Opiekun naukowy - Uniwersytet SWPS

advertisement
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS
Rekrutacja 2017/2018
www.doktoranckie.pl
[email protected]
FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO
I OPIEKUNA POMOCNICZEGO
Opiekun naukowy
Imię i nazwisko opiekuna
naukowego oraz afiliacja
Krótki opis kierunku badawczego
realizowanego przez opiekuna(kilka zdań
pozwalających na zorientowanie się czym się
zajmuje) oraz ewentualny link do strony
internetowej
Potencjalne obszary tematyczne projektów
doktorskich, które opiekun byłby w stanie
prowadzić lub temat grantu badawczego, w
którym opiekun mógłby zaangażować
doktoranta/ów
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu
SWPS,
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Opiekun zajmuje się badaniem psychologicznych,
kulturowych i etycznych uwarunkowań postawy człowieka
wobec różnych zjawisk, niejednoznacznych pod względem
etycznym.
Interesuje się też uwarunkowaniami skutecznego radzenia
sobie w sytuacji trudnej, kryzysowej, związanej ze zmianą,
w tym ze zmianą o charakterze społeczno-kulturowym.
Bada zjawiska i sytuacje, w których ma miejsce ocenianie
drugiego człowieka, naruszenie normy sprawiedliwości i
poczucie krzywdy, rolę pozytywnych relacji
międzyludzkich, zaufania i wspólnotowości, nastawienia
w działaniu na cele innych ludzi, w różnych środowiskach
życia, głównie w miejscu pracy.
https://www.swps.pl/agata-chudzicka-czupala
Badania mogą dotyczyć zjawisk i kwestii, budzących
wątpliwości etyczne i sytuacji, w których osoba czuje się
pokrzywdzona lub zagrożona, w miejscu pracy, w szpitalu, w
szkole, na uczelni lub w środowisku rodzinnym.
Przedmiotem empirycznych analiz będzie rola wybranych
czynników indywidualnych i społecznych jako regulatorów
zachowania się człowieka w sytuacji trudnej, stanowiącej
zagrożenie i będącej wyzwaniem.
Szczególną uwagę będziemy poświęcać roli kultury i różnic
kulturowych. Jaką funkcję, w reakcji na sytuacje trudne lub
związane z naruszeniem zasady sprawiedliwości, pełnią
czynniki kulturowe - na przykład czynniki związane z
klimatem organizacji, w jakiej człowiek funkcjonuje, z
krajem czy środowiskiem, w jakim osoba się wychowała i
żyje, z normami, jakie tam obowiązują?
Ważnym celem będzie też ustalenie, jakie znaczenie mają
cechy psychologiczne, moralność i czynniki społeczne, w
tym np. wrażliwość na sprawiedliwość, wspólnotowość i
zaufanie do innych. Czy i w jakim stopniu są one związane z
zachowaniem się osoby, z jej postawą wobec różnych
zjawisk, zagrożeń i trudności współczesnego świata?
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS
Rekrutacja 2017/2018
www.doktoranckie.pl
[email protected]
Proszę podać liczbę doktorantów, które
opiekun byłby w stanie przyjąć do projektów
badawczych
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym
pomysłem na rozprawę doktorską
Liczba doktorantów, jaką chciałby przyjąć
opiekun w roku akademickim 2017/2018 w
sumie.
2
TAK
2 osoby
Warunki, jakie musi spełnić kandydat na
doktoranta w zakresie:
- zainteresowań naukowych,
- kompetencji badawczych,
- dotychczasowych osiągnięć,
- znajomości języka angielskiego,
- kompetencji społecznych,
- dyspozycyjności
Kandydat powinien mieć ukończone studia psychologiczne,
być gotowym do współpracy i zaangażowania się w badania,
a także chętnym do przygotowywania różnych form
prezentacji ich wyników, szczególnie w formie publikacji.
Wskazana jest znajomość języka angielskiego, pozwalająca
na studiowanie literatury lub przygotowywanie publikacji w
tym języku.
Wskazane jest też zainteresowanie zagadnieniami
psychologii
społecznej
i
kulturowej,
znajomość
uwarunkowań skutecznego radzenia sobie w sytuacji
trudnej i teorii związanych z moralnością, poczuciem
sprawiedliwości człowieka (wstępna orientacja w tej
tematyce), a także przygotowanie metodologiczne do
prowadzenia badań.
Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy z doktorantem
Doktorant powinien być dyspozycyjny na tyle, by móc
uczestniczyć w różnych naukowych wydarzeniach i ich
przygotowywaniu oraz gotowy do podejmowania zadań w
projektach badawczych.
Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w toku pracy nad doktoratem
Kontakt mailowy, możliwy też poprzez Skype
Osobiste spotkania
Aktywność Opiekuna naukowego
Wydawnictwa książkowe:
Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich
5 lat
Chudzicka-Czupała A. (2013). Etyczne zachowanie się
człowieka w organizacji. Katowice: Wyd. Uniwersytetu
Śląskiego.
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS
Rekrutacja 2017/2018
www.doktoranckie.pl
[email protected]
Chudzicka-Czupała A. (red). (2013). Człowiek wobec
wartości etycznych. Badania i praktyka. (121-138).
Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
Artykuły opublikowane w czasopismach:
Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Adamek D. (2017). Kto
bywa cyniczny w pracy? Zaangażowanie w pracę,
przywiązanie do organizacji i etyka pracy a cynizm
organizacyjny. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.1, 114, 6986.
Chudzicka-Czupała A., Baran L. (2016). Psychologiczne
mechanizmy moralności. Skłonność do moralnego
dystansowania się studentów a intencje nieuczciwego
zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych.
Chowanna, 2, 251-272.
Chudzicka-Czupała A., Gałka A. (2016). Nieetyczne
zachowanie się rekruterów wobec kandydatów do pracy i
jego uwarunkowania. Czasopismo PsychologicznePsychological Journal, 22, 2, 283-290.
Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2016). Evaluation of
the Psychometric Properties of the Polish Version of the
Protestant Work Ethic Scale by Mirels & Garrett. Studia
Psychologiczne, 54, 1, 1-16.
Chudzicka-Czupała A., Baran L. (2016). Psychologiczne
mechanizmy moralności. Skłonność do moralnego
dystansowania się a intencje studentów do nieuczciwego
zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych.
Chowanna, 2, 55-66.
Basek A., Chudzicka-Czupała A. (2016). Współczesne
podejście do umierania i żałoby - etyczne aspekty
mediatyzacji śmierci. Społeczeństwo i Edukacja. 20 (1), 107118.
Chudzicka-Czupała A., Gałuszka A. (2016). Wykluczenie
społeczne osób chorych i niepełnosprawnych – aspekty
etyczne.
Psychologiczne
koszty
stygmatyzacji.
Społeczeństwo i Edukacja. 20 (1), 47-58.
Chudzicka-Czupała A., Dobrowolska M. (2016). Mobbing w
doświadczeniach
pracowników
zatrudnionych
w
elastycznych formach pracy i w spółdzielniach socjalnych.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 5 (112), 117-140.
Dobrowolska M., Chudzicka-Czupała A. (2016). Przykład
dobrych praktyk biznesowych CSR lokalnego przedsiębiorcy
realizującego projekty pomocowe w ramach Programu
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS
Rekrutacja 2017/2018
www.doktoranckie.pl
[email protected]
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Społeczeństwo i Edukacja. 20
(1), 421-435.
Chudzicka-Czupała A. (2016). Klimat etyczny i klimat
sprawiedliwości
w
organizacji.
Znaczenie
oraz
uwarunkowania. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój.
Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne. 1, 9-19.
Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2016). Co to znaczy być
etycznym w pracy? Przegląd koncepcji etyki pracy. Etyka
Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia
teoretyczno-empiryczne. 3, 31-42.
Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Mello A. L., Kuntz J.,
Zaharia D., Hapon N., Lupina-Wegener A., Börü D. (2015).
Application of the theory of planned behavior in academic
cheating research: a cross-cultural comparison. Ethics &
Behavior, doi: 10.1080/10508422.2015.1112745.
Chrupała-Pniak M., Grabowski D., Chudzicka-Czupała A.
(2015). Etyka pracy i motywacja do pracy osób z różnych
grup wiekowych – podobieństwa i różnice. Społeczeństwo i
Edukacja. 16 (1), 107-118.
Chudzicka-Czupała A., Popiołek K., Łyżnicka A. (2015).
Starość – radość czy nie radość? Społeczne, kulturowe i
indywidualne uwarunkowania dobrostanu ludzi starszych.
Społeczeństwo i Edukacja. 16 (1), 215-226.
Grabowski
D.,
Chudzicka-Czupała
A.
(2015).
Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka
psychometryczna
polskiej
wersji
kwestionariusza
Multidimensional Work Ethic Profile. Psychologia
Społeczna, 2(33), 10, 210-230.
Chudzicka-Czupała A., Łyżnicka A. (2015). Aktywność i
poczucie własnej wartości a jakość życia ludzi starszych,
Społeczeństwo i Edukacja. 17 (2), 7-20.
Chudzicka-Czupała A. (2014). Psychological and moral
determinants in accepting cheating and plagiarism among
university students in Poland. Polish Journal of Applied
Psychology, 12,1,75-98.
Chudzicka-Czupała A., Chrupała-Pniak M., Grabowski D.
(2014).Why May Teachers Become Cynical at Work?
Predictors of Organizational Cynicism Among Polish
Teachers – Research Report. The New Educational Review,
38 (4), 162-172.
Chudzicka-Czupała A. (2014). Filozofia moralna a akceptacja
przejawów nieuczciwości akademickiej przez studentów
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS
Rekrutacja 2017/2018
www.doktoranckie.pl
[email protected]
uczelni wyższych. Czasopismo Psychologiczne, 20,1, 139148.
Chudzicka-Czupała A. (2013). Ethical Ideology as a Predictor
of Ethical Decision Making. International Journal of
Management and Business, 4(1), 82-111.
Chudzicka-Czupała A., Lupina-Wegener A., Borter S., Hapon
N. (2013). Students’ attitude toward cheating in
Switzerland, Ukraine and Poland. The New Educational
Review, 32 (2), 66-76.
Chudzicka-Czupała A. (2013). Psychologiczne i moralne
warunkowania ocen etycznych oraz intencji sprawcy
przemocy w relacjach interpersonalnych w organizacjach.
Czasopismo Psychologiczne, 19(1), 135-147.
Chudzicka-Czupała A. (2013). Zadowolenie z pracy i jego
uwarunkowania jako komponenty
jakości życia
współczesnego człowieka. Chowanna, 1, 13-38.
Ślebarska K., Chudzicka-Czupała A. (2013). Emotional costs
and self-efficacy as predictors of coping among the
reemployed and professional interns. Sociology Study, 3(5),
354-362.
Ślebarska K., Chudzicka-Czupała A. (2013). Emotional costs,
social influences, sense of coherence, and coping in the
situation of reemployment. Psychology Research, 3(4), 220231.
Chudzicka-Czupała A., Ślebarska K. (2013). Psychological
antecedents of coping with stress by re-employed.
Humanities and Social Sciences Review, 2(2), 81–89.
Ślebarska K., Chudzicka-Czupała A. (2013). Occupational
reintegration and well-being. Does long-term unemployed
suffer more from reeployment than short-term
unemployed? Journal of Multidisciplinary Thought, 3 (2), 6775.
Гапон Н., Худзіцка-Чупала А., Люпіна-Вегенер (Hapon N.,
Chudzicka-Czupała А., Lupina-Wegener А. (2013). Students’
attitude toward displays of academic dishonesty: crosscultural analysis, Visnyk of the Lviv Universiti, Series
Fhilosophical Science, 16, 200–208.
Chudzicka-Czupała A. (2012). Filozofia moralna jednostek
jako przesłanka dobrych praktyk w biznesie. Zarządzanie i
Finanse. Journal of Management and Finance (Prace i
Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego),
1(3), 535-546.
Chudzicka-Czupała A. (2012). Empathy and Ethical Decision
Making at Work. Polish Journal of Applied Psychology, 10(1),
169-185.
Chudzicka-Czupała A., Cozma I., Grabowski D., Woehr D. J.
(2012). A Comparison of the Multidimensional Work Ethic
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS
Rekrutacja 2017/2018
www.doktoranckie.pl
[email protected]
Profile Across Two Countries. International Journal of
Management and Business, 3(1), 14-33.
Liczba aktualnie pracujących w zespole
doktorantów
---
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem ukończenia doktoratu
---
Wskazanie osób ze swojego otoczenia, które
mogłyby pełnić rolę opiekunów
pomocniczych (osoby pracujące w Państwa
zespole, po doktoracie, z habilitacją
planowaną na najbliższe lata)
dr Karolina Zalewska
REKRUTACJA
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z wybranymi przez siebie potencjalnymi
opiekunami naukowymi.
Preferowana forma kontaktu w trakcie
rekrutacji:
Kontakt mailowy: [email protected]
Spotkanie osobiste
Proszę podać daty i godziny w okresie
czerwiec – sierpień, w których będzie Pan/i
mógł/mogła porozmawiać z kandydatami
Kontakt możliwy po mailowym ustaleniu daty i godziny
Informacja o ewentualnej nieobecności
(proszę podać daty).
Nie jestem dostępna w okresie 19-22.06.2017
Jestem dostępna do 15 lipca i po 29 sierpnia
Pomocniczy opiekun naukowy
Imię i nazwisko pomocniczego opiekuna
naukowego oraz afiliacja
dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS
Rekrutacja 2017/2018
www.doktoranckie.pl
[email protected]
Krótki opis kierunku badawczego
realizowanego przez pomocniczego opiekuna
(kilka zdań pozwalających na zorientowanie się
czym się zajmuje)oraz ewentualny link do
strony internetowej
Potencjalne tematy projektów doktorskich,
które opiekun pomocniczy mógłby
współprowadzić lub temat grantu badawczego,
w którym opiekun mógłby zaangażować
doktorantów
Zagadnienia dotyczące roli płci, przywiązania i
konstrukcji Ja w adaptacji do wymagań środowiskowych,
zwłaszcza u osób z zaburzeniami psychicznymi i innymi
zaburzeniami zdrowia.
Uwarunkowania zachowania się ludzi i samorozwoju w
sytuacjach kryzysowych (np. zmiany społecznokulturowe, migracje, kryzysy osobiste, kryzysy
rozwojowe). Znaczenie płci.
Problemy związane z hospitalizacją psychiatryczną,
etyczne aspekty hospitalizacji.
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym
pomysłem na rozprawę doktorską
TAK
Liczba doktorantów, jaką chciałby przyjąć
opiekun pomocniczy w roku akad. 2017/2018 w
sumie
2
Warunki, jakie musi spełniać kandydat na
doktoranta w zakresie:
- zainteresowań naukowych,
- kompetencji badawczych,
- dotychczasowych osiągnięć,
- znajomości języka angielskiego,
- kompetencji społecznych,
- dyspozycyjności.
- zainteresowanie obszarem adaptacji w sytuacjach
kryzysowych oraz obszarem psychologii płci,
- rozumienie metodologii badań w naukach społecznych,
- zaawansowany poziom znajomości j. angielskiego,
- dyspozycyjność umożliwiająca konsultacje oparte na
dyskusji i omawianiu kolejnych postępów,
- kultura osobista
Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy z doktorantem
Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem
w toku pracy nad doktoratem
Komunikatywność, umiejętność współpracy i
zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie źródeł
naukowych w bazach wiedzy
Kontakt mailowy: [email protected]
Osobiste spotkania
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
Uniwersytet SWPS
Rekrutacja 2017/2018
www.doktoranckie.pl
[email protected]
Aktywność pomocniczego opiekuna naukowego
Zalewska-Łunkiewicz K. (2016). Samoocena młodych
dorosłych znajdujących się w sytuacji pierwszorazowej
hospitalizacji psychiatrycznej, Czasopismo
Psychologiczne, 22, 2, 269-275.
Zalewska-Łunkiewicz K. (2016). Dostępność poznawcza
stereotypów płci w społeczności hospitalizowanych
mężczyzn chorujących na schizofrenię paranoidalną W:
A. Bańka, K. Popiołek, M. Wójcik, A. Hełka, J. Płachetka
(red.) Człowiek w Społeczności lokalnej- partycypacja,
zasoby, aktywizacja. (s. 87-105), Stowarzyszenia
Psychologia i Architektura: Poznań.
Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich
5 lat
Zalewska K. (2015). Przywiązanie a zaburzenia w
kształtowaniu się osobowości u młodzieży – przyczyna i
rozwiązanie. W: M. Kornaszewska – Polak (red.).
Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne,
Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
Mandal E., Zalewska K. (2012). Childhood violence,
experience of loss and hurt in close relationships at
adulthood and emotional rejection as risk factors of
suicide attempts among women. Archives of Psychiatry
and Psychotherapy, 3, 45-50.
Mandal E. Zalewska K. (2012). Style przywiązania,
traumatyczne doświadczenia z okresu dzieciństwa i
dorosłości, stany psychiczne oraz metody
podejmowania prób samobójczych przez kobiety
leczone psychiatrycznie, Psychiatria Polska, 1, 75–84.
Rok ukończenia doktoratu
2014
Liczba aktualnie pracujących w zespole
doktorantów
---
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem ukończenia doktoratu
---
Download