WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C ( HCV)

advertisement
DZIECKO ZAKAŻONE
WIRUSEM C ZAPALENIA
WĄTROBY
EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA HCV

Na świecie jest około 180 mln ludzi
zakażonych (1-3% populacji)

W Europie
4 - 5 mln
dzieci : 0,2 – 0,4%


WIRUS C zapalenia wątroby






Klasyfikowany w obrębie rodziny Flaviviridae
Genom - RNA , 9 500 nukleotydów
Wyróżnia się 12 genotypów
Posiada dużą zdolność mutacji
W Polsce – zakażenie typem 1 b ,obecnie równie
często 1a ( dominuje w Am Pn)
Genotyp 1 b gorzej odpowiada na leczenie
interferonem
GŁÓWNE drogi i źródła zakażenia u
dzieci






Odmatczyne ( wertykalne),okołoporodowe 5 – 6%
Jatrogenne
Kontakty w rodzinie (horyzontalne) 0- 6,5%,wzrasta
wraz z wiekiem i czasem)
Uzależnieni od dożylnych środków narkotycznych.
Żródło zakażenia nieustalone
Krew i preparaty pochodne (do 1992 r główne źródło
zakażenia HCV !)
Źródła zakażenia –komentarz
 miedzy dziećmi-zakażenia tzw horyzontalne
-
BRAK


AmAc Ped.-rekomendacje: brak wskazań do
izolowania dzieci zakażonych HCV,tryb życia zwykły.
90% narkomanów dożlynych po 5 latach jest
zakażonych HCV
Źródła zakażenia u dzieci-komentarz
(II)
: decydująca rola :
1. Czynników ryzyka
(matka HCV+, hospitalizacje, czeste przetoczenia krwi
i prep.)


2. Geografia
(np. Japonia, Egipt, Taiwan-0%,
Włochy -0,4% , Kamerun-14,5% )
KOBIETA CIĘŻARNA ZAKAŻONA
HCV
Obecność przeciwciał anty-HCV wykryto
u kobiet ciężarnych
0,6 % ( Japonia ) - 4,5 % ( USA )


Wśród kobiet posiadających
przeciwciała anty-HCV u około 60%
wykryto HCV RNA
WARUNKI ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA
OKOŁOPORODOWEGO

Wykrycie RNA HCV
w co najmniej 2 próbkach surowicy

Wykrycie pc anty HCV w surowicy krwi
dziecka powyżej 12 m-ca życia
OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ANTY HCV
U 35 DZIECI POZOSTAJĄCYCH W OPIECE
DŁUŻEJ NIŻ 12 M-CY
100%
90%
Odsetek dzieci anty HCV (+)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3
6
9
12
w iek dzieci ( m-ce)
anty HCV (+)
anty HCV (-)
15 m-cy
RYZYKO ZAKAŻENIA
okołoporodowego HCV
: oceniane jest na ok. 5-6% (12 ?)%
w tym:
w trakcie porodu
bezpośrednio po porodzie
wewnątrzmaciczne (?)
RYZYKO ZAKAŻENIA
okołoporodowego (2)

Wyższe gdy :
- wiremia>106/ml
- matka z ostrym wzw C
- koinfekcja HIV
RYZYKO ZAKAŻENIA
okołoporodowego (3)

Wyższe gdy:
Czas od odpłynięcia wód płodowych
do porodu > 6 h
 /Planowe rozwiązanie ciąży cesarskim
cięciem nie wpływa na częstość
zakażenia /
OCENA WPŁYWU
WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA
ZAKAŻENIE okołoporodowe HCV
Oceniany czynnik



HCV RNA(+) u matki
+Zakażenie HIV u matki
+Odejście wód płodowych
(powyżej 6 godzin)
Ryzyko zakażenie HCV (%) gdy:
obecny (+)
nieobecny
4-6
18-40
7
0
ZAKAŻENIE HCV
A KARMIENIE PIERSIĄ



HCV RNA w pokarmie /siarze, mleku/ u 15 % matek
zakażonych HCV
Nie opisano transmisji HCV przez pokarm naturalny.
Większość autorów uważa, że karmienie piersią nie
zwiększa ryzyka zakażenia HCV.
Uwaga: Problem w opracowaniu – wymaga dalszej analizy
PROPONOWANE POSTĘPOWANIE








Oznaczenie HCV RNA u matki w ostatnim trymestrze ciąży
Zakażenie HCV nie stanowi bezwzględnego wskazania do rozwiązania ciąży
cesarskim cięciem. Należy dążyć aby okres od odpłynięcia wód płodowych do
porodu nie przedłużał się powyżej 6 godzin
Obmycie noworodka z wód płodowych
Usunięcie treści z górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego
maksymalnie atraumatyczne
Nie istnieją inne procedury ( w tym swoiste) zabezpieczające przed zakażeniem.
Pytanie o bezpieczeństwo KARMIENIA PIERSIĄ pozostaje bez jednoznacznej
odpowiedzi
Dziecko nie wymaga izolacji. Powinno być szczepione wg kalendarza szczepień
Po ukończeniu 2 m-ca życia pierwsza wizyta w Klinice Chorób Zakaźnych
Wieku Dziecięcego
Przebieg zakażenia HCV u dzieci-cechy
W 75 - 90 % bezobjawowy
 W badaniu przedmiotowym bez odchyleń od normy
 Ostre i nadostre postaci- b.rzadkie i nieopisywane
 Aminotransferazy mogą być okresowo prawidłowe
 (W 10 -20 % możliwe jest samowyleczenie)
 Pozawątrobowa manifestacja zak.(krioglob.,porfiria
skórna,vasculitis)brak doniesień.
WN: nierozpoznawane zakażenia HCV.

Przewlekłe wzw C



Przebieg łagodny- dominuje
AT- nieznaczny wzrost, ”sinusoidalny”
badania hist -patol wątroby.
HCV-RNA RT-PCR (+)
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
15-150 d
Czas od zakażenia ( m-ce)
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
Anty-HCV (+)
1
ALAT (IU/L)
PRZEBIEG ZAKAŻENIA HCV
Obraz histologiczny pzw C





JAPONIA-109 przyp
Czas zak. Ok. 2,6 l
Źródła zak.-przetoczenia
Marskość
0%
Bridging nec.(S 3) 3,6%








USA-40 przyp.
Czas zak. 6,8+/- 5,3 l
Aktywność (G)- mierna
S1-mild
S2 –moderate
S3-severe
S4-cirrhosis
W tym 60% typ 1b
26%
22%
22%
8%
32%-1a
Zagadnienia terapii pzw C






Wskazania u dzieci są ograniczone i oparte o zgodę
Komisji Etycznej
Genotyp a przetrwała skuteczność terapii ( 26%70%)
Leki stosowane i dawki =Interferon alfa + Ribaviryna
( 3 mln j + 15 mg/kgcc/dobę)
Optymalne dawki leków a objawy uboczne terapii
Czas terapii
NIE leczyć dzieci do 3 r.ż.
Przebieg zakażenia HCV
dzieci



/
Ostry 20-40%
zdrowienie-10-20%
przewlekły-60-80%
dorośli





Ostry -5-10%
zdrowienie-5-15%
przewlekły 80-95%
marskość :
czas:>10 l choroby:
20-25%
Leczenie
przewlekłego wzw C (cd II)



Czy leczyć ???? Grading – staging (fibrosis)
(zapalenie-włóknienie)
INF alfa 2 + Rib 15 mg/kgcc
Peg Interferony
Podstawy kwalifikacji do leczenia wzw C u
dzieci
1. Rozpoznanie okresu choroby.
2. Wykluczenie przeciwwskazań do leczenia i wyjaśnienie
wątpliwości.
3. Dostępność do leków.
4. Posiadanie zgody Komisji Bioetycznej na opracowany przez
Ośrodek program terapeutyczny.
5. Potwierdzenie wiremii (jakościowe i ilościowe).
6.
Ustalenie genotypu wirusa ( 1,4,5,6 czy 2,3).
7.
Badania laborat.
8. Ocena histopatologiczna bioptatu wątroby.
WYTYCZNE TERAPII P WZWC
Genotyp 1, 4,5,6

RNA-HCV RT-PCR –
jakościowo
ilościowo

Biopsja wątroby

INTERFERON+ RIBAWIRYNA

RNA-HCV badanie ilościowe
12 tyg leczenia
Odpowiedź wczesna
RNA HCV-
bez badania
dynamki wiremii
(EVR)
(obniżenie wiremii min 2 log )

Leczenie 48 tyg
Genotyp 2,3
RNA HCV-jakościowo
bez oznaczenia
wiremii

BW

INTERFERON+RIBAWIRYNA

( ETR)
badanie jakościowe
Leczenie 24 tyg
RNA HCV -badanie jakościowe
Leczenie pwzw C –optymalne (+) warunki
u chorych (dorosłych):







(+)
niska wiremia
poniżej 40 rż
płeć żeńska
S”0”,
brak marskości
Brak koinfekcji z HBV

(-)
genotyp 1b
koinfekcja
HB,HIV,CMV
HLA B8 ,DR3

DZIECI ?



Download