Turystyka zrównoważona

advertisement
Turystyka zrównoważona
Słowo „turystyka” pochodzi od francuskiego wyrazu tour, przyjętego także
przez język angielski, który oznacza wycieczkę lub podróż kończącą się
powrotem do punktu wyjścia. Jest to jedna z cech zjawiska turystyki.
Potocznie rozumienie turystyki ukształtowane zostało jeszcze w
średniowieczu. Identyfikowano wówczas turystykę z wędrówkami
krajoznawczymi, uprawianiem sportów, podróżami dla przyjemności lub
zaspokojenia ciekawości albo dla rozrywki.
Mont Saint Michel, północna Francja
Podstawowym kryterium podziału turystyki jest główny motyw podróży osoby
wyjeżdżającej. Przy tym kryterium wyróżnia się następujące rodzaje turystyki :
1. Turystyka poznawcza :
a) turystyka przyrodnicza – podróże mające na celu obserwowanie i poznawanie przyrody: roślin,
zwierząt, form geologicznych, obszarów wodnych
b) ekoturystyka – forma turystyki, która wykształciła się jako alternatywa w stosunku do turystyki
masowej,
minimalizowanie negatywnego wpływu turystów na środowisko przyrodnicze i
społeczności lokalne
c) turystyka kulturowa – odwiedzanie miejsc, w których znajdują się walory materialne i niematerialne
ważne ze względów kulturowych, artystycznych i historycznych; ruch turystyczny koncentruje się
przede wszystkim w miastach, w których zlokalizowane są zabytki, instytucje i wydarzenia kulturalne;
istnieją także specjalne szlaki turystyczne np. szlak cysterski
d) czarna turystyka (dark tourism)– odwiedzanie miejsc związanych ze śmiercią np. niemiecki
obóz Auschwitz-Birkenu
2. Turystyka wypoczynkowa
a) turystyka militarna – wypoczynek w miejscach o ciekawej historii militarnej
b) turystyka rozrywkowa – wypoczynek w miejscach zapewniających spędzanie wolnego czasu
w formie różnego rodzaju zabaw np. parki rozrywki, parki tematyczne
c) agroturystyka – wypoczynek w gospodarstwach rolnych oferujących produkty własnego wyrobu
oraz dające możliwość zapoznania się z systemem produkcji rolnej
Agroturystyka Supraśl woj.
podlaskie
3. Turystyka zdrowotna
a) turystyka uzdrowiskowa – najważniejsze motywy wyjazdu do uzdrowisk to
chęć poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz leczenie różnego rodzaju schorzeń
b) turystyka medyczna – podróże poza granice kraju w celu skorzystania z opieki
medycznej kraju odwiedzanego
c) turystyka spa i wellness – wyjazdy do specjalnych ośrodków, mające na celu
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej
Uzdrowisko w Krynicy-Zdrój
4. Turystyka biznesowa
a) podróże służbowe – podróże pracowników w celu nawiązania lub utrzymania
kontaktów z partnerami biznesowymi, najczęściej odbywane indywidualnie,
b) turystyka targowa – wyjazdy na różnego rodzaju targi organizowane w kraju i za
granicą,
c) turystyka motywacyjna – podróże organizowane przez przedsiębiorstwa dla swoich
pracowników, mające na celu zmotywowanie pracowników do lepszej pracy na rzecz
swojej firmy lub będące nagrodą za osiągane wyniki,
d) turystyka kongresowa – obejmuje uczestnictwo w konferencjach, kongresach,
seminariach, sympozjach itp.
e) turystyka korporacyjna – podróże organizowane przez firmę dla określonych osób,
którym zapewnia się darmowe uczestnictwo w wypoczynku lub wydarzeniach o
charakterze rozrywkowym
5. Turystyka religijna
a) turystyka religijna – wyjazdy, w których motyw poznawczy przeważa nad motywem
religijnym, dotyczy turystów, którzy odwiedzają miejsca święte ich własnej religii
b) turystyka pielgrzymkowa – wyjazdy podejmowane z motywów religijnych, których
podstawowymi celami są modlitwa i prośby o łaski
c) turystyka poznawcza (jako forma turystyki religijnej) – dotyczy turystów którzy
odwiedzają miejsca święte innej religii, a ich podstawowym motywem jest motyw
poznawczy
Poza głównym motywem wyjazdu, stosowanych jest wiele innych kryteriów
podziału turystyki np.:
a) liczba uczestników (turystyka indywidualna, turystyka zbiorowa),
b) wiek uczestników (turystyka szkolna, turystyka studencka, turystyka seniorów),
c) środek transportu (podobnie jak przy szlaku turystycznym– turystyka
samochodowa, turystyka rowerowa, turystyka autokarowa, turystyka kolejowa,
turystyka lotnicza, turystyka piesza, turystyka konna),
d) czas pobytu (turystyka krótkoterminowa, turystyka długoterminowa),
e) miejsce zakwaterowania (turystyka hotelowa, turystyka parahotelowa),
f) pora wyjazdu (turystyka zimowa, turystyka letnia),
g) sposób organizacji wyjazdu (turystyka zorganizowana, turystyka
niezorganizowana),
h) używany sprzęt turystyczny (turystyka narciarska, turystyka kajakowa, turystyka
wspinaczkowa)
Turystyka zrównoważona to rodzaj turystyki, mający na celu zminimalizowanie
negatywnych skutków oddziaływania turystyki na środowisko naturalne i kulturę
lokalną, a z drugiej strony, są to działania dążące do generowania zysków i
zwiększenia zatrudnienia w społecznościach lokalnych oraz ochronę zasobów
naturalnych lokalnych ekosystemów. Jest to zatem turystyka zrównoważona
(odpowiedzialna), zarówno pod względem ekologicznym, jak i kulturowym, a co za
tym idzie – ma minimalny wpływ na środowisko i kulturę społeczności przyjmującej.
Szlaki turystyki zrównoważonej w Polsce :
1. Podlaski Szlak Bociani
Podlaski Szlak Bociani nad Narwią
2. Szlak „Bieszczady Zielony Rower”
3. Szlak w Słowińskim Parku Narodowym
Plaża – Morze Bałtyckie
Ruchome Wydmy
4. Szlak wiodący nad Morskie Oko
Koniec
Opracował:
Łukasz Zalewski
Download