metoda projektu „z wiedzą bezpiecznie”

advertisement
Metoda projektu „Z wiedzą bezpiecznie”
Projekt „Z wiedzą bezpiecznie” został opracowany przez Zenonę Rydzewską, nauczyciela
geografii, wychowawcę klasy I gimnazjum, przy Zespole Szkół w Biesowicach, gmina
Kępice, woj. pomorskie. Będzie on realizowany podczas godziny wychowawczej w I klasie
gimnazjum, w terminie od 25 października do 10 grudnia 2004 roku.
Temat: Z wiedzą bezpiecznie
Cel ogólny:
zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii wirusa HIV,
popularyzacja wiedzy i doświadczeń w zakresie zapobiegania HIV oraz pomocy
osobom zakażonym HIV,
- wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką HIV/AIDS i
narkomanii,
- przeciwdziałanie dyskryminacji osób zakażonych HIV w życiu prywatnym, a w
szczególności w zawodowym.
-
Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
- znaczenie podstawowych terminów dotyczących HIV, AIDS i chorób przenoszonych
drogą płciową oraz różnicy między HIV i AIDS,
- metody zapobiegające zakażeniu HIV,
- powody, dla których należy unikać wcześniejszej inicjacji seksualnej,
- podstawowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób udzielić wsparcia osobie
żyjącej z HIV i AIDS,
- metody, jak opiekować się chorymi na AIDS,
- miejsca, gdzie i jak leczyć się w przypadku zarażenia chorobami przenoszonymi drogą
płciową.
Uczeń potrafi:
- określić przyczyny, jak może dojść do zakażenia HIV,
- powody, dla których warto zabezpieczyć się podczas stosunku seksualnego,
- metody zabezpieczenia podczas współżycia,
- kształtowanie postawy asertywnej,
- okazywać zrozumienie osobie żyjącej z HIV i AIDS,
- podjąć świadomą decyzję nad sprawowaniem opieki nad chorymi na AIDS,
- propagować zachowania, które chronią przed zakażeniem HIV i chorobami
przenoszonymi drogą płciową.
Ponadto:
- kształcenie samodzielności w działaniu i zaangażowaniu w projekt,
- umiejętność projektowania i przeprowadzania wywiadów oraz analizowanie i
interpretowanie danych,
- rozwijanie umiejętności współpracy poprzez:


aktywne słuchanie,
aktywność w komunikacji,
1







współdziałanie w organizowaniu pracy,
wyszukiwanie i selekcjonowanie potrzebnych informacji oraz ich
przedstawianie,
rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania w sposób ekspresyjny, w
celu prezentacji przygotowanego materiału,
pobudzanie przedsiębiorczości, kreatywności oraz własnych zainteresowań,
kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów,
integracja klasowa i międzyklasowa,
wykształcenie poczucia odpowiedzialności za własne i innych życie.
W czasie realizacji projektu będą stosowane następujące formy pracy:
• indywidualna,
• zespołowa,
• zbiorowa.
Wykorzystywane zostaną następujące metody pracy:
• projektu,
• wywiadu,
• pokaz,
• plakatu,
• pracy z materiałem źródłowym (analiza).
Zestawienie kompetencji kluczowych
1. Sięganie do różnych materiałów źródłowych
2. Organizowanie i wykonywanie pracy w zespole, integrowanie się z grupą i wnoszenie do
niej własnego udziału
3. Organizowanie swoich działań i własnego warsztatu pracy
4. Posługiwanie się nowymi technologiami informacji i komunikowania się
5. Właściwa analiza i interpretacja uzyskanych materiałów
6. Sporządzanie dokumentacji, podsumowanie wyników i ich prezentacja
7. Krytyczne podchodzenie do swojej wiedzy
Etapy realizacji projektu
1. Wyłonienie spośród uczniów klas pierwszych gimnazjum czterech grup roboczych
liczących około 6-7 członków
2. Wybór liderów każdej grupy (członkowie grupy wybierają lidera spośród siebie drogą
głosowania)
3. Przydzielenie zadań, rozdanie instrukcji, określenie czasu realizacji
4. Zebranie, ocena i podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz
5 . Prezentacja wyników projektu
6. Ocena projektu
2
Zadania (dla poszczególnych grup)
Grupa I
1. Rekonesans terenowy
2. Analiza podstawowych terminów
3. Dokumentacja wywiadu łącznie z ewentualnymi materiałami fotograficznymi
4. Przygotowanie sprawozdania
Grupa II
1. Rekonesans terenowy
2. Ustalenie powodów, dla których warto czekać z rozpoczęciem współżycia
seksualnego.
3. Alternatywy stosunku seksualnego
4. Asertywna komunikacja (zachowania bierne, agresywne i asertywne)
5. Asertywność na co dzień
6. Przygotowanie sprawozdania
Grupa III
1. Rekonesans terenowy
2. Określenie środków antykoncepcyjnych
3. Zalety stosowania prezerwatywy
4. Seks bez zabezpieczenia – „NIE” – asertywność wobec osób nie chcących używać
prezerwatywy
5. Dokumentacja wywiadu łącznie z ewentualnymi materiałami fotograficznymi
6. Przygotowanie sprawozdania
Grupa IV
1. Przejawy dyskryminacji
2. Rola wsparcia. Zrozumienie i tolerancja
3. Opieka nad chorymi na AIDS
4. Przygotowanie sprawozdania
Metody:
- analiza materiałów źródłowych,
- doświadczenia,
- wywiad,
- projekt,
- pokaz
- praca indywidualna i zespołowa.
Konsultacje
• konsultacje z każdą z grup odbywają się co tydzień
• w 2., 3. i 4. tygodniu realizacji projektu odbędą się konsultacje wszystkich liderów grup oraz
nauczyciela nadzorującego projekt
• konsultacja z liderami na 3 dni przed planowaną prezentacją
Źródła
literatura fachowa, podręcznik (zgodnie z propozycją autora konkursu), encyklopedie,
czasopisma, wywiad, internet
3
Prezentacja
Prezentacja odbędzie się w wyznaczonym tygodniu realizacji projektu dla poszczególnych
grup, na zajęciach lekcyjnych (godzina wychowawcza).
Ocena projektu
Przyjęto następujące kryteria oceny projektu:
- wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji,
- jakość zebranych informacji (selekcja informacji, krytyczna ocena informacji),
- sposób prezentacji wyników (czas prezentacji, zainteresowanie innych uczniów, sposób
mówienia – precyzja, wypowiedz, akcentowanie),
- zaangażowanie poszczególnych członków grupy (przekazanie informacji, podejmowanie
decyzji, słuchanie siebie nawzajem, rozwiązywanie konfliktów, samoocena postępów).
Za każde z powyższych można było uzyskać od 0 do 5 punktów.
Maksymalna liczba punktów za wykonane zadanie wynosi 20.
Koszty
Uczniowie kupują materiały z klasowych zasobów finansowych (materiały do pisania, folie,
płyty, kasety). Dojazd do miejsc wywiadu finansuje szkoła na podstawie rozliczenia
delegacji.
Przydział zadań
Instrukcja pracy dla grupy I
Szanowni uczniowie, otrzymujecie zadania dotyczące tematu:
Temat: AIDS i HIV - co to takiego?
Cele:
-
poznanie terminów: wirus, AIDS i HIV, przeciwciała,
propagowanie zachowań, które chronią przed zakażeniem HIV i chorobami
przenoszonymi drogą płciową,
wyjaśnienie przyczyn zakażenia się HIV,
jak chronić się przed zakażeniem HIV.
Waszym zadaniem jest zebranie informacji dotyczących podstawowych terminów.
Termin realizacji - 3 tygodnie:
1. tydzień - zbieranie materiałów, analizowanie; spotkanie wszystkich liderów grup oraz
nauczyciela nadzorującego projekt,
2. tydzień - przygotowanie prezentacji,
3. tydzień - prezentacja wyników i ocena projektu.
Zadania dla lidera:
1. Dokonaj przydziału zadań poszczególnym członkom grupy.
2. Nadzoruj i sprawdzaj sposób wykonania zadań.
3. Bierz czynny udział w gromadzeniu materiałów informacyjnych.
4. Opracuj wyniki i przygotuj je do prezentacji w dowolnie wybranej formie (notatki,
wydruki, plakat, foliogramy, albumy, referat, film).
5. Skontaktuj się z Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, Punktem
Konsultacyjno-Diagnostycznym w Koszalinie (placówka wykonujących anonimowo i
bezpłatnie testy na HIV), Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Słupsku (Oddział
4
Wojewódzki, Punkt Konsultacyjny), Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień od Środków
Odurzających w Słupsku.
6. Konsultuj się z nauczycielem przedmiotu.
7. Przynajmniej raz w tygodniu konsultuj się z członkami grupy i z nauczycielem przedmiotu
w celu omówienia problemów i postępu w pracy.
8. Wybierz osoby do prezentacji wyników pracy.
9. W 2. tygodniu odbędzie się spotkanie wszystkich liderów i nauczyciela nadzorującego
projekt.
Zadania dla grupy I
1. Zbieranie materiałów źródłowych
2. Wizyta w poradni, spotkanie z lekarzem
3. Analiza materiałów pozyskanych z wywiadu w: Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologiczną w Gdańsku, Punkcie Konsultacyjno-Diagnostyczny w Koszalinie
(placówka wykonujących anonimowo i bezpłatnie testy na HIV), Towarzystwie Zapobiegania
Narkomanii w Słupsku (Oddział Wojewódzki, Punkt Konsultacyjny), Poradni Profilaktyki i
Leczenia Uzależnień od Środków Odurzających.
4. Wizyta w bibliotekach w celu uzyskania literatury źródłowej.
Rekonesans terenowy
Co to jest AIDS, HIV?
 Jakie są choroby przenoszone drogą płciową?
 Co to są przeciwciała, „okienko serologiczne”?
 Jakie są objawy AIDS?
 Jak można zarazić się HIV?
 Jak uniknąć zakażenia?
 Jak przenoszony jest wirus HIV?
 Testy na obecność wirusa HIV
 Inne informacje uzyskane w trakcie wywiadu
2. Przedstawić wyniki przeprowadzonego wywiadu łącznie z ewentualnymi materiałami
fotograficznymi
3. Zaprezentowanie ww. informacji
4. Prezentacja wyników
Prezentacja
Prezentacja odbędzie się w 3. tygodniu realizacji projektu na lekcji godziny wychowawczej z
udziałem uczniów klasy I gimnazjum.
Instrukcja pracy dla grupy II
Szanowni uczniowie, otrzymujecie zadania dotyczące tematu:
Temat: Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?
Cele:
-
odróżnienie relacji koleżeńskich, przyjacielskich, miłosnych,
emocje towarzyszące tym relacjom,
zachowanie świadczące o powierzchownej fascynacji i głębokim
zaangażowaniu w związkach przyjacielskich i miłosnych,
podwyższenie umiejętności w zakresie asertywnego komunikowania się,
unikanie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu,
kiedy rozpocząć współżycie seksualne,
relacje na groźby i przemoc.
5
Zadania dla grupy
Waszym zadaniem jest zebranie informacji dotyczącej problemu „Kiedy rozpocząć
współżycie?”.
Termin realizacji - 4 tygodnie
1. tydzień - zbieranie materiałów, analizowanie
- spotkanie z lekarzem seksuologiem,
2. tydzień - spotkanie wszystkich liderów grup i nauczycielem nadzorującym projekt,
3. tydzień - przygotowanie prezentacji,
4. tydzień - prezentacja wyników i ocena projektu.
Zadania dla lidera
1. Przydziel zadania członkom swojej grupy. Nadzoruj i sprawdzaj sposób wykonywania
zadań.
2. Bierz czynny udział w gromadzeniu materiałów informacyjnych.
3. Skontaktuj się z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Słupsku (Oddział
Wojewódzki, Punkt Konsultacyjny), Poradnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień od Środków
Odurzających.
4. Skontaktuj się z lekarzem seksuologiem w celu uzyskania informacji dotyczącej
najodpowiedniejszego terminu rozpoczęcia współżycia.
5. Co najmniej dwa razy w tygodniu konsultuj się z członkami swojej grupy oraz
nauczycielem biologii (edukacji prozdrowotnej) w celu omówienia problemów związanych ze
zbyt wczesny rozpoczęciem współżycia.
6. Opracuj wyniki i przygotuj do prezentacji w dowolnie wybranej formie (propozycje:
plakat, album, referat, foliogramy, demonstracja).
7. Wybierz osoby do prezentacji wyników pracy.
Zadania dla grupy:
- powody, dla których nie należy zbyt wcześnie
- jak uniknąć presji seksualnej,
- uczucia bez seksu (lista sposobów okazywania uczuć),
- fazy asertywnej komunikacji – asertywność na co dzień,
- analiza literatury z zakresu asertywności,
- analiza materiałów,
- przygotowanie danych do prezentacji.
rozpocząć
współżycia,
Prezentacja
Prezentacja odbędzie się w 4. tygodniu realizacji projektu na zajęciach lekcyjnych z udziałem
uczniów klasy I gimnazjum.
Instrukcja pracy dla grupy III
Szanowni uczniowie, otrzymujecie zadania dotyczące tematu:
Temat: Czy istnieje bezpieczny seks?
Cele:
-
poznanie środków antykoncepcyjnych,
zalety stosowania prezerwatywy,
asertywność – seks bez zabezpieczenia NIE!!!
6
Waszym zadaniem jest zebranie informacji dotyczącej podstawowych: „bezpiecznego seksu”.
Termin realizacji - 5 tygodni:
1-2. tydzień - zbieranie materiałów, analizowanie
a. spotkanie z seksuologiem,
b. spotkanie z lekarzem,
3. tydzień - spotkanie wszystkich liderów grup i nauczycieli nadzorujących projekt,
4. tydzień - przygotowanie prezentacji,
5. tydzień - prezentacja wyników i ocena projektu.
Zadania dla lidera:
1. Przydziela zadania członkom swojej grupy nadzoruj i sprawdzaj sposób wykonywania
zadań.
2. Bierz czynny udział w gromadzeniu materiałów informacyjnych.
3. Skontaktuj się z seksuologiem w celu uzyskania informacji dotyczącej skuteczności
stosowania prezerwatywy.
4. Co najmniej dwa razy w tygodniu konsultuj się z członkami swojej grupy oraz
nauczycielem biologii (edukacji prozdrowotnej) w celu omówienia problemów związanych z
występowania środków antykoncepcyjnych na rynku i zalet ich stosowania.
5. Opracuj wyniki i przygotuj do prezentacji w dowolnie wybranej formie (propozycje:
plakat, album, referat, foliogramy, demonstracja).
6. Wybierz osoby do prezentacji wyników pracy.
Zadania dla grupy
- podstawowe informacje o środkach antykoncepcyjnych, a w szczególności o
prezerwatywach,
- jak używać prezerwatywy,
- argumenty dotyczące stosowania prezerwatywy,
- seks tylko z zabezpieczeniem,
- fazy asertywnej komunikacji,
- analiza materiałów,
- przygotowanie danych do prezentacji.
Prezentacja
Prezentacja odbędzie się w 5. tygodniu realizacji projektu na zajęciach lekcyjnych z udziałem
uczniów klasy I gimnazjum.
Instrukcja pracy dla grupy IV
Szanowni uczniowie, otrzymujecie zadania dotyczące tematu:
Temat: Tolerancja i wsparcie
Cele:
- zrozumienie,
- tolerancja i wsparcie osób żyjących z AIDS.
Waszym zadaniem jest zebranie informacji dotyczącej realizacji zamierzonego celu.
Termin realizacji - 6 tygodni:
1.-4. tydzień - zbieranie materiałów, analizowanie,
2.-4. tydzień - spotkanie wszystkich liderów grup i nauczycieli nadzorujących projekt,
5. tydzień - przygotowanie prezentacji,
6. tydzień - prezentacja wyników i ocena projektu.
7
Zadania dla lidera:
1. Przydziel zadania poszczególnym członkom grupy.
2. Nadzoruj i sprawdzaj sposób wykonania zadań.
3. Bierz czynny udział w gromadzeniu materiałów informacyjnych.
4. Opracuj wyniki i przygotuj je do prezentacji w dowolnie wybranej formie (notatki,
wydruki, plakat, foliogramy, albumy, referat, film).
5. Skonsultuj się z Punktem Konsultacyjnym Stowarzyszenia "MONAR" w Koszalinie w celu
ustalenia warunków opieki nad osobami chorymi.
6. Konsultuj się z nauczycielem przedmiotu.
7. Przynajmniej raz w tygodniu konsultuj się z członkami grupy i z nauczycielem przedmiotu
w celu omówienia problemów i postępu w pracy.
8. Wybierz osoby do prezentacji wyników pracy.
9. W 2., 3. i 4. tygodniu odbędzie się spotkanie wszystkich liderów i nauczyciela
nadzorującego projekt.
Zadania dla grupy:
- przejawy dyskryminacji,
- tolerancja i akceptacja osób żyjących z HIV,
- opieka nad osobami chorymi (wsparcie fizyczne i psychiczne),
- jak wspierać chorych w codziennym życiu.
Prezentacja
Prezentacja odbędzie się w 6. tygodniu realizacji projektu na lekcji - godzina wychowawcza z udziałem uczniów klasy I gimnazjum.
8
Download