Umiem bezpiecznie się zachować i udzielić pomocy innym

advertisement
http://www.literka.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=17300
Scenariusz lekcji obejmuje zakres pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowania
bezpiecznych nawyków i zachowań u dzieci i młodzieży. Lekcja przeprowadzona w ramach
konkursu: „Mój uczeń jest bezpieczny”.
Temat: Umiem bezpiecznie się zachować i udzielić pomocy innym.
Czas: 1 godzina lekcyjna.
Cel główny:
1. Poprawa bezpieczeństwa uczniów w domu, na placu zabaw, podczas zajęć szkolnych i
pozaszkolnych.
2. Popularyzacja zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
wśród uczniów szkoły podstawowej.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
1.
2.
3.
4.
5.
Zatamować krwotok z nosa.
Udzielić pomocy podczas omdlenia, udławienia i ataku serca.
Właściwie zachować się podczas ataku psa.
Właściwie zachować się w sytuacji gdy puka do drzwi nieznajomy.
Właściwie zachować się gdy znajdzie materiały wybuchowe niewiadomego
pochodzenia.
Metody i formy pracy z uczniem:
pogadanka,
praca w małych zespołach,
dyskusja.
Pomoce dydaktyczne:
apteczka pierwszej pomocy,
materac gimnastyczny,
paski z zagadnieniami, które losują poszczególne grupy.
Przebieg lekcji:
Nauczyciel na początku lekcji informuje uczniów, że celem dzisiejszych zajęć jest
sprawdzenie wiadomości i umiejętności praktycznych, jakie zdobyli biorąc udział w
programie „Mój uczeń jest bezpieczny”.
Nauczyciel prosi o dobranie się w grupy sześcioosobowe.
Każda grupa wybiera swojego lidera oraz kolor szarfy.
Nauczyciel ustala sposób punktacji:
-
zieloni za rozpoznanie prawidłowej scenki u żółtych otrzymują punkt i odwrotnie,
czerwoni za rozpoznanie prawidłowej scenki u niebieskich otrzymują punkt i odwrotnie.
Liderzy grup losują po jednym pytaniu z dziedziny udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i bezpieczeństwa własnego.
Bank zagadnień do wylosowania – dziedzina „Udzielanie Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej”:
1. Przedstawcie właściwe i niewłaściwe zachowanie podczas tamowania krwotoku z nosa.
2. Przedstawcie właściwe i niewłaściwe postępowanie przy udzielaniu pomocy podczas
omdlenia.
3. Przedstawcie właściwe i niewłaściwe postępowanie podczas udławienia.
4. Przedstawcie właściwy i niewłaściwy sposób udzielania pomocy podczas ataku serca.
Nauczyciel przyznaje dwa punkty grupie, która się najlepiej zaprezentowała.
Bank zagadnień do wylosowania – dziedzina „Bezpieczeństwo własne”:
1. Przedstawcie właściwe i niewłaściwe zachowanie w sytuacji, kiedy jestem sam w domu i
puka nieznajomy.
2. Przedstawcie właściwe i niewłaściwe zachowanie podczas ataku psa.
3. Przedstawcie właściwe i niewłaściwe zachowanie podczas wybuchu pożaru w
mieszkaniu.
4. Przedstawcie właściwe i niewłaściwe zachowanie podczas znalezienia materiałów
wybuchowych niewiadomego pochodzenia.
Nauczyciel przyznaje dwa punkty grupie, która się najlepiej zaprezentowała.
Nauczyciel proponuje dla chętnych grup dodatkowe zadania, dzięki którym grupy zdobywają
kolejne punkty:
1.
2.
3.
4.
Reanimacja krążeniowo oddechowa. (4 pkt.)
Pozycja boczna ustalona. (3 pkt.)
Wezwanie pomocy. (1 pkt.)
Krwotok zewnętrzny w okolicy przedramienia. (2 pkt.)
Liderzy grup podliczają zdobyte punkty.
W sytuacji remisowej grupy wypisują na karteczkach zawartość apteczki lekarskiej. Większa
liczba wymienionych poprawnie środków decyduje o zwycięstwie grupy.
Nauczyciel wręcza dyplomy „Małego Ratownika” grupom uczestniczącym w zajęciach.
Autorzy: Elżbieta Kaleta, Monika Frąk
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards