Za**cznik nr 6 do SIWZ - Miejskie Zakłady Autobusowe

advertisement
postępowanie numer: 141/NT/WM/16
Załącznik nr 6 do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
Formularz ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Leasing finansowy 80 sztuk
fabrycznie nowych autobusów miejskich, realizowanym przez Miejskie Zakłady Autobusowe Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie,
My niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa/firma i dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum).
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla części ………… (podać nr części).
CENA OFERTY
CZĘŚĆ NR I – autobusy MAXI:
Oferujemy wykonanie części nr I zamówienia, określonej w SIWZ, za łączne wynagrodzenie:
CENA OFERTY: (całkowita wartość brutto) ……......... PLN (słownie PLN: …...................…).
Sposób obliczenia ceny oferty dla części I zamówienia:
opis
netto [PLN]
podatek VAT [PLN]
brutto
(z podatkiem VAT)
[PLN]
wartość jednostkowa leasingu
autobusu
całkowita wartość leasingu
35 sztuk autobusów
CZĘŚĆ NR II – autobusy przegubowe:
Oferujemy wykonanie części nr II zamówienia, określonej w SIWZ, za łączne wynagrodzenie:
CENA OFERTY: (całkowita wartość brutto) ……......... PLN (słownie PLN: …...................…).
Sposób obliczenia ceny oferty dla części II zamówienia:
opis
netto [PLN]
podatek VAT [PLN]
brutto
(z podatkiem VAT)
[PLN]
wartość jednostkowa leasingu
autobusu
całkowita wartość leasingu
45 sztuk autobusów
Strona 1 z 4
postępowanie numer: 141/NT/WM/16
Załącznik nr 6 do SIWZ
PRZEDMIOT OFERTY
Oferujemy dostawę w formie leasingu finansowego .......... sztuk fabrycznie nowych autobusów,
(jeśli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część – podać łączną liczbę wszystkich autobusów),
jednakowych w ramach danej części, według załączonego opisu technicznego, spełniających
wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.
CZĘŚĆ NR I: (wypełnić w przypadku składania oferty na daną część zamówienia).
Marka autobusu: .........................; Typ/wariant/wersja/nazwa handlowa autobusu: ..............................;
Producent: .....................................................................................................................; Sztuk: .............;
Pojemność silnika: ……… cm3; Moc silnika: ……… kW; Moment maks. silnika: ……… Nm;
Unifikacja silnika: tak / nie (niepotrzebne skreślić)
Podział szyby przedniej: 4 części (górna, dolna, boczna lewa, boczna prawa) / 3 części (górna, dolna
lewa, dolna prawa) / 2 części (lewa, prawa) / 2 części (górna, dolna) / jednoczęściowa (niepotrzebne
skreślić)
Podział poszyć zewnętrznych: podział pionowy w całym pasie podokiennym podzielonym poziomo /
podział pionowy w całym jednolitym pasie podokiennym / podział pionowy tylko w dolnej części pasa
podokiennego podzielonego poziomo / podział pionowy tylko w górnej części pasa podokiennego
podzielonego poziomo / brak podziału pionowego poszyć (niepotrzebne skreślić)
Wykonanie antykorozyjne nadwozia: konieczność zabezpieczania antykorozyjnego profili zamkniętych
i przestrzeni wewnętrznych nadwozia w całym okresie eksploatacji nie występuje / występuje
(niepotrzebne skreślić)
Urządzenie klimatyzacyjne: zastosowany filtr powietrza urządzenia klimatyzacyjnego centralny,
wielokrotnego użycia: tak / nie; zastosowany wymiennik miedziany: tak / nie (niepotrzebne skreślić)
Okres gwarancji na system wykrywania pożaru i gaszenia: ……… lat
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do uzyskiwania energii elektrycznej: tak / nie (niepotrzebne
skreślić)
Zastosowanie systemu do magazynowania energii elektrycznej odzyskanej przy hamowaniu autobusu:
tak / nie (niepotrzebne skreślić)
Wielkość zużycia paliwa nie większa niż: ................... l/100 km
(należy podać wielkość zużycia paliwa, o której mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 1.8,
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)
Emisja jednostkowa w teście WHTC: NOx ................... g/kWh; THC ................... g/kWh; masa cząstek
stałych ................... g/kWh.
CZĘŚĆ NR II: (wypełnić w przypadku składania oferty na daną część zamówienia).
Marka autobusu: .........................; Typ/wariant/wersja/nazwa handlowa autobusu: ..............................;
Producent: .....................................................................................................................; Sztuk: .............;
Pojemność silnika: ……… cm3; Moc silnika: ……… kW; Moment maks. silnika: ……… Nm;
Unifikacja silnika: tak / nie (niepotrzebne skreślić)
Podział szyby przedniej: 4 części (górna, dolna, boczna lewa, boczna prawa) / 3 części (górna, dolna
lewa, dolna prawa) / 2 części (lewa, prawa) / 2 części (górna, dolna) / jednoczęściowa (niepotrzebne
skreślić)
Strona 2 z 4
postępowanie numer: 141/NT/WM/16
Załącznik nr 6 do SIWZ
Podział poszyć zewnętrznych: podział pionowy w całym pasie podokiennym podzielonym poziomo /
podział pionowy w całym jednolitym pasie podokiennym / podział pionowy tylko w dolnej części pasa
podokiennego podzielonego poziomo / podział pionowy tylko w górnej części pasa podokiennego
podzielonego poziomo / brak podziału pionowego poszyć (niepotrzebne skreślić)
Wykonanie antykorozyjne nadwozia: konieczność zabezpieczania antykorozyjnego profili zamkniętych
i przestrzeni wewnętrznych nadwozia w całym okresie eksploatacji nie występuje / występuje
(niepotrzebne skreślić)
Urządzenie klimatyzacyjne: zastosowany filtr powietrza urządzenia klimatyzacyjnego centralny,
wielokrotnego użycia: tak / nie; zastosowany wymiennik miedziany: tak / nie (niepotrzebne skreślić)
Okres gwarancji na system wykrywania pożaru i gaszenia: ……… lat
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do uzyskiwania energii elektrycznej: tak / nie (niepotrzebne
skreślić)
Zastosowanie systemu do magazynowania energii elektrycznej odzyskanej przy hamowaniu autobusu:
tak / nie (niepotrzebne skreślić)
Wielkość zużycia paliwa nie większa niż: ................... l/100 km
(należy podać wielkość zużycia paliwa, o której mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 1.8,
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)
Emisja jednostkowa w teście WHTC: NOx ................... g/kWh; THC ................... g/kWh; masa cząstek
stałych ................... g/kWh.
OŚWIADCZENIA
1.
Oświadczamy, że zaproponowana przez nas cena zawiera wszelkie koszty, opłaty i prowizje,
związane z wykonaniem Umowy w pełnym jej zakresie i jako taka jest ostateczna i stała w całym
okresie realizacji Umowy.
2.
Akceptujemy/oferujemy warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia wymagany przez
Zamawiającego.
3.
Zapewniamy udzielenie gwarancji jakości oraz świadczenie usług serwisowych na zasadach
określonych w SIWZ.
4.
Wskazujemy, że przy realizacji zamówienia powierzymy / nie powierzymy podwykonawcom
część zamówienia (niepotrzebne skreślić).
Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia: .........................
................. (wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom części zamówienia).
5.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy leasingu finansowego, umowy
serwisowej oraz gwarancji jakości, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wadium w wysokości …………… PLN (słownie PLN: ……………..) zostało
wniesione w dniu ………………….. w formie …………………………….. Kopia odpowiedniego
dokumentu stanowi załącznik nr .... do oferty. Prosimy o zwrot wadium wniesionego w pieniądzu,
na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp, na rachunek bankowy numer: ……………….…
7. Jesteśmy świadomi, że Zamawiający zatrzyma wniesione przez nas wadium, wraz z odsetkami, we
wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp oraz jeżeli w sytuacji, gdy
nasza oferta zostanie wybrana:
a) odmówimy podpisania Umowy na warunkach określonych w SIWZ,
b) nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
Strona 3 z 4
postępowanie numer: 141/NT/WM/16
Załącznik nr 6 do SIWZ
c) zawarcie Umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
9. Oświadczamy, że oferta niniejsza zawiera ……. stron; od strony … do strony … oferta zawiera
informacje zastrzeżone, które nie mogą być udostępniane na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp.
Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi załącznik nr ....... do oferty.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………
(Osoba do kontaktów, firma, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)
Załączniki:
Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, określone w SIWZ, wyszczególnione są
w wykazie znajdującym się na stronie nr ....... oferty.
Miejscowość …………….., dnia ……....
................................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 4 z 4
Download