Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn

advertisement
Mszczonów, dn. 14.04.2009 r.
G.7624/01/2009
INFORMACJA
Na podstawie art. 21 ust. ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
informuję
o zamieszczeniu w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie – decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie warsztatu samochodowego dwustanowiskowego na działce
o numerze ewidencyjnym 5/2 w miejscowości Chudolipie” gmina Mszczonów,
pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Inwestor: Jan Staniak
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 173
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), powyższe przedsięwzięcie
zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko może być wymagany.
Rozdzielnik:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i BIP,
2. Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji – Chudolipie,
gm. Mszczonów
3. a/a.
J.J.14.04.2009 r
Mszczonów, dn. 14.04.2009 r.
G. 7624/01/2009
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w
związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt
4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227), a także § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Jana Staniaka, zam……………………………………………………….,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu samochodowego
dwustanowiskowego na działce o numerze ewidencyjnym 5/2 w miejscowości
Chudolipie” gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie,
orzekam
1) stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu samochodowego
dwustanowiskowego na działce o numerze ewidencyjnym 5/2 w
miejscowości Chudolipie” gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj.
mazowieckie,
2) określić dla Pana Jana Staniaka zam. ………………………………………..,
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww. przedsięwzięcia na
podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane
przedsięwzięcie,
tj.
„Budowa
warsztatu
samochodowego
dwustanowiskowego” będzie zlokalizowane na terenie części działki nr ew. 5/2
o pow. 1,75 ha, położonej w miejscowości Chudolipie, gm. Mszczonów. Warsztat
będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 50 Grójec –
Mszczonów – Sochaczew o dużym natężeniu ruchu samochodowego.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania
przedsięwzięcia,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
Faza realizacji:
a) budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie doprowadzi do zwiększenia stopnia
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rozpatrywanym środowisku,
jak również nie będzie stanowić zagrożenia dla gleby, środowiska wodnego i
nie wpłynie na klimat akustyczny,
b) podczas realizacji przedsięwzięcia należy korzystać ze sprzętu budowlanego
spełniającego normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych,
c) krótkotrwałe zwiększenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego nie będzie miało żadnego wpływu na stan
czystości środowiska w rozpatrywanym rejonie,
d) wszelkie prace związane z robotami ziemnymi i odwodnieniami w trakcie
realizacji inwestycji powinny być prowadzone w sposób ograniczający ich
wpływ na zachowanie stosunków wodnych terenu,
e) prace budowlane:
- powinny uwzględniać technologie zapewniające bezpieczeństwo i
ograniczenie wszelkich uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej do
niezbędnego minimum,
- powinny być zorganizowane w sposób minimalizujący uciążliwości
związane z emisją hałasu (np. poprzez prowadzenie robót wyłącznie w
porze dziennej, tj. od godz. 600 do godz. 2200).
Faza eksploatacji:
a) działalność prowadzona w warsztacie nie może powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada
tytuł prawny,
b) wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego
z instalacji nie może przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181),
c) poziom hałasu przenikającego do środowiska nie może przekraczać wartości
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr
120 poz. 826),
d) wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji, eksploatacji lub likwidacji
przedsięwzięcia jest obowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
e) odpady będą gromadzone selektywnie w bezpieczny dla środowiska sposób.
Na odbiór wszystkich wytwarzanych odpadów podpisane zostaną umowy.
Odbiorcami odpadów będą wyłącznie specjalistyczne firmy, posiadające
stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarki odpadami,
f) ścieki socjalno-bytowe, które będą powstawać w wyniku eksploatacji
warsztatu samochodowego, będą odprowadzane do betonowego szczelnego
zbiornika bezodpływowego o pojemności V = 50 m 3. Gromadzone w zbiorniku
ścieki, będą wywożone średnio raz w miesiącu transportem ascenizacyjnym
(na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Mszczonowie), do najbliższej oczyszczalni ścieków w Grabcach
Józefpolskich.
g) ścieki technologiczne będą gromadzone w szczelnym, zamkniętym zbiorniku,
który będzie opróżniany przez specjalistyczną firmę na podstawie stosownej
umowy,
h) planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze NATURA 2000 i nie ma
wpływu na ten obszar.
i) teren, na którym będzie realizowana projektowana inwestycja, został objęty
prawną ochroną konserwatorską jako Bolimowsko – Radziejowicki z doliną
środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził (pismo nr RDOŚ-14-WPN7049-3/08/Ed z dnia 26 listopada 2008 r.), że planowane przedsięwzięcie nie
będzie naruszać ograniczeń wynikających z utworzenia na przedmiotowym
terenie Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w
Rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz., Nr 178 poz. 6936 z późn. zm.), co należy rozumieć jako
brak naruszania jakiegokolwiek zakazu wymienionego w § 3 ww.
rozporządzenia.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w
przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:
1) planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie budowy warsztatu
samochodowego
dwustanowiskowego.
W
skład
projektowanego
przedsięwzięcia będą wchodzić następujące obiekty i urządzenia:
Budynek warsztatowy z zapleczem – powierzchnia zabudowy ok. 790,3 m2
hala główna, w tym część warsztatowa,
pomieszczenie administracyjne, techniczne, zaplecze sanitarne,
myjnia samochodowa jednostanowiskowa.
Zaplecze komunikacyjno – serwisowe – pow. do utwardzenia ok. 3 900,0 m2
bezpośredni zjazd z drogi krajowej Nr 50 (Sochaczew – Mszczonów – Grójec),
wewnętrzna droga dojazdowa do warsztatu samochodowego,
miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 5, dla samochodów
ciężarowych - 10,
- ogrodzenie z siatki metalowej na podmurówce betonowej,
- brama na wjeździe.
c) Urządzenia chroniące środowisko wodno-gruntowe
- zbiornik retencyjno – odparowywalny o pow. ok. 2 400,0 m2
- separator koalescencyjny,
- łapacz zawiesiny,
- kanalizacja deszczowa, studzienki zbierające i rewizyjne
d) Urządzenia instalacyjne
- własne ujęcie wód podziemnych,
- betonowe szczelne szambo na ścieki sanitarne,
- szczelny zbiornik na ścieki technologiczne,
a)
b)
-
urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne pomieszczeń warsztatowych
i biurowych.
e) Powierzchnia terenów zieleni (biologicznie czynnych) – ok. 10 409,7 m2.
f) W projektowanym warsztacie będą zainstalowane maszyny i urządzenia, tj.:
migomat elektryczny, siłownik hydrauliczny, tokarka, butle spawalnicze,
wyważarka kół, urządzenie do demontażu i montażu opon, kompresor do
pompowania kół oraz narzędzia specjalistyczne.
-
2) Planowane przedsięwzięcie, realizowane będzie na terenie, dla którego brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie
ustaleń
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mszczonów, przyjętego uchwałą nr XLIV/332/06 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2006 r. działka o nr ew. 5/2
o powierzchni 3,0492 ha, położona w miejscowości Chudolipie przeznaczona
jest w części (o pow. 1,75 ha) pod tereny działalności rozwoju gospodarczego
wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami
technicznymi, gospodarczymi, miejscami postojowymi, dojazdami, zjazdami,
zielenią i infrastrukturą techniczną.
3) należy wystąpić do Starosty Powiatu Żyrardowskiego o wydanie decyzji:
- na wytwarzanie i czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych,
- pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, budowę zbiornika
retencyjnego oraz budowę separatora koalescencyjnego wraz ze
zintegrowanym osadnikiem zawiesiny.
4) dokonać właściwego doboru sprzętu budowlanego (jak najnowszy, sprawny
technicznie, spełniający normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń
gazowych),
5) w przypadku wystąpienia ewentualnej „kolizji” z systemem korzeniowym drzew
– zastosować metody przewiertu, zaś w przypadku konieczności prowadzenia
prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń mechanicznych –
zastosować opaski metalowe (taśma) dla ochrony pni drzew. Metalowe opaski
ochronne należy jak najszybciej zdjąć po zakończeniu prac budowlanych,
6) po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich
zalegających zanieczyszczeń i odpadów.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na
środowisko
w
odniesieniu
do
przedsięwzięć,
dla
których
przeprowadzono
postępowanie
w
sprawie
transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie
gminy Mszczonów w znacznej odległości od granic kraju, nie występuje
transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W związku z powyższym nie
określa się wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
6. Stwierdzenie
konieczności
utworzenia
obszaru
ograniczonego
użytkowania (w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska).
Planując inwestycję stwierdza się, że nie zachodzi konieczność utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 1.
UZASADNIENIE
Po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Staniaka, zam. …………………………, w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu samochodowego
dwustanowiskowego na działce o numerze ewidencyjnym 5/2 w miejscowości
Chudolipie” gmina Mszczonów, uznano, że dla ww. przedsięwzięcia wymagane
jest wydanie niniejszej decyzji.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 173
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), powyższe przedsięwzięcie
zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko może być wymagany.
Planowane przedsięwzięcie, realizowane będzie na terenie, dla którego brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie ustaleń
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Mszczonów, przyjętego uchwałą nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z
dnia 31 maja 2006 r. działka o nr ew. 5/2 o powierzchni 3,0492 ha, położona w
miejscowości Chudolipie przeznaczona jest w części (o pow. 1,75 ha) pod tereny
działalności rozwoju gospodarczego wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania
obiektami i urządzeniami technicznymi, gospodarczymi, miejscami postojowymi,
dojazdami, zjazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną.
Ponadto nadmienia się, iż rejon, w którym będzie realizowana projektowana
inwestycja, został objęty prawną ochroną konserwatorską jako Bolimowsko –
Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu. Z
przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie planowanej
inwestycji, jak też poza jej granicami (w najbliższej odległości) szatę roślinną tworzą
prawie wyłącznie grunty orne, użytki zielone, pastwiska oraz nieużytki. Są to grunty
użytkowane rolniczo. Zarówno w obszarze projektowanej inwestycji jak i w jego
pobliżu nie występują skupiska bytowania cennych roślin lub zwierząt. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził (pismo nr RDOŚ-14-WPN7049-3/08/Ed z dnia 26 listopada 2008 r.), że planowane przedsięwzięcie nie będzie
naruszać ograniczeń wynikających z utworzenia
na przedmiotowym terenie
Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 21
Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 178 poz. 6936 z późn. zm.), co należy rozumieć jako brak naruszania
jakiegokolwiek zakazu wymienionego w § 3 ww. rozporządzenia.
W trakcie planowania ww. przedsięwzięcia rozpatrywano trzy warianty
inwestycji. Warianty charakteryzują się następującymi aspektami:
Wariant „O”
Wariant zerowy zakłada całkowitą rezygnację z przeprowadzenia inwestycji (nie
podjęcie zamierzonych działań) i utrzymania w dłuższej perspektywie istniejącego
stanu rzeczy. Spowoduje to, że inwestor nie osiągnie zamierzonego celu
inwestycyjnego i dalszego rozwoju firmy.
Wariant I - inwestycyjny
Wariant ten zakłada rozwój inwestycyjny obiektów budowlanych oraz zakup urządzeń
roboczych do wykonywania działalności gospodarczej. Inwestor dostosuje się na
etapie eksploatacji instalacji do prawa polskiego w zakresie środowiska naturalnego
oraz wdroży zapisane w prawie wymagania – poprawi jakość środowiska, rozważnie i
racjonalnie wykorzysta jego zasoby.
Wariant II
Polegałby na zaniechaniu w obecnym miejscu wszelkiej działalności gospodarczej i
przeniesieniu jej w inne miejsce np. inna gmina. Przedsięwzięcie to wymagałoby
dużych nakładów finansowych oraz dużego nakładu czasu, na który sobie nie może
pozwolić inwestor.
Najbardziej korzystnym, zarówno ekonomicznie jaki i dla rozwoju firmy okazuje się
wariant I – wariant inwestycyjny. Wariant inwestycyjny zakłada, że zrealizowane
przedsięwzięcie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
ustanowionymi warunkami dla planowanego przedsięwzięcia i pod nadzorem
odpowiednich służb w tym organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.
Oznacza to wdrożenie po stronie inwestora takich działań, aby zachować zasoby i
walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich
zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia.
O wszczęciu postępowania zawiadomione zostały wszystkie osoby będące
stronami poprzez zawiadomienie nr G.7624/01/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r.,
zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227), Burmistrz Mszczonowa wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na
środowisko i ewentualnego zakresu raportu:
- Starosty Powiatu Żyrardowskiego, który postanowił uznać planowane
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – za
przedsięwzięcie, dla którego można odstąpić od nałożenia obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia postanowienie Nr OŚ.II.7633/01/M/09 z dnia 26.01.2009 r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, który postanowił
odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia - postanowienie Nr ZNS/712/3/2009 z dnia
30.01.2009 r.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia mając na uwadze opinie
organów środowiska, a także uwzględniając cechy przedsięwzięcia takie jak:
 rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem emisji i innych
uciążliwości;
 usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na potencjalne
zagrożenie dla środowiska,
oraz kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
i również określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), odstąpił od nałożenia
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia, ponieważ:
-
-
-
-
rozwiązania
projektowe
w
zakresie
oddziaływania
planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zamkną się w obrębie granic
inwestycji,
inwestycja nie jest realizowana na obszarze Natura 2000, ani na obszarze na
którym przekroczone są
standardy środowiska. Z projektowanym
przedsięwzięciem nie mają związku obszary Natura 2000: Dąbrowa
Radziejowska, gm. Radziejowice ze względu na ich znaczne oddalenie od
lokalizacji tego przedsięwzięcia,
w miejscu planowanej inwestycji nie ma zasobów naturalnych,
inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania na środowisko,
przy zastosowaniu wszystkich rozwiązań projektowych, obiekt będzie spełniać
wymagane standardy jakości odprowadzanych do środowiska wód
opadowych oraz standardy jakości ścieków deszczowych oczyszczonych w
separatorze i odprowadzanych do zbiornika retencyjnego oraz ścieków
sanitarnych i technologicznych odprowadzanych do szczelnych zbiorników,
nie powodując przekroczeń obowiązujących dopuszczalnych norm i
normatywów w tym zakresie,
w zakresie uciążliwości obiektu na środowisko pod względem emisji hałasu,
należy stwierdzić brak negatywnych cech lokalizacyjnych projektowanej
inwestycji oraz brak przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
wyrażonego równoważnym
poziomem dźwięku dla terenów o zwartej
zabudowie: 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy,
- przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych należy uznać,
iż potencjalne oddziaływanie
projektowanego obiektu na środowisko
przyrodnicze, w tym szczególnie gruntowo-wodne, będzie ograniczone jedynie
do możliwości wystąpienia zagrożeń
wygenerowanych
przez ruch
samochodowy na terenie parkingu i drogi dojazdowej.
Jednocześnie należy dodać, iż presja (jakiej można się spodziewać) wywierana na
środowisko przez planowane przedsięwzięcie w fazie budowy będzie niewielka, pod
warunkiem właściwego doboru sprzętu budowlanego oraz wykonanie wszystkich
zawartych w projekcie urządzeń chroniących środowisko, zaś w fazie eksploatacji
powinna ulec poprawie z uwagi na polepszenie warunków technicznej obsługi ruchu
kołowego w tym rejonie. Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Mszczonowa wydał
postanowienie nr G.7624/01/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. stwierdzające brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego
przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
-
Nie ustala się wymogu sporządzenia analizy porealizacyjnej, ponieważ dla
realizacji przedsięwzięcia nie był sporządzony raport organ prowadzący
postępowanie po zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska odstąpił od
nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
(sporządzenia raportu).
Wykonując procedury formalno prawne dotyczące planowanej inwestycji
zawiadomiono strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
warsztatu samochodowego na działce nr ew. 5/2, położonej w miejscowości
Chudolipie – poprzez zawiadomienie Burmistrza Mszczonowa nr G.7624/01/2009 z
dnia 12 stycznia 2009 r., informujące zainteresowane strony
o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej
sprawie. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej
wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz na stronie internetowej Urzędu (BIP).
Ponadto informację tę zamieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji
inwestycji. W pokoju nr 10 Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w
Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi wpływu
planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto strony postępowania zostały
zawiadomione o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww.
przedsięwzięcia. Uwagi ani wnioski w powyższej sprawie nie wpłynęły. W związku z
powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Załącznik - Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu
samochodowego dwustanowiskowego na działce o numerze ewidencyjnym 5/2
w miejscowości Chudolipie” gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj.
mazowieckie.
.....................................................................................
/ pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji/
Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz części I ust. 45 załącznika do ww. ustawy, zapłata opłaty skarbowej
za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w
wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć złotych i 00/100) wniesiono gotówką w dniu 17
października 2008 r. na konto: Nr 49 9291 0001 0043 3882 2000 0040 z adnotacją „opłata za
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”. Powyższą
adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej dokonała w dniu 14.04.2009 r. : Jolanta Jackowska inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.
Otrzymują:
1. Pan Jan Staniak,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. a/a.
Do wiadomości:
1)
Starosta Powiatu Żyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów,
2)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40.
J.J.14.04.2009 r.
Załącznik do decyzji nr
G.7624/01/09 z dnia 14.04 .09 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie warsztatu samochodowego dwustanowiskowego”
na działce o numerze ewidencyjnym 5/2 w miejscowości Chudolipie, gmina
Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.
Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z
późn. zm.), oraz art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
zawierający w szczególności dane:
1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:
Planowanym przedsięwzięciem jest budowa warsztatu samochodowego
dwustanowiskowego na działce o numerze ewidencyjnym 5/2, zlokalizowanej w
miejscowości Chudolipie, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo
mazowieckie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Jan Staniak zam. …………………….
- obsługa komunikacyjna:
Wjazd na teren warsztatu samochodowego jak i wyjazd odbywać się będzie
bezpośrednio z drogi krajowej Nr 50 Grójec – Mszczonów – Sochaczew poprzez
odcinek drogi dojazdowej zlokalizowanej (w obrębie działki gruntowej nr ewidencyjny
5/2). Przewidywana liczba miejsc parkingowych: 5 miejsc na samochody osobowe,
10 na samochody ciężarowe w tym na 2 dostawcze. Częstotliwość ruchu pojazdów
można przyjąć:
- samochody osobowe 10 szt./dobę
- samochody ciężarowe (dostawcze) 6szt./dobę.
2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego
oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu
nieruchomości szatą roślinną:
Dla obszaru realizowanego warsztatu samochodowego w miejscowości
Chudolipie (działka nr ewidencyjny 5/2), gmina Mszczonów, projektowany jest do
wykonania system odwodnienia obiektu wraz z odprowadzaniem oczyszczonych wód
opadowych poprzez urządzenia oczyszczające do projektowanego szczelnego
zbiornika retencyjno - odparowywalnego.
Bilans powierzchni projektowanej inwestycji – warsztatu samochodowego w
Chudolipiu
1. Całkowita powierzchnia działki - 30 492,0 m2 - 3,0492 ha
2. Pow. działki objętej decyzją uwarunkowań środowiskowych - 17 500,0 m2
1,75 ha tj. 100,0%
3. Projektowana powierzchnia zabudowy (powierzchnia zadaszenia) - 790,3 m2
- 0,07903 ha tj. 4,5%
4. Całkowita powierzchnia zadaszenia na terenie działki - 909,0 m2 - 0,09090ha
5. Powierzchnie trwale utwardzone(parking, podjazd, droga wewnętrzna)- 3 900,0
m2 - 0,3900 ha tj. 22,3%
6. Powierzchnia terenów zielonych (biologicznie czynna) - 12 809,7 m2 - 1,2809 ha
- tj. 73,2% w tym (zbiornik retencyjny) - 2 400,0 m2
- 0,2400 ha
Razem:
- 17 500,0 m2 1,75 ha 100,00%
3) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności)
– ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia:
Projektowane przedsięwzięcie pn. „Budowa warsztatu samochodowego na
dwa stanowiska” zlokalizowane będzie w miejscowości Chudolipie (w obrębie działki
gruntowej nr ewidencyjny 5/2), gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo
mazowieckie, przy drodze krajowej Nr 50 Grójec – Mszczonów – Sochaczew.
Teren planowanej inwestycji jest praktycznie płaski. Całkowita powierzchnia
ww. działki gruntowej wynosi - 30 492 m2 (3,0492 ha), natomiast część działki
przeznaczona pod planowaną inwestycję, wynosi - 17 500 m2 (1,75 ha).
A. Budynek warsztatowy z zapleczem
- hala główna, w tym część warsztatowa,
- pomieszczenie administracyjne, techniczne, zaplecze sanitarne,
- myjnia samochodowa jednostanowiskowa.
B. Zaplecze komunikacyjno-serwisowe
-
bezpośredni zjazd z drogi krajowej Nr 50,
wewnętrzna droga dojazdowa do warsztatu samochodowego,
miejsca postojowe dla samochodów w liczbie - 5 (sam. osobowe), 10 (sam. ciężarowe)
ogrodzenie z siatki metalowej na podmurówce betonowej
brama na wjeździe
C. Urządzenia chroniące środowisko wodno-gruntowe
- zbiornik retencyjno-odparowywalny o parametrach technicznych:
a). długość – szerokość: w koronie (80m x 30m); w dnie (67m x 18m),
b). głębokość średnia wykopu: 3,80 m; średnia głębokość wody: 2,50 m;
c). rzędna zwierciadła wody: 185,20 m n.p.m.;
d). powierzchnia zwierciadła wody przy średniej głębokości: 1 980 m2;
e). pojemność: Vcałk. = 7 000 m3; Vuużyt. = 4 060 m3;
- separator koalescencyjny,
- łapacz zawiesiny,
- kanalizacja deszczowa, studzienki zbierające i rewizyjne.
D. Urządzenia instalacyjne
-
własne ujęcie wód podziemnych (czwartorzędowa studnia głębinowa),
betonowe szczelne szambo na ścieki sanitarne,
szczelny zbiornik na ścieki technologiczne,
urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne (z nadmuchem ogrzanego powietrza)
pomieszczeń warsztatowych i biurowych.
4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:
Wariant „O”
Wariant zerowy zakłada całkowitą rezygnację z przeprowadzenia inwestycji (nie
podjęcie zamierzonych działań) i utrzymania w dłuższej perspektywie istniejącego
stanu rzeczy. Spowoduje to, że Inwestor nie osiągnie zamierzonego celu
inwestycyjnego i dalszego rozwoju firmy.
Wariant I - inwestycyjny
Wariant ten zakłada rozwój inwestycyjny obiektów budowlanych oraz zakup urządzeń
roboczych do wykonywania działalności gospodarczej. Inwestor dostosuje się na
etapie eksploatacji instalacji do prawa polskiego w zakresie środowiska naturalnego
oraz wdroży zapisane w prawie wymagania – poprawi jakość środowiska, rozważnie i
racjonalnie wykorzysta jego zasoby.
Wariant II
Polegałby na zaniechaniu w obecnym miejscu wszelkiej działalności gospodarczej i
przeniesieniu jej w inne miejsce np. inna gmina. Przedsięwzięcie to wymagałoby
dużych nakładów finansowych oraz dużego nakładu czasu, na który sobie nie może
pozwolić Inwestor.
Najbardziej korzystnym, zarówno ekonomicznie jaki i dla rozwoju firmy okazuje się
wariant
I – inwestycyjny. Wariant inwestycyjny zakłada, że zrealizowane
przedsięwzięcie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
ustanowionymi warunkami dla planowanego przedsięwzięcia i pod nadzorem
odpowiednich służb w tym organów ochrony
środowiska i inspekcji sanitarnej.
Oznacza to wdrożenie po stronie Inwestora takich działań, aby zachować zasoby i
walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich
zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia.
5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiałów, paliw oraz energii:
A. Potrzeby socjalno-bytowe 12 pracowników zostały określone wg norm zużycia
wody:
Q śrd
= 0,660 m3/d
Q maxd
= 0,726 m3/d
Q maxh
= 0,145 m3/h
B. Potrzeby zabezpieczenia dostawy energii elektrycznej określono w wysokości:
ok. 20 kW/dzień, tj. ok. 520 kW/miesiąc.
C. Zapotrzebowanie w energię cieplną: z własnego źródła ciepła (piec c.o. na Ekogroszek typ:
„KLIMOSZ LINK DUO” o mocy 35kW
6) Rozwiązania chroniące środowisko:
a) Korzystanie ze środowiska w fazie budowy
W fazie budowy obiektu warsztatowego oddziaływanie, a tym samym korzystanie
inwestycji ze środowiska przyrodniczego będzie generalnie mniejsze, niż w fazie
późniejszej eksploatacji. Wynika to z faktu, iż zasadniczo okres budowy obiektu nie
będzie generować powstawania ścieków oraz odpadów stałych i płynnych.
Korzystanie ze środowiska w fazie budowy ograniczone będzie wyłącznie do sfery
powierzchni ziemi oraz w znikomym stopniu obejmie sferę klimatu akustycznego.
Stopień intensywności tego oddziaływania będzie niewielki i ograniczony do obszaru
inwestycji.
b) Korzystanie ze środowiska w fazie eksploatacji
W fazie eksploatacji warsztatu samochodowego, korzystanie ze środowiska będzie
polegało głównie na:
-
odprowadzaniu zanieczyszczonych ścieków deszczowych w terenów
utwardzonych,
odprowadzaniu ścieków socjalno-bytowych
i technologicznych
z działalności warsztatu,
okresowym gromadzeniu odpadów stałych i płynnych w postaci
odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku prowadzonej
działalności oraz w trakcie eksploatacji separatora i łapacza zawiesiny
m.in. tj. zużyte płyny hamulcowe, płyny chłodnicowe, przepracowane
oleje silnikowe i przekładniowe, smary, czyściwo techniczne,
akumulatory ołowiowe, okładziny hamulcowe i sprzęgłowe, filtry
olejowe, filtry powietrza, zużyte opony, szkło oraz zawartość separatora
koalescencyjnego i łapacza zawiesiny.
Przy zastosowaniu wszystkich rozwiązań projektowych, obiekt będzie spełniać
wymagane standardy jakości odprowadzanych do środowiska wód opadowych oraz
standardy jakości ścieków deszczowych oczyszczonych w separatorze i
odprowadzanych do zbiornika retencyjnego oraz ścieków sanitarnych
odprowadzanych do szczelnego zbiornika, nie powodując przekroczeń
obowiązujących dopuszczalnych norm i normatywów w tym zakresie.
7)rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących
środowisko, w tym:
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: powstające ścieki
socjalno-bytowe będą ujmowane w sposób zorganizowany z poszczególnych
węzłów sanitarnych i socjalnych warsztatu oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych i
odprowadzane będą do betonowego szczelnego bezodpływowego zbiornika o
pojemności 50 m3 na poziomie ok. 1,4 m3/d (ok. 36 m3/miesiąc, ok. 420 m3/rok).
Zbiornik opróżniany będzie na podstawie podpisanej umowy na wywóz nieczystości
płynnych pomiędzy Inwestorem, a Zakładem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mszczonowie.
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – ścieki technologiczne
(ok. 50 l miesięcznie) powstałe z procesu naprawy i wymiany różnych podzespołów
samochodowych, z mycia części samochodowych, gromadzone będą w szczelnym,
zamkniętym zbiorniku i odbierane przez specjalistyczną firmę.
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: wody opadowe oraz pochodzące z
odwodnienia terenów utwardzonych będą potencjalnie zawierać substancje
ropopochodne wypłukiwane z nawierzchni utwardzonych, a zwłaszcza z ruchu
podjazdów na stanowiskach parkingowych i wewnętrznej drogi dojazdowej. Tego
rodzaju wody będą ujmowane w sposób zorganizowany z powierzchni terenów
utwardzonych i odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej do łapacza zawiesiny i
separatora koalescencyjnego. Spadek nawierzchni podłoża będzie uzależniony
lokalizacją kratek ściekowych oraz kierunkiem spływu ścieków deszczowych. Wody
opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego przed obiektem warsztatowym, zostaną
ujęte dwoma oddzielnymi systemami kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z tzw.
nawierzchni utwardzonych ,,brudnych” zostaną ujęte przyłączami do kanalizacji
deszczowej, a następnie skierowane do łapacza zawiesiny i separatora
koalescencyjnego, skąd po oczyszczeniu skierowane zostaną kanalizacją deszczową
do otwartego zbiornika retencyjnego wód deszczowych. Natomiast wody opadowe z
tzw. nawierzchni ,,czystych” (tj. z połaci dachowych hali warsztatowej) zostaną ujęte
oddzielnym systemem kanalizacji i skierowane bezpośrednio do zbiornika
retencyjnego.
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: szacuje się, iż
łączna ilość odpadów stałych mogących powstać w związku z eksploatacją warsztatu
samochodowego oraz myjni samochodowej wyniesie ok. 17,45 Mg rocznie w
poniższym zakresie:
Zestawienie szacunkowej ilość odpadów powstających na terenie warsztatu
samochodowego w Chudolipiu
Lp.
Rodzaj odpadów
kod odpadu
Ilość
[Mg/a]
1.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
stale (z terenów utwardzonych)
20 03 01
0,05
2.
Zużyte sorbenty, materiały filtracyjne i czyściwo
15 02 03
0,2
3.
Zawartość piaskownika
separatorem)
19 08 02
0,3
13 05 01*
0,1
19 08 10*
0,2
(zintegrowanego
z
Odpady z odwadniania olejów w separatorach:
4.
- odpady stałe z piaskowników i z odwadniania
olejów w separatorach
- zawartość separatora
szlam olejowy
koalescencyknego
–
5.
Filtry olejowe (ok. 200sztuk/rok)
16 01 07*
0,6
6.
Zużyte opony (12 – 15 ton/rok)
16 01 03
15,0
7.
Akumulatory ołowiowe
16 06 01*
0,5
8.
Okładziny hamulcowe i sprzęgłowe
16 01 11*
0,1
9.
Szkło
17 02 02
0,2
10.
Płyny hamulcowe
16 01 13*
0,2
*) Odpady oznaczone kodami 13 05 01*, 16 06 01* znajdują się na liście odpadów
niebezpiecznych
W przedmiocie postępowania z odpadami komunalnymi stałymi usuwanymi na składowisko
odpadów komunalnych, Inwestor winien legitymować się umową, z firmą wywozową,
posiadającą ważną licencję na świadczenie tego rodzaju usług.
Ponadto z uwagi na wytwarzanie na terenie stacji odpadów niebezpiecznych w
ilościach powyżej 1,00 Mg rocznie, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
wytwórca odpadów jest obowiązany uzyskać decyzję Starosty Żyrardowskiego
zatwierdzającej, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Stosownie do
wymogów art. 19 ust. 1 ustawy o odpadach jw., wniosek o zatwierdzenie programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, Inwestor obowiązany jest złożyć Staroście
Żyrardowskiemu na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej
powstawanie odpadów niebezpiecznych. Do wniosku o zatwierdzenie programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi należy dołączyć PROGRAM GOSPODARKI
ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI, spełniający wymagania art. 20 ustawy o odpadach.
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych
elementów powodujących uciążliwości (np. odory): W projektowanym do realizacji
warsztacie samochodowym, planuje się zainstalowanie następujących maszyn i
urządzeń technicznych:
-
- migomat elektryczny
- 1 szt.,
- siłownik hydrauliczny
- 1 szt.,
- tokarka
- 1 szt.,
- butle spawalnicze
- 1 komplet,
- wyważarka kół
- 1 szt.,
- urządzenie do montażu i demontażu opon - 1 szt.,
- kompresor do pompowania kół
- 1 szt.,
- inne drobne narzędzia specjalistyczne wg zapotrzebowania
Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Podczyszczone w osadniku zawiesin, a następnie oczyszczane w separatorze
benzynowo-koalescencyjnym o przepływie nominalnym Q = 65 l/s, ścieki deszczowe
i roztopowe z terenów utwardzonych projektowanego warsztatu samochodowego w
Chudolipiu (dz. nr ew. 5/2), odpływać będą do szczelnego zbiornika retencyjnego.
Według założeń technicznych Inwestora, zbiornik retencyjno-odparowujący o
powierzchni całkowitej 2400 m2 (o wymiarach: w koronie 80,0m x 30,0m; w dnie 67m
x 18m; głębokość = 4,0m i spadek skarpy 1:1,5) i pojemności: Vmax. = 7 000 m3,
Vużyt.= 4 060 m3, jest w stanie bez przeszkód przyjąć oczyszczone ścieki deszczowe
z deszczu miarodajnego i nawalnego w ilości łącznej 57,6 m 3/d. Średnia głębokość
zbiornika - 3,8 m; powierzchnia zwierciadła wody - 1980 m2; powierzchnia dna
zbiornika - 1280 m2; rzędna zwierciadła wody - 185,20 m n.p.m.
Inwestor zakłada, iż ewentualny nadmiar oczyszczonych wód deszczowych,
gromadzonych w zbiorniku, może zostać ponownie wykorzystany sezonowo do
podlewania i zraszania terenów zielonych wchodzących w skład całej projektowanej
inwestycji.
Gromadzony w wyniku procesu naturalnej sedymentacji oczyszczonych
ścieków deszczowych osad, winien być w miarę potrzeb zbierany i wywożony na
składowisko odpadów komunalnych. Dla obliczeniowego odpływu ścieków
opadowych z ciągów jezdnych dla deszczu nawalnego o czasie trwania t d = 15 minut,
zaproponowano zastosowanie separatora koalescencyjnego o przepływie
nominalnym Q = 65 dm3/s oraz osadnik zawiesiny o pojemności czynnej V = 3,5 m3.
Dla doboru separatora zalecane jest przyjmowanie deszczu 15-minutowego o
częstotliwości wystąpienia jeden raz w roku i prawdopodobieństwie p = 100% raz na
rok. Ze względu na przyjęte założenie, że wszystkie wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych części dróg wewnętrznych i podjazdów zostaną skierowane na
separator, zasadnym jest ze względów bezpieczeństwa przyjęcie deszczu
miarodajnego o czasie trwania td = 15 minut i p = 50% raz na dwa lata.
8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie występuje transgraniczne oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko.
9.Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami),
znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, miejsce jego realizacji, odległości
obiektu od obszaru Natura 2000 należy stwierdzić, iż jego realizacja nie będzie miała
wpływu na obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Natomiast obszar
projektowanej inwestycji znajduje się w granicach podlegających prawnej ochronie
konserwatorskiej, jako Obszar Chronionego Krajobrazu pn.: BolimowskoRadziejowicki z doliną środkowej Rawki. Bezpośrednio w obrębie analizowanego
terenu zajmowanego przez Inwestora, jak też w jego sąsiedztwie nie występują
żadne pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne. Ponadto w obrębie rozpatrywanego
obszaru nie występują również chronione dobra kultury. Teren inwestycji położony
jest także poza granicami stref ochrony stanowisk archeologicznych.
10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru
ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art.
135 Prawo Ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie
mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub
innego obiektu?
Zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, a także organizacyjnych
pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska na terenie planowanej
inwestycji i nie spowoduje przekroczeń poza terenem, dla którego inwestor posiada
tytuł prawny.
Download