Budowa Zbiorczej Drogi Południowej

advertisement
PREZYDENT MIASTA
LEGNICY
GOS.RS.6220.7.2016.XVII
Legnica, dnia 15 lipca 2016 r.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 87 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.) oraz oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Remigiusza Rolnika, Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o.
Pracowania Projektowa w Katowicach, ul. Korfantego 193, 02–153 Katowice,
reprezentującego Gminę Legnica, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Legnicy
znak: OŚR.XI.7624/27/08 z dnia 19 marca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II
od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”
oraz po zasięgnięciu opinii organów o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 i art. 78
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku.
postanawiam
1)
2)
3)
4)
5)
6)
I. stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II
od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece
Kaczawie”
dla
zmiany
decyzji
Prezydenta
Miasta
Legnicy
znak: OŚR.XI.7624/27/08 z dnia 19 marca 2009 r.,
II. określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który
powinien zawierać:
opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania,
b) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia;
opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;
opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia;
opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
1
7) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów;
8) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków,
da) krajobraz,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-da;
9) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnioi długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) emisji;
10) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację
przyrodniczą
negatywnych
oddziaływań
na
środowisko,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru;
11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów
budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających
na budowie drogi krajowej;
12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
14) analizę
możliwych
konfliktów
społecznych
związanych
z
planowanym
przedsięwzięciem;
15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;
18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
II.1 Raport w szczególności powinien zawierać analizę wpływu ww. zamierzenia
na środowisko w zakresie:
1) ochrony przed hałasem:
szczegółowo przedstawić wpływ planowanej inwestycji na klimat akustyczny wraz
z przedstawieniem zasięgu oddziaływania hałasu na tereny chronione akustycznie
za pomocą izofon oraz proponowane rozwiązania techniczne i organizacyjne
ograniczające emisję hałasu.
2
2) ochrony wód:
 informacje wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej; należy zidentyfikować scaloną
część wód, jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP), w obrębie której jest
zlokalizowane przedsięwzięcie, podać jej typ, status, stan, ocenę ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych, ewentualne derogacje,
 analizę wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza.
3) ochrony środowiska przyrodniczego:
analizę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym wpływ na ewentualne
znajdujące się w zasięgu inwestycji stanowiska i siedliska chronionych gatunków
roślin i zwierząt.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania
oraz likwidacji.
UZASADNIENIE
Pan Remigiusz Rolnik, Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o. Pracowania Projektowa
w Katowicach, ul. Korfantego 193, 02–153 Katowice, reprezentujący Gminę Legnica,
wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Legnicy o zmianę decyzji
znak: OŚR.XI.7624/27/08 z dnia 19 marca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II
od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
Do wniosku załączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) przepisy działu
V oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została
przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz.71), planowaną inwestycję należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania
zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy
www.um.bip.legnica.eu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8 oraz na terenie inwestycji.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono
3
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy postanowieniem nr 90/16,
znak: ZNS-710-1-25/5019/16 z dnia 4 lipca 2016 r. stwierdził, że nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem
nr WOOŚ.4240.521.2016.JS.1 z dnia 5 lipca 2016 r. ( wpł. do tut. organu 11 lipca 2016 r.)
wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie Zbiorczej Drogi Południowej
w Legnicy w ramach etapu II od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej wraz z budową
mostu na rzece Kaczawie. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejących
fragmentów ulicy Bielańskiej (na odcinku od ul. Topolowej do Al. Rzeczypospolitej) oraz
budowę nowej drogi na odcinku pomiędzy ul. Jaworzyńską i ul. Bielańską z przekroczeniem
koryta rzeki Kaczawy i Młynówki. Długość planowanego odcinka Zbiorczej Drogi
Południowej w Legnicy wynosi ok. 1302 m.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w Legnicy na działkach nr: 344/1, 341, 392,
391/3, 342/1, 342/2, 339/2, 340/1, 335/1, 335/2, 335/3 obręb Bartniki, 343, 342/4, 348/1,
342/6, 349/1, 346, 426 obręb Ochota, 11/1, 16/1, 300, 17/3dr, 32dr, 22,1dr, 30dr, 10/3, 10/4,
10/6, 300, 17/2, 16/7, 16/11, 16/12, 16/17, 16/32 obręb Nowe Osiedle, 291dr, 154dr, 100/6,
101/43, 101/44, 101/5, 104/6, 467 obręb Winiary, 65dr,173 obręb Bielany.
Czasowo zajęte będą działki nr 385/3, 390/2 – obręb Bartniki oraz 33/1, 31/1 obręb Nowe
Osiedle. Pozostałe działki dotyczą terenu na ul. Grabskiego gdzie droga została już
przebudowana i oddana do użytku.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się m.in.:
 budowę mostu (przepustu) na rz. Młynówce, w ciągu projektowanej Zbiorczej Drogi
Południowej (konstrukcja podatna z blach falistych),
 budowę mostu (przepustu) na rz. Młynówce, w ciągu drogi parkowej
ul. Sempołowskiej (konstrukcja podatna z blach falistych),
 budowę mostu (przepustu) na rz. Młynówce, w ciągu drogi z parkingu na teren
basenów (konstrukcja podatna z blach falistych),
 budowę mostu (przepustu) na rz. Młynówce, w ciągu ul. Stromej (konstrukcja podatna
z blach falistych),
 regulację koryta rz. Młynówki na odcinku pomiędzy mostem (przepustem) w ciągu
drogi parkowej ul. Sempołowskiej oraz mostem (przepustem) w ciągu drogi
z parkingu na teren basenów, z przebudową murów oporowych (ścianki szczelne
z płaszczem żelbetowym),
 budowę pięcioprzęsłowego mostu drogowego nad rzeką Kaczawą, całkowita długość
obiektu 119 m,
 budowę przepustów w ciągu rowu melioracyjnego, na skrzyżowaniu projektowanej
Zbiorczej Drogi Południowej z ul. Topolową (konstrukcje podatne z blach falistych),
 podziemne przejście dla pieszych,
 jezdnie i parkingi,
 chodniki,
 ścieżki rowerowe,
 nasadzenia zieleni.
4
Dla przedmiotowej inwestycji (uwzględniającej odcinek ul. Grabskiego od ul. Wojska
Polskiego do skrzyżowania z ul. Jaworzyńską) Prezydent Miasta Legnicy
dnia 19 marca 2009 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: OŚR.XI.7624/27/08. Niniejsze postępowanie dotyczy zmiany tej decyzji.
Na etapie realizacji inwestycji wpływ na środowisko związany będzie z prowadzeniem
prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych. Wystąpią typowe uciążliwości takie
jak: emisja do powietrza gazów i pyłów, hałas spowodowany samochodami, odpady
budowlane i zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego. Emisje te będą krótkotrwałe
i miejscowe oraz ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Wytwarzane w czasie budowy
odpady będą czasowo gromadzone w sposób selektywny, a następnie przekazywane
odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
Na etapie eksploatacji występować będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza
pochodząca ze spalania paliw w silnikach pojazdów oraz emisja oddziaływania akustycznego
na środowisko. Zmiana parametrów obiektów inżynierskich oraz zmiana konstrukcji jezdni
może mieć istotny wpływ na oddziaływanie akustyczne inwestycji na środowisko.
Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w związku z tym, że zmiany dotyczą parametrów obiektów inżynierskich,
konstrukcji nawierzchni i zmianę odwodnienia, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania
przedsięwzięcia wykraczający poza zakres inwestycji (przedstawiony na załączniku
graficznym) i tym samym ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
na terenach chronionych akustycznie, tutejszy organ uznał, że zmiana planowanego
przedsięwzięcia może znacząco oddziaływać na środowisko i w związku tym niezbędne jest
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono na podstawie
art. 66 ust. 1.ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).
W raporcie należy przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze
w tym na ewentualne znajdujące się w zasięgu inwestycji stanowiska i siedliska chronionych
gatunków roślin i zwierząt – wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1348) i w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), a także wpływ na ciągłość lokalnych
korytarzy migracyjnych.
Z uwagi na wprowadzenie zmian w zakresie odwodnienia, raport winien zawierać
informacje dotyczące ochrony wód, wynikając z Ramowej Dyrektywy Wodnej. W tym celu
należy identyfikować scaloną część wód, jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP),
w obrębie której zlokalizowane jest przedsięwzięcie, podać jej typ, status, stan, ocenę ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych, ewentualne derogacje.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na weryfikację
skuteczności rozwiązań projektowych mających na celu ograniczenie wpływu zamierzenia
inwestycyjnego na środowisko jak również nałożenie warunków koniecznych do realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych
do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art.72
ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres inwestycji, zasadnym jest przeprowadzenie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu umożliwienia społeczeństwu wzięcia
czynnego udziału w postępowaniu oraz umożliwienie zapoznania się z raportem
5
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawierającym m. in.: opis inwestycji, analizę
parametrów
eksploatacyjnych
i
technologicznych
przedsięwzięcia,
warunków
środowiskowych i terenowych oraz wpływ inwestycji na poszczególne komponenty
środowiska, głównie na klimat akustyczny.
Na podstawie art. 59 ust.1. pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko: Przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
Zgodnie z art. 63. ust 1. ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po przeanalizowaniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia, opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego lokalne
i możliwe do przewidzenia oddziaływanie, postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania.
Otrzymują:
1. Pan Remigiusz Rolnik,
Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o., Pracowania Projektowa w Katowicach
ul. Korfantego 193, 02 – 153 Katowice,
2. Pozostałe strony przez obwieszczenie,
3. GOS.UM a/a.
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
Sprawę prowadzi: Anna Szymańska – główny specjalista, tel. 76 72 12 346
6
Download