cercospora beticola - Instytut Ochrony Roślin

advertisement
ANALIZA EKONOMICZNEJ OPŁACALNOŚCI OCHRONY
CHEMICZNEJ PRZED CHWOŚCIKIEM BURAKA (CERCOSPORA
BETICOLA) NA ODMIANACH ODPORNYCH
Dariusz Górski1, Agnieszka Ulatowska1, Jacek Piszczek1, Renata Gaj2
1Instytut
Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul. Pigwowa 16, 87-100 Toruń
[email protected]
2Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-625 Poznań
CEL BADAŃ
WNIOSKI
W latach 2013–2014 w miejscowości Koniczynka k. Torunia przeprowadzono
Niezależnie od roku badań stwierdzono niskie nasilenie porażenia liści przez
doświadczenia poletkowe, których celem była ocena efektywności ekonomicznej
chwościka buraka. W roku 2013 w wariancie kontrolnym pod koniec wegetacji
ochrony fungicydowej odmian odpornych na chwościk buraka.
wyniosło średnio 2,5%, a w roku 2014 średnio 3,4%.
METODYKA
W warunkach niskiego porażenia liści przez chwościk buraka, niezależnie od roku
Czynnikiem doświadczalnym było pięć odmian buraka cukrowego o
podwyższonej odporności na chwościk buraka (Finezja, Gallant, Jagusia, Milton,
Pikador) oraz ochrona chemiczna przeciw chwościkowi buraka (wariant kontrolny [K],
wariant chroniony [F]). W wariancie chronionym zastosowano dwa zabiegi. Pierwszy
zabieg wykonano w momencie pojawienia się infekcji (Optan 183 SE - 0,6 l/ha), a drugi
badań oraz odmiany, ochrona chemiczna nie przyczyniła się do istotnego
wzrostu plonu korzeni.
W obydwu latach badań, niezależnie od odmiany, stwierdzono wyraźną
tendencję do wzrostu plonu korzeni na skutek zastosowanej ochrony
chemicznej. W roku 2013 w wariancie chronionym w stosunku do wariantu
kontrolnego plon korzeni był większy średnio o 4,5%, a w roku 2014 średnio o
3 tyg. później (Eminent 125 SL - 0,8 l/ha). Pod koniec wegetacji oceniono stopień
2,5%.
porażenia roślin przez chwościk buraka oraz oznaczono plon korzeni.
Na podstawie wskaźnika pokrycia kosztów (Wpk) stwierdzono, że opłacalność
Efektywność ekonomiczną ochrony chemicznej przed chwościkiem buraka obliczono za
ochrony chemicznej przeciw chwościkowi buraka była silnie zdeterminowana
pomocą wskaźnika pokrycia kosztów (Wpk). Wartość wskaźnika mniejsza od 1
warunkami w roku badań.
świadczy o nieopłacalności ochrony, gdyż wartość uratowanej produkcji była mniejsza
W roku 2013 wartości wskaźnika pokrycia kosztów, za wyjątkiem odmiany
od kosztów ochrony.
Milton, były większe od jedności, co oznacza że ochrona była opłacalna.
Wyniki opracowano statystycznie. Przeprowadzono analizę wariancji, a istotność
W roku 2014 wartości wskaźnika pokrycia kosztów, za wyjątkiem odmiany
różnic między średnimi sprawdzono testem Tukeya, przy p = 0,05.
Pikador, były mniejsze od jedności, co oznacza że ochrona była nieopłacalna.
WYNIKI 2013
WYNIKI 2014
Wskaźnik pokrycia kosztów (Wpk) ochrony chemicznej przeciw C. beticola
(Koniczynka, 2014)
4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
Wskaźnik pokrycia kosztów
(Wpk)
Wskaźnik pokrycia kosztów
(Wpk)
Wskaźnik pokrycia kosztów (Wpk) ochrony chemicznej przeciw C. beticola
(Koniczynka, 2013)
2,8
2,5
2,1
2,0
2,0
1,8
1,5
1,5
0,9
1,0
0,5
0,0
Gallant
Jagusia
Milton
Pikador
2,5
2,0
1,5
0,5
0,0
120
a
a
a
a
a
a
80
a
a
a
a
60
40
Plon korzeni [t/ha]
120
a
80
0
Finezja
F
Gallant
K
F
Jagusia
K
F
Milton
K
F
Pikador
K
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
c
c
c
a
c
ab
c
b
c
a
b
K
F
K
F
K
F
K
F
K
F
K
F
Gallant
Jagusia
Powierzchnia zainfekowana
Milton
Pikador
Powierzchnia zdrowa
Średnia
Pikador
Średnia
a
K
F
a
a
a
a
a
K
F
K
F
K
a
a
a
Gallant
Jagusia
Milton
F
K
Pikador
F
Średnia
Stopień porażenia liści przez C. beticola (Koniczynka, 2014)
100%
Finezja
F
Finezja
Średnia
Stopień porażenia liści przez C. beticola (Koniczynka, 2013)
a
a
K
F
a
Milton
40
0
K
a
60
20
F
Jagusia
100
20
K
Gallant
Wpływ ochrony chemicznej przeciw C. beticola na plon korzeni
(Koniczynka, 2014)
140
a
0,9
0,7
0,2
Finezja
140
0%
0,9
1,0
Średnia
Wpływ ochrony chemicznej przeciw C. beticola na plon korzeni
(Koniczynka, 2013)
100
2,8
0,0
Finezja
Plon korzeni [t/ha]
3,0
0%
a
c
c
c
a
c
K
F
K
F
K
F
Finezja
Gallant
Jagusia
Powierzchnia zainfekowana
ab
K
c
b
c
a
b
F
K
F
K
F
Milton
Pikador
Powierzchnia zdrowa
Średnia
Download