Europejski Bank Inwestycyjny 1

advertisement
Plan












1.Wstęp: czym jest Europejski Bank Inwestycyjny
2.Misja i rola EBI
3.Podstawy prawne
4. Historia powstania i rozwoju EBI
5. Priorytety EBI
6. Udziałowcy EBI i struktura kapitału
7. Zarządzanie Bankiem
8. Proces podejmowania decyzji.
9. Usługi udzielane przez Bank
10. Działalność EBI na terytorium UE
11. Udzielanie pożyczek krajom spoza UE
12. Polityka Przejrzystości
1. Czym jest Europejski Bank
Inwestycyjny
 Europejski Bank Inwestycyjny jest finansowym ramieniem





Unii Europejskiej Europejski jest jednocześnie organem
UE, jak i bankiem.
udziela kredyty, gwarancje, mikrofinansowanie
jest jedynie własnością Unii Europejskiej i reprezentuje
interesy państw członkowskich Wspólnoty.
EBI jest największym kredytodawcą i kredytobiorcą ze
względu na ogólną objętość transakcji.
Moody’s (Aaa), Standard i Poor (AAA) i Fitch (AAA)
wszystkie projekty, które Bank finansuje są opłacalne i
spełniają wszystkie ekonomiczne, techniczne i społeczne
standardy.
2. Misja i zadanie EBI
 EBI głównie wspiera projekty, które znacząco przyczyniają
się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.
 Art. 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
określa misje i zadania, które Europejski Bank
Inwestycyjny musi realizować.
 „przyczynianie się do zrównoważonego i stałego rozwoju
rynku wewnętrznego w interesie Unii”(Art. 309 TFEU)
 nie dążąc do zysku, udziela pożyczki, gwarancje, wspiera
realizację różnych projektów, skierowanych na rozwój
wszystkich sektorów gospodarki.
3.Podstawy prawne
 Status Prawny Banku oraz jego zadania regulują art.
266 i 267 Traktatu o WE. Rada Europejska
 EBI działa na podstawie Statutu, który jest
sporządzony w formie Protokołu załączonego do
Traktatu Rzymskiego o EWG i zgodnie z art. 311
Traktatu o WE stanowi jego integralną część.
 Statut określa ramy działań EBI, opisuje jego
organizację i strukturę, wyznacza jego zadania i zakres
odpowiedzialności
 Ściśle współpracuje z innymi instytucjami UE, ale
żadna decyzja zgodnie z Traktatem Rzymskim nie
może zostać narzucona EBI przez UE.
4. Historia powstania i rozwoju EBI
 1958r. Utworzony na mocy art. 129 i art. 130 Traktatu o ustanowieniu
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Belgii (Francja, Niemcy, Włochy,
Belgia, Holandia, Luksemburg, )
 1968 r. – przeniesiony do Luksemburgu
 na samym początku w Banku było zatrudnionych 66 pracowników, pod koniec
2000 roku na rzecz Banku już pracowało 1000 osób. Obecnie około 2000
pracowników.
 państwa członkowskie wpłacały swój wkład do kapitału w złocie lub walucie
wymienialnej
 Kapitał podstawowy Banku na początku lat 90. wyniósł mniej niż 30 mld ECU
(jednostek rozrachunkowych)
 Pierwsza umowa z państwami nie należącymi do Wspólnoty Europejskiej i
spoza Europy została podpisana na początku lat 60. XX wieku
 W połowie lat 2000 EBI wypożyczył około 45 mld EUR w porównaniu z 10 mld
w 1988 r. A w 2009 r. - 79 mld, było to szybka odpowiedź na kryzys
ekonomiczny, rok 2013 - 71.7 mld EUR.
 EBI jest również większościowym udziałowcem i
operatorem EFI (posiada 60,75% akcji funduszu)
 Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) został
stworzony w 1994 r. w celu wspierania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 W 2000 r. została ustanowiona Grupa EBI
 W ramach Grupy EBI udziela kredytów bankowych
średnio- i długoterminowych, zaś EFI specjalizuje się
w operacjach związanych z kapitałem podwyższonego
ryzyka oraz w gwarancjach dla MŚP.
5. Priorytety EBI
 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa
- generują 60% wartości dodanej
- stanowią 99% przedsiębiorstw w UE
- 2013 r. - 230 000 przedsiębiorstw objętych pomocą
banku
 2. Rozwój regionalny
- rozwiązania kwestii gospodarczych i społecznych
nierówności
- infrastruktura, technologie informacyjne i
komunikacyjne, sieci transeuropejskie
 - 3. Zrównoważony rozwój środowiska
naturalnego
- obejmuje zarówno działania na rzecz klimatu, jak i
inwestycje w rozwój środowiska miejskiego i
naturalnego.
- ochrona środowiska jest jednym z głównych obszarów
działania Banku.
- wspiera projekty zachęcające do przejścia do bardziej
wydajnej gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na
zmiany klimatu
- bank zobowiązał się do zainwestowania co najmniej
25% portfela kredytowego Banku w działania na rzecz
klimatu.
środowisko miejskie i naturalne
 75% Europejczyków mieszka w miastach,
 85% PKB jest tworzone na obszarach miejskich,
 miasta stanowią 80% zużycia energii
 tworzenie miast przyjaznych i przyjemnych dla życia i pracy.
 poprawa jakości życia, odnawianie budynków, zrównoważony
rozwój infrastruktury i transportu, ograniczenie hałasu i
zanieczyszczenia powietrza.
 wspieranie bardziej wydajnych sieci transportu publicznego
 Badania w przemyśle motoryzacyjnym
 projekty w zakresie ochrony środowiska
 ochrona leśnictwa i powstrzymanie utraty różnorodności
biologicznej
 -4 . Innowacje - rozwój wiedzy i umiejętności
 EBI aktywnie wspiera projekty rozwojowe w zakresie
wiedzy i innowacyjności dla rozwijających się
gospodarek
 rozwoju technologiczny i innowacyjny
 poprawa jakości i konkurencyjność edukacji
 programy szkoleniowe i kredyty dla studentów
 podniesienie kwalifikacji młodych pracowników w UE
 tworzenia nowych miejsc pracy
-5. Sieci transeuropejskie: łączenie i rozwój
infrastruktury w Europie
 Polityka UE w obszarze Transeuropejskich sieci (TEN)
łączy infrastrukturę regionalną i krajową w celu
stworzenia spójnego systemu europejskiego.
 Polityka ta sprzyja przede wszystkim integracji
gospodarczej i społecznej, swobodnemu przepływu
osób, towarów i usług
 Ponadto działania EBI są skierowane na rozwój
konkurencyjnej produkcji energii oraz jej stabilnej i
bezpiecznej dystrybucji, jak również rozwój produkcji
energii odnawialnej.
6. -Energia: budowy konkurencyjnej i bezpiecznej
sieci dostaw
 finansowane są projekty mające na celu podniesienie
konkurencyjności w zakresie dostaw energii oraz
stworzenia wewnętrznego europejskiego rynku energii
 zwiększyć efektywność
 kontrola cen
 bezpieczeństwo dostaw poprzez dywersyfikację,
szczególnie z lokalnych źródeł
 zmniejszenie uzależnienia od dostaw zewnętrznych
 zrównoważony rozwoju odnawialnych źródeł energii
6. Udziałowcy EBI i struktura
kapitału
 Udziałowcami Europejskiego Banku Inwestycyjnego są
28 Państw Członkowskich Unii Europejskiej, które
wnoszą wkład do kapitału zakładowego
 Udział każdego państwa członkowskiego w kapitale
Banku jest wyznaczany na podstawie jego wagi
gospodarczej w Unii Europejskiej
 wpłacane 5% sumy subskrybowanego kapitału
 Pozostała część - fundusz gwarancyjny, jest wpłacany
na żądanie Banku
7. Zarządzanie EBI
 Rada Gubernatorów
 Rada Dyrektorów
 Komitet Zarządzający
 Komitet Kontrolny.
 Prezesem EBI jest kierownik Komitetu
Zarządzającego.
- Werner Hoyer (Niemcy): styczeń 2012 -
Rada Gubernatorów
 28 ministrów finansów
 ustanawia wytyczne polityki kredytowej, zatwierdza roczne





sprawozdania finansowe i bilans, decyduje o udziale Banku w
finansowaniu projektów poza Unią Europejską i o podwyższeniu
kapitału
mianuje również członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego
oraz Komitetu Kontrolnego.
Przewodniczący Rady wybiera się na okres jeden rok spośród
Gubernatów, wg określonej kolejności
posiedzenie Rady - jeden raz w roku
decyzje są podejmowanie wg zasady podwójnej większości
-większością głosów
-większością subskrybowanego kapitału
kwalifikowana większość - oddanie osiemnastu głosów państw
reprezentujących 68% kapitału subskrybowanego
Rada Dyrektorów
 podejmuje decyzje w zakresie udzielania pożyczek,






gwarancji i kredytów, ustala ich oprocentowanie, prowizje i
inne opłaty, jak również decyduje o pozyskaniu środków
na rynkach finansowych.
kadencja 5 lat
29 dyrektorów
19 zastępców
6 ekspertów (trzech członków i trzech zastępców), którzy
uczestniczą w posiedzeniach Rady
posiedzenie 6-10 razy w roku
Na koniec każdego roku budżetowego RD składa
sprawozdanie Radzie Gubernatorów i publikuje po
zatwierdzeniu.
Komitet Zarządzający
 organ wykonawczy Banku
 9 członków: przewodniczący i 8 wiceprzewodniczących
 powołuje ich Rada Gubernatorów na wniosek Rady
Dyrektorów na odnawialną, 6-letnią kadencję.
 Komitet jest odpowiedzialny za bieżącą działalność EBI,
przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich
wykonanie.
 zatwierdza roczny bilans i rachunek zysków i strat oraz
zatwierdza regulamin wewnętrzny Banku
 sprawdza zgodność wniosków o finansowanie z
postanowieniami zawartymi w statucie
Komitet Kontrolny
 jest niezależnym organem odpowiedzialnym
bezpośrednio przed Radą Gubernatorów i
odpowiedzialny za kontrolę, czy operacje Banku
zostały przeprowadzone i zaksięgowane w sposób
prawidłowy
 składa się z sześciu członków, mianowanych przez
Radę Gubernatorów na nieodnawialną kadencję, która
trwa 6 lat
 Decyzje Komisji Kontrolnej zapadają zwykłą
większością głosów jej członków
Audyt zewnętrzny
 Komitet Kontrolny wyznacza również zewnętrznych
biegłych rewidentów
 W drodze międzynarodowego przetargu firma KPMG
została wybrana do Grupy biegłych rewidentów
zewnętrznych na okres 4 lata od 1 stycznia 2009, który
może zostać przedłużony jednorazowo na kolejne trzy
lata.
Dyrekcja Zarządzania Ryzykiem
Kredytowym
 Proces kontroli ryzyka kredytowego w działalności
kredytowej Banku jest realizowany zarówno przed jak i
po podpisaniu umowy na udzielenie pożyczki.
 Dyrekcja Zarządzania Ryzykiem Kredytowym EBI
dostarcza niezależną opinię odnośnie ryzyka
kredytowego w ramach każdego wniosku
wpływającego do Komitetu Zarządzającego
 wewnętrzny system klasyfikacji kredytów
 W ramach audytu w EBI istnieje również niezależny
dział, który został ustanowiony w celu zaostrzenia
kontroli finansowej Banku. Jest on odpowiedzialny
za prowadzenie ogólnej rachunkowości i sporządzanie
sprawozdań finansowych Banku.
 obejmuje wszystkie działania Banku, które mają
istotny wpływ na jego sytuację finansową, takie jak
ryzyko kredytowe, wskaźniki efektywności, systemy
informacyjny i zarządzania oraz budżet
administracyjny i ryzyko rynkowe.
8. Proces podejmowania decyzji.
 Wnioski o udzielenie kredytu mogą być kierowane bezpośrednio
do Banku, lub poprzez Komisję Europejską
 Kto decyduje o operacjach w EBI?
- na wniosek promotora projektu, który ubiega się
dofinansowanie, odpowiedni dział EBI dokonuje oceny
racjonalności i poziomu solidności zgłoszonego projektu oraz
zgodności z celami realizowanymi w ramach polityki UE
- na podstawie tego sprawozdania odpowiedzialny dział zgłasza
wniosek do Komitetu Zarządzającego, który zatwierdza złożenie
propozycji do Rady Dyrektorów.
- Komitet Zarządzający następnie przedstawia plan działań Radzie
Dyrektorów i ubiega się o jego zatwierdzenie.
EBI nie może podpisać projekt, dopóki Rada Dyrektorów nie
zatwierdzi go.
9. USLUGI
1.Pożyczki.
 Bank udziela pożyczki dla tych projektów, dla których całkowity koszt
inwestycji przekracza 25 mln EUR. Takie wsparcie jest często kluczem do
przyciągnięcia innych inwestorów. Pożyczki te mogą pokryć 50% kosztów
całkowitych zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych, ale
przeciętny udział wynosi około jednej trzeciej.
 Oprocentowanie może być stałe, zmienne lub wymienialne (tj pozwalając na
zmianę formuły stopy procentowej w okresie trwania kredytu w określonych
okresach).
 Rachunki Bank utrzymuje w euro (EUR), ale może także wypożyczać w: PLN,
USD, JPY, SEK, DKK, CHF, PLN, CZK, HUF, jak również w walucie krajów
kandydujących i innych krajów partnerskich EBI.
 Spłata kredytów generalnie następuje na podstawie półrocznego lub
rocznego oprocentowania.
 EBI udzielil kredyty na :. 72 miliardy euro (2010), z czego 8,8 mld euro poza
UE.
 Projekt musi być zgodny z celami udzielania , muszi być ekonomicznie,
technicznie i bezpieczne dla środowiska. Warunki finansowania zależą
od rodzaju inwestycji i bezpieczeństwa oferowanych przez osoby
trzecie (banki lub konsorcjów bankowych, innych instytucji
finansowych lub jednostka dominująca).
 Oprocentowanie może być stałe lub regulacyjne(tj pozwalając na
zmianę formuły stopy procentowej w okresie trwania kredytu).
 W niektórych przypadkach EBI może pobierać opłaty za projekt, oceny,
usługi prawne, zaangażowanie itp
 Rachunki EBI są w euro (EUR), ale można także wypożyczać w: PLN,
USD, JPY, SEK, DKK, CHF, CZK, HUF, jak również waluty krajów
kandydujących i innych krajów partnerskich EBI.
 Zwrot jest zwykle na podstawie półrocznych lub rocznych. Okres
karencji spłaty kapitału może być przyznany na etapie budowy
projektu.
10. Polska: Tworzenie miejsc pracy dla młodzieży
 Bezrobocie wśród młodzieży jest jednym z głównych
wyzwań stojących przed Europą. Poprawa wydajności
w Europie młodych pokoleń na rynku pracy EBI stara
się rozwiązać przez program "umiejętności i
zatrudnienia - inwestycje na rzecz Młodzieży".
Pierwszy tego typu pożyczki w Polsce, 50 mln euro na
Europejski Fundusz Leasingowy SA (EFL) już
przynosą korzyśći w postaci kilkudziesięciu nowych
miejsc pracy przeznaczonych głównie dla polskiej
młodzieży.
Ułatwienie wejścia na rynek pracy dla młodzieży
 „Smay”, wiodący projektant i producent wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych urządzeń w Europie również korzystały z 88.113 zł (21
000 EUR) finansowania EFL w ubiegłym roku, co pozwoliło na
oferowanie praktyk zawodowych dla studentów i stażystów
krakowskich. "Nasza firma zatrudnia wielu stażystów. Dajemy
studentom możliwość pracy w rzeczywistym środowisku i rozwoju
konkretnych projektów. Jest to sytuacja korzystna jako praktykanci
mają szansę pokazać swój potencjał, a my korzystać z unikalnych
pomysłów umieścić naszą firmę jako lidera w dziedzinie ", podkreślił
prezes Smay, Krakowie.Większość nowych krajowych wieżowców (np
Sky Tower we Wrocławiu) korzystają z urządzeń i patentów
wytworzonych przez Smay.Firma sprzedaje również swoje technologie
do UE i USA. Młodzi ludzie pracują głównie jako projektanci, logistyki,
zarządzają procesami oraz w dziedzinach związanych. W chwili
obecnej firma zatrudnia 241 pracowników, z czego kilkanaście są
poniżej 30 lat i pracują na stałe.
 Usługi doradcze są kluczowym narzędziem poprawy jakości




działalności kredytowej i zwiększenia ich wpływu na rozwój.
Jako taka, jest integralną częścią procesu oceny i wdrażania na
kredyty EBI-FEMIP. W szczególności usługi doradcze mogą
dostarczyć dane analityczne w celu poprawy zrozumienia
zagadnień związanych z rozwojem gospodarczym i finansowym
w krajach partnerskich regionu Morza Śródziemnego.
Usługi doradcze oferowane przez FEMIP oparte są na dwóch
funduszy:
FEMIS Support Package: wspiera istniejące projekty, które
zostały już zidentyfikowane. Wsparcie to może być dostarczane
w różnych etapach projektu, zaczynając od przygotowania aż do
zakończenia.
Funduszu Powierniczego FEMIP: zapewnia powyższenie usług
doradztwa technicznego, które nie zawsze są związane z
inwestycją EBI.
 Na poziomie projektu kredytowego, EBI oferuje pomocy doradczej i
technicznej we wszystkich sektorach, w które inwestuje i dostarcza
środki finansowe. To znaczy ze mają na celu zwiększenie efektywności,
skuteczności i trwałości działań inwestycyjnych promotora EBI. Jest to
ważny element wartości dodanej Grupy EBI, dla których używają
dedykowanych dotacji na szkolenia pracowników lokalnych, aby
zasięgnąć porady eksperckiej przez doradczych firm, konsultantów i
ekspertów wybranych w drodze konkurencyjnych postępowań
przetargowych lub sponsorowanie studiów wykonalności i rynkowych.
 Sektory mające bezpośredni wpływ na zrównoważony rozwój to
sektor prywatny (wsparcie MŚP, mikrofinansowania promocja, studia
wykonalności), środowisko (projekty, woda i ścieki, strategii
sektorowe, jednostki zarządzania projektami, ram regulacyjnych,
badań środowiska, etc.), energia (wzrost efektywności energetycznej,
promowanie odnawialnych źródeł energii) oraz edukacj i ochrona
zdrowia (inwestycje w infrastrukturę, poprawę jakości i efektywności).
Program ELENA
 Maksymalizacja inwestycji w zrównoważoną energię (ELENA)
 Wiele miast i regionów UE brakuje niezbędnej wiedzy technicznej i
zdolności organizacyjnych do realizacji dużych projektów w zakresie
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Korzyści z
cięcia zużycia energii i zanieczyszczenia są jasne, ale wyzwaniem jest
zagwarantowanie, stosunek ceny do jakości i terminowości, a także
zapewnienia dodatkowego finansowania. Elena ("European Local
ENergy Assistance") jest tam, aby pomóc. Prowadzony przez EBI, jest
finansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy Komisji
Europejskiej.
 Jak ELENA pomaga
 ELENA pokrywa do 90% kosztów wsparcia technicznego potrzebnego
do przygotowania, realizacji i finansowania programu inwestycyjnego.
Może to obejmować wykonalności i badania rynku, programu
uporządkowania, audytów energetycznych oraz przygotowanie
procedury przetargowej. Dzięki stałej działalności i planów
technicznych w miejscu, będzie to również pomóc przyciągać
finansowanie z prywatnych banków i innych źródeł, w tym z EBI. Więc
czy to będzie modernizacja budynków publicznych i prywatnych,
zrównoważonego budownictwa, energooszczędne sieci ciepłownicze i
chłodnicze itp, Elena pomaga władze lokalne uzyskać swoje projekty
na dobrej drodze.
Jessica
 JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w
obszarach miejskich) to instrument inżynierii finansowej opracowany przez
Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
(EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).
 Celem inicjatywy JESSICA ma umożliwić korzystanie z niektórych europejskich
funduszy strukturalnych w drodze inwestycji zwrotnych (kredyty, gwarancje,





wkład kapitałowy) w projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich, przyczyniając się do ich rozwoju i atrakcyjności. Celem
JESICCA jest zapewnienie wsparcia dla rozwoju obszarów miejskich i ich
rewitalizacji, zarówno w aspektach gospodarczych i społecznych. Mechanizm
finansowy JESSICA zakłada dofinansowanie z gospodarstwa Funduszy Rozwoju
Obszarów Miejskich tworzonych przez poszczególne miasta z własnych
środków finansowych i innych partnerów publicznych i prywatnych na
podstawie szczegółowych umów. Fundusze miejskie inwestowania w konkretne
projekty miejskie poprzez pożyczki, gwarancje, itp. Projekty realizowane przy
wsparciu inicjatywy JESSICA powinny osiągnąc dochód.
Podstawowe etapy wdrożenia JESSICA:
-Opracowanie studium wykonalności.
-Wybór Funduszu Powierniczego (opcjonalnie).
-Wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (UDF).
-Wybór projektów miejskich.
 W Polsce JESSICA jest realizowany przez regiony w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Zarządy województw
zdecydowałi o przystąpieniu do inicjatywy JESSICA na etapie
przygotowania RPO danej.
 Do tej pory trzy województwa złożyli decyzji dotyczących realizacji
inicjatywy: wielkopolskie, zachodniopomorskie pomorskie i śląskie.
Zarząd Województwa Pomorskiego rozpoczął działania w celu dostępu
do inicjatywy. Dla wszystkich wyżej wymienionych województw studia
przypadków wdrażania inicjatywy zostały skompilowane, które
stanowią analizy potrzeb i możliwości w obrębie danego realizacji
regionalnych programów operacyjnych.
 Przybliżona kwota przeznaczona na realizację inicjatywy JESSICA w
Polsce szacowana jest na ponad 194 mln euro dla czterech wyżej
wymienionych województw. Jednak dokładne kwoty dla śląskiego i
pomorskiego nie zostały jeszcze oficjalne podtwierdzone - zależą one
od negocjacji z EBI.
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) jako Instytucji
Koordynującej programów regionalnych podejmuje niezbędne kroki i
działania wspierające proces wdrażania inicjatywy JESSICA w Polsce
poprzez tworzenie odpowiednich ram prawnych. MRR uczestniczy w
tym procesie także poprzez wydawanie opinii i zaleceń oraz
uczestnictwo w spotkaniach roboczych.
Etap wdrażania inicjatywy JESSICA w regionach:
 Umowa w sprawie finansowania Funduszu Powierniczego JESSICA z EBI została
podpisana w dniu 29 kwietnia 2009 r,region Wielkopolskie jako pierwszy region w
Europie wdrażanie inicjatywy JESSICA.
 W dniu 22 marca 2010 EBI (Trust Fund Manager) ogłosiła zaproszenie do składania
wniosków o podmioty zainteresowane grając rolę Funduszu Rozwoju Obszarów
Miejskich .Ogólna część konkursu została zakończona - pełną realizację tej działalności i
rozpoczęcie UDF planowane jest na koniec września 2010 r.
 W dniu 30 lipca 2009 roku została podpisana umowa dotycząca finansowania Funduszu
Powierniczego JESSICA między EBI i województwa zachodniopomorskiego.
 31 sierpnia środki zostały przekazane na rachunek EBI stanowiące rekompensatę
finansową na utworzenie Funduszu Powierniczego w wysokości 33 082 000 euro.
 W dniu 01 czerwca 2010 EBI ogłosił konkurs dla Funduszy Rozwoju Obszarów
Miejskich.Łączna kwota finansowania w tym konkursie wynosi 140 435 348 złotych. W
ramach konkursu Trust Fund Manager JESSICA udziela wsparcia finansowego w zakresie
kredytów i lokaty kapitału dla funduszy rozwoju obszarów miejskich, wybranych na
podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu do wyrażenia
zainteresowania.Zakończenie konkursu Rozwoju Miast rozpoczęcie planowane jest na
koniec października 2010 r.
 Podobnia jest sytuacja w wojewódstwem
i
11. Udzielenie pożyczek poza UE
Afryka Subsaharyjska, Karaiby i Pacyfik
 Nadrzędnym celem EBI w regionach AKP jest pomóc robienia
długoterminowego zrównoważonego wzrostu gospodarczego prowadzonego w
sektorze prywatnym i zmniejszenia ubóstwa poprzez tworzenie nowych miejsc
pracy i poprawy dostępu do zasobów produkcyjnych. Bank wspiera również
projekty publiczne, które są niezbędne w celu wsparcia rozwoju sektora
prywatnego i stworzyć prężne środowisko biznesowe, w szczególności dla
małych i średnich przedsiębiorstw, które są podstawą gospodarki krajów
rozwijających się.
 Finansowanie EBI w regionach AKP obejmuje szeroki zakres sektorów,
wspieranie:
 -poszerzenia i pogłębienia lokalnych sektorów finansowych;
 -małych i średnich przedsiębiorstw poprzez linie kredytowe i kapitału;
 -projekty infrastrukturalne w sektorach energii, wody, transportu i
telekomunikacji;
 -lokalny przemysł i produkcja;
 -rozbudowa sektora usług;
 -dostęp do odpowiednich i bezpiecznych dostaw żywności.
Kraje kandydujące
 Albania
 Od 2000 roku EBI pożyczył 344 mln EUR do Albanii.
Centrem działań jest infrastrukturya transportowa, w
tym transeuropejskie sieci transportowe.
 Pożyczki 40 mln EUR przyznano na poprawę dostaw
energii cieplnej, wspieramie miejskich usług wodnych
z 27 mln EUR, rozszerzenie linii kredytowych w celu
wsparcia mniejszych przedsiębiorstw w wysokości 15
mln euro od 2009 roku.
 Islandia
 W Islandii, większość funduszy od 2000 roku (więcej
niż 650 mln EUR) wspiera projekty związane z
produkcją zielonej energii.
 Serbia
 EBI pożyczył więcej niż 4,1 mld EUR od 2000 roku do Serbii. Główny nacisk
został położony na projekty związane z transportem (w tym sieci






transeuropejskie) w celu zapewnienia lepszych połączeń dla kraju i regionu.
Małe i średnie przedsiębiorstwa są również celem priorytetowym. EBI ma
ponad 750 mln EUR pożyczyć do sektora produkcji i usług w celu pobudzenia
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
Turcja
EBI wspiera rozwój i integrację Turcji z UE od połowy 1960 roku. 19 mld EUR
więcej niż zostało pożyczone od 2000 roku.
W szczególności, EBI skupil się na następujących obszarach: wsparcie dla
małych i średnich przedsiębiorstw, transportu, środowiska i projektów
energetycznychWyraża pomóc w ograniczeniu ryzyka trzęsienia ziemi.
Czarnogóra
W 2009 roku Bank podpisał 90 mln EUR gwarancji, obejmujące pożyczki EBI i
lokalnie licencjonowanych banków i wspieranie kapitału obrotowego i
inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również inwestycje
miejskie na małą skalę.Bank wspiera dwa kredyty o wartości 45 milionów euro
w 2012 roku, jeden na rzecz Funduszu Inwestycyjnego i Rozwoju a inne do
naprawy szkód powodziowych.
Potencjalne kraje kandydujące
 Bałkany Zachodnie
 Bałkany Zachodnie Region obejmuje kraje kandydujące: Albania,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóry i Serbii; i
Potencjalne kraje kandydujące Bośnia i Hercegowina oraz
Kosowo .
 EBI jest największym międzynarodowym finansistą na
Bałkanach Zachodnich, gdzie działa od roku 1977. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat, Bank finansuje projekty o łącznej
wartości ponad 7,3 mld EUR w regionie, podczas gdy w 2012 roku
pożyczki wyniosły 671 mln EUR.
 Kontynuując swoje wsparcie dla odbudowy i modernizacji
regionalnych i lokalnych sieci podstawowej infrastruktury
(transport, energia i środowisko), EBI chce zwiększyć pomoc dla
sektora prywatnego i pożyczać więcej w sektorze zdrowia i
edukacji w najbliższych latach .
Współpraca z innymi instytucjami
 EBI współfinansuje duże projekty w regionie z innymi międzynarodowymi
instytucjami finansowymi, w szczególności z Europejskim Bankiem Odbudowy
i Rozwoju (EBOiR), Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy.
 Od 2009 roku EBI, Komisja Europejska, Bank Rozwoju Rady Europy oraz
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju współpracują w ramach inwestycyjnych
dla Bałkanów Zachodnich . To zapewnia wspólny instrument dotacji i wspólne
instrumentu kredytowego dla priorytetowych inwestycji w regionie.Celem jest
uproszczenie dostępu do kredytów poprzez łączenie i koordynację różnych
źródeł finansowania i pomocy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
sektorów infrastruktury, w tym infrastruktury społecznej.
 Kolejna wspólna inicjatywa, z tymi samymi partnerami i Europejski Fundusz
Inwestycyjny (EFI), to Bałkany Zachodnie Rozwoju Przedsiębiorczości i
Innowacyjności obiektu (WB EDIF), rozpoczęła się w grudniu 2012 roku. Ma na
celu poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw
w regionie, przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki i regionalnych
rynków kapitału podwyższonego ryzyka, przy jednoczesnym wspieraniu
reform politycznych ułatwiających dostęp do finansowania poprzez
instrumenty inżynierii finansowej.Kapitał WB EDIF wyniósł 145 mln euro,
które będą skutecznie przekłada się na ponad 300 mln EUR, z bezpośredniego
finansowania wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP w regionie Bałkanów
Zachodnich.
Wsparcie EBI i jak go otrzymać.
 Mniejsze przedsiębiorstwa i władze regionalne mogą
być tak samo obsługiwane. Pożyczki przez
pośredników i mikrofinansowania są zarządzane przez
naszą sieć lokalnych banków partnerskich. MŚP
korzystają również z kapitału i finansowania dłużnego
poprzez Europejski Fundusz Inwestycyjny grupy EBI.
Polityka Przejrzystości
 Polityka Przejrzystości Inwestycyjnego Banku
Europejskiego została zatwierdzona przez Radę
Dyrektorów 2 lutego 2010 roku
 EBI, jako organ UE, jest zainteresowany w największej
przejrzystości we wszystkich działaniach wobec
interesariuszy jak zewnętrznych, tak i wewnętrznych i
uważa to za część swojej misji
 udostępnia informacje na temat jego działań, strategii,
polityk, praktyk, przebiegu operacji, zasięgu oddziaływania
i wyników
 ma ułatwić im podejmowanie świadomych decyzji wolnzch
od zabronionych praktyk.
 Archiwa historyczne EBI są regularnie przekazywane
do Archiwów Historycznych Unii Europejskiej.
 EBI podpisał umowę z Europejskim Instytutem
Europejskim we Florencji
 Celem tego porozumienia jest stworzenie systemu
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dla
publiczności historycznego danych Europejskiego
Banku Inwestycyjnego.
 Wszystkie akty i dokumenty będą regularnie
aktualizowane.
Download