Wykaz literatury - Wydział Prawa i Administracji UJ

advertisement
REGULACJA PRAWNA SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH
WYKAZ LITERATURY
w roku akademickim 2012/2013
A. Problematyka ogólna



























Polityki Unii Europejskiej: Polityki Sektorów Infrastrukturalnych. Aspekty prawne (Praca zbiorowa pod
red. A. Jurgowska, T. Skoczny), Instytut Wydawniczy EuroPrawo sp. z o.o., Warszawa 2010
Prawo gospodarcze publiczne (red. St. Piątka i J. Postuły), Warszawa 2009, (Rozdział 24)
Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki,
Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010.
H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne,
Warszawa 2009 (Rozdział VIII, IX, X, XI).
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
A. Szafrański, Z. Snażyk, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009
Kawka I., Rola administracji europejskiej w regulowaniu sektorów infrastrukturalnych, Problemy
Zarządzania 2008, nr 1.
T. Skoczny, Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Problemy Zarządzania 2004,
nr 4
Grzelakowski A., Polityka w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energetyki [w:] Infrastruktura, red. Z.
Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
P. Lewandowski, Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu. PiP 2010 nr 6
B. Załęska-Świątkiewicz, Służebność przesyłu. Rejent 2010 nr 4
M. Biernacki, Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe - kolaż prawniczy. Rejent 2010 nr
4
A. Żurawik, Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojowym. PiP 2010 nr 5
J. Pokrzywniak, Kluczowe dylematy związane z regulacją służebności przesyłu. Rejent 2010 nr 4
M. Kowalewska, Instytucja służebności przesyłu w kontekście rozwoju i funkcjonowania polskiego
sektora energetycznego. W: Współczesne problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski,
Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis
M. Zalewski, Wykonywanie praw do urządzeń przesyłowych (art. 49 k.c.). Prz.Sądowy 2009 nr 5
G Pieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, LexisNexis, Warszawa 2008
J. Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Wyd. Prawo i
Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
W. Hoff, Prawny model regulacji sektorowej, Difin, Warszawa 2008
K. Karasiewicz, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym: pomiędzy jednolitym rynkiem a
obywatelstwem Unii Europejskie (w:) Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe
zjawiska i tendencje (red. S. Biernat, S. Dudzik), Oficyna, Warszawa 2009
K. Tosza, Zasada państwa pochodzenia w regulacjach sektorowych Wspólnoty Europejskiej (w:)
Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje (red. S. Biernat, S.
Dudzik), Oficyna, Warszawa 2009
K. Karasiewicz, Usługi świadczone w ogólnym interesie (w:) Quo Vadis Europa III ? (red. E. Piątek, K.
Karasiewicz, Wyd. UOKiK 2009
G. Materna, Organizowanie usług użyteczności publicznej w świetle prawa ochrony konkurencji – glosa
do wyroku SN z 20.11.2008 (III SK 12/08), Glosa 2009, nr 3.
Baranowski A. , Infrastrukturalne inwestycje liniowe. Cel publiczny bez szans w starciu z
rzeczywistością. W: Współczesna administracja publiczna w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne,
polityczne i ekonomiczne (Red. Rafał Bruski, Jacek Joachimowski, Tomasz Kuczur), Toruń 2010 Wyd.
"MADO".
W. Szpringer, Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Ujęcie instytucjonalne. Warszwa 2010,
Wyd. "Poltext".
J. Kociubiński, Pojęcie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w prawie konkurencji
UE, Europ. Przegląd Sądowy 2011, nr 8.
1

M. Krakała - Zielińska, Znaczenie usługi powszechnej w tworzeniu unijnego sektora usług świadczonych
w ogólnym interesie (w:) Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego (red. H. Gronkiewicz –
Waltz, K. Jaroszyński), C.H.Beck, Warszawa 2011.

S. Stankiewicz, Wzajemne relacje pomiędzy kompetencjami Prezesa UOKiK oraz Prezesa URE w
sprawach z zakresu energetyki. W: Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla
energetyki. Red. i wstęp Filip M. Elżanowski, Maciej M. Sokołowski. Toruń 2011 Wydawn.A. Marszałek

M. Jarząbek, Interes publiczny a sektory infrastrukturalne – ewolucja pojęcia w praktyce orzeczniczej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądów W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie
sektorów infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków 2012

J. Pokrzywniak, O doniosłości przepisów dotyczących stosunków cywilnoprawnych w Prawie
energetycznym. PUG 2011 nr 8

R. Stankiewicz, M.M. Sokołowski, Ku instytucjonalizacji europejskiej regulacji sektorowej - wnioski
płynące z analizy ram ustrojowych Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki. W:
Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3. Red. i
wstęp Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański. Wwa 2011 C.H. Beck

M. Swora, Niezależne organy regulacyjne, Warszawa 2012, Wyd. 1

P. Bogdanowicz, Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej. Wwa 2012 C.H. Beck

Walaszek-Pyzioł Anna, ENTSO-E - nowa forma instytucjonalnego współdziałania w celu stworzenia
wspólnego rynku energii elektrycznej na obszarze Unii Europejskiej. PUG 2012 nr 9 s. 2-8

A. Walaszek – Pyzioł, Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Eenrgetyki – nowy
wymiar europeizacji prawa energetycznego (w:) Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego (red.
H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński), C.H.Beck, Warszawa 2011.

B. Nowak Bartłomiej, System Regulacji Energetyki - niezależny organ regulacyjny w kontekście
trzeciego pakietu energetycznego. Stud.Europ. 2010 nr 3 s. 111-128,

B. Nowak, Niezależny organ regulacyjny na przykładzie sektora energetycznego. PUG 2010 nr 9 s. 2-9,
B.
Energetyka

T. Długosz, Regulacja publicznoprawna cen energii elektrycznej i gazu w świetle orzeczenia TS w
sprawie C-265/08 Federutility. Europ.Prz.Sądowy 2012 nr 9 s. 22-28

M. Jankowska Marlena, M. Pawełczyk, Charakter prawny kontraktów długoterminowych w energetyce.
PUG 2011 nr 6 s. 2-9,

Prawo energetyczne. Komentarz. Red. Mirosław Pawełczyk. Poznań 2012 "Iuris"

Polityki Unii Europejskiej: Polityki Sektorów Infrastrukturalnych. Aspekty prawne (Praca zbiorowa pod
red. A. Jurgowska, T. Skoczny), Instytut Wydawniczy EuroPrawo sp. z o.o., Warszawa 2010



Z. Muras, Przesłanki odmowy udzielenia koncesji na rynku paliw i energii. PUG 2011 nr 4 s. 2-11,
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009.
H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne,
Warszawa 2009.
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
A. Szafrański, Z. Snażyk, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009.
A. Walaszek – Pyzioł, Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Eenrgetyki – nowy
wymiar europeizacji prawa energetycznego (w:) Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego (red.
H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński), C.H.Beck, Warszawa 2011.
A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej (wybrane zagadnienia
prawne), Zeszyty Naukowe GWSH 2007, nr 32.
A. Walaszek–Pyzioł, Energia i prawo, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
A. Walaszek-Pyzioł, Kilka refleksji na temat prawnych metod liberalizacji rynku energii elektrycznej, PUG
2008/11.






2



























A. Walaszek-Pyzioł, Kształtowanie i realizacja polityki energetycznej państwa na gruncie ustawy Prawo
energetyczne (podmioty, instrumenty), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2154, Prawo CCLXVI,
Wrocław 1999.
A. Walaszek-Pyzioł, Prawna regulacja zapasów ropy naftowej i produktów naftowych. Zagadnienia
wybrane, PUG 2008/5.
A. Walaszek-Pyzioł, Prawne problemy kształtowania i realizacji polityki energetycznej państwa, PUG
1999/9.
A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej – węzłowe zagadnienia prawne, PUG 2006/12.
A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Obowiązek zawarcia umowy świadczenia usług przesyłowych, PUG
2002/9.
A. Walaszek-Pyzioł, Świadczenie usług przesyłowych w prawie Unii Europejskiej i w polskim prawie
energetycznym, PUG 2001/7.
A. Walaszek-Pyzioł, Taryfy w prawie energetycznym cz. I (w:) Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab.
Jana Grabowskiego, Zeszyty Naukowe GWSH 2004.
M. Będkowski – Kozioł, Klika uwag o europeizacji nadzoru regulacyjnego w sektorze energetycznym w
świetle trzeciego pakietu liberalizacyjnego UE (w:) Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego
(red. H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński), C.H.Beck, Warszawa 2011.
K. Jaroszyński, Kilka uwag na temat europeizacji organów regulacyjnych (w:) Europeizacja Publicznego
Prawa Gospodarczego (red. H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński), C.H.Beck, Warszawa 2011.
M. Jaś, Transeuropejskie sieci energetyzne jako przejaw europeizacji publicznego prawa
gospodarczego (w:) Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego (red. H. Gronkiewicz – Waltz, K.
Jaroszyński), C.H.Beck, Warszawa 2011.
M. Pawełczyk, Unbundling jako przejaw prokonkurencyjnych mechanizmów europeizacji prawa
energetycznego (w:) Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego (red. H. Gronkiewicz – Waltz, K.
Jaroszyński), C.H.Beck, Warszawa 2011.
A. Szafrański, Europeizacja prawa energetyczego (w:) Europeizacja Publicznego Prawa
Gospodarczego (red. H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński), C.H.Beck, Warszawa 2011.
Długosz T., Ochrona odbiorcy wrażliwego w dyrektywach trzeciego pakietu energetycznego (w:)
Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego (red. H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński),
C.H.Beck, Warszawa 2011
Bazyliańska J., Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, PUG 2007/11.
Będkowski-Kozioł M., Plan jako instrument regulacji sektorów infrastrukturalnych?, [w:] Instrumenty i
formy prawne działania administracji gospodarczej, redakcja naukowa B. Popowska, K. Kokocińka,
Poznań 2009.
Będkowski-Kozioł M., Węzłowe problemy administracyjnoprawnej regulacji cen i stawek opłat za
świadczenie usług przesyłowych na gruncie prawa energetycznego, [w:] Księga Jubileuszowa Prof. dr.
hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
Będkowski-Kozioł M., Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilities” na rozwój europejskiego
prawa antymonopolowego. Zarys problematyki na tle poglądów doktryny niemieckiej, Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego 2000/12.
Biedrzyński J., Kozak M., Seklecki P., Europejski rynek energii elektrycznej i gazu –
Bujny J., Forma i kryteria zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, [w:] Prawo
energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, pod redakcją M. Swory, M. Szewczyka, K. Ziemskiego,
Warszawa 2008.
Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2009.
Długosz T., Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci energetycznej, [w:] Księga
Jubileuszowa Prof. dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009.
Długosz T., Pozycja ustrojowa organów regulacyjnych w świetle projektów legislacyjnych Komisji
Europejskiej dla energetyki sieciowej, PUG 2009/7.
Długosz T., Prawo wyboru sprzedawcy oraz prawo do usługi kompleksowej odbiorcy końcowego w
prawie energetycznym, Przegląd Prawa Publicznego 2008/9.
Długosz T., Zakres i prawne formy realizacji kompetencji Prezesa URE w kontekście prawa ochrony
konkurencji, [w:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, redakcja naukowa B.
Popowska, K. Kokocińka, Poznań 2009.
Elżanowski F., Polityka energetyczna prawne instrumenty realizacji, Warszawa 2008.
Figaszewska I., O konieczności ochrony gospodarstw domowych słabych ekonomicznie na rynku
energii elektrycznej oraz gazu, Biuletyn URE 2008/1.
Gawlikowska-Fyk A., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie 2008, nr 1.
3

























Hoff W., Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego, Studia
Europejskie 2001/4.
Hoff W., Polski model regulacji na tle porównawczym, Problemy Zarządzania 2004/3.
Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008.
Hoff W., Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego, Państwo i
Prawo 2005/8.
Jaworski Ł., Strategiczne kierunki polityki energetycznej nowych państw Unii Europejskiej, Wspólnoty
Europejskie 2008, nr 1.
Klaue S., Relacje między ogólnym prawem konkurencji a regulacją sektorową, [w:] Aktualne problemy
polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, pod redakcją C. Banasińskiego, M. Kępińskiego,
B. Popowskiej, T. Rabskiej, Warszawa 2006.
Kosiński E., Regulacja prokonkurencyjna nową funkcją państwa? Rozważania na przykładzie regulacji
sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej,
pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006.
Kosiński E., Regulacja prokonkurencyjna nową funkcją państwa? Rozważania na przykładzie regulacji
sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej,
pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006.
Kosiński E., Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji,
Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 2007.
Kosiński E., Środki prawne regulacji sektora gazu ziemnego Unii Europejskiej, [w:] Środki prawne
publicznego prawa gospodarczego, pod red. L. Kieresa, Kolonia Limited 2007.
Krüger J., Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję w sektorze energetycznym w
orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, [w:] Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, pod
redakcją C. Banasińskiego, M. Kępińskiego, B. Popowskiej, T. Rabskiej, Warszawa 2006.
Kucharski P., Prywatyzacja sektora publicznego a wspólnotowe prawo konkurencji, Europejski Przegląd
Sądowy 2007/11.
Lisiewicz W., Podobieństwa i różnice w regulacji działalności ciepłowniczej w Polsce i w Niemczech.
Czy ciepłownictwo to monopol naturalny?, PUG 2007/7.
Lissoń P., Formy oraz instrumenty prawne działania organu regulacyjnego na przykładzie Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, [w:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej,
redakcja naukowa B. Popowska, K. Kokocińka, Poznań 2009.
Lissoń P., Funkcje administracji gospodarczej a wyspecjalizowane organy administracji (ze
szczególnym uwzględnieniem organów niezależnych od rządu), [w:] Funkcje współczesnej administracji
gospodarczej, pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006.
Lissoń P., Kompetencje organu antymonopolowego a kompetencje organów regulacyjnych w Polsce,
[w:] Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, pod redakcją C.
Banasińskiego, M. Kępińskiego, B. Popowskiej, T. Rabskiej, Warszawa 2006.
Lissoń P., Reglamentacja jako instrument regulacji w sektorach infrastrukturalnych, [w:] Konstytucyjna
zasada wolności gospodarczej, pod red. W. Szwajdlera, H. Nowickiego, Toruń 2009.
Majcher J., Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Wydawnictwo
Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
Michalski D., Koszty osierocone a liberalizacja rynku energii elektrycznej, Wspólnoty Europejskie
200/7/5.
Michalski D., Rozwój energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie 2007/1.
Mielecka M., Sytuacja przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w
świetle wspólnotowego prawa konkurencji, [w:] Studia z Prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat,
Kraków 2000.
Muras Z., Energetyka odnawialna, obowiązujące rozwiązania prawne a rzeczywistość – wybrane
aspekty, Biuletyn URE 2004/4.
Muras Z., Koncesje w prawie energetycznym – zakres dominium państwowego, [w:] Prawo
energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, pod redakcją M. Swory, M. Szewczyka, K. Ziemskiego,
Warszawa 2008.
Nowacki M., Rynek wewnętrzny a bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich, Europejski
Przegląd Sądowy 2007/3.
Nowak B., Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw
wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce?, [w:] Prawo
energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, pod redakcją M. Swory, M. Szewczyka, K. Ziemskiego,
Warszawa 2008.
4





























Nowak B., Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej jako element strategii
Wewnętrznego Rynku Energii – wybrane aspekty. Lekcja dla Polski?, PUG 2006/10.
Nowak B., Prawo konkurencji Unii Europejskiej w liberalizacji rynku energii. Wybrane aspekty, PUG
2009/10.
Nowak B., Rozdział przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo w sektorze energii elektrycznej i gazu na
podstawie Dyrektyw Elektroenergetycznej i Gazowej. Mit czy rzeczywistość ?, PUG 2007/8.
Palarz H., Nowa procedura zatwierdzania taryf dla paliw lub energii w Prawie energetycznym, PUG
2006/5.
Palarz H., Nowa regulacja umów o dostarczanie paliw lub energii w Prawie energetycznym, PUG
2005/11.
Parczewski Z., Wpływ regulacji unijnych na warunki funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw
ciepłowniczych, Energetyka – styczeń 2006.
Piltz H., Istotne z punktu widzenia prawa konkurencji praktyki monopolistyczne w zakresie dostępu do
sieci po liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Niemczech, [w:] Aktualne problemy
polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, pod redakcją C. Banasińskiego, M. Kępińskiego,
B. Popowskiej, T. Rabskiej, Warszawa 2006.
Pokrzywniak J., Nielegalne pobieranie paliw lub energii na gruncie ustawy - Prawo energetyczne, PUG
2008/2.
Pokrzywniak J., Uwagi o pojęciu umowy kompleksowej w rozumieniu art. 5 Prawa energetycznego,
PUG 2006/3.
Pokrzywniak J., Wzorce umów na tle Prawa energetycznego, PUG 2007/11.
Pyzioł W., Taryfy w prawie energetycznym cz. II (w:) Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. Jana
Grabowskiego, Zeszyty Naukowe GWSH 2004.
Sanderski A., Co autor miał na myśli, czyli Komisja Europejska interpretuje zapisy Dyrektyw 2003/54/EC,
2003/55/EC i Rozporządzenia 1228/03, Biuletyn URE 2/2004.
Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Problemy zarządzania
2004/3.
Skoczny T., Wspólnotowe prawo regulacji in statu nascendi, [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty
Europejskiej na progu XXI wieku, pod red. C. Mika, Toruń 2002.
Stasikowski R., O istocie regulacji administracyjnoprawnej, Przegląd Prawa Publicznego 2008/11.
Swora M., Rynek energii eelktrycznej po konsolidacji pionowej jako wyzwanie dla regulatora i
ustawodawcy, [w:] Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, pod redakcją M. Swory, M.
Szewczyka, K. Ziemskiego, Warszawa 2008.
Szablewski A., Konsolidacja krajowego sektora elektroenergetycznego – potrzeba nowego podejścia,
[w:] Zarządzanie rozwojem organizacji. Tom I, pod red. S. Lachiewicza, Łódź 2007.
Szewczyk M., Trudności w realizacji inwestycji sieciowych w energetyce, [w:] Prawo energetyczne
wobec wyzwań liberalizacji, pod redakcją M. Swory, M. Szewczyka, K. Ziemskiego, Warszawa 2008.
Szulc R. K., Usługi bez granic. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca usług na rynku
wewnętrznym UE (część pierwsza), PUG 2006/6.
Szulc R. K., Usługi bez granic. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca usług na rynku
wewnętrznym UE (część druga), PUG 2006/7.
Szydło M., Dostęp do sieci infrastrukturalnych na zliberalizowanych rynkach Unii Europejskiej, Państwo i
Prawo 2005/1.
Szydło M., Planowanie w gospodarce energetycznej na obszarze gminy, Samorząd Terytorialny 2004/5.
Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki,
Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
Szydło M., Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją,
Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
Szydło M., Unbundling własnościowy jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym cz. I, PUG
2007/2.
Szydło M., Unbundling własnościowy jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym cz. II, PUG
2007/3.
Tusiński A., Doktryna essential facilities w orzecznictwie ETS, Europejski Przegląd Sądowy 2006/9.
Walaszek-Pyzioł A., Świadczenie usług przesyłowych w zakresie energii elektrycznej w prawie Unii
Europejskiej – implikacje dla Polski, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga
jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
Zawłocki R., Dyrektywy karania administracyjnego (na przykładzie kar nakładanych przez Prezesa
URE), [w:] Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, pod redakcją M. Swory, M. Szewczyka, K.
Ziemskiego, Warszawa 2008.
5






















Ziemski K., Zakres uznaniowości rozstrzygnięć Prezesa URE, [w:] Prawo energetyczne wobec wyzwań
liberalizacji, pod redakcją M. Swory, M. Szewczyka, K. Ziemskiego, Warszawa 2008.
A. J. Nehrebecki, Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej. Stos.Międzynar. 2009 nr 3/4
M. Górska, T. Krzywicki, Wspieranie odnawialnych źródeł energii w Polsce. W: Współczesne problemy
prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010
Wydawn.Prawn."LexisNexis
B. Nojek,, Unbundling jako prawna forma ochrony konkurencji w sektorze energetycznym. W:
Współczesne problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa
2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
F. Elżanowski, Relacja pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a Prezesem Urzędu
Regulacji Energetyki w sprawach nadzoru nad sektorem energetycznym. W: Współczesne problemy
prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010
Wydawn.Prawn."LexisNexis"
T. Długosz, Ramy prawne budowy sieci energetycznych w Polsce. W: Współczesne problemy prawa
energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010
Wydawn.Prawn."LexisNexis"
M.M. Sokołowski, Prawne środki przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego. W:
Współczesne problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa
2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
W. Pelc, Planowanie energetyczne w gminie w świetle przepisów prawa energetycznego, w tym ostatnio
wprowadzonych zmian. Fin.Kom. 2010 nr 6 s. 39-43.
M. Błachucki, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w sektorze energetycznym - wybrane zagadnienia
materialnoprawne. Kwart.Prawa Publ. 2009 nr 1/2 s. 7-43.
A. Walaszek-Pyzioł, O jednej z prawnych metod liberalizacji rynku energii elektrycznej - "prawo"
odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. W: Współczesne problemy prawa energetycznego.
Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
B. Piesowicz, Ograniczenia konkurencji przez przedsiębiorstwa dominujące i kontrola nadużyć pozycji
dominującej przez organy ochrony konkurencji. W: Współczesne problemy prawa energetycznego. Red.
Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
M. Swora, Inteligentne sieci i inteligentne systemy pomiarowe w energetyce w świetle przepisów
trzeciego pakietu liberalizacyjnego. Europ.Prz.Sądowy 2010 nr 4 s. 56-60.
W. Hoff, Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych
Natura 2000. W: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. T. 2. Bezpieczeństwo. Red. i wstęp
Wojciech Sokolewicz, Wwa 2010 Wydawn.Akademickie i Profesjonalne ss. 414,
R. Stankiewicz, Kilka uwag o regulacji jako funkcji administracji gospodarczej w rozwoju sektora
energetycznego. W: Współczesne problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał
Stankiewicz. Warszawa 2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
B. Krysta, Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej. Wspólnoty Europejskie 2010 nr 1 s. 38-47.
A. Szafrański, Ku liberalizacji rynku energii elektrycznej. W: Współczesne problemy prawa
energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010
Wydawn.Prawn."LexisNexis"
M. Błachucki, Nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w sektorze energetycznym problemy podstawowe. W: Współczesne problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski,
Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
A. Kliczewska, Negocjacyjne aspekty umowy kompleksowej w prawie energetycznym. W: Współczesne
problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010
Wydawn.Prawn."LexisNexis"
M. Pawełczyk, B. Pikiewicz, Funkcjonowanie zasady TPA w elektroenergetyce w prawie polskim. W:
Współczesne problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa
2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
E. Murzyn, Implementacja prawa energetycznego Unii Europejskiej w Polsce. W: Współczesne
problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010
Wydawn.Prawn."LexisNexis"
M. Kowalewska, Instytucja służebności przesyłu w kontekście rozwoju i funkcjonowania polskiego
sektora energetycznego. W: Współczesne problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski,
Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
M. Andruszkiewicz, Wysokość opłaty za przyłączenie odnawialnych źródeł energii do sieci
elektroenergetycznej. PUG 2009 nr 12 s. 16-21, Sum.
6

























M. Krzykowski, Zasada dostępu stron trzecich w polskim i wspólnotowym prawie energetycznym regulacje prawne w świetle stosowanych praktyk - wybrane zagadnienia. W: Konstytucyjna zasada
wolności gospodarczej. Materiały konferencyjne. (Toruń 20-22.09.2009 r.). Red. Wojciech Szwajdler,
Henryk Nowicki. Toruń 2009 TNOiK
K.A. Wąsoski, Administracyjnoprawna problematyka handlu uprawnieniami do emisji. W: Współczesne
problemy prawa energetycznego. Red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz. Warszawa 2010
Wydawn.Prawn."LexisNexis"
B. Nowak, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Europy.
W: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. T. 2. Bezpieczeństwo. Red. i wstęp Wojciech
Sokolewicz., Wwa 2010 Wydawn.Akademickie i Profesjonalne ss. 414, Sum.,,
M. Karczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wwa 2010 Wydawn.Akademickie i
Profesjonalne ss. 160, bibliogr., indeks rzeczowy.
M. Przybylska, Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnych: przykład sektorów energetycznogazowego i telekomunikacyjnego. PUG 2009 nr 1 s. 9-17, Sum.
W. Konaszczuk, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. W: Prawo
międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata. Materiały konferencyjne
(Jasionka k. Rzeszowa, 16-19.09.2008 r.). Red. i wstęp Elżbieta Dynia.\
A. Paterek, Rola organów i instytucji Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa
energetycznego. W: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku. Red. i wstęp Erhard
Cziomer. Kraków 2008 Szkoła Wyższa im. A.Frycza Modrzewskiego
T. Bojar-Fijałkowski, Solidarność energetyczna Unii Europejskiej. W: Solidarność jako zasada działania
Unii Europejskiej. Red. i wstęp Cezary Mik. Toruń 2009 TNOiK ss. 332,
M. Koralewski, Stosowanie przepisów o rękojmi za wady do świadectw charakterystyki energetycznej
nieruchomości. Nieruchomości 2009 nr 7 s. 9-12.
M. Szydło, Stosowanie przez przedsiębiorstwo energetyczne cen w oparciu o taryfę zatwierdzoną przez
Prezesa URE a zarzut naruszenia ogólnego prawa antymonopolowego. Monitor Prawniczy 2009 nr 9
dodatek s. 3-7,
M. Szydło, Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz ich rola przy dokonywaniu czynności
prawnych mających za przedmiot budynki lub lokale. Rejent 2009 nr 1 s. 62-71.
J. M. Góralski, Świadectwa energetyczne. Wwa 2009 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
R. Riedel, Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad polityką energetyczną Unii Europejskiej.
Prz.Europ. 2008 nr 1 s. 72-91
P. Bogdanowicz, Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną - w stronę europejskiego wspólnego
rynku energetycznego? W: Prawo europejskie w dobie reform. Red. Anna Kołtunowska, Wojciech
Maciejewski, Anna Zawidzka. Wwa-Maastricht 2008 UW
T. Długosz, Pozycja ustrojowa organów regulacyjnych w świetle projektów legislacyjnych Komisji
Europejskiej dla energetyki sieciowej. PUG 2009 nr 7 s. 8-15, Sum.
M. A. Waligórski, Polityka energetyczna państwa jako sui generis polityka prawa. W: Polityka
administracyjna. Administrative policy. Materiały konferencyjne (Stryków, 07-09.09.2008 r.). Red. Jan
Łukasiewicz. Rzeszów 2008 TNOiK, "Bonus Liber"
O. Filipowski, Odbiorca społecznie wrażliwy w projekcie zmian Prawa energetycznego. Monitor
Prawniczy 2009 nr 9 dodatek
P. Wieczorek, Pakiet energetyczno-klimatyczny Unii Europejskiej z polskiej perspektywy. Kontr.Państw.
2009 nr 5 s.
M. Sieradzka, Narzucanie uciążliwych warunków umów przez przedsiębiorstwa energetyczne. Monitor
Prawniczy 2009 nr 9 dodatek,
Polityki Unii Europejskiej: Polityki Sektorów Infrastrukturalnych. Aspekty prawne (red. A. Jurgowskiej i T.
skocznego), Instytut Wydawczny Europrawo, Warszawa 2010
M. Czarnecka, Umowa kompleksowa uregulowana przepisami prawa energetycznego a swoboda umów
w: Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane (red. B. Gnela), Oficyna Wolters
Kliwer, Warszawa 2010
B. Nowak, Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej. Studium porównawcze na podstawie sektorów
energii elektrycznej i gazu a sprawa (kwestia) Polski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009
M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Oficyna 2010
R. Zajdler, Pomoc publiczna dla odnawialnych źródeł energii w świetle regulacji Unii Europejskiej w:
Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju (red. Marii
Królikowskiej – Olczak), Zakamycze 2004
F.M. Elżanowski, M. M. Sokołowski, Proces inwestycyjny w kontekście pakietu klimatycznoenergetycznego Unii Europejskiej. W: Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (red.
7





















M. Cherka, F.M. Elżanowski, red. MK. Swora, red. K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters Kliwer Polska,
Warszawa 2010
F.M. Elżanowski , M. M. Sokołowski, Smart grids i smart metering w procesie inwestycyjnym. W:
Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (red. M. Cherka, F.M. Elżanowski, red. MK.
Swora, red. K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2010
M.Giera, Prawo energetyczne z komentarzem. Warszawa 2010 , Wyd."Polcen"
K. Gruszeczki, Uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięć energetycznych na terenie parków
narodowych i obszarów Natura 2000. W: Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
(red. M. Cherka, F.M. Elżanowski, red. MK. Swora, red. K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2010
D. Koc, Wymogi wynikające z przepisów dotyczących efektywności energetycznej oraz certyfikacji
energetycznej budynków w procesie inwestycyjnym. W: Energetyka i ochrona środowiska w procesie
inwestycyjnym (red. M. Cherka, F.M. Elżanowski, red. MK. Swora, red. K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters
Kliwer Polska, Warszawa 2010
A. Kucińska, Procedura uzyskania przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej. W: Energetyka i
ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (red. M. Cherka, F.M. Elżanowski, red. MK. Swora, red.
K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2010
D. Michalski, Konieczność zwiększania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Wspólnoty
Europejskie 2010 nr 6 s. 33,
- M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE. Warszawa 2010 Wolters Kluwer.
B. O. Nowak, Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku
energetycznym. W: Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (red. M. Cherka, F.M.
Elżanowski, red. MK. Swora, red. K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2010
R.M. Pal, Znacząca pozycja rynkowa jako przesłanka sektorowego trybu ochrony konkurencji na
rynkach telekomunikacyjnych. Ius et Administratio 2008 nr 1.
M. Swora, Rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie inwestycyjnym w energetyce wybrane przykłady z ustawy - Prawo energetyczne. W: Energetyka i ochrona środowiska w procesie
inwestycyjnym (red. M. Cherka, F.M. Elżanowski, red. MK. Swora, red. K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters
Kliwer Polska, Warszawa 2010
A. Szafrański, Zagadnienie blokowania inwestycji przez wymóg otrzymania koncesji wydawanych przez
Prezesa URE. W: Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (red. M. Cherka, F.M.
Elżanowski, red. MK. Swora, red. K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2010
M. Pawełczyk, Zasada Third Party Access fundamentem liberalnego rynku energii. W: Systemowe
uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki. Red. i wstęp Filip M. Elżanowski,
Maciej M. Sokołowski. Toruń 2011 Wydawn.A. Marszałek
D. Krok, M. Mrowczyk, Współpraca przedsiębiorstw energetycznych i jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie planowania energetycznego jako element bezpieczeństwa energetycznego,
Biuletyn URE 2011, nr 1.
F. Grzegorczyk, The electricity transmission system operator. Understanding EU Energy Policy,
Warszawa 2012
L. Karski, Prawne instrumenty rynkowe bezpieczeństwa energetycznego
R. Stankiewicz, Prawne aspekty magazynowania gazu ziemnego w kontekście liberalizacji rynku W:
Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł).
Kraków 2012
T. Długosz, Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w stanach kryzysowych jako funkcja tzw.
mechanizmów rynkowych W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego
(red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
M. Koszowski, Reżim odpowiedzialności za szkodę jądrową w perspektywie bezpieczeństwa
energetycznego, W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A.
Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
S. Gajewski, A. Jakubowski, Wstrzymanie dostarczania energii a ochrona odbiorcy, w tym wrażliwego
społecznie W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek
– Pyzioł). Kraków 2012
Z. Muras, Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych - wczoraj, dziś,
jutro W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek –
Pyzioł). Kraków 2012
K. Tomczyk, Podatkowe stymulatory i. bariery rozwoju odnawialnych ¿rodeł energii w Polsce W:
Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł).
Kraków 2012
8





















M.Izbicki, System wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce W: Wybrane węzłowe
zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
K. Pajka, Program dofinansowania do kolektorów słonecznych Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa
energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
M. Nowacki, Swoboda państwa w zakresie kształtowania krajowej struktury zaopatrzenia w energię w
świetle prawa Unii Europejskiej W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa
energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
M. M. Sokołowski, Wyzwania współczesnej energetyki, a przyszła aktywności organów administracji.
Studium wybranych przypadków W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa
energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
M. Przybylska, Odpowiedzialność za regulowanie sektora energetycznego W: Wybrane węzłowe
zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
M. Wróbel, Oparte naprawie zwyczajowym, zarządzanie zasobami naturalnymi, na przykładzie
hiszpańskich sądów prawa zwyczajowego, jako wzorzec dla zarządzania w energetyce W: Wybrane
węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
E. Kozak-Hamala, Innowacyjność w prawie konkurencji — zagadnienia wybrane W: Wybrane węzłowe
zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
Ł. Zdcchlik, Praktyki eksploatacyjne w umowie o przebudowę sieci energetycznej W: Wybrane węzłowe
zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
W. J. Piwowarczyk, Dopuszczalność koncentracji spółek PGE Energa a decyzja Prezesa UOKiK
1/2011 W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek –
Pyzioł). Kraków 2012
N. Wrońska, Prosument - czyli jak konsument staje się producentem W: Wybrane węzłowe zagadnienia
współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
M. Pawełczyk, M. Jankowska, Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do ustanowienia
pełnomocnika ds. danych osobowych, pełnomocnika ds. informacji niejawnych i pełnomocnika ds.
obrony cywilnej W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A.
Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
A. Zbijowska, Rozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu przez, polskie
przedsiębiorstwa energetyczne W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa
energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
M. Lampart, Analiza oznaczeń stosowanych w działalności producentów urządzeń dla odnawialnych
źródeł energii w Polsce W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red.
A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
T. R. Nowacki, Budowa obiektów energetyki jądrowej. Nowe instytucje w procesie inwestycyjnym W:
Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł).
Kraków 2012
T. Gawarecki, Bariery prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym farm wiatrowych typu offshore w
Polsce W: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek –
Pyzioł). Kraków 2012
P. Grabowski, Obowiązek przeprowadzenia oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji
wybranych przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii W: Wybrane węzłowe
zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł). Kraków 2012
T. Długosz, Obowiązki użyteczności publicznej na przykładzie unijnego prawa energetycznego W:
Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków
2012
M. Pawełczyk, M. Jankowska, Niedozwolone klauzule umowne w praktyce - rozważania na przykładzie
wybranej umowy sprzedaży ciepła W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów
infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków 2012
R. Stankiewicz, Podstawowe problemy kontroli koncentracji przedsiębiorców sektora energetycznego na
podstawie ostatnich rozstrzygnięć Prezesa UOKiK W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie
sektorów infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków 2012
M. Izbicki, Wpływ regulacji dostępu stron trzecich na sytuację konsumentów w sektorze
elektroenergetycznym W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych
(red. T. Długosz), Kraków 2012
M. Koszowski, Polityka wobec Odnawialnych Źródeł Energii - wczoraj, dziś, jutro - pomoc, wsparcie,
konkurencja W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych (red. T.
Długosz), Kraków 2012
9


M. M. Sokołowski, Test konkurencji w energetyce Wybór probierza W: Ochrona konkurencji i
konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków 2012
M. Scheibe, K. Dobosz, Zagadnienie kontraktów długoterminowych w europejskim sektorze
energetycznym W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych (red. T.
Długosz), Kraków 2012
B. Poczta









H. Babis, Monopole jako geneza przekształceń i wdrażania polityki konkurencji na rynku pocztowym. W:
Rynek usług pocztowych. Red. i wstęp Roman Czaplewski, Kinga Flaga-Gieruszyńska. Wwa 2008
Wolters Kluwer
J. Buko, Rola byłego monopolisty prawnego na rynku usług pocztowych. W: Rynek usług pocztowych.
Red. i wstęp Roman Czaplewski, Kinga Flaga-Gieruszyńska. Wwa 2008 Wolters Kluwer
D. Wacinkiewicz, E. Cała-Wacinkiewicz, Usługi pocztowe i ich reglamentacja - analiza w świetle
unormowań prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. W: Rynek usług pocztowych. Red. i wstęp
Roman Czaplewski, Kinga Flaga-Gieruszyńska. Wwa 2008 Wolters Kluwer
J. Sługocki, Status prawny Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jego kompetencje wobec
operatorów pocztowych. W: : Rynek usług pocztowych. Red. i wstęp Roman Czaplewski, Kinga FlagaGieruszyńska. Wwa 2008 Wolters Kluwer
R. Sowiński, Podstawy prawne świadczenia usług na polskim rynku pocztowym. W: Rynek usług
pocztowych. Red. i wstęp Roman Czaplewski, Kinga Flaga-Gieruszyńska. Wwa 2008 Wolters Kluwer
System Prawa UE. T. 28. Polityki Unii Europejskiej. Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty
prawne. Red. Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny. Wwa 2010 "EuroPrawo"
A. Burgiel, Ochrona interesów konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. W:
Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. Red. i wstęp Ewa Kieżel.
Wwa 2007 "Difin"
M. Krakała – Zielińska, Prawo pocztowe Unii Europejskiej. Toruń 2009 TNOiK
M. Zielińska, III dyrektywa pocztowa - ostatni etap reformy sektora pocztowego w Unii Europejskiej.
PUG 2008 nr 8
C. Telekomunikacja


E. Kruczoń, Postępowanie mediacyjne w polskim prawie telekomunikacyjnym. PiP 2012 nr 8
T. Bukowski, Rozstrzyganie przez Prezesa UKE sporów międzyoperatorskich jako element regulacji
rynków hurtowych – Praktyka UKE W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów
infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków 2012

K. Wawrzecki, P. Kleszkowski, Ochrona konsumentów w prawie telekomunikacyjnym. Podstawy prawne
W: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków
2012

E. Paluch, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów jako organy regulacji rynku telekomunikacyjnego W: Ochrona konkurencji i konsumentów
w prawie sektorów infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków 2012

J. Siudecki, Zasada legalizmu a sankcjonowana samoregulacja: analiza na przykładzie porozumienia
prezesa UKE z Telekomunikacją Polską. Kwart.Prawa Publ. 2011 nr ¾
I. Kawka, Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polskie prawo
telekomunikacyjne. W: Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Red. i wstęp Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik. Wwa 2011 Wolters Kluwer
E. Galewska, Glosa do wyroku TS UE z 25.10.2005 r. C-334/03. [Dot. transpozycji postanowień
dyrektywy unijnej dotyczących przyznawania operatorom prawa drogi oraz finansowania usługi
powszechnej]. Glosa 2011 nr 2
Polityki Unii Europejskiej: Polityki Sektorów Infrastrukturalnych. Aspekty prawne (Praca zbiorowa pod
red. A. Jurgowska, T. Skoczny), Instytut Wydawniczy EuroPrawo sp. z o.o., Warszawa 2010
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010.
Gronkiewicz-Waltz H., Wierzbowski M., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne,
Warszawa 2009.





10

































Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wyd. 4, Warszawa 2010.
Szafrański A., Snażyk Z., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009.
Adamski D., Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja, Internet, Prawo i Praktyka
Gospodarcza 2005.
Bazyliańska J., Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, PUG 2007/11.
Będkowski-Kozioł M., Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilities” na rozwój europejskiego
prawa antymonopolowego. Zarys problematyki na tle poglądów doktryny niemieckiej, Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego 2000/12.
Chołodecki M., Dopuszczalny zakres ograniczenia wolności gospodarczej a obowiązki na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego przedsiębiorców
telekomunikacyjnych. Zarys problematyki, [w:] Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, pod red.
W. Szwajdlera, H. Nowickiego, Toruń 2009.
Czapliński W., Opinia indywidualna członka Rady Legislacyjnej w sprawie implementacji dyrektyw
telekomunikacyjnych (sygn. akt RL-00303-56/05), Przegląd Legislacyjny 2005/3-4/163.
Czyżak M., Odpowiedzialność za wykonywanie działalności telekomunikacyjnej bez wpisu do rejestru
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, PUG 2009/2.
Dudzik S., Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej [w:]
Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej XXI wieku, pod red. C. Mika, Toruń 2002.
Fischer B., Tajemnica telekomunikacyjna w świetle dyrektyw UE i w prawie polskim, Europejski
Przegląd Sądowy 2006/11.
Galewska E., Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Oficyna 2007.
Galewska E., Stosowanie wzorców w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych – zarys
problemu, PUG 2008/12.
Gromski W., Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, LexisNexis 2004.
Hoff W., Polski model regulacji na tle porównawczym, Problemy Zarządzania 2004/3.
Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008.
Hoff W., Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego, Państwo i
Prawo 2005/8.
Kawka I., Europejskie telekomunikacyjne organy regulacyjne – wspólnotowe projekty zmian, [w:] Prawo
gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, pod red. C. Mika, Toruń 2002.
Kawka I., Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna,
Zakamycze 2006.
Klaue S., Relacje między ogólnym prawem konkurencji a regulacją sektorową, [w:] Aktualne problemy
polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, pod redakcją C. Banasińskiego, M. Kępińskiego,
B. Popowskiej, T. Rabskiej, Warszawa 2006.
Kosiński E., Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji,
Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 2007.
Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, LexisNexis 2008.
Krasuski A., Reglamentacja działalności telekomunikacyjnych – rozważania de lege lata i de lege
ferenda, PUG 2004/4.
Krasuski A., Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, LexisNexis 2005.
Krasuski A., Wolność gospodarcza w prawie telekomunikacyjnym, PUG 2001/9.
Krasuski A., Zakres wolności gospodarczej a obowiązki operatorów świadczących usługi powszechne,
PUG 2003/9.
Krasuski A., Zobowiązania operatorów telekomunikacyjnych z tytułu opłat koncesyjnych, PUG 2003/4.
Krupa P., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Instytut Prawa Telekomunikacyjnego 2001.
Kucharski P., Prywatyzacja sektora publicznego a wspólnotowe prawo konkurencji, Europejski Przegląd
Sądowy 2007/11.
Kulesza M., Regulacje rynku telekomunikacyjnego (stwierdzenie znaczącej pozycji rynkowej operatorów
– problemy proceduralne), Liber 2005.
Lissoń P., Kompetencje organu antymonopolowego a kompetencje organów regulacyjnych w Polsce,
[w:] Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, pod redakcją C.
Banasińskiego, M. Kępińskiego, B. Popowskiej, T. Rabskiej, Warszawa 2006.
Mielecka M., Sytuacja przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w
świetle wspólnotowego prawa konkurencji, [w:] Studia z Prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat,
Kraków 2000.
Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Oficyna 2008.
Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005.
11





























Piątek S., Regulacja na rzecz konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym, Problemy zarządzania
2004/3.
Rogalski M., Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa
państwa, Prokuratura i Prawo 2004/1.
Rogalski M., Zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Komentarz, ABC 2006.
Romanowski M., Prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na tle art. 59
ust. 2 PrTel, Monitor Prawniczy 2007/13.
Stasikowski R., O istocie regulacji administracyjnoprawnej, Przegląd Prawa Publicznego 2008/11.
Strzyczkowski K., Pojęcie przedsiębiorcy publicznego, PUG 2002/12.
Strzyczkowski K., Prywatyzacja (organizacyjna) przedsiębiorstw publicznych, PUG 2003/12.
Szablewski A., Regulacyjny paradoks I fazy liberalizacji sektorów sieciowych – perspektywy historyczne,
Problemy zarządzania 3/2004(5).
Szydło M., Podział kompetencji pomiędzy Komisją Europejską a Krajowymi Organami Ochrony
Konkurencji w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, PUG 2005/8.
Szydło M., Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej, PUG 2004/12.
Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki,
Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
Szydło M., Umowy w sprawach dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Rejent 2006/10.
Szydło M., Wyznaczenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających znaczącą pozycję na
rynku zgodnie ze znowelizowanym prawem telekomunikacyjnym, Kwartalnik Prawa Publicznego 2006/2.
Szydło M., Zezwolenie telekomunikacyjne, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003/2.
Tusiński A., Doktryna essential facilities w orzecznictwie ETS, Europejski Przegląd Sądowy 2006/9.
Zdrojewski M., Urząd regulacyjny w sektorze telekomunikacji, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003/2.
R.M. Pal, Zasady funkcjonowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie regulacji
rynków telekomunikacyjnych. W: Standardy wykonywania władzy publicznej. Red. i przedmowa
Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Renata M. Pal. Wstęp Andrzej Dzięga. Lublin-Stalowa Wola 2008
KUL
M. Przybylska, Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnych: przykład sektorów energetycznogazowego i telekomunikacyjnego. PUG 2009 nr 1
A. Krakuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Wyd. 3. Wwa 2010 Wydawn.Prawn."LexisNexis"
B. Rzeszotarski, Wpływ europejskiego modelu regulacji sektora telekomunikacyjnego na kształtowanie
zasad dostępu do sieci telekomunikacyjnych w Polsce. W: Europeizacja administracji publicznej. Zbiór
studiów. Red. Irena Lipowicz. Wwa 2008 UKSW
J. Nawrot, Usługi publiczne w sektorze łączności elektrycznej (w:) Przepływ osób i świadczenie usług w
Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje (red. S. Biernat, S. Dudzik), Oficyna, Warszawa 2009
J. Kawka, Roaming międzynarodowey we wspólnotowym prawie łączności elektrycznej (w:) Przepływ
osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje (red. S. Biernat, S. Dudzik),
Oficyna, Warszawa 2009
A. Pisarkiewicz, Ochrona konkurencji w telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem doktryny
Urządzeń Kluczowych (W:) Nowe tendencje w prawie konkurencji UE (red. S. Piątek), Oficyna 2008
K. Kawałek, M. Rogalski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2011 Wolters Kluwer
business.
Buchta A., Gry sieciowe. Zasada neutralności w sieciach komunikacji elektronicznej a europejskie prawo
konkurencji (w:) Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia (red. B. Kurcz), LEX Wolters
Kluwer business, Warszawa 2010
M. Czyżak, Glosa do postanowienia SN z 25.03.2010 r. I KZP 37/09. [Dot. obowiązku udostępnienia
uprawnionym podmiotom, danych wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne; kosztów
sądowych]. WPP 2010 nr 4 s. 117.
K. Kokocińska, Zatwierdzanie cenników usług telekomunikacyjnych przez prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. W: Prawo wobec wyzwań współczesności, t. VI (red. B. Guzika, N. Buchowskiej, P.
Wileńskiego), Poznań 2010,
J. Wilczewski, Interwencje samorządu terytorialnego w sektorze telekomunikacyjnym. W: Informatyzacja
postępowania sądowego i administracji publicznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 217-228
B. Greczner, Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na europejskie prawo
telekomunikacyjne. Stud.Erasmiana Wr.Acta Studentium 2008 nr 1
12
13
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards