Załącznik nr 2 do SIWZ/UMOWY FORMULARZ CENOWY w

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ/UMOWY
FORMULARZ CENOWY
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Sukcesywne dostawy wraz z transportem i rozładunkiem izolacyjnych materiałów
powłokowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Bydgoszczy”
Nr Zamówienia: 2017/W800//WNP-000682
Dla zadania nr 1:
Masa profilująca
Nazwa
Cena
netto
za
1 kg
Taśma wewnętrzna
Cena
brutto
za 1
kg
Nazwa
Cena
netto
za
1 m2
Cena
brutto
za 1
m2
Taśma zewnętrzna/mata
ochronna
Nazwa
Cena
netto
za
1 m2
Wartość
zestawu
netto1
Wartość
zestawu
brutto1
Cena
brutto
za 1 m2
1) Sumaryczna wartość wyrażona w złotych dla zestawu powłokowego składającego się z
ceny za jeden kilogram masy profilującej oraz za jeden metr kwadratowy zestawu
powłokowego niezbędnego do zabezpieczenia jednego metra kwadratowego powierzchni
rury i spełniającego wymagania przynajmniej klasy A30 wg. normy PN-EN 12068.
Udzielając 12 miesięcy gwarancji
Dla zadania nr 2, 3, 4, 5, 7
Nr
zadania
Podkład gruntujący
Nazwa Cena Zużycie2
netto1
---
[PLN]
[L/m2]
Taśma 1 (wewnętrzna)
Nazwa Cenna Zużycie4
netto3
---
[PLN]
[m2]
Taśma 2 (zewnętrzna)
Nazwa Cenna Zużycie4
netto3
---
[PLN]
[m2]
Wartość
zestawu
netto5
Wartość
zestawu
brutto5
[PLN]
[PLN]
1) Cenna netto jednego litra podkładu gruntującego dostarczanego w pojemnikach o
pojemności 1L.
2) Zużycie podkładu na powierzchnię 1 m2. Podać jeżeli zużycie określone przez producenta
jest większe niż 0,2l/m2 .
3) Cena netto taśmy za jeden metr kwadratowy.
4) Ilość taśmy potrzebna do zabezpieczenia jednego metra kwadratowego powierzchni rury,
zgodnie z technologią nakładania producenta, wyrażona w metrach kwadratowych.
5) Sumaryczna wartość zestawu powłokowego składająca się z ceny podkładu, ceny taśmy
wewnętrznej i ceny taśmy zewnętrznej w ilości potrzebnej do zabezpieczenia jednego
metra kwadratowego powierzchni rury, zgodnie z technologią nakładania producenta
wyrażona w złotych.
Uwaga!
Do obliczenia ceny podkładu gruntującego należy przyjąć zużycie 0,2l/m2, o ile producent
nie określił w technologii nakładania zużycia większego niż 0,2l/m2. W przypadku
Strona 1 z 2
określonego przez producenta większego zużycia podkładu należy je przyjąć do
obliczenia ceny.
Udzielając 12 miesięcy gwarancji
Dla zadania nr 6
Nazwa
Butylokauczukowa masa profilująca
Cena netto za 1 kg
Cena brutto za 1 kg
Udzielając 12 miesięcy gwarancji
……………………..data……………………
…………………………………………………………
(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
lub imienna pieczątka i parafa)
*) Niepotrzebne skreślić.
........................................................................
(podpis Wnioskującego)
Strona 2 z 2
Download