Szczepan Piszczatowski

advertisement
Spis treści
Od autora............................................................................................................ 5
Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń ......................................................... 7
Wprowadzenie .................................................................................................... 9
1. Morfogeneza szkieletu oraz jego wzrost ...................................................
1.1. Budowa kości szkieletowych w okresie rozwoju organizmu .........
1.1.1. Rozwój bliższego końca kości udowej .................................
1.1.2. Rozwój kości miednicznej i panewki stawu biodrowego ....
1.2. Mechanizm wzrostu kości szkieletowych. Chrząstka wzrostowa ..
1.3. Czynniki biologiczne regulujące proces wzrostu
kości szkieletowych ..........................................................................
1.4. Mechaniczna stymulacja rozwoju elementów kostnych .................
13
13
17
20
21
24
26
2. Staw biodrowy w mózgowym porażeniu dziecięcym ................................ 40
2.1. Mózgowe porażenie dziecięce i związane z nim problemy
szkieletowo-mięśniowe .................................................................... 40
2.2. Deformacje stawu biodrowego
w mózgowym porażeniu dziecięcym ................................................ 42
3. Cel, koncepcja oraz zakres pracy .............................................................. 64
4. Trójwymiarowe modelowanie stawu biodrowego
w ocenie jego struktury geometrycznej
oraz analizie wytrzymałościowej ...............................................................
4.1. Rentgenowska tomografia komputerowa
w modelowaniu elementów kostnych ..............................................
4.2. Metodyka trójwymiarowego modelowania geometrycznego
stawu biodrowego na podstawie danych tomograficznych ............
4.3. Trójwymiarowe modele stawu biodrowego
w diagnostyce pacjentów z MPDz ....................................................
4.3.1. Ocena jakościowa stawu biodrowego ..................................
4.3.2. Ilościowa ocena stawu biodrowego – propozycja własna ..
67
67
69
76
76
84
5. Modelowanie procesów wzrostu i kostnienia elementów kostnych ........ 89
5.1. Problemy ogólne modelowania w mechanobiologii......................... 89
5.2. Modelowanie fenomenologiczne procesów kostnienia
i wzrostu elementów kostnych – przegląd stanu wiedzy ................ 90
5.3. Mechanobiologia tkanki kostnej na poziomie komórkowym ........ 102
5.4.
Krytyczna ocena możliwości symulacji
warunków biomechanicznych śródchrzęstnego wzrostu kości
przy użyciu modeli Cartera i Stokesa ............................................
5.4.1. Opis modelu ........................................................................
5.4.2. Analiza wpływu parametrów materiałowych
płytki wzrostowej na śródchrzęstny wzrost kości ............
5.4.3. Analiza wpływu warunków obciążenia
i struktury geometrycznej płytki wzrostowej
na mechaniczną stymulację wzrostu kości ........................
5.4.4. Analiza warunków mechanicznej stymulacji wzrostu kości
przy działaniu obciążeń cyklicznie zmiennych ..................
104
105
112
127
136
6. Koncepcja wykorzystania gęstości energii odkształcenia do oceny
biomechanicznej stymulacji śródchrzęstnego wzrostu kości ................. 144
7. Wpływ czynników mechanicznych na rozwój deformacji
stawu biodrowego w mózgowym porażeniu dziecięcym ........................
Wprowadzenie ...........................................................................................
7.1. Biomechanika porażennego stawu biodrowego
w literaturze światowej ..................................................................
7.1.1. Obciążenia stawu biodrowego u dzieci
z porażeniem mózgowym ...................................................
7.1.2. Symulacja numeryczna deformacji stawu biodrowego
w mózgowym porażeniu dziecięcym ..................................
7.2. Ocena obciążeń stawu biodrowego oraz warunków jego rozwoju
na podstawie wyników badania tomograficznego .........................
7.3. Analiza numeryczna warunków mechanicznych
rozwoju deformacji stawu biodrowego
w mózgowym porażeniu dziecięcym – badania własne .................
7.3.1. Model geometryczny i materiałowy ..................................
7.3.2. Warunki brzegowe ..............................................................
7.3.3. Metodyka analizy wyników badań .....................................
7.3.4. Wyniki symulacji numerycznej modelu miednicy .............
7.3.5. Wyniki symulacji numerycznej uzyskane
dla modelu kości udowej ....................................................
7.3.6. Interpretacja wyników badań .............................................
Podsumowanie i wnioski ..........................................................................
156
156
157
157
162
165
170
171
174
179
181
185
194
200
Wnioski końcowe ........................................................................................... 203
Streszczenie ................................................................................................... 207
Słownik wybranych terminów z obszaru mechanobiologii .......................... 209
Bibliografia ..................................................................................................... 213
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards