W ramach realizacji programu szkoleni zawodnicy będą

advertisement
Szkolenie na temat
otwartego konkursu ofert
Definicja zadania
Zadanie 1: Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności
z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu
młodzieżowego w 2013 roku.
Dotyczy finansowania szkolenia w sportach indywidualnych dla wszystkich grup wiekowych,
w sportach drużynowych i grach na poziomie szkolenia dzieci i młodzieży.
Dotacja na realizację zadania może być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu i wyposażenia sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej.
Zadanie 2: Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Radomia
w 2013 roku.
Imprezy rangi Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Puchar Polski lub Europy
organizowany przez Polski Związek Sportowy, imprezy o zasięgu ogólnopolskim – cyklicznie
rozgrywane memoriały.
Nazwa zadania i okres realizacji
Np. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej z udziałem w rozgrywkach”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zadania)
w okresie od (dd/mm/rr)
02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Cel zadania
 poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
np. zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, pokrycie kosztów korzystania z
obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
 osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów
sportowych;
np. realizacja programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania
zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, finansowanie wynagrodzeń
kadry szkoleniowej
 poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez
upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;
 umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak
największej liczbie mieszkańców Gminy Miasta Radomia
np. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego, finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej
2. Krótka charakterystyka zadania publicznego
z uzasadnieniem wydatków ujętych w kosztorysie
W ramach szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej realizowane będzie prowadzenie zajęć
sportowych wg opracowanych planów szkolenia, planów rozwoju dzieci i młodzieży,
uczestnictwo w zawodach sportowych kontrolnych i mistrzowskich, kontrola szkolenia
Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie w obiektach miejskiego ZSO przy ul.Rapackiego i
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul.Struga 52, w czasie i miejscach
prowadzenia obozów sportowych w okresach wolnych od zajęć szkolnych i akcjach
szkoleniowych organizowanych przez ROZPN.
W okresie ferii zimowych i wakacji, zabezpieczenie pobytu na zgrupowaniach, sprzętu i
obiektów.
Do realizacji programu niezbędne jest zabezpieczenie szkolonych zawodników w
specjalistyczny sprzęt sportowy
a) dla zawodników biorących udział w zawodach kalendarzowych systemu rozgrywek dzieci i
młodzieży niezbędne są stroje sportowe zgodne z regulaminem sportowym:
dla juniorów U18: 2 kpl po 18 szt. spodenek i koszulek , 18 par obuwia piłkarskiego,
dla młodzików U14: 2 kpl po 18 szt. spodenek i koszulek , 18 par obuwia piłkarskiego
b/ dresy dla zawodników startujących w zawodach:
2 drużyny x 18 zawodników + 1 trener + 1masażysta
c/ piłki treningowe 36 szt.,
d/ piłki meczowe 8 szt.
2. Krótka charakterystyka zadania c.d.
Do realizacji programu niezbędne jest zabezpieczenie właściwej bazy szkoleniowej i warunków
odnowy biologicznej:
a/ boisko do rozgrywania meczów z zapleczem – MOSiR ul.Struga 52,
b/ boisko do treningów – ZSO przy ul.Rapackiego ,
c/ sala do treningu w okresie zimowym - ZSO przy ul.Rapackiego,
d/ siłownia z wyposażeniem,
e/ sauna,
f/ szatnie.
Program będzie realizowany przez następującą kadrę szkoleniową:
Henryk Kowalski - trener II klasy, umowa zlecenie – w wymiarze średnio 60 godzin
miesięcznie szkolenia i udziału w zawodach, będzie prowadził szkolenie juniorów,
Zygmunt Nowak -instruktor, umowa zlecenie, miesięczna stawka ryczałtowa – w wymiarze
średnio 30 godzin miesięcznie szkolenia i udziału w zawodach , planowane samodzielne
szkolenie młodzików.
Marcel Pytlakowski – masażysta – umowa zlecenie wg. potrzeb szkoleniowców.
W ramach realizacji programu szkoleni zawodnicy będą brali udział w zawodach sportowych o
charakterze kontrolnym i mistrzowskim przewidzianych w kalendarzu imprez MOZPN i ROZPN.
Niezbędne wydatki związane z realizacja zadania:
1. koszty podróży PKP, PKS lub wynajem przewoźnika w zależności od czasu i miejsca
zawodów
2. wyżywienie podczas zawodów trwających powyżej 8 godzin
3. opłata licencji dla drużyn, zawodników i startowego za udział w zawodach
4. opieka trenersko instruktorska nad zawodnikami
5. sprzęt sportowy zgodny z wymogami Regulaminów sportowych Piłki Nożnej.
3. Osiągnięcia sportowe w roku poprzedzającym rok na
który składana jest oferta o wsparcie realizacji zadania.
Grupy szkoleniowe lub drużyny
Opis działania
Zakres działania
np. Juniorzy
U17
L.p.
(należy wpisać zasięg wiekowy drużyny
lub szklonej grupy zawodników i
biorących udział w systemie rozgrywek
sportowych
np. Juniorzy, Juniorki młodsze, U17 itp. )
1
Zasięg działania - terytorialny zasięg międzynarodowy /zawodnik powołany do
szkolenia
( udział w systemie rozgrywek
sportowych prowadzonych przez
federacje międzynarodowe i krajowe
związki sportowe)
oficjalnej reprezentacji Polski
(IO, MŚ, ME, PŚ, PE)
ogólnopolski / udział w zwodach
kalendarzowych PZS
wojewódzki
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić „X” w wierszu który dotyczy grupy powiatowy
gminny
3. Osiągnięcia sportowe c.d.
Grupy szkoleniowe lub drużyny
1
Zasięg działania - terytorialny zasięg
Zakres działania
szkolenia
( udział w systemie rozgrywek
sportowych prowadzonych przez
federacje międzynarodowe i krajowe
związki sportowe)
Juniorzy U 18
Opis działania
Młodzicy U 14
L.p.
(należy wpisać zasięg wiekowy drużyny
lub szklonej grupy zawodników i
biorących udział w systemie rozgrywek
sportowych
np. Juniorzy, Juniorki młodsze, U17 itp. )
międzynarodowy /zawodnik powołany do
oficjalnej reprezentacji Polski
(IO, MŚ, ME, PŚ, PE)
ogólnopolski / udział w zwodach
kalendarzowych PZS
wojewódzki
powiatowy
X
X
gminny
2.a
Kategorie wiekowe zawodników
szkolonych w sekcji sportowej
seniorzy i młodzież
juniorzy
juniorzy młodsi
młodzicy
dzieci
2.b
Zasięg działania - Ilość zawodników
objętych szkoleniem
w poszczególnych kategoriach
wiekowych
Faktyczna ilość zawodników w sportach
indywidualnych lub liczba zawodników
w drużynie (wg. zasady: max liczba
możliwości zgłoszenia do protokołu
meczowego) w:
- piłka nożna - 18
- piłka siatkowa - 13
- piłka koszykowa - 12
- piłka ręczna - 16
- konkurencje drużynowe w sportach
olimpijskich - 4
X
X
18
18
3.a
Poziom sportowy sekcji
Zdobyte medale – miejsca 1-3
( w systemie rozgrywek sportowych
prowadzonych przez federacje
międzynarodowe i zarejestrowane krajowe
związki sportowe)
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić liczbę medali w wierszu który
dotyczy grupy
3.b
Miejsca 4-8
Juniorzy U 18
Młodzicy U 14
3. Osiągnięcia sportowe c.d.
IO, MŚ,
ME, PŚ, PE, MŚjun,
PE, MEjun
MP seniorów
MP młodzieży
MP juniorów
MP juniorów młodszych, OOM
Ligi młodzieżowe w grach – wojew.
MMM, Ligi młodzieżowe - powiat
IO, MŚ,
X
ME, PŚ, PE, MŚjun,
PE, MEjun
MP seniorów
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
MP młodzieży
wstawić liczbę miejsc w wierszu który dotyczy
MP juniorów
grupy
4
Poziom sportowy
Punktacja w systemie sportu
dzieci i młodzieży
MP juniorów młodszych, OOM
Ligi młodzieżowe w grach – wojew.
MMM, Ligi młodzieżowe - powiat
Faktyczna liczba zdobytych
punktów
X
0
10
5
Posiadanie kadry z odpowiednimi
kwalifikacjami
Trener kl M
Trener kl I
Trener kl II
Instruktor
6
Juniorzy U 18
Młodzicy U 14
3. Osiągnięcia sportowe c.d.
X
X
Posiadanie kadry z osiągnięciami Medaliści IO, MŚ, ME,
sportowymi szkolonych dotychczas
Reprezentanci w IO, MŚ, ME,
zawodników
medaliści MŚ i ME juniorów
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić „X” w wierszu który dotyczy grupy
Medaliści MP seniorów, PŚ, PE
Medaliści MP, PE młodzieży i jun.
X
Medaliści MP OOM, PE jun. mł.
pozostali
X
Juniorzy U 18
Młodzicy U 14
3. Osiągnięcia sportowe c.d.
Własne w pełni wyposażone z
zapleczem sanitarnym i odnowy
7
Wynajmowane długoterminowo odpłatnie (min. 1rok) do dyspozycji na
wyłączność lub pokrywanie w pełni
kosztów eksploatacji )
Posiadanie lub użytkowanie
odpowiedniej bazy szkoleniowej
i wyposażenia * w kolumnach grupy
szkoleniowe należy wstawić „X” w wierszu
który dotyczy grupy
Wynajmowane krótkoterminowo odpłatnie (do 1roku) , do dyspozycji w
ograniczonym wymiarze czasu)
Wynajmowane krótkoterminowo odpłatnie (do 1roku) wymagające
każdorazowo instalowania
wyposażenia, do dyspozycji w
ograniczonym wymiarze czasu
Użytkowane nieodpłatnie z zasobów
gminy
8
Przekazywanie zawodników do
klubów o wyższym poziomie
rozgrywek działających na terenie
Gminy Miasta Radomia lub
kontynuowanie szkolenia we
własnym zakresie.
X
X
Ekstraklasa
Drugi poziom rozgrywek
Trzeci poziom rozgrywek
X
Czwarty poziom rozgrywek
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić „X” w wierszu na poziomie klasy do Klasy młodzieżowe
której przekazywani są zawodnicy
X
3. Osiągnięcia sportowe c.d. (przykład 5 drużyn)
Grupy szkoleniowe lub drużyny
Juniorzy U 18
Juniorzy U 19
1
Juniorzy Mł. U 16
Zakres działania
Młodzicy U 13
Opis działania
Młodzicy U 12
L.p.
(należy wpisać zasięg wiekowy drużyny
lub szklonej grupy zawodników i
biorących udział w systemie rozgrywek
sportowych
np. Juniorzy, Juniorki młodsze, U17 itp. )
X
X
Zasięg działania - terytorialny zasięg międzynarodowy /zawodnik powołany do
szkolenia
( udział w systemie rozgrywek
sportowych prowadzonych przez
federacje międzynarodowe i krajowe
związki sportowe)
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić „X” w wierszu który dotyczy grupy
oficjalnej reprezentacji Polski
(IO, MŚ, ME, PŚ, PE)
ogólnopolski / udział w zwodach
kalendarzowych PZS
wojewódzki
powiatowy
gminny
X
X
X
3. Osiągnięcia sportowe c.d.
(przykład sekcji w sportach indywidualnych)
Grupy szkoleniowe lub drużyny
szkolenia
( udział w systemie rozgrywek
sportowych prowadzonych przez
federacje międzynarodowe i krajowe
związki sportowe)
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić „X” w wierszu który dotyczy grupy
2.a
Kategorie wiekowe zawodników
szkolonych w sekcji sportowej
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić „X” w wierszu który dotyczy grupy
2.b
Zasięg działania - Ilość zawodników
objętych szkoleniem
w poszczególnych kategoriach
wiekowych
międzynarodowy /zawodnik powołany do
Seniorzy, młodzież
Juniorzy
Zasięg działania - terytorialny zasięg
Juniorzy Młodsi
1
Zakres działania
Młodzicy
Opis działania
Dzieci
L.p.
(należy wpisać zasięg wiekowy drużyny
lub szklonej grupy zawodników i
biorących udział w systemie rozgrywek
sportowych
np. Juniorzy, Juniorki młodsze, U17 itp. )
X
oficjalnej reprezentacji Polski (IO, MŚ, ME, PŚ,
PE)
ogólnopolski / udział w zwodach
X
X
kalendarzowych PZS
wojewódzki
powiatowy
X
X
gminny
seniorzy i młodzież
X
juniorzy
juniorzy młodsi
młodzicy
dzieci
Faktyczna ilość zawodników w sportach
indywidualnych lub liczba zawodników
w drużynie (wg. zasady: max liczba
możliwości zgłoszenia do protokołu
meczowego) w:
- piłka nożna - 18
- piłka siatkowa - 13
- piłka koszykowa - 12
- piłka ręczna - 16
- konkurencje drużynowe w sportach
olimpijskich - 4
X
X
X
X
23
18
12
9
5
3. Osiągnięcia sportowe c.d.
3.a
Poziom sportowy sekcji
Zdobyte medale – miejsca 1-3
( w systemie rozgrywek sportowych
prowadzonych przez federacje
międzynarodowe i zarejestrowane krajowe
związki sportowe)
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić liczbę medali w wierszu który
dotyczy grupy
3.b
Miejsca 4-8
IO, MŚ,
ME, PŚ, PE, MŚjun,
PE, MEjun
MP seniorów
MP młodzieży
MP juniorów
MP juniorów młodszych, OOM
Ligi młodzieżowe w grach – wojew.
MMM, Ligi młodzieżowe - powiat
IO, MŚ,
X
X
X
X
X
ME, PŚ, PE, MŚjun,
PE, MEjun
MP seniorów
X
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
MP młodzieży
wstawić liczbę miejsc w wierszu który dotyczy
MP juniorów
grupy
4
Poziom sportowy
Punktacja w systemie sportu
dzieci i młodzieży
Seniorzy, młodzież
Juniorzy
Juniorzy Młodsi
Młodzicy
Dzieci
(przykład sekcji w sportach indywidualnych)
MP juniorów młodszych, OOM
Ligi młodzieżowe w grach – wojew.
MMM, Ligi młodzieżowe - powiat
Faktyczna liczba zdobytych
punktów
X
X
X
X
X
0
13
15
90
50
3. Osiągnięcia sportowe c.d.
Trener kl II
Instruktor
Posiadanie kadry z osiągnięciami Medaliści IO, MŚ, ME,
sportowymi szkolonych dotychczas Reprezentanci w IO, MŚ, ME,
medaliści MŚ i ME juniorów
zawodników
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy Medaliści MP seniorów, PŚ, PE
wstawić „X” w wierszu który dotyczy grupy Medaliści MP, PE młodzieży i jun.
Medaliści MP OOM, PE jun. mł.
pozostali
X
Juniorzy Młodsi
Seniorzy, młodzież
6
Posiadanie kadry z odpowiednimi Trener kl M
Trener kl I
kwalifikacjami
Juniorzy
5
Młodzicy
Dzieci
(przykład sekcji w sportach indywidualnych)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. Osiągnięcia sportowe c.d.
8
Przekazywanie zawodników do
klubów o wyższym poziomie
rozgrywek działających na terenie
Gminy Miasta Radomia lub
kontynuowanie szkolenia we
własnym zakresie.
Juniorzy
Seniorzy, młodzież
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
wstawić „X” w wierszu który dotyczy grupy
Własne w pełni wyposażone z
zapleczem sanitarnym i odnowy
Wynajmowane długoterminowo odpłatnie (min. 1rok) do dyspozycji na
wyłączność lub pokrywanie w pełni
kosztów eksploatacji )
Wynajmowane krótkoterminowo odpłatnie (do 1roku) , do dyspozycji w
ograniczonym wymiarze czasu)
Wynajmowane krótkoterminowo odpłatnie (do 1roku) wymagające
każdorazowo instalowania
wyposażenia, do dyspozycji w
ograniczonym wymiarze czasu
Użytkowane nieodpłatnie z zasobów
gminy
Ekstraklasa
Juniorzy Młodsi
Posiadanie lub użytkowanie
odpowiedniej bazy szkoleniowej
i wyposażenia
Młodzicy
7
Dzieci
(przykład sekcji w sportach indywidualnych)
X
X
X
X
X
X
Drugi poziom rozgrywek
X
Trzeci poziom rozgrywek
X
Czwarty poziom rozgrywek
* w kolumnach grupy szkoleniowe należy
Klasy młodzieżowe
wstawić „X” w wierszu na poziomie klasy do
której przekazywani są zawodnicy
X
X
4. Osiągnięcia sportowe w roku poprzedzającym
rok na który składana jest oferta o wsparcie
realizacji zadania
Lp.
Dyscyplina
Proszę wymienić uzyskane tytuły i osiągnięcia sportowe w
zawodach mistrzowskich krajowych i międzynarodowych
Imię i nazwisko szkoleniowca
1
Piłka nożna
Juniorzy U 18
3 m-ce w I Mazowieckiej Lidze Juniorów U 18
Henryk Kowalski
2
Piłka nożna
Młodzicy U 14
6 m-ce w Radomskiej Lidze Młodzików U 14
Zygmunt Nowak
* W kolumnie (uzyskane tytuły i osiągnięcia) należy uwzględnić wyłącznie
wyniki sportowe opisane w pkt. 3 oferty poz. 3a, 3b
5. Wykaz kadry szkoleniowej wg stanu na dzień
składania oferty
Lp.
Imię i nazwisko
Posiadane
kwalifikacje
(uprawnienia)
1
2
3
Sekcja/
dyscyplina
Prowadzi szkolenie - określić kategorię
zawodników (senior, dzieci,) oraz
dotychczasowe osiągnięcia trenerskie
4
5
1
Henryk Kowalski
Trener II kl
Piłka nożna
2
Zygmunt Nowak
Instruktor
Piłka nożna
Juniorzy U 18
Brązowy medal druzyny w
Mistrzostwach Polski Juniorów w
2003r
Młodzicy U14
3 m-ce młodzików w Radomskiej
Lidze trampkarzy U 12 w 2011r
* W kolumnie 5 należy uwzględnić wyłącznie wyniki sportowe opisane w pkt. 3
oferty poz. 3a, 3b
6. Harmonogram zadania zgodny z kosztorysem / należy podać
szczegółowy opis poszczególnych działań z podaniem
terminów ich rozpoczęcia i zakończenia
Zadanie realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku.
Poszczególne działania w
zakresie realizowanego
zadania publicznego
Dostosowanie oferty do wyników
konkursu
Zakup sprzętu sportowego dla
juniorów i młodzików
Wykupienie licencji do udziału w
rozgrywkach, ubezpieczenia
Organizacja wyjazdów na zawody,
wynajem transportu
Opracowanie programu zgrupowań
szkoleniowych
Analiza programu zrealizowanego
w I półroczu i wprowadzenie korekt
szkoleniowych do programu
Opracowanie sprawozdania z
realizacji zadania
Terminy realizacji
poszczególnych
działań
Liczba
Oferent /osoba odpowiedzialna
uczestników / za realizację działania zadania
liczba działań publicznego/miejsce.
po ogłoszeniu wyników
konkursu
2
Zarząd klubu
i szkoleniowcy sekcji
I kwartał 2013
4 kpl (po 18 szt)
Administracja klubu
I kwartał 2013, sierpień
2013
Wg. kalendarza Maz.
OZPN i ROZPN
2 drużyny,
36 zawod.
36 zawod.
+ trenerzy
Administracja klubu
Administracja klubu
2
Szkoleniowcy sekcji
30.06.2013
2
Szkoleniowcy sekcji
30.12.2012
2
Zarząd klubu
10.02.2013
6. Harmonogram zadania c.d. tabeli
Harmonogram zajęć szkoleniowych
W okresie styczeń - grudzień 2013
(z wyłączeniem okresów ferii,
wakacji i zgrupowań)
Juniorzy
Młodzicy
W okresie
5.01.-12.02.2013r
oraz 20.07.2013r-20.08.2013r
Juniorzy, młodzicy
W okresie 14.07.-20.07.2013r
Zgrupowanie szkoleniowe juniorów
Dni tygodnia
Poniedziałek - 18.oo-20.oo
Środa - 18.oo-20.oo
Piątek - 18.3o-20.oo
sobota/niedziela udział w
zawodach
Środa - 16.3o-18.oo
Piątek - 17.oo-18.3o
Liczba
uczestników /
liczba działań
18 osób
18 osób
sobota/niedziela
udział w zawodach
Prowadzący
Miejsce realizacji zadania
Henryk Kowalski,
ZSO przy ul. Rapackiego
Henryk Kowalski,
MOSiR ul. Struga
Zygmunt Nowak,
ZSO przy ul.Rapackiego
Zygmunt Nowak, Marcel Pytlakowski
MOSiR ul. Struga
Prowadzący
Dni tygodnia
Poniedziałek - 18.oo-20.oo
36 osób
Środa - 18.oo-20.oo
36 osób
Piątek - 18.oo-20.oo
18 osób
20 osób
Henryk Kowalski, Zygmunt Nowak
ZSO przy ul.Rapackiego
Henryk Kowalski, Zygmunt Nowak
ZSO przy ul.Rapackiego
Zygmunt Nowak
ZSO przy ul.Rapackiego
Henryk Kowalski,
Marcel Pytlakowski
(miejsce do ustalenia po wyborze oferty)
6. Harmonogram zadania c.d. tabeli
Kalendarz imprez
Nazwa imprezy
Terminy realizacji
poszczególnych działań
Mecz drużyny U-18 Maz. LJ
Termin i miejsce Wg.
kalendarza Maz. OZPN
Mecz drużyny U-18 Maz. LJ
Termin i miejsce Wg. kalendarza
Maz. OZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
Maz. OZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
Maz. OZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
Maz. OZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
Maz. OZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
Maz. OZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
Maz. OZPN
Mecz drużyny U-18 Maz. LJ
Mecz drużyny U-18 Maz. LJ
Mecz drużyny U-18 Maz. LJ
Mecz drużyny U-18 Maz. LJ
Mecz drużyny U-18 Maz. LJ
Mecz drużyny U-18 Maz. LJ
Mecz drużyny U-14 Rad. LJm
Mecz drużyny U-14 Rad. LJm
Mecz drużyny U-14 Rad. LJm
Mecz drużyny U-14 Rad. LJm
Mecz drużyny U-14 Rad. LJm
Mecz drużyny U-14 Rad. LJm
Termin i miejsce Wg. kalendarza
ROZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
ROZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
ROZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
ROZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
ROZPN
Termin i miejsce Wg. kalendarza
ROZPN
Liczba
Oferent /osoba odpowiedzialna za
uczestników / realizację działania zadania
liczba działań publicznego/miejsce.
18 + 2
Henryk Kowalski, Marcel Pytlakowski
18 + 2
Henryk Kowalski, Marcel Pytlakowski
18 + 2
Henryk Kowalski, Marcel Pytlakowski
18 + 2
Henryk Kowalski, Marcel Pytlakowski
18 + 2
Henryk Kowalski, Marcel Pytlakowski
18 + 2
Henryk Kowalski, Marcel Pytlakowski
18 + 2
Henryk Kowalski, Marcel Pytlakowski
18 + 2
Henryk Kowalski, Marcel Pytlakowski
18 + 1
Zygmunt Nowak
18 + 1
Zygmunt Nowak
18 + 1
Zygmunt Nowak
18 + 1
Zygmunt Nowak
18 + 1
Zygmunt Nowak
18 + 1
Zygmunt Nowak
Dziękuję za uwagę
Download