Ubi societas, ibi ius - Strona należąca do sirjackryan.cba.pl

advertisement
Ubi societas, ibi ius
Gdzie (jest) społeczeństwo, tam (jest) prawo
Ubi lex, ibi poena
Gdzie prawo, tam i kara
Divide et impera!
Dziel i rządź
Audi, vide, sile!
Słuchaj, patrz, milcz!
Centum dare spondes? Spondeo. Promittis? Promitto.
Sto dać przyrzekasz? Przyrzekam. Obiecujesz? Obiecuję.
Mora trahit periculum
Zwłoka ciągnie za sobą niebezpieczeństwo.
Locus regit actum
Miejsce kieruje działaniem.
Tempus regit actum
Czas kieruje działaniem.
Casum sentit dominus
Pan odczuwa (skutki prawne) wypadku.
Superficies solo cedit
To, co na powierzchni, przypada gruntowi (właścicielowi gruntu).
Neglegentia culpa est
Niedbalstwo jest winą.
Lex retro non agit
Prawo nie działa wstecz.
Lex prospicit, non respicit
Prawo patrzy w przyszłość, nie w przeszłość.
Dura lex, sed lex
Twarde prawo, ale prawo.
Novus res, nova lex
Nowy król, nowe prawo.
Confessio est regina probationum
Przyznanie się do winy jest królową dowodów.
Actori incumbit probatio.
Na powodzie spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu.
Necessitas frangit legem.
Konieczność podważa prawo.
Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine lege.
Nie ma przestępstwa bez ustawy. Nie ma kary bez ustawy.
Privatorum conventio iuri publico non derogat.
Osoba osób prywatnych nie uchyla prawa publicznego.
Manifestum non eget probatione.
To, co oczywiste, nie wymaga dowodu.
Inter arma silent leges.
Milkną prawa w szczęku broni.
Usus est unus legum corrector.
Zwyczaj jest jedynym korektorem prawa.
Leges salutem civitatis saluti singulorum anteponunt.
Ustawy przekładają dobro państwa nad dobro jednostek.
Quid leges sine moribus?
Cóż warte prawa bez obyczajów?
Lex specialis derogat legi generali.
Ustawa szczególna uchyla ogólną.
Semper specialia generalibus insunt.
Zawsze to, co szczegółowe, mieści się w tym, co ogólne.
Impossibilium nulla obligatio.
Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Omnis definitio in iure civili periculosa est.
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest ryzykowna.
Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat.
Ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto
przeczy.
Ignorantia iuris nocet.
Nieznajomość prawa szkodzi.
Fraus est fraudem celare.
Oszustwem jest ukrywać uszustwo.
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem.
Zmienna jest wola testatora aż do śmierci.
Crimen grave non potest esse impunibile.
Ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary.
Societas delinquere non potest.
Społeczeństwo nie może popełnić przestępstwa.
Consuetudo pro lege servatur.
Zwyczaj jest traktowany jak prawo.
In maleficiis voluntas spectatur, non exitus.
W przestępstwach patrzy się na skutek działania, nie na dalsze skutki.
In toto et pars continetur.
Poszczególne przypadki zawierają się w przepisie ogólnym.
Imperitia culpae adnumeratur.
Brak doświadczenia traktowany jest jak wina.
Qui curat, non curatur.
Ten sprawuje opiekę, kto sam nie wymaga opieki.
Actor sequitur forum rei.
Dla powoda właściwy jest sąd pozwanego.
Res ipsa loquitur.
Rzecz mówi sama za siebie.
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur.
Ustawy niekiedy śpią, ale nigdy nie umierają.
Da mihi factum, dabo tibi ius.
Udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo.
Cogitationis poenam nemo patitur.
Nikt nie ponosi kary za swoje myśli.
Semel heres, semper heres.
Kto raz stał się dziedzicem, zostanie nim na zawsze.
Nemo iudex idoneus in propria causa.Nemo testis idoneus in propria causa.
Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie. Nikt nie jest odpowiednim
świadkiem we własnej sprawie.
Fatetur facinus, qui iudicium fugit.
Przyznaje się do czynu ten, kto unika sądu.
Nihil probat, qui nimium probat.
Nie udowadnia niczego, kto dowodzi zbyt wiele.
Dies interpellat pro homine.
Termin zwrotu długo wzywa człowieka.
Qui iure suo utitur, neminem laedit.
Kto używa właściwego prawa, nikogo nie znieważa.
Mater semper certa est, pater quem nuptiae demonstrant.
Matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, na którego wskaże małżeństwo.
Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur.
Co dotyczy prawa cywilnego, niewolnicy uważani są za nic.
Commodum eius esse debet, cuius est periculum.
Korzyść powinna przypadać temu, kto ponosi ryzyko.
Is fecit, cui prodest.
Ten uczynił, kto odniósł korzyść.
Princeps legibus solutus.
Panujący nie podlega prawu.
Indivisa est causa pignoris.
Niepodzielna jest podstawa zastawu.
Res iudicata pro veritate accipitur.
Rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe.
Res est in iudicium deducta, lis pendet.
Gdy sprawa oddana jest do sądu, spór znika.
Confessus pro iudicato est.
Kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego.
Download