057_1 - Chomikuj

advertisement
057_1.doc
(66 KB) Pobierz
Lista nr 2 (2012)
Termochemia
1.
Obliczyć ciepło reakcji syntezy kwasu akrylowego:
(CH)2+CO+H2O( c)= CH2CHCOOH(c )
pod ciśnieniem 1,013105 Pa i w temperaturze 298 K na podstawie ciepeł tworzenia oraz na
podstawie ciepeł spalania. Obliczyć również UrO reakcji syntezy w 298 K.
Substancja
Htwo [kJ/mol]
Hspo [kJ/mol]
(CH)2
226,90
-1300,60
CO
-110,60
-283,17
H2O( c)
-286,04
0,0
CH2CHCOOH( c)
-382,66
-1371,20
Odp.:212,92 kJ/mol, 212,57 kJ/mol
2. Standardowa entalpia tworzenia ciekłego metanolu wynosi 238,7 kJ/mol w temperaturze 298K. Znając
standardowe entalpie tworzenia CO2 (393,77kJ/mol) i H2O(c) (285,77 kJ/mol) obliczyć standardową
entalpię spalania tego związku. Odp.: 726,61 kJ/mol
3. Ciepła spalania 1,1-dichloroetanu (CHCl2CH3) węgla i wodoru w warunkach standardowych
wynoszą odpowiednio: 1206,78 kJ/mol, 393,77kJ/mol i 285,77 kJ/mol, a ciepło tworzenia 1,2dichloroetanu (CH2ClCH2Cl) wynosi 165,7 kJ/mol. Obliczyć ciepło reakcji izomeryzacji 2 moli
1,1-dichloroetanu do 1,2-dichloroetanu. Odp.:26,8 kJ/mol
4. Wyznaczyć efekt cieplny reakcji
CO (g) +1/2O2(g) CO2(g) w temp. T = 500 K i pod ciśnieniem po = 1,013105 Pa.
(298K)= −393,77kJ·mol−1,
(298K)= −110.60kJ·mol−1,
= 37,1 J·K−1·mol−1,
= 29,2 J · K−1 · mol−1.
= 29,4·K−1·mol−1.
Odp.: 284,47 kJ/mol
5. Do termicznie izolowanego naczynia zawierającego 6 kg wody o temperaturze 303 K
wprowadzono 1 kg śniegu o temperaturze 263 K. Obliczyć temperaturę, jaka się ustali w naczyniu,
jeżeli ciepło topnienia śniegu wynosi 333,5 Jg-1, ciepło właściwe śniegu jest równe 2,017 Jg-1 K-1 a
wody 4,184 Jg-1 K-1. Odp.:T=286,6 K
6. Standardowa entalpia tworzenia ciekłej wody w temperaturze 298 K jest równa –285,9kJmol–1,
standardowa entalpia parowania w temperaturze wrzenia (373 K) 40,66 kJmol–1, molowe
pojemności cieplne wody ciekłej i pary wodnej można przedstawić wyrażeniami:
Obliczyć standardową entalpię tworzenia pary wodnej w temperaturze 298 K (wielkość
rachunkową, często stosowaną w obliczeniach fizykochemicznych). Odp.: 242,15 kJ/mol
7. Obliczyć wartość ciepła sublimacji jednego grama lodu w T=248 K. Ciepło parowania wody w
T=373 K wynosi 2253 J/g, ciepło topnienia lodu jest równe 333,1 J/g. Średnia właściwa pojemność
cieplna lodu pod stałym ciśnieniem wynosi 1,973 J/(g·K), wody 4,180 J/(g·K), a pary wodnej
1,860 J/(g·K). Podać wynik w J/g. Odp.: 2820,9 J/g
8. Obliczyć ciepło, pracę, U i H w procesie ogrzania 2 moli CS2 od 0 do 100oC pod stałym
ciśnieniem równym po, zakładając niezależność objętości fazy ciekłej od temperatury i traktując fazę
gazową jako gaz doskonały. CS2 wrze w temperaturze 319,4 K, zaś Hopar w temperaturze wrzenia
wynosi 26,77 kJ/mol. Przyjąć, że:
oraz
.
Odp.:65,71 kJ, 6,20 kJ, 59,51 kJ, 65,71 kJ.
9 Obliczyć standardową entalpię tworzenia KBr w 298 K znając efekty cieplne pod stałym ciśnieniem
następujących reakcji w tej temperaturze:
a) H2 (g) + Br2 (g) = 2HBr(g)
H10 = 64,4 kJ
b) K(s) + H2O(c) = KOH(aq) +1/2 H2 (g)
 H 20 = 182,7 kJ
c) KOH(aq) + HBr(aq) = KBr (aq) + H2O
 H 30 = 55,0 kJ
Ciepła rozpuszczania KBr i HBr wynoszą odpowiednio 21,0 i –83,8 kJ/mol a ciepło parowania
bromu jest równe 31,2 kJ/mol. Odp.:
= 359,1 kJmol.
10. W wyniku spalenia w bombie kalorymetrycznej (w stałej objętości) 1,0 g pewnego zwiazku
(ciekłego) w temperaturze 25oC, wydzieliło się 46,56 kJ ciepła. Produktami reakcji był wyłącznie
H2O( c ) i CO2(g).. Znając wartości standardowych entalpii tworzenia: H2O(c) (Htw= 285,9kJ/mol) i
CO2(g) (Htw= 393,51 kJ/mol), obliczyć standardową entalpię tworzenia tego związku
Odp.: −155,5 kJ · mol−1
11. Pojemność cieplna kalorymetru wynosi 913,8 kJ/K. W kalorymetrze o temperaturze 22,45oC
umieszczono 35 gramowy kawałek metalu ogrzany na zewnątrz do 100oC. Temperatura w
kalorymetrze wzrosła od 22,45oC do 23,5oC. Obliczyć właściwą pojemność cieplną tego metalu.
Podać wynik w J·g-1·K-1. Odp.: 0,358J/(gK)
12. Ciepło kondensacji benzenu w temperaturze 50oC jest równe - 414,4 J/g, w temperaturze 80oC
wynosi -397,1 J/g. W tym zakresie temperatur właściwa pojemność cieplna ciekłego benzenu jest
równa 1,745 J/(g·K). Obliczyć właściwą pojemność cieplną par benzenu dla tego zakresu
temperatur. Podać wynik w J/(g·K). Odp.: 1,1683J/(gK)
Lista nr 2 bis
Termochemia
1e) Ciepła spalania cyklopropanu (CH2)3, węgla i H2 w temperaturze 298 K i pod ciśnieniem
1 atm wynoszą odpowiednio: -2092 kJ/mol, -393 kJ/mol i -285 kJ/mol. Produktami spalania są CO2 i
ciekła woda. Ciepło tworzenia propylenu CH3CH=CH2 wynosi 20,5 kJ/mol. Obliczyć ciepło reakcji
izomeryzacji 1 mola propylenu do cyklopropanu w 298 K. Podać wynik w kJ/mol. Odp.: 37,5
kJ/mol.
2e) Standardowe ciepło spalania etanu wynosi -1562 kJ/mol, przy czym tworzy się gazowy
dwutlenek węgla i ciekła woda. Standardowe ciepła tworzenia H2O(c) i HCl wynoszą odpowiednio 296 kJ/mol i -92 kJ/mol. Ciepło parowania wody w T=298 K równe jest 44 kJ/mol. Ciepło reakcji:4
C2H5Cl(g) +13 O2 = 2 Cl2(g) + 8 CO2(g) + 10 H2O(g) w temperaturze T=298 K wynosi -5150 kJ.
Obliczyć ciepło reakcji:
C2H6(g) + Cl2(g) = C2H5Cl(g) + HCl(g) w temperaturze 298 K i pod stałym ciśnieniem. Podać wynik
w kJ/mol. Odp.:-108,5 kJ/mol
3e) Standardowa entalpia tworzenia gazowego toluenu wynosi 50,00 kJ/mol w temperaturze T=298
K. Standardowe entalpie tworzenia CO2(g) i H2O(c) wynoszą odpowiednio: -393,77 kJ/mol i -285,9
kJ/mol. Obliczyć standardową entalpię spalania toluenu. Podać wynik w kJ/mol.Odp.: -3950 kJ/mol
4e) Obliczyć zmianę entalpii towarzyszącą ogrzaniu 2,7 moli gazowego chloru od temperatury 0 oC
do temperatury 5,3oC pod ciśnieniem 1 atm. W tym zakresie temperatur molową pojemność cieplną
chloru można przedstawić równaniem:
Podać wynik w kJ. Odp.: 0,4933 kJ
5e) Przeciętny człowiek w ciągu doby w wyniku przemian metabolicznych wytwarza około 10MJ
ciepła. Zakładając, że ciało ludzkie o masie 65 kg jest układem izolowanym i ma pojemność cieplną
wody (1 cal/gK), os...
Plik z chomika:
pepemar
Inne pliki z tego folderu:


057_1.doc (66 KB)
Lista_0.doc (40 KB)
 lista_1_bis.doc (46 KB)
 lista_3_bis.doc (66 KB)
 Lista_4_bis.doc (42 KB)
Inne foldery tego chomika:
[moje] Podstawy fizycznej ćw
Chemia Fizyczna (L-1, L-2), Gratka
 chfiz
 egzamin lpiński
 ekolokwia


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards