SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Otolaryngologia Wydział

advertisement
SYLABUS
Nazwa przedmiotu/modułu
Wydział
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
Otolaryngologia
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
lekarski
studia jednolite magisterskie.
stacjonarne, niestacjonarne.
polski
obowiązkowy 
Rodzaj przedmiotu
fakultatywny 
Rok studiów/semestr
1 2 3 4 5 6 7 8
I  II  III  IV  V  VI  
9  10  11  12 
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z podziałem na
formy prowadzenia zajęć
85, w tym: 7 - wykłady, 10 - seminaria, 45 – ćwiczenia,
Założenia i cele przedmiotu
Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: badania podmiotowego i przedmiotowego
dorosłych, odrębności morfologiczno-fizjologicznych poszczególnych narządów i
układów objętych przedmiotem, zasad racjonalnego postępowania diagnostycznego u
zdrowych i chorych, działania profilaktycznego w wybranych stanach chorobowych.,
chorób poszczególnych narządów.
Student powinien umieć: przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe ze
szczególnym zwróceniem uwagi na metody wziernikowania, zaplanować i
zinterpretować badania dodatkowe, zaplanować konsultacje specjalistyczne, ustalić
diagnozę i odpowiednie leczenie stwierdzonych schorzeń , wykonać podstawowe
procedury i zabiegi lekarskie.
Symbol
efektów kształcenia
zgodnie ze
standardami
opis kierunkowych efektów kształcenia
Wiedza (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia)
Zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób laryngologicznych i onkologicznych w laryngologii
Zna zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego zdrowych i
chorych, zasady kierowania na leczenie specjalistyczne i przygotowania
chorego do ewentualnego leczenia operacyjnego
Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii nosa i zatok
przynosowych.
Zna uwarunkowania anatomiczne, patomorfologiczne, patofizjologiczne oraz
czynnościowe chorób nosa i zatok przynosowych
Zna podstawowe metody
diagnostyki i terapii chorób nosa i zatok
przynosowych.
Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii jamy ustnej, języka,
układu chłonnego gardła, migdałków podniebiennych.
Zna podstawowe metody współczesnej diagnostyki i terapii chorób jamy
ustnej, języka, układu chłonnego gardła, migdałków podniebiennych.
Zna i rozumie zasady postępowania terapeutycznego w najczęstszych
chorobach nosa, zatok przynosowych, jamy ustnej i gardła.
Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii krtani i tchawicy.
Zna uwarunkowania anatomiczne, patomorfologiczne, patofizjologiczne oraz
czynnościowe chorób krtani
Zna podstawowe metody współczesnej diagnostyki i terapii chorób krtani i
tchawicy.
Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii ucha zewnętrznego,
ucha środkowego oraz ucha wewnętrznego.
Metody
weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów
kształcenia:
Ćwiczenia –
zaliczenie ustne
Seminaria –
zaliczenie ustne
Zaliczenie zajęć
– egzamin ustny
F.W12
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
Zna podstawowe zjawiska fizjologii słyszenia i czynności układu równowagi
człowieka.
Posiada wiedzę na temat przyczyn, rodzajów niedosłuchu i współczesnych
metod diagnozowania zaburzeń słuchu
Zna metody leczenia zachowawczego zaburzeń słuchu i podstawy protezowania
narządu słuchu.
Potrafi zróżnicować zaburzenia równowagi obwodowe i ośrodkowe na
podstawie badania i znajomości współczesnych metod diagnostyki układu
równowagi.
Posiada wiadomości na temat nowotworów w obrębie nosa, zatok nosowych,
jamy ustnej, gardła, migdałków podniebiennych, krtani i uszu. Zna zasady
współczesnej diagnostyki nowotworów oraz diagnostyki przerzutów do układu
chłonnego szyi i narządów odległych.
Zna powikłania chorób z zakresu otolaryngologii miejscowe, ogólnoustrojowe i
w zakresie ośrodkowego układu nerwowego.
Posiada wiedzę w zakresie anatomii fizjologii i metod diagnostycznych
gruczołów ślinowych.
Zna podstawowe zasadny terapii stanu zapalnego gruczołów ślinowych.
Zna podstawowe choroby ucha środkowego i możliwości ich leczenia
farmakologicznego oraz operacyjnego.
posiada wiedzę z zakresu laryngologii oraz foniatrii i audiologii, w tym zna:
a) i rozumie przyczyny, przebieg kliniczny, metody leczenia, powikłania oraz
rokowanie w chorobach ucha, nosa, zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła i
krtani u osób dorosłych,
b) choroby nerwu twarzowego i wybranych struktur szyi,
c) zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w urazach
mechanicznych ucha, nosa, krtani i przełyku,
d) zasady postępowania w stanach nagłych w otorynolaryngologii, w
szczególności w duszności krtaniowej,
e) zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zaburzeniach
słuchu; głosu oraz mowy,
f) zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w nowotworach
głowy
i szyi;
umiejętności (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia)
Potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem i jego rodziną ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia otolaryngologiczne
Posiada umiejętność przeprowadza badania fizykalnego oraz wykonania
podstawowych badań wziernikowych nosa, jamy ustnej gardła, krtani i uszu.
Oceni stan ogólny pacjenta, stan przytomności i świadomości pacjenta oraz
rozpozna objawy świadczące o powikłaniach miejscowych lub ogólnych
Potrafi ocenić podstawowe czynności pacjenta w zakresie zaburzeń drożności
dróg oddechowych, narządu węchu i smaku, zaburzeń połykania, niedosłuchu i
zaburzeń równowagi
Potrafi zinterpretować badania: rhinomanometryczne, rtg zatok obocznych nosa
i KT zatok obocznych nosa
Potrafi ocenić odruchy podniebienne i gardłowe, zaburzenia połykania,
zaburzenia fonacyjne w przebiegu różnych chorób
Potrafi, w oparciu o badanie wziernikowe, rozpoznać ostre i przewlekłe
schorzenia błon śluzowych jamy ustnej, gardła i krtani.
Potrafi, na podstawie wykonanego badania wziernikowego podjąć podejrzenie
lub wskazać patologiczny przerost /szczególnie nowotworowy/w zakresie nosa,
jamy ustnej, gardła, krtani gruczołów ślinowych , przełyku i uszu.
Potrafi ocenić patologiczne reakcje węzłowe na szyi w przebiegu stanu
zapalnego w zakresie narządów orl a szczególnie jako form przerzutu
nowotworu do węzłów chłonnych szyi
Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia i powikłań
Potrafi zinterpretować podstawowe badania diagnostyczne różnicujące
niedosłuch /badanie audiometryczne, tympanometryczne, OS, BERA
Potrafi wykonać podstawowe badania diagnostyczne w zaburzeniach
równowagi /próba Romberga, Manna, badanie oczopląsu, interpretacha
podstawowego zapisy ENG i VNG /rozpoznanie oczopląsu/ oraz próby
kalorycznej.
Zna zasady praktycznej diagnostyki w zakresie uszkodzeń nerwu twarzowego
Wykonanie
określonych
norm zabiegów
Egzamin
praktyczny
przed
egzaminem
końcowym
Egzamin
końcowy z
przedmiotu testowy
/różnicowanie objawów ośrodkowych i obwodowych, interpretacja badań KT
kości skroniowych, interpretacja OS i audiometrii tonalnej/.
Potrafi na podstawie badania wziernikowego krtani zróżnicować ostre stany
zapalne, przerost, guz, niedowład lub porażenie strun głosowych.
Potrafi samodzielnie wykonać tamponadę przednią nosa, założyć i usunąć szwy
na nieskomplikowanych ranach, naciąć ropień okołomigdałkowy, wymienić
rurkę tracheostomijną.
Potrafi zaplanować leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia
dojelitowego i pozajelitowego) u chorych po rozległych operacjach i urazach w
zakresie orl.
Potrafi pobrać materiał biologiczny z różnych narządów orl do badań
bakteriologicznych
U39
U40
U41
U42
Posiada umiejętności zachowania się na sali operacyjnej i zabiegowej,
asystowania do operacji i zasady podstawowej opieki pooperacyjnej. Potrafi
zmieniać opatrunki na ranach pooperacyjnych i pourazowych
U43
Potrafi planować konsultacje specjalistyczne i stopniować badania
diagnostyczne.
Potrafi prowadzić niezbędną dokumentację medyczną pacjenta
Posiada umiejętności w zakresie zasad wykonywania konsultacji w innych
oddziałach
Potrafi przeprowadzić niezbędną rozmowę wraz z uzasadnieniem
merytorycznych przyczyn konieczności leczenia pacjenta w innym oddziale
szpitala lub innej jednostce leczniczej w kraju
asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole
operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną
posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi
stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki
potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny
potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne
wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego
defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej
pomocy
działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności
resuscytacyjnych
ocenia stan chorego nieprzytomnego i określa zgodnie z obowiązującymi
międzynarodowymi skalami punktowymi
rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego
potrafi wykonać podstawowe badanie laryngologiczne w zakresie ucha, nosa,
gardła i krtani
potrafi orientacyjne zbadać słuch
kompetencje społeczne (zgodnie z ogólnymi efektami kształcenia)
Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku i wzajemnego zaufania
kontakt z chorym i jego rodziną
Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu
Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta w zakresie
diagnostyki, terapii i informacji o chorobie
Posiada świadomość o konieczności stałego dokształcania się, nabywania i
pogłębiania umiejętności
U44
U45
U46
U47
U1.
U2.
U3
U4
U9
U10
U11
U20
U21
F.U25
F.U26
K1
K2
K3
K4
Punkty ECTS
Ocenianie ciągłe
przez
prowadzącego
zajęcia
3,5
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.
Liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:
Realizacja przedmiotu: wykłady
Realizacja przedmiotu: seminaria
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia
fakultety
godziny razem:
10
10
45
65
Samokształcenie:
1. Przygotowanie się do zajęć
2. Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
3. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego
godziny razem:
Treści merytoryczne przedmiotu:
tematyka
Miejsce otolaryngologii we współczesnej medycynie
Fizjologia nosa i zatok przynosowych. Metody diagnostyczne.
Choroby nosa i zatok obocznych nosa
Fizjologia jamy ustnej i gardła. Choroby jamy ustnej i gardła
Anatomia i fizjologia krtani i gardła dolnego. Diagnostyka chorób krtani i gardła dolnego. Choroby
krtani i gardła dolnego.
Schorzenia układu chłonnego gardła
Choroby ślinianek
Układ chłonny szyi
Anatomia i fizjologia ucha. Metody diagnostyczne. Choroby ucha zewnętrznego
Zapalenia ucha środkowego
Klinika uszkodzeń ucha wewnętrznego
Schorzenia alergiczne górnych dróg oddechowych
Przerost układu chłonnego gardła
Chirurgia endoskopowa nosa i zatok
Podstawowe zagadnienia foniatryczne w praktyce ogólnolekarskiej
Duszność krtaniowa.
Patofizjologia narządu równowagi
Patofizjologia narządu słuchu
Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
Powikłania usznopochodne
Bezdechy podczas snu jako problem społeczny
Badanie laryngologiczne. Badanie przedmiotowe w laryngologii, badanie wziernikowe nosa, gardła,
krtani, uszu. Badania dodatkowe.
Choroby gardła i nosogardła. Przerost migdałka gardłowego. Choroby zapalne gardła. Wskazania do
tonsilektomii i adenoidektomii.
Anatomia i fizjologia nosa i zatok obocznych nosa. Choroby nosa i zatok. Badania dodatkowe w
rynologii. Choroby ślinianek.
Budowa anatomiczna krtani. Fizjologia krtani. Czynność fonacyjna. Choroby krtani.
Badanie otoskopowe. Próby stroikowe, badanie akumetryczne i audiologiczne. Anatomia i fizjologia
ucha zewnętrznego i środkowego.
Choroby ucha zewnętrznego i środkowego
Przyczyny niedosłuchu u dzieci. Diagnostyka słuchu w wieku dziecięcym.
Anatomia i fizjologia ucha wewnętrznego. Próba obrotowa i kaloryczna. Choroby ucha
wewnętrznego. Niedosłuch typu odbiorczego. Szumy uszne.
Chirurgiczne leczenie endoskopowe stanów patologicznych nosa i zatok
Diagnostyka i leczenie zaburzeń głosu o typie dysfonii organicznej i czynnościowej. Orzecznictwo
zawodowe u osób pracujących głosem
Niedosłuch jako problem społeczny
Zastosowanie protez głosowych u pacjentów całkowitym usunięciu krtani
Zawroty głowy jako problem interdyscyplinarny
Bezdechy podczas snu jako problem społeczny
Nowoczesne metody leczenia chorób alergicznych nosa i zatok obocznych nosa

Forma (wykłady,
ćwiczenia itp…)
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
fakultety
fakultety
fakultety
fakultety
fakultety
fakultety
fakultety
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:
- Iwankiewicz Stanisław „Ćwiczenia z otolaryngologii. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii”, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2007



- Hans Behrbohm, Olicer Kaschke, Tadeus Nawka, Andrew Swift, (redakcja wydania II polskiego
Wiesław Gołąbek, Czesław Stankiewicz) „Choroby ucha, nosa i gardła z chirurgią głowy i szyi”, Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2011
2. Podręczniki uzupełniające:
- red. Grzegorz Janczewski, „Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy”, Tom I i II, Gdańsk 2007
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie
studiów.
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem
dydaktycznym.
Dopuszczenie do egzaminu
Data
opracowania:
23.05.2012
Koordynator przedmiotu
lub kierownik jednostki
prowadzącej przedmiot
Prof. dr hab. Marek Rogowski
Download