Izba Architektów

advertisement
I/
PRAKTYKA ZAWODOWA
1.
Od kiedy praktyka zawodowa może być dokumentowana w oświadczeniach?
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wprowadziło oświadczenie
w miejsc dotychczasowych książek praktyk. Rozporządzenie weszło w życie dnia
25 września 2014 r., wobec czego wpisy w zakresie praktyk powinny zostać dokonane w
oświadczeniu po dniu 25 września 2014 r.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5a do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego
w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, który jest
dostępny na stronie: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=209.
2.
Czy trzeba rejestrować oświadczenia,
obowiązujących książkach praktyk?
tak
jak
to
było
w
poprzednio
Na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)
dotychczas funkcjonujące książki praktyk, które dokumentowały przebieg odbytych praktyk
zawodowych, zostały zastąpione oświadczeniami potwierdzającymi odbycie praktyki
zawodowej. Nowe przepisy w/w Rozporządzenia nie zawierają w swojej treści obowiązku
rejestrowania oświadczeń potwierdzających odbycie praktyki zawodowej, tym samym, brak
jest podstaw prawnych do takiej rejestracji.
3.
Czy kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej ma możliwość zgłoszenia praktyki zawodowej odbytej na budowie
w Polsce w roku 2012 na załączonym oświadczeniu i zestawieniu? Książka praktyk
wydana około 10 lat temu zaginęła.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)
dotychczas funkcjonujące książki praktyk, które dokumentowały przebieg odbytych praktyk
zawodowych, zostały zastąpione oświadczeniami potwierdzającymi odbycie praktyki
zawodowej. Praktyka zawodowa po wejściu w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz. U. z 10 czerwca 2014 r. poz. 768. (od
10.08.2014r.) jest dokumentowana w oświadczeniu, którego wzór określa załącznik nr 1 do
w/w rozporządzenia. Zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r., dokumentem
potwierdzającym odbycie: praktyki, o której mowa w art. 14 ust. 4-4b ustawy Prawo
budowlane, jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
W związku z powyższym, w przypadku zaginięcia książki praktyki zawodowej,
dokumentującej przebieg odbytej w poprzednich latach praktyki, możliwe jest
udokumentowanie praktyki poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór określa
załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia wraz z „Załącznikiem do oświadczenia
potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej” (tj. zbiorczym zestawieniem odbytej
praktyki zawodowej). Należy jednocześnie pamiętać, że warunkiem zaliczenia praktyki
zawodowej jest m.in. potwierdzenie jej odbycia przez osobę wpisaną na listę członków izby,
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane – zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 11 września 2014 r. oraz, że zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby, osoby kierującej praktyką, powinno być aktualne w okresie odbywania
praktyki.
4.
Czy jest narzucona forma zatrudnienia (umowa o dzieło, zlecenie, o pracę) do
udokumentowania praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień?
Każda forma świadczenia pracy (etat, część etatu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, i inne)
jest podstawą do dokumentowania praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień, w
stosunku do każdego rodzaju nadawanych przez Izbę Architektów RP uprawnień.
Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ani żaden inny obowiązujący przepis
prawa nie ogranicza wymogów odnośnie formy wykonywania pracy. Natomiast załącznik nr
1 do ww. Rozporządzenia pt. „Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej” w rubryce
„forma wykonywanej praktyki” wprost przewiduje, iż może to być umowa zlecenia, umowa o
dzieło lub część etatu. Stąd też, za dopuszczalną podstawę dokumentowania praktyki
należy uznać każdą formę świadczenia pracy w rozumieniu umowy cywilno-prawnej.
5.
Czy okres pracy tj. rok na budowie i rok w biurze jest liczony tak samo bez względu
na rodzaj umowy?
W ramach praktyki zawodowej możliwe jest wykonywanie praktyki w zakresie
1 pełnego etatu pracy (8 h dziennie), przy czym bez znaczenia pozostaje forma odbywania
praktyki. W każdym przypadku jednakże niemożliwe jest odbycie praktyki zawodowej w
wymiarze przekraczającym 1 pełny etat czasu pracy.
Praktyka zawodowa przy projektowaniu powinna polegać na bezpośrednim i zgodnym z
regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów RP uczestnictwie w pracach projektowych przy
sporządzaniu projektów budowlanych oraz spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Różnorodność tematyczna, stopień złożoności opracowań
projektowych oraz zakres wykonywanych czynności decydują o uznaniu praktyki za
odpowiednią.
Natomiast, praktyka zawodowa na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji
technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze,
pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy
wznoszeniu budynku lub jego części oraz powinna spełniać pozostałe wymogi
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Do praktyki zawodowej na budowie
zalicza się:
1) wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego;
2) pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego,
realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu
czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub
samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz technicznoorganizacyjnych;
3) pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za
utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym
na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności
na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność
fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub
samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz technicznoorganizacyjnych.
Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 1-3 powyżej,
uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie.
6.
Jakie uprawnienia powinny posiadać osoby nadzorujące praktykę zawodową –
projektową i na budowie – do każdego rodzaju uprawnień w specjalności
architektonicznej nadawanych przez Izbę?
Zgodnie z przepisem art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.): Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca
na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej
na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w
przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia
odpowiednie w danym kraju.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) w
przepisie § 3 ust. 1 i ust. 2 wskazuje:
1) Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu
dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub
mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym
na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków
izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
2) Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień
budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.
Z powyższego wynika, iż ustawodawca nie wymaga od każdego opiekuna praktyk
posiadania uprawnień w nieograniczonym zakresie, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy
osoba odbywająca praktykę ubiega się o nadanie uprawnień budowlanych w
nieograniczonym zakresie. Z kolei, stosownie do § 5 ust. 7 Regulaminu postępowania
kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej (Załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów
RP z dnia 16 października 2014 r. – tekst jednolity, ze zm. O-42-IV-2014): Praktyka
zawodowa, o której mowa w ust. 3, 4 i 5 wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków samorządu zawodowego
architektów lub inżynierów budownictwa.
Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne, wskazać należy, iż rodzaj i zakres
uprawnień budowlanych opiekuna lub patrona praktyk zawodowych będzie
zdeterminowany rodzajem i zakresem uprawnień, o których nadanie ubiega się
osoba przystępująca do praktyki zawodowej.
7.
Czy po uzyskaniu uprawnień w ograniczonym zakresie, będzie konieczne ponowne
odbywanie trzech lat praktyk przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia bez
ograniczeń, czy też można będzie przystąpić do tego egzaminu niezwłocznie po
ukończeniu studiów II stopnia?
Zgodnie z art. 14 ust. 5 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z dnia 2 października
2013 r., z późn. zm.): do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie
stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c. W związku z
powyższym, brak jest obowiązku odbycia ponownej praktyki przez osoby ubiegające
się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia
budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności pod warunkiem, że osoba
nadzorująca pierwotną praktykę posiada uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń.
8.
Czy odbywając praktykę za granicą, będę musiał wypełnić oświadczenie
potwierdzające odbycie praktyki zawodowej?
Zgodnie z § 4 rozporządzenia z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r., poz. 1278) odbycie praktyki zawodowej za
granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której
odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była
odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem
uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.
Dokument ten powinien zawierać:
1) wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których
projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na
budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru
wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia
i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności
uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub
użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora;
2) potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów
rozpoczęcia i ukończenia praktyki;
3) ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej
specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.
Tak więc, nie musi Pan/Pani uzupełniać książki wydanej w Polsce, wystarczające jest
potwierdzenie na piśmie odbytej praktyki. Załączone dokumenty powinny być
przetłumaczone na język polski.
II/ STUDIA
1. Czy mogę ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń kończąc studia I stopnia
(inżynierskie) na kierunku budownictwo i uzyskując tytuł inżynier budownictwa
oraz studia II stopnia (magisterskie) na kierunku architektura i uzyskując tytuł
magister inżynier architekt?
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń wymagane jest uzyskanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.
Kontynuacja przez daną osobę studiów architektonicznych w formie studiów II
stopnia i uzyskanie tytułu magistra będzie uprawniało do przystąpienia do
postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień architektonicznych, z tym
zastrzeżeniem, że studia I stopnia ukończyła dana osoba również na kierunku
architektury i urbanistyki lub uzupełniła, na etapie studiów II stopnia, różnice
wynikające z programu nauczania.
III/ EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
1. Czy jeżeli mam zdany egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń i pozostał
mi do zdania egzamin ustny, to mój wniosek o nadanie uprawnień będzie jeszcze
raz weryfikowany (wykształcenie, praktyka, dodatkowe dokumenty) ?
Zgodnie z art. 12 ust. 4i Ustawy Prawo Budowlane: „Pozytywny wynik części pisemnej
egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania”, a więc od dnia egzaminu.
W związku z tym, jeżeli ma Pan/Pani ważny egzamin pisemny, wówczas nie będzie
Pan/Pani musiał-a przechodzić ponownej weryfikacji dokumentów, tylko
powinien Pan/Pani zdać egzamin ustny. Jeżeli natomiast upłynęły 3 lata od
pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego, egzamin ten nie jest ważny i podlega
Pan ponownej procedurze kwalifikacyjnej.
IV/ ZAKRES UPRAWNIEŃ
1. Jestem uprawnionym architektem, jednak nie jestem wpisany do Izby
Architektów, czy w takim przypadku mogę wykonywać i podpisywać świadectwa
energetyczne?
Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013r., poz.
1409 z późn. zm.) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
może sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria
środowiska, energetyka lub pokrewnych;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub
za przestępstwo skarbowe;
4) posiada
uprawnienia
budowlane
w
specjalności
architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z
wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.
Zgodnie z powyższym, sam fakt posiadania uprawnień (w specjalności
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej) jest wystarczający
– oczywiście przy spełnieniu innych powyższych przesłanek tj. pełna zdolność do
czynności prawnych, niekaralność etc. – by legitymować się prawem do
sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
2. Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej. Jak mogę poszerzyć swoje uprawnienia o
uprawnienia wykonawcze?
W celu rozszerzenia posiadanych uprawnień w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń na uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń, należy złożyć we właściwej Okręgowej
Izby Architektów RP wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
w danym zakresie.
Wniosek, będący załącznikiem nr 4 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w
sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej jest
dostępny na stronie: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=209
3. Posiadam tytuł inżyniera architekta. Jak mogę uzyskać uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?
Zgodnie z art. 14. ust. 3.pkt 4) Ustawy Prawo budowlane, może Pan ubiegać się o
uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi w
ograniczonym zakresie pod warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia na
kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbycia praktyki na budowie
w wymiarze 1,5 roku.
W przypadku spełnienia tych warunków, należy złożyć we właściwej Okręgowej
Izby Architektów RP wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
w danym zakresie.
Wniosek, będący załącznikiem nr 4 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w
sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej jest
dostępny na stronie: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=209.
V/ POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
1. Czy dobrze rozumiem, że od 2014 roku pełne uprawnienia architektoniczne
można zdobyć kończąc studia magisterskie na kierunku Architektura
i Urbanistyka i odbycia 2 letnich praktyk?
W celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń konieczne jest oprócz ukończenia studiów drugiego
stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, odbycie rocznej
praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie.
2. Jakie warunki dodatkowe musi spełnić absolwent studiów magisterskich na
wydziale architektury i urbanistyki posiadający tytuł mgr inż. arch., aby mógł
przystąpić do egzaminu uprawniającego go do samodzielnego wykonywania
projektów. Kto aktualnie organizuje takie egzaminy i jaki jest zakres tematyczny
do egzaminu?
W celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń konieczne jest oprócz ukończenia studiów drugiego
stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, odbycie rocznej
praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie.
Wówczas należy przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez
właściwą miejscowo okręgową komisję kwalifikacyjną, które składa się z dwóch etapów:
1) Kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne
dla specjalności architektonicznej,
2) Egzaminu ze znajomości procesu budowlanego i praktycznego zastosowania wiedzy
technicznej.
Egzaminy odbywają się w okręgowych izbach architektów. Terminy egzaminów w
2015 r. są następujące:
• sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. o godz. 10:00
• sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. o godz. 10:00
Odnośnie wykazu aktów prawnych, zostanie ona opublikowana na stronie Izby
Architektów RP (www.izbaarchitektow.pl) najpóźniej na dwa miesiące przed
terminem egzaminu. Uprzejmie proszę o śledzenie informacji na przedmiotowej
stronie.
W razie dalszych pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z okręgową
izbą architektów, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. Dane kontaktowe
izb znajdują się na stronie: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=10.
Download