zal_nr_3_do_SIWZ

advertisement
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
1
U M O W A IRB.272. .2013
zawarta w dniu ....... roku pomiędzy GMINĄ NAWOJOWA, zwaną dalej
„ZAMAWIAJĄCYM”, którą reprezentuje:
Wójt Gminy
dr inż. STANISŁAW KIEŁBASA
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr ELŻBIETY SZCZEPANIAK
a ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:
§ 1.
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą złożoną w dniu .................... i na
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający
powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.” Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2013/2014”.
2. Zimowe utrzymanie dróg polega na odśnieżaniu, przy użyciu własnego sprzętu
odśnieżnego na drogach:
Zadanie nr I* : Sołectwo BĄCZA KUNINA:
- Droga „Nosalówka” – od sklepu do zjazdu na drogę powiatową
- Droga „Od Kapliczki do drogi powiatowej Frycowa-Złotne”
- Droga „koło Szkoły”
i część Sołectwa Nawojowa:
- Szkoła – Barnakówka – Horoskówka
- Droga „Dutkówka” do sołtysa
Łączna długość ww. dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi ..........................
kilometrów.
Zadanie nr II*: Sołectwo NAWOJOWA
- Droga Powiatowa – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg oraz od cmentarza do
drogi krajowej (droga Łącznik)
- Osiedle Podkamienne
- Nawojowa – Ciecierz
- Nawojowa – Górki Zawadzkie (do Urygi i innych)
* - niepotrzebne skreślić
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
2
- Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina (Żeleźnikowa Wielka)
- Droga do osiedla „Kozerów”
- Droga Podkamienne (za potokiem)
Łączna długość ww. dróg
............................... kilometrów.
objętych
zimowym
utrzymaniem
wynosi
Parkingi:
- koło Szkoły Podstawowej w Nawojowej,
- koło Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej,
- koło kiosków handlowych w Nawojowej,
Łączna powierzchnia ww. parkingów objętych zimowym utrzymaniem wynosi
............................... m².
Zadanie nr III*: Sołectwo FRYCOWA
- Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia”
- Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda”
- Frycowa – osiedle (2 drogi)
Łączna długość ww. dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi ........................
kilometrów;
i „dodatkowe” drogi :
1) .................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności).
2) ................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności)
3) ................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności)
4) ................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności)
Zadanie nr IV*: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA
- Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina)
- Od Cmentarza do Poręby Małej oraz droga Majdan – Sowina
- Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic
- Drogi (2 drogi) ,,Na Pustkach”
Łączna długość ww. dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi ...........................
kilometrów;
* - niepotrzebne skreślić
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
3
i „dodatkowe” drogi :
1) .................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności).
2) ................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności)
3) ................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności)
4) ................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności)
Parkingi:
- koło Kościoła
Łączna powierzchnia ww. parkingów objętych zimowym utrzymaniem wynosi
............................... m².
Zadanie nr V*: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA
- Od drogi krajowej do osiedla Frączków i Kulpów oraz w kierunku osiedla Wiktorów,
most na rzece Kamienica, Stary Tracz i do osiedla Baranów w Nawojowej
Zadanie nr VI*: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA
- Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu)
- Do osiedla pod Małą Górą
- Droga Przedszkole – Hamernia i Aleja Lipowa oraz do osiedla „Za Murem”
Łączna długość ww. dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi
........................... kilometrów.
Parkingi:
- koło Urzędu Gminy Nawojowa,
- wzdłuż drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna,
- parking przy drodze w kierunku Hamernii za przedszkolem,
Łączna powierzchnia ww. parkingów objętych zimowym utrzymaniem wynosi
............................... m².
Zadanie nr VII*: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA
- Droga „Podlas”
- Droga Moczurki – Stajanie
i „dodatkowe” drogi :
* - niepotrzebne skreślić
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
4
1).................. o długości ...........km podlega zimowemu utrzymaniu na zasadzie:
jednokrotny przejazd po zakończeniu opadów śniegu (utrzymanie przejezdności).
Łączna długość ww. dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi
............................ kilometrów.
§ 2.
1. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr
134/2010 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zimowego
utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa oraz m.in. na :
1) Odśnieżaniu całej szerokości jezdni oraz poboczy na drogach wymienionych w
załączniku nr 4 do specyfikacji.
2) Likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej na podjazdach i skrzyżowaniach
poprzez posypanie jezdni odpowiednimi środkami, jakie mogą być używane
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane
na drogach publicznych oraz ulicach i placach /Dz.U. Nr 230 poz. 1960/.
(Zamawiający dysponuje kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4 mm oraz
solą, który składowany jest przy budynku dawnej „Hamerni” Nawojowej.
Wykonawca realizujący zadanie we własnym zakresie ma go pobierać z miejsca
składowania).
3) Prowadzeniu prac (odśnieżania, likwidacja śliskości) w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei i zamieci
śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, a w przypadku nagłych
zmian pogody rozpoczęcie prac natychmiast oraz na każdorazowe polecenie
Zamawiającego, utrzymanie przejezdności na drogach w okresie zimowym.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wstępnie ustala się wynagrodzenie:
a/ Dla zadania nr I*: Sołectwo BĄCZA KUNINA i cześć Sołectwa NAWOJOWA
............. zł brutto /słownie ............................................/
w tym:
1) Droga „Nosalówka”–od sklepu do zjazdu na drogę powiatową-długość drogi 1,8 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
2) Droga „Od Kapliczki do drogi powiatowej Frycowa-Złotne” -długość drogi 2,2 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
* - niepotrzebne skreślić
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
3) Droga „koło Szkoły” - długość drogi 0,3 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
4) Szkoła – Barnakówka – Horoskówka- długość drogi 0,8 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
5) Droga „Dutkówka” do sołtysa - długość drogi 0,3 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
b/Dla zadania nr II* : Sołectwo NAWOJOWA:
............. zł brutto /słownie ............................................/
w tym:
1) Droga Powiatowa – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg oraz od cmentarza do
drogi krajowej (droga Łącznik) - długość drogi 3,8 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
2) Osiedle Podkamienne- długość drogi 1,1 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
3) Nawojowa – Ciecierz- długość drogi 0,9 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
4) Nawojowa – Górki Zawadzkie (do Urygi i innych) -długość drogi 0,6 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
5) Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina (Żeleźnikowa Wielka) długość drogi 2,2 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
6) Droga do osiedla „Kozerów”- długość drogi 0,6 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
7) Droga Podkamienne (za potokiem) -długość drogi 0,3 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
Parkingi:
8) koło Szkoły Podstawowej w Nawojowej o pow. 618 m²,
- za odśnieżanie całego parkingu dziennie netto .................zł
9) koło Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej o pow. 1141 m²,
- za odśnieżanie całego parkingu dziennie netto .................zł
10) koło kiosków handlowych w Nawojowej o pow. 1600 m²,
- za odśnieżanie całego parkingu dziennie netto .................zł
c/ Dla zadania nr III*: Sołectwo FRYCOWA:
............. zł brutto /słownie ............................................/
w tym:
1) Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia” -długość drogi 2,3 km
* - niepotrzebne skreślić
5
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
2) Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda” -długość drogi
4,1 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
3) Frycowa – osiedle (2 drogi) -długość drogi 1,1 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
„dodatkowe” drogi:
4) Droga do osiedla „Ormantego”- -długość drogi 0,4 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
5) Droga do Homoncików i Zaczyków-długość drogi 0,6 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
6) Frycowa – Pułanki - długość drogi 1,4 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
7) FRYCOWA – droga Rybień - do Cyconia-długość drogi 1,5 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
d/Dla zadania nr IV*: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA:
............. zł brutto /słownie ............................................/
w tym:
1) Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina) -długość drogi 1,9 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
2) Od Cmentarza do Poręby Małej oraz droga Majdan – Sowina -długość drogi 3,1 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
3) Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowicdługość drogi 3,9 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
4) Drogi (2 drogi) ,,Na Pustkach” – długość drogi 0,8 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
„dodatkowe” drogi:
5) Droga do Banachów, Michalików i Lelitów - długość drogi 0,7 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
6) Droga Zagórze od Popowic do osiedla „Szmita-Buczka”- długość drogi 0,6 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
7) ŻELEŹNIKOWA WIELKA – droga do Myślca (do mostu) - długość drogi 0,5 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
8) Droga do Barnachów, Pawlików i Legótków - długość drogi 0,9 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
Parking:
9) koło kościoła o pow. 762 m²,
* - niepotrzebne skreślić
6
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
- za odśnieżanie całego parkingu dziennie netto .................zł
e/ Dla zadania nr V*: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA:
............. zł brutto /słownie ............................................/
w tym:
1) Od drogi krajowej do osiedla Frączków i Kulpów oraz w kierunku osiedla
„Wiktorów”, most na rzece Kamienica, Stary Tracz i do osiedla „Baranów” w
Nawojowej- długość drogi 4,9 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
f/ Dla zadania nr VI*: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA:
............. zł brutto /słownie ............................................/
w tym:
1) Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość drogi 3,0 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
2) Do osiedla pod Mała Górą - długość drogi 0,2 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
3) Droga Przedszkole – Hamernia i Aleja Lipowa oraz do osiedla „Za Murem” długość drogi 1,1 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
Parkingi:
4) koło Urzędu Gminy Nawojowa o pow. 480 m²,
- za odśnieżanie całego parkingu dziennie netto .................zł
5) wzdłuż drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna o pow. 485 m²
- za odśnieżanie całego parkingu dziennie netto .................zł,
6) parking przy drodze w kierunku Hamernii za przedszkolem o pow. 380 m²,
- za odśnieżanie całego parkingu dziennie netto .................zł,
g/Dla zadania nr VII*: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA
............. zł brutto /słownie ............................................/
w tym:
1) Droga „Podlas”- długość drogi 0,3 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
2) Droga Moczurki – Stajanie- długość drogi 1,6 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
„dodatkowe” drogi:
3) Droga do Pawlików, Gawlaka i innych w Żeleźnikowej Małej – długość 0,6 km
- za odśnieżanie 1 km bieżącego drogi dziennie netto .................zł
* - niepotrzebne skreślić
7
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
8
2. Zimowe utrzymanie na „dodatkowych drogach” wymienionych w pkt 1.c/4), 5), 6) i
7), 1.d/ 5), 6), 7) i 8) oraz 1. g/ 3) polega na przywróceniu przejezdności po opadach –
odśnieżanie drogi po zakończeniu opadu śniegu. Stawka za 1 km odśnieżania drogi
wynosi ½ stawki na innych drogach gminnych w Sołectwie Frycowa i Żeleźnikowa
Wielka.
3. Ceny jednostkowe określone w umowie są niezmienne do dnia zakończenia robót.
§ 4.
1. Prawo wynagrodzenia będzie miał Wykonawca za dni, w których wystąpią opady
śniegu oraz w dniach, w których następuje naniesienie śniegu na drogi przez wiatr,
błoto pośniegowe oraz śliskości na jezdniach. Jeżeli w danym dniu nie wystąpią
zjawiska pogodowe kwalifikujące użycie sprzętu do odśnieżania, to wynagrodzenie
za te dni nie przysługuje. Warunkiem zapłaty jest pisemne potwierdzenie
wykonanych robót, z podaniem dnia i ilości odśnieżonych kilometrów.
Potwierdzenia dokonuje Sołtys lub upoważniony członek Rady Sołeckiej wsi, na
terenie, której wykonano pracę. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowane
usługi w oparciu o koszty jednostkowe przyjęte w ofercie.
2. W przypadku potrzeby użycia dodatkowego sprzętu dla spełnienia wymogów
zimowego utrzymania dróg gminnych lub usunięcia zasp śniegu albo nabojów
lodowych, będzie on uzyskiwany staraniem i na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od
niego niezależnych (np. ciepła zima), nie jest zobowiązany wykupić całości
zamówienia.
§ 5.
1. Umowa zostaje zawarta na czas: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2014
roku.
2. Umowa może być wypowiedziana przez strony za 30 dniowym okresem
wypowiedzenia, wyrażonym w formie pisemnej.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca, mimo zaistnienia warunków pogodowych, nie przystępuje
niezwłocznie do wykonania prac lub wykonuje nienależycie prace przewidziane w
niniejszej umowie.
§ 6.
* - niepotrzebne skreślić
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ
9
Należność płatna po wykonaniu prac, w okresach miesięcznych, na podstawie faktur
/rachunków/, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. Zamawiający
zapłaci Wykonawcy za zrealizowane usługi w oparciu o koszty jednostkowe przyjęte w
ofercie.
§ 7.
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom będą
przysługiwać kary w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
miesięcznego za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości
Umowy,
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20 % wartości umowy,
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki,
5. W przypadku gdy szkoda, spowodowana nie wykonaniem lub nienależytym
wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, przekracza wysokość
kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Do rozpatrywania ewentualnych sporów właściwy będzie Sąd siedziby
Zamawiającego.
§ 9.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.
§ 10.
* - niepotrzebne skreślić
projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca a trzy pozostałe Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY
* - niepotrzebne skreślić
WYKONAWCA
Download