Obszar B Zadanie 2

advertisement
Program finansowany ze środków PFRON
Powiat Kielecki
Realizator programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
Realizator programu: Powiat Kielecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Cele szczegółowe programu w 2017 roku:
1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego
się społeczeństwa informacyjnego,
2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz
barier transportowych,
3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie
elementów wspierających ich zatrudnienie,
4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku
pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji
pozarządowych.
Program w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie
jakości),
4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
Termin przyjmowania
30 sierpnia 2017 roku.
w niosków
dla
Modułu
I
upł yw a
w
dniu
Adresat programu (Moduł I):
Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
o niepełnosprawności) - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienie orazdysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest
zatrudnienie.
Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która
posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Obszar B Zadanie nr 1 i 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień
niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub
narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień
niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym.
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności
zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której
został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu
chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w
programie.
Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełnio rolę opiekuna
prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w
urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w
zatrudnieniu.
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
1. w Module I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
2. w Module II – przerwa w nauce.
2
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I
1.Obszar A, Obszar B, Obszar C- zadanie 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata licząc
od początku roku następującego po roku , w którym udzielono pomocy,
2. Obszar C zadanie 2 i 4 - pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.
Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku – Moduł I:
Obszar A Zadanie 1
oprzyrządowanie samochodu
Obszar B Zadanie 1
Obszar A Zadanie 2
prawo jazdy kategorii B
sprzęt elektroniczny,
oprogramowanie
–
–
5.000 zł
kurs/egzaminy – 1.500 zł
pozostałe koszty – 600 zł
–
Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe
osoby głuchoniewidome
– 4.000 zł
pozostałe osoby – 2.000 zł
Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania
techniczne
Przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł
– przedramienia – 20.000 zł
– ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 26.000 zł
– na poz. podudzia – 14.000 zł
– na wysokości uda – 20.000 zł
– uda i wyłuszczeniu w stawie
biodrowym – 25.000 zł
osoby niewidome – 20.000
zł,
w tym na urządzenia
brajlowskie – 12.000 zł
dla pozostałych osób z
dysfunkcją narządu wzroku,
stanowiącą powód wydania
orzeczenia
o niepełnosprawności – 8.000
zł
osoby z dysfunkcją kończyn
górnych oraz pozostali
adresaci – 5.000 zł
Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny
Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka
elektrycznego
-
2.000 zł
Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy,
w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania
techniczne
Przy amputacji:
– w zakresie ręki – 2.700 zł
– przedramienia – 6.000 zł
– ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 7.800 zł
– na poziomie podudzia –
4.200 zł
– na wysokości uda – 6.000 zł
– uda i wyłuszczeniu w stawie
biodrowym – 7.500 zł
Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną
200 zł miesięcznie, jednak nie
więcej niż 2.400 zł w ciągu roku
– tytułem kosztów opieki nad
jedną osobą zależną
3
Refundacja
kosztów
dojazdu Refundacja kosztów dojazdu
na spotkanie z ekspertem PFRON – na spotkanie z ekspertem
nie więcej niż 200 zł
PFRON – nie więcej niż 200 zł
Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:
MODUŁ I
Obszar B Zadanie 1
Obszar A Zadanie 1
oprzyrządowanie samochodu
Obszar A Zadanie 2
prawo jazdy kategorii B
15%
25%
10%
Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe
Obszar C Zadanie 1
-
Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka
elektrycznego
x
-
x
Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania
techniczne
10%
sprzęt elektroniczny,
oprogramowanie
Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy,
w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania
techniczne
10%
Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną
15%
Uwaga !
1. W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które
są zatrudnione.
4
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym
poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium, lub szkole wyższej
(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, ,jednolite studia magisterskie, studia
podyplomowe lub doktoranckie prowadzone za przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /
dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym zaocznym lub eksternistycznym w tym również za
pośrednictwem Internetu.
Adresat programu w Module II:
–
–
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty
poza studiami doktoranckimi.
Terminy naboru wniosków dla Modułu II:
- do 30 marca 2017r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
- do 10 października 2017r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018
W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej
formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia
kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Warunki zwiększenia dofinansowania
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba
niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu
barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub
asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub
więcej) kierunkach studiów/nauki.
Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba
niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje
naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I
stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
5
1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym,
jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków
PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na
poziomie wyższym .Przekazanie dofinansowania czesnego i dodatku związanego z
przewodem doktorskim otwartym poza studiami III stopnia będzie następowało w formie
jednorazowej transzy (100% przyznanego dofinansowania) - po podpisaniu umowy.
Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu
informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia
ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem
nauki/studiów.
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do
wypłaty wynosi:
1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form
edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok –
do 50%,
2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach
wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji
na poziomie wyższym,
4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy
edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą
otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie
pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio
dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach programu.
Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest
możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2
programu) tj. :
1.
aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,
6
2.
roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w przypadku wniosków składanych do
10 października 2017 r.
MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia
jednocześnie
objętych dofinansowaniem w
ramach programu
Jedna forma kształcenia na poziomie
wyższym
(na jednym kierunku)
Wnioskodawcy
zatrudnieni:
15%
Więcej niż jedna forma kształcenia
na poziomie wyższym (więcej niż jeden 65% *
kierunek)
Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
brak udziału własnego
50% *
* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny
miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła kwotę 10.000 zł konieczne będzie
zabezpieczenie udzielonego dofinansowania (weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę
i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową). Górną wartością sumy wekslowej jest wartość
udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania oraz koszty
dochodzenia roszczeń
7
Download