LP - TVP

advertisement
CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ OTV
BYDGOSZCZ KONTRAHENTOM ZEWNĘTRZNYM:
LP.
1
2
3
4
5
Rodzaj usługi
Telefoniczna informacja o zbiorach
programowych TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy
(rozmowa na koszt klienta)
Kopiowanie materiałów audiowizualnych z taśmy
magnetycznej na płytę DVD:
– dla celów edukacyjnych, badawczych oraz
poznawczych instytucji naukowych i
oświatowych
- na potrzeby postępowania administracyjnego,
prokuratorskiego lub sądowego
- w zakresie własnego użytku osobistego dla osób
fizycznych (jeśli w danym materiale wystąpiły
lub były jego bohaterem)
1) wyłącznie za koszty przegrania
Kopiowanie materiałów audiowizualnych z taśmy
magnetycznej na płytę DVD – dla osoby
fizycznej do celów naukowych, kwota ogólna
stanowi sumę dwóch składowych:
1) koszty przegrania
2) opłata licencyjna
Kopiowanie materiałów audiowizualnych z taśmy
magnetycznej na płytę DVD – dla instytucji i
firm, do celów dokumentacyjnych, bez
możliwości upubliczniania, kwota ogólna stanowi
sumę dwóch składowych:
1) koszty przegrania
2) opłata licencyjna
Kopiowanie materiałów audiowizualnych z taśmy
magnetycznej na płytę DVD – dla osób
fizycznych, instytucji i firm, z możliwością ich
upublicznienia, kwota ogólna stanowi sumę
dwóch składowych:
1) koszty przegrania
2) opłata licencyjna
Jednostka miary
Cena
-
bezpłatnie
każde rozpoczęte
15 minut
30 zł. (1:1)
lub
45 zł (z konwersją)
1) każde
rozpoczęte 15
minut
30 zł. (1:1)
lub
45 zł (z konwersją)
2) każde
rozpoczęte 30
minut
30 zł.
1) każde
rozpoczęte 15
minut
30 zł. (1:1)
lub
45 zł (z konwersją)
2) każde
rozpoczęte 30
minut
200 zł.
1) każde
rozpoczęte 15
minut
30 zł. (1:1)
lub
45 zł (z konwersją)
2) każde
rozpoczęte 30
minut
500 zł.
Uwagi:
1. Skorzystanie z oferty możliwe jest po złożeniu pisemnej prośby, skierowanej przez
Zamawiającego do Dyrektora TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy, z podaniem celu
i przewidywanego sposobu wykorzystania materiału filmowego.
2. Zgodnie z postanowieniami „Uchwały Nr 275/2015 Zarządu TVP S.A. z dnia z dnia 17
czerwca 2015r. w sprawie zasad udostępniania materiałów audiowizualnych Telewizji
Polskiej – Spółka Akcyjna podmiotom zewnętrznym”, przekazanie praw do wykorzystania
kopii materiałów filmowych OTV Bydgoszcz ma miejsce poprzez zawarcie przez strony
Umowy Licencyjnej.
3. Podane ceny są kwotami netto w PLN.
4. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego płyty DVD, do kosztów przegrania
doliczana jest opłata za płytę DVD w wysokości 1 zł. netto.
Download