 lipca 2016 r. stwierdził, że nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem
nr WOOŚ.4240.521.2016.JS.1 z dnia 5 lipca 2016 r. (wpł. do tut. organu 11 lipca 2016 r.)
wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Przedsięwzięcie polega na budowie Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy w ramach
etapu II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej wraz z budową mostu na rzece
Kaczawie. Dla przedmiotowej inwestycji (uwzględniającej odcinek ul. Grabskiego
od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Jaworzyńską) Prezydent Miasta Legnicy
dnia 19 marca 2009 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: OŚR.XI.7624/27/08. Niniejsze postępowanie dotyczy zmiany tej decyzji.
Pozostałe działki dotyczą terenu na ul. Grabskiego gdzie droga została już
przebudowana i oddana do użytku.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się m.in.:
 budowę mostu (przepustu) na kanale Młynówka, w ciągu projektowanej Zbiorczej
Drogi Południowej (konstrukcja podatna z blach falistych),
3
 budowę mostu (przepustu) na kanale Młynówka, w ciągu drogi parkowej
ul. Sempołowskiej (konstrukcja podatna z blach falistych),
 budowę mostu (przepustu) na kanale Młynówka, w ciągu drogi z parkingu na teren
basenów (konstrukcja podatna z blach falistych),
 budowę mostu (przepustu) na kanale Młynówka, w ciągu ul. Stromej (konstrukcja
podatna z blach falistych),
 regulację koryta na kanale Młynówka na odcinku pomiędzy mostem (przepustem) w
ciągu drogi parkowej ul. Sempołowskiej oraz mostem (przepustem) w ciągu drogi
z parkingu na teren basenów,
 budowę pięcioprzęsłowego mostu drogowego nad rzeką Kaczawą,
 budowę przepustów w ciągu rowu melioracyjnego, na skrzyżowaniu projektowanej
Zbiorczej Drogi Południowej z ul. Topolową (konstrukcje podatne z blach falistych),
 podziemne przejście dla pieszych,
 jezdnie i parkingi,
 chodniki,
 ścieżki rowerowe,
 nasadzenia zieleni.
Po przeanalizowaniu dokumentacji w tym decyzji Prezydenta Miasta Legnicy
znak: OŚR.XI.7624/27/08 z dnia 19 marca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Państwowego
i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy w związku z tym, że zmiany dotyczą
parametrów obiektów inżynierskich, konstrukcji nawierzchni i zmianę odwodnienia, biorąc
pod uwagę zasięg oddziaływania przedsięwzięcia wykraczający poza zakres inwestycji
(przedstawiony na załączniku graficznym) i tym samym ryzyko przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, tutejszy organ uznał,
że zmiana planowanego przedsięwzięcia może znacząco oddziaływać na środowisko
i w związku tym niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia
na
środowisko.
Tutejszy
organ
postanowieniem
znak: GOS.RS.6220.7.2016.XVII z dnia 15 lipca 2016 r. stwierdził obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
i określił na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko: Przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
Zgodnie z art. 63. ust 1. ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Tut. organ, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, wynikającymi z art 63
ust. 5 i 6 ustawy z z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko postanowieniem znak: GOS.RS.6220.7.2016.XVII w dniu 15 lipca 2016 r.,
zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
4
uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia - do czasu przedłożenia do tut. organu przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. – informacja o wydanych postanowieniach
tutejszego organu oraz organów opiniodawczych została podana do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.um.bip.legnica.eu, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 oraz na terenie inwestycji.
Pan Remigiusz Rolnik, Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o. Pracowania Projektowa
w Katowicach, ul. Korfantego 193, 02–153 Katowice, reprezentujący Gminę Legnica w dniu
26 sierpnia 2016 r. przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”
(opracowany pod kierownictwem: mgr Macieja Kaczmarskiego, mgr Patrycji Antoszczyszyn
– Szpickiej, sierpień 2016) wraz z dokumentacją towarzyszącą, uzupełnioną w dniu
31 sierpnia 2016 r. opracowaniem pn. „Raport Oddziaływania na Środowisko- Materiały
ewidencyjne”.
Tut. organ, postanowieniem znak:GOS.RS.6220.7.2016.XVII z dnia 31sierpnia
2016 r. podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, oraz podał do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego
przedsięwzięcia. Jednocześnie przedmiotowy Raport zamieszczono w publicznie dostępnym
wykazie danych; numer karty w Ekoportalu – 136/2016 zapewniając udział społeczeństwa na
podstawie art. 79 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
Zgodnie z art. 39 ustawy ooś w terminie 21 dni nie wniesiono uwag i wniosków.
Jednocześnie na podstawie art. 77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.) organ tut. pismem znak: GOS.RS.6220.7.2016.XVII z dnia 31 sierpnia
2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
o uzgodnienie w trybie art. 106 k.p.a. warunków decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Legnicy o opinię dotyczącą warunków decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia załączając Raport.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
na środowisko(tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. –
zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Legnicy www.um.bip.legnica.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8 oraz w pobliżu planowanej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem znak: ZNS-711-16/7677/16 z dnia 29 września 2016 r. wezwał Prezydenta Miasta Legnicy o wyjaśnienie
niezgodności w dokumentacji.
Po wyjaśnieniu inwestora (pismo z dnia 3 października 2016 r.), postanowieniem
znak: ZNS-711-1-6/7677/16 z dnia 4 października 2016 roku Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Legnicy zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych z zastrzeżeniami.
5
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na podstawie art. 50 § 1
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 21 października 2016 r.,
znak: WOOŚ.4242.71.2016.JS.4 oraz pismem z dnia 20 grudnia 2016 r., znak:
WOOŚ.4242.71.2016.JS.9, wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedłożonej
dokumentacji. Ostateczne uzupełnienie, czyniące zadość ww. wezwaniom, wpłynęło
do RDOŚ w dniu 21 grudnia 2016 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu powiadamiał tut. organ
o nowych terminach załatwienia sprawy.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016
r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienia o nowych terminach zostały podane
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.um.bip.legnica.eu
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 oraz na terenie
inwestycji.
Postanowieniem znak: WOOŚ.4242.71.2015. JS.11 z dnia 27 grudnia 2016 r. roku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił zmianę realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił warunki tej realizacji, które zostały ujęte
w sentencji decyzji.
Obwieszczeniem znak: GOS.RS.6220.7.2016.XVII z dnia 29 grudnia 2016 r.
na podstawie art 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono
strony o zakończeniu postępowania i o zebraniu całego materiału dowodowego
w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 7 dni
od daty ogłoszenia poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.um.bip.legnica.eu oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 oraz na terenie
inwestycji. W określonym wyżej terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski.
Przedmiotowe
postępowanie
dotyczy
zmian
elementów
inwestycji
od. ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej, tj.: zmianę konstrukcji nawierzchni, zmianę
parametrów obiektów inżynierskich, zmianę systemu odwodnienia drogi, zmianę zakresu
inwestycji.
W zakresie konstrukcji nawierzchni zmianie ulegnie układ poszczególnych warstw.
Parametry konstrukcji nawierzchni, parkingów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych,
krawężników, zjazdów z posesji opisano w Charakterystyce Przedsięwzięcia stanowiącej
załącznik do niniejszej decyzji.
W zakresie obiektów inżynierskich zmiana obejmuje zmianę ich konstrukcji m. in.:
obiekty o konstrukcji tzw. samonośnej łukowej zostały zastąpione obiektami o konstrukcji
podatnej z blach falistych. Parametry obiektów inżynierskich, po wprowadzeniu planowanych
zmian opisane są w Charakterystyce stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.
Most nad rzeką Kaczawą zaprojektowano jako most pięcioprzęsłowy, belkowy o stałej
w przęsłach wysokości konstrukcyjnej z jazdą górą o całkowitej długości około 119 m.
Podpory skrajne stanowią dwa przyczółki masywne, żelbetowe. Podporę środkową stanowią
filary tarczowe żelbetowe zlokalizowane w pasie między wałami. Zaprojektowano ustrój
nośny prefabrykowany, zespolony betonowy.
Łączna powierzchnia inwestycji wyniesie ok. 8,6 ha, w tym:
 powierzchnia jezdni i parkingów Drogi Południowej ok. 28 508 m2,
 powierzchnia chodników ok. 9 526 m2,
 ścieżki rowerowe ok. 4 304 m2,
 powierzchnie zieleni, w tym powierzchnia humusowanych skarp ok. 43 531 m2.
6
Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz zmiany
parametrów obiektów inżynierskich dokonano analizy rozprzestrzeniania się hałasu
od projektowanej inwestycji. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, iż przy
maksymalnym, zakładanym na poszczególnych odcinkach, natężeniu ruchu pojazdów, zasięg
oddziaływania akustycznego wykraczać będzie poza tereny chronione akustycznie.
W związku z powyższym, w celu ograniczenia uciążliwości akustycznych, na odcinkach:
w km od 0+300 do około 0+410 oraz od około 1+320 do około 1+580 zaplanowano
wykonanie cichej nawierzchni z mieszanki BBTM o uziarnieniu do 8 mm. W analizie
rozprzestrzeniania się hałasu wykazano, iż zastosowana mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
przy dopuszczalnych prędkościach w ciągu dnia do 50 km/h i w ciągu nocy do 60 km/h oraz
niewielkim udziale pojazdów ciężkich w całkowitej strukturze natężenia związanych
wyłącznie z zaopatrzeniem oraz obsługą służb miejskich pozwoli na dotrzymanie
dopuszczalnych norm hałasu na terenach chronionych akustycznie. W związku z powyższym,
w zakresie wymogów dotyczących ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym dodano warunek III. 2. w pkt 2 sentencji decyzji.
W celu weryfikacji założeń przyjętych do prognozy oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i oceny trafności wyboru zastosowanych rozwiązań minimalizujących
ponadnormatywne poziomy hałasu, mających na celu zapewnienie ochrony terenów
chronionych akustycznie przed hałasem, zostanie przeprowadzona analiza porealizacyjna,
do której inwestor został zobowiązany decyzją Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 marca
2009 r.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami obszarów Natura 2000
oraz pozostałymi formami ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty,
Pątnów Legnicki PLH020052 znajduje się w odległości ok. 6,4 km, natomiast w odległości
około 0,8 km znajduje się użytek ekologiczny „Glinki w Lesie Złotoryjskim”. Ponadto
w odległości około 120 m zlokalizowany jest pomnik przyrody przy ujściu Młynówki
do Kaczawy oraz w odległości ok. 165 m pomnik przyrody przy ul. Sempołowskiej.
Najcenniejszy obiekt przyrodniczy na całym obszarze przewidzianym do objęcia przez
planowane przedsięwzięcie stanowi aleja lipowa zlokalizowana na prawym brzegu rzeki
Kaczawy, w bezpośredniej bliskości koryta od strony wschodniej. Wskutek realizacji
planowanego połączenia drogowego niewielki fragment tej alei wymagał usunięcia,
co – ze względu na stwierdzone występowanie w obrębie alei siedlisk i stanowisk objętego
ochroną prawną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348) gatunku chrząszcza
pachnica dębowa (Osmoderma eremita) – wymagało uzyskania decyzji derogacyjnej przez
Inwestora. Przedmiotowa decyzja, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu w dn. 21 kwietnia 2016 r. (sygn. WPN.6401.136.2016.IW.3),
zezwala na zniszczenie siedlisk ww. gatunku chrząszcza, jednak z wymogiem braku
niszczenia osobników tego gatunku oraz pod kilkoma obostrzeniami w zakresie terminu
prowadzenia prac wycinkowych i sposobu postępowania z wyciętymi drzewami, a także
sposobu postępowania z fizycznym siedliskiem ww. gatunku (w postaci murszu wewnątrz
pni) i z narzuconą metodą przeniesienia osobników gatunku znajdujących się wewnątrz pni
usuwanych drzew.
W związku z rezygnacją z lokalizacji zbiornika podziemnego nie wystąpi konieczność
wycinki drzew w tym miejscu (w liczbie około 12 sztuk), jak również w miejscu nowego
zbiornika otwartego nie wystąpi konieczność wycinki drzew.
Uzupełnienie zapisu punktu II.7 ww. decyzji Prezydenta Legnicy z dnia 19 marca
2009 r. wprowadzono w celu doszczegółowienia nałożonych wcześniej warunków, w celu
ochrony terenów cennych pod względem przyrodniczym, tj. międzywala rzeki Kaczawy
7
i Parku Miejskiego wraz z występującymi na ich terenie gatunkami zwierząt, w szczególności
chronionymi gatunkami ślimaków i ptaków, poprzez wprowadzenie:
 zakazu lokalizacji zapleczy budowy w sąsiedztwie koryta rzeki Kaczawy i kanału
Młynówka (pkt 7.1),
 zakazu lokalizacji zapleczy budowy w obrębie Parku Miejskiego (pkt 7.2),
 konieczności przenoszenia osobników ślimaka winniczka Helixpomatia – gatunku
wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt, którego liczne (lokalnie masowe) występowanie
zidentyfikowano w obrębie praktycznie całej strefy przewidzianej do objęcia
planowaną inwestycją (pkt 7.3),
 konieczności przenoszenia osobników płazów i gadów ze względu na ich
potencjalną możliwość występowania na terenie przewidzianym do objęcia
placem budowy (stanowisko rozrodu płazów, w postaci zespołu sadzawek i
fontann stwierdzone w obrębie Parku Miejskiego w Legnicy, zlokalizowane jest
w odległości minimalnej ok. 270 m od osi planowanego przedsięwzięcia w
w kierunku północnym) (pkt 7.4),
 konieczność odtworzenia stref brzegowych rzeki Kaczawy po zakończeniu prac
przy budowie mostu - celem umożliwienia podejmowania migracji przez
zwierzęta w obrębie ciągu doliny rzecznej, która stanowi lokalny korytarz
migracyjny (pkt 7.5).
Udział odpowiednich specjalistów przy prowadzeniu ww. działań minimalizujących
ma zagwarantować, iż zostaną one wykonane prawidłowo, a zwierzęta przeniesione zostaną
do właściwych siedlisk - odpowiednich dla danego gatunku.
Przed rozpoczęciem przenoszenia ww. grup zwierząt Inwestor winien uzyskać
zezwolenie właściwego organu w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody na czynności
zakazane w stosunku do gatunków chronionych.
Teren objęty zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest
na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym środkowej Odry i przebiega przez Jednolite
Części Wód Powierzchniowych: PLRW60002013859 „Kaczawa od Nysy Szalonej do
Czarnej Wody” oraz PLRW600019143889 „Wierzbiak od Kojszkówki do Kaczawy”.
Wg zaktualizowanego podziału określonego w opublikowanym w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2016 r. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(poz. nr 1967), inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze JCWPd 94. Stan ilościowy ww.
wód podziemnych JCWP dokreślono jako dobry, natomiast chemiczny jako słaby, a ryzyko
nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożone.
Zmianie ulega sposób odwodnienia drogi polegający na rezygnacji z układu
kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem podziemnym po południowej stronie drogi
i zastąpienie go nowym układem odwodnienia z wykorzystaniem istniejącego kanału
i budową zbiornika retencyjnego otwartego po północnej stronie trasy. Odcinek Zbiorczej
Drogi Południowej (od ul. Jaworzyńskiej do km 0+850) odwadniany będzie poprzez
projektowane wpusty uliczne z odprowadzeniem do istniejącego kolektora. Istniejący kanał,
przez który będą odprowadzane ścieki, podlegać będzie renowacji do km 0+850, która
pozwoli na wykorzystanie go jako odbiornika wód deszczowych. Od km 0+850
projektowanej drogi zostanie wykonany nowy odcinek kanalizacji do wylotu do rzeki
Kaczawy (km 1+000). Na tym fragmencie sieci zaprojektowano osadnik (km 0+880),
separator substancji ropopochodnych (0+880), otwarty zbiornik retencyjny (0+900) oraz
przepompownię (0+930). Odwodnienie
odcinka drogi
od
rzeki
Kaczawy
do Al. Rzeczypospolitej zaprojektowano poprzez budowę nowego odcinka kanalizacji
deszczowej - bez zmian w stosunku do decyzji z dnia 19 marca 2009 r.
8
Zmiana realizacji przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać
na stan wód podziemnych. Z przeprowadzonej analizy oddziaływania na środowisko wynika,
iż z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w obrębie
gospodarki wodno – ściekowej i środowiska gruntowo – wodnego oraz zakres prac
planowanego zadania, przedmiotowe przedsięwzięcie nie zagraża stanowi ww. JCWPd,
ani też nie spowoduje pogorszenia tego stanu.
Ze względu na projektowany system odwodnienia oraz podczyszczenia wód
opadowych oraz działania mające na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego
nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na wskaźniki biologiczne,
hydromorfologiczne, fizykochemiczne, ilościowe i chemiczne oraz wskaźniki obszarów
chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony wód. Inwestycja
nie pociąga za sobą modyfikacji fizycznych charakterystyk części wód powierzchniowych
lub zmiany poziomu części wód podziemnych.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana planowanego zamierzenia nie będzie miała
znaczącego negatywnego wpływu na cele wyznaczone dla części wód, w granicach których
zamierzenie jest realizowane. Przedsięwzięcie nie naruszy zatem ram wspólnotowego
działania w zakresie polityki wodnej Unii Europejskiej.
Dodane warunki III.3 i III.4 mają na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo –
wodnego przed spływem zanieczyszczeń z wód opadowych. Urządzenia służące
do odprowadzania i podczyszczania wody opadowej należy systematycznie poddawać
konserwacji. Częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z urządzeń podczyszczających (osadnik,
separator itp.) ustalać na podstawie obserwacji w początkowym okresie eksploatacji.
Na etapie realizacji inwestycji wpływ na środowisko związany będzie z prowadzeniem
prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych. Wystąpią typowe uciążliwości takie
jak: emisja do powietrza gazów i pyłów, hałas spowodowany samochodami, odpady
budowlane i zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego. Emisje te będą krótkotrwałe
i miejscowe oraz ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Wytwarzane w czasie budowy
odpady będą czasowo gromadzone w sposób selektywny, a następnie przekazywane
odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
Na etapie eksploatacji występować będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza
pochodząca ze spalania paliw w silnikach pojazdów oraz emisja oddziaływania akustycznego
na środowisko.
Planowane zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia nie wprowadzają istotnych
zmian w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Z uwagi na zakres i rodzaj inwestycji
oraz przewidywaną wielkość emisji nie przewiduje się, aby zarówno na etapie realizacji jak
i eksploatacji wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na pogłębianie zmian klimatu.
Wprowadzone zmiany w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni i obiektów
inżynierskich, zmiany systemu odwodnienia i zakresu inwestycji nie będą miały istotnego
wpływu na kształtowanie się krajobrazu.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic
Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
Po analizie dokumentacji, stwierdzono, że zmiany w zakresie realizacji przedmiotowej
inwestycji nie powinny spowodować zanieczyszczenia wód i pogorszenia stosunków
wodnych, zmian w środowisku przyrodniczym, jak również nie powinny negatywnie
oddziaływać na klimat akustyczny oraz stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie
przedsięwzięcia, pod warunkiem realizacji i eksploatacji inwestycji zgodnie z założeniami
zawartymi w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz przy wypełnieniu
9
zapisów decyzji Prezydenta Miasta Legnicy znak: OŚR.XI.7624/27/08 z dnia 19 marca
2009 r. oraz sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 poz. 1936) w postępowaniach wszczętych na podstawie ustawy zmienianej
w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć,
o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, dla których
wnioskodawcą jest odpowiednio jednostka organizacyjna Lasów Państwowych albo jednostka
samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art.
24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515
i 1890) organ właściwy w dniu wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do zakończenia
tego postępowania.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2013r., poz. 535 ze zm.)
decyzję o o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
o których mowa art. 72 ust 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie
wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. organu,
w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.
Załącznik :
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Pan Remigiusz Rolnik, Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o., Pracowania Projektowa
w Katowicach ul. Korfantego 193, 02 – 153 Katowice,
2. Pozostałe strony przez obwieszczenie,
3. GOS.UM a/a.
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
Sprawę prowadzi: Anna Szymańska – główny specjalista, tel. 76 72 12 346
10
Download