Nazwa firmy

advertisement
CP-24-945-1/14/UE
Warszawa, 12.09.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP-945/14
ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./ - zwanej dalej ustawą PZP.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości oraz bezstronności i obiektywności w ramach projektu systemowego pn.:
„Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów,
kardiologów i lekarzy medycyny pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacji wybranych rozdziałów podręcznika
pt. „Medycyna i higiena pracy” o nr ISBN 978-83-62110-11-7 wydanego w 2010 r., składająca
się z II etapów:
1)
etap I - polegający na aktualizacji pod względem merytorycznym treści wskazanego
rozdziału;
2)
etap II - polegający na zatwierdzeniu do druku rozdziału przygotowanego na etapie I,
przekazanego przez Zamawiającego po dokonanym składzie i łamaniu tekstu przez
wydawnictwo, któremu zostanie powierzony wydruk podręcznika.
Podręcznik został dofinansowany z budżetu projektu pn.: „Kształcenie w ramach procesu
specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny
pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.
Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:
1)
część 1 – aktualizacja rozdziału pn. „Astma wywołana przez czynniki o dużej masie
cząsteczkowej”;
2)
część 2 – aktualizacja rozdziału pn. „Skutki zdrowotne narażenia na pył organiczny”;
3)
część 3 – aktualizacja rozdziału pn. „Diagnostyka chorób układu oddechowego”;
4)
część 4 – aktualizacja rozdziału pn. „Choroby układu ruchu związane z pracą”;
1
5)
część 5 – aktualizacja rozdziału pn. „Problemy orzecznicze dotyczące zdolności do pracy
na wybranych stanowiskach”;
6)
część 6 – aktualizacja rozdziału pn. „Opieka profilaktyczna nad narażonymi na
zakażenia krwiopochodne”;
7)
część 7 – aktualizacja rozdziału pn. „Opieka profilaktyczna nad pracownikiem
niepełnosprawnym”;
8)
część 8 – aktualizacja rozdziału pn. „Zasady dostosowania stanowiska pracy do potrzeb
osób niepełnosprawnych”;
9)
część 9 – aktualizacja rozdziału pn. „Podstawy prawne zatrudnienia
niepełnosprawnej. Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym”;
osoby
10) część 10 – aktualizacja rozdziału pn. „Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych”.
3.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na nie więcej niż pięć dowolnie wybranych
części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na większą liczbę części, nie będzie ona
rozpatrywana przez Zamawiającego w żadnej z tych części.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1)
etap I – do 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 24.10.2014 r.;
2)
etap II – do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego przygotowanego do
druku rozdziału.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają w swoim dorobku co
najmniej 3 publikacje naukowe, których autorem lub współautorem jest Wykonawca oraz których
tematyka związana jest z tematem rozdziału, na którego aktualizację składana jest oferta
(tj. tematyka publikacji jest zgodna z tematem danego rozdziału lub porusza zagadnienia w tym
temacie), zgodnie z opisem zawartym w tabeli poniżej:
Numer
części
1
Tematyka publikacji lub zagadnień poruszanych w publikacji
Astma wywołana przez czynniki o dużej masie cząsteczkowej
2
Skutki zdrowotne narażenia na pył organiczny
3
Diagnostyka chorób układu oddechowego
4
6
Choroby układu ruchu związane z pracą
Problemy orzecznicze dotyczące zdolności do pracy na wybranych stanowiskach pracy
(w szczególności dot. kierowców)
Opieka profilaktyczna nad narażonymi na zakażenia krwiopochodne
7
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym
8
Zasady dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
Podstawy prawne zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom
niepełnosprawnym.
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
5
9
10
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2.
2.
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w odpowiednim miejscu
wskazanym w Formularzu ofertowym sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załączniki nr 2, łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, osobno
w zakresie każdej części zamówienia, na którą składana jest oferta.
2
3.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis.
4.
Oferta powinna być ważna do 31.12.2014 r.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta w formie Formularza ofertowego może być przekazana pocztą elektroniczną na adres
[email protected], faksem na numer (22) 56-93-712 lub w siedzibie
Zamawiającego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa – pok. 28-29, Kancelaria.
2.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2014 r. o godzinie: 16:00
3.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.cmkp.edu.pl oraz w siedzibie
Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
4.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6.
Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty.
7.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania
ofertowego.
8.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym.
9.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1.
2.
Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia, zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1)
„Cena” – „C”;
2)
„Publikacje naukowe” – „P”.
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga
[%]
Liczba
punktów
Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
Cena
60%
60
C = -------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
Liczba punktów w badanej ofercie za publikacje
naukowe
P = -------------------------------------------------------- x 40 pkt
Publikacje naukowe
40%
40
Maks. liczba punktów spośród badanych ofert za
publikacje naukowe
UWAGA: Zamawiający przyjmuje, że w przypadku
gdy maksymalna liczba punktów uzyskanych
w kryterium Publikacje naukowe wynosić będzie 0
pkt, to P = 0
RAZEM
100%
100
────────────────────
3
3.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta w danej części zamówienia, zostanie
obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+P
gdzie:
L – całkowita liczb punktów;
C – punkty przyznane w kryterium Cena;
P – punkty przyznane w kryterium Publikacje naukowe.
4.
Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej
brutto określonej przez Wykonawcę w „Formularzu cenowym” i przeliczona według wzoru
podanego w tabeli przedstawionej w ust. 2.
Ocena punktowa w kryterium „Publikacje naukowe” dokonana zostanie na podstawie liczby
publikacji naukowych, których autorem lub współautorem jest Wykonawca oraz których
tematyka związana jest z tematem rozdziału, na którego aktualizację składana jest oferta
(tj. tematyka publikacji jest zgodna z tematem danego rozdziału lub porusza zagadnienia
w tym temacie), opublikowanych w okresie do upływu terminu składania ofert i wskazanych
w Wykazie publikacji naukowych sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,
zawierającym co najmniej informacje o publikacji (tytuł artykułu i czasopisma, w którym go
opublikowano, podręcznika/rozdziału w podręczniku), autorstwie/współautorstwie, numerze
ISBN/ISSN podręcznika/czasopisma, w którym dokonano publikacji, oraz o dacie publikacji.
Informacje podane w Wykazie nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.
Wykonawca otrzyma punkt za każdą publikację, której jest autorem lub współautorem,
opublikowaną w okresie do upływu terminu składania ofert, której tematyka związana jest
z tematem rozdziału, na którego aktualizację składana jest oferta (tj. tematyka publikacji
jest zgodna z tematem danego rozdziału lub porusza zagadnienia w tym temacie), zgodnie
z opisem zawartym w tabeli poniżej:
Numer
części
1
Tematyka publikacji lub zagadnień poruszanych w publikacji
Astma wywołana przez czynniki o dużej masie cząsteczkowej
2
Skutki zdrowotne narażenia na pył organiczny
3
Diagnostyka chorób układu oddechowego
4
6
Choroby układu ruchu związane z pracą
Problemy orzecznicze dotyczące zdolności do pracy na wybranych stanowiskach pracy
(w szczególności dot. kierowców)
Opieka profilaktyczna nad narażonymi na zakażenia krwiopochodne
7
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym
8
Zasady dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
Podstawy prawne zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Ulgi i uprawnienia przysługujące
osobom niepełnosprawnym.
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
5
9
10
Na podstawie liczby publikacji przedstawionych w Wykazie i spełniających wymagania
opisane w niniejszym kryterium w odniesieniu do danej części zamówienia, Zamawiający
ustali ich liczbę i na tej podstawie przyzna punkty zgodnie z zasadą, że za każdą publikację
Wykonawca otrzyma 1 punkt, jednak nie więcej niż 10 punktów. Oznacza to, że każda
publikacja powyżej 10 nie będzie już punktowana. Tak ustalona liczba punktów zostanie
wpisana do wzoru podanego w tabeli przedstawionej w ust. 2, w miejscu „Liczba punktów za
publikacje naukowe”.
Zamawiający zastrzega, że w kryterium oceny ofert oceniany będzie pierwotny dokument
złożony wraz z ofertą. Wykonawca odpowiada za dokładne i prawidłowe sporządzenie ww.
dokumentu i podanie wszystkich danych niezbędnych do oceny oferty w niniejszym
kryterium. W przypadku wątpliwości, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do Wykonawcy
o wyjaśnienie treści wykazu, jednak złożone wyjaśnienia nie będą mogły prowadzić do jego
zmiany. Niezłożenie Wykazu publikowanych prac naukowych, złożenie wykazu
niezawierającego wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego lub z którego
treści będzie wynikało, iż publikacje nie dotyczą/nie obejmują właściwej tematyki,
Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
4
5.
Punktacja w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w danej części
zamówienia.
6.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
IX. ZAŁĄCZNIKI
1.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
2.
Formularz ofertowy – zał. nr 2
3.
Wykaz publikacji – zał. nr 3
4.
Wzór umowy – zał. nr 4
5
Załącznik nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacji wybranych rozdziałów podręcznika
pt. „Medycyna i higiena pracy” o nr ISBN 978-83-62110-11-7 wydanego w 2010 r. na potrzeby
projektu „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności
tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy", w ramach czego wyróżniono II etapy:
1)
etap I - aktualizacja pod względem merytorycznym treści wskazanego rozdziału;
2)
etap II - zatwierdzenie do druku rozdziału przygotowanego na etapie I, przekazanego
przez Zamawiającego po dokonanym składzie i łamaniu tekstu przez wydawnictwo,
któremu zostanie powierzony wydruk podręcznika.
Podręcznik został dofinansowany z budżetu projektu pn.: „Kształcenie w ramach procesu
specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny
pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.
Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:
1)
część 1 – aktualizacja rozdziału pn. „Astma wywołana przez czynniki o dużej masie
cząsteczkowej” – liczba stron: 8;
2)
część 2 – aktualizacja rozdziału pn. „Skutki zdrowotne narażenia na pył organiczny” –
liczba stron: 7;
3)
część 3 – aktualizacja rozdziału pn. „Diagnostyka chorób układu oddechowego” – liczba
stron: 7;
4)
część 4 – aktualizacja rozdziału pn. „Choroby układu ruchu związane z pracą” – liczba
stron: 8;
5)
część 5 – aktualizacja rozdziału pn. „Problemy orzecznicze dotyczące zdolności do pracy
na wybranych stanowiskach” – liczba stron: 10;
6)
część 6 – aktualizacja rozdziału pn. „Opieka profilaktyczna nad narażonymi na
zakażenia krwiopochodne” – liczba stron: 6;
7)
część 7 – aktualizacja rozdziału pn. „Opieka profilaktyczna nad pracownikiem
niepełnosprawnym” – liczba stron: 8;
8)
część 8 – aktualizacja rozdziału pn. „Zasady dostosowania stanowiska pracy do potrzeb
osób niepełnosprawnych” – liczba stron: 9;
9)
część 9 – aktualizacja rozdziału pn. „Podstawy prawne zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej. Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym” – liczba
stron: 8;
10) część 10 – aktualizacja rozdziału pn. „Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych” –
liczba stron: 8.
Jedna strona – strona formatu B 5, zawierająca ok. 2700 znaków ze spacjami, w tym wykresy
i grafiki.
3.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
6
4.
Aktualizacja dotyczy treści oraz, jeżeli konieczne zamieszczonych rycin - wprowadzone
zmiany nie mogą w zasadniczy sposób ingerować w strukturę i treści prezentowane
w rozdziale a stanowić mają jedynie aktualizację jego treści – zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy i przepisami prawa.
5.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego treść rozdziału do aktualizacji w formacie „.doc”
najpóźniej w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
6.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania I etapu i dostarczenia zaktualizowanego Utworu
wraz z opisem dokonanych zmian w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.
7.
Termin na wykonanie etapu II ustala się na 5 dni roboczych od przekazania przez
Zamawiającego do zatwierdzenia do druku złamanego przez wydawnictwo podręcznika.
W tym terminie Autor zobowiązany jest do zgłoszenia uwag lub zatwierdzenia rozdziału do
druku w formie pisemnej.
8.
Potwierdzeniem wykonania Dzieła będzie sporządzenie Protokołu odbioru.
9.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
i przepisami w dziedzinie, której podręcznik dotyczy.
7
Załącznik nr 2 (Formularz ofertowy)
OFERTA
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę aktualizacji wybranych rozdziałów podręcznika
pt. „Medycyna i higiena pracy” (nr sprawy: ZP-945/14) składam ofertę o następującej treści:
A.
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę……………………………
Wykonawca/Wykonawcy: ………………...……………………….……………..…………………………….
Adres:………………………………………………………………..…………….……………………………...
……………………………………………………………………….…………….……………………………...
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:…………………………………………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks…………………………………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
Łączna cena ofertowa
brutto PLN
uwzględniająca wszelkie
Numer
części
Tytuł rozdziału
1
Astma wywołana przez czynniki o dużej masie cząsteczkowej
2
Skutki zdrowotne narażenia na pył organiczny
3
Diagnostyka chorób układu oddechowego
4
Choroby układu ruchu związane z pracą
5
6
7
koszty związane
z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym
w szczególności wszelkie
zobowiązania
publiczno-prawne
Problemy orzecznicze dotyczące zdolności do pracy na
wybranych stanowiskach pracy (w szczególności dot.
kierowców)
Opieka profilaktyczna nad narażonymi na zakażenia
krwiopochodne
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym
8
8
Zasady dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych
9
Podstawy prawne zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Ulgi
i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym.
10
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym. W związku z tym, w
szczególności w przypadku obowiązku odprowadzenia składek ZUS, wynagrodzenie zostanie ustalone w sposób
pozwalający na sfinansowanie w ramach łącznej ceny ofertowej brutto całkowitych kosztów realizacji Umowy.
9
C. OŚWIADCZENIA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
zamówienie będzie zrealizowane w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym oraz we
wzorze umowy;
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i na warunkach
określonych we wzorze umowy;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 31 grudnia 2014 r.;
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku;
niżej wymienione części zamówienia będą realizowane przez podwykonawców ( wypełnić
jeżeli dotyczy):………………………………..…………………………………………………………....
………………………………..………………………………………………………….............................
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1)
2)
oświadczamy, że nr rachunku bankowego, na który winny być dokonywane płatności za
realizację zamówienia to………………….……………………………………………………………..;
osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
zamówienia jest..............................................................................................................................
e-mail: ………...…….....…………..……....….tel./fax: .................……..............................…………
E. POUCZENIE:
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
.................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
10
Załącznik nr 3 (Wykaz publikacji)
DOTYCZY CZĘŚCI NR ……… ROZDZIAŁ……………………….…………………………………………………………………………….………………………………..….……..
(podać numer części i tytuł rozdziału, na aktualizację którego składana jest oferta)
L.p.
Tytuł artykułu i czasopisma lub
podręcznika lub rozdziału i podręcznika
Tematyka publikacji
Autor publikacji
Współautorzy
Numer ISBN/ISNN
czasopisma lub podręcznika
Data publikacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
POUCZENIE:
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
..........................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
12
Załącznik nr 4 (Wzór umowy)
ZAŁĄCZNIK ZAMIESZCZONO W OSOBNYM PLIKU.
13
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards