Udział własny wnioskodawcy w zakresie

advertisement
Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” w roku 2015.
Powiat Bolesławiecki kontynuuje w 2015 roku realizację pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest:
– zmniejszenie
barier
ograniczających
uczestnictwo
osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym – Moduł I,
– pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki
w szkołach policealnych i wyższych – Moduł II.
Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym,
znacznym oraz osoby do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu przy ul. Zwycięstwa 9, pokój 120 do 30 marca 2015 r.,
a od 1 kwietnia 2015 r. przy ul. Armii Krajowej 12 – nowej siedzibie PCPR
w terminach:
 Moduł I od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2015 roku,
 Moduł II obowiązują dwa cykle realizacji wniosków;
– za II semestr roku szkolnego/akademickiego 2014/2015 w szkołach
policealnych i wyższych, należy składać od 9 marca
do 30 marca 2015 roku,
– za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 w szkołach
policealnych i wyższych, należy składać od 1 września
do 30 września 2015 roku.
Zarząd PFRON
w Warszawie w Komunikacie z dnia 03.02.2015 r.
(www.pfron.org.pl) ogłosił, że z uwagi na ograniczenia w finansowaniu
ze środków PFRON wydatków w ramach programu „Aktywny Samorząd”
w 2015 roku, realizowanych będzie 6 zadań spośród 9 przewidzianych
w Module I tego Programu.
1
Od 1 kwietnia 2015 r. nie będą realizowane następujące 3 zadania:
 Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu,
 Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania,
 Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym.
Moduł II będzie realizowany w całości.
W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków PFRON na
realizację Programu, Zarząd PFRON może w terminie późniejszym uruchomić
realizację kolejnej lub kolejnych form wsparcia w ramach ww. Modułu I,
co zostanie natychmiast podane do publicznej wiadomości.
Formy dofinansowania ze środków PFRON w 2015 roku w ramach
programu „Aktywny Samorząd” obejmują następujące obszary:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób
w wieku aktywności zawodowej posiadających:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla kosztów
kursu i egzaminów – 1 500,00 zł, dla pozostałych kosztów w przypadku
kursu poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z dojazdem,
zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu) – 600,00 zł.
Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
a) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
2
dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
oraz dzieci, posiadających:
 znaczny
stopień
niepełnosprawności
lub
orzeczenie
o niepełnosprawności,
 dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla osoby
głuchoniewidomej – 4 000,00 zł, dla pozostałych osób – 2 000,00 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych
przypadkach, maksymalnie o 100 % wyłącznie w przypadku, gdy
poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby
godzin szkolenia.
Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich
oraz dzieci:
 posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
 będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie
elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 2 000,00 zł.
Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.
b) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, dla osób w wieku
aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:
 stopień niepełnosprawności,
 potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu
chorobowego,
 potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla protezy
na III poziomie jakości, po amputacji:
– w zakresie ręki – 9 000,00 zł,
– przedramienia – 20 000,00 zł,
– ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26 000,00 zł,
3
– na poziomie podudzia – 14 000,00 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł,
– uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25 000,00 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych
przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości
protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy),
zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.
Refundacja
kosztów
dojazdu wnioskodawcy na spotkanie
z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON
na spotkanie z wnioskodawcą – w zależności od poniesionych
kosztów, nie więcej niż 200,00 zł.
Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.
c) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), dla osób
w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:
 stopień niepełnosprawności,
 potwierdzoną opinią eksperta
PFRON stabilność procesu
chorobowego,
 potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON
do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3.
Refundacja kosztów dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem
PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie
z wnioskodawcą – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej
niż 200,00 zł.
Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej, dla osób w wieku aktywności
zawodowej:
 posiadających
znaczny
lub
umiarkowany
stopień
niepełnosprawności,
 aktywnych zawodowo,
 pełniących rolę prawnego opiekuna dziecka.
4
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 200,00 zł
miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 400,00 zł, w ciągu roku tytułem
kosztów opieki nad jedną osobą zależną.
Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.
Moduł II –
dla osób


pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
pełnoletnich posiadających:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
uczących się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub
kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski.
Kwoty dofinansowania poniesionych kosztów nauki dotyczących każdego
semestru/półrocza wynoszą:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego – do 4 000,00 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego
w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na
poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty
poniesienia kosztów.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony,
nie więcej niż o:
1. 700 zł – w innych przypadkach, które określi realizator programu
(przykładowo: gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty
z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier
w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza
migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.)
2. 500 zł – w przypadku gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną)
Kartę Dużej Rodziny.
Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego:
1. 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych
beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach
jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku),
2. 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych
beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy
w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
5
(więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych
form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych
kierunków),
3. 50% wartości czesnego – w przypadku nie zatrudnionych
beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy
w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych
form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych
kierunków).
Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest Wnioskodawca,
który zatrudnienie rozpoczął 2015 roku, albo z tytułu zatrudnienia w 2014 roku
osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2 520,00zł.
Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie
maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form
kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia
udzielonego w ramach programów PFRON:
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów w sytuacji powtarzania przez
Wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego należy do
kompetencji realizatora programu.
Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą
Program jest nadal Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.
Druki
wniosków
o
dofinansowanie
w
ramach
programu
„Aktywny Samorząd” są dostępne:
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy
ul. Zwycięstwa 9, pokój 120 do 30 marca 2015 r., a od 1 kwietnia 2015 r.
przy ul. Armii Krajowej 12 – nowej siedzibie PCPR.
 na stronie internetowej: www.boleslawiec.pcpr.info.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie: tel. 75 735 3048.
6
Download