Elektryczna niskoprężna lampa wyładowcza z parą rtęci.

advertisement
Warszawa, 7 grudnia
1949 r.
V PATE4>O
**
^
>
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY
Nr 33717
KI. 21 f, 83/01
N. V. Philips' GloeilampeDfabrieken
" (Eindhoven, Niderlandy)
Elektryczna nislcopręina lampa wyładowcza z parq rtęci
Udzielono z mocą od dnia 30 grudnia
1947 r.
Pierwszeństwo: 11 lipca 1945 r. (Niderlandy)
Jak
wiadomo, promienie pozafioletowe, wy¬
tworzone w
niskoprężnej
lampie
wyładowczej
kład wynosi 5700<> C. Światło tych lamp spra¬
wia jednak, przy zazwyczaj
stosowanych
do
z parą rtęci, zamienia się na widoczne promie¬
niowanie za pomocą warstwy substancji, wy¬
oświetlenia wnętrz małych
natężeniach
tła,
Należy
kazującej
czaj na ściance naczynia lampy, w którym od¬
że pod określeniem „temperatura barwy źródła
światła" należy rozumieć* taką temperaturę,
bywa się wyładowanie, i zwróconej do wyłado¬
jaką musiałoby posiadać ciało czarne, by spra¬
wania.
wiać
luminescencję,
Widmowy
umieszczonej
zazwy¬
skład' wypromieniowywanego
nieco
to
zimne wrażenie.
samo
światła, zależy w tym przypadku od składu
substancji, wykazującej luminescencję. Jakkol¬
światła.
wiek można stawiać
źródła światła
bardzo różne
wymagania
co do wypromieniowanego światła, to w ra¬
chubę wchodzą trzy zasadnicze przypadki.
Można dążyć do takiego widmowego składu
wrażenie
barwy,
świa¬
zauważyć,
co
źródło
Jeżeli utrzymać warunek, by punkt barwny
leżał na
linij
czarnego ciała
i
obrać barwę o niższej temperaturze, np. 3800° C,
to uzyskuje się lampę, sprawiającą
wrażenie,
że wysyła białe światło, które można mieszać
światła, który odpowiadałby
jak
najbardziej
światłu dziennemu, a to w celu możności oce¬
ze światłem dziennym. Przy lampie tej jednak
niania barw przedmiotu, tak jak
nianej lampie o świetle dziennym,
wydają
się
nie osiąga
się,
tak jak przy pierwszej
wspom¬
prawidło¬
nam one w świetle dziennym. Substancję, wy¬
wej
kazującą luminescencję, odbiera się wtedy w
ten sposób, że punkt barwny światła na linii
nie jest dostatecznie żywe. Ażeby uzyskać do¬
statecznie żywe odtworzenie barw* można też
oceny barw. Poza tym odtworzenie barw
czarnego ciała leży w trójkącie barw i tempe¬
szczególnie uwypuklić barwy, leżące w czerwo¬
ratura barw jest stosunkowo wysoka, na przy¬
nym
i niebieskim końcu spostrzegalnego wid-
ma. W tym celu należy osłabić część światła iuminescencyjnego, leżącą pomiędzy 5100 i 5600A,
i to w ten sposób, że światło luminescencyjne za¬
wiera w tym zakresie fal stosunkowo JO—30^
mniej światła niż ciało czarne o takiej tem¬
peraturze,
przy której
między czerwoną
stosunek
i niebieską
Jakkolwiek takie lampy rurowe nadają się
szczególnie dobrze
nasilenia- po¬
częścią
-widma
albo
niebieska
część
widma
wynika
należy
z pomnożenia
odkrycie,
przez
te
silnego odcienia
i
odtwarzane
z
wielkim
zaopatrzone
lampy,
purpurowego,
dobre
posiada
prądu
a
wady
pomimo
to
właściwości. Wynik
w
znane substancje, wykazujące
luminescencję, nadające się dobrze ze względu
na pozostałe główne barwy światła dziennego
wrażenie/
są żywe
i
światła
białego,
dobnym
natu¬
nie
zwiększeniu
wykazywały
gęstości
również,
że
przy po¬
prądu
uwagi różnicy w składzie światła.
ralnie.
w
nie
gęstościach
ten jest tym bardziej niespodziewany, że do ■
świadczenie wykazało,
iż lampy wyładowcze,
krzy¬
przybliżeniem
wyładowcza
zachowuje pozostałe
tzw. światło ciepłobiałe, sprawia również i przy
małym natężeniu światła ciepłe
a barwy oświetlonych przedmiotów
że lampa
przy tych wielkich
wej rozdziału energii przez krzywą wrażliwości
oka. Światło promieniowane
ze
ładowania, jest wielka i przekracza 60 mA/cm2,
a najlepiej
80 mA^cm2. Niespodzianką było
W tym przypadku porównuje się nie energię,
lecz natężenie światła. Jak wiadomo krzywa
światła
wnętrz
przed nią, w ten sposób, że gęstość prądu wy¬
w tym przypadku rozumieć
zakres
długości
fal od 7000 do 5600A albo od 5100 do 4000A.
natężenia
oświetlenia
Zgodnie z wynalazkiem zwymiarowana jest
lampa, ewentualnie także impedancja, włączona
odpowiada światłu luminescencyjnemu. Poza
tym, temperatura ta nie może być w tym przy¬
padku ani zbyt niska, ani zbyt wysoka, lecz
leżeć pomiędzy 2700 i 4700" C. Pod określeniem
czerwona
do
względu na żywe odtworzenie barw,' to cza¬
sami jednak budzą zastrzeżenia ze względu na
zbyt silny odcięci purpurowy. Celem wynalazku
jest usunięcie tej wady.
godami
Stwierdzono
polepszenie nie jest spowodowane
Takie ciepłobiałe światło można wytworzyć
zwiększeniem
ten sposób,
światło, po zwiększeniu jego natężenia za po¬
mocą większej liczby lamp o małej gęstości
że
w
niskociśnieniowej lampie
wyładowczej z parą rtęci
stosuje
się warstwę
natężenia
światła,
albowiem
substancji, wykazującej
luminescencję,
utwo¬
rzoną z 100 części
wagowych
świetlącego w
prądu, pozostawało purpurowe. Również i tem¬
barwie czerwonej boranu* kadmowego, 18 — 26
minescencję, nie grała, jak się zdaje, roli, al¬
części wagowych
świetlącego w barwie nie¬
bieskiej wolframku magnezu i 5,3 — 6,5 części
bowiem
wagowych świetlącego w
barwie
lemitu.
światła
Skład
cyjnego tej
rysunku
widmowy
zielonej
dowolnie
obranych
warstwy
działanie
substancji,
wykazującej
zanikało
lu¬
natychmiast przy
przełączaniu na mniejszą gęstość prądu i mi
odwrót. Przy zwiększeniu gęstości prądu, mo¬
że być ze względu na sprawność lampy pożą¬
wil-
luminescen-
mieszaniny jest przedstawiony
w
peratura
na
dane,
jednostkach
by
gęstość
prądu
nie
dochodziła
do
-kresie fal od 7000 do 5600 A do promieni w
300 mA^m2, najlepiej wynosiła 250 mA/cm2.
Jasne jest, że elektrody muszą się nadawać
dobrze do ewentualnie występujących wielkich
zakresie fal
gęstości prądu.
nasilenia.
Stosunek nasilenia
od
5100
przypadku . jak
do
1 : 0,145.
promieni w
za •
4000
A
Przy
promieniowaniu
jest w tym
czarnego ciała występuje
wtedy
sunek, gdy posiada ono
temperaturę 3480° C
Jak ,z figury
wynika,
luminescencyjnego,
o
5100
do 5600
A,
Zastrzeżenia
sam sto¬
zielona
część
światła
znaczy
zakres
fal
to
jest
ten
1. Elektryczna niskoprężna lampa wyładowcza
z parą rtęci i warstwą substancji, wyka¬
od
zującej luminescencję
stosunkowo słaby. Nasi¬
silenia zakresu promieniowania czarnego ciała
od
w temperaturze 3480o C.
Podany
skład
jak
światła
wpływem
pro¬
5100 do 5600 A jest światło luminescencji
stosunkowo o 10 do 30% słabsze niż świa¬
luminescencyjnego
dotąd w cylindrycznych
Dreżnych lampach
pod
mieni, wytworzonych przez wyładowanie,
o takim składzie, iż w zakresie długości fal
lenie tego zakresu wynosi stosunkowo 80% na¬
osiąga się,
patentowe
wyładowczych
z
parą
tło
rtef?1'
lenia
o przekroju w świetle 33 mm i długości jed¬
nego metra, przy prądzie roboczym 250 mA.
^o odpowiada gęstości prądu 30 mA/cm2.
—
czarnego ciała
o temperaturze,
leżącej
pomiędzy 2700.i"4700« € i że stosunek nasi¬
nisko-
od
czerwonej
części '(zakres
długości fai
7000 do 5600 A) do niebieskiej
widma (zakres długości
fal
od
części
5100
dó
4000 A) równy jest temu stosunkowi w świe-
2
—
tle
luminescencyjnym,
lampa
i ewentualnie
z nią
impedancja
są
znamienna
włączona
tak
tym,
w
ż>?
szereg"
wymiarowane,
60
mAcm2.
z parą rtęci według
zastrz.
1,
że gęstość
mniejsza od
prądu
wyładowcza
wyładowania
N.
V.
Philips'
G 1 o,e ilampenfabrieken
Zastępca:
znamienna
inż.
W. Zakrzewski
rzecznik patentowy
4vkx? -Łs*^ £ix»o &£xk> <&ax> *ćhx> iraoc
P.O.Z.G/l3 0ddz. wB-stoku — 150 zam.
jest
300 mA/cm2.
iż
gęstość prądu wyładowania jest większa od
2. Elektryczna niskoprężna lampa
tym,
1787 — 29.7-10 12-49 r.
Tt>5974
Download