realizatora/ów programu zdrowotnego Miasta i Gminy

advertisement
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 61/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Buk
z dnia 31marca 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów
programu zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r.
Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U.
z 2015r. poz. 581 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXIII/167/2012
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia i
przyjęcia do realizacji Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na lata 2013 –
2016
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora/ów programu
zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r. Treść ogłoszenia stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 stanowią
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
Buk.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz
wywieszeniu na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Buk.
Uzasadnienie
Zarządzenia Nr 61/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Buk
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora/ów programu
zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r.
W dniu 25 września 2012 roku Rada Miasta i Gminy Buk, działając zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z
późniejszymi zmianami), podjęła Uchwałę Nr XXIII /167/2012 w sprawie
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk
na lata 2013 – 2016.
Z art. 48 ust. 4 i ust. 5 wyżej wymienionej ustawy wynika obowiązek
ogłoszenia przez Burmistrza konkursu ofert na wybór realizatora/ów programu
zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r.
W związku z tym należy wydać zarządzenie ogłaszające ten konkurs biorąc
pod uwagę programy zdrowotne opisane w przedmiotowej Uchwale Rady Miasta i
Gminy Buk.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Buk
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wybór realizatora/ów programu
zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r.
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora/ów programu zdrowotnego
Miasta i Gminy Buk na 2016 r.
Działając na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 581 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Buk
ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/ów programów zdrowotnych w 2016 r.
w zakresach: profilaktyki chorób układu krążenia i zwiększenie skuteczności ich
wykrywania u osób należących do grup ryzyka, profilaktyki chorób prostaty i
zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób należących do grup ryzyka,
profilaktyki chorób płuc i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób
należących do grup ryzyka oraz profilaktyki diabetologicznej i zwiększenie
skuteczności wykrywania cukrzycy w ramach Programu Zdrowotnego Miasta i
Gminy Buk na lata 2013-2016.
1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
Burmistrz Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.
2. Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/ów programów zdrowotnych w 2016 r. w zakresach:
I. profilaktyki chorób układu krążenia i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u
osób należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Buk w ilości 352 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób
układu krążenia,
b) badanie profilaktyczne w postaci badania lipidogramem,
c) interpretację wyników badań przez lekarza kardiologa,
d) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
II. profilaktyki chorób prostaty i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u
mężczyzn należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Buk w ilości 136 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób
prostaty,
b) badanie profilaktyczne w postaci oznaczenia markera PSA,
c) interpretację wyników badań przez lekarza urologa,
d) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
III. profilaktyki chorób płuc i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób
należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie Miasta i
Gminy Buk w ilości 140 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób płuc,
b) badanie radiologiczne klatki piersiowej,
c) interpretację wyników badań przez lekarza radiologa i pulmonologa,
d)
w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
IV. profilaktyki diabetologicznej i zwiększenie skuteczności wykrywania cukrzycy
u osób, które ukończyły 18 rok życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Buk w ilości 320 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu diabetologii,
b) badanie profilaktyczne w postaci badania poziomu cukru we krwi,
c) interpretacja wyników badań przez lekarza diabetologa,
d) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
w ramach Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na lata 2013-2016.
3. Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu w 2016 roku przeznacza się:
a) profilaktyka chorób układu krążenia i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u
osób należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Buk kwota: 13.000 zł,
b) profilaktyka chorób prostaty i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u
mężczyzn należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Buk kwota: 17.000 zł,
c) profilaktyka chorób płuc i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób
należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie Miasta i
Gminy Buk kwota: 10.000 zł,
d) profilaktyka diabetologiczna i zwiększenie skuteczności wykrywania cukrzycy
u osób, które ukończyły 18 rok życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk
kwota: 10.000 zł.
4. Termin realizacji zadania – do 31 października 2016 roku.
5. Oferty na realizację programów mogą składać podmioty spełniające wymagania
określone w szczegółowych warunkach konkursu.
Szczegółowe warunki konkursu z projektem umowy oraz formularzem ofertowym
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Buku
www.buk.gmina.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku,
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, pok. 13, w dni robocze w godz. od 800 do 1500.
6. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęcią oferenta) z dopiskiem „Konkurs
ofert na wybór realizatorów Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk w 2016 r.”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2016 r., do godz. 1500, w pok. 31 pod
adresem: Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.
Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona
w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego konkurs
w pok. nr 31 do dnia 29.04.2016 r. do godz. 1500.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, pok. 32.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Miasta i Gminy Buk na podstawie
wniosku komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego.
8. Termin związania ofertą ustala się 30 dni od dnia, w którym upłynął termin
składania ofert.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu oraz odwołania
konkursu bez podania przyczyny.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Buk
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wybór realizatora/ów programu
zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
konkursu ofert na wybór realizatora/ów programu zdrowotnego Miasta i Gminy Buk
na 2016 r. w zakresach:
profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki chorób prostaty, profilaktyki chorób płuc
oraz profilaktyki diabetologicznej w ramach Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk
na
lata
2013-2016.
Uwagi wstępne
§1
„Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora/ów programu
zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r. w zakresach: profilaktyki chorób układy
krążenia, profilaktyki chorób prostaty, profilaktyki chorób płuc oraz profilaktyki
diabetologicznej w ramach Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na lata 20132016 zwane dalej „Szczegółowymi warunkami konkursu”, stosuje się do postępowania
prowadzonego w trybie konkursu ofert. Określają one założenia konkursu ofert, tryb
składania ofert, sposób przeprowadzania konkursu oraz wymagania stawiane oferentom.
1. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, oferent winien zapoznać
się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych warunkach
konkursu ".
2. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r.
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U.
z 2015 r. poz.581 ze zmianami) zwaną dalej „ustawą” oraz w szczegółowych
warunkach konkursu”.
Zasady przygotowania oferty
§2
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w „Szczegółowych
warunkach konkursu”.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach jednego programu.
3. Ofertę należy sporządzić ściśle według wzoru formularza ofertowego.
4. Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim w
sposób przejrzysty i czytelny.
§3
Oferentowi nie wolno modyfikować treści wzorów załączników pod rygorem
odrzucenia oferty.
§4
1. Każdą stronę oferty wraz z załącznikami (parafuje) podpisuje osoba (osoby)
uprawniona(e) do reprezentowania oferenta lub posiadająca(e)
pełnomocnictwo(a), które należy dołączyć do oferty.
2. Każdą stronę oferty wraz z załączonymi dokumentami należy opatrzyć kolejnym
numerem.
§5
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie
pisemnej powiadomi zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty,
nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę, zgodnie z
postanowieniami § 7, z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
§6
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej
kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem siedziby oferenta wraz z dopiskiem:
„Konkurs ofert na wybór realizatorów Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk
w 2016 r.”
Informacja o wymaganych dokumentach
§7
W celu uznania ważności oferty oferent zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty:
1) złożyć ofertę na formularzu zgodnie z określonym wzorem, (załącznik nr 1 do
”Szczegółowych
warunków konkursu”),
2) oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami i akceptacji warunków
konkursu” (załącznik nr 2 do ”Szczegółowych warunków konkursu”),
3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
4) w przypadku zakładów opieki zdrowotnej aktualny wypis z rejestru zakładów
opieki zdrowotnej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
5) jeżeli odrębne przepisy wymagają dla dokonania wpisu do rejestrów lub
ewidencji, o których mowa w pkt 3 i 4 załączenia statutu, należy dołączyć także
jego treść,
6) kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe osób, które będą
brały udział w realizacji programu w zakresie objętym przedmiotem konkursu
(między innymi kopie dyplomu oraz prawa wykonywania zawodu),
7) w przypadku, gdy dla wykonania programu wymagane są określone przepisami
prawa warunki, zaświadczenie właściwego organu lub instytucji o spełnieniu
takich warunków (np. certyfikat na prowadzenie laboratorium),
8) kopia aktualnej polisy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, również w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zarażenia wirusem HIV, na okres ich
udzielania, ze wskazaniem minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do
jednego wypadku oraz wszystkich wypadków, których skutki objęte będą
umową ubezpieczenia wraz z kopiami dowodów uiszczenia składek należnych
do dnia złożenia oferty,
9) inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć zdaniem oferenta
wpływ
na merytoryczną wartość składanej oferty.
§8
1. Dokumenty, o których mowa w § 7, oferent przedkłada w oryginale lub kserokopii
poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez oferenta (dotyczy każdej strony dokumentu).
2. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
3. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia
wiarygodności i
prawidłowości danych zawartych w ofercie.
Informacje o przedmiocie konkursu
§9
1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów programów zdrowotnych
w 2016r r. w zakresach:
I. profilaktyki chorób układu krążenia i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u
osób należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Buk w ilości 352 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób
układu krążenia,
b) badanie profilaktyczne w postaci badania lipidogramem,
c) interpretację wyników badań przez lekarza kardiologa,
d) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
II. profilaktyki chorób prostaty i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u
mężczyzn należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Buk w ilości 136 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób
prostaty,
b) badanie profilaktyczne w postaci oznaczenie markera PSA,
c) interpretację wyników badań przez lekarza urologa,
d) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
III. profilaktyki chorób płuc i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób
należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie Miasta i
Gminy Buk w ilości 140 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób płuc,
b) badanie radiologiczne klatki piersiowej,
c) interpretację wyników badań przez lekarza radiologa i pulmonologa,
d) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
IV. profilaktyki diabetologicznej i zwiększenie skuteczności wykrywania cukrzycy
u osób, które ukończyły 18 rok życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk
w ilości 300 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu diabetologii,
b) badanie profilaktyczne w postaci badania poziomu cukru we krwi,
b) interpretacja wyników badań przez lekarza diabetologa,
c) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
2. Pomieszczenia, w których będą wykonywane czynności związane z realizacją
programów zdrowotnych zapewnią Wykonawcy.
Termin i miejsce składania ofert
§ 10
1. Ofertę pod rygorem odrzucenia należy składać w terminie do dnia 29.04.2016 r.,
do godz. 1500 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem
oferenta (pieczęcią oferenta) z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatorów
Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk w 2016 r.” w sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy w Buku przy ul. Ratuszowej 1, pok. 31.
2. Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako
złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do pok. 31 siedziby ogłaszającego
konkurs do dnia 29.04.2016 r., do godz. 1500
Termin związania ofertą
§ 11
Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Komisja Konkursowa
§ 12
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert zamawiający powołuje komisję
konkursową, która działa w oparciu o Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta i
Gminy Buk z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji opiniującej
oferty na realizatorów programów zdrowotnych.
2. Kryteria oceny ofert stosowane przez Komisję:
a) dostępność wykonywanych w ramach programów usług,
b) cena jednostkowa świadczenia,
c) możliwość zorganizowania dalszego leczenia.
3. Wybrana zostanie oferta najlepiej spełniająca wymienione w ust. 2 warunki
Miejsce i termin otwarcia ofert oraz przebieg konkursu
§ 13
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.05.2016 r., o godz. 1000 w sali 32
Urzędu Miasta i Gminy w Buku przy ul. Ratuszowej 1
Rozstrzygnięcie konkursu
§ 14
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zamawiający na podstawie wniosku komisji
konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
2. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu
konkursu i jego wynikach na piśmie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Buk.
3. Z podmiotami, które wygrały poszczególne konkursy Zamawiający podpisze
umowy, których projekt przedstawia załącznik nr 3 do „Szczegółowych warunków
konkursu”.
Zmiana warunków konkursu lub odwołanie konkursu
§ 15
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu lub odwołania
konkursu bez podania przyczyn.
Załącznik nr 1
do szczegółowych warunków konkursu ofert na wybór
realizatora/ów programu zdrowotnego na 2016 r.
w zakresach:
profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki chorób
prostaty,
profilaktyki chorób płuc, profilaktyki diabetologicznej w
ramach
Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk
na lata 2013-2016.
FORMULARZ OFERTOWY
do konkursu ofert na wybór realizatora/ów programu zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r.
w zakresach:
profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki chorób prostaty, profilaktyki chorób płuc,
profilaktyki diabetologicznej w ramach Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na lata 20132016.
I. Dane o oferencie:
1. Nazwa zakładu opieki
zdrowotnej, nr wpisu do
rejestru ZOZ Wojewody
2. Adres
3. Telefon, fax, e-mail
4. NIP
5. REGON
6. Oświadczenie o niezaleganiu z
tytułu składek na ZUS
7. Oświadczenie o niezaleganiu z
tytułu podatków
8. Osoba odpowiedzialna za
realizację zadania (telefon
kontaktowy)
Adnotacje urzędowe
(nie wypełniać)
9. Osoba odpowiedzialna za
rozliczenie finansowe zadania
(telefon kontaktowy)
II. Informacja o sprzęcie medycznym i warunkach lokalowych
Adnotacje urzędowe
(nie wypełniać)
1. Wykaz rodzaju sprzętu i
aparatury medycznej posiadanego
przez oferenta,
wykorzystywanego przez niego
przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych objętych
przedmiotem umowy.
2. Określenie warunków
lokalowych przewidzianych do
przeprowadzenia badań na
terenie Miasta i Gminy Buk
3. Oświadczenie, że sprzęt
medyczny, używany do realizacji
programu, spełnia wymogi
określone w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896
z późniejszymi zmianami)
III. Informacja o personelu medycznym przewidzianym do realizacji
świadczeń:
Adnotacje urzędowe
(nie wypełniać
Określenie liczby i kwalifikacji
zawodowych osób, które będą
realizowały świadczenia w ramach
programów objętych przedmiotem
konkursu.
1. Imię i nazwisko lekarza – rodzaj
specjalności i stopień
specjalizacji
a) Profilaktyka chorób układu
krążenia - badanie lipidogramem
– ocena wyników przez lekarza
kardiologa ( w przypadku wyniku
nieprawidłowego, wątpliwego
wskazanie dalszego postępowania)
b) Profilaktyka chorób prostaty badanie PSA – ocena wyników
przez specjalistę onkologa lub
urologa II st .specjalizacji (w
przypadku wyniku nieprawidłowego,
wątpliwego wskazanie dalszego
postępowania )
c) Profilaktyka chorób płuc badanie radiologiczne klatki
piersiowej – ocena wyników
przez specjalistę radiologa lub
pulmonologa (w przypadku wyniku
nieprawidłowego, wątpliwego
wskazanie dalszego postępowania )
d) Profilaktyka diabetologiczna badanie poziomu cukru we krwi –
ocena wyników przez lekarza
diabetologa (w przypadku wyniku
nieprawidłowego, wątpliwego
wskazanie dalszego postępowania )
2. Imię i nazwisko innego
personelu medycznego - rodzaj
kwalifikacji
a) profilaktyka chorób układu
krążenia -badanie lipidogramem
b) profilaktyka chorób prostaty badanie PSA
c) profilaktyka chorób płuc badanie radiologiczne klatki
piersiowej
d)profilaktyka diabetologiczna badanie poziomu cukru we krwi
Adnotacje urzędowe
(nie wypełniać
IV. Plan rzeczowo-finansowy:
1. Proponowana liczba badań,
którą oferenci wykonają z każdego
rodzaju:
a)profilaktyka chorób układu
krążenia - badanie lipidogramem
352
b)profilaktyka chorób prostaty badanie PSA,
136
c)profilaktyka chorób płucbadanie radiologiczne klatki
piersiowej
140
d)profilaktyka diabetologiczna badanie poziomu cukru we krwi
320
2. Cena jednostkowa oferowanych
świadczeń brutto:
a)profilaktyka chorób układu
krążenia - badanie lipidogramem
…………………… zł brutto
b)profilaktyka chorób prostaty badanie PSA,
…………………… zł brutto
c)profilaktyka chorób płuc badanie radiologiczne klatki
piersiowej
…………………… zł brutto
d)profilaktyka diabetologiczna badanie poziomu cukru we krwi
…………………… zł brutto
3.Koszt całkowity badań brutto:
a)profilaktyka chorób układu
krążenia - badanie lipidogramem
…………………… zł brutto nie więcej niż 13.000 zł
b)profilaktyka chorób prostaty …………………… zł brutto nie więcej niż 17.000 zł
badanie PSA,
c)profilaktyka chorób płuc -
badanie radiologiczne klatki
…………………… zł brutto nie więcej niż 10.000 zł
piersiowej
d)profilaktyka diabetologiczna badanie poziomu cukru we krwi
…………………… zł brutto nie więcej niż zł 10.000 zł
Adnotacje urzędowe
(nie wypełniać
V. Inne informacje:
Czy oferent uczestniczył w
realizacji programów
profilaktycznych w zakresie
objętym przedmiotem konkursu
w okresie trzech ostatnich lat ?
Jaką liczbę populacji objęto
badaniami?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
............ …………………………………
miejscowość, data, podpis oferenta
Załącznik nr 2
do Szczegółowych warunków konkursu ofert na wybór
realizatora/ów programu zdrowotnego Miasta i Gminy Buk
na 2016 r.
w zakresach: profilaktyki chorób układu krążenia,
profilaktyki chorób
prostaty, profilaktyki chorób płuc, profilaktyki
diabetologicznej w
ramach Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na lata
2013-2016
..........................., dnia ................................................
Oświadczenie oferenta
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję:
1. treść ogłoszenia,
2. szczegółowe warunki konkursu,
3. projekt umowy o zlecenie wykonania programu zdrowotnego
Miasta i Gminy Buk w roku 2016.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przystąpienie do konkursu.
Załącznik nr 3
do Szczegółowych warunków konkursu ofert na wybór
realizatora/ów programu zdrowotnego Miasta i Gminy
Buk na 2016 r.
w zakresach: profilaktyki chorób układu krążenia,
profilaktyki chorób
prostaty, profilaktyki chorób płuc, profilaktyki
diabetologicznej w ramach
Programu Zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na lata20132016.
Projekt umowy
o zlecenie wykonania programu zdrowotnego Miasta i Gminy Buk na 2016 r.
w zakresach: profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki chorób prostaty,
profilaktyki chorób płuc, profilaktyki diabetologicznej
zawarta w Buku dnia ……………………………
pomiędzy:
Miastem i Gminą Buk reprezentowanymi przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Buk – Stanisława Filipiaka
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
............................................................................…
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
Zamawiający na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027 ze zmianami) oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zleca a Wykonawca
przyjmuje do realizacji programy zdrowotne w zakresie określonym w § 2.
§2
1. Przedmiotem umowy jest realizacja w 2016 r. programu zdrowotnego
w zakresach:
I. profilaktyki chorób układu krążenia i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób
należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Buk w ilości 352 badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób układu
krążenia,
e) badanie profilaktyczne w postaci badania lipidogramem,
f) interpretację wyników badań przez lekarza kardiologa,
g) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
II. profilaktyki chorób prostaty i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u mężczyzn
należących do grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Buk w ilości 136 badań obejmujących:
e) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób prostaty,
f) badanie profilaktyczne w postaci oznaczenie markera PSA,
g) interpretację wyników badań przez lekarza urologa,
h) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
III. profilaktyki chorób płuc i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób należących do
grup ryzyka z rocznika 1953-1976 zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk w ilości 140
badań obejmujących:
a) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu chorób płuc,
b) badanie radiologiczne klatki piersiowej,
c) interpretację wyników badań przez lekarza radiologa i pulmonologa,
d) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
IV. profilaktyki diabetologicznej i zwiększenie skuteczności wykrywania cukrzycy
u osób, które ukończyły 18 rok życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk w
ilości 320 badań obejmujących:
c) edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta i Gminy Buk z zakresu diabetologii,
d) badanie profilaktyczne w postaci badania poziomu cukru we krwi,
b) interpretacja wyników badań przez lekarza diabetologa,
c) w przypadku wyników nieprawidłowych lub wątpliwych wskazanie dalszego
postępowania.
2. Planowana liczba osób objętych badaniami stanowi załącznik nr 1 do umowy. Czas i
miejsce
przeprowadzenia badań Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w dniu podpisania umowy.
3. Cena jednostkowa poszczególnych grup badań wynosi:
a) ...........… zł brutto – w odniesieniu do grupy badań określonej w ust. 1 pkt I,
b) ............... zł brutto – w odniesieniu do grupy badań określonej w ust. 1 pkt II,
c) ............... zł brutto – w odniesieniu do grupy badań określonej w ust. 1 pkt III.
d) .............. zł brutto – w odniesieniu do grupy badań określonej w ust. 1 pkt IV.
4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości badań
w poszczególnych grupach badań, o których mowa w ust.1 w drodze aneksowania
umowy.
5. Wykonawca przekaże wyniki badań pacjentom drogą pocztową w ciągu 30 dni od daty ich
wykonania z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Na wynikach
badań przekazywanych pacjentom Wykonawca zamieści informację, że zostały
sfinansowane
przez Miasto i Gminę Buk. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń,
informowania o terminach badania i rejestracji pacjentów we własnym zakresie.
§3
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
stanowi suma iloczynów ceny jednostkowej poszczególnych badań określonej w § 2 ust.
3 oraz ilości faktycznie przeprowadzonych badań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem praw
pacjenta, należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i
zasadami etyki zawodowej oraz zapewni:
a) personel posiadający kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy,
b) aparaturę i urządzenia niezbędne do zrealizowania umowy, spełniające normy
określone przepisami prawa.
3. Wykonawca jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej informacji o
realizacji programów.
§4
1. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia określonego w umowie nastąpi po
wykonaniu zadania z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie rachunek wystawiony przez
Wykonawcę, do którego dołączone będzie sprawozdanie merytoryczne z
wykonania zadania.
3. Sprawozdanie merytoryczne końcowe powinno zawierać informacje określone
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Do sprawozdania merytorycznego
końcowego Wykonawca załączy listę osób, u których przeprowadzono badania,
zawierającą wyłącznie imię i nazwisko, numer PESEL osoby badanej oraz adres
zamieszkania.
4. Fakturę
oraz
sprawozdanie
merytoryczne
Wykonawca
przekazuje
Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia wykonania zadania.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przelewem na konto wskazane
w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku
wraz ze sprawozdaniem merytorycznym.
6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu merytorycznym
Zamawiający zwróci je Wykonawcy wyznaczając termin ich usunięcia
jednocześnie wstrzyma wypłatę wynagrodzenia.
7. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkich
dodatkowych informacji i przedłożyć wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia
kosztów realizacji przedmiotu umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia finansowego umowy w
trakcie jej trwania pod warunkiem przedłożenia sprawozdania merytorycznego z
wykonanej części zadania wraz z fakturą. Przepisy ust 2-7 stosuje się odpowiednio.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli realizacji zadania w trakcie jego
wykonywania lub po zakończeniu w szczególności w zakresie oceny jakości realizacji
przedmiotu umowy, sposobu i rodzaju prowadzonej dokumentacji związanej
z merytorycznym rozliczeniem umowy oraz stanu wykonania umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
a w razie rażących uchybień lub niezastosowania się do zaleceń, Zamawiający może
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
§6
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
2. Za szkody wyrządzone w związku z realizacją zamówienia odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
§7
Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania do dnia 31 października 2016 r.
§8
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze
zmianami),
b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.581 ze zmianami).
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
…………………………
…………………………
Download