prezentacja - vs cz. I - Symulacja Biznesowa Marketplace

advertisement
Wprowadzenie
do
Zarządzania Strategicznego
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Strategia nauki
Gdy słyszę, zapominam.
Gdy widzę, zapamiętuję.
Gdy sam robię, rozumiem.
Stare przysłowie chińskie
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Strategia nauki
Symulacje komputerowe są rodzajem ćwiczenia, w
trakcie którego uczestnicy, pod czujnym okiem
instruktora, biorą udział w konkursie umiejętności
prowadzenia firmy, rywalizując z groźnymi
przeciwnikami.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Studiując pojedynczo poszczególne dyscypliny,
jesteśmy jak grono niewidomych, usiłujących
zrozumieć co to jest słoń.
To płachta
niegarbowanej
skóry.
Powiedzcie mi
proszę, co to
jest?
To wąż.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
To rura
stalowa.
To pień
drzewa.
Dzięki symulacjom biznesowym, możesz przyjrzeć
się przedsiębiorstwu ze wszystkich stron i dzięki
temu ujrzeć i zrozumieć całość zagadnienia.
Księgowość
Marketing
Dystrybucja
To jest
przedsiębiorstwo!
Finanse
Zasoby
ludzkie
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Produkcja
Zespół ekspertów pomógł w
stworzeniu bardzo realistycznego
środowiska nauki
• Harry Bruce – przywództwo,
zarządzanie
• Joyce Russell – praca
zespołowa, zasoby ludzkie
• Jim Reeve – rachunkowość,
analiza rentowności
• Sarah Gardial i Bob
Woodruff – zadowolenie
klientów
• Jim Wansley – finanse
• Dominique Garval –
strategia biznesowa
• Ernie Cadotte – marketing
• Ken Gilbert – procesy
produkcji
• Ivan Slimak – projektowanie
produktów, procesy jakości
• Tom Mentzer – łańcuch
dostaw
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Strategia nauki:
nauka poprzez działanie
• Uczestnicy uczą się wszystkich aspektów biznesu
poprzez zarządzanie symulowanym nowopowstałym
przedsiębiorstwem.
• Scenariusz Marketplace podąża za cyklem życia
nowego produktu.
• Nowe pojęcia wprowadzane są stopniowo, w miarę
jak stają się one niezbędne na danym etapie rozwoju
firmy.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Dyscyplina umysłowa i
kultura biznesowa
• Symulacja rozwija przywództwo, pracę zespołową
i zdolności interpersonalne.
• Sprzyja lepszemu podejmowaniu decyzji, ucząc
zarządzania całkowicie zintegrowaną firmą, w tym
zarządzania kanałami zbytu, marketingiem,
produkcją, zasobami ludzkimi i finansami.
• Ułatwia przyswajanie ważnych biznesowych
pojęć, zasad i sposobów myślenia.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Dyscyplina umysłowa i
kultura biznesowa
• Rozwija zdolność planowania strategicznego i
umiejętności wykonawcze w szybko zmieniającym się
środowisku.
• Wpaja koncentrowanie się na ostatecznym wyniku
finansowym i na równoczesnej potrzebie zapewnienia
zadowolenia klientów.
• Ujawnia skutki finansowe decyzji biznesowych oraz to,
w jaki sposób wypływają one na ostateczne osiągnięcia
finansowe.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Dyscyplina umysłowa i
kultura biznesowa
• Pozwala odkryć, jak ważne jest
wykorzystywanie danych z analiz rynku i
sygnałów ze strony konkurencji w korygowaniu
planu strategicznego oraz w coraz węższym
ukierunkowaniu taktyk biznesowych.
• Umożliwia zanurzenie się w nowopowstające
przedsięwzięcie i zarządzanie nim.
• Buduje w uczestnikach wiarę w swoje
możliwości, poparte wiedzą i doświadczeniem.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
W jaki sposób przeprowadzana
jest symulacja biznesu?
• Zespoły realizują scenariusz gry strategicznej –
rozpoczynanie działalności i zarządzanie
nowym przedsiębiorstwem.
• Przeciwnikami są współzawodniczące zespoły.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Celem jest zyskowne zdobycie
dominującej pozycji na rynku
Przeciwnik
Przeciwnik
Zespół
zarządzający
Rynek
Przeciwnik
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Zespoły biznesowe
Każdy członek zespołu
zarządzającego przyjmuje
taktyczny obszar
odpowiedzialności.
•Marketing
•Finanse
•Dystrybucja
•Produkcja
•Ogólne przywództwo
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jak wygląda gra?
• Zespół zarządzający otrzymuje informacje na temat
aktualnej sytuacji.
• Bieżąca sytuacja zostaje oceniona, sformułowana
zostaje strategia i przygotowane zostają taktyki.
• Decyzje taktyczne zespołu, równocześnie z
decyzjami przeciwników, wprowadzane są do
symulatora Marketplace.
• Efekty decyzji są udostępniane zespołom
zarządzającym.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jak wygląda gra?
• Zespół zarządzający może zdobywać informacje na
temat tego, co się dzieje na rynku:
– reakcje klientów na decyzje rynkowe firmy
– działania konkurencji
• Bieżąca sytuacja zostaje oceniona, sformułowana
zostaje strategia i przygotowane zostają taktyki.
• Decyzje taktyczne wprowadzane są ponownie do
symulacji Marketplace.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Scenariusz gry
• Wraz z partnerami biznesowymi podjęliście decyzję o
wejściu na międzynarodowy rynek mikrokomputerów.
• Branża mikrokomputerów jest we wstępnej fazie cyklu
życia produktu (wprowadzenie).
• W tym samym czasie na rynek wchodzi kilka innych
firm międzynarodowych.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Biura sprzedaży
Paryż
Toronto
Tokio
Nowy Jork
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Międzynarodowy Sklep
Internetowy prowadzący handel
elektroniczny
Toronto
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Segmenty rynku
(Struktura rynku)
Mercedes
Podróżnicy
Użyteczność
Konie
Robocze
Cena
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Chronologia wydarzeń
• Kwartał 1: Zorganizowanie zespołu zarządzającego,
wybór nazwy firmy, analiza informacji z rynku,
ustalenie kierunku strategicznego i rozpoczęcie
działalności (zaprojektowanie marek, otwarcie biur
sprzedaży i/lub międzynarodowego sklepu
internetowego oraz wybudowanie zakładu
produkcyjnego).
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Chronologia wydarzeń
• Kwartał 2: Przetestowanie na rynku produktów, haseł
reklamowych, kampanii medialnych, obsadzenia kadry
handlowej oraz taktyk internetowych. Ustalenie pakietu
wynagrodzeń dla pracowników i harmonogramu
produkcji każdej marki.
• Kwartał 3: Analiza informacji zwrotnych od klientów,
wydajności pracowników i wyników finansowych oraz
dokonanie korekt strategii i taktyk.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Chronologia wydarzeń
• Kwartał 4: Przygotowanie biznesplanu.
Przedstawienie biznesplanu i zwrócenie się o
finanse do Inwestorów wysokiego ryzyka oraz
negocjacje dotyczące kapitału akcyjnego.
• Kwartały 4 – 6: Zainicjowanie kampanii objęcia
działalnością firmy rynku światowego.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Chronologia wydarzeń
• Kwartał 7: Przygotowanie raportu dla rady
nadzorczej, obejmującego
–
–
–
–
–
wyniki drugiego roku działalności
odchylenia od planu
uzasadnienie tych odstępstw
analizę bieżącej sytuacji na rynku
plan na przyszłość
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kapitał akcyjny (kwartały 1-4)
• Początkowy kapitał firmy stanowią 4,000,000 $ zainwestowane
przez zespół zarządzający na przestrzeni trzech pierwszych
kwartałów działalności: 2,000,000 $ w kwartale 1 oraz po
1,000,000 $ w kwartałach 2 i 3.
• Zespół zarządzający posiada 100% firmy.
• W zamian za inwestycję wysokości 4,000,000 $, wyemitowanych
zostanie dla zespołu zarządzającego 40,000 akcji.
• Początkowa wartość jednej akcji wynosi 100 $.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kapitał akcyjny (kwartał 5)
• Na początku kwartału 4, zespół zarządzający będzie miał
możliwość zwrócenia się do Inwestorów wysokiego ryzyka o
kapitał w kwocie do 4,000,000 $.
• Inwestorzy wysokiego ryzyka oczekują, że zespół przedstawi
im zarys planu strategicznego na drugi rok działalności,
włączając w to wybór rynków docelowych, rozszerzenie
geograficznego obszaru działania, prace badawczorozwojowe, rozbudowę zakładu produkcyjnego, itd..
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Finansowanie poprzez
zaciągnięcie kredytu
(od kwartału 4)
• Bank uruchomi dla zespołu zarządzającego linię
kredytową równą iloczynowi 1,5 razy wartość majątku
firmy w poprzednim kwartale.
• Bank jest zdecydowanie przeciwny podejmowaniu
ryzyka i zredukuje kredyt częściowo lub wezwie do
zwrotu całości kredytu wówczas, gdy zdolność
kredytowa firmy spadnie z powodu nieoczekiwanych
lub znaczących strat.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Specjalne potrzeby finansowe
• Bank nie toleruje złego zarządzania finansami.
• Jeśli firma ukończy kwartał z ujemnym wynikiem
finansowym, to wtedy bank skontaktuje się z
lichwiarzem o imieniu Guido, aby zaciągnąć
pożyczkę awaryjną na pokrycie rachunku firmy.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Warunki finansowe Guida
• Guido wymaga spłaty pożyczki w następnym kwartale.
• Stopa procentowa pożyczki awaryjnej jest rosnąca;
zaczyna się od 10% i może wzrosnąć nawet do 25% na
kwartał.
• Za każde 100$, które Guido umieści na rachunku firmy,
zatrzyma on jedną akcję.
• Posiadanie przez Guida akcji firmy powoduje ich
rozcieńczenie i zmniejszenie ilości udziałów firmy
będących w posiadaniu zespołu.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Bankructwo
• Firma technicznie jest bankrutem, gdy łączne straty
przewyższają wartość jej akcji zwyczajnych.
• Bankructwo ma miejsce, gdy suma zysków
zatrzymanych i akcji zwyczajnych i
uprzywilejowanych jest liczbą ujemną.
• Inaczej mówiąc, zarząd wydał cały majątek firmy,
gdy ujemna wartość zysków zatrzymanych
przekracza wartość akcji zwyczajnych.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Ocena wyników
• Zrównoważona karta wyników- wyniki zbiorcze dla
kwartałów od 3 do 6
• Biznesplan
• Raport dla rady nadzorczej
• Myślenie strategiczne i wykonanie taktyczne
• Konsultacje z Instruktorem
• Na ile dobrze firma jest przygotowana na przyszłość
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Pomiar wyników firmy
Zrównoważona karta
wyników
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Dlaczego korzystamy ze
zrównoważonej karty wyników?
• Łatwo jest skupić się jedynie na udziale w rynku czy
krótkoterminowych zyskach.
• Żywotność długookresowa firmy wymaga, aby
menedżerowie zapewniali także zadowolenie
klientów i inwestowali w przyszłość firmy.
• Zrównoważona karta wyników mierzy wyniki
zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe.
• Najlepsi menedżerowie będą osiągać wysokie wyniki
we wszystkich obszarach podlegających ocenie.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Wynik finansowy
Zarządzanie
zasobami
ludzkimi
Zarządzanie
majątkiem
firmy
Wynik
rynkowy
Łączna ocena
działalności
Wytwarzanie
majątku
Skuteczność
marketingu
Inwestowanie
w przyszłość
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Koniec Wprowadzenia do
Zarządzania Strategicznego
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kolejne slajdy stanowią
wprowadzenie do
oprogramowania webowego dla
Zarządzania Strategicznego
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Symulacja Marketplace to
zabawny sposób nauki o
Zarządzaniu Strategicznym
• Jest to gra biznesowa.
• To nauko poprzez działanie.
• Ożywia biznesowe pojęcia, zasady i
sposoby myślenia.
• Wzmacnia ducha rywalizacji.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jest realistyczna!
• Wykonujesz te same zadania, jakie stoją przed
osobami, będącymi twoimi odpowiednikami w
rzeczywistym świecie:
– projektujesz marki
– planujesz kampanię reklamową
– decydujesz o wynagrodzeniach pracowników
– ustalasz harmonogram produkcji
– martwisz się o zyski
– zarządzasz przepływem gotówki
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jest zorganizowana!
• Scenariusz gry podąża za logicznym
procesem rozpoczynania działalności nowej
firmy.
• Symulacja przeprowadza cię przez proces
podejmowania decyzji.
• Kliknięcie na odpowiednią ikonkę
udostępnia szczegółowe materiały
szkoleniowe.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Marketplace jest
dostępny poprzez
Netscape oraz
Internet Explorer.
Wejdź na stronę:
marketplace6.com
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Proces
krok-po-kroku
przeprowadzi cię
przez wszystkie
informacje i decyzje.
Oprogramowanie
kontroluje twoje
postępy, aby
zmniejszyć
niepewność i aby
pomóc ci
dostrzeżenie logiki
procesu
marketingowego.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Koniecznie
zapoznaj się ze
wskazówkami
„Jak korzystać z
oprogramowania
Marketplace”.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Dla zobrazowania załóżmy, że rozpoczynasz
działalność firmy o nazwie Traveler Computers.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Możesz otworzyć międzynarodowy sklep
internetowy i/lub cztery biura sprzedaży na
świecie.
Jakie są wady i zalety
każdego kanału
sprzedaży?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Segmenty rynku
(Struktura rynku)
Mercedes
Podróżnicy
Użyteczność
Konie
robocze
Cena
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Każdy segment
rynku ma swój
indywidualny
zestaw potrzeb.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Musisz podjąć
decyzję, który
segment wybrać na
początku jako
docelowy. W miarę
postępu ćwiczenia,
zostaniesz
poproszony o wybór
kolejnego segmentu.
Przykładowo, można
wybrać segment
Podróżnicy.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Po dokonaniu
wyboru
segmentu, musisz
zaprojektować
markę,
spełniającą jego
potrzeby.
Jakie cechy sprawią, że
komputer będzie
bardziej atrakcyjny dla
segmentu Podróżnicy?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Ustalasz cenę
sprzedaży,
decydujesz, czy
chcesz zastosować
rabat cenowy i
sygnalizujesz
kadrze handlowej,
który produkt ma
najwyższy
priorytet.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Musisz zaprojektować
reklamy, które
przyciągną segment
docelowy.
Decydujesz,
która marka ma
pojawić się w
reklamie.
Wybierasz korzyści, które mają
zostać przestawione w reklamie i
zaznaczasz ich hierarchię
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
ważności.
Możesz wybrać taktyki marketingowe zwiększające
ruch do strony internetowej firmy.
Aby potencjalnie
zmienić siłę
przyciągania strony
internetowej firmy,
możesz wydać mniej
lub więcej, niż
wynosi norma w
branży.
Jaką prowizję
powinieneś
zaoferować
swoim
partnerom?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Co możesz zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo,
że odwiedzający stronę internetową firmy dokona na niej
zakupu?
Taktyki nie są w
identycznym
stopniu skuteczne
i niektóre z nich
mogą nie być
warte dokonanych
wydatków.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Musisz podjąć decyzję odnośnie pakietu
wynagrodzeń pracowników firmy…
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
…oraz liczby sprzedawców, których
firma powinna zatrudnić.
Możesz
określić, ilu
pracowników
powinno
zostać
przydzielonych
do każdego
segmentu oraz
do serwisu.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Ile sztuk firma powinna wyprodukować, aby
zaspokoić popyt?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Ile firma powinna zainwestować w potencjał wytwórczy
zakładu produkcyjnego na przyszły kwartał, uwzględniając
prognozę popytu i płynność finansową?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Gdy decyzje są już gotowe do przetworzenia przez
symulator Marketplace, program sprawdza, czy nie
popełniono jakichś błędów lub czy czegoś ważnego nie
pominięto.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Natychmiast po
przetworzeniu
kwartału,
możesz
dowiedzieć się,
jak rentowny był
dany dział firmy
w ubiegłym
kwartale.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Zobaczysz
swój udział w
rynku z
podziałem na
segmenty oraz
dla całego
rynku.
Twoja firma
to Traveler.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Otrzymasz wyniki badań rynku ukazujące, na ile
segment docelowy zaakceptował projekty marek twojej
firmy i firm konkurencyjnych. Wynik 100 oznacza pełne
zadowolenie.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Otrzymasz także
analizę
rentowności
każdego
produktu, abyś
mógł
skorygować
swoją strategię
dotyczącą marek.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jeśli Twój
produkt nie
osiąga wysokich
wyników, to
możesz
przeanalizować
inne marki i
ponownie
zaprojektować
swoją.
Lepszy
Twój
produkt produkt
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Ocenianie: Zrównoważona karta
wyników
• Ostateczna ocena obliczona zostanie w oparciu o:
– Wynik finansowy (zarobki na akcję)
– Wynik rynkowy (udział w rynku w dwóch segmentach docelowych, z korektą za
niezaspokojony popyt)
– Skuteczność marketingu (zadowolenie klientów z produktów i projektów reklam w
dwóch segmentach docelowych (oceniane na skali od 0 do 100) plus wielkość sprzedaży
przypadającej na jednego sprzedawcę)
– Inwestowanie w przyszłość (przeznaczanie środków na nowe biura sprzedaży i prace
badawczo rozwojowe jako procent od sprzedaży)
– Wytwarzanie majątku (zyski zatrzymane/łączne inwestycje)
– Zarządzanie majątkiem firmy (obrót aktywami z korektą za nadmierne zapasy)
– Zarządzanie zasobami ludzkimi (kadra handlowa oraz wydajność pracowników
zakładu produkcyjnego)
– Łączna ocena to wskaźnik liczbowy, który łączy w sobie wszystkie powyższe czynniki.
Do obliczenia tej oceny wykorzystane zostaną wyniki kwartału 6.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
W każdym kwartale zaprezentowana zostanie ci
twoja Zrównoważona karta wyników. Twoim
celem jest stanie się do kwartału 6 najlepszą firmą
w Łącznej ocenie działalności.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Możesz także porównać swoje wyniki ze
standardami w branży.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Mechanizmy Web Marketplace
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Elektroniczna baza Marketplace znajduje się
w Innovative Learning Solutions
(Knoxville, w stanie Tennessee)
Studenci logują się, aby przeglądać
informacje i podejmować decyzje
Centrum Przetwarzania
Marketplace
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Członkowie zespołu pracują, analizując bieżącą sytuację,
oceniając dostępne opcje i wreszcie podejmując decyzje.
Centrum przetwarzania
Marketplace
Jan analizuje badania rynku i przesyła
swoje wnioski w poniedziałek.
Kasia loguje się we wtorek i przekazuje
swoje zalecenia marketingowe
Józef podejmuje swoje decyzje dotyczące
produkcji w środę rano
Barbara ocenia ich finansowe skutki
w środę wieczorem.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Członkowie zespołu współpracują ze sobą
za pośrednictwem e-maila, chatu i osobiście.
W środę wieczorem, Barbara zwołuje cały zespół
na chacie, aby sfinalizować decyzje.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Instruktor może się zalogować,
aby przeglądać pracę studentów
i ich wyniki
Centrum Przetwarzania
Marketplace
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kwartał 1 - organizacja firmy
• Wybór nazwy dla firmy
• Przydzielenie członkom zespołu
zakresów odpowiedzialności
• Podzielenie się osobistymi celami
edukacyjnymi
• Ustanowienie norm pracy zespołu
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kwartał 1 –Ustalenie kierunku
strategicznego
• Analiza informacji na temat rynku
• Ustalenie kierunku strategicznego
– wybór segmentów docelowych
– podjęcie decyzji odnośnie podstawy konkurencyjnej
• Rozpoczęcie działalności
– otwarcie pierwszego biura sprzedaży lub sklepu
internetowego dla potrzeb rynku testowego
– zaprojektowanie produktów dla docelowych
segmentów rynku
– wybudowanie zakładu produkcyjnego w Toronto
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Przegląd
przykładowych decyzji
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kolejne slajdy służą jako
pomoc do wykładu na temat
funkcji reakcji rynku
W kwartale 1 studenci muszą
zaprojektować produkty. Wybierając
komponenty i ustalając ceny muszą
być oni świadomi różnych funkcji
reakcji
rynku.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Klienci kupują korzyści, a nie
komponenty
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Po dokonaniu wyboru segmentu, musisz
zaprojektować markę, która spełni jego potrzeby.
Slim, rugged, portable
design
10” color flat screen for
portable
Network and Internet
connections
Możliwość korzystania z komputera w podróży jest bardzo istotna
dla segmentu Podróżnicy. Jakie komponenty zapewnią tę korzyść?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jak daleko posuniesz się w dawaniu
klientom tego, o czym mówią, że
pragną?
Czy większa prędkość, więcej aplikacji
oprogramowania, większa pamięć czy
większa ilość klawiszy funkcyjnych na
klawiaturze są zawsze wyżej cenione?
Czy “więcej jakiejś cechy” może
spowodować niezadowolenie klientów?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Na ile orzeszek ziemny jest
elastyczny?
W poszukiwaniu
funkcji reakcji rynku
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Załóżmy, że możesz zaprojektować
idealny batonik. Ile orzeszków
ziemnych trzeba zawrzeć w batoniku,
aby cię uszczęśliwić?
•
•
•
•
Zero?
Kilka?
Garść?
Mnóstwo?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Który batonik zawiera
najwięcej orzechów ziemnych?
•
•
•
•
Mars
Snickers
Lion
Milky Way
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Który batonik najbardziej ci
smakuje?
•
•
•
•
Mars
Snickers
Lion
Milky Way
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jaka jest twoja funkcja reakcji na
ilość orzeszków ziemnych?
Czy więcej zawsze znaczy lepiej?
Czy twoje zadowolenie zwiększałoby
się wraz z każdym następnym
orzeszkiem dodanym do batonika?
Czy jest jakieś ograniczenie?
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Wpływ orzeszków ziemnych na
przyjemność jedzenia batonika
Pyszny
Paskudny
zero
trochę
dużo
Ilość orzechów
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
mnóstwo
Jaka byłaby twoje funkcja reakcji
na następujące składniki?
•
•
•
•
•
•
Czekolada
Karmel
Nugat
Kokos
Ryż
Masło
orzechowe
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Oto kilka funkcji reakcji. Która z
nich stosuje się do orzeszków
ziemnych, czekolady, kokosa, itd.?
Gorąco
Gorąco
Więcej zawsze
znaczy lepiej
Zimno
Im więcej, tym lepiej do
pewnego momentu,
później już więcej nie dodaje
zadowolenia
Zimno
Mniej
Więcej
Mniej
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Więcej
Funkcje reakcji
Gorąco
Więcej dodaje
wartości do
pewnego
momentu, a
następnie jej
odejmuje
Zimno
Mała ilość
wystarczy, więcej
jedynie odbiera
wartość
produktowi
Gorąco
Zimno
Mniej
Więcej
Mniej
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Więcej
Funkcje reakcji
Gorąco
Gorąco
Małe zainteresowanie,
dopóki nie przekroczy
się pewnego progu
Zimno
Każda ilość jest zła
Zimno
Mniej
Więcej
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Mniej
Więcej
Funkcje reakcji
Gorąco
Brak reakcji –
obojętność na daną cechę
Zimno
Mniej
Więcej
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
W przypadku jakiegokolwiek segmentu
rynku: jakie wzbudzisz w nim zadowolenie,
jeśli w swoim komputerze zapewnisz:
•
•
•
•
więcej pamięci
więcej funkcji na klawiaturze
więcej oprogramowania
więcej ….
Podobnie jak w przypadku batonika, musisz odkryć
funkcje reakcji na każdy komponent PC.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Wybierz komponenty komputerów
osobistych, które przyniosą korzyści dla
segmentu Podróżników
Przenośność
Wytrzymała
obudowa
Mikroobwody
Korzystanie w trasie
Wysoka
rozdzielcz.
płaski LCD
Modem
6-godz.
bezprzewod. bateria
Połączenie z biurem
Wbudowany dysk,
napęd CD,
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Łatwość obsługi
Wbudowana
klawiatura
myszka
trackball
klawiatura z
podparciem
nadgarstka
Cele edukacyjne w kwartale 1
• Zarządzanie zespołem
• Organizowanie pracy
• Podjęcie decyzji, czego uczestnicy oczekują
po doświadczeniu symulacji
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Cele edukacyjne w kwartale 1
•
•
•
•
Analiza potencjału rynku
Segmentacja i marketing docelowy
Planowanie strategiczne i taktyczne
Zarządzanie finansowe
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Cele edukacyjne w kwartale 1
• Teoria gier – pozycjonowanie konkurencyjne
• Projekt marki –
– łączenie komponentów produktu z korzyściami
dla klientów
– odkrycie funkcji reakcji klientów
• Płynność finansowa - gotówka versus aktywa
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Dyscyplina umysłowa w planowaniu
strategicznym
Cele
Strategia
Problem
•Zdefiniowanie
problemu
Analiza
strategiczna
Taktyki
Sformułowanie
strategii
Taktyki
•Ocena wewnętrzna •Udostępnione środki •Plany taktyczne
•Ocena zewnętrzna •Opcje strategiczne •Wykonanie
•Wybór jednej opcji
(Wybrana opcja =
Posunięcia strategiczne)
Kontrola
Uwaga : Wybrana opcja składa się z posunięć strategicznych
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Copyright Dominique Garval 2003
Kolejne slajdy przeznaczone są
do kwartału 2
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kwartał 2 - Wejście na rynek
testowy
Celem jest wyniesienie z
niego jak najwięcej
nauki, a nie
wypracowanie zysku.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kwartał 2 - Wejście na rynek
testowy
50% decyzji firmy okaże
się nie do zaakceptowania
– uważaj!
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kwartał 2 - Wejście na rynek
testowy
• Ustalenie cen sprzedaży
• Rozwinięcie kampanii reklamowej
– zaprojektowanie dwóch reklam, po jednej dla
każdego produktu
– ustalenie ilości umieszczeń każdej z reklam w
mediach
• Rozwinięcie strategii dystrybucyjnej
– zatrudnienie kadry handlowej na kwartał
– otwarcie nowych punktów zbytu na kwartał 3
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Kwartał 2 - Testowanie rynku
• Ustalenie harmonogramu produkcji
– dokonanie prognozy popytu
– ustalenie wielkości dziennej produkcji dla każdej
marki
– uruchomienie symulacji pracy zakładu
produkcyjnego, sprawdzenie wyliczonych kwot
• Podpisanie kontraktu na badanie rynku,
dotyczące klientów i konkurencji
• Sprawdzenie sprawozdań finansowych pro
forma
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
To ty kreujesz rynek, a nie
rynek determinuje ciebie
• Rynek nie oczekuje od ciebie, że będziesz wypełniać
jego polecenia.
• Sam musisz tworzyć rynek
– Sprzedawaj produkty, których klienci pragną, po cenach,
które są oni skłonni zapłacić
– Umieść biura sprzedaży tam, gdzie można znaleźć
najwięcej klientów
– Poprzez reklamę informuj i przekonuj potencjalnych
klientów do zakupu komputerów osobistych
– Zatrudnij sprzedawców, aby dotarli do klientów i
przekonali ich do zakupu komputera twojej firmy
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jak ustalić cenę?
•
•
•
•
Koszty (produkcja, marketing, koszty ogólne)
Cele dotyczące zysków
Cena, jaką przyjmie rynek
Konkurencja
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Na początku, nie będziesz w stanie
wycenić swoich produktów powyżej
kosztów
• Firma musi ponieść znaczne koszty
rozruchowe, które przewyższą jej
przychody.
• Wielkość produkcji będzie bardzo niska, co
spowoduje wysokie jednostkowe koszty
produkcji.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Bez wczesnych zysków
Koszty rozpoczęcia
+ działalności
i rozwoju firmy
Pieniądze
0
Czas
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Na początku działalności firmy
przychody spadną poniżej kosztów
Przychód
+
Pieniądze
Koszty rozpoczęcia
działalności
i rozwoju firmy
0
Czas
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Zyski przyjdą później
Przychód
+
Koszty rozpoczęcia
działalności
i rozwoju firmy
Zysk
Zyski
0
Czas
Jesteś tutaj
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Zyski
przycho
-dzą
później
Twoim celem jest przyspieszenie
tempa przyswojenia produktu przez
rynek
dojrzałość
spadek
Popyt
wzrost
wprowadzenie
Jesteś tutaj,
wysokie koszty–niski popyt
Czas
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jaką cenę przyjmie rynek?
Musisz odkryć funkcję reakcji rynku
na cenę produktu.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jaka jest funkcja reakcji rynku na
cenę produktu?
Twój
popyt
Nieelastyczny
(cena nie jest znaczącym
czynnikiem)
Elastyczny (popyt szybko
spada w miarę podnoszenia
się ceny)
Twoja
cena
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
A może tak ona wygląda?
Twój
popyt
Popyt spada powoli, gdy cena
nieznacznie wzrasta i spada
bardzo szybko, przy większych
podwyżkach cen.
Twoja
cena
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Niepowtarzalność produktu może
obniżyć elastyczność cenową
Twój
popyt
Mniej
elastyczny
Elastyczny
Unikalność produktu
przesuwa krzywą
popytu i zmniejsza
elastyczność cenową
Podwyżka ceny twojego produktu 
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jak rynek zareaguje na ceny
produktów konkurencyjnych firm?
Twój
popyt
Niskie ceny konkurencji zabiją
popyt na twoje produkty
Ceny konkurencji
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Jak stworzyć reklamę?
Twoja reklama
Niska cena
Najważniejsze
Łatwość użycia
Bardziej wydajny
Szybki
Aplikacje biurowe
Zdjęcie: pracownicy biurowi
Kolejność ważności
implikuje ważność
przekazu dla
konsumenta
Najmniej ważne
Kolejność ważności
wskazuje agencji
reklamowej elementy,
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte na które położyć
nacisk
Ile powiedzieć w reklamie?
(ilość korzyści)
Która z funkcji reakcji rynku ma zastosowanie?
czy
Gorąco
Gorąco
Więcej znaczy dobrze
do pewnego momentu,
Zimno a później więcej nie wzmaga
już entuzjazmu
Mniej
Zimno
Więcej
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Więcej dodaje
do pewnego momentu
wartości, a następnie
jej odejmuje
Mniej
Więcej
Jak często się reklamujesz?
Twój
Popyt
Zmniejszająca się stopa
wzrostu zwrotu
Zbyt mało
Liczba reklam
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Ale popyt zależy także od
działań konkurencji
Twój
popyt
Silna kampania
reklamowa
konkurencji
ukradnie klientów
twojej firmie
Kampanie reklamowe konkurencji
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Ilu sprzedawców?
Zmniejszająca się stopa
wzrostu zwrotu
Twój
popyt
Zbyt wielu
Zbyt mało
Liczba sprzedawców
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Funkcja reakcji rynku jest dynamiczna!
Twój popyt
Liczba sprzedawców
Postaraj się przenieść wyżej
wykres funkcji reakcji
rynku dzięki lepszym
produktom, cenom,
reklamom i rozmieszczeniu
kadry handlowej
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Zarządzanie zapasami i gotówką
(niebezpieczna sytuacja)
• Wysoka produkcja
– Niższe jednostkowe koszty produkcji
– Ryzyko nadmiernych zapasów
• zużywa znaczne nakłady gotówkowe
• ryzyko zestarzenia się produktu (nieodpowiedni produkt w
magazynie)
• Niska produkcja
– Niskie wymaganie finansowe
– Wyższe jednostkowe koszty produkcji
– Ryzyko niewystarczających zapasów–
• braki zapasów
• utracone przychody
• niezadowolenie klientów (zniechęcenie klientów)
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Prognozowanie popytu
• Każdy ze sprzedawców prawdopodobnie sprzeda
pomiędzy 30 a 100 sztukami produktu.
• Popyt jest funkcją potencjału rynku w danym
segmencie i na całym rynku oraz jakości decyzji
marketingowych.
• Średnio, sprzedawcy sprzedadzą po 50 sztuk na
cały kwartał.
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Spodziewaj się strat netto i ujemnego
przepływu gotówki (cash flow)
Przychód
Koszty rozpoczęcia
działalności
+
i rozwoju firmy
Zysk
Zyski
0
Czas
Jesteś tutaj
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Zyski
przycho
-dzą
później
Cele edukacyjne w kwartale 2
• Wprowadzenie w życie spójnej strategii
• Zarządzanie gotówką w obliczu niepewności
• Uczenie się jak chodzić, zanim będzie można
zacząć biegać
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Cele edukacyjne w kwartale 2
• Strategia marketingowa – koordynowanie wielu
taktyk
• Ceny – wyważenie kosztów, zysków, ceny, jaką
jest w stanie przyjąć rynek oraz konkurencji
• Testowanie rynku – odkrywanie wielu funkcji
reakcji rynku
• Produkcja – zarządzanie potencjałem
wytwórczym, zapasami i kosztami w świetle
celów popytowych
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Download