Lista preferowanych tematów badawczych

advertisement
Lista preferowanych przez tematów badawczych do wykonania na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego.
A. Z zakresu Botaniki
1. Glony (Algae) potoków i źródeł w OPN.
2. Porosty (Lichenes) OPN i otuliny.
3. Mchy (Bryophyta) OPN i otuliny.
4. Grzyby (Mycota) OPN i otuliny.
5. Storczykowate (Orchidaceae) OPN i otuliny.
6. Zagrożone i chronione elementy flory kserotermicznej Ojcowskiego Parku
Narodowego.
7. Biologia, zagrożenia oraz możliwości ochrony Aconitum variegatum ssp. gracile w
Ojcowskim Parku Narodowym.
8. Biologia, zagrożenia oraz możliwości ochrony Carex pediformis w Ojcowskim
Parku Narodowym.
9. Inwentaryzacyjno-kartograficzne badania nad rozmieszczeniem Cephalantera
longifolia i Cephalantera rubra w Ojcowskim Parku Narodowym. Ocena zagrożenia
i żywotności populacji.
10. Biologia, zagrożenia oraz możliwości ochrony Melica transsilvanica w Ojcowskim
Parku Narodowym.
11. Dynamika populacji macierzanki wczesnej Thymus praecox w OPN.
12. Dynamika populacji obrazków plamistych Arum orientale w OPN.
13. Dynamika populacji obuwika Cepripedium calceolus w OPN.
14. Dynamika populacji tofieldii Tofieldia calyculata w OPN.
15. Dynamika populacji języcznika Phyllitis scolopendrium w OPN.
16. Dynamika populacji wybranych roślin górskich w OPN.
17. Wpływ użytkowania kośno-pastwiskowego na zróżnicowanie szaty roślinnej łąk w
Ojcowskim Parku Narodowym.
18. Inwentaryzacja stanowisk i ocena liczebności populacji gatunków roślin specjalnej
troski w OPN.
19. Gatunki roślin naczyniowych z polskiej „czerwonej listy” i czerwonej księgi” w
OPN.
20. Inwentaryzacjno-kartograficzne badania flory na powierzchni badawczej Czyżówki
w Ojcowskim Parku Narodowym.
21. Kierunki przemian zbiorowisk nieleśnych na terenie OPN.
22. Zmiany kwiecistości łąk w Dolinie Sąspowskiej jako skutek zaprzestania
użytkowania kośnego i pasterskiego.
23. Zmiany kwiecistości łąk w Dolinie Prądnika jako skutek zaprzestania użytkowania
kośnego i pasterskiego.
24. Tempo sukcesji wtórnej w terenach porolnych w OPN i jego otulinie.
25. Zbiorowiska roślinne ostańców skalnych w otulinie OPN.
26. Flora roślin naczyniowych potoków i zbiorników wodnych w OPN i otulinie.
27. Zmiany w zbiorowiskach nadrzecznych jako wynik działalności bobrów Castor
fiber na terenie OPN.
B. Z zakresu Zoologii
-- kręgowce Vertebrata
28. Zagrożenia drobnych gryzoni naziemnych i postulaty ich ochrony w OPN.
1
29. Ocena wielkości populacji gryzoni z rodziny Gliridae – zagrożenia i metody
ochrony.
30. Insectivora OPN – ocena wielkości populacji oraz zagrożenia i ewentualne postulaty
ochronne.
31. Liczebność populacji drapieżników: gronostaja i tchórza na obszarze OPN, ocena
ich zagrożenia i postulaty ochronne.
32. Funkcjonowanie małych populacji ssaków na ograniczonych terenach na
przykładzie borsuka i lisa w OPN.
33. Liczebność lisa i zająca na terenie OPN i otuliny.
34. Dynamika populacji dzika Sus scrofa na terenie OPN i okolicznych obwodów
łowieckich.
35. Funkcjonowanie populacji sarny Capreolus capreolus na terenie OPN.
36. Rozpoznanie składu gatunkowego i liczebności nietoperzy Chiroptera
zasiedlających ekosystemy leśne, ocena ich zagrożenia i sformułowanie postulatów
ochronnych.
37. Wiosenne i jesienne przeloty ptaków nad terenem OPN – gatunki i liczebność.
38. Zmiany w faunie ptaków na terenie OPN w ostatnich 40 latach.
39. OPN jako ostoja dla ptaków.
40. Dzięcioły na terenie OPN – gatunki, liczebność, ostoje.
41. Stan populacji i możliwości ochrony dzięciołów: czarnego, zielonego i
zielonosiwego na terenie OPN.
42. Inwentaryzacja dziupli i budek lęgowych oraz ich mieszkańców na terenie OPN.
43. Inwentaryzacja i stan populacji sów na terenie OPN.
44. Stan populacji kruka Corvus corax na terenie OPN.
45. Stan liczebności kaczki krzyżówki na terenie OPN i ocena wpływu tego gatunku na
środowisko.
46. Ocena stopnia synantropizacji populacji kaczki krzyżówki na terenie OPN na tle
dzikich populacji tego gatunku.
47. Liczebność dużych ptaków drapieżnych w OPN i otulinie.
48. Występowanie i preferencje siedliskowe wybranych gatunków ptaków na terenach
otwartych OPN i w jego otulinie.
49. Dynamika populacji kuropatw w OPN i otulinie.
50. Liczebność i zagęszczenie płazów i gadów zasiedlających OPN i otulinę, ocena
zagrożenia i wskazanie postulatów ochronnych.
51. Dynamika populacji pstrąga potokowego w Sąspówce i w Prądniku.
52. Ichtiofauna potoków w OPN.
53. Ocena liczebności nietoperzy zasiedlających teren OPN na podstawie corocznego
monitoringu.
54. Ocena możliwości rozwoju populacji bobra europejskiego na terenie OPN.
55. Efekty introdukcji bobra europejskiego w OPN.
56. Stan populacji piżmaka i jenota na terenie OPN i otuliny.
57. Stan populacji wydry na terenie OPN i otuliny.
58. Ocena stopnia synantropizacji wybranych gatunków dzikich zwierząt na terenie
OPN.
-- bezkręgowce Invertebrata
59. Wrotki i skorupiaki planktonowe OPN i otuliny.
60. Możliwości reintrodukcja raka szlachetnego (Astacus astacus L.) w OPN.
61. Badania fizyko-chemiczne i biocenotyczne Sąspówki i Prądnika pod kątem
reintrodukcji raka szlachetnego (Astacus astacus L.).
2
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Dżdżownice (Lumbricidae) OPN i otuliny.
Nicienie (Nematoda) OPN i otuliny.
Ważki (Odonata) OPN i otuliny.
Jętki (Ephemeroptera) OPN i otuliny.
Chruściki (Trichoptera) OPN.
Mszyce (Aphidodea) OPN i otuliny.
Koliszki (Psyllodea) OPN i otuliny.
Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) OPN i otuliny.
Wodne pluskwiaki (Heteroptera aquatica) OPN.
Tasznikowate (Miridae) OPN i otuliny.
Tarczówkowate (Pentatomidae) OPN i otuliny.
Rośliniarki (Symphyta) OPN i otuliny.
Owadziarki (Hymenoptera, Parasitica) OPN i otuliny.
Złotolitki (Chrysididae) OPN i otuliny.
Komary (Culicidae) OPN i otuliny.
Ochotkowate (Chironomidae) OPN i otuliny.
Koziółkowate (Tipulidae) OPN i otuliny.
Blyskleniowate (Dolichopodidae) OPN i otuliny.
Wujkowate (Empididae) OPN i otuliny.
Wodne Empididae OPN na tle Empididae potoków karpackich.
Niezmiarkowate (Chloropidae) OPN i otuliny.
Muchówki z grupy Calyptrata OPN i otuliny.
Rączycowate (Tachnidae) OPN i otuliny.
Pająki Aranei OPN i otuliny.
Roztocze Acarina OPN i otuliny.
Bezkręgowce jaskiń OPN i możliwości jej ochrony.
Ocena czystości wód Prądnika i Sąspówki na podstawie fauny Chironomidae.
Entomofauna pni i martwch drzew na terenie OPN.
Inwentaryzacja żwirowisk nadpotokowych i zasiedlającej je fauny bezkręgowców na
terenie OPN.
Chrząszcze Coleoptera żwirowisk nadpotokowych w OPN.
Zmiany w faunie pszczół Apoidea w toku naturalnej sukcesji terenów porolnych.
Bezkręgowce wodne potoków w OPN.
Zmiany w faunie motyli dziennych OPN.
Owady-foliofagi upraw porolnych w OPN.
C. Z zakresu Leśnictwa
96. Czy w 2010 roku w OPN nie będzie borów sosnowych? Tempo i przemiany
drzewostanów w OPN od 1956 roku.
97. Dynamika odnowień naturalnych jodły Abies alba na terenie OPN.
98. Struktura wiekowa jodły Abies alba na terenie OPN.
99. Żywotność jodły Abies alba na stałej powierzchni badawczej „Chełmowa Góra” w
OPN.
100. Żywotność buka Fagus sylvatica na stałej powierzchni badawczej „Chełmowa
Góra” w OPN.
101. Odnowienia naturalne buka Fagus sylvatica na terenie OPN.
102. Struktura wiekowa buka Fagus sylvatica w wybranych zespołach leśnych na terenie
OPN.
3
103. Odnowienia buka Fagus sylvatica i jodły Abies alba na stałej powierzchni
badawczej „Chełmowa Góra” w OPN.
104. Zanikanie świerka Picea excelsa na terenie OPN – inwentaryzacja i analiza
przyczyn.
105. Regres sosny Pinus sylvestris na terenie OPN – przyczyny i tempo.
106. Tempo i kierunki przemian zbiorowisk leśnych na terenie OPN.
107. Dynamika zespołów leśnych na stałej powierzchni badawczej „Chełmowa Góra”.
108. Inwentaryzacja najgrubszych drzew na terenie OPN.
109. Atlas rozmieszczenia obcych gatunków drzewiastych na terenie OPN.
110. Rola pokrywy śnieżnej w rozwoju runa na przykładzie zbiorowisk grądowych i
buczyny karpackiej w OPN.
111. Struktura gatunkowa odnowień naturalnych gatunków drzewiastych na wybranych
stanowiskach w OPN.
112. Wpływ kono- i seminifagów na naturalne odnawianie się świerka Picea excelsa w
OPN.
113. Wpływ kono- i seminifagów na naturalne odnawianie się jodły Abies alba w OPN.
114. Czynniki naturalne ograniczające odnawianie się buka Fagus sylvatica w OPN.
115. Czynniki naturalne ograniczające odnawianie się dębów Quercus sp. w OPN.
116. Dynamika odnowień jaworu Acer pseudoplatanus na wybranych stanowiskach w
OPN.
117. Tempo i efekty naturalnej przebudowy zbiorowisk leśnych w OPN.
118. Waloryzacja leśnych zbiorowisk roślinnych pod kątem zmian powierzchni obszaró
ochrony ścisłej.
119. Sens dosadzeń i uzupełnień jako metod przebudowy zbiorowisk leśnych w parku
narodowym na przykładzie OPN.
D. Z zakresu Edukacji i Turystyki
120. Zaproponuj projekt ścieżki ekologicznej wzdłuż wybranego szlaku turystycznego w
OPN.
121. Zaproponuj projekt ścieżki historycznej wzdłuż wybranego szlaku turystycznego w
OPN.
122. Zaproponuj projekt ścieżki archeologicznej wzdłuż wybranego szlaku turystycznego
w OPN.
123. Zaproponuj projekt ścieżki botanicznej wzdłuż wybranego szlaku turystycznego w
OPN.
124. Zaproponuj projekt ścieżki faunistycznej wzdłuż wybranego szlaku turystycznego w
OPN.
125. Zaproponuj projekt ścieżki geologicznej wzdłuż wybranego szlaku turystycznego w
OPN.
126. Zaproponuj scenariusze lekcji na temat krasu na przykładzie krajobrazu OPN.
127. Co zmieniłbyś w zagospodarowaniu turystycznym OPN? Pamiętaj o uwzględnieniu
zasad ochrony przyrody.
128. Zanikające zabytki architektury drewnianej: budynki, szopy, stodoły. Inwentaryzacja
i dokumentacja oraz możliwości ochrony.
129. Ocena pojemności turystycznej OPN uwzględniającej ochronę przyrody.
130. Frekwencja zwiedzających w głównych obiektach turystycznych OPN (analizy).
131. Zmiany ruchu turystycznego OPN jako wynik przemian ekonomicznych w Polsce.
4
E. Z zakresu przyrody nieożywionej
132. Działalność erozyjna potoku Prądnik po ostatnich powodziach.
133. Rola wezbrań wód podczas ostatnich powodzi i okresowych potoków w
kształtowaniu rzeźby terenu OPN.
134. Sezonowy rytm narastania i zanikania pokrywy śnieżnej w wąwozach (Jamki,
Korytania) i na odsłoniętych skałkach w okolicach Grodziska.
135. Dynamika opadów atmosferycznych w OPN, w ostatnich 20 latach na podstawie
badań stacji w Ojcowie.
136. Mezoklimat Doliny Prądnika.
137. Mezoklimat Doliny Sąspowskiej.
138. Chemizm wód powierzchniowych w OPN.
139. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w OPN i otulinie.
140. Zmiany wydajności wybranych źródeł na terenie OPN w ciągu ostatnich 30 lat.
141. Zmiany zanieczyszczeń gazowych powietrza w ciągu ostatnich 30 lat.
F. Inne
142. Struktura demograficzna i zawodowa mieszkańców gmin w strefie ochronnej OPN.
143. Współczesne procesy geomorfologiczne w dorzeczu Prądnika.
144. Ikonografia Doliny Prądnika.
145. Przydrożne kapliczki, krzyże i groby w OPN.
146. Ojców i Dolina Prądnika w literaturze.
147. Ojców i Dolina Prądnika w sztukach plastycznych.
148. Nazewnictwo w Dolinie Prądnika.
149. Dolina Prądnika w relacjach pamiętnikarskich w XIX wieku.
150. Dolina Prądnika w poezji i pieśni.
151. Mieszkańcy Doliny Prądnika w latach 1956–2006.
152. Aleksandra Przeździeckiego związki z Ojcowem.
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards