publiczne prawo gospodarcze - Wydział Prawa i Administracji UJ

advertisement
PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE
PROGRAM WYKŁADU
w roku akademickim 2014/2015
Przedmiotem wykładu są podstawowe instytucje polskiego i europejskiego publicznego
prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji.
Wykład uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w w/w zakresie.
Wejście w życie nowych regulacji prawnych może wpłynąć na zmianę lub uzupełnienie
tematyki wykładu.
CZĘŚĆ OGÓLNA
I.
Pojęcie i zakres publicznego prawa gospodarczego.
II.
Źródła publicznego prawa gospodarczego.
III. Zasady publicznego prawa gospodarczego w świetle prawa UE, Konstytucji RP i
ustawodawstwa zwykłego.
IV. Prawne pojęcie „działalności gospodarczej”.
V.
Podmioty działalności gospodarczej:
a)
przedsiębiorcy,
b) inne.
VI. Prawa podmiotowe i wolności dotyczące działalności gospodarczej.
VII. Państwo a gospodarka w ustroju gospodarki rynkowej:
a)
funkcje państwa wobec gospodarki (aktualne tendencje: regulacja,
liberalizacja, deregulacja, reregulacja),
b) prawne formy realizacji zadań państwa w sektorach regulowanych a prawo
konkurencji,
c)
pojęcie, rodzaje i funkcje organów regulacyjnych w gospodarce,
d) współdziałanie krajowych organów regulacyjnych z organami Unii
Europejskiej,
e)
kontrola i nadzór nad działalnością gospodarczą,
f)
usługi w ogólnym interesie gospodarczym, usługa użyteczności publicznej,
usługa publiczna (specyfika regulacji prawnej),
g)
pomoc publiczna,
1
h) bezpośrednia działalność gospodarcza państwa,
i)
monopole państwowe,
j)
odpowiedzialność prawna państwa za skutki działań (zaniechań) organów
regulacyjnych,
k) zawody regulowane oraz działalność zawodowa (lekarz, aptekarz, broker,
agent ubezpieczeniowy, makler, rzemieślnik, działalność zawodowa w zakresie
usług turystycznych i in.)
l)
uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych za granicą.
VIII. Zasady podejmowania działalności gospodarczej:
a)
działalność „wolna”,
b) działalność „regulowana”,
c)
zezwolenia,
d) licencje,
e)
koncesje.
IX. Zasady wykonywania działalności gospodarczej-prawa i obowiązki przedsiębiorcy.
Literatura zalecana (pkt I-IX):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia
administracyjnoprawne, Warszawa 2013.
A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, Seria: Studia Prawnicze, C.H. Beck
2012.
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. W. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom
8A. Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. W. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom
8B. Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, C.H.
Beck 2013.
A. Żurawik, Interes publiczny w prawie gospodarczym, C.H. Beck 2013.
M. Swora, Niezależne organy administracji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2012.
L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Zakamycze 2001.
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa: doktryny i tezy orzecznictwa,
Zakamycze 2004.
L. Leszczyński (red.), Wykładnia prawa: odrębności w wybranych gałęziach prawa,
Lublin 2006.
L. Leszczyński, M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, System Prawa
Administracyjnego. Tom 4. Wykładnia w prawie administracyjnym, C.H. Beck 2012.
K. Strzyczkowski, Przedsiębiorstwo publiczne wobec prawa równości, PUG 2013/4.
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis
2013.
B. Rakoczy, Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.
2
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Komentarz, LexisNexis 2012.
E. Bagińska, J. Parchomiuk, System Prawa Administracyjnego. Odpowiedzialność
odszkodowawcza w administracji. Tom 12, C.H. Beck 2010.
Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w
orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer 2012.
C. Kosikowski Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wyd. VI,
Warszawa 2011.
L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wydawnictwo
Kolonia Limited 2007.
R. Mastalski, Wykładnia językowa w interpretacji prawa podatkowego, Przegląd
Podatkowy 1999/8.
A. Walaszek – Pyzioł, Wybrane problemy prawne dotyczące swobody działalności
gospodarczej i jej zakresu przedmiotowego (w:) Księga Jubileuszowa prof. dr hab.
Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
K. Strzyczkowski, Przedsiębiorca publiczny wobec działalności gospodarczej, PUG
2011/11.
A. Wróbel (red. nauk.), D. Mąsik, N. Półtorak, Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Tom I, Wolters Kluwer 2012.
A. Wróbel (red. nauk.), K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Traktat o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Tom II, Wolters Kluwer 2012.
A. Wróbel (red. nauk.), D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, Tom III, Wolters Kluwer 2012.
A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Tom I, Wyd. II,
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2010.
F. Grzegorczyk, Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, LexisNexis
2012.
E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej,
C.H. Beck 2006.
A. Adamczyk, Przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego i
tryb jej realizacji według ustawy z 20 stycznia 2011 r., Przegląd Prawa Publicznego
2012/6.
P. Szustakiewicz, Postępowanie w sprawie bezczynności w zakresie udzielenia
informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Przegląd Prawa
Publicznego 2012/6.
A. Adamczyk, Zakres przedmiotowy odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa, Przegląd Prawa Publicznego 2012/7-8.
M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe,
Wolters Kluwer 2012.
M. Łyczek, Przedsiębiorca w świetle przepisów o pomocy publicznej, Przegląd Prawa
Publicznego 2012/1.
E. Wójtowicz, Zawieranie umów między przedsiębiorcami, Wolters Kluwer 2010.
A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody rynku
wewnętrznego, C.H. Beck 2009.
D. Szafrański, Przedsiębiorca zagraniczny jako kategoria normatywna w świetle ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, PPH 2010/8.
W. Czyżowicz, Poważne naruszenie prawa w teorii i praktyce koncesyjnej, PUG
2012/4.
Ł.M. Wyszomirski, Sądowa kontrola działań administracji z zakresu prowadzenia
polityki rozwoju, Przegląd Prawa Publicznego 2012/5.
3
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
A. Dobaczewska, A. Powałowski, Przesłanki ingerencji państwa w sferę gospodarki
(w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa
gospodarczego, Warszawa 2011.
J. Grabowski, K. Pokryszka, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych –
europeizacja form prowadzenia działalności gospodarczej (w:) H. Gronkiewicz-Waltz,
K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
K. Kiczka, O obszarach europeizacji publicznego prawa gospodarczego (w:) H.
Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego,
Warszawa 2011.
L. Kieres, Odesłania do publicznego prawa gospodarczego – wartości powszechnie
uznawane i wartości szczególne (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński,
Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
K. Strzyczkowski, Kilka uwag o europeizacji konstytucji gospodarczej RP (w:) H.
Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego,
Warszawa 2011.
R Adamus, Pojęcie „przedsiębiorcy” i „przedsiębiorstwa” w prawie naprawczym PUG
2011/5.
K. Kiczka. Organ administracji publicznej w prawie wspólnotowym, 2013
R. Tupin, Czy podmiot prowadzący nieodpłatnie działalność leczniczą może być
przedsiębiorcą?, PUG 2012/3.
K. Łuczak, Metody wykładni prawa krajowego a wykładnia zgodna z prawem unijnym
(w orzecznictwie sądów administracyjnych), PiP 2011/1.
C. Banasiński, M. Bychowska, Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej PPH 2010/1.
A. Kustra, Przesłanki dopuszczalności ograniczeń wolności działalności gospodarczej w
świetle orzecznictwa TK, Przegląd Prawa Publicznego 2010/9.
K. Klafkowska-Waśniowska, Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobody
świadczenia usług z 2009 r, EPS 2011/7.
M. Szydło, Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją
a dywergencją, Toruń 2006.
A. Domagała, Prawa jednostek na wspólnym rynku Unii Europejskiej (w:) A. Florczak
(red.) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane,
Warszawa 2009.
J. Barcz (red.) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, C.H. Beck 2008.
A. Borkowski, Zasada wolności gospodarczej a reglamentacja aktywności gospodarczej
osób zagranicznych w Polsce (w:) Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Stanisława
Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
S. Fundowicz, Działalność Kościoła Katolickiego a działalność gospodarcza (w:)
Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
K. Kiczka, Uwagi o wolności działalności gospodarczej (w:) Księga Jubileuszowa prof.
dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
M. Nyka, Aksjologiczne podstawy wprowadzenia i ograniczenia zakresu zasady
wolności gospodarczej w prawie polskim i prawie UE (w:) Księga Jubileuszowa prof.
dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
K. Pokryszka, Swoboda przedsiębiorczości dla usługodawców w przepisach dyrektywy
2006/123/WE dot. usług na rynku wewnętrznym (w:) Księga Jubileuszowa prof. dr hab.
Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze 2002.
W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Zakamycze 2006.
M. Szydło „Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec
4
73.
gospodarki, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza 2005.
M. Krekora, M. Świerczyński, Prawo farmaceutyczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer
Polska 2008.
M. A. Waligórski, Koncesje na działalność gospodarczą w prawie polskim. Poznań
2009.
J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Wyd. Branta 2008.
A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, C.H. Beck
2008.
A. Wojtkowiak, Spółki prawa handlowego jako przedsiębiorcy wykonujący działalność
o charakterze użyteczności publicznej, Przegląd Prawa Publicznego 2013/1.
M. Przybylska, Sytuacja prawna przedsiębiorcy w sprawach regulacyjnych oraz
antymonopolowych na etapie postępowania weryfikacyjnego, PUG 2013/5.
T. Szczurowski, Doręczenia procesowe dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną a
zakres danych udostępniony przez CEIDG, PUG 2013/5.
M. Stych, M. Makuch, Wpływ organów kontroli nadzoru farmaceutycznego na politykę
lekową i ochronę zdrowia obywateli, Przegląd Prawa Publicznego 2013/5.
M. Paszkowska, Normatywne ograniczenia reklamy związanej z działalnością
leczniczą, Przegląd Prawa Publicznego 2013/4.
A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wyd. Temida2 2013
X.
Prawo konkurencji – regulacja działań przedsiębiorców:
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
a)
prawne reguły konkurencji,
b) najważniejsze pojęcia prawa antymonopolowego,
c)
rodzaje rynków, w tym rynek właściwy,
d) zakazane porozumienia ograniczające konkurencję,
e)
nadużywanie pozycji dominującej,
f)
prawne reguły koncentracji,
g)
praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów,
h) instrumenty prawne zwalczania praktyk antykonkurencyjnych, w tym
zagadnienia proceduralne,
i)
zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
j)
konsument a reklama,
k) aktualne tendencje rozwoju prawa konkurencji.
XI. Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta. Nieuczciwe praktyki
rynkowe.
Literatura zalecana (pkt X-XI):
1.
2.
3.
C. Banasiński (w:) H. Gronkiewicz-Waltz i M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze.
Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis Warszawa 2013.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. W. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom
8A. Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. W. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom
5
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
8B. Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, C.H.
Beck 2013.
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis Warszawa 2010.
E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,
LexisNexis 2012.
I. Oleksiewicz, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Komentarz, LexisNexis 2013.
R. Sikorski, Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii
Europejskiej, C.H. Beck 2013.
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis
2013.
D. Sylwestrzak, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, LexisNexis 2012.
M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Wolters Kluwer 2010.
M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Wolters Kluwer
Polska 2010.
M. Wierzbowski, K. Karasiewicz, R. Stankiewicz, Kontrola koncentracji
przedsiębiorców, Studia Prawa Prywatnego 2012/2.
A. Michalak, M. Mioduszewski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J.
Sroczyński, M. Szydło, M. Wyrwiński, M. Zdyb, Ustawa o zwalczeniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
M. Rypina, Znaczenie regulacji antymonopolowych w procesie transakcji M&A, Prawo
Spółek 2012/6.
P. Sokal, Praktyczne aspekty pomocy publicznej, Prawo Spółek 2012/6.
A. Maziarz, Ewolucja ustalenia kolektywnej pozycji dominującej w prawie UE, PUG
2012/5.
M. Sieradzka, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i
krajowego prawa konkurencji (część I), PUG 2012/1.
M. Sieradzka, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i
krajowego prawa konkurencji (część II), PUG 2012/2.
M. Łyczek, Przedsiębiorca w świetle przepisów o pomocy publicznej, Przegląd Prawa
Publicznego 2012/1.
G. Materna, Uprzednie naruszenie przepisów ustawy o wymiar kar pieniężnych
nakładanych przez Prezesa UOKiK, PUG 2011/11.
J. Borkowski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Studia Prawa Prywatnego 2011/3.
R. Stefanicki, Prawo uczciwej konkurencji a ochrona konsumentów w świetle ustawy o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Studia Prawa Prywatnego
2011/2.
M. Grabowski, W sprawie przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, PUG 2012/8.
J. Rasiewicz, M. Sierzadzka, Trudności w skutecznym dochodzeniu roszczeń w
sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, PPH 2012/2.
M. Lewandowski, Sankcja nieważności w ustawie antymonopolowej – problematyka
kompetencji organów w przedmiocie ustalenia naruszenia zakazów antymonopolowych,
PPH 2012/2.
G. Materna, Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach
antykonkurencyjnych porozumień dystrybucyjnych przeciwko ich organizatorom, PPH
2012/5.
6
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
R. Stefanicki, Zasada ne bis in idem w procesie wykonywania prawa konkurencji, PPH
2012/8.
G. Materna, Granice zastosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej do
działalności organizatorskiej samorządu terytorialnego, Glosa 2012/2.
T. Skoczny, M. Bernatt, Publicznoprawne wdrażanie reguł konkurencji w Polsce. Czas
na zamiany? (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego
prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
M. Biliński, Węzłowe problemy konkurencji w prawie sportowym (w:) H.
Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego,
Warszawa 2011.
Ł. Wieczorek, Prawne i ekonomiczne aspekty kolektywnej pozycji dominującej w
prawie konkurencji, PPH 2011/7.
M. Sieradzka, Utrudnianie dostępu do rynku innym przedsiębiorcom przez sprzedaż
towarów lub usług poniżej kosztów w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, PUG 2011/9.
B. Król, Sytuacja prawna osób pod rządami dyrektywy 2008/122/WE z dnia 14 stycznia
2009 roku w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów
umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży
oraz wymiany, PUG 2011/8.
M. Sieradzka, Zasada Uczciwej konkurencji w postępowaniu o ustalenie zamówienia
publicznego, Glosa 2011/2.
I. B. Nestoruk, Ochrona konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość w
świetle przepisów dyrektywy 97/7/WE - glosa do orzeczenia TS z 15.04.2010 r. w
sprawie C-511/08 Heinrich Heine GmbH, Glosa 2011/1.
A. Bolecki, Wymiana informacji między konkurentami w świetle prawa ochrony
konkurencji, PPH 2011/1.
M. Przybylska, Sytuacja prawna przedsiębiorcy w sprawach regulacyjnych oraz
antymonopolowych na etapie postępowania weryfikacyjnego, PUG 2013/5.
A. Maziarz, Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw w prawie konkurencji UE,
PUG 2013/1.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
I.
Regulacja prawna świadczenia usług w tzw. ogólnym interesie gospodarczym.
II.
Wprowadzenie do problematyki tzw. sektorów infrastrukturalnych (zagadnienia
wybrane).
Literatura zalecana (pkt I-II):
1.
2.
3.
4.
5.
A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, C.H.
Beck 2013.
A. Walaszek-Pyzioł, Umowy nienazwane w działalności energetycznej (w:) Prawo
zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, C.H. Beck 2010.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. W. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom
8A. Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. W. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom
8B. Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
A. Żurawik, Interes publiczny w prawie gospodarczym, C.H. Beck 2013.
7
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Z. Muras, M. Swora (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Wyd. 1, Wolters Kluwer
2010.
M. Pawełczyk (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Polskie Wydawnictwo
Prawnicze IURIS 2012.
M. Swora, Niezależne organy administracji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2012.
J. Pokrzywniak, Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub
ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia. Zagadnienia cywilnoprawne, Wolters
Kluwer 2013.
S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, C.H. Beck 2013.
K. Kawałek, M. Rogalski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer
Polska – LEX 2010.
T. Ogłódek, M. Czarnecka, Prawo energetyczne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck
2009.
A. Walaszek-Pyzioł, ENTSO-E – nowa forma instytucjonalnego współdziałania w celu
stworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej na obszarze Unii Europejskiej, PUG
20012/9.
A. Walaszek-Pyzioł, Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki – nowy wymiar europeizacji prawa energetycznego (w:) H. GronkiewiczWaltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa
2011.
M. Będkowski-Kozioł, Kilka uwag o europeizacji nadzoru regulacyjnego w sektorze
energetycznym w świetle trzeciego pakietu liberalizacyjnego UE (w:) H. GronkiewiczWaltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa
2011.
T. Długosz, Ochrona odbiorcy wrażliwego w dyrektywach trzeciego pakietu
energetycznego (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego
prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
T. Długosz, Regulacja publicznoprawna cen energii elektrycznej i gazu w świetle
orzeczenia TS w sprawie C-265/08 Federutility, EPS 2012/9.
Ł. Gołąb, Odziaływanie Komisji Europejskiej na funkcjonowanie krajowego organu
regulacyjnego w zakresie transportu kolejowego (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K.
Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
K. Jaroszyński, Kilka uwag na temat europeizacji organów regulacyjnych (w:) H.
Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego,
Warszawa 2011.
M. Krakała-Zielińska, Znaczenie usługi powszechnej w tworzeniu unijnego sektora
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K.
Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
M. Pawełczyk, Unbundling jako przejaw prokonkurencyjnych mechanizmów
europeizacji prawa energetycznego (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński,
Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
A. Szafrański, Europeizacja prawa energetycznego (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K.
Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
A. Maziarz, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. PUG 2011/9.
P. Wajda, Zgłoszenie robót budowlanych w obszarze infrastruktury kolejowej, Przegląd
Prawa Publicznego 2012/1.
J. Kociubiński, Pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym w prawie konkurencji
UE, EPS 2011/8.
J. Pokrzywniak, O doniosłości przepisów dotyczących stosunków cywilnoprawnych w
Prawie energetycznym, PUG 2011/8.
8
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
M. Pawełczyk, M. Jankowska, Charakter kontraktów długoterminowych w energetyce,
PUG 2011/6.
Z. Muras, Przesłanki odmowy udzielenia koncesji na rynku paliw i energii, PUG
2011/4.
P. Dolniak, Koncepcja urządzeń kluczowych na przykładzie wybranych orzeczeń
Trybunału, Glosa 2011/2.
M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec
gospodarki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 2005.
B. Nowak, Operator systemu gazowego jako podmiot zabezpieczający ochronę dostawy
do odbiorców, PUG 2013/7.
M. Przybylska, Sytuacja prawna przedsiębiorcy w sprawach regulacyjnych oraz
antymonopolowych na etapie postępowania weryfikacyjnego, PUG 2013/5.
M. Jankowska, M. Pawełczyk, Wykładnia pojęcia „koszt energii elektrycznej” na
gruncie kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,
PUG 2013/2.
G. Matusik, M. Śladkowski, Problemy prawne związane z nielegalnym poborem
energii, C.H. Beck 2013.
Ł. Strzępek, Kilka uwag na temat szczególnych zasad lokalizowania inwestycji
telekomunikacyjnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
Przegląd Prawa Publicznego 2013/5.
A. Walaszek – Pyzioł (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym,
Warszawa 2013
T. Długosz, Pojęcie „stabilnego klimatu inwestycyjnego” jako normatywne założenie
prawa inwestycji w elektroenergetyce, Aktualne tendencje rozwojowe w prawie
inwestycyjnym (red. K. Pajka, N. Rysz), Kraków 2013
B. Nowak, Gas market liberalization and energy security. Legal and institutional
aspects, Wolters Kluwer, 2012
J. Pokrzywniak, Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub
ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia, Wolters Kluwer 2013
III. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego i
finansowego:
a)
banki,
b) nadzór nad instytucjami kredytowymi,
c)
nadzór nad instytucjami ubezpieczeniowymi,
d) zagadnienia dotyczące funkcjonowania giełd (giełda towarowa, rynek
papierów wartościowych)
e)
nadzór nad giełdami.
Literatura zalecana (pkt III):
1.
2.
3.
A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Ustawa z 2011 r. o usługach płatniczych a umowa
rachunku bankowego, PUG 2012/1.
A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Pozycja prawna banku jako wykonawcy usługi transferu
środków pieniężnych, PPH 2012/3.
M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego.
9
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Komentarz, C.H. Beck 2012.
A. Szumański (red.), Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom
18, C.H. Beck 2009.
H. Gronkiewicz –Waltz i Remigiusz Kaszubski (w:) H. Gronkiewicz-Waltz i M.
Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne,
LexisNexis Warszawa 2013, (Rozdział XII).
H. Gronkiewicz-Waltz, Europejski system nadzoru finansowego jako skutek kryzysu
finansowego? (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego
prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
W. Gonet, Przymusowe przejęcie banku, Przegląd Prawa Publicznego 2012/3.
B. Bajor, Odpowiedzialność cywilnoprawna płatnika i dostawcy usług płatniczych za
transakcje płatnicze (dokonywane z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów
płatniczych) – w ujęciu ustawy o usługach płatniczych, PUG 2012/6.
W. Srokosz, Wybrane problemy nadzoru nad instytucjami płatniczymi w świetle
dyrektywy PSD oraz projektu ustawy o usługach płatniczych (w:) H. GronkiewiczWaltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa
2011.
M. Fedorowicz, Główne zasady organizacyjne nowego europejskiego nadzoru
finansowego na przykładzie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego i Europejskiego
Organu Nadzoru Bankowego, PUG 2011/7.
T. Sójka (red.), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Komentarz, Wolters Kluwer Polska – LEX 2010.
M. Fedorowicz, Główne zasady organizacyjne nowego europejskiego nadzoru
finansowego na przykładzie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego i Europejskiego
Organu Nadzoru Bankowego, PUG 2011/7.
A. Zalcewicz, Instytucja płatnicza na gruncie regulacji europejskich, PUG 2011/5.
M. Fedorowicz, K. Nizioł, Nowe tendencje w europejskim prawie bankowym i
finansowym w kontekście kryzysu na rynkach finansowych – zagadnienia wybrane,
PUG 2011/3.
J. Kołacz, Czy uprawnienia do emisji to towary w świetle znowelizowanej ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi?, PPH 2011/2.
R. Blicharz, Środki reglamentacyjne Komisji Nadzoru Finansowego (w:) Księga
Jubileuszowa prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. BECK 2013.
T. Szanciło, Kontraktowa odpowiedzialność domu maklerskiego w obrocie papierami
wartościowymi, PUG 2013/4.
IV. Prawo gospodarki komunalnej.
Literatura zalecana (pkt IV):
1.
2.
3.
C. Banasiński (W:) H. Gronkiewicz-Waltz i M. Wierzbowski (red.), Prawo
gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis Warszawa 2013
(Rozdział VI).
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. W. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom
8A. Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. W. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom
8B. Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2013.
10
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
V.
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis
2013.
A. Doliwa, Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck 2012.
W. Szydło, Sytuacja prawna stron umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
zawieranej w zakresie wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego,
Przegląd Prawa Publicznego 2012/3.
K. Tomaszewski, Realizacja inwestycji drogowych we współpracy z podmiotem
prywatnym, Przegląd Prawa Publicznego 2012/7-8.
M. Moszoro, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej,
Wolters Kluwer 2010.
T. Korczyński, A. Kozłowska, K. Kozłowski, A. Mednis, A. Nowaczek, Koncesja na
roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych,
Wolters Kluwer 2010.
E. Wójtowicz, Zawieranie umów między przedsiębiorcami, Wolters Kluwer 2010.
Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. BECK 2013.
G. Materna, Granice zastosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej do
działalności organizatorskiej samorządu terytorialnego, Glosa 2012/2.
M. Zubik (red. ) Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału
Konstytucyjnego i wybranych sądów, C. H. Beck 2008 (Rozdział VII).
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne (Rozdział VIII), LexisNexis
Warszawa 2010.
M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer 2008.
T. Wołowiec, D. Reśko, Komunalne spółki prawa handlowego a wykonywanie usług
publicznych w świetle prawa zamówień publicznych, PUG 2013/1.
A. Wojtkowiak, Spółki prawa handlowego jako przedsiębiorcy wykonujący działalność
o charakterze użyteczności publicznej, Przegląd Prawa Publicznego 2013/1.
T. Wołowiec, Dopuszczalność powierzenia in house wykonywania usług publicznych
komunalnej spółce prawa handlowego z pominięciem przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych, Przegląd Prawa Publicznego 2013/5.
Problematyka informacji na rynku i jej znaczenie dla konsumenta oraz
przedsiębiorcy.
a)
pojęcie informacji,
b) ochrona danych osobowych i ochrona informacji gospodarczych w
publicznym prawie gospodarczym.
Literatura zalecana (pkt V):
1.
2.
3.
4.
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz,
Wolters Kluwer 2011.
M. Krzysztofek, Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce
bankowej, Wydawnictow LexisNexis 2010.
M. Ulasiewicz, Ograniczenia dostępu do informacji publicznej, Przegląd Prawa
Publicznego 2010/9.
P. Szustakiewicz, Postępowanie w sprawie bezczynności w zakresie udzielenia
informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Przegląd Prawa
Publicznego 2012/6.
11
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
M. Obara, A. Kapała, Roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a tajemnica przedsiębiorstwa, PUG 2012/6
E. Marcisz, Dobra osobiste spółek osobowych, PPH 2011/6.
M. Krzysztofek, Zmiana przepisów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
PPH 2011/4.
A. Bolecki, Wymiana informacji między konkurentami w świetle prawa ochrony
konkurencji, PPH 2011/1.
A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy,
Wydawnictwo LexisNexis 2008.
T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo
C.H. Beck 2009.
A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska 2009.
M. Kraska, M. Matuszewska-Maroń, Nowy wymiar standaryzacji dokumentów w
administracji elektronicznej, Przegląd Prawa Publicznego 2013/4.
B. Przywora, Regulacje prawne z zakresie dostępu do informacji przetworzonej – stan
obecny i postulaty zmian, Przegląd Prawa Publicznego 2013/5.
VI. Wybrane zagadnienia z zakresu nowych technologii:
a)
własność przemysłowa,
b) własność intelektualna.
Literatura zalecana (pkt VI):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14
B, C.H. Beck 2012.
R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14
A, C.H. Beck 2011.
J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, LexisNexis 2013.
B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, C.H.
Beck 2013.
R. Sikorski, Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii
Europejskiej, C.H. Beck 2013.
A. Michalak, Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie
praw własności intelektualnej, C.H. Beck 2012.
M. Późniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo wzorów
przemysłowych, Wolters Kluwer 2010.
J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolters Kluwer 2011.
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2013.
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo Wolters
Kluwer 2011.
J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2009.
J. Sieńczyło-Chlabicz, Z. Zawadzka, Elementy twórcze i nietwórcze działa naukowego,
PUG 2012/5.
M. Obara, A. Kapała, Roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a tajemnica przedsiębiorstwa, PUG 2012/6.
12
14.
15.
16.
17.
A. Tischner, Zbieg ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności przemysłowej
i prawie autorskim glosa do orzeczenia TS z 15.04.2010 r. w sprawie C-511/08
Heinrich Heine GmbH, EPS 2011/7.
J. Sieńczyło-Chlabicz, Wzorzec zorientowanego użytkownika w prawie wzorów
przemysłowych, EPS 2011/6.
T. Bakalarz, Ochrona wyników badań naukowych, PUG 2011/6.
J. Sieńczyło-Chlabicz, Patent europejski o jednolitym skutku. Konsekwencje przyjęcia
jednolitego systemu ochrony patentowej, PUG 2013/7.
VII. Inne wybrane zagadnienia:
a)
prawo usług turystycznych,
b) prawo o grach hazardowych,
c)
nadzór nad bezpieczeństwem środków spożywczych i kosmetyków,
d) prawo prasowe,
e)
inne aktualne zagadnienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Literatura zalecana (pkt VII):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
W. Fill, M. Frańczuk, J. Koczanowski (red.), Działalność reklamowa: aspekty
publicznoprawne, Oficyna Wydawnicza Branta 2011.
K. Sztobryn, Naruszenie prawa do znaku towarowego użytego przez reklamodawcę
jako słowo kluczowe w wyszukiwarce internetowej – analiza w świetle orzecznictwa
TS, EPS 2012/9.
Z. Pinkalski, Działalność reklamowa Telewizji Publicznej w Polsce – glosa do wyroku
Sądu Najwyższego z 29.10.2010 r. (I CSK 646/09), Glosa 2011/3.
A. Sztoldman, Reklama porównawcza a rozszerzona ochrona renomowanych znaków
towarowych – glosa do wyroku TS z 18.06.2008 r. w sprawie C-478/07 L’Oreal v.
Bellu, Glosa 2011/1.
E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,
LexisNexis 2010.
M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2009.
A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska 2009.
J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Wydawnictwo Wolters Kluwer
Polska 2009.
R. Stankiewicz, Zróżnicowanie procedur dopuszczenia produktu leczniczego w prawie
farmaceutycznym (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja
publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
M. Biliński, Węzłowe problemy konkurencji w prawie sportowym (w:) H.
Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego,
Warszawa 2011.
A. Szyszka, a. Szafrańska, Reklama produktu leczniczego, Przegląd Prawa Publicznego
2012/5.
R. Stankiewicz, Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia
publicznoprawne, Warszawa 2014, C.H. Beck
13
VIII. Samorząd zawodowy i gospodarczy.
Literatura zalecana (pkt VIII):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C. Banasiński (w:) H. Gronkiewicz-Waltz i M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze.
Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis Warszawa 2013, (rozdział VII).
A. Powałowski, Wolność gospodarcza a reglamentacja działalności zawodowej w
zakresie wyznaczania form wykonywania wolnych zawodów (w:) Księga Jubileuszowa
prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
S. Pawłowski, Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce, Poznań 2009.
J. Wszołek, Zastosowanie swobody świadczenia usług do zawodu notariusza w UE (w:)
S. Biernat, S. Dudzik, Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe
zjawiska i tendencje, Warszawa 2009.
M. Lewandowski, Wykonywanie zawodu przez prawników zagranicznych na terytorium
RP, Jurysta 2009/1.
A. Bereza (red.) Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania,
Warszawa 2010.
T. Ławicki, Samorząd gospodarczy w Polsce, PUG 2013/9.
UWAGA: Wejście w życie nowych regulacji prawnych może wpłynąć na zmianę lub
uzupełnienie tematyki wykładu.
14
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards