Szczecin, 05.10.2016r. Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem

advertisement
Szczecin, 05.10.2016r.
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie zawiadamia, że w dniu 18.10.2016 r. i 17.10.2016r. w sali 109, 102, 304 w gmachu Rektoratu PUM przy ul.
Rybackiej 1 odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie
medycyny i biologii medycznej.
Sala 102 (poniedziałek)
- godz. 12.00
Lek. Małgorzata Skwierawska - Studium Doktoranckie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii PUM
Temat rozprawy: „Porównanie skuteczności śródoperacyjnego dostawowego podawania bupiwakainy
z morfiną, klonidyną, siarczanem magnezu lub neostygminą w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego u chorych
poddanych artroskopii stawu kolanowego.”
Promotor: Prof. dr hab. Romuald Bohatyrewicz
Promotor Pomocniczy: Dr n med. Joanna Sołek -Pastuszka
Recenzenci: Dr hab. Mariusz Piechota
Łódź
Dr hab. Michał Gaca
Poznań
Sala 109 (wtorek)
- godz. 8.10
Lek. Kaja Giżewska - Kacprzak - Studium Doktoranckie Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej PUM
Temat rozprawy: „Ocena znaczenia mutacji 677C>T i 1298A>C genu MTHFR oraz stężeń kwasu foliowego
i homocysteiny u matek na tle czynników środowiskowych w etiologii wad cewy nerwowej u dzieci.”
Promotor: Prof. dr. hab. Elżbieta Gawrych
Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Sawicka
Warszawa
Prof. dr hab. Maciej Bagłaj
Wrocław
- godz. 9.00
Mgr Katarzyna Gołębiewska (Tutlewska) - Studium Doktoranckie Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM
Temat rozprawy: „Częstość i charakterystyka delecji genu EpCAM w polskich rodzinach podejrzanych o zespół
Lyncha.”
Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Kurzawski
Recenzenci: Dr hab. Monika Rać prof. PUM
Prof. dr hab. Andrzej Pławski
Poznań
Sala 304 (wtorek)
- godz. 9.00
Mgr inż. Daniel Pędziwiatr Studium Doktoranckie Katedry i Zakładu Fizjologii PUM
Temat rozprawy: „Próba oceny wpływu ostrych psychoz na krążenie komórek macierzystych w krwi
obwodowej”.
Promotor: Dr hab. Magdalena Kucia
Recenzenci: Dr hab. Maria Radziwoń- Zaleska
Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Lange
Wrocław
- godz. 9.50
Lek. Katarzyna Ostrowska-Clark - Prywatna Praktyka Chirurgiczna Medimel w Szczecinie
Temat rozprawy: „Ocena przyczyn powstawania ginekomastii oraz skuteczności leczenia chirurgicznego
wspomaganego liposukcją.”
Promotor: Prof. dr hab. Marek Ostrowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Prowans
Prof. dr hab. Tadeusz Grochowiecki
Warszawa
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej PUM.
Streszczenia wraz z recenzjami dostępne są na stronie Dziekanatu Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
https://www.pum.edu.pl/studenci/dziekanaty/dziekanat-wydzial-lekarski/stopnie-i-tytuly-naukowe/doktoraty
Dziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Prof. dr hab. Leszek Domański
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards